Skip to main content

Full text of "Opera omnia, Graece et Latine; cum annotationibus Henrici Stephani [et al.]"

See other formats


^l^ 
V /\>;/vy 

(/.>)0(X)' 


T^i^i / / / /• / 
/ / / / . 
/ / / / / / ////// / / /■ -■ 
■//////-//// y/y//////////y/////// 
'////////■' 

'////////, / / / / 
/ ' / / . D I O N Y S I I 

IIALICARNASSENSIS 

OPERA OMNIA 

GRAEGE ET LATINE C V M A K N O T A T I O N I 1} V S 

HENRIGI STEPHAINI, FRID. SYLBVRGII 

FRANC. PORTI, ISAAGI CASAVBONI, FVLVII 

VRSINI, HENR. VALESII, lO. HVDSONI 

ET lO. lAC. REISKE. VOLVMEN SEXTVM ^0> - -7. L I P S I A E 
I N L I B R A R I A \V E I D M A N N I A crDi'jccrxx VII. 7f'i 04 D I O N Y S I I 

HALICARN ASSENSIS 

O P E R V M 

VOLVMEN SEXTVM 
ET VLTIMVM 

EX SCRIPTIS RHETORICIS ET CRITICIS EPI- 

STOLAM PRIMAM AD AMMAEVM, EPISTOLAM 

AD CN. POMPEIVM, EPISTOLAM SECVNDAM AD 

AMMAEVM, IVDICIVM DE THVCYDIDIS HISTO- 

miS. ET LIBRVM DE ADMIRANDA VI DICENDI IN 

DEMOSTHENE 

T E N E N S. 

QVIBVS ACCESSERVNT INDICES 

C V R A V 1 T 

I O. I A-C. R E I S K E. L I P S I A E 

IN LIBRARIA WEIDMANNIA 

CIDiyCCLXXVII. ^W^^5— - :=^^ » AIONTSIOT AAKAPNASSEQS 

EniZTOAH nPOS AMMAION 

DIONYSII HALICARNASSENSIS 

EPISTOLA AD AMMAEVM L* AI0NT2I0Z AMMAm TH ^IATATXl 

nAEISt^A XAIPEIN. 

noWoov ^ fjiST ciKKm ^svodv rs >cctj Tra.^aSo^ct^v 
CCK8(TflclT0OV , OOV iVYlVQXiV KciS-' rijULccg x^^^'°^» 
SV T< KCUJ t5tO S(petvt} fJjOt TT^ODTOOg CCKiiCrcCVTl TTU^CC C8' 
OTl Toi)V (^lXocrO^PodV Tig TOOV SK TSn.S^lTTCCTH, TTCCVTCC %CC- 

^i^sS^a^ f^HkofjLSvog ' h^t?OTs\si , TCt> KTtcravTt TccvTrjv y 
T)iv (ptko(ro<piocv , Kouj tSto virscrysTQ •7rotri(Tsiv (^ocvs^ov, 
OTi Ar^fjLoS^ivrig Tclg hfjTo^iKclg Tsxvctg ircc^' sKstv8 jtta- 

DIONYSIVS AMMAEO SVMMO AMICO 
SVO S. P. 

inter caeter?.s , quas aetas nofira tullr, praeter omnium opi- 
nionem fententias numeranda et illa, quam ex te primum 
audiui, Ammaee, phiiofophum quendam l eripateticum (quo 
Ariftoteh, qui princeps eam familiam ducit, per omnia gra- 
tilicaretur) clavum facere profeflum , Demofthenem fcilicet, 
artem Rhetoncarn ab iilo cum didiciflet , in orationes fuas 

tranftu- 
a Deeft titulus in Craccis ftoide ; Dcmoftbenem eloquen- 
exemplaribus, tam Editis, quam tine praecepta non hnufjjc ex MSS. Hic, quem adieclumvi 
des, efl ab Interpretibu!. 

• Ji^o //fttf fubiicit : quafe- 
fpondet de Demojlbene tt Ari- 
DION. UAL. VOL. yL Ariftotele. Verum SJjottUf fub- 
iungir : de aetute Jinpiijque 
Demoftbcnis et AriJ/otelis. 

/» in margine Cod. Reg. i-^sv 
aMuv etC. 

A i^ J^yoi' 730 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

&UV , sk T^C l^iH^ fiSTVVsyjiS Xoyag , ytcbi y.ccT '^ kKslvcc 
MCfjL^fJLSvog rd '^^a^ctyysAjj.ura. , 'irctvxm syivSTo rulv 
hf^TO^OOV K^CiTl<TOg. Y.OLT cl^X^^ f^^^ ^'^ VTTshaft^^avov, Tm 
iroXKo^v rivct shaui tov ravT BTrixei^^crctvTcc Ksyuv , jcctj 
5 'TTct^fivav (Toi fjin 'TTACi Tolg Traoa^c^oig ir^oa-iyjiv. oog 
^e •A.cju{ TiivofjLct rS dv^^og S7rvS-op(,f]v , ov kyoo koJj rav 
^B^cov svsKct Kcfj{ rm Konrm dTrodsxofJLcLf, s^ctvftctcst, 
y,a\ ToKvg sv sfLavru) ysvofjLSvog, sTTifjLsKi^i^ctg cofiYiv ^sl^ 

cS^Ctj (TM-^SOOg TO TT^uyfJLCt, fLYl TTOTS KsKyj&S fJLS Td.\fJ' 

20 Ssg '^TOcg 'ixov , koi] ks^sv (lyJ^ r^ dv^^) 6i^>^rc^' ^ Ivcc 

tranltulifle : hifque praeceptionibus inftruftum oratorum Grae- 
ciae facile eualilie principem, Equidem iniuo vnum aliquem 
e plebe, indoclumque effe hominem, qui id aflerere auderef, 
exiilimabatri : teque, his inopinatis minime vt aninium ad- 
iungeres, hortabar. At vero (imul ac viri nomen inaudiui, 
cuius ob morum integritatem caeterafque animi dotes pluri- 
nium apud me auctoritas valet, fuftinui me admirabundus, et 
me ipfe coiligens maiore conhderatione rem mdigere exifti- 
mabam ; ne loriltan nos verum falleret ac lateret, vereque 
iile fentiret, nec fruftraleflet in eam fententiam ingrelTus: vt 

vel 

c JVoJf/i margo pro iKsrv* locumparticulam,'quam gram" 

habet ixe/ya, itidemque vei-fio matici disiunftiuam appellant, 

eiufdem • fectindnm illius prae- quae in altera parte fequitur : 

ceptii. Sylh. quare fibi verbum (ii-^atu^M 

d \i\ Stephani editione [et fufpecium efle; fenfumomni- 

Cod. Reg.1 fic lcgitur hic lo- no hunc videri eflTe: Ft ipfe, 

cus : ivcc yj Tjjv oo^civ, ^-j x^otc^ov ft compertum hubuero, Arifto- 

uvTQti laxoj , ^c^xiu^bi, ixxBwvy telis artes Rhetoricas priores 

eri Ttqarspiai Tm AijuoaSiv^i /o- ej/e tevipore Demoftbenicis ora- 

ym 0'^ 'Afi^ar^AH^ Ti%vyA, it tov tionihus , de fetitentia mea de- 

iru: iy\'f)%. quam leftionem et ducar : fin ininus, eiwi, qtii hoc 

ipfe adnotp.uit minime ad con- fibi perfuafit ., mutare cogavs 

Hiniand.im D/o«j.y/Vfententiam fententtam. Haec de ilto loco 

facere, cuin is totns in hoc fit, Steph. ego eam ieclionem, 

vt oltendat, anteceflifie Demo- quam Morellii Demofthenes in 

fthcnis orationes. quod fi ita margine habebat, fequi ma- 

legas: ftaSwv, ot« i Tr^oTs^Qei, lui: praeferrim cum idem an- 

adieck negatione, nonhabere te me feciffet f-f^elfius lin fua 

Dmo' AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 721 

>} [j,ccS-6ov,koTi 'TT^OTS^Scrt Tm A}j/xc(rBsv8g Koym a\ 'Af<- 
f;oTsK)iq ts-x^vc/^ , kxoov fJLSTctoo^dcroo' r, TivavTiov (paapci. 
cctg, Tr,y ^o^ccv, '^v ir^oTS^sv ccvTog ea-xov , « ^i^cttoo' 
co), v.aj[ Tov ccKKoog syvcoKOTO. kclj y^cc-ipoj yt Truosa-Ksu- 
ac-fjLSvov , TT^iv sigox^oy ^^'''"^^va^ To cvvTccyfMcc, (jlstcc- 
^uKs^iv TTSio-am t^v ^q^ccv, 

|3'. OvK iA«%<V>7i' ^s fxoi y.aj[ <tv Trcc^scxii poTri^v 
(Ig To fJLr/ TTcc^hyoog s^STaa-cf^ tyiv dKrjSsiccv , TraoaKcn- 
Koov (pccvsp^q TroifjcrcLf T8q Koyag , oJg sfzavTCV 'TrsTrtiy.a' 
At;fjLoa-S-iy8g ccKLLcc^ovTog rj^ri , ycctj T^g s^TriCpavsTccT^g 
fl^riKOTog ctyMvag , tots vtt' 'A^iTOTsKsg Tccg prjTo^iKccg 
ysy^cc(pBcij TS-)Qiag. s^oKSig ts fioi kolj t8to o^&oog ttcc- 

vel ipfe, fi compertum habeiem , y^rijlotelis Khetoricorujn li- 
bros prioies effe tempoie Demoftbeiiicis orationibus , de pii- 
flina fententia decederem, vel eura, qui hoc fibi perfuafir, 
mutare cogerem fententiam, priufquam foras daret opus fuum, 
quod fe ad fcribendum comparauit. 

II. Et vero tu non leue nobis calcar, vt ad verum eua- 
dere poOemus , fubdidifti ; hortando inprimis , vt rationes 
omiies coUigerem , quibus adductus in eam potifiimam feu- 
tentiam veniirem: Demofthene etiamnum florente, perora- 
lifque iam aliqnot orationibus forenfibus , quibus inclaruir, 
tum demum Aridotelem ad /Ir/m K/;efoy/c/7/« confcribendam 
animum appulilTe. Suadere et illud recle videbaris, vt nec 

fignia 

Dcmofthenis editione. Sylb. Mi- ^nofthems ; vel eutn, qui ita fen' 

hi umen {\x\(\\.\\x.Schottus \n tit, tt cotmnentari ea de re pa- 

Nod. CiceroH. 1,4. c. 2.) vnius rat , antequam opus foras detj 

vocis parua muratione locus de fententia deducatn. Et vero 

emendari pofTe videtur : fi fci- Graecarum hterarum peritis 

licet (2£(35.;«5w inf/fTareSJcom- non infolens forma videbitur, 

mutetur , nulla addita nega- tvjv yvciiJLiiv (tsruTi^yifit , feiiten- 

tione. Senfum vero commo- tiam tnuto : nam ita loqui 

d'.im hunc eliciam: 4;;/)j7o;-ew» avnzux. Thucydides ^ Xenophon 

fententiatn vel ipfe niutem , co- et Synefus. 

gnito, priores effe Ariftotelis li- e In marglne C«d. Reg. irct- 

krosRhetoriios 9ratio7iibus Dt- vog!>u. 

A a / Pr^j I» 722 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

pcLiviiv , ^J^r, <r*ifis(oig , ^vi^' iUofrt, ^yi^' dWcT^fetig ro 
ir^a.yfJt^ct Tri^ooera.cB^aj fJLct^TV^ictiq, iTFSi^rj t^toov i^sfiia. 
Toov TTi^soov ^i dvcty^iuicov (rvvciyiTCLi KrifjLfidrm' oi\K 
avTov 'A^i^oTsAy] '7ra^at,(ryji^aj{ dict rcov l^ioov rv/ym 

'5 cfiohtySvTct rci^.rjSsg §TCt}g ex^tv. rSro ^ij TriTToirjKa, 
|3«At<9S 'Ay.fJt,cus , T^c T dAfjS-Sictg Tr^ovoi^fisvog , ))vi7r) 
wctvTog OiOfjLOJi (5'«7v Tr^clyfia^Tog s^srd^s^^aji , xof t^c 
dnrdvrodv rm tts^) t^? 'TroXiTix.^g Aoyag scrTr^^ctKorrav 
xd^iTog' hct fit] rSS-' xjTreXd^cccriv , ort Trdvrct iFs^tsi- 

io Xvi^^sv ij ns^tTrarfjTDiij (pt\o(ro(^ta. rd ji>jro^iKd wa^ay- 
ysKftara: x.a] 8ts ol 'Trs^t &SQ^ot)^ov koj &^acrvfjLaxov 
)icui'AvTt(pSvTct erTra^tig ct^tov i^sv sxj^ov , '^r 'lcroK^d- 
r>fg KoJi ' Ava^tftsvtig kouj 'A\Kt^dfiag , «t« ol r^rotg 
crvfjLi2iM<ra.vTsg rolg dvo^dcrty 'Ka.^ayysKfLdrodv rsyytKOdv 

ly <rvyy^a(J^sig kc/jj dymtToj ?\.oyoov Dtjro^tKoov , ol frs^t 
(a>so^SKTfjv Kdi\ ^ ^iKtcrKov ko] 'lcrctiov kc^ ¥^r}(^icro^oo^ov, 

fignis et coniectinls, nec a ve ipfa^lienis teftimoniis, id con- 
firmarem; quando nihil hoium ad fidefn faciendam valeat, nec 
affentiii cogat: veium ipfum potius philofophum, tanquam e 
domo piodu£tam teftem, ex fua arte ad caufam dicendam ad- 
vocarem. Paiui itaque conliliis tuis, oprime Ammaee, cum 
veritatis habito refpec^u (in cuius inueftigatione pUuimum 
femper operae ponendum cenfui), tum vt ab omnibus gratiam 
ineajn, qui ciuilis eloquentiae ftudio capiuntur; ne falfo per- 
fuafum haberent, philofophiam Peripateticam omnes Khetori- 
cas praeceptiones eompledti : quafi nihil hi laude dignum re- 
pererint, Theodorus et Thrafymachus et Antiphon; imo nec 
Ifocrates, Anaximenes, aut Aicidamas, eorumque aequales, 
Theodeftes , Philiftus , Ifaeus , Cephifodorus , Hyperides, 
Lycurgus et Aefchines; quorum alii praecepta de bene di- 
cendi arte pofteris reliquerunt, ahi etiam forenfes oraiiones 

ingen- 

f pro ^lxi-ov [quod in vul- fuit, vnus ex Ifocratis oratoris 

gatis eftj rectius fortafle Icge- auditoribus, vt tradit 5W/rfrtj. 

mus 4>/AiiTKov, quia Pbilifltis hi- Snpra pag. 626. v. 19. in hoc 

ftoriei Siculi nomen eft, Phi- nomine elt ambiguitas. Sylb. lifcits autem Milefius oratov •a« AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 723 

^T^^e^Qyiv T5 xctj AvK^yov Kouf Ala-x^vtjv ^V* avTog 6 
tit^fioa-^BVYjq 'TTcivTaq vTTi^^ctKofj^svog j^g ts tt^o avxH 
xstf liiq KctS-' eavTov , kclj fiyjSe ToHg ysvtja-OfjLsvoig vtts^' 
^oKriv KaTaKmm, ToarbTog Z av sysvSTo Tolq 'la-QKOccT8g 
re Ka\ 'la-ai8 Koa^yAfJt^svoq 'Tra^ayyikfiacnv , sl fitj Tclg S 
'A^iTOTtKiig Tsxvag 6^st/.a&sv. 

y . OvK W STVfjLog ^oyog ^Tog , o) (p[\s 'Afifj^als, 
i$' SK Tcov 'A^i70TS?^8g Tsyjoov rm v^s^ov e^svsx^^Bia-oov 
01 Ar^fioa-Bsvag koyoi cvvsTcix^flo^av, dXKa KaS-' ers^ag 
na^ayuyag Ttvag' vtts^ m sv lota GyiAOtia^M y^a(pri Ta *" 
^oK^vTci fjLOi. TToKvg ya^ ivs^i avTcov Koyog , ov i Ka- 
AfiSff slyjv STS^ag y^a(p^g Troirja^cuj ird^e^yov, sv ^e Ta 
'Tra^ovTi tSto Trst^darofxouf (^avs^ov icotria-aij , ot( , Ayi- 
fjLoaS-sv8g aKfid^ovTog Pj^r} KaTa t^v TroKiTSiav , Kct\ t^? 
i7iri(^avsTdTsg si^riKOTog aycovag , t«c ts htKaviKHg Koui ^S 
T8g ^r]fj,r;yQ^iK8g , KaJj S-avfia^ofjLSV8 ^td '7rda'yig t^s 
'EKKd.^cg 'siri ^sivoTrjTi Koycov , tots (ptKoa-o(Pog Tct? 
f)r,To^tKdg ey^a^ps Tsxvag» dvdyKrj 6' 'ta-o^g tt^cotov, 'oara, 

ingenti artificlo confcnpferunt : et quafi Demoflhenes (qui 
oratorum fni feculi omnium, et qui ante illum fuerunt, et 
poft fecuti funt, facile princeps, nulli vt concedere debeat) 
talis taniufque in admiranda vi dicendi iiunquani euafilTef, 
Ifocratis et Ifaei praeceptis inftruilus , nili Arifi.otdis artem 
Khetoricam edidicifier. 

III. Quare falfo ita iudicant, mi Ammaee. Neque enlm 
Ariftotelis oratoriis praeceptis ^ quae diu poft edita funt, De- 
mojlhenis orationes confcriptae fnnt, fed aliis quibufdam in- 
ftruclae: qua tota de re quid fentiam, alias commentabor. res 
enim longioris efl: operae et confidcrationis; quare obiter et 
quafi per tranfennam tra6}ari non debet. Illud in praefens 
conftituere fatis habebo , Demofthene etiam tum in rep. flo- 
rente , habitifque praeclaris ahquot orationibus forenlibus, 
partim in iudiciis, partim in declarationibus pubhcis, cum 
tota Graecia bene dicendi gloria clarus efier, tum primum Ar- 
tem Rhetoricam fcribere Ariftotelem coepiffe. Principio vero 

ex 
g *Av additum exMorelliiet TVolfii editionibus. 

A 3 h Cor- 724 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

TTuesKctfiov e-A tm kodiZv Wo^im , ag KctTB^ixov fifuv oi 
i^g ^iag tm dv^^uiv crvvrct^cifjLSVoi, ir^o&iTviiv. Troifjcro- 
fj(,aj ^' aivo ^tjfjLocrS^eviii; xriv d^xriv. 

^'. Ovrog eysvvriB-r} fjbh hictvxca w^ots^ov Ttj^ - 
^ g}ict.ro?yig'0\vix'!iria.^og, d^xovTog ^sTifJbo^dTHg , si^ 
£Tog h sfJt^izis^fiKCiiJg s^^TctKoti^sytctTov ^ fj fjbociag TE Aoyn^ 
tl^^ctro y^dC^SiV l7ri Kc6AA<7^aT« d^x^vTog, ^ six,orov 

JtCt) TTSfnVTOV £X^V STOg. KOJj S^TiV CtVT^ TT^COTOg TOOV SV ^l' 

>Lct7fjei(f> Kotrcccy.svctS^svTiov dyoovcov o Kctrd 'Avo^OTiCo- 
jovog, ov ysy^ctCPs Aiotica^ci), rca •/i^ivovri ro "ipi^Cpiarfia 

•TrctPCtVOfJjOOV. KCJUl KCtTCt TOV CtVTOV %^o'l'01' STS^Og STf) KctA- 

Ki^Tpd.TS dq^x^^vTog, ^ 'TTS^) roov drs\sioov, ov ctvrog ^ig- 

S-sro , %«f iSTctTog dirdvTOdv •' rm" koyoov koj y^ct(pi- 

ytcdTctrog. iiri ^s AiOTifjLii , t5 fjterd KctAAiT^arov , sv 

55 'AS^rjvctioig TT^oortiv sJtts dyjfJLyiyo^ioLv , rjv i7riy^d(p8(7iv ol 

cx iis hiftoricls, qni illufliiam virorum vitas memoriae prodl- 
derunt, de tempore conftei: neceffe eft. Initium autem faciam 
a Demofthene. 

IV. Natus hic eft anno, qui centefimam Olympiadem 

anteceflit 5 Archonte dehinc, feu JPraetore, Athenis Timo- 

craie, feptendecim annorum fuit: publicas vero caufas agere 

coepit, Calliftrato Praetore, annorum iam quinque et viginti. 

Priraam ,in iudiciis orationem habuit eam, quae contra An- 

ilrotionem eft: confcripiitque Diodoro, violatarum legum iu- 

dicium agenti. Eodem tempore etArchonte, ahevA de Im- 

#£/0 riufiitate eft habita, elegantiflima et maxime ornata. Dio- 

tempore timi vero tempore, qui Calliftrati Praeturam excepit, apud 

*' *'^'"* Athenienfes primum eam dixit, quam , qui orationum cata- 

logum 

b Corrigendus hlc Dhnyjii Schottus in vita Demofthenih 

calculus, quj in Archonte qui- ad Olymp. cvi. an. 11. 

dem nobifcum fentit, in aeta- . , ^ ^ , ^ , 

tis vero annis a nobis ctAvel- _ . ^ , . / 

1 j-r A-.. .,, .^>r.,.;i,o.,4.,^ eii orauo co»tra Lepttnem tiA- 
lio dilccdit: vt reKnbendum 1,-0// 

fit pro anno xxv. an. xxvii. vt ^'^' ■^ ' 

txdnWi Agellius 1. 15. c. 28. ^ Omittit Co<^. JR<?^. 

^ / Rhe- AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 725- 

T»c Iriio^iK^g ^ TrivctKag (rvvTci^ctvTS^, ^ irsPi tcov crvfi^ 
fiopioov' ev ri Tra^EycaAii T8g 'A^ffvcciiii , fxrj \miv Tfjv 
^pog ^ctffiKec/. yivofievriv fl^^vriv , fjLt]as tt^ots^j^? u^x^^^ 
rS vtoAffjb^, sccv fjLtf Trct^cccrKsvcca-CtiVTOLi Tnv vccvriKrjv ^v- 
vafiiv , sv rj ^A«<V^i' elxov Wxvv y.a) tov t^ottov tyi^ > 
^cc^ccarKsvrig ccvTog v^TTOTi&STctj. gxi ^' " Ev'6i^fjt,ii , th 

USTa /SlOTlfiOV CCP^CCVTOg , TOV TE H.UTCcTlfJCOKoa.Tiig \0' 
^OV syPCiC^JS AiO^M^Ce), TCti 'rCOivovTt 'TtCC^CtVOfJLOdV TOV T<- 

fjLOK^ccTrfv t KcLf TQV TTS^i Trjg M.syffAoTToXtTCiJv (^oyjBsiug 
^rifXfjyo^iKOV > cv ccvTog cc%riyysiKs. fJATci Ev^tjfjLOV ^"* 
9JV 'A^i^o^'r]fLog a^y^cov , ic^' h toov kcctcc ^iXtTTTni ^rifiri- 
yo^tm 'rie^^cLxo , '/.ctf Koyaq iv t^ ^iifJL^t) ^isSsto tvs^ 
trjg cc7ro<roAfjg ^sviKy <T^cLTSVfJLctTog kcja t&'V ^skcc ° \Tct' 
^iKcov'] T^tri^(£fV slg MwiiS^ovicLv. iv tj^t-w tm x^ovco 'ko] 
rov 'AccTci'APi7o:i^ccT8g 'syi^ccfps Koyov E^J^uy.Aelj TM^too- ^^ 

logum texerunt , de ClaJJibfis infcribunt : qua hortatur, ne Y"*'""" 
jnitam cum Rege pacem prius foluant, nec priores belium in- ^);,^^-" 
ferant, quam rem omnem. naualem, qua plurimum valebanr, y?,!,;»^/^ 
commode inftruxillent; apparatiifque rationem ipfe praefcri- 
bit. Tbeodemo Praetore, qui Diotimo fuccefiit, eam, quae 
contra Ttmocyatem infcribimr, fci-iplit Diodoro violatae legis 
iudicanti Timocratem : orationem item de fubfidio Megalopo- 
litis mittendo , qciae tota fuaforia eft, et ab illo recitata. Ari- 
ftodemo aiox Arclionte, prosime pofl Tbeodemum, contra 
Philippum orationes fcribere coepit , publicequc liabuit, de 
externo miiite parando , mittendifque trireniibus Gadicenfi- 
bus in Macedoniam. Hoc ipfo tempore (fonfcripfit et alteram 
contya Ariflocratem, m gratiam Euthyclis, contra leges la- 

tum 

/ Rhetoricae tabulae for- fatis conftat ex p. 648. v. 4. 
tafTe eaedem hic funt, quae [Vulgatae dant GEoJ^^a, et iii- 
tabuiae Pergamenae; de qui- fra ©fo^^f^ov.] 
bus fupra ad p.66i. v. 6. Syllf. o Pro Tu.ity-u-j Morellii mar- 

m V\(\ei\% Schotti viras Par go habet Ta;ii:;«(wv: zmWolfiiis 
rallel. Olymp. cvi. an. iii. addit rax^uvr^auv : exegema 

11 ©iitf>)/ia, et mox 0a3;jf^oy, vtrumque. Sunttameii; quiij)»/- 
in Cod.Reg. . Verum (inquit yaSmwv iegendum exilliment. 
Sjlh. ) EwJtjH"»- iegendum effe, Sylb. 

A 4 ^ Qui 726 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

Kovri Trct^ctvofjbm Toil/^cpia-fzct. Itt) ^\ "? QicrcrclXii , t5 
^gT 'h^i^o^rifjLov , rYjv ^ TTS^) 'fooicov ccTr^yysi^^s ^fjfit}' 
yo^iccv , ev rj 7Fsi&si T«g ' AS-r/vaiiii y.ctTa,\v<raj rriv oAi- 
yoL^%ictv cturw , Kctjf rov oyifJ^ov sKsvS-e^ooa-cti. sTr) oe 

S Y^ctKKiiLdxn , ri r^ir8 fLsrd &S(r(rcc\ov ci^^ccvrog, r^slg 
^is&sro •■ ^yjfiriyo^iK^g, 7rct,^uKct\m 'ASrivaiaq Qoj^Ssiav 
'OXvvSiOi^ dTTOTSiAouf , rdii TroKsfJL^fJLSvoiq vttq ^iKiTTTrH' 
' TT^oorov fJLsv , k i<?iv a^yri' ,,*E^< iroKKoov fitv i^siv av 
riq , o^ 'a^it^sc, 'ASfjvaHoi , ^qksI fioi'^' ^svrs^ov dl' 

10 ,,Ov-Xi ravra ira^icrarc^ fxot yiyvc^(ncsiv , o) avo^si 
'A&rjvaioi''^ roirov os' ,/AvTi ttoKAoov av , w ccv^^sq 
'ASrivccloi , x^rifJLoirctiV,'' ycara rSrov yiy^aTrroj rov a^- 
Xovra Ko^ 6 Kara Msi^iii Xoyoq, ov crvvsrcl^aro fjLsrd 

tum decretum peiTequenti. Sub Theello Praetore, qui ab 
Arirtodemo Praeturam proxime geflrt , habuit orator eam, 
quae de Rhodienjtbus infcripta circumfertur, qua Athenienfi- 
bus, vt diffoluant paucorum ibi dominationem, auclor eft, 
populumque Khodi velint iubean^que liberum efle. Callima- 
cho Praetore, qui a Theello tertius in Faftis numeratur, Sua- 
forias tres publice habuit: quibus Athenienfibus fuadet, vt 
fuppetias Olynthiis a Philippo obfefiis mittant , auxiliumque 
portent. Primae quidem hoc principium oraticnis eft: 'ETi 
frsAAwi/ \jivj IhTv XV t;?, w Lvl§£i 'ASijvarot, icKu liot. Sccutidae ini- 
tiumefl: Ovx) nxCTx KU.qi^x7v^ imoi yiyvuantivy u oivSg£i;'A5))vcc7oi. 
Temtf vero fic incipit: 'avt« ttoaawv «y , w livSgei; 'A3itvoc7o$ , xe*i- 
fixTav. Hoc etiam Archonte fcripta oratio eft comra Midiam^ 

quam 

p Qui 0ffA>.o? b)C dicitnr r Id eft, 'owv^iuwi. 
[in vulgatis puta], et fupra in s Ordinem Olynthiacarum 
Dinarcbo (p. 655. v. I.) 0iA- efle ab edito diuerfum, obfer- 
?.05, veriori nomine appellabi- vandum moneo. Nam quae 
tviv@ec7ci?.c;., vt docuimus ad p. vulgo priwa eft , ea re£^e a 
648- V. 5. Syl6. Diofiyfio et ordine tertia col- 

locatur : vt fecunda primum 

q 'E5ri 'vooim in Cod, Reg. Jocum , tertia fecundum obti- 

Plenus titulus n^i 'voliiav ihsa- neat. Qua de re pluribus in 

5fcf«5. vide Scbotti vitas Paral- Vitis Fariilklis Olymp. cvii. 

leL Olymp. cviii. an. 11. an. iv. Schottus. 

t M»- 10 AD AMMAEVM DE DEMCSTH. ET ARISTOT. '^iy 

Wi/ * %f<^0T0v<ctv , jji/ ^fjuo^ ccvtS ^ Ka.TSXfl^0T6vtj(rS' 
» fiix^i t5 TTg^) ^ui^mct Koycav , wv s^rjKct ^tjuoa-im, ev 
oig sl(rt ariafjyo^iKo) fxh <^ , dmccvocoi os s , aTTctvTSC 
v^oTs^oi Tm 'A^i^roTsAag rsxvcov , uig sk ts toov Wo^a- 

flSVCt)V 'TTSPi TH CCV^^og dTTO^Si^Ci) , KOj 6K TOO'J VTT UVt5 

y^ct(psvTCi)v, svTSuS-sv d^^dfxsvoq. 

s\ 'A^iTOTsAvg vlog fJLSv rjv 'bJiKOfjLctxa , to ysvog 
xctf Ttjv Tsxv*!v civa.^s^QVTog sig Maxdova , rov 'AcrKktj- 
iTii' fifjT^og ^s y ^a.i<^i^og , dTToyovB nvog tcov ek XctA- 
yJ^og Tfjv dTTOtKicLv dvctya.y6vT&)v sig ^Tdyst^ct. kysv- 
vri&y; ^s kcltcl t^v hvsvrjKo^riv kc^ svvdTijv 'OKvfiTTidoct, 
/^iOT^sC^yg 'AS-rjviicriv d^x^^vTog, ^ iy sTStri ^rjfJLOcrSsviig 

quam pofl plebifcltum, quo illura plebs condemnauit, con- 
fciipfit. Duodecim igitnr or.itiones ab illo publicae funt babi- 
tae, quasiamdixi; feptem quidem in deliberationibus, quin- 
que vero in iudiciis: omnes ao^e Rhetoricoi Ariftotelis libros ; 
M planum faciam , cum ex iis fcriptoribus, qui vitam philo- 
fophi refque geftas memoriae prodiderunt, literifque configna- 
runt; tum ex illius ipfius fcriptis, hinc aufpicatus. 

V. Arifbteles filius fuit Nicomachi, gcnus artemque re- '^'^,'^": 
ferentis ad Machaonem, Aefculapii F. matris vero Phaeftidos, ^,.^,^,^,, 
oriundae e Ciialcidenfi quodam , qui Stagira cum Golonia mi- defcri- 
grarat. Natus autem Olympiade nonagefima nona, Praetore r/^. 
Athenis Diotrephe ; tredecim quidem annis maior Demo- ■^'"«»-, 

fthene.^'^^"* 

t Morellii et JVolfii margo "Tai/ *A8-xA;}T<«5ay , hHoi^Agi^tOTi- 
habet ■/.ccTctxniOTovia.v. Sylb. Mi. Sylb. 

, z JVolfius pro ly'. legit y. 

u Kex"?oroy:i>cBinCod.Reg. detraQa fcilicet decade : et 

X FortaiTe legendum f.<x?' "^°^ nominandi cafu xceapJrB- 
T«v S«55H«. Sylb. \n Cod. Rec^. «"'«' if^^emque vertjt: tnenmo 
lA>xs> rS T*v Soii.Kx. Demojlbene maior. atque ita 

legendum efle , perfpicuum 

y Confentiunt haec cum elt ex eo, quod 'Dionyfius p. 
cpigrammate, quodAtnmonius- 724. v. 4. Demofibenetii na- ' 
in Ariftotelis vita , Qi Hcnr. tnm efTe dicit anno anre cen- 
Steph. in Anthologiae addira- teilmamOlympiadem : aiu ne- 
mento, referunt : ^«(siScc 4« cefle elt, ibi minoris numeri 
H^Tgoi, yji NiKoiiaxv yivtTijsoiy nutationem elTe omiflam. 5)-/^. 

A 5 In 728 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

rog 78 TTctr^og , 6Krci)}ccciO£>ia.Tov eroq sx^v sig 'ASrivccg 
9}\&Sf 3iouj a-vTctQ-s)g IlKcirctivt , X^ovov sUocrccsrii ^is- 
r^i\ps (rvv uvrM. d%oQa,vovroq oe U^^ciroovog , stt) Qso- 

f Cp/A» u^xovrog , cItt^s Tr^og 'E^fjbSiuv j rov 'Ara^viciig 
rv^ccvvov , Kouj r^isrri X^ovov ttcl^ avrS * r^t^^ctg , stt 
Evi^^Ka cioxovrog slgMiiuAtjvriv ex^^io-Q-'/}' ^ sksI&sv ^s 
5r^oV ^(KiTnrov h^Xsro, narci TlvB^o^orov a^xovra, yca^ 
^iir^i^ps x^°^°^ oiirot.srn ira^ avro) KaS-f]y8fjLsvog 'A\s- 

,10 ^dv^^^^" fJLsrd g rrjv ^iXiTVTca rsXsvrriv kir Evaivira 
cL^X^^vrog dcpiycoyjsvog sig 'AS-yjvag, e(rxoK.a<^sv sv AvASicd 
X^QVov srS)V oodosna. r^ as r^icrx.ai^SKdrct) fjjsrd rrjv 
'AXs^dvde» rsAsvrtjv, stt) Kt](picro^co^ii a^%oi/TOf, d^n-d- 
qag sig XaXKiac&, vocrc^ rsKtvrd , reja '/r^og roig e^^-r 

15 Kovra ^so^crag erri. 

t/. Tavra (mv tsv s<riv , d Tra^aS^so^coKacnv rifjuv 
o\ rov ^iov t5 dva^og dvay^d,'^avrsg. d ^' avrog (p<» 

^«w tfw- ftheiie. Praetore vero Polyzelo , cum patvem morte amlfififet, 

>i!s ma- aniTam agens aetatis oftauum decimum, Athenas venit; et 

rlatoni commendatus, viginti quidem annos operam illi de- 

dit. Platone vero in Praetura Theophili vita functo, profe- 

£lus ad Hermiam , Atarnei tyrannum: atque triennium apud 

illum nioratus , Archonte Eubulo , in Mityienem difcelfit : 

inde vero ad Philippum [Macedoniae regem] fe contulit fub 

Pythodoto Praetore. Annos apud ilkmi ocio maniit inftituens 

Alexandrum filium. Mortuo Phiiippo, fub Euaeneto Prae- 

tore Aihenas rediens duodecim annos docuit inLyceo. Anno 

decimo tertio poft mcitem Alexandri , fub Cephifodoro Ar- 

chonte, cum in Chaicidem tranfiiflet, ex morbo periit, annos 

natus rres et fexaginta. 

Rhetori- VL Haec fere funt, quae, qui vitam iliius confcripfe- 

easprae. ^xxwi^ nobis tradiderunt. Quae vero philofophus de fe ipfo 

fcribit, 
In CoL Reg. habemus y. pro habet iiotTQi-^xnii. Sylh. 
ty. quem numerum etiam re- b 'exsT^ei' Se r^fv «%iro men- 
ponendum cenfet Schotms. dofe in Cod.MS. In margine: 

a Wolfii margo pro Tsi^ai h. vx^to. 

c Si AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARTSTOT. 729 

AoVoCpo? VTrs^ kcLVT8 y^ii(psi , 'xa.a-ctv «(^cii^sfjLsvog sTri- 
'/^ii^Yjcnv Toov x-^P'^^^'^ (inAofJLtvoov avioo rct ^rj tt^oo-^- 
xovTcc, Tfe^cg TToAAol^ (xhAag , m ^^h ^sofxoLj fisfjLvri' 
^aj\ xaTA To TTcc^ov, " ct TS&SiKsy kv Tri 'TT^ctiTi^ {^'f^Xca 
tce.VTy,q Tfjg ir^cLyfJLccT&iaq, aig 8 fiei^ciKiov fjv , ots Tccg 5 
cYixopiKa.q ^ crvvsraTTSTo rexvctg, aW' sv t>; K^ctrt^n 
ysyovciog diifJL^ , y.ctj '7r^os>t^s^'a)yMg ri^yj rag rs roirfAoig 
cvvrd^sic Kaj rdg avctkvriKcig y.ctj\'Toig fts^od rA.a,g , rsit' 
fitjeicov s<rtv lcxv^oTS^ct. ds^diLsvog ya^ rag ctjC^sAsiag 
sTTi^siKvvsiv, dg -TTS^iSiXfiCpiV p^TO^iKog Kcyog, ravra ^^ 
y.aTd Xs^iv yodd^si' ^ ^X^^Wif^og S' s<r)v rj jifjro^tKtj, 
^ cid ys ro Qucrsi shcL\ y.^sirrct) rdkfj^r} Kcfji rd ainaia 
Tccv svavricov cLt , S sdv fji,>j xard ro 7r^ocr>j}iOv clj Koi. 
erstg yivct^vrcui, dvdyKyj ^i ama>v ijrracBcLj- r^ro J" s^^h 
d^iov sTTiTifiricrsujg.. srt ^s 'TT^ogHvi^g, i^' si ryjv d.a^i- ^S 

fcribit, omnem eis dubitaticnem eiipiens, qni voltint ei gia- <'''/''''"'" 
tum facere in his, qnae non decent (praeter alia multa, quae ^J^''^ "'' 
in praefens commemorare nihil attinet, quaeque retulit Uhro ji:,.;pji._ 
priwo huius operis; exempli gratia, noniuueniii, (ed ma- nt A>i- 
tura iam aetate tuifTe, cum ^rrtw i?/6e;cmrt7« fcriberet, edi- fio''^'^- 
tis nimirum idtn Topicis , Analyticis et Met/jodicis), ea certe 
plus ponderis probationi addunt, quam figna. Cum enim. 
propofimm efiet oitendeie, quas oratio Rhetorica contineat 
vtihtates, haec ad verbum refcrt : „VtiIis autem Rherorica 
eft, propterea, quod natura quidem vera et iu(ta potentiora 
faliis et iniuflis; ita vt necelTe iit, nifi iudicia, quomodo par 
cft, exerceantur, ea nonhunquam vinci : id autem repre- 
henfione dignum eft. Praeterea funt nonnulli , quibus, er- 

iamfi 

c Si ante « ex Wolfii mar- f ^rt rt i\\ Ariflotelis excm- 

gine inferamus Iktv, piana eft plaribus. 

fentcntia. Sylb. g Pro riv ini Stephani et 

j -..c n Morellii edirio habet iciv tJ.h: 

d ZvAT<,^i MS. Rcg. irici.mque IVolfii verlio : quan- 

e Locus, quem hic ex ^r/- do iudicia ita fiutit , vt dccct. 

ftotclec\tax,e\ihtR/jstoricorujn e^j,o Arifiotclis exemplaria fe- 

lib. I. c. I. qui malui. SylO. 

h Ariji, 730 DIONYSII HALICARNASS. EP. L 

Qs<rcx.r>^v exoffJi^sv eTri^vl^fjv j pa^tov aiv ey.sfv>ig 'jreltcraf 
MyovTcig. ^ ii^ctcTKuX^a, ya^ htv o kcctcc Tr,v STTt^ilfJi^vv 
Koyoq. T8T0 o' cc^vvaTov j,aAA' dvciyKri ^ioi rm iioivoo» 
'TTotgiS-cLi Ttxg 7ri<fSig kclj jyg Koynq , uiarTTs^ KaJj kv tolg 

5 * joTTtyStg sAsyofjLsv ire^i Ttjg Tf^og THg TroAAi^s IvTtu- 
^sc^g, 

^'. Tls^i TB TTa^ci^styfictTm ir^osX.ofjLsvog Ksyeiv, 
cTt Tfjv avT^v TavT 'iyjst ^vvafitv Talg STrayooyalg kclI 
Tolg (TvAkoytcrfjLolig , Tavra tts^) t^c ctvakvrtKyjg kclj fjLS- 

io SodtKfjg TT^ayfjLaTSiag Ti&tjor ,jTci)v Ss hd tS '^ ^si- 
KvuS^oLi , rj (patvsS^ctjj ^siKvvS^ajj, Ka^dirs^ kcjuj sv rolg 
* dvaAvTtKolg, ro fJLsv iTrayctiyri Wtj to Se cvPOioyta-fjLog, 

iamfi alicuius rei fcientiam exquifitiffimam animo comprehcn* 
fam teneamus, perfuadere tamen facile non eft, fi duclis ex 
ea argumentis vtamur. Nam oratio , quae ex ipfa rei fcientia 
ducitur, docendi ratio quaedam eft. Ipfi autem doceri non 
qucunt; inimo neceffe ei\, e communibus rationes et argu- 
tiienta ducamus; vt et in Topicis diximus de rarione agendi 
cum vulgo." 

VII. De exemplis item differens , quod eandem vim ha- 
Leant cum Indu£lionibus et Syllogifmis, haec de Analyticis et 
Methodicis pofuit : „Eorura ( inquit ) , quibus eo hdes fir, 
quod et qui dicit, aut demonftrat, aut demonftrare videatur; 
vt in Amlj/tieiSf aliud quidem InduiUo e(t , aliud Syliogi- 

fmus, 

b Arijl. exemplaria habent / Pro k-jxwrmoii Arijlotelif 

itlatKxs^ixi. Sylh. exemplaria habent StxMxriKo^i. 

i Stcpbaniy Morellii, et TVol- fed Dionyfium UvxKvriicolz le- 

fii edirio haHet ■xo^irt)io7i ^iyo- giffe, fatis declarat pag. 729. 

litv. ego Arijiotelis exemjplaria. v. g. Inciufa,'?quae mox p. 

fequi malui: e quibus Aforc/- 75 1. 1. fequuntur, addita funt 

lius quoque ac IVolfius verio- ex ^tijlot. exempi. Ai quae 

rem le£tionem margini adno- v. 3. et^. inclufa funt, ab iifdem 

tarunt. Sylb. Arijl. exempl. abfunt. Eadem 

k Arijiotelis exemplaria ha- exemplaria eodem v. 4. pro 

bent Seiicvvjsq, ^ <faiveff5fii< Set. xaAftf yaf habent x«Aw S$. 

*nm, Rhetor. L i. c. 2. Sylb. 

m iii- AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 731 

(to ^e (pa,tvof/,£voi (rvWayta^fjLog) , aaf svTavSa ofjboiooq. 
«V< yoi^ T<5 fuv Trctodhiyfia , STruycoyj^' jo ^' sv&u- 
fiYlfMO. , (rv\Xoyt(rfioq' ( to ^s (paivofxsvov , (^oLivofL&voq 
cv\Koyi(TfJLoq. ) >ia\od ycc^ sv^vfjLrifjLa fj.h , ptjTo^iKov 
crvKKoyt(rfLov' 'Tra^d^siyfia 06 , eTraycoy^v ptiTo^iK^v. 5 
'^civTsq S^s Taq •rrt^siq TrotyvTOj ^td t8 ^€iKVvvaj{, ij 7ra- 
pa^tiyfJuaTa KsyovTiq, f^ evSvfjLJifiaTa' ko^ Tra^aTavTct, 
i^sv TFioq. &(rT , etTTS^ >icu oKctig dvdyKrj, (rvKKoyt^o- 
usvov , f} STrdyovTa , ostKvvvoui oTtSv, "^ ( ^' ovTtvaSv ) 
^ijKov ^' rifjCiv t5to sh. tcov dvaAvTtam' dvayaatov tKd- '® 
ts^ov ( avTcov SKaTS^ct) ) t^tcov to uvto sJvof. Ttg ^' st) 
^ia(^ood 7Ta^a^siyu.aToq •kojj 'sv^vfJLrifjbaToq , (pavs^ov sk 
Tuiv TOTTtKoov' SKsl yu^ 'TTS^) (rvWoyKrfJL^ KOjf e7rayci}y*jf 

tt^yjTefJl TT^OTS^OV OTl TO fJLtV , "| 'stH TToAKoOV KOJJ OfJkOlOCV 

^siKvvfB-ctJi , oTi HTOdq sxst, SKsi fJLSv 'sTvayooyri £t<v, ev- ^5 
Tctu-S-c* le ira^d^styfiLa' to ^s, rivcov ovtoov , ° sts^ov 

fmus, aliud apparens Syllogifmus, et hicfimiliter. Efi: enim 
exemplum quaedam Indudioj Enthymema veio Syllogifmus: 
appaiens vero, Syllogifmus apparens eft. Voco enim En- 
thymema quidem Syllogifmum oratorium: Exemplum autem 
Induclionem oraroriam. Omnes vero demonftrando fidem fa- 
ciunt, aut exempla proferentes, aut Enthymemata, neque 
quicquam fere aliud. Quocirca, fi omnino necefle efl:, eum, 
qui quid demonftrat, aut Syllogifmo, aut Indu6tione, id fa- 
cere (conftat autem, ita e^i<d^ ex Analyticis): neceffe quo- 
que eft , horum vtrumqne idem eflfe. Quid vero differant ex- 
emplum et Enrhymema, ex Topicit clarum efl, Ibi enim de 
Syliogifmo et Inductione di£Ium eft: primum quidem de mul- 
tis et variis demonftrare, fic fe habere; illic quidem Jnduclio 
ert, hic autem Exemplum : atvero, quibufdam pofitis, eue- 

nire 

rn Inclufa addita funt ex o Ariflotelis exemplaria ha- 

Arijhtelis exemplaribus , iti- bent iTeqov n bix TuvTa avizfiat- 

demque v. n. Sylh. ve.v 7r«§x tuvtu y xw t»vtx tlvon. 

n Morellii margo pro Iw) Sjlb. 
rroMuv habet sk t«aawv. Syll>. 73S DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

71 oici ravTiA <TVfjLj2a.ivsiv , Traod to ravT sJvclj rj kcc- 
S-6A8 t V ^^ kviTOTTo^.v y SKSi fih (TvKKoyia-fiog , sv- 
TcivB-ct ^' kvSvfiYifjLa. '/caKslTM,. P (pave^ov Ss na) , ori 
SKccTS^ov s'X.^1 uya&Qv q (to) ti^og TTjg p/iro^eiag' y.a&d- 

S TTf (y*?) ''^'^^' ^^ '^^'^ fxsBociiiLoig si^^rjTctjf , kclj svr^roig 
ouoioog ^%s<. fjLsv nv ' Aoic^oTiMg vtts^ suvt^ ysypa- 
(^s , fjLci^Tv^cfXSvog Oia^^yioriv, on rag ptjTo^iKag rsyjag 
(rvvsTa^aTo ir^sarQivTS^og ajv riorj kcuj rag K^arWag cvv- 
rciPsig TT^osKdsoooKOtJg. ravr 'i^iv , s^ oov , ^ o Tr^osi- 

10 Koariv TTOiticrcJui (^avsi^ov , on TT^OTS^^a-iv ol ri pyjro^og 
ciyoovsg rm t5 (^iKocoCps rs%vuv ^ ^ Uavoog aTTo^s- 
^Siy^SaJi vofJLi^oo' siys o fJLSv sUo^^ov xctj TfSfLTrrov 'srog 
sx^^ r^^aTO 'TTokiTSvi^cf^ kolj ^rifjLYiyo^siv , Ka\ koyag sig 
^iKa^^ia y^d^^siv o ^e Karcc r8g auTi^g x^^^^^ ^'^* 

nlre piaeterea aliud quidpiam, et quod illa fint, vel vniuerfe, 

vel vt pluiimum; illic quidem Syllogifmus vocatur, hic au- 

tem Enthvmema. Hlud quoque conftat, inefle vtrumque ho- 

rum in oratorio dicendi genere: nam quemadmodum in Me- 

thodicis di(flum efr, ita hic quoque fe res haber.'< De fe igi- 

tur-Ariitoteles fcribens teftatur aperte, fe iam Rhttericam ag- 

Bemo- grefium, optimis ante editis libris. Ex quibus clarum facere 

fthenis placuit, habitas prius ab oratore forenfes illas orationes, quatn 

omtio- praeceptiones illae ixhctoricae in vulgus apparuerunt; quod 

^" "'!" nunc fatis demonftratum effe exiftimo : fi quidem ille, cum 

'^Roteiis' ae;eret quintum et vicelimum annum, ad rempublicam fe con- 

i?^<;/o;/- tulit , apud populum verba facere coepit, et orationes iudi- 

ca prio- ciis fcribere; Arilioteles vero iis ipfis temporibus cum Platone 

verfa- 

p *«v5^ov5', oTf vjt' cV.aTjf w r *0 T^oeiXoiitvoi; inMS.Reg, 

in Ariftotelis exemplaribus. [o a vulgatis abelt.] 

q Inclufus articulus td ad- 
ditus e-nAriftot. exemplaribus. s Wolfius ante ha-mc infe- 

In iifdem pro fJ-.jTo^-Eia? legituv rit kva : Stephanus, omiila con- 

^.jTo^iy.^c. Ex iifdem etinm ad- iunclione, verbum vofii^w ver- 

dita inclufa coniunilio yKf- tendum cenfet in participium 

Sylb. ionii<»y. Syllt, 
^ t Mo' AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 733 
ffvvvv XlAclrmt , v.o\ iiS7p-^£v sct)g hi^y eTrrct xcfJj T^tcc- 

XOVT«, iiTS (TX^^^i yiy^fjLSVOi, iST idtiCiV TTtTTOtyiKCOg CCl' 

^t(TtV. 

v{. E< Js T<? ^Toog t<rcuj ^vasPtg , &V« aoi^ Tr^og 
TctvTcc clvTt\systv , oTi fjLSv v^s^ov sy^ci(^tj(rav ct) pyjro^i- 5 

Ko) Tg^l^Ctf TcHv civct.AVTtH.W T£ X.OUI ^e^OOtitm KCtj TOTTt' 

Kuv , ofjLoAoycov, dAtj&sg stvcjuf , 80 sv os KOc)\v£iv Asyoov, 
aTTcccrag TavTag KaTS^TKSvayJvc^ tov (^tKocroOov T<zg 
'TTPayfMaTSioLg , STt TTatosvof/.svov "TrapaHAccTmi, ^^y- 
Xe^v fJAv y.au{ aTrtS-avov STrixsi^ficriv slc-dyoov , \^ta^ofis- ^^ 
voq os To ^ KaK^^yoTaTOv toov STFtxst^rifjuciTOov TroisHv tti- 
^avooTaTOv , cti koj to fjcri siyjg ytvsTajj ttots siyJg. 
d(ps)g , d TT^og TavTa Ksysiv stxpv , stti Tag avrS t^s- 
^pofjbcLf t5 (^tAocro^p^ fia^Tv^tag , dg sv Tfj T^nyi ,G/j3A(y 
TsS-stKS TiiJi' Tsyym , 'tts^i Trjg fj(,STa(Do^dg KaTa As^tv ^S 
^TOO y^d(poov' " ,,T^v ^s f£STa(^o^oov TSTTa^oov ycruov, 
iv^oKifjt.yci fLdki=ra oui Kara d.vaAoytav' oog Hs^tKArig 
tC^yi, Triv vsoTtjTa, Triv dTroKofisvriv sv tm TToKsfioo, isroog 

veifabatur ad annum vfque tricefimum feptimum, neque lu- ^^^ 'JT* 
dum aperiens, neque propiiam fec^iam conftituens. ^"'V- 

VIII. At fi quis peicinacitei- contcndat, er adhuc repu- 
gnans , fateatur quidem , poft Annlyticos et Methodicos et To- 
picos confcriptos elTc Rhetoricorum libros , nihil tamen impe- 
diie dicat , quo miniis philofouhus eos omnes confcripfeiit, 
dum Platoni adhuc operam daret, frigidum fane et incredibile 
adferens argumentum ; conatus, quod eft inopinatum, red- 
dere probabiie; quia, quod veril^mile non elt, qnandoque 
verifimile nt. Eft, quod refpondeam; fed fiientio praetereu, ^*" ^,'"'" 
meque refero ad iplius philofophi teftimonia e //^ro i^/jerc/;/.^^"^'^^^^^ 
corum tertio allata; vbi , de translatione ac^ens, haec ad ver- fcflimo- 
bum fcribit: „Transiationum quatuor genera cum fint, prae- 
ftantiores funt eae, quae per Analogiam fiunt: queraadmo- ""'' 
dum Pericles dixif, iuuentutem bello adeo abfumtam vrbi per- 

iifie, 
t MoreUii et WoJfii margo u Exftat liic logus Khetori- 
liabet ■jfuJHcyorxTOi : eonue- iorum 1. 3. c. 10. 
nientius. SjW. 734 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

^(pavi^oui £K Triq 'TToAscog, ^a-TTs^ et jig to sa^ sk t5 
sviccvtS s^iAoi' Kctj AsTTTivTig 7re^\ AuKs^uifiovia^v , ix, 
ioiv •yrs^iidslv ttjv ''EWdoa STS^oO^oLKfJLov ^ ysvofj,svriv' 
Ke^ K)j(p((ro^OTog , (nrH^d^ovToq Xd^yjTog svS-uvag ^S- 

S vctf y '(t5) TTf^i Tov^OAvvS-icoiov 7roAsfj,ov, riyctvcLKTSt, 
(pdcTKCiiv , slg TTvly f/>cc Tov ^yjfiov ^ dyayovTa, Taq sii' 
^■vva.g TTSi^dS-ouf h^ovct\ ^TCt)g. 

-9-'. E< fih ofj caCpMg uvTog o (ptAo(ro(pog dTro. 
^stKvvst fiSTa Tov 'OAvvS-tctKov TToXsf^ov ysy^aftfjLsvag 

10 vTT ccvtS TaV TS^vcsc, ^ ^Tog o 67r) ]\a\kifxdxii yiyO' 
vsv d^x^vToq , eog ii^Aol ^tKoxo^og sv SKTrj i3/j3Aw Tijg 
'AT&i^og , KcLTd Ks^iv sto) y^d(pct)y' „KccKKifiaxog 
Hs^yccu^S-sv. 'E/r/ t^/t^ 'OKvv&ioig, TroAsfAHfjcsvoig vwo 
<^i?j7t7r8 j Ko^ 7T^sa-}2sig ^aS^vol^s Trsfjcipaartv ,, oi 'ASrj- 

15 vcclqi avfifictXK^v ts STrotyicrocvTO kolj j2o^Sstccv sTrsfi-ipuv, 
TTsATccfdg ^ (/*si/) <^<or%<A<kf, T^i>]^sig ^s T^idKovTcc Tag 

iifie, vt (I quis ver exanno fuftuleiit: et Leptines de Lace- 

daemoniis, non ferendum Giaeciam akeio lumine oibatam: 

et Cephifodotus, fiudente Charete rationes reddere belliOlyn- 

thiaci, grauiter ferens dixit, populo in furnum coado, conari 

rationes referre." 

Rhetorl- IX. Claie itaque demondrat vel ipfe philofoplius, poft 

^"'7'""" bellum Olynthiacum fcriptos eSc Rbetoricorufn libros: quod 

''firhQ- ^'^1'"^ geltum efle Callimacho Athenis Praetore Philochorus 

iit A>i- teftatur libro fixto rerum Atticarum , lic fcribens: „Callima- 

jloteiefy chus pergafaeus. Suh hoc Olynthiis bello preffis a Philippo, 

^''l"'\. et legatis Athenas miflis, Athenienfes focietatem inierunt, ec 

*j.ii!,%it. jjyjjjjJQ mifeniiit pedites bis mille, triremes vero triginta, quae 

Chare- 

* Morelliui et fVolfus ma- z ^rifiotelisexemi^hria^pro 
Imt 'yivoi/Jvijv. Sylb. «7«7ovr« habentf^evr^ : etraox 

Jot/yo.) pro otoovf^i 8TWf. Sylb, 

y Pro inclufo tb Wolfii a Wolfius pro ^to:; habet 

mar^o reponit plur. rwv. Ari- tSto: minus recle. Sylb. 
fioteiis exemplaria neutrum ^ Inclufa /^eV addita exW^oA 

agnofcunt. Syib. fu editiooe, 5^/^. 

6 M9» AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET AKISTOT. 755 

usTctXcc^tjro^ , cig Hot^ (ruvs7rAv^(t)a-a.v/^ "ETreira. ^ts^- 
sK^m oKiyct rcc fxsrcc^v ysvofJLsvct , riS-}](n rctvrr 
,Tl';Ci ^s rov ctiirov "/^^ovov XciK>iiosct)v, tcov stt) ®^ciKr,q, 
^KiQofzsvcov ru) TroKsfict) , KcfJi '7rps(Tj2sv(rctasvm 'A&}j- 
va,ls , Xa.oi^rifJi^ov avroiq S7rsfj,\puv 01 'AS-fjvccloi rov sv S 
'EKKna-Trovrci) cr^ccrriyov' og sx^v 6x,r(,)y.ccQsKci re^tri^ik 
•Kcjui iriKrctq^a.q rsr^aKicrxtKisg, iTTTrslg ^s irsvryjKovrct Kcq 
SKccrov , rjK&sv slg rs TlccKKrjVfjv KctJi rriv Borricciccv t/,sr' 
'OKvvS-iCt)v , Kd^ rrjv %(y^av g7rof'&>?crsv/*' ' EirsiS' vtts^ 
triq rpirtjq crv(jLfxax^(^Q Ksysi ravrr ,Jl.ccKiv ^s rav lo 
'OKv'jSi(t)v TT^scTtifig cc7ro!rsiKccvrct)v slg rccq 'ASrivccg, Kctj 
^sofisvoov, fJL^ TTS^ii^slv fltoTi}? KccrccTToKsfJiriBsvrccg, ccKKoi 
TPOQ rcciq vTTcc^XHcrccK; ^vvdfxsa TfSfjLipcfj (2o^Ssiccv , fjcri 
PsviKVv , dKK' avTc^v 'ASrjvaioov , 'sirsfL^^sv avroHg 6 ^rj- 
fjioq rPiri£^Si(^ fjcsv srs^ag STrraKaiosKa , rcov os 7roKirct)v ly 
c7rKirag ^icrx^^t^i x-'^ iTr^rslig r^iaKocriHg , sv vav(r)v Itt- 
TTrjyolg, T^arriyov os Xcc^rjra t5 ^oAj^ 7ravrog. 

i. 'A^rox^ri fjiAv iiv Kcuj ravra j^rjSsvra (pavs^ai 
'7roi'ri(rctJ[ rr,v (^iKorifJLiav roov d^iiivrooVy raq ' A^iTorsK^g 

Cliaretl parebant, quas et impleuerunt militlbus." Pofl: vero 
paucis, quae interea gella funt, interieftis, baec addit: „Eo- 
dem ipfo tempore Chalcidenlibus in 'Jbracia beilo oppreflis, 
mifnfciue Arhenas legatis, miferunt Atbenienfes Cbaridemum, 
Hellefponti ducem; qui o^Rodccim triremes et militum qua- 
tuor millia , e:juitps vero centum et quinquaginra decem, au- 
xilium tulit in Pallenen et Kotriaeam cum OI)iubiis, et re- 
gionem omnem diiipuir." Mox de rertia belli focietate fic 
ait : „Minis iterimi ab Olynrhiis Atbenas legaris, qui roga- 
rent, ne bello oppugnautes contemnerent, fed auxilium prae- 
ter eas copias, quas baberent, mitterent, non ex peregrinis 
miliribus , fed ciuihus Arhenieniibus : mifit ad eos populus 
alias triremes feptendecim , ciuium vero armatorum millia 
duo, equirefque rrecentos bippaginibus impolitos; Charetem 
vero clalU praeHciunt." 

X. Haec faris dicla fint , quibus gloiiae cupiditas dete- d^wo- 
gatureorum, qui aflerunt, ab Anjlottlis Rhctoricis mutuatum./^^»''^'^ o. 

D10N.MAL.VOL,\T. ]i cfle '""'"'«" -^^^ DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

e^tj?^ci)}iivaji TS-xvctg tov ^r/UoS^svtj , oq ri^ri Tk^rca^aq fiiv 
sVo%sv si^rjKCt:g ^nfji.>jyo^iccg ^iKiTTTriy.oiq , T^fiQ ds 'EA- 
?Lt]vucig. irs^i ^s &' Koyag ^rifj.oa-iHqslq^r/.a.^ri^icc^^ysy^a,- 
C^ci^g, 8g ^^iig av sxoi ^iaj^aKsiv, ojg svTsKslgTivag actj (pav- 

S Kag, KcLf fJLri^h STri(^a(vovTag Tsxviy-ov, STrsiofi tt^c tcov 'K^i- 
^OTsKag cruvsTcix&fitrav tsxvoov. h fJLriv syooys fMSX^i 
T'61'8 'TT^osK&iJOv , Tyicof/.af, dKKa koj T8g aKKag avTH 
Koyag ficcKiT' sv^cKifJL^VTag sm^si^oo , t»? ts ^rifiriyo- 
fiiK^g y.oijj Ti^? ^iKaviK^g , tt^ots^ov d'7rtiyysKiJt>sviig Ttjg 

10 iK^cKTSdig T^Tcov TU)v TSXy'^'J , fJLu^TV^i TrdKiv avTO) x^^- 
fjLSvog 'A^i^oTsKsi. fxsTa ya^ d^xovTa KaKKif/.ax<iv , s^* 
ii Tag slg ' OKvv^ov ^ori^siag dirsTSiKav 'KB^rivcCioi ttsi' 
S^svTsg VTTO ^>ifjLocrSsv8g , QsoCpiKog stiv aoyjiiv , v.a^ 
%v SKodTncrs TJ?? 'OKvv^im TtoKtoog ^(KnrTrcg. sttsito^ 

15 ®SfiLi7oy,Krig , sO' k Ttjv ^ SKTfjv rdv nard ^iKiTrTra ori- 
fjLYiyo^iCMiv diTYiyysiKs AtjfjLocr&svtjg , ^rs^} Trig (pvKaKyji 

ArtPcH' effe Demofthenem , qui quatnoi- iam orationes Philippicas an- 

lis Rhe- tea habuerat, tres vero de rebus Graeciae. Declarant et ora- 

turicam tiQfigs , quas iudiciis fcripfit, quafcjue iure nemo queat re- 

(c^;f ^^,^_ preheudere, tanquam leues et falfas, nihilque artificii conti- 

iaius nentes: quandoquidem ante i^ieroWcox //^rc^ fcriptae omnes 

frobat. funt. Verum enini vero hucufque progreflus nondum tamen 

conquiefcam, quin et alias orationes, quae ipfae maxime pro- 

bantur in vulgus, deinceps oflendam, partim deliberatorias, 

partim iudiciales , fcripras habitaftjue , antequam Rbetoricos 

ederet libros , eodem ipfo pljilofopho in teftimonium adduclo. 

Poft Callimachum enim , qno Archonte Olynthiis , auctore 

Demofthcne , Athenienfes anxilium miferunt, Praetor crea- 

tus eft Theophilus , fub quo Olyntho potitus e(t Philippus. 

Dein Themiflocle Praetore Demofthenes quintam in P/jilippum 

di.xit, de infulanorum cuflodia, ei vrbium Hellefponti, cu- 

ius 

c Morelhi et JVolfii margo pro 'Ut^-j habet rreiJiirTyrj. Sylb. 

habet ysyQucp-j. fed ne fic qui- quo modo legendum e^e mo- 

dem plann finnt omnia. Sylb. nuit Schottns, in Vitis taralle- 

d /VcIJii ei Morellii mi^rgQ //Vj Olymp. cviji. an. 11. etni.- 

t Pro AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 737^ 

T&Ii' vri(na.Taiv xct/ rcov sv 'EXK*i(nrovTM 'ttoAso^v , ^q iTtv 
d^X^' /^Af/^sv y!ju,sig, 00 clv^^sg 'AS-t}vaio{, ^s^^vvrifjus- 
Sa, sv^slv , raZx StI." Msto, ^s &Sfzi<roKAsct 'Afixiccq, 

i(P' 8 TTCt^CtiVSli TOiq 'A^fJVCClOig , fJL^ KCoKvSiV ^iAlTTTTOV 

Ttjg 'Afi^iy.Tvovictg fjuSTSXsiv, firi^' dC^o^fji^v h^avoj tto- 5 

KSfJt^S , VS0O(rT) TTSTTOirifjLSV^g T^V 'TT^Og CCVTOV sl^^vtjv, dp- 

X*l * y^ ToiVTrig T^? ^rjfiriyo^iag stIv vi^s' „'0^0) fzh, u 

civ^^sg 'Ad-fjvuloi , Tct 7ra.oQVTo(, ir^dyfjLa.Tcc.'" Msrd ^' 

'A^X^dv ST^iv Ev!2ii\og , sha, Av/JcrKog, eCp' « rfjv i/Sdo- 

fjLfjv Tm ^iKnvKiv.m dyifJLriyooioov ^isSsto TT^og rdg sk^^ 

ns\o7rovvri(r8 Tr^s^T^siag , TavTfjv rrjv «^%>?y 'Troiyicrdfi.s- 

vog' ,'!OTav , a> dv^^sg ' AS-tjvaloi , Xoyot y(yv(iivTa{." 

MsTdAvH,icrH.ov s^^v d^xoovIlvS-o^oTog, gCp' a rt^v 6y^o>i9 

Tciv ^iKnriTiK'2v afifjLriyo^iiv otsSsTo TT^og Ti^? ^ikiTrira 

'7r^S(r(2sig , vi S7iv d^xr ,]£l dv^^sg 'ASrjvaloi , 8k ^^ 

iTiv, oTTCijg a^ osmctf/*' Kdj tov x.aT A<V%/i/« (TvvSTd- 

^aro Koyov , 'ors rdg sijSvvag 's^i^a t^? ^svrs^ag 'ttps- 

cr^siag TTJg stt) ryg o^Kgg. Msrd IlvS-o^orov s<ri ^ctKnyg- 

vrig , 6(p' 8 Tr,v mdrriv ^(sKfjKvSs Kard ^iKiTTTr^ ^fjfjLr]- 

ius orationis hoc inltium eft: *a niv^nt7i;, J aySfg? 'A3»<v«ro/, 
ithviJiitSx ti§t7v , tkvt' l^t. Poft Themiftoclem praetor Athe- 
nis Archias : quo tempore fuafit Athenienfibus, non impe- 
dire Philippum Amphiflyonia vti, neque belli caufam vt prae- 
beant, nuper inita pace. Principium ta!e eft: 'ogui^svy m 
uvigii 'f^5>tjxiai , Tec Tfltf ovT« TT^xyiJLXTx 5roM>jv Ivdno^lav ixovTct v^ 
T«e»X^v- Archiae vero fucce(fit Eubulus: huic Lycifcus, fub 
quo fixtam habuit Philippicam ad Peloponnefiacas iegationes, 

fio ducloinitio: "otav, « «vof «; '^9;)^«?«* , /Koyot yiy,u\ro^. Ly- 

cifci Praeturam excepit Pythodotus, quo Vra.etoie /eptimani 
habuit Philippicam ad legatos Phih'ppi, quae fic incipit : ~ii 
«vJffc 'A.%vcMoiy HK sT/v, 0T«; uItioh. Alteram item contra Aefchi- 
ntm habuit, cuni rationem redderet fecundae iegationis, ad 
foedera ineunda. Pythodoro fucceflit Sofigenes : fub quo 
ciiauam dixit in Philippum, de militibus Cherfonefi, ne exter- 

norum 
e Pro vV [ quod vulgatae plarium confeafum. Sjlb. 
dant] malim H, conua exem- 738 DIONYSII HALICAKNASS. EP. I. 

yO^lCtV , Itm TO^V iv XspflOVyjlTCt) ^^CtTiMTOOV , iVCt fll^ ^ict- 

^vBrj TO fJLeia HioTrsiS-ng ^svdcov , a^xr\v 'iyjiarct Tctdirir 

*'"E^st fJLSv, 00 av^^sg 'ASrivaloi, rag Kiyonaq uTravTag 

iv vfjCiv fJLriTS TT^oq sx^^av TroislcBctJi Koyov fjLr\^sva, fJL^TS 

c 'TTPog %dpiv." Ka) JcaTat tov avTov a^%ovTa trtv osKciTtjv, 

■ iv h TTSi^dTc/Ji diod<rKSiV j oti Xvsi Trjv si^rjvrjv ^iAiTirTrog, 
xct) TC^QTS^oq 's>i(ps^si Tov TroAsfJ^ov, riq s<rtv do%^' ^IIoA- 
Aa)v , ^ dvo^sg 'hS^rivcCioi , Xoym yivofjLSvm oKiya Ssh 
ituB'' sy.d<rr}V syiKkricriav.'' MsTct 'Lotxrtysvriv d^%ct)v siti 

IQ ^fAOfJLaXoq , gCp' ii Triv svosndTriv ^rjfjLriyo^tav ^tsXi^Kv- 

■ &£ , ^s^i T8 Ks\vKivaji rriv si^rivriv ^tAiTnrov , nouj T^i 
'AB^rivaiaq 'TrstSst Bv^avTioig a-TTocrslAcoi Qoi^S-stav , tjj; 
i<^tv dpxn' *>Kctj (TTFii^oCia vofjLii^m, ca dv^^sg 'hSrivcCiot, 
'TTsA cav i^iiKsvicB^s, KOjj dvayx.0Lia Tyj TroKsi, 7rsi^d(rofJLoui 

_ - 'Trsei avTMv slTTsiv.'" 'Ett) 'Ni>cofjLd%ct) @s6(p^aTog dqp(jtjv, 
icp' a TTSiSst THq 'ASrivaiaq ysvvaici)q vTTOfjLshaj tov tto- 
AsfJLOV , ct)q KaTrjyysKKOToq f avTov 'ri^n ^tkmTra. koui 
'sq-iv avTrj TsXsvTaia toov Kard ^iktTnra orifjLriyo^iciov, 

noium exercitns dimitreretnr , qui fub Diopithe merebant, 
Tale aiitem initiiim liabet: "e^si /iev, w «vJf t ? 'aS»}v«?o/, tb? Aeyov- 
riti xvcfjTCst; iv vtxiv (jl^ts t^o? f^Sfav TroiSc^fyi Aoysv n>t^evot, f^jjre 

■TT^c? %«f<v. Eodem Praetore et nonam habuit: qua docere 
conatnr, foluere Philippum pacis foedera, primumque inferre 

belium : quae incipit: noAAwv, m e:jS^ei'A!J^va7ot, ^.oyuv ytvoizivwv 

c>.iys S^ K«^' c«*7»)v enK^iifflav. Pod: Sofigenem Archon fuit 
Nicomachus, quo Archonte dccimam habuit, de pace a Phih'p- 
po rupta; fuadetque Aihenienlibus, mature auxihum Byzanti- 
iiismittere: quae oratio hc inchoatur : Ka< «vovSaloi vo/zt^wv, m 
avifisi 'A&t}y«ro/, «"«^i tiiv paAgvec^c, xai avayxaras t^ iroMt «•f/f«<rof/#f«f 
■TTSfl) avrm H7!t7v. Poft Nicomachum Theophraftus Praetor fuit: 
fub quo Athenienfibus fuadet foititer bellum, quod indixerit 
Philippus, fuftinere. Edque Pliilippicarutn orationutn pojirema, 

cuius 

f hvTQv lefertur ad rov tto- Jeipfum: fubaudito fcilicet «r»- 
A«;<ov. Morellii et IVol/ii mar- f,i[Jii»y, hojhm. Sylb. 
go mauult reciprocum «Jrevj 

g Ex- AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 739 

a.py}i^ g%^<ra tcLvtYir ,1'Oti fisv , o) ccvd^sq 'AB-tjvcuot, 
^iKiTCTioq Qz WQiri(ToLio r)jv ei^rjvriv Ti^og vfJLa,c, , cLKK 
dvsfixKsTO Tov TToKsy.ov , TToicriv vfjdv (^uvs^ov yk- 
yovsv." 

icc. 'Ou ^s ^00^'sKct r^xaq ccTrccvrctg r^g Koyyq, S. 
'^q yca^rri^ii^fM^fJbc^, tt^o rrjq SK^casiog rcov 'A^tTOTsK^g 
rsyj(i)v oLirrr/ysiksv AfjfjLoS^svrjg , avTcv 'A^i^orsKtj 
frcte^^ofjccuj fjLcc^TV^8VTcc. ci^^dfjLSVog ycc^ sv rri ^suTS^a, 
P/jSAde^ roov rs'x,vctJv t^? roTmg opi^siv , dd^' m roL sv&v- 
fjLfjfjLciTcc. (^s^fTajf , Kai\ rov sk r8 x^^^^ Tra^aKafi^ccvef, ^® 
7ra^aTiBs)g avrcd rd. Trcc^ocostyfjLccTcc. Syicrct) ^' avrijv 
rijv t5 (^iKocro^Pii As^iV ,',AK\og S sig rov ^^ovoi/ crxo- 
TTsl' ohv , (*ig'l(^fA.^dTrig sv r'^ TTi^Qg' A^fjLo^tov, 'on, Ei, 
ir^iv 7rcifi(Tajj , tj^tiiv rrig SiKOvog rvxsiv , sclv 'KOiriCOi, 
t^oTS dv 'KQiricravTt ^ (^^) ^ ^uxrsrs^ fif] roivvv ^S 
^ fjLsKKovrsg f/.h , vTTKryjJSidBs' iTaBovTsgh' , d^^cci^si' 

CuiuS initinm eft: "ori [ztv, u u.o^ii 'A^^JXiot, */A;tto; ax s-noi^ffct- 
ro Tij/ ejfijv»}/ "xgoi tiiixi;, «A^.' fl(>«^a:AiTo rov xoAt/iMv, kxsiv viuv (^z'^f 
fov yfyovgv. 

XI. H3$ autem vndecim orationes, quas ovdine recenfui, Exipjiuf 
?.nte editioneMi Rhetoricorum Ariftotelis habuifie Demufihe- ^''""''^" 
nem, vel ipfum phiiofopbum teftem laudare polfum. ^^^^'^tdUmo- 
enim Rhaoricorum ficuudo , cum locos definire incipeiet, e „,e. 
quibus enthymemata ducuntur, locum a tempore completSi- 
tur, addins etiam e.\emplis. Sed verba iplius adfcribam: 
„Alius locus eft incipere, an in ipfo tempore aliquid erui 
pofTjt; vt Ipliicrates m (jxauonQ aduerfus Uamiodium: Si , an- 
tequam haec gererem, (taruam n)ihi poftulaffem, ii ea geflif- 
fem, certe decreuiffetis: nunc confectis rebus, eam denega- 
biris? Nolite igitur committere, vt, quod facile polliciti efifetis, 
cum a me beneficium exfpeftabatis, id nunc beneficio affefli 

dene- 

g Exftat locus 1. 2. c. 24. gatis Arijiotelis e.xemplaribus. 
vbi legitur inri tow y^^ovov tM- Sylb. 

xi.v. t Wolfii editio habet \i.i\- 

hovTot;: verfio tamen eiufdem 
h Inclufa «?' addita ex vul- agnofcit vulgatum //fA/ouTec, 

B 3 accc-- 740 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

sk "^h 'ArTiKfjv, oxi, Ei, Tvpv i2o)^B-tja-ou( ^ooKsig, ^^^^> 

XJTTSCrXOVTO CCV axOTTOV iSV, ,,il, ^lOTi TT^oiiTO KOIJI '^ OiS- 

CTTtvasv , fin ^(ji(T8(riV." 'O ^s "X^^ovoq kToq , ev ca ^i- 
'$ AiTTTTog ri^i^ Qfjt2ctiiig stt) t^v 'Att<x>?i/ ccvt^ ^SvoLf oio- 
^ov , vTrs^fJLifjLvricncm t^? h t^ Tr^og ^ooySig TroAstica 
ysvofiivi^g Qor]S-Sia.g , sk t^? KOivi^g yivsTc^ Octvs^og Wo- 
^iag. slxs yd^ tSTCt)g, Msto, t>]v 'O^vvSioov ctkodcnv, 
u^XovTog QsfMiroKXs^g , crvvS-rJKaj ^iXiTTTro) TT^og 'A&)i- 
to vccii^g sysvovTo tts^) (pi\ia.g kolj crvfifMOLxi^^' clvtc^ hs- 
fisivctv STTTasrri %foi'oi' cix^i l^liKOfioixii' s'^) ^s Qso- 
(p^ci<rii j T8 fiSTci l^iKofiaxov a^^avTog , sAv&ricrav, 
"A^^voLicav fjLSv ^ikiTfnov aiTiCdfLivm a^%f<i' t5 TroKsfis, 
^iAiTFTrB ^' 'ASf}vaioig iyKuk^vTog, rctg ^' alriag , ^i 

clenegetis. Et rurfus, fi quis fuadeat Thebanis , vt Pliilippo 
per fines Ojos iter in Atticatn Goncedant: Nam fi hoc petiifler, 
priusquara iis aduerfus Phocenfes auxilium ferret, certe pro- 
miiifient: valde igitur abfuidum eft, fi, quia prior eos bene- 
iicio prouocauit, fidemque eovum fecutus eft, nunc iter ei de- 
Tiegabunt". Tempoiis vero huius ratio, quo Philippus vole- 
bat Thebanos daie fibi tranfitum Athenas , facta mentione 
auxilii bello Phocenfi miffi, ex edita hifloria clarefcit. Res 
cnim ita gefta eft. Capta Olynthiorum vrbe, Praetore The- 
miftoclej pacluHi iniit Philippus amicitiae focietatisque cum 
Athenienfibus. Haec foedera feptem quidem annos dura- 
yuntj ad Nicomachi vsque Praeturam : tempore vero Theo- 
phraili, qui pofl A^cemachum Archon fuit, rupta funt; Athe- 
nienfibus cum Philijpo expcflulantibus, quod bellum ipfe mo- 
uiilet: Philippus contra de Athenieniibus querebatur. Cau- 

fas 
i^cccpttiri beneficium. MoreUii Ariftotelis exemplarla habent 
anargo, itidemque margo /Fo/- poij5^(T«/ th *<wx£?c : pro quo' 
fi , poft hoc ipfum iiiKXo-^rsi; Diojiyf. paulo pofl , v. 6. 
ftsv addit iJ ^iUxii'. quod in Sich ■jr^oi^oixeTg.aciuerJurttPko- 
verfione exprelfit idem r-Foi/l cenfes. Sylh. 
Vsg.y^o.v.i. Arijiot. exempla- li Ariflot. exemplaria prq 
yia habent srfo? tq Q-yj^uin; ^l- Si^cTewtv habent fzissvcf , et 
SuzjTov hiivf^ tig tjjv 'att. V. 2« mox hncasi pro Sveufh Sylb. 

l 'amh' AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 741 

ui sk Toi' TroAsy^ov Ka.TS<rffa'av , aoiy.iicr&oj Xsyovrs^ 
afJu(^ors^oi , KcLj rov xq^ovov , sv co ttiv storivriv sAv(rccv, 
dK^tficog ^rjKol <J><Ao%o^off sv t^ SKxri 'Ar&ihg j3/i3Aw. 
Sija-oo J' s^ ctvrrig roL civayKaiorctra.' "&so(p^a,<rog 
* 'AAAa<sJf. stt) r8r8 ^(XiTnrog ro fjbh Tr^corov ava- 5 
'jtKsxxrag, YisDiv^od Tr^oGS^^aKsv ciTrorvy^cev <J' kvrsZ^sv 
Bv^civriov (TroKio^KSi , kcl\ fjLrix,avriiJcara 'Tr^ocriysv.^' 
"Eirsira ^is^sk^m , 'cxra roig ' h^nvaioiq ^iAiTTTrog 
htKoiKst hd rrig sTriroKrjg , ko] Arifio(rBsv8g Tra^aKaKs- 
euvrog *" avrEg Tr^og rov TrcKsfjLov kc^ \p}i(pi(Tfjiara y^d- 1^ 
f^avrog, sxsioorovricrs , „Triv fjusv TfiKrfv KaSsKsiV rtjv 
ws^) T/jg Trqog ^iKiTrTTov si^rivrig Kct\ crvfJLfjLayJag ^a&sl-* 
cav , vavg cis nrKyi^uv , Kcfjj ra. aKKa sve^ysHv rd rS Tro- 
Ksfi^»" Tavra ypd-^^ag Kara &so(Dpc.q:Qv a^xovroi 

fas vero, ob quas ad arma ventuni eft, cum vtrique iniurias fibi 
illatas effe dicerenr, atque tempus, quo pax foluta eft, Philo- 
chorus accurate refert, rerum Atticarum h.brofexto: cuius ea 
potiffimum hic adferam , quae ad rem praefentem maxime 
peitinere videbuntur: „Theophraftus AUaeenfis. Sub hoc 
Phiiippus prima expediticne irruit in Perinthum. Cumque 
uon fatis fucceffiflet e>: fententia, hinc Byzantium obfeditj 
machinasque admtiuit", Poft vpvo narratis rebus, ob quas 
Philippus Athenienfes per epiftoi.'im accufabat, etDemofthene 
ad bellum hcrtante, et decicta fcribente, populum fciuiffe, in« 
quit, .,Columnam deiiciendam, qnae de pace et focietate cum 
Phifippo inita pcfita effet, naues vero implendas, parandaque 
ea, quae ad belluna neceffaria eficnt". Haec autem gefta 
Theophrafto praetore narrat: mox fubiicit, quae ia fequenti » 

anno 

/ 'KXxttii legendum effe fes videlicet. Idem Wolf. feq. 
docent Maujfacm ad Harpocr. v. ad explendam fententiam 
V. 'AAaift); , €t HolfteniU! ad legit : ixst^oTQr^ae Asj/^oirSfvvj,;, 

Stepb. By^ant. v. *a^»w. Vfde ^>fffi, t»j'v fiiv W-^w Ego hanc le- 
etiam Meurjii Atticam Refi- dionem malim: y^ oU Awf"- 

quam, lib. I. pag. 7. »3««« xct§cfnx?.i!Cu.yroi ecvTHt; Trgtt 

m Steph. et Morellius ha- tcv ;roA*//sy, x*w ^y,<piaizxTet y^&- 

bent awrov : ego cum Wolfio C^avro?, l;t;ei^0Tcy>iff£v 3-^F-J) ''''<> 

nialui piuraie «fV«?> Athetiien- (^iv t;/.\. SylL^ 

e i| n M*» 74» DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

ysyovsvx^\ , xus fiST sKSivov sv avia rd Tv^ax^^vrct fisra, 
rYjv Xvcriv rtjg fl^r,vnq stc) Avcrifzccxi^a a^XQvroc, ^is^sp- 
XSTOjj. S-no^oo ^s Kaj\ T8TCi)v avTMv rd dvayy.aioTaToii 
„Ava-ifjLayj^n(i ' Axct^vsvq. gTri T^^ra rd usv s^ya rd 

5 TTs^) rsq vscixroiK^q yto^ t;;v (TKSvoSnznv dvs\id\ovTo ^id 
rov TToAsfAov Tov Tt^oq ^iAiTTTrov rd Je x^^l^'^'^' s^'7'?'<- 
(ravTo Travr' sJvctj q-^anooTiKd , /^nf^oaSsv8q y^dypavroq. 
^i\i7i-7r8 os KaraAaQovToq 'EAdrstav aci^ ]\vtiviov , >tct) 
'7r^S(T\^Siq " Trsf^ipavToq slq ®n\^aq @STTa\S)V , Aividvcov, 

10 AitmAoov, AoXoTrm, (^Siooroov' ' A Snvatoov ^s Kara rov 
avTOV %^oi'Ov 7r^S(Tj2siq dTto^^sikavroov rnq tts^) /^nf^o- 
aSsvn , T8T0iq crvfMfMax^^tv s^ipn^to-ctTO."^ ^avs^8 2'6 
ysyovoToq rS X^°^^f KaS'' ov sla-nAS-ov siq &iii2aq " oTr 
^A^nvaioov 7r^ea'i2siq ol 7rs^i f^nf^oaSivn, kclj ol Tra^d $<- 

1% KiTrTra , ot* Kard Ava-ifiayjanv d^x°^'^'^ '^^'^'^^^ > '^<*- 
paKSvaa-fisva>v n^n rd.ir^oq rov TroKsfiov df/,<poTS^a)v, 
uvToq t^nf^oaBsvnq Troinasi (^ave^ov 'sv tm Trspi ^s^^dva. 

anno contigerunr, rnpta pace Lyfimachide Archonte. Appo- 
nam et hiiius loci maxiiTie neceflaria: ,, Lyfimachides Achar- 
nenfis. Sub hoc naualium opus et armamentarium intermifla 
funt, ob bellum cum Phihppo exortum: pecunias vero omnes 
decreuerunt militiae impendi , rogationem perferente De- 
iTiolthene. Philippus vero Elateam cepit, et Cytinium, mif- 
fisciue ad Thebanos legatis 'Iheflalorum, Aenianorum, Aeto- 
lcnum, Dolopum, et Phihiotarum; Athenienfes vero eodem 
tempore cum legatuin ilhs mililfent Demofl:henem, decreue- 
runt focietacem inire". Tempore iam patefaclo, quo Thebas 
Athenienfium legati, focii Demulihenis, peruenerunt, Philip- 
pi irem legati, quod tempus in Lyilmachidae Praeturam inci- 
dit, jjaratisque iam ab vtrisque rebus oinnibus, quae ad bel- 
lum opus l^orenr, ideni Demoflheues oltendit, in ea, quae de 

CorO' 

n Malir fortafle aliqnisT«u- n. et p. 744. v. 7. Sylb. 
4'a'i.Twv: fed a Phihppo miflos Morellius habet «/ rut 

elTe iegatos hofce , indicant 'ASsjvaifwv irgia^iiq. Sylb. 
fequentia, v. 14. et p. 743. v. AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 743 

:^ri(rci) ^' k^ uvrtjg \ct(i{av tm e>i«'y« Xs^sodq ra. (xvvisi- 
vovTO, iv^oq 70 TT^ayfjLct' y^Ovrco otaSs^g ^i^iTTTrog 
rdq •Koksiq Tr^oq dkhriKctg htx r^roov , Kctf rnrotg sttcc^- 
^6)q rolg ^!j/rjOia-fxa(ri aciJi rcug oLTrQ-A.^iasa-iv , h->isv sx'^v 
rnv ^vvui^v, Kcjuj rtjv 'EKdrsixv Ka.rsAu(^sv, cdg 8^', ccv, S 
siri ysvoiTo , en a^vfATTVsva-ovrcdv P rjfJMv uv kouj roov &tj- 
fictioov." 'AAA<:t fjLf^v rd rors a-vf/.Qdvrct ^is^sK^oov, hs^- 
sX^oov ^s Kctf r^g '^fi&evrccg v<p' kctvrs koyag stt) rrjg 
SKKXyicricLg, Kdu\ ug -Tr^sa-^svrrig vtt' 'A&}jvctioov sig Q/ii2cig 
i7r5fM(p^t} , rctvrct Karci ?J^iv STnriS-rja-ir ,,'Q.g ^' ^° 
aviX-sasS^ slg rug Qrj^^xc,, KursXufjOj^xvofjbSV ^iKiTFTta 
Kctj Qsrru?\.oov kcuj rcov uKKoov a-vfxfjocix^^ iru^ovrug 
'T^^sa-^sig , Ko^ riig ftsv ^ftsrs^ag (p<X«? sv (^o^^oo , rng ^' 
iKsivii S^uaslg/* "E^JTSir STVi^oKriV nv-j. KsKsva-ug dvu- 
yvo6(^nvcJJi , ruvr sTnriSr/a-iv „'E7rsi^}j roivvv STTotr}- IS 
G-uvro rr,v SKKKrja-iuv , ir^oa-^yov SKStvag, hu ro r^v rrov 
(TVfifjiclxoov rci^iv SKStvHg '&xsiv. xctf Ttu^iovrsg 's^yifMfjyo- 
eav , 'JToKKci fjisv ^iKtTnrcv syKOOfJcici^ovrgg , tfoKXu 0' 
vfjiAV syy.uKavrsg , 7rctv&' , oa^u TrooTvors ivuvriu stt^u- 

Corotia habita ab iilo eil. Recitabo autem, quae huc peiti- 
nent : „ Ita Philippus, concitatis inter fe vibibus, hisque de- 
cieiis ediiis et refponlioaibus, aduentauit cum exercitu, et 
tUream occupauiti tanquam, etiamli quid accidiflet, non iam 
confpiraturis vobis et Thebanis'. Verum relatis iis, quae 
polt acciderunt, Gtiam orationibus, quas pro concione habuit, 
enumeratis, et legatum le mifliini ab Athenienhbus ad 'J he- 
banos, haec ad ve:bum fcnbit: „Ibimul vero atque Thebas 
pevuenimus, PhiHppi et Theffalorum et aliorum fociorum le- 
uatos ibi inaenimus; ac noflros amicos perteiritos , ilhus con- 
fidentes". Pufl, iuffa recitari epiflola, haec addit: ,,Conuo- 
cato igitur populo, piiores illos produxerunt; propteiea quod 
.iUi fociorum loco habebantur: qui progrefli concionem habe- 
bant, muhum Phihppum Lnudantes, ac vos accufantes; omnia, 
quaecunque vnquam J hebanis cuntraria fecifletisj commemo- 

rantes. 

/> 't/4w> inlibrisvulgatisDe»;(?/?A£«/x. 744 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

^ars ^ ©rjf^aiagj, dvafHfJLvviffKOVTi^, ro ^'' isv zs(pct\etiov, 
rj^iav , a)v fisv ev TrsTrovSscrccv vtto ^iXiTnra, xd^tv ccv-' 
r^g dTTo^Svajj' uv ^' vC^' vfjcctiv, ^aiKTjvrouj , ^iKf^v A«j3f7i/, 
oTTOTS^cog ^^KovTdUi , ^ JiievTflt? ^ avT^q sCp' vfiaq , n 

$ crvvsfjLQccAovTU? sig r'^v 'ArriKtjv.'' FJ itj Kard Avffi- 
fici.xi^>jv fjhh a^xovTcx, , rov fisrai Qs6(p^c(,<rQv , KsKvfJLS^ 
Vfjg ri&tj rtjg sl^j^vrjg , ol Tra^ci ^iXiTTTT^ Tr^sa-^siq slq 0;;' 
^ag ciTrsq-dXYia-av , Tra^aKa^vrsg aur^g fid\i<?a fih 
<rvvsi(F\^dkk£iv sig rrjv 'Att<kj/i', si ^e fLfi , ^io^ov r^ 

10 ^ikiTCTTCt) in; apacxiiv , fisfJLvyifiivHg rcov svs^yearim avrS 
rm TTf^i rcv ^MKtKov iroksfiov' ravxrjg Js fiSfLvyirciu{ rfjg 
'jsr^ec^siag 'A^t^orsktjg , oog okiyci) tt^ots^qv ^ 'sirs^si^a, 
rdg SKSiva ke^sig Tra^aa-xofJLSvog' ^ dvafjL(pikoyQtg diro- 
^s^siKTOj rsKfjL^ioig , ort Trdvrsg ol /S.YjfjLc^&v>ig dyoovsg, 

rantes. Sed illud in fumma petebant, vt pro acceptis a Phi"? 
lippo beneficiis gratiam referrent, et veftras iniurias vlcifce- 
rentur, vtro modo mallent, fiue dato eis tranlitu ad yos, fiue 
ipfi vna iii Atticam facia impreiTione ". Si igitur Praetore 
quidem Lyfimachide, qui Theophrafto fucceffit, rupta iarn 
pace, miffi funt a Phifippo Thebas legati, hortantes potifli- 
nmm, vt in Atticam fimul irrumperent Thebani; fin minus, 
iter Philippo concederent per agros fuos, memoies beneficio- 
lum, quae belio Phocenfi ab illo accepiffent: huius vero le- 
gationis meminit Ariftoteles: (vt paullo ante aliatis iUius ver- 
bis oftendi) certis itaque indubitatisque fignis efficitur, omnes 
Demofthenis orationes, cum in cpncione, tum in iudiciis ver- 

fatas, 

g Poft e'>f/3fl!/B« diftinguunt r MorelUi et Wolfii margo 

Ctiam caeterae editiones. fed habet «t/Tcv, etimi refle. fie 

non minus re£te ante id no- enim etD/o/y/^ pag.740. v. y. 

men diftinxerimus : vt accufa- «Jt-o» ^Bv^-f liooov: et hac ipfa p. 

tiuus ifte feratur ad fequens v. 9. SioSov rip i>t\i7rr(a vxiuffx^lv. 

verbum uvceiniMviitKo-jTsi. Sylb, Sylh. 

InvulgatisDn«oy?/^.p.745.v.i6. s De Ivihilx dicetur*infra 

i*iivH; vsari?isf. V. 17. KfV ^ra^sA- ad pag. 202. v. 13. [fecundum 

Sovrei;. V. vlt. viiTv iyKCcAvvTei a- cdit. HudJlJ 

wavS', oTtx. p. 744. V. I. Qfj^xloii. t 'Avein<pifioMii iegitur iii Cod. 

MS. 

a In- y. 3. avraii. AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 745 

oi 'TT^o jfjg Ava-tfAcLX^^H ^f%^^ ^" SK'A,\yia'(a.iq ts kci^ ^t-' 
\ct<r>j^tGig ysvofisvoi, 'Tr^oTS^ot TOiv 'A^troreAag rsXvoiv 

" (iWiV.') 

/|3'. 'Ets^ccv 'TT^ocr^ricci) pLctoTV^iav nra^cL t5 C^iXq' 
0-0(^8 Ka^ctjv , e^ fjg hi fJi,a.K\ov sq-aj (pctvs^ov , oti - 
fi&Toi Tov TToKsfJLOv , Tov (rvfi^a.VTcL Tolq 'AB-yjVciioiq Tr^oq 
^iKiTTTrov , cLf jifjTo^r,ia^ <rvvsTaxSf](rav vtt ccvtS te- 
Vfctf, ArjfJboirBiv^g dy.fLcic^ovToq Vi^fj koltcc Tfjv 'jroKiTsiav, 
Kcuj TrdvTag si^fjzoTog T^g ts ^vjfii^yopKig kolj Tyg ^tKuvt' 
K8g Koyag , m oXiyca 'tt^ots^ov efiv^a-S-fjv. ^ts^icov yct^ j^, 

T^f T07r8g Tm SvSv>lf}tZCLTCi)V (^lXoc-od^og , JtOj TOV SK 

jfjg alTiag Ti&fja-t. 'Tra^s^ofji.a^ ^s t>}v sKsivH Ks^iv 
t^A^Kog , iraoa, to dvaiTiov , ci)g atTtov olov tu) cifJLa, 
^ fxsTO, t5to , ysyovsvajj. to ycc^ fJLSTO, tSto oog ^tti 
T^TO Aafi^civiia^i , koui fiaXt^a. ol h ralg TroKiTsiaig' i« 
^ cog AyifJLci^ng Tfjv /At/fjLoc-B-svag iroKtTsiav iroivToov tu)v 
KaKoov ahiav fjLsr SKsiv^jv ya^ a^vvs^^fi 'jroAsfjLog."' 

faras, habitas efle ante Praetuiam Lyfimachidae, et ante editos 
ab Aiiftotele Rhetoricortm libres. 

XII. Aliud teftimonium adiiciam ex ipfo philofopho de- ^^^^,^ 
promtum, quo magis ciarefcet, Rhetoricos lihros ab ipfo con- ^,. re 
fciiptos poft belium, quod cum Philippo Athenienfes gefle- w»^'* 
runt, Demofthene iam tum in rep. floiente, habitisque iam ^'''^•'/ 
oiationibus, tam ad populum, quam m lenatu, quas paulo ^^^^^ ^^^ 
ante recenfui. Enthymeniatum autem locos explicans pliilo- Arijhte- 
fophus etiam locum a caufa adfeit. Verba illius vecirabo : le ttfli- 
„ Alius, quae n caufa non eft, eam vt caufam ponere : vt quia """"'"'*' 
Jiinul, aut poftea, faclum fit. Quod enim poftea euenit, quafi 
propterea euenerit, accipiunt, et maxime :n reip. tradatione; 
vt quod Demades Demofthenis adminiftrationem malorum 
omnium caufam exftitifie: poftea enim contigit, vr bellum 

exci- 

« Inclufum i]ttv additum ex tor. 1. 2. c.24.) pro »5 h^benj 
^d. Morell. et Wolf. Sylb. tiov «5, 

.V Arijlotclis cxemplaria(i?if- 746 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

noi8c ym AtjfJLocr&sviig >LctTS(ncsuct<rsv oLywctq, tctiq 
'A^i<roTsXsiOig fsxvcnq o^riyQiq X^^J^^f^^v^i > «*' 'TfcivTSi 
01 ^rifMoa-ioi Aoyot , ^i ^iq S7rc(.tvstTcoj ts >lcl{ ba,ufJLa,^s- 
Tctf , TF^o T^ TroKtfjLii ysyovoLcrtv , ooq tt^ots^ov i^Tn^st^a, 
5 TJrXm kvog t5 "Trs^t t5 Ts^^riva ; ^to? yccp fjLovog siq ^tKcc- 
Tt}^tov slarsKriKu^sv fjLSTct tov 'rroAsfjLov , stt' 'A^t<ro(pMv- 
rog ci^x^^'^^^ oy^oco fjLSv Y svtcLUTM fJLSTO. Trjv sv Xcct^oo- 
vsiA fjLccXfl^, SKT(i) ^s fiSTA Tr^v ^tKtTCTrii TsKsurriv, jcaS-' 
ov %^oi'Oi' ' hKl^oLv^ ^oq Triv sv 'K^Q^rjKoiq svikcc fjLciX>]v. sl 

10 d g Ttq S^si TOOV TT^k pLTTCtVTOC <^t\0VStK8VT(t)V , OTl tStOV 

\'(r(Joq 'iy^ccips tov Koyov TcCtq ' Kq^t^oTsK^iiq svTSTvx^y-oog 
Tsxvcciq , Tcv K^ocTiTOV oLirdvToov Koyov ttoKKol Ttr^oq olu- 
Tov stTVsiv 'ix^'^ , i^vct ftri fjCccK^oTs^oq tS ^SovToq Koyoq 
ysvriTdjj fiLOt, )tctf t5tov STn^si^siv u7rt(rxvif^ctJi tov ccymcic 
15 7r^o Tm 'A^tTOTsKaq tsxvoov sirtTSTsKs^Tfiivov , ccuTut. 

X^fJTCCfJLSVOq TU) (^tKo(To(Po(> fJLOC^TU^t. 7r^0^s\q ycc^ TOTTQV 

h-^UfJ.rifJLcii(i}v Tov 6K Toov TT^oq ccKKriKcc , tuutcc kcctcc 

excitaietur". Et quaenam igitur certamina Demofthenes ia- 
iit, praeceptis inftrut^us Ariftotelis: cum omnes orationes pu- 
blicae, ob quas et lai datur vehementer, et in fumma admira- 
tione eft, habitae iini ante bellum illud, vr pauio ante ortendi- 
mus, una illa excepfa, quae de Corona el}."^. Hocenimfolum 
iudicium habitum poft bellum, Ariftophonte Praetore, anno. 
octauo poft pugnam ad Chaeroneam, fexto vero ab exceflu 
Philippi: quo tempore vi6tor fuit Alexander pugna in Arbelis 
commilTa. At dixerit quis eorum, qui de re omni contentiofe 
awunt, hanc faltem babitam orationem ab oratore, lectis y^r/- 
Jlotdis Rlmoricis ; et quidem optimam omnium orationum: 
quibus etli quod lefpondeam fuppetat, tamen, ne longior lim, 
hoc etiam me oftenfurum recipio, fuifre et hanc fcriptam ante 
Rbetoricen Ariflotelis ; ipfo etiam philofopho ad tertimonium 
jduocato. Traclans enim Enthymematum locum ab iis, quae 

inter 

y Morellii tiTVolfii margo ll etc. [Vulgatae nempe fic 
habet hidijru: vnde rede le- dant : «(•xovxfec ^^ev «viawrov /xer^ 
gejidum effe monuit Cl- Bmt- — oxtw 5g fHT» — ^] 
leius.' o-yooiji y.iv s<itxurif — inrM 

s Ari- AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET AHISTOT. 747 

As^<v y^ctCPsi' „"AAAo? ex tuv Tr^og olXKyjKa' Ei ya^ 
S-axspci) vTrd^x^^ "^^ aoLKoog ^ ytccj to oiKalcoq 'Kotyicraji, 
^cttie^ ro TrsTrovS-svetj' xct^ , Ei >tsKsv(yctj\ , vLci\ ro tts- 
'^rotriH.svom' olov , ooc, rsKcovrig ^iofJLS^m , irs^i xm a ts- 
Koovocr Ei yd^ firi^' t)fjuv aicrx^ov to TraKslu , ^^s rifjClv f 
TO oovslcB^aJi' ^ Kou , Ei tco TrsTTOvSoTi To KaKooq y.ctj ^i- 
aaiooq vTTci^x^t , tm Trsn^ayfJLSvcd vTrd^^ii , y.ct] tm 
'KOiyi<ravTi , ri Troiivri. s^i <5' sv t8TCi> Tra^aKoyia-aS^c/jf, 
06 yao , si ^iKaicog sTraSsv av , >idu{ ^uaiooq virc xi^T» 
'KSTTovSsv' fitJC (pova cc^ia TToiyjrrac, TraTrj^ , si vtto t5 10 
vl5 t5 savT^ Triv stt) SavaTCi) ccTrciysTouj , osl CKOTrsHv 
Xcoo)g , si a^iog TraSoov TraSslv , Kctj\ TTOD^arag %otri- 
caf' sha %^^c9"ctf oTroTS^otig av d^fMOTT^. svioTS yd^ 

inter fe conferuntur, fic ad verbum fcribir: „Alius locus ex 
iis, quae inrer fe conferunrur. Si enim alteii ineft, vr honefte, 
aut iu(ie, fecerit; alrer quoque honefle perpeflus efle dicerur: 
er, Si honefle facir, qui mandauir, honefte etiam, qui exfecu- 
tus eft ; vr Diomedon publicanus de vecligalibus : Si enim 
vobis rurpe non eit locare; ne nobis quidem redimere; er, Si 
quid in quempiam iufte ac honefte fadum eft , iufte etiam 
fecir; er contra. Faliir tamen inrerdum concludendi rario. 
Non enim, fi quis iufte quidem perpeflus eft, ab hoc iufte 
etiam perrub'r : vr, h pater morre digna commiferir, a Hlio 
morti addicarur. Quare feorfum haec confiderare oporter, 
num, qui perrubr, dignus fuenr, qui perftrrer, er num is, qui 
fecit, dignuS; qui faceret. Deinde utrum a nobis facit eo uti. 

Inier- 

z Ariftotelis exemplaria fic legitur hic locus : vV «' ''«' 

(^Rhet. 1. 2. C. 2^.) pro copula- frBTrovS dn to Kx^big, yj Sixaicui, 

tiua v*/ habent disiundiuam vTrxpxn. v^ tw Tro/^jVavTr v^ ti 

ii. Sylb. TM 7roitfiTif/Tif V0.I ro tetov5ot/. 

fl /}rift. exemplaria babent i-^i 5' Iv tbtm [mlg. skt i,s T«ro] 

TfAwi/: minus coiiuenienter. 7racpa?.oy((rixa^oii. tl ysc^ SmuiuQ 

Sylb. In Co/f. M.S'. illa T«fJ T«y ocKi^ct-.f , Smulu^ ytiTro-^^iV u?i\* 
T»/ft)v«v defunr. iVto^ b';^ t/Tc ei. Sio Sil cyiOTih 

b \n Ariftot. exemplaribus x^^i-Sylh. 

< Pofl 748 DIONYSII HALICARNASS. EP. I. 

* ^iu^pmsl ro xotirov ooa-TTt^ ev r^ 'A?^nfMa.f&)vi t^0«o- 
^iKra , Koui oiov ri ivs^i AtjfjLoS^svag oUi^ , xo) roov 0,7^0- 
sinivuvrm Ntxctvo^a/' Tig isv k^iv tf Ai^fjLoS-ivyg ^Ut}, 
n,al[ roiv dTrGKrsivavrctiV t^tKavo^cc, tts^) ijg (pi^JcroCpog 

5 ysy^a^psv , h y\ ro KVPic^rccrov rnq clfjL(pi(r\^y]Tria-soog ks- 
(^dXciiov yjv sk t5 -Tr^og aAA*i\a roTra , ^ ri TV^oq AioryJ' 
v>]v , VTTSO Kr}^cri(pmrog , t5 "Tra^aa-xovrog AyifJLoS^svsi 
70 TTS^i rS '^s^pdva Y]^<Pi~f/.a , kou{ ir,v toov 7ra^avofj,Ot)V 
(^svyovrog y^ctcpjfv, '^ sv rc(,vrn ya^ ro ^rirHfjLsvov tjv, H 

10 ro Koivov , si rifJLm ko^ '^s(pdvm d^iog ^v Ai^fMoS^svfjg, 
eTTi^t^i^g SK rcov i^ic£v Kr>^Lidrcov r*iv sig rd rs(%ri ^cc- 
'Trdvrjv «AA' si KaS-' ov x^ovov vvsvS-vvog rjv , kmAvov- 
rog rS vofia T8g vTrsvSvvag ^rs^avSv, ro yd^ sk ruv 
TT^og uK\riKa tSt eV^f, si, ucrTrt^ ro) ^rifJCM ro ^haj{, 

Inteidnm enlm nihil vetat, quin baec diffideant: Mm Alc- 
maeone Theode61is, et v t iudicium de Demofthene, deque iis, 
qui inreifecerant Nicanorem-*. Qucdnam, quaefo, hoc De- 
mofthenis iudicium 6^:, eorumque, qui Nicanoiem trucida- 
runt, de quo hoc loco phiiofophus, (in quo praecipuum con- 
trouerfiae caput erat ex loco relatorum) niii illud aduerfus 
Aefchinem de Ct^fifhonte ^ qui decretum tulit, Demofthenem 
corona dignum; et accufatur legum violatarum? In hac enim 
caufa quaeftio erat, non in genere, an corona dignus Demo- 
fthenes, praebens de fua pecunia fumtus muris aedificandis; 
fed fi, quo tempore accufatur, interdiceretur lege, ne corona- 
retur, qui in iudicium vocatus eflet. Hinc enim duclum eft 
argumentum e.x iis, quae inter fe conferuntur; Si, quemad- 

modum ^ 

c Poft liu^uvti To TotSrov Toy^x^ldt ex illo margine in 

Ariji. exempiaria habent hoc ^b//f<jBde editionis marginem 

praeterea commatien, h«/ «^sv transfcripfir, Morellianas notas- 

%u},vet.Akmaeonis(\no<\vieTheo- parum obferuauitj annotatio 

de^ei verba , ab Arijiotele re- enim Morelliana, ev t«j'tm, re« 

lata, Dionyjtus breuitatis caufa fertur ad TaTo,quod eft P.747.V. 

omifit. Sylh. g. [in vulgatis pura, pro tbVn] 

d W^&^dWfle edit. margopro fignificans fcilicet, \>xo Diony- 

J» TdJrp habet tv tbVw. Sed is, Jiano thto apud Arijlou legi h 

(lyti-MorslUanai editionis hr- tutu, S^lb. 

« Ar'^ AD AMMAEVM DE DEMOSTH. ET ARISTOT. 749 

^rug aaJj tm vttsvS^vvci) to Aa^^stv tov '^sCpa.vov s^>jv. eyco 
fxsv h TctVTYi^ oiOfJLcf^ Ttjg ^iKf^g fis/xvyiS^ouj Tov 'A^i<rorsAtf, 
si ^t Tig s^si , oT( 'Tts^) Ttjg toov cco^oov, tjv stt' 'Avt/- 
K^sag u^-x,ovTog clTrsXoyricrctTOt tts^) t)jv 'AXs^av^^a rs- 
Xsvrriv , 'jToKkcav vsctirs^ctg hi TfOiyicfsi rctg 'A^^s-orsAag 5 
Tsxvccg rm ^)jij,ocB'sv8g dycovoov. «AAa ycc^ ori /jlsv ^x, 
6 DVTOi^ 170,^0, rS (^iXocroCpii rdg rsxvctg 'jra^sKa.^sv , aq 
elg rbsg S'av/xa'=ri^g s-iisivag KarscrKSvacrs Xoyag , clAAcc 
rivavriov roi ^fjfAocBsvag * na^ tcx, rm ak\ot)v pfjro^oov 
if>ya TTapa&sfjLsvog 'A^(70TS\t;g , ravras ey^a^e roiq 10 
Tsyjiag, Uavoog dTro^shlx^'^ vofJLi^oo, rnodum populo coronam dare licebat , ita et reo accipere. 
Quare lic exiftimo, huius aflionis mentionem facere Ariftore- 
lem: fin vero quis dicat, intelligi a£tionem deDoms, quam 
Anticle Archonte habuit; qua fe defendit circa obitum Ale. 
xandri, muUo fane pofteriores Rhetoricos lihos Ariftotelis 
fecerit orationihus Demofthenis. Verum non muruatum ora- 
torem a philofopho artificium, quo confcripfit orationes; quin 
potius contra Demcihenis aliorumque oratorum exemplis ad- 
iutum Ariftotelem conkn^a^Q fraeceptiones illas, ^fatis iam 
foperque oftenfum arbitror. Rhetori' 
ca prae- 
cepta 
vnete de~ 
promft- 
rtt Ari- 
fiottlts. e Ariftotelevi e veteribus teftatur etiam Cicero, 1. 2. de 
artis Rhetoricae fcriptoribus Inuentione, eil.2.de0ratore, 
fuas praeceptienes coilegifle, Sjlb. AIONT. AIONT2IOT AAIKAPNAS2EQ2 

npos 
rNAION nOMnHION EniSTOAH. 

DIONYSll HALICARNASSENSIS 

AD 

CN. POMPEIVM'EPISTOLA. • AIONTSIOZ TNAm noMHHm 

X A I P E I N. 

EiriToXv^ riva. irct^ci (m KOfiicB^SiCav l^i^dfjiriv , sv- 
■TraiSsvTov ie /i&u TroLvv fjLOi KSxcL^icrfxsvriv' ev fj 
ypa(pstq , ori , rag c-vvrd^sig rdg saag STrixo^riyHvrog 
coi Zrivodvoq , r5 koiv^ OtXii , ^iairo^svofisvoq, Kct^ 'ttccvu 
^'iaTi&£U!=.vog cUsicog sv avvcdg , rd fuv dXXa S-avfxa- 
^sig , sv) ^s fjbs^si ^v(TXS^a'iv6ig roov sv avrcug KaraKs- 
%(t)picrfiivci)v , rri YlXdroovog Karriyo^ict. ori fjLSv h aS' 
fia^iKoog ^idKSicrajf Tr^og rov av^^a , o^S-oHg TTOislg' ori 

DIONYSIUS CN. POMPEIO S. 

Epiflolam quandam a te mifram accepi , quae et doSa et 
• mihi valde grata fuit: in qua fciibis, te meas commenra- . 
tiones, quarum tihi Zeno, communis amicus, copiam fecit, • 
peicurrentem , et amico animo in eisaffetlum, alia quidem 
omnia fufpicere, ea vero parre offendi, in qua Platonis repre- . 
henlionem collocauerim. Lquidem, quod tanta reuerentia 
erga virum affedus es, ie£le lacis: quod vero haec de me 

fentis, 

* Subiungit interpres : in PlatoJtis Jljlo conquerebatur. 
qua ille de reprehenfo ab co 

a No- DION. HAL. EP. AD CN. POMP. DE PLATONE. jryi 

^e TTfe) fjficov rctZrcc iJ7rei\}j(pag , ^k c^&oo^, sl yd^ rig 
aKkoq ^ SKTrAr/Tjsrctf ralg IWarmiKcCic, k^^fitjviiai^ , su 
■tcr^i, vvv Kciyco r^TCov slg elfjii. h ds 7ri7rov&cc Tr^og 
aTravraq , oc-oi rdg amaiv STTiyciag sig rfjv koivyjv Os^a- 
ctv ct>(^sKeiav , s7ravo^-&hrsg ^fiiov (3/^? rs Kcuf Xoya^, S\ 
iPu (TOf KcJUj TTSicrct) ys vyi ^ia TTiTsvstv Katvov 8^h i^slv, 
ii^s Tiapd^o^ov, 8^' o f^yj Trdcnv ofjLOioog ^oksI, 

'Eyoo 8v vofjci(^a} ^siv, orav fdv s7raivov TT^osXtjrcLj 
ypdOsiv T;f Tr^dyfJLaroq , strs cocfiaroq OTrotayertvog, 
rdq d^srdq avrS , Kctj y ra drvxvifJLara, s'i rt ir^ocrs^i l^s 
roo 7r^dyfJt>ari , v rci) (roofzart, asHv Tr^od^s^siv orav ^e 
^nAfi'^*] ^tayvccvajj, ri ro K^drt<rov sv orct)^^7roTS Qiea, 
Ko^ ri ro (^sKri^QV rcov vtto ravro ysvog s^ycov , rtjv 
dK^i^s^drriv s^sracnv vr^oC^s^stv , kclj llyi^sv Tra^aAsi- 
•TTStv ruv Tr^Qcrovrodv avroiq , sirs KaKoov , sir dyaS-cov if. 

fentis, non re£le. Si quis enim alins Platonis eloquentiam 
cum ftupore quodam admiratur , tum vel maxime ego. Quo 
vero anima erga eos omnes affeftus fim, qui fuas cogitatio- 
«es in communem utilitatem proferunt, et iis vitam noiham 
ac rationem ab errore deducunt, aperiam tibi ; faciamque 
profecto, vt credas, nihil me noui atruliffe, nihil ab opinione 
liominum alienum, nihil, quod a peruagata omnium fenrentia 
abhorreat. 

Ego igitur fic exiftimo, eum, qui cuiufuis rei, fiue corpo- 
rls, laudes literis mandare volet, virtutes, non vitia, (fi qua 
rei, aut corpori, infunt) proferre oportere: cum autem volet 
difcernere , quid optimum in quoHbet genere vitae , quid 
praeftantiffimum earum rerum, quae vno eodemque geneie 
continentur, accuratiffimam inquifitionem et iudicium adhi- 
bere, nec quidquam eorum, quibus praedita funt, fiue fint 
mala, fiue bona, filentio praeterire. Hac enim ratione veri- 

tas 

/? Nota hic ?KT;.JiTTe(r5cMTarc fatiuum cafum hic vfurpari 

rif^ctTuvr/.x7Q s^ij.vivticit(;: cum in velit. Incertum ergo , an 

Thucydide hoc (tructurae ge- Dionyjii voluntate, an librarii 

iius reprehendat, p. 135. [iuxta incuria, hic in (Iruclura fit 

Ed. Sylb.'] ac pro dativo accu- fa£la i^xj^htiyn. Syll>, 

DION.UAL.VOL.VI. C ^ Hct' 752 DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

tlfll(t)TSPOV. tStO 6^6 TC^oSsfJLSVOg , SKSlvO XiyOO. si fJLSV 

f^/ fJLOi Kcna. Ti.^ccrci)vog Aoyoc Tig, Ka,rct^^ofiriv tts^is- 
yjjiv t5 dv^^og , oocTTrs^ ZodiKca , tw p;;TO^i , oLCS^^siv 

5 ofJLoKoyS)' Kctj s'i ys Q8Xri&s)g syaoofjLiov avT8 y^a,<pstv, 
P^oyag Tivdg (rvy}iara7r\iKCi) rolg sTraivoig ^ vofiag. a 
ydp ori ^ia^oAdg o\'oficJu\ ^fiv y^d(^siv sv avrolg, d?\.K 
i^' dTToXoyiag. sl <Je xa^aKrri^ag Xoyn if^oskofisvog 
\r'/L07rs1v , zct] Ti^? Tr^carsvovrag kv avroig (piKocro(piig r» 

10 •fCaJi mro^ag s^srd^SLV , r^slg fjbh s^ aTrdvrm s^sKs^cl- 
arjv , Ti^? ^QKSvrag slvoj KafiTr^ordrag , 'lcroK^drriv rs, 
x,oui HKdroova , Kctj t^7]fJL0(^svr} , H ^s rhoov avruv ttcx," 
Kiv TTPosK^iva *= Af^fJLocB^svfj , 8^h uifjLrjv , 8ts TLKdrcQva, 
§r' 'lcTQK^drriv, d^iKUv. 

tas vel maxime inuenitui: qua nihil efl melius,' nihil pretich', 
fiu9. His pofitis, illud dico. Si oiationem contra Platonent 
feaberem, ficuti quondam oiator Zoilus habuit, quae eius vitia 
omnia perflringeret, perperam me facere profiterer : et fi, 
laudes eius celebrare volens, orationes quafdam abfurdas ce- 
lebrationibus infererem: non enim criminationes eis, fed ne 
defenliones quidem adhibendas ftatuo. Sin autem formas di- 
cendi animo et cogitatione complecli volens, et eos philofo- 
phos et oratores, qui primas tulerunt, in eis confiderare et ex- 
quirere, tres qviidem ex omnibus elegi, qui principes et cla- 
riffimi habentur, Ifocratem dico, etPlatonem, et Demoflhe- 
nemj quibus rurfus Demoflhenem antetuli: idfaciens, nul- 
lam me exiftimo, nec Platoni, nec Ifocrati, iniiiriam intuliffe. 

Sed 

h Hoefchelius pro voVbc le- das. Sylb. 
gendum putat Tafavo/Lt»? : ut 

xx^cevonoi Ao'yo( hoc loco idem cNotahIcA»},'^o5ev»j>morepe-. 

fint,quodalibiTa?«voVftiy7fa(poq. rittofyliaborum : etmoxp.755. 

Sed haud fcio, an conuenien- v.3. Aw^offSevijv, moreifofyllabo-' 

tius fit «vo|Lto/a«: vel, vt Ilouius rum nominum. P.753 v.i. pro 

interpres legit, «tcV««, abfur- <Ji>jff5y maiim $>jff«<?, dices. Sylb. AD CN. POMP. DE PLATONE etc. 75^3 

N>; A<c6 , (^f^c-iv ccX\' 8k sosia-e tcI Tl\ctTmog 
dfjba^TrifJLctra, k^sKsyyjiv ^ piiXofj,svov STraivslv ^rjfjLo^^s- 
vfiv sTrsiToc iTOdq av fJLoi Ttjv clK^ips^ccTriv i2ci(ruvov 6 Ao- 
yog skc(.\2sv , si fjttj T^g d^iTng Koyag toov 'I<roH,^ciT8g 
Ts Kci^ IlActTMvog Toig >iocx.Ti7oig /Xf]fioS-sv8g dvTiTrci^L 5 
SrjKcc, Koi^ >cct&' fis^og tiTTng o\ T8Tm Koyoi sla-) Tm 
iKSiva , fisTo. Trdaryjg dKrjQsictg "^ sttso Si^cc ; ^z uttuvtcc 
rolg dv^^dcrtv SKSivoig rifjLcc^T^ija-^c^ ksyoov fJLccviccg yd^ 

THTO yS' «AA' 8^' d-nCLVTCX. STTiO^tjg KCCTCe)^3-a)a-&CJUj. si ^s 

t^t' 8k s7roi8v , 67r^v8v Jfi AfjfjLoaS-svijv , Trda-ag hs^im lo 
avT8 Tdg d^STdg , ug fJLsv dya^og priTCe)^ , STrsia-a 
'TrdvTug dv T8g dvccyvooa^ofJLSv^g' ug os ko^ K^drtTog 

TrdvTOOV TOOV TT^OdTSVa-dvTOdV TTSp Koy8g , 8K dv STTSiO^a, 

fi)j "TTa^aTiB-s^g avTui T8g d^i<r8g. 'TroWa ya^ tcov kuS-' 
avTd (paivofjLSvoov Ka\oov ksu{ S-avfJLa^oov , STS^oig ^ dvri- 15 
Tra^aTsB-svTa K^SiTToariv, sAaTToo Ttjg ^c^tjg sC^dvrj. 8T0i 

Sed mehercule, inqnit, non decebat te Platonis errores 
et vitia coarguere, cum Demofthenem in coelum ferre infti- 
tueres. At quomodo accuratiflime ponderaflem et perpendif- 
fem, fi praeftantiffimas orationes Ifocratis et Platonis excellen- 
tifTimis orationibus Demofthenis non oppofuiflem ; et qua ex 
paite eius orationes antecellunt, veriffime non oftendiflTem ? 
non in omnibus eos viros deliquifle praedicans , (fummae 
enim hoc eflet infaniae) fed nec in omnibus etiam eos aeque 
reclam viam fecutos effe. Sin hoc non feciflem, laudibus 
vero ornaflem Demofthenem, omnes virtutes eius perfequens, 
bonum quidem efle oratorem perfuafiflfem lectoribus : prae- 
flantiflimum autem effe eorum omnium, qui piincipatum in 
dicendo tenent, non perfLiafifrem, fi clariffimos oratores cum 
eo non comparafTem. Mulra enim, quae per fe pulchra et 
fufpicienda videntur, aliis melioribus comparata, minora opi- 

nione 
d 'zricitlx \n hac demon- loco, p. 744. v.;pen. 'EnicT^ui 
ftrandi, feu oftendendi, figni- enim oltentandi fignificaiio- 
ficatione legitur etiam fupra, nem hr.bet frequentius , vt 
p. 744» V. 12. et p. 746. v. 4. paulo poft, p. 7^4. v. pen. ec 
alioqui vfitarius in eafignifica- p. 760. v. 2. S}ll>. 
tione anoiil'^ut ; ut illo ipfo in e n«^ar*5f >r« in MS. R(g. 

Q 2 f For- 754 DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

ye roi kouI X^vfrog , ers^ct) X^vcr^ Trct^ctrs^Eig , y^sirrm 

^ v.a\ oV&)v hoL^ys^A ro nAog. 

Et S' «^^'^frov viToXf^^^srcLii riq h rolg TroXirmotg 

K Aoyo<? rtjv sk ryjg (TvyK^icsci^g h^sraa-iv , KOf jtcd-S-' savro 
SKci^ov d^iooffsi (DiOTrfiV , i^sv y.odXv(rsi ro uvro t5to 
KOJi 67r) rSiv ukXoov iroislv , y.c^ fjLrjrs Troina-iv dvrs^srcc- t>^ 
^siv srspa. itoiyjcrsi , finS-' Wo^iK^v crvvrct^iv ers^a, <rvv- N 
rcLpSi , fA^rs 'Trokirsio.v itoAirsiA, fji.tj vofiov voficd , fiYf 

^o i^paryiyov Teccn^y^, fjiti i^ctaKsl ^ua-iAsa, firi (2iCi) (iiov, 
tjLfj ^oyfj!.ari ^oyfia' rsro ^' 8-a. av t^? cvyxcti^^osis vsu 
f%iyy. sl ^s ^sl y.cfj{ rdg e-A. rm fjLa^rv^icov ira^acrx^- 
cScfjf croi "Tri^Sig, 's^ atv fj^aWoy croi ysvtjasrctJi Kara^Pa- 
vsg> ort VL^driq-og 'eXsyx^ r^oTrog 6 Kccrd a-vyK^Kriv y<- 

?15 vofjLSvog , d<ps)g t«? «AAi^? , avrca %^^Vo/-ta^ fjbd^rv^t 
JJXdroovi. f^ii\r;S-s]g yd^ o dvrj^ s7ri^si^a(rScu{ rtjv ctvrS 
^vvafiiv , h sJx^v sv rolg TroXinKolg \6yoig , Sk ^ks- 

nione apparent. SIc etiam aurutnj auro comparatum, melius, 
vel deterius deprehenditur : tum etiam omne aliud opus manu 
effeclum : denique ea omnia, quorum finis eft iiluftratio et 
euidentia, 

Quod fi quis exiflimet, iniucundinimum in oratione ci- 
uili iudicium ex contentione profeflum, et per fe fingula velit 
perpendere, nihil vetabit eandem rationem etiam in aliis fe- 
qui, nec poefin conferre poefi, nec compofitionem hiftoriae 
compofitioni, nec rempublicam reipublicae j non legem legi, 
non ducem duci, non regem regi, non vitam vitae, non de- 
cretum decreto : quod nemo fanae mentis concedet. Quod 
fi fides etiam, quae ex teftimoniis ipfis depromitur, atferenda 
eft , quibus planius tibi fiat , optimum id efle expendendi 
genus, quod rerum comparatione conftat; omifiis afiis, Plato- 
nera ipfum teftem producam : qui cum voiuifiet fpecimeii 
dare, quantum valeret in oratione ciuili, non coatentus fuit 

aliis 

f Forfan kxi Um ivisyax t» t ao;. -C 

^ Sen-' AD CN. POMP. DE PLATONE etc. y^j 

«■^^f rcug ct,KXa.iQ y^ct(^ctiq, % dWct ko^ y,Pciri7ov rcov 
rore jtriro^oov stspov avTog sv riS ^ccio^cc (rvvsrd^ctro 
Xoyov , B^MTiKov ilg r^v vTTo&gcriv. kcuj 8a ax^i r^rH 
'jT^osK&oov eTTctvcrctro , ytctraXiTTcav sv roHg uvayvoocroiA- 
voiQ rrjv ^iccyvcocrtv, oTTore^oq £t/ a^sirroov Koyoq' dkkoi 5, 
Xrtf rcav daaortjadroov '/jtparo rm Avcria , rdg fjth As- 
TcriKag fjbaoTUom ra> d.vo^) dpsrdg , rm ^s Tr^ayfJ^an- 
n^v eTTiAaijLl^avcfjisvog. ottot av Il\aroi)v , ro (^o^rtKcu- 
varov KOJ sirax&si^arQv ru>v s^yodv 'jr^oskofjLSvog , avrov 
iTraivslv Kard ri^v ^uvafiiv rm Koym , i^h usro iroifiv lo 
Karriyo^iag d^iov, si Tra^a rov dciTov rm rors If^ro^oov 
Ti<5 i^i8g i^srd^etv r,^(8 Koyng , STTiosrKvvfMvog Avcriav 
rs sv olg yifj.aPTriiiS , y.aj savrov sv olg Karoo^S-^KS , ri 
SavfJLaTov STTOiHv syoo rolg t^Yifiocr&svHg Koyoig crvyK^i- 
vcov ri^g YlKaroovog , ko] si ri fJLfj KaKo^g sv avrolg sxsiv if 

aliis fcriptiSj fed adueifiw clariflimum oratcrem, ex his, qui 
tumflorebant, alium ipie in Phaedro coiip:rip[it dialogum, cu- 
ius argumentum e(t amatorium. neque eo vfque progreffus 
finem fecit ac deftitit, reliflo iis, qui ledluri effent, iudicio de 
orationis eorum pulchritudine: verum etiam Lyfiae vitia atti- 
git, adfcribens ei virtutes dicendi, auferens vero rerum. Cutn 
igitur Plato, rem moleftifTimam et maxime odiofam aggreffus, 
fe ipfum, inquam, quoad oratio pateretur, laudibus ia coelum 
ferendi, nihil fe dignum reprelienfione facere putabat, ii cum 
praeltantilhmo illius aetatis oratore fuum dicendi genus con- 
tenderet, docens, in quibus et Lyfias peccaffet et ipfe excel- 
luiffet: quid admiratione dignum feci ego, genus dicendiDe- 
mofthenis cum illo Platonis comparans; ei ii quid mihi in ei$ 

noii 
g Senfum quidem loci hu- gum; cuius tamen argumen- 
ius (mqmi Step/j.) mihi videor tum fit amatorium; fed caota- 
affequi, fed verborum feries et tam in eo exagitandi Lyfiae 
contextus non video qui (tare occafionem. lego igitur: «a- 
pofllt eo modo, quo eA. Hoc ^x kxI kxtk tcv y.i^urkv TM-j roTS 
enim puto libi velle hoc in fV. lllud autem, quod fe- 
loco Diotiyfium ; PlatOfum (lu- quitur, sgMTiKov ti?r>)v v7ro3esiVf 
dio reprehendendi Lyfiam ad- declarat , quod infra legitur, 
uerfus ipfum fcripliffe dialo- p. 762. v. 11, Haec Steph. 

C 3 b Pro 75^ DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

^^mv , k7ri\oyi^QfjLSVQi;y ku) yd^ roig aWag ctvT8 y^a- 
(^ag 7rci^u(^s^siv_, sv aig yiofJiod^si ji^g Tr^o sa,VT8, Hct^' 
fjLSVi^i^v TS , xct) 'iTTTriav, KOj n^coTccyo^ccv , KOUI n^O' 
^nov , xctf rQ^yiciv , kouj HcoAov , jtctf &s6^(jo^ov, nct] 

5 ©^atrvfMaxov , Ka\ a\k8Q (rv/v8g , hk ctTTo t5 {^sATi<r8 
Trdvra tts^) av-m y^ci(^m , aW' , sipH\si, actf cItto 
^iXoTifjLiaQ. fiv ya^, ^ Yjv fuv Trj Yl\(^TOOvoq d^va-si ttoA- 
KaQ cc^£i-a<; ^X^'^*} "^" (Pi\qti(J>ov. soyiKoocrs os thto fJLoi' 
Xi^a ^ia T}ji TT^oq^Ofiri^Qv ^^^KoTVTTiag , cv sk rtjg xct- 

10 Ta<TKSva(^ofMSvf!g viv avrS TToKiTslag SKj2ciKKs(, TS(^a- 
voocrag kcuj fiv^ci) x^i(rac' cog ^ri thtoov avT^ osov sk- 
^aKKofJLSvct) , ^i ov ri t aKKri Trafosia Tracra ^ra^^K&sv 
sig Tov j3<oi/ , Kcjui TsKsvTucra (^tKocro(pia. dKKa BuifjLSv, 
aTTo T8 QsKti^t^ ^i avTj^v t^v aK^^siav TrdvTa Ksysiv 

l^ dXriS-tj TLKdTOdva' Ti iv aTOTrov STTOiSfisv _, rolg SKSiVH 
vofjcoig %^4Jjttf t/o< , >t«] dvTiTra^s^sTa^Siv avTu T8g Tm 
STTaKfLaddvToov Koyag ^nKofjLsvoi^ 

non praeclare fe habere videbatnr, perpendens? Nolo enim 
alia eius fcripta in medium afferre, inquibuseos, qui ante 
eius aetatem vixerunt, reprehendit, Parmenidem, Hippiam, 
Protagoram, Prodicum, Gorgiam, Pokim, Theodorum, Thra- 
fymachum, et alios mulros, non omnia fincere de eis fcribens, 
fed, fi vis, ambitiofe. Ineratenim, inerat Platonis naturae, 
quae multis virtutibus ornata erat, ftudium honoris, Decla- 
rauit autem hoc vel maxime in aemulatione Homeri, quem 
corona donatum, vngiientifque dehbutum, ex ea republica, 
quam conftiruebat, exturbauit: quafi his ipfe, qui eiiciebatur, 
egeret; per quem cum omnis alia inttitutio in vitam ingreffa 
eft, rum etiam ad extremum philofophia. Sed concedamus, 
Platonem fincero animo , ipfius (inquam) veritatis caufa, 
omnia vera dicere : quid tandem abfurdi faceremus, fi, eius 
leges adhibentes, cum eo pertendere vellemus^^orationes 
«orum, qui poft floruerunt? 

Dein- b Pro pofterlori ^v, vel jxsV, Sylb. 
reftius fortaffe le^emus Iv, in. i Ex AD CN. POMP. DE PLATONE etc. »^57 

"E7r£iT ^^8 fjLovog , ^^e Tr^c^Tog , i7ri(^a,v^<roficim 
%s^) UXciTcovoi sTnxsi^^lo^ctg ri Kiyuv. 8^' civ jig 'ixoi, 

XCCt' UVTO . tStO fJLifJL^aC^Ci^ fJLg TO fJLS^Oq , 0T< TOV STTt* 

(paviTccrov tSiv (^iKoa-o^Poov , kclJ TrKsioav , fj ^oo^sku, 
ysvscCig SfjLuvT^ ir^scr^vTS^ov , 6^£Tci<^Siv eTrspccKofjLrjv, S 
eog ^n hu tSto ^o^yig t^i^c^ T£v^ofjLevog. ttoAAo} ycio go- 

PS^riCOVTdJl TT^O SfJL^ THTO TTSTrOll^KOTSg , o\ fJLSV KUTCi TCV 

eKSiva ysvofj,£voi ^^ovoif , 01 ^s Xiuv v^s^ov STrciKfjLdcraV' 
teg. y.cij{ ycc^ tcc ^oyfjcccTcc ^is^olKov clvtS Tivsg , y.ccf 

Ti?? Koy8g SflSfjL^pUVTO' ' TT^OOTOV fJLSV yvrjCTrjdTUTOg UVT^ ^^ 

fiuS-rjTfjg , 'K^i<TOTeK'/jg, sTreiru ol 7fs^\ K>](picro^a)^ov rs, 

KOUf G>SQ7rOfJL7rOV , KOLj ZootKoV , Ko) 'iTTTrO^cifJLUVTU, KCU( 

AfjfJL^r^iov , KoLj uKKoi (ivy^ioi , i ^iu (p^ovov , r\ hoi 
(piKu7rex^1f^o(rvvyjv , KOdfJMo^^vTsg , ccKKu r^v ccKri&Siuv 
i^eru^ovreg. Tocr^roig ^rj kouj Tr,KiKiiToig dv^^cc(ri 7ru- ly 
^u^eiyfiucri x^^^f^^vog , kcuj 7ru^u Trcivrug tm f^syiTC;) 
riKccTcovi , 8^ev riy^fJLyjv T)?? (^iKocro^pii pr,ro^iKfig ttoiCiv 
dKKoT^iov/clyuS^g dyu&o^g uvrs^srcc^oov. tts^i f/.h-8V 
rljg 7r^ouios(T£Oi)g, r,v gV^oi/ £1* rri crvyK^i<TSi toovxu^ukt^- 
^oov, Uuvoog u7ToKsKoyi(rfj.ajf, ko] <roi ys, rifJLiv (^iKrurs. 

Deinde neque folns ego, neqiie piimns exfiflam, qui ali- 
quid de Platone in^refllis eft diceie. Neque me quifpiain 
lioc ipfo reprehendere poterit, quod in clarifnmum philofo- 
phum, et plufquam duodecim aetatibus me anteeuntem , in- 
quirere (latui, quafi aliquid inde gloriae confecuturus. Molti 
enim inuenientur, qui ante me lioc lecerunt; alii, qui eiuf- 
dem temporibus fpiiitum ducebantj alii, qui multis poft an- 
nis viguerunt. nam et eius decreta noimulli reprehenderunr, 
et dialogos calumnia afiecerunt : ac in primis proprius eius 
difcipulus , Ariftoteles, deinde CephifodoruS; Theopompus, 
Zoilus, Hippodnmas, Demetrius, et aiii multi: non ob inui- 
diam, aut inimicitias, eum reprehendentes, {fn] veritatis inue- 
fligandae gratia. 'J'ot et tantorum viroium exempla fecutus, 
et vei maxime Platonis, nihil me exillimaui a philofopin^ca 
arte dicendi alienum fadurum , fi bonos bonis contenderem. 
Sed de ftudio, quod in comparandis formis pofui, fatis tibi, 
V. C. C 4 II. 75S DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

j3'. Aomoy ^' kq-i ^oi xctf •jrs^i ctvTUiV , m si^t^Ka, 
Xoycnv TTS^) rdvo^og , ^ Iv t^ tts^) roov 'Attikcov tt^o,- 
yfjLciTSicx, hrjTo^oov , sIttsIv. S-yj(rct) o avToig Ks^striv , aog 
ky.s1 yiy ^ad^cL' 'W cis ori TLKaTOoviy.rj hciKsy.Toq (3^'AfTctf 

5 ju,gv sivcfji KcUj avTYi '^ hslyfj.a SKoLTS^m rm xa^aKTri^oov, 
r^ TS v-v|/>7A5 xcq icrxv8, KaQ-cCTrs^ st^fjTOjf fioi tt^ots^ov 
'TTsd^vy.s S' 8X cfLoiodq TT^cg dtM(J^OTS^iig T8g xae^aKTr,^aq 
svTV/jig. oTav (jlsv hsv Tr,v l(rxvm Ke^ dd^sXri y.ctj diroinTov 
S7i'iT'/]o svYj ^^d.civ , ly.TOTVOoq rj^sid £<r< /taj (^iXdvS^oo- 

?o wof. y,aS-a^d ts yafi aTTOx^oovToog yivsrouf y.cij ^iavyrjg, 
cocTrs^ Ta Oia(pavsq-aTa Tciov ^ vafJbaToov dm^^g ts kcj] 
XsTrTYi Tfa^' nvTiviv STS^av rm sig rriv a,vTrjy iidAsKTOV 

II. Reftat, ut de dialogis hulus viri, quorum mentionem 

in libello de Oratoribus Atticis fecimus, dicamus. Afteram 

Judicinm autem eandem orationem, qua illic ufus fum: Elocutio Plato- 

^eFlato- y^[^ ex vtraque forma dicendi, nimirum ex fublimi et tenui, 

*'• temperata effe videtur, quemadmodum antea diximus: non 

tameu iii vtraque dicendi forma aeque excellit. Quando 

enim tenuem, faciiem, fimplicem, ac nuUa arte praeditam elo- 

cutionem afTeftat, dici non poteft, quam fuauis et humana eft. 

Nam et pura fatis et dilucida eft, quemadmodum lucidilfima 

^' corpnra: accurata etiam et tenuis magis, quam quaeuis alia 

€arum, quae ad eam ipfam elociuionem elaboratae funt. No- 

mini- 

i Ex hoc loco intelligimus, nos fumma cum humanitate 

tertiam partem de Atticisfcri- tranfmiiit vir egregius, Jaco- 

ftoribus (cuius fupra meminit bus Lecjuien. incertum plane, 

in Fraefijtione ad Am/i;acum, vtram fcriptnram fequutus eft 

p. 451. pen.) a Dionyjio abfo- Sigonius, qui loci huius inter- 

lutam quidem fuiffe, fed ad pre:ationem elegantidimara 

nos noii perucnifle in;egraai. inferuit m Librum deDialego, 
Sjlb. 

k Pro Uy/ii-A quidam Codi- / In Codd. quibufdam, no- 

ces habent f^fyfza!, terte Steph. tanre Stephano , ■.KiiUTm pro 

Atque ira in Cod. Rag. quo tsiatJLuruv. in Cod. Reg. vxy(i&* 

vfus eCt forfan Stcphanus , cu- rm et ff«/^«rwv, et mox p. 759, 

iusque variantes le.liones ad v. 4. /Aafev et x^oi?^'-'' 

m Iq AD CN. POMP. DE PLATONE etc. 759 

shyccarfJLivctiV' triv ts y.otvotrirct oioox,si tm ovofJLuruv, 
Xrt| r^v (ru(p'^v£ictv ccc-asi , Trao-yjg vTre^i^ya-cc accTct' 
CKsmg ETri&eTii. ts »" Trlvog avTrj xctj %v5? Ttjg d^- 
XaioTriTog r:^?ua, koji XsXriS-oTC^q i^TVir^sxsi , xKos^ov ts 
•7i y-cui Ts^riKoq 'AcsJj fisq-ov co^ccg av&og ctva^iocoa' /ict) 5 
cocTTrse ctTro loov sva^^s^aTcov Ksi(JMvct)V av^a Ttg riosioc 
f£ avrrig " (pi^sTOj' xctj ^ts to Xiyv^ov sousv s[jL<paivsiv 

^.CC?iOV, iiTS TO KOfJL^pOV SsaT^lKOV. OTUV <5'' Sig T^V TTS- 

piTTcKoyiccv '/Ccjuj to KoiKKiOv slTrCiV b 9roAAax<? s'iCii^6 
TTCislv afjLST^ov c^fjLriv KciQii , ircKXui Xfi^^o^v savTrig y<- 10 
yvsTCUi. KM ydo driOS7S£^a Trjg STS^ag na] y.aKiov sWrj- 
Vi^acra '/.cl\ TraxvTS^a C^aivsTaji. fisXaivsi ts ° ya^ tq 
caC^sg KCLf P <^c(pci} iroisi 'Trae^aTrKricriQV, sK'a.si ts fJLUK^ov 
dTroTsivHa^a tov viv. crv^^if^cij os^sov sv oXiyotg ovofj^a- 

minibus communibus utitur, perfpicuitati ,ftudet, omnem cora- 
pofirionem nominis ad nomen appofiti negligit. In eam 
etiatn fordes et antiqua illa inuenuftas fenfim atque latenter 
incurrit, et iuciindum quendam florentemque ac tempefliuum 
floiem edit, et quafi a fragrantiflimis pratis aura quaedam fua- 
uis ex ea manat; et neque vocis fonitus videtur prae fe ferre 
loquacitatem , neque ornatus infolentiam. Cum autem ad 
loquacitatem et praeclarius dicendi genus (quod faepenumero 
facere folet) immenfo impetu ferri coepit, multo fe deterioi* 
efficitur. Nam et minus fuauis, et peius Graece loqui, et 
craffior videtur efle, quam altera. Diluciditatem enim obfcu- 
lat, et tenebris fimilemfacit: longitudinem attrahit, mentem 
in longius ducens. cum eam paucis nominibus contrahi opor- 

teret, 

m In Eximplari illo , ex tamen : y(, ^i^sr^ et K&XT^tav. 

quo transfcriptum e?t Bodleia- Sed loco pofleriore (vt notat 

m<w*, annotatum efl ad margi- Sylb.) reflius forfan compofite 

nem: ■Khci; 5 fVTo?, jJtc/ izini^ftt- nu^MsTriiv, ficut praeceditTffiT- 

vo? %vb$, wj eri iJ.i}/,uv, y^ kwluv, loloyixv, 

n MuipiezTo^ -m Cod. Reg. « Quid fi abeflet r«f ? 
et mox x(Saaj?ov. In margine p zoi^oTroi^ m Cod. Reg. 

C s, j m3. 7<5o DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

(Tiv , e>c%£7Totf e\z d7rst^0Kcx,?\.^g 7r£^tCp^a.(rsig , q wAaroy 

OV0fJL(XTCt)V kTrtOSl/CVVfJLivtJ KSVOV VTTS^t^ScrcC rS TMV KVPIOOV 

iict\ sv iri Kotv^ Z^^(rsi KSifXtvm , ra. irsiToti^ixsvct ^rirsi 
Kctj ^svct K(L\ ci^%a<07r^f7r^. fzdAfra. ^s %£<jWa^«Tctf 7rs^\ 

f Tfjv r^oTTiKfjv (^^cccrtv 7ro?\.Xfj [msv yd^ sv ro^tg s-n-tS-iroig, 
ccKctt^og sv raig *" STrcovvfiCctig , crKkri^oi ^s kc^ i croo- 
C^scrcc rr,v dvctXoyictv sv roCig iisraJboQ^cCig yiyvsra^, dk- 
Xnyo^ictg rs '7rs^i^dKKsrcL\ fjLctK^dg kc/] TroKXdg , «ts 
fjLsr^cv sx^c^ctg , krs Kctt^ov. crx^f^^<^i t£ TroirjrtKoHg 

}0 kcrxdrfjv 'Tr^otT^dkXiicrtv d.r,^ia,v, kojj fji,dkt<rct ro^tg Fo^- 

ysioig , aKcci^cog kc^ fjLSi^aKico^ Sig svaQ^vvsrctj' Kctj tto- 

kvrsksta rig £t)v sv rolg rot^rotg Tra^' avrui, ct>g kcijj Atj- 

fxrir^tog o ^aktj^svg si^tjKS 7r8, Kccf dkkot crv)Qio\ ^ (tt^o- 

' rs^ov.^ 8 yd^ sfjbog o fzvS-og. 

15 M)j^6)g ^s fjt,s ravrct riysicrS-ca ksysiv dTrdcrrjg Kct- 

tctytvc^cTKOvrct rrjg syKaracrKSva kc/jj s^rikkayftsvfjg ks- 

teret, in circumlocutiones honeflatis expertes effunditur, et 
diuitias orationis vanas oftentat: verbis propriis, et quae funt 
in communi vfu pofita, negleclis, nouata et peregrina, atque 
ea, quae antiquitatem decent, inquirit. Maxime autem iada- 
tur in figurata elocutione: multa enim et frequens efl in no- 
minibus ad nomen appofitis, in appeilationibus dandis inepta. 
dura eft, nec feruat proportionem in tranflationibus. Inuer- 
liones longe petitas et multas, ac eas, quae neque modum 
feruant, neque loci et occafionis rationem habent, alTumit. 
Figuris poeticis, quae fummam fatietatem afferunt, et maxime 
Gorgianis, intempeftiue ac nimis pueriiiter gloriatur; in qui- 
bus magnificentiam quandam feruat, quemadmodum quodam 
in loco Demetrius Phalereus ait, et alii multi. non enim a me 
haec efl profefla oratio. 

Neque me aliquis putet haec dicere, quod omnem orna- 
tum et varietatem orationis, qua vtitur Plato, improbem. Non 

enim 

q riAtfTflv o-joiJL&Tm sT<5flxvw- Tijv TfOT/K^jv (pQ&civ parum fa- 
m^v»; Kgvov T«v w§im in MS. ciunt. Sylh. 
Rcg. ^ Inclufum vt^otsqov in qui- 

r Procul dubio legendum bufdam tantum codicibus Jegi, 
H£Tft)vwji/»(s : nam iTtmv^iim ad adnotat Stepb. AD CN. POMP. DE PLATONE etc, 761 

pwg, ri ^«%f >?Tctf IlKaroor a yd^ civ bToo <j-Kcnog, fitj^* 

dvai(7&t]Tog , kyco ysvoifjLtjv , u<rTe TcivTrjv tyjv do^a.v 
'TTS^) civ^^og T>?Aa»Ti# Xct^siv STrs) 'jroKKci kcji^ 'tts^I 

^oKXm cl^CC fjLSyccXcC KCtj S-C(,VfJLCC<rct , XCt] CCTTO Tfjg 

aKPccg ^vvccfzscog t^svrjvsyfJLSva vtt' uvtS' ccAA' sksHvo 5 
kv^siPaS^cLj ^ ^^Xofisvov , oTt Ta TOiavTa afjca^TrifiaToc 
h Toig KaTatTKSvccig s\'ooSsv ccfJLa^TccvsiV kcju\ xsi^oov fzsv 
ccvTog avT8 yivSTcui , oTav to fjcsya oiook-^ koj tts^ittov 
sv Trj (p^cccrsi' fLaK^c^ Ji rm dfJLsivoov , oTav Ttjv 'tcrxvriv 

KOJi a^^<3^ > ^^ ^0'Ki(TaV fJLSV dTToirjTOV slvcUj , KaTS' ^® 

(TKSvaa-fjLSVfjv ^' dfLOdfiriT co Kouj dCpsAsH KaTaTKSVri oid- 
KsKTOV sl(T(^s^ri. ri yd^ t^sv dfJLa^Tavsi KaS-dTra^ , n 
Q^ax^ T/ KOfjLi^ri , Kct\ 8K d^iov KaTriyo^iag. hyoo 
tl^tav Ti^KiK^TOV dv^^a Trs^^vKdxSaj Trdcrav sTdTifLrjCiv. 
" TavTa yd^ o'i ts KaT avTCv ysvofJLSvoi TrdvTsg sTTiTi- ^S 
fjLoocTiv' dov Tcl QvofJLaTa ^^lv ^sH fJLS XsysiV' KotJi avTog 
iavT^' T^TO yd^ J'>; to KafiTT^oTaTOV. 'ri^^STO yd^, c^Q 

enim fum adeo excors etftupidus, ut lianc ipfam laudem tan- 
to viio piaeieptam velim: piaefertim cum me non praetereat, 
eum multa er admiratione digna, atque a fumma vi profefta, 
in lucem attulifle. Sed illud oftendere volui, eum in compo- 
fitione talia peccata committere confueuifle. Ac peior qui- 
dem fe ipfo fit, quando amplum dicendi genus et eximium 
perfequitur: longe vero melior, quando tenuem elocutionem, 
accuratam, et quae nullo artificio elaborata videtur, fed exor- 
natam inculpabili et fimplici exornatione inducit. Aut enim 
nuUum omnino committit peccatum, aut leue admodum, aut 
nulla reprehenfione dignum. Equidem tantum virum cenfe- 
bam omnem vitafle reprehenfionem. haec enim ei omnes, 
qui aetate eius vixerunt, vitio vertunt, (quorum nomina non 
necefle eft me proferre) ac ipfe fibi, quod apertiffimum eft. 

Senfifle 

t B«Aof.t«vo?] Malim ^alonoit, ytvoiicvoi , w? ufJLxgr&vovlt , t^ 
Sylb. ivJft irirtiiucf^^ uv tx ovoytara 

u In Codd. quibufdam t«v- ^stv ^eonc^ Aiynv , teile Stepb. 
rct nfvToi, y^ oi x«T «uVov iniivDv atque ita quidem in MS. Reg, , 7(J2 DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

SQi'fiSv , T^? iaiag dTrst^oKa.Aicig , kclj ovofjLct sSsto avTfj 
Tov ^iBv^a^l^ov' ' vuv av i^^sS^tjv syco ^sysiv , ci?\.>j&sg 
ov. T8T0 ^l Tra&stv soiKSV j ug syca vofxii^co , T^ci(^e)g 
fjLSv sv To7c Zct)z^ciTmo~ig ^iakoyoig ia-xvoTccTOig 8cri iiaj[ 
5 d>iot^S7ciTQig , ii ^Aivag ^' sv avTolg , dWd Trig To^yta 
KOLf Qii>ivaia8 aaTaCKSv^g ki^aS^sig. o^^r' i^osv e^oo t5 
siaoTog bf/jsXXs '7rs(a'sS'c^ , <T%d(Tag Ttva Kct\ toov d^a^- 
TrjudToov cifji,a Tc^ig dya&dig , usv £%^a'<i' oi tuv dvo^m 
SKSivcov xa^a-A,r-/!Psg. 

lO HciPd^EtyflCt^S TTClSflctl T^C yS t5v^>7AJ7? Ag£f&Jf 

k^ SVOg Qij^Ai^ TOOV TrdvV TTSPlpiGJ^TOOV , £V Cd T8g S^O^TlK^g 

^iaTi&STouj Koyag o Xci)n^dT-/]g Tr^og sva tmv yvoo^ifjLoov^ 
^d4^^ov , d(p' 8 T}}v S7riy^a(ptjv stAtjC^s to |3<i3A/ov. sv 
yd^ S'fj TM arvyy^dfifJLari t^tci) "TroKKrjV fj..sv S^av sxst, 
\I$ /COj ^ii^tVaJv k^) fj,s<rd ra TTpuiTa Tavri' „£L (piAs 
^cii^'^s, 9Tc7 ^f} Kcf^ '^-oBivt^ ^ai. Ilccpd Avcriii , ca 
^ooK^aTsg , tS K£(p«A«' Tro^svoficLj ^s Tr^og TTS^iTraTov 
i^oo Tsi%^g. (jVXvov yd^ kKsH StST^f^pa xeovov , KaS-f^' SenfilTe enim vldetur fnas ineptias, quibus nomenDithyrambo 
dedit: quod me in praefentia, quamuis a veritate alienqm noa 
lit, referre pudet. Hoc vero ei (mea quidem fententia) acci- 
difle videtur, quod , cum effet educatus in dialogis Socratis, 
tenui genere et accurate confcriptis, in eis non permanfit, fed 
Gorgiae et Tiuicydidis compolitionem fecutus fit. Itaque ni- 
lii!, quod a decoro abhorret, ample>E\i debuit, attrahens fimul 
quaedam vitia cum virtutibus, quibus illorum formae dicendi 
praedirae erant. 

ExempUim autem profero fublimis di6lionis ex vno li- 
bello eorum, qui vel maxime in fermane omnium verfantur, 
in quo Socrates fermones amatorios infert ad phaedrum, qui 
vnus erat ex familiariflimis eius, a quo etiam libellus infcri- 
ptionem accepit. In eo enim libello multam habet venufta- 
tem, et cuius hoc principium funima iucunditate refertnm eft: 
„0 amice Phaedre, quonam, et vnde'/ P/jae. A Lyfia, o 
Socrates, Cephali fiho. Pergo autem deambulandi gratia ex- 
tra moenia. multuni enim iliic confumfi temporis , fedens a " 

matu- 10 AD CN. POMP. DE PLATONE etc. yG^ 

uivog s^ £6oBiv5/' ^ f^sx^i T^? dvayvaxTscog t5 Av(riciKH 
XoyH' Ko] fJjSTcc, tnv oivciyvo)(riy , soog -iivoq. £^'3-' aicTTre^ 
eP ds^og tv^i8 ^^ tcc&s^S TroXvg avsfjbog H,a,Talioays)g, 
tapciTrsi To •A.a^a^ov Ttjg (p^cicsoog , sig Tromix-^v ek(^S' 
eov d-nsi^QKa\iav , sv&svh a^^dfA^svog- ,','KysTS drj , a> 
Mic-cfji , sIts J<' ct'^fig sJ^og K(ysict\ , s\rs ^id yivog ro 
Aiyvov fjLna-iKov , ravTfjv sa-yjrs rnv hvodvviLiav, Y ^v\l~ 
aoi Aal^sS^s t5 fjLvSa/^ "'On ^s \po(^oi ravr S7i xctf 
^iS-ve^fMi^oi , K0[jt,7rov ovofidroov iroKvv , vhv S' oKiyov 
g%omf , avrcg s^sH. hs^im ya^ , ctCp' h^ airiag s^cog 
krsS-f} TM TrdB-Si r^vofta , ko] rolcr^s sx^fjcraro' _,/H 
yap dvsv Koys ^o^rig stt) ro o^Sov o^ftoocn^g K^ar'/](racrc& 
BTTiB-vfiia , 'TT^og rj^ovijv dx^sHcra. 'KdKKng , xctf vtjto au 
iu)V eavrtjg crvyysvm sTnS-VfjLim stt) (roofJLaroov KaKKog 
eaj}(i)[jLSvoog '^oo(B€icra , viKwaca dyooyrj , div avrrig rng l% 

matutino," vfque ad lecllonem Lyfiacae orationisj et finita 
leftione huc vfque. Deinde, quafi ex aere fereno et flabili 
coortus ventus, puritatem diclionis turbat, in poeticam ine- 
legantiam lendens, hinc exorfus: „Iamagite, o Mufae dul- 
ces, fiue propter cantus fpeciem, fiue propter muficum illud 
genus, fuauium et ftriduiarum hoc nomen habuilliis, meum 
adiuuate fermonem." Haec autem ftrepitus eiTe et dithyram- 
bos, qui quidem nullum ornatum Jiabent, exiguamque fen- 
tentiam, ipfe dicit. exponens enim, quam ob caufam impo- 
fitum elt amoris nomen afiectui, his verbis vfus efft „Nani 
cupiditas, quae a ratione abhorrens, fuperauit opinionem, ad 
id, quod rectum eft, contendentem, et ad voluptatem formae 
rapit, atque a cognatis cupiditatibus circa corporis formam ve- 
hementer corroborata vicit et fuperauit, «V «wr;}? t^? ^H^-^iZ 

nomeu 

X Inclufa in excufis Tlato- eu(; T<ve?, vncis inclufa funt.] 
nis exemplaribus defiderari, y Nota poecicam tmeiiii, 

annotat Stephanus. recle: funt fiuehypallagen, 4'fV-f/o' A^tijjfj 

enim verhi Diony/ii. Sylb. [In pro ^vMai^e^i liit. Sic paulo 

vulgatis nempe haec verba, poft, v. i^.v^y jTo«i/Tw./»«vrii(c 

y,£Xii Tijif uvuyvucfuii vf^ue ad evyysvm izt^vniuv. Sylb. 754 DIGNYSII HALICARNASS. EPIST. 

ou)fxyj(; e^^oovvfJbiav Xafi^crct , s^cog SKk^^fj, dia,^ , & 
(^iKs ^cii^^s, ^OKoo ri (Tq), u)(r7rs^ suavrM , Trd^oq 
TrsTTovSivctj 'y <^a.i. Ylavv fjnv av ^ (t> Eqok^ccts^ , Trct^cc 
ro slcii&og sv^oicc ng <rs sWri(^s. S&j. 2<y^ roivvv fJLH 

5 aaiis. ru> ovri ya.^ ^sioq soin.sv o roTroq s1vcil\. ucrr , idv 
apa iroXkdKiq vvfJt,(poKi^7rroq , Tr^oiovrog t5 Koya , ys- 
vcofxdui , fJLYi S-avfJida-iig. rd vvv ya^ ^yJri Trcopco aiS-v- 
fdfi^cDV (^SsyyofJLc3U{.'' 'Ev r^roig fih iv ro fjLSv tt^cc- 
yfjLari-AOV i^afJLri fiSftOofiLaji t5 dv^^og , rtig ^s'As^soog 

*° ri fJLO^iov ro tts^) rrjv r^07Fix.^v rs ko^ ^\Sv^afx^iy.i^v 
(ppdcnv sKTTiTTrov , sv oig i K^arsl rS fJLsr^ia. sTrinfxc^ r 
y^ ct)q rcov rvxovrcov ru) , c^AA' Ctjg dv^^) fisydAco ko^ 
syyvQ ryjg Ssiag sXriKvSon Cpvcrscog, onrov oyKov r>ig 
TTOD^riK^g KaracTKSVfjg ^ i;r< Koy^g riyays (^iXocro^p^g, 

^S IriKc^crag r^g tts^) Yo^yiav cocrrs kclj ^iSv^dfjLf^oig nvd 
TTOislv soiKora , KoJf fjLrio dTroK^vTTTScSaj rSro ro dfJLa^- 

nomen inuenit, et gf«c nominata eft. Num tibi, o amice 
phaedie, quemadmodum mihi, videor motu quodam impui- 
fus, diuinum quiddam paflus elTe? Pbae. Omnino quidem, 
o Sociates, praeter morem profluens quaedam amplitudo te 
cepit. Socr. Silentio igitur me audi. nam reuera diuinus hic 
videtur locus. Quare, fi forte faepius nympharum afflatu, 
procedente fermone, corripiar, ne mireris. eaenim, quae 
modocanebam, a dithyrambis non multum diftant." In his 
quidemgenus. quod in rebus cernitur, minime reprehendo: 
verum elocutionis quandam partem , nempe eam , quae in 
figuratam et dithyrambicam dicHonem delabitur, in quibus 
modum et decorum non retinet. Reprehendo autem non 
quorumuis aliquem , fed virum magnum, et qui prope ad di- 
vinam naturam acceffit; quod faftum poeticae compofitionis 
* et genus dicendi philofophorum proprium induxit, imitntus 
Gorgiam: ita vt etiam orationem dithyrambis fimilem faciat; 
nec hoc vitium celet, fed palam profiteatur. Ac tu etiara 

ipfe, 

2 'ev) pro vulgatis vV cum * In fermmes fhilofop/jicot 
Hoefchelio ]:epo(ai: nec dubi- inuexit. 
to, quin eafitveraleftio. Sylb. 

a Tth AD CN. POMP. DE PLATONE etc. y6^ 

xrificty aAA' ofioXoysiv. yictj crv y ctvroq , co Qi^riTS 
Tvais , ofioiccv kfjLo) yvoujbLrjv tts^) rdv^^og £%(yy (paivi^ St 
avjriq ys toi rriQ £7r<7oA^f , sv olg Kctja, As^tv 8tco y^ct' 
<p«C' ,,'Ev [JLSv ycc^ rolg srs^oig a-x^^ fjLaa-i pa^iov 'Trsarsiv 
uscrov n i^Traiva Kctj fJLSfiipscog' sv ^s r^ Karaa-Ksv/i ro 5 
LLrj S7rirsvx&sv Troivrri divorvyyjxvsra^. ho fioi ^oksI 
Ti^Ti^f r8g clv^^ag iiH. sa ruiv sTnKiv^vvorarcov , ^os 
kAaiT(r6vot)v , dXK i>c rm TrKsi^m kouj svTVX>iS'Svrctiv 
i^sra^siv.'* K(Xf fisr oKiya irdKiv STTiXsysig ravrf 
,,'Eyco eis, aaiTrs^ fi^wv diToKoyrica^^cm vtts^ dTTcivrm, ^® 
ri rcov ys TrKsi^^oov , 8 roKfJLoi> coi svavria Ksysiv. sv os 
T«TO ^iio^X'^^^^'^^^'^' ^7' ^'i ^'^' fisyaKoov iwiTuxsTy h 
ii^sv) rpOTTCt} , f>.ri roiavra roKfjLoovra kcuj ira^a^aKKo' 
fjbsvov , iv oJg Kctf G-(^dKKs<^ciL\ s^iv dvayKaHov." Qv^h 
^ia(^s^ofis&a TT^og dKK^Kag. cv rs yd^ ofioKoysHg, ^5 
dvayKOLiov sivctf , rcv S7rij2aK/\.ofxsvov fjLsydKag Kaj 
cCpdKKsS^ctJf TTors' syoo rs (^rifjLi rtjg vipriKfjg ksl} fisya- 
KoTT^STrSg Kctj iTa^aKSKiv^vvsvfisvrig (p^dcrsoog s^^isfisvov 
HKdrcova , fjLrj tts^) Trdvra rd fjLS^ri Karo^SSv , ttoKKo- 

ipfe, iucundifllme Cnei , idem, quod ego, dehominefen- 
tiie videiis; quantum ex tuis literis intelligeie potui , in qui- 
bus ad veibum fic fcribis: „In aliis quidem dicendi formis fa- 
cile eft tenere tnedium quiddam inter laudem et reprehenJio- 
nem : in compofitione vero , quod non fucceilit , omni ex 
parte aberrat. Itaque mihi fentire videris, hos viros non ex 
rebus periculofifiimis, neque paucioribus, fed ex plurimis, et 
ex iis , in quibus reclum curfum tenuerunt , perpendendos 
efle." Et paulo poft inf^rs: ,jEquidem quamuis poflem re- 
fpondere, et rationem reddere horum omnium, aut faltem 
plurium ; tamen tibi contradicere non audeo : hoc tamen 
vnum affirmo, eum res magnas nullo modo confcqui poQe» 
qui non eiufmodi etiam audeat et fufcipiat, in quibus errare 
necefle eft." Nulla eft inter nos diflenfio. ham et tu fateris, 
necefle efle , eum, qui rebus magnis ftudct, nonnunquam 
labi : et ego aio, fubhmem et magniHcam ac multis periculis 
opportunam elocucionem confefiatum Platonem, non in omni- 

bus 766 DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

5"^i; fjiivTot fJLot^av 'ix^iv rm Karo^S-^fiivuv ra. ^ictfJLet^- 
rc(.vofj.sv(X. xiir amH* noJi Hci-S-' %v t5to W.Xdrmd (^rifjLt 

XsiTTScB^CUj lS,yifL0(B'SV8Q , QTt irO,^' 0) fj}v eKTriTTTSt TTOTSTO 

v-^oq Ttjc; Ke^sodq ^ toov ^.oyoov slg ro aciivov kouj dri&eg^ 
5 TTcc^' 0) ^' ^Httots, h (TTruvioog ys ttofjLi^sj. }ia]-7rs^) /Afiif 
IIX.cLTCi)vog Toa-avTa,. 

y . Ylsoi ^\ 'H^o^orn Kct) SsvoCpoovTog sf^^X^S-^jg 
fjLaQ-sHv y riva tts^) avToov vttoKyj-^^/iv 'ix^ , >tciJi y^a.%paji 
fis TTS^) avTcov s(^8X.>iSf}g. ^ 'KSTroiri-Ka kcu thto sig A>7- 
jo fJLrjT^iov vTTOfj.vrifjLaTicrfjLov "^s^) fiifi^crscog. ryrcov o fjLSV 
irpmoQ avrrjv '7rs^isi\f](ps r^v ^ tts^) rrig fJAfJLr,(TSoog ^riryi- 
ctv ^s ^svTS^og , Trs^) rS rii/ag av^^ag fiifjLslcBcui osl 
'^roirjTcig rs Kctj (piX.oa-o<Piig , W o ^ioy ^dOag kc^ '^rjTO^ag" 

bus paitibus reiJlam viam aflecutnm efie: minimum tamen lo- 
cum obtinere peccata, fi cimi reflefachs eius conferantur. At- 
que hoc vno dico Platonem a Demofthene vinci , quod apud 
iilum nonnunquam fubhme genus dicendi cadit in vanum et 
infuaue : apud vero hunc nunquam , aut certe admodum raro. 
Ac de Matone haclenus. 

IIT. De Herodoto et Xenophonte quid fentiam , fcire 
cupis ; ac me etiam de eis fcribere vis : quod iam feci in illo 
Coramentario, quem de Imitatione ad Demetrium fcripfimus. 
Primus liber * ipfam imitationem de inueftigatione compre- 
liendit: fecundus, qui poetae, philofophi, hiflorici, et ora- 

tores 

a , luv AflV«v redundat hoc [fecundum edit. Hndfon.'] Hu- 

loco: et pro feq. xa<voV legen- iuscommentarii^inquitSi?/)^.) 

dum fortafle x£vev, inane. Sylb. Dionyfius meminit etiam in 

tractatu de T/mcydide, quem 

h Legendum hic videtur Q^ Aelio Jubcroni dicauit. 

vel cum Hoefchelio 'xeTroliiKx Sylo. 

XSH '■BTO h ro7i Trgc? Avj/zjjt^jov C TtjV Tff< tJji; <^;jri)ff6«S ^«/^f- 

vzoiiv^fiixTiaiJLoHt ; vel ( quod ff<v] Redius tjjv Taft t^? /■"/^»1- 
minus aptum elt) «re^-o/ijxa kj^ aeui 4^V;jcr(v. Sylb. 
«r? TBTo TT^oc Aij//>}rf/sv j/TC|icv>j- * Jpfii>t dc imitationc dif 
(.tar<ff/itf«: ut infra, p.214. V.7. qtiifitionm CQtitinet. ."'- 

d For- AD CN. POMP. DE PRAECIP. HIST0R7C/S. 767 

(5e r^iTog , ire^i t5 Troig ^sl fiifieiS-ouf ^ i^np) TigTH <J' 
aTfA>;V. 6v as Tco ^suTS^M Tre^) H^odcT8 ts , y.ctj QhkU' 
^Cda , 'Kaj\ Zsvo(poovTog , yccf^ ^iXi^a , -kcu GscTroiLCTrs' 
THrdg yoLo sKKPivci} TSg civ^Pccq siq (MtfMi^criv iTnTYiosioTo.- 
T8g' TOL^s y^cc<pct)' sl os dsl Kcq 'tts^) ccvtcov slTrsHv, ttsp) S 
fisv 'H^ohoxs Kcti QnKvaia^ TavTcc O^ovu). TrpcoTov, oTt 
^*f o")(jSdov avayy.ccioTciTov spyov ccKavTm g-} toIc, ypcc- 
(^■dTiv « 'iTO^iag , vTTo&sTiv izAs^xo^JJ, •■caKY\v Kcbj ks- 
Xctota-fisvtiv Tolg ccvayv/jocrotzsvotg. t^to Wo^^otou kpsit- 
TQv fjLoi ^oySi 7rs7rQi*}KSvouf £^8Kvdi^8. SKslvog fjcsv y-xP 10 
y.oivii*,v '^KKrfjiY.^v ts kouj Qicc^Qkx,^ol)v Tr^d^soov ■■^svyjvoxsv 
Wo^iciv , dog * fjDJTS Ta ysvofjcsva <i^ dvB-pci^Trodv e^iTfjKct, 
ysvrfTaui , fJcrjTS Tot spyoc , /ictj ciTrs^ ccvTOg si^tjKS. To 
yao avTO Tr^ooifitov rs kclj ct^x^ ^^ rsKog st) t^? iro- 
^iag. 6 ^B ©aav^t^fig 'rraXsfi.ov sva, y^ci(^si, kcuj t^tov 15 

tores fequendi fint: tertius, quomodo imltandi; fed ea de re 
nondum abfolutus. In fecundo vero deHerodoto, Thucy- 
dide, Xenophonte, Pbiliito. et Theopompo (hos enim viros 
ad imitandum aptiffitnos iudicoj haec fcribo: qnod fi eriam de fuakium 
his dicendum eft, de Herodoto quidem er Thucydide haec ''■■ ^fro- 
fentio. I'rimum officium efle puto, et id vel maxime omni- 1^.° *' 
bus neceffaiium, qui res geftas hominum monumentis anna- ^,^^ 
lium mandare fludent, materiam eiigere pulchram et iucun- 
dam, ac eam. quae animos legentium voluptate atriciat atque 
perfui\dat: quod Herodotus mea quidem fententia melius vi- 
difTe ct expreffifle videtur , quam Thucydides. Ille enim 
communem Graecorum et barbaroium hifloriam confcripfit ; 
ne et res gellac maiorum obfirerarentur, et ne eorum fafta, et 
aUa, quae enumerat, interciderent , atque e.s hominum me- 
moria tollerentur. idem enim eft ipfum prooemium , idem 
exorfus et finis hiftoriae. Thucydides autem vnum tantum- 
modo bellum fcriptura perfequitur , et id neque honeftum, 

neque 

d Forfan legendum Sres Je doteae hiftoriae cum his D/o- 

iT«At»<. Sylb. ny /i ani s con(ent\t. at non fini»- 

e 'i^oftxv \n MS. Reg. Ibidem forrafle legendum k«* 

/* Principium (]uiciem Hero- Sivsg pro yjy xiTfg. SylO. , 

ftlON. HAL. VOL. VI. D g K»(1 f6t DiONYSII HALICAKNASS. EPIST. 

trs naKcv, 87 survxv' o? fi^ki^a fzh a(psi\s uff ys^ 
vsiBc!^' si ^s fJL^ , (TiCi^Tr^ iictf h>jS-ri 7ra^a§oS-s)g , vtto 
i^v sTriyiyvofxiuOov riyvon^oj^, oTi os 7rovy/^<i'j SiXfj^^sv 
vTroBsaiv , }icfj{ cixnoq ys tSto Troi&i (pavsoov kv t&} Tr^ooi- 

f ij/ia>. jjJlo?\.eig TS yd^ «5"/ clvtov i^s^riixooSrjva^ (prjcnv 
'EhKvivi^cLg TroWdg , rag fuv vvTo Qci^i2d^a}v , r&g ^* 
VTTQ (r(pct)V ci.vTciv y S ;ict/ (^vysig , KoJj (povyg clvS-^c^7r&)v, 
oa-ug 87^0} TTf^oTS^ov ysvscB^a^ , crsio-fx^g rs kolj avxfi8i 
y.aij vocr^g , y.ci\ ahhccg TroWag (rvf^(pooclg/' ai^e ri^g 

10 dvuyvovTdg to Tr^ooifiiov nhKoT^iSi(^ci/\ 'Tr^og irjv vTTo-r 
&S(rtv , 'YXkv\Vi'A(£V fisKKcvTag dyjdsiv. oo-o) ^s K^siTTm 
71 Ta S-avf£a<^d s^ya ^'/iKycra 'EKK^vcov ts y,a\ ^a^^d- 
^m y^a(^^ , r^g rd ohr^d kc^ ^sivd TrdSij tmv EKK^- 
V60V ^iayysKK^a"/!^ , TocruTCd ^^ovifiodTS^og 'H^o^oTog 

je ®8K,v^i^8 ycard Triv sv.Koyriv t^? vTroSscrsoog. 8^s yd^ 
8^s T8T0 hs^iv siiTSiv , 'oTi ^i dvdy/.i^v rjKSsv stt) Tav- 
r>jv Trjv y^a(pijv , sTmrdfisvog r/Siva v.aKKioi, ^8Kof/.svoq 

iieque fortunatum, et quod nunquam geri oportuit: fin mi- 
nus , obliuioni et filentio tradituin a pufleris ignorari debuit. '' 
Quod autem maiam materiam iibi fumfeiir, erirjm ipfe in ex- 
orfu planum facit. „Ciuitates enim multas (ait) eo bello, par- 
tim a baibaris, partim a feipiis, vaftatas ec tiinditus euerfas 
fuiffe: et exfilia, prolcriptiones, caedes hominnm tantas fa- 
tlas &^Q, quantas poft homiaum memonam nunquam; et ter- 
i-aemotus, liccitates, morbos, inuaiecudines, et alias multas 
caiamitates importatas." ita vt (J^atim in principio lectores, qui 
totius Giaeciae c.damitates fint auditari, abalienentiir. Quanto 
autem ea fcriptio, quae admiranda opera et facla, tam Grae- 
corum, quam barbarorum, aperit, anteceliit eam, quaemife- 
randa et funefta niaia Graecorum nunciat; tanto meliores par- 
les llerodotum Thucydide in eligenda materia fecutum efle 
tideo. Neque enim ilJud afiene licet, euin necefiitate coa- 
tlum ad eam fe fcriptionem contuliffej cum eum non praeter- 
het, et iila puichriora efiTe, et «oUet haec i\\ aliorum manus 

veni- 

^ K;'-) (pvyiio:-!^ vj/j ^iSi»'?-'? i» txvt:}. et V. 2. tiihi^at pro k«A- 
MS.Reg. et mox ^769. v. i. [iirii -A(?«. 

h x4- AD C^. POMP. DE PRAECIP. HrSTORlCIS. 769 

J'g tiri rccvTst STSaoi^ y^<x(psiv. ttccv y«^ r^vccniov , sv 
T&j ir^ooifiioo ,^HA(Tv^ct>v ra. irctX.cnci soya, , KctAXi-cc koJI 

&CCVfJl,Cta'iC^TCCTCC TCC >CCC^' CtVTOV kTriTSAiS^SVTa. (pfJCUV sJ" 

va\' Kdj Qccvs^og s^i tccvtcc s>i'Jv skousvoq, 8 f^fiv 'H.^o-^ 
^ojoq ys T^T i7rGi'/i(TSv j d.W^z rcov -^r^o ccvr^ cvyy^cc- $ 
(Diaiv ysvofjLSvcov EAAar/k-v -j-g ycouj ^ Xat^covcg ' Tfjv uvTr,v 
VTrcSsa-iv ttpcsko so 'jokotoov , 8/C ccTrsT^ccTrsTO , ccAA' 
eTnrsva^sv avToov K^iiccrov t< s^oiasiV ottsp yio^ tts^ 

"^Oi/IKS, 

i\svTs^ov sTi T»;? iTo^iK^jg 'Tr^cLyfjcctrstug s^yov, ^*^ 
yvMvouj , 7ro&sv r cce^cccB^cijj koj^ fJ^syi^i '^ t5 Tr^seA^e^i/ 
^sl. (^aivSTctj ^yj kcI-j T^dSTco (S>'>iKv^i6^ TroAt) H^aJorof 
a^^ovijjcooTs^og , og a^%fTctf r' a,'^' riq airiug hp^uvro 
TTpirov KccKCiJg ■n^oisiv r8g EKKyjvug ei }sccfi^a^ci- Kca 
TTPoshS^oov , sig r>jv ^u^Qccoo^v KoKufTiv kcui nfjcctj^iuv A^- ^S 
ysi. as QnKvhorjg ct^xi^ f*^" STTOi^^craTO a(p' ^e 'ri^- 

veniie. Aliter enim fe res habet, dum maiorum res gefias 
in exovdio conviciis afficit, et fua aetare pulchias et adrairan- 
das geftas efle a(rerit: quae niauifefte decl:n-ant, eum nou 
praetcr volunratem ad hanc fe materiam contulifle. Hoc ta- 
nien Hcrodotus minime fecit : er quamuis Hellanicus et Cha- 
lon, qui ante eius tempora vixerunt eandem materiam perfe- 
cuti iiiit, non tamen eum a piopofito auocarunt: quinetianl 
fperabat fe ip{is aliquid pulchrius allaturum ; quud etiam feciti 
Sccandum munus efl eius, qui facta hominum memo- 
riae niandare volet, fcire, vnde principium fumendum e(t, et 
quoufque progrediendum. qua in re Herodotus longe pruden- 
tior Thucj-dide efle videtur. Primo enim loco caufam defcri-» 
tit, ob quam barbari Graecis iniurias inferre coeperunt ef 
progrediens, in barbarorum punitione et ulrioiie dercribeiida 
conquiefcit. Thucydides vero exordium fumit fuae hifloriae 

a pa- 

b Ket^iivoi ( /c. Axn^ay.^vVf i T>iy uvTvi-j ikBeaiv in iVf j* 

«uius meminit infra p. 133. Reg. 

iuxra Ed. Sylb ) cum H. Ste- k tb intcrrogatiue hk acci* 

p/6dno legeudum puto* piendum pro t/vo^, vel legen* 

- dum 77«". Sylb- 

^ D9 "^ irJ' yjo DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

^a/VO VLCJLhM^ 'TT^cItTSIV TO ''EkKviVlKOV' OTTS^^EWtJVa. OVTO. 

}ca\ 'AS-yjvcilov ^a s^st iroisiv koj Ta.vTa. , « tmv dTrsji- 
piafj^Evoov ovTO. , aAA* a)v sv •jr^caTOig ^yov 'AB^i^vaSiOt, 
q-^a,Tfjytoov TS v.cl\ toov ciWoov Ttaa)v d^i^vrsg' y.ajf kTS 

5 ys Cpavs^cog, &<rs koui t^ 'TroKii tvi ecjur» Tctg C^ctvs^ag 
ctiTiag T8 TroKsfjLH 'TVs^tdTTTSiv , sve^aig syj^vTa iroWcCig 
ci^o^fjLCJug Trs^tdyl/ajj Tag aiTiag. Kouj d^^acB^c^ ys Trjg 
oifjytjcrscog [Ayj aTTo toov Ke^Kv^aiKoov , aAA' ctTro tcov 
K^aTi^roov ■vijg TraTPi^og s^yoov, d [isrd tov Us^cnKov nro- 

lo Ks[i,ov sv^vg sTr^a^av m vTSffov Kctf sv sirtTi^^siod TOTrra 
fjLv^fjLfiv s^TroiricraTO (^avKoog iroog kciu{ s^ STTi^^oyJrig. ^tsK- 
&6vTa ^s TavTa fJLSTa TToKK^g svvOia^ , oog dv^^a (p;- 

KoTSoKlV , STTStT STrSVSyKslv , OTl ' T^TOOV (^&OVCi} KoUf 

^sst TT^osK&ovTsg AaKS^atfjLoviOt , 7r^oC^d<rsig vTroS-svTsg 

15 •" STS^ag , ^KS-ov stt) tov TroKsfAov Kctj tots Ksystv rct 

Ks^Kv^aiKa Ka\ to KaTa Msycc^soov xp}^(ptcrfjLa , kcU{ st 

a parum felici et florenti ftatu rerum CSraecarum : quod euni 
facere (cum et Graecus eflet et ciuis Athenienlis) non oporte- 
bat; et vel maxime, cum non effet ex humili et plebeio ge- 
«lere ciuium, fed ex his, quibus Athenienfes primas defere- 
bant, et quos militari praefeclura ac aliis fummis honoribus 
dignos cenfebant: neque ita aperte, ut apertiflime belli cau- 
fas fuae vrbi adfcriberet ; cum alias multas occafiones habe« 
vet, quibus eas attribueret. Ac initium narrationis facere de- 
bebat, non a Corcyreniibus, fed a praeltantiilimis patriae fa- 
£lis, quae ftatim pofl bellum Perficum ediderant: quorum de- 
inde tamen in conuenienti loco non ica refle , fed quaii cur- 
lim, mentionem facit. At cum haec narraffet, fumma cuni 
beneuolentia et ftudio, vt vir amans ciuitatis, deinde inferre 
debebat, Lacedaemonios, horum inuidia et metu commotos, 
alias interim caufas praetendentes, bellum fufcepiffe: ac tum 
demum Locrenfium res, et contra Megarenfes fcicum, et fi 

qua 

/ TaVw mCod. Reg. . ^''g-l ^-^scn- EgosrsW;, I 

Stepbafio ex aliis codicibus ad«. 
m In exemplari [et MS. iiotaium, fciiui niaiui. 6^»?'. 

n Iti AD CN. POMP. DE PRAECIP. HISTORICIS. 771 

T* «A Ao to<5to Xsysiv si2^\eT0. ra, ^e . xs\*j '7r\s(ovoq 
anaoTicLq ttA;?^»?* y.cci7re^ yelo \sym , ori TrctvT) tu itO' 
\sfx(ti irctosyivsTo , kcjuj TrdvTct ori\u)crsiv vTTocrxQfisvoq, 
iiq Tfjv vciVfLctyJciy Ts\svTci Ttjv Tre^i Kvvog irrifjict ysysvif- 
fisvfjv 'A&fjvcciCt)v KctJi U.e\o7Fovvyic-im , fj (rvvsQfj accToi S 

STOg iUoTCV KOj ^SVTS^OV, K^siTTOV ^' tJV , ^IS^S^B-QVTCH. 

TO, TTcivTa,, Ts\svTfjv TroitjcTa.^cLj Tr,q Wo^ictq Tr/V &av- 
fjLcco-ici}Ta.Ttjv KcLf fzcl\i^a, Tolg aytiacn " Ksxa^icrfiivrjv, 
irjv KccS-o^ov Tm Cpvya^m ruv dwo ^v\tjg, a,(^' uv rj 
'7r6\ig d^^oLflsvri tviV k\sv&s^iav SKOfii<TaTO. lo 

o Tpijov s<riv civci^og Wo^ikh , riva ts ^si-Tra^a- 
^ccf^sHv stt) Triv y^a(pf:v ^r^ayfiara , koj Tiva 7ra^a\i- 

-TrfiV. ^OKSi ^ri fJLQl Kclv TyTCt) ^SlTrsS^CCf &8KVO i^riq. (TVV- 

ei^ctiq yd^ 'H^o^oTog, oti 7rd(Ta fiYiKog sy^Hcra drro \oyii 
^iriyricriq, dv fi)v dvaTravcrsig Tivdg \afjjQdvri , rdg il/V- 15 
Xdg Tcov dK^QOofjAvm rjsoog ataTi&wv' edv J' sTr) Tm 

qua alia voluit, exponere debuit. Fines autem pluribus erro- 
ribus fcatenr, quamuis enim dicat , fe omni bello interfuiffe, 
et fe omnia polliccanu- efTe narraturum : tamen in nauale 
pvoelium Athenienfium et Peloponnefiorum, quod prope Cy- 
npffema geflum fuit anno xkii. finem facit. Satius vero erat, 
dum perfeqneretur omnia, hiftoriam terminare admirando et 
auditoribus gratiffimo * reditu exfulum aPbyle; qui fuit in- 
itium ciuitati recuperandae libertatis. 

Tertium munus eft hiftorici, confiderare, quae res illi 
in hiftoriam referendae , quae filentio praetereundae fint. qua 
etiam in re pofrtemas mihi partes ferre videtur Thucydides. 
Nam cum Herodotum non praeteriret, omnem narrationem, 
quae longitudine quadam fermonis praedita eKet, fi refpira- 
tiones et moras quafdam reciperet, animos auditorum fumma 
fuauitate perfundere : iin autem in eodera rerum flatu perma- 

nerer, 

n In margine Cod. Reg. p. 769. v. lo- etp.775. v. i. 
Kf;^«f//fyi>v. Sylb. 

Pofl rpWo-j hh fubaudien- * P/)jlaJtorum cxfulutn re- 
dura fiibftantiiium eifrcv, vt ditu. 

D 5 p 'A^/tv- ^7%. DIDNTSU HALICAKNASS. EPIST, 

amm fjLSvi^ ir^etyfjLaf^m , kglv rd fJLciXic^-ci sTnTvyx^^fl' 
fci^, AtiTTf) Tt]v cix.cr,v too kq^cw -TToiitiA^jv sj^aXi^S-r} Trctt}- 
frcLi Tt;v y^a(p>}v , 'QyAi^a (^>;.\(t>r'/j^ y6v6/j.svog. actjya^ 
TQ pi^Afci' ip ctvT^ \aQi(fOfj.&v , fJiiyj^i Tv;q f.cryjXTri^ avK- 

5 Kct^riQ dya.fjt,iSci , kcu cU) to ^^Xiiov STTi^fiT^ifisv. ©«- 
u.volor^g os ■noKsfiov ha kclJ tivcl^ P dTVvsvTi ^is^s^xsTO^ 
jj.cty^aq s-TTi fxcty^atQ, kc/jj Tra^caTKSvccg stt) TTo.^acH.svalQ, 
acJLf Xoyag 6'.Ti Xoyoi^ crvvTiSsi^- ci)TS fj.oyJ^slv fxh Tr,v 
oiavoiav jm d'A.Pou:ifJAvij)i" <5 ,,KoVoi' S''£Xii, (pricnv o 

10 Ylivoa^cg , Kouf fjAXi KOj Ta TS^Tiva a(p^ooi(ria." rjotj i' 
kyok) y.ciySivo svs&vfi,!;&>fv , cii^ r,6v yfir,fjLa h Woeioug 
y^a(pr,g /xsT«poA;; Kcq TrotyJXor ncu tSv' ev Svo, r; T^icf) 
TOTiOig s-Jroiricsv , STTi ts thic, 'Oof-vcrcov d^x^^ > ^'' ^^^ 
cfATiaq sysvsTQ fisydXff , acij hr) Tm kv ^iKsKu^ 7r6f 

15 Asii^i', 

neret, etiamfi res maxime fuccederet, auribiis tatnen quan- 

dsm fatietatem parere; liomernm feciuuij, iii omnem partem 
effufam, ac fumma varierace eonditam efficere voluit fcriprio- 
nem. Libros enim eius cum iii manus fumimus, vfque ad 
cxtremam fyliabam fufpicimus, et femper nefcio quid magis 
requirimus. ThiK-ydides auicm vtmm bellum et aiiquot pU' 
guas fine vlla interlpiratione perfequitiu-, pugnas pugnis, ap- 
paratus belli apparatibus, orauones orationibus congeiens; 
ita vr mens eorum, qui audiunt, laborare cogatur. Satieta- 
tem enim gigfiit , aitPindarus, et viel et dukes res veiiereae. 
]am vero ec il! id in animo mco lepuraui, quam iucunda res 
{\t iii hiftoria fcriptionis varietas et immutatio: atqus lioc in 
duubus, aut rribus Jocis fecil, rum in Odryfarum principatvi 
expgnendo, quibus decaufis admaguamdeuenerintpoteftaiem ; 
lum in i)iciliae vrbibus, 

A^ p 'a^^swi in Cod. Reg. In v^v ra rt^W «vOe' u(p^oStcix. aN 

niargine 'lc, r.vtfuri. que ita Dwnyjium fcriplifle 

q Apud tiiidarum (xuNe- fufpicor ex vettig^i corruptae 

meis Od. vu. v.'78-) ^' fe ba leciionis in Mn. Reg. vjy' rtc 

bet ; — — „ :<df ov i' 6X,ii Y-.vA fii^t T£f T«'5£« aqi^eynrdt. AD CN. POMP. DE FRAECIP. IIISTGRICIS. 775 

MfiTcfc T8T0 , s^yov i<r)v Wo^iK^ , ctsXsS^oj tb kci^ 
Toi^ciJi Tc7)<j ^y,AHahc'Jv skcctov sv u> ^sl toV(W. TFcaQ h 
SKciTS^og tiictioii ts Kcf^ TctTTSi TO. Ksyofisva j QHnv^i' 

^tjq fjLSV, TOiq y^^OVOtg CCK0?i8S-U)V , 'H^o^OTog ^s, TOig 

TTS^ioxciig T60V Tr^ayuATm. Kcfjj yivsTdj Q^KV^t^tjg fj2v S 
ccG'a.(p^; Kctf ^viTTrcc^ci.KoA^S-i^Tog' ttoXAojv yci^ KaTo. 
To avTo S-spog ko^ %f///4jy<::& yiyvofJLSvm sv oic,(po^oig , cl^g 
fkoV, Toirag , vifitTsKsig Tcig Tr^caTag Tf^ci^sig x,c6tcc- 
KiTrCiOv , sT^cov awTSTrtf ' Todv /iaTo. To avTO Ss^og , V 
XsifMoova, ytyvofjLSvcov. •jrK.av&ifjLsSa ^ij, KaSaTTS^ siKcg, lo 
Kcui ^vcTKoKciig Tclg ^yiKaixsvoig TraoaKoXnSsiJ^sv , Tct- 
^aTTOfisvrig TYjg havotag. 'H^oooTog ^s, cjtto t^? Av^m 
Qaa-iAsiag cl^^ctfisvcg , Ka\ fLSX^i Ttjg Ki^oicni KaTaQag, 
stt) Kv^ov sv&soog, tov KaTaAvcravTa tjiv K^oi(T8 a^yj^v, 
fjLSTa(iaivsi' AiyvTTTioov t cL^xsTa{ ^iyiyyifj.dTOiJv , Kcf^ I? 
^KvSiKCov , 'A.ftj Aij^VKoov , Tcl fjt,sv c^g ciKoA^Sa ^riKm, 
Tcc Je cog %a^iSTS^av T^oiYjcrovTa t^v hnyyiciv stt stcrclyoov. 
^ts^sKSoov TS TT^a^stg 'EXkyivciJV Kctj (^ai^Qa^cov sTScrtv 

Ad haec e(i etiam munus hiftoiici, in partes tribuere, 
et vnnmquodque eurum , quae exponuntur, fuo loco collo- 
care. Quae efl igitur vtriufque difpolitio? Thucydides tem- 
pora fequitur, Herodotus rerum complexiones. Fit autem 
Thucydides ohfcurus. et cuius fententiam difficile animo com- 
prehendere poRis. cum enim multa eadem aeftate et hyeme in 
diuerlis (vt lit) locis gererentur, imperfeclas primas res geftas 
rehnquens, aiias attingit, quae eadem aellate et hyeme geftae ' 
fuerunt. Erramus igitur, quemadmodum par eft, et fumma 
cum difficultate res expoluas mente iam turljata allequimur. 
Herodotus vero, initium capicns ab imperio Lydorum, et vf- 
que ad Croefum defcendens, ad Cyrum confeftim, qui Croefi 
imperium euertit, tranfit: atque deinde rcs Aegyptiorum, 
Scytharum, Libycorura, e:iponere aggreditur, partim propter 
rerum feriem, partim vt iucundiorem redderet narrationem 
fuam, Perfequens autem ei cxponens res geitas Graccorum 

ct 

r Tm Karx Bign^ ^ T!jy«t/Vijv xf///wv«! in MS. Reg. 

D 4 i PoC- 774 DIONYSII HALICARNASS. EPIST. 

ofxS oic<,KO<rioig kclj suo^n ysvofjLSvag ev raig T^i(r)v viTt&L 
^ciq , Ko^ Trasay^ct^ag Tfjg Zs^^8 (pvyrj^ t)iv Wo^iciv, 
i? diSarTratTS Tt^v ^iyiyricriv, u^.?.ci crvfii36Qy,KS , to) fxh, 
fjbiav VTro^scriv ActQovTi , iroKKa TTOiyjcrcLi (xspri to ei/ 
5 ercoficc' Tod o\, Tac, %oWa.<; %cu{ 'd^\v sotKVic(,g VTTO&screig 
TT^osAofjLSvct), crvf.t,(J^ct)yov %v crcoiMa TrsTroitjKSVdui, 

Ivltag $' i^sag ^ sTnizvr/S-t^crofjcobi TTPayaariKyic, riV 
yosuiag rcov sloyjfisvot^v r/Trov sv aTrdcoLig Wo^iccig <^>?t5- 
fJLSv , T-fiv avT^i TH crvyy^ct(ps(t)g ^iaSscriv , ri JiS/^^^Tctf 
TT^og ra Tr^ayfiava , Trs^i oov ypad^si. r; fj.sv H^odoT8 
oia&scng sv aTracriv sTnssKT^g , kcjlj To~ig fjisv dyaSoig 
crvvr,^oijbv.yj, rolg ^s KaKoHg crvvaAyHcra' ri ^i ®8Kvh^iS 
ciaSscng av&SKa^og t<^ kc/^ TnKoa , KcfJj Tyj 'TraT^i^i r^g 
(^uyyjg fJLvr,cnKaKicra. ra fuv yd^ afjLa^Tyifcara stts^- 
s^^STcd^ Kaji fxdXa dK^iGoog , tojv «Jg Karcc v8v ksx^^V- 
KOTCov KaSaTTa^ h fxsfji.vi]Ta\ , ^ ctjcn^so r.yciyKacrfjLSvcdg, et baibarornm , qnae diicentis et viginti annis geftae funt m 
tfibus conrinentibus , et iugam Xerxis defciibens, non diuel- 
lit orationem: fed accidit huic quidem, vt , vno fumto argu- 
mentOj vnum corpus multas in partes diducat: illi vero , vt, 
multis et variis argumentis alTumtis, vnum corpus Hbi confen- 
tiens faciat. 

Vnum * autem genns hiftoriae negotiofae commemora. 
bo ; quod non minus, quani quae recenfuimus, in hiftoriis 
requirimus; animum (inquam) fcribentis, quo in rebus con- 
fcribendis vtitur. Herodoti quidem animus in omnibus lenis 
et manfuetus eft; et qui bonis quidem collaetatur, mahs vero 
condolet: Ihucydidis vero animus natura fua quadam rigidus 
et acerbus eft, ac patriae evhhi recordatione offeafus. peccata 
Cnim accurariffime perfequitur : eorum vero , quae ex animi 
feniencia gefta funtj omnino non meminit, aut velut inuitus. 

Atque 

f PofTis etiam legeie «r< * Vnam adhuc notam in re- 
f«v)}c&>jff*f4ci(. Sylbi bus pojitam comm. 

t In • AD CN. POMP. DE PRAECIP. HlSTORICIS. 775 

KOjf KctTct fiev rcv Tr^ayjXctriKcv ^ ivttov yiTTm B^riv 'H^o- 

^OTii Oid TOliTCL Q)HKVOlOri^' KCtTCt, Oi TCV XsKTl/Jv TO, 

fiiv riTT(3>v, To, ^s K^ihTOOVj Tci icrog. seod Ss kolj tts^) 
T8T0c)v, odQ vneiKyiOct. 

li^coTri Toiv el^ST^v yivoiT a.v , r,g '^j^^i<; hI\v xm % 
olKKv>v tcov tts^) T^q Koy8^ c(psKog. " t4 ; *} Ka&aoci 
To7? ovovLcLcri Kotj Tcv EAA??','<>toy %a^c£XT^^ri (rrjot^aa^ct 
^ictKsKTog. TctvTr/v dK^ip^cnv ci/iiC^oTS^oi. 'HpdoTog ts 
yct^ TKg 'idSog ct^i^o? Kctvccv <5)HK'j^(or;q ts t^? 'At'^*'- 
^og. '^ T^iTnv exsi X(*>^ctv ^ KxKnfxsvr! crvvTQfjticf kv 10 
TctvTr} ^oKSi TTooe-x^siv 'H^odoTH Q^KVdi^rjg. Kctirci Ks- 
yoi Tig civ , coq fjtsroi rS cra,(pSg s^srct^ofMsvov t]^v (^cti- 
vsTouj TO t^^ctxu' si ezTToKsiTroiro riiT8, ttikpov. ctKKci 

Atque ob haec iii ea pai-te, quae ad les pertlnet, vincitur ab 
Heiodoto Tliucydides. in ea vero parte, quae connnet elo- 
cutionem, alias fuperior, inrerdum inferior : iii nonnuliis 
etiam aeqnas partes tenet. Dicam vero etiam de iiSj quem- 
admodum fentio. 

Virtus omnium prima efl: , (ine qua nulla alia eft oratio- 
nis vriiitas. Quaenam illa eft ? Sermo purus, proprieratetn 
lin>Tuae Graecae vetinens. hanc ambo (tudiofe conferuant. 
Herodotus eii.m lonicae linguae optima regula ell; Thucydi- 
des vero Articae. Tertium iocum habet breuitas; in qua vi- 
detur Thucydides Herodotum antecelluiffe; quanquam dicere 
ahquis poflet, bieuitarem iucundam videri, li cum perfpicui- 
tace coniuncta et elaborara foerir: lin ea caruerir, acerbam ec 
aulieram. verum nihil efto praeterea. Poft haec euidentia 

colio- 

t In exemplari [et MS. u In MS. Reg. t/; jj; »j >{«;?. 

Reg 1 tStc-j: perperam. tJtov etc. 
vero in hoc loquendi genere 

fupra quoque habuimus ali- x Secunda dicendi virtus 

quuties, et pro eodem %«?a:- hic omiffa e(t, ro wsitxii yjH 

xTH<>a! dicit alibi. Keperitur y.oijxit; ^f^eai x?ii'^o^ : w ex Ly/ia 

tamen et toV« vocabulum in videre licer p. 455. v. ult. 

eadem (ignihcatione, vt fupra p. 4S2. v. 2. et ex Jfocrats 

adnotaui ad p. 3. v. ult. Sylb, p. 557. v. pen. SyW. 

D 5 y Ille *^7S DIONYSII HALICARNASS. EPIST. v^ f.(,'ija£-J S^O) TTCf^^Ct taXQ. SVCi.oysiCt fASTCC TdVTCC TSTCtKTC/Jj 

'T^uixYi fMiTccTm i7ri^£TCd'j d^STm. tKctvooq sv TcLVTri Ka- 
TOfi^aa-iv ciiil^oTS^Qi. fjLSTct TavTriv (7uvi-ci.TcLj Tyjv closTyjv 
TOuv i^^^-j TS Kc^i TrctS-ocv fJii{JLr,iTi^. oiyipyivTcmi t-/jv ci^STiiv 
5 TavT-/jv ol (Tvyyi^cidpslg. ©^'h.uc/o/'?? fxh yci^ Tci 7ca,B-ij 
or,Xooa-oji K^s^TTCt^y 'HjoooTog de rct y' f}&tj TTct^aTiiccii 

OSIVOTSPQ^. fy^STCt TUVTCl CLf TO fjLSycl KcJUj BotVtJLCfTOV Ik- 

(^a,iviio'ciJ, T% KaTua-y.svf^g dosTc^. *(roi kcIv TuvTaig ol 
(TuyyocL^ilg. sTTovTc/^ TavTaiQ clj t/jv <V%t;i/ xctf tgv to- 
10 vov Kaj Tuq ofjLOfOT^CTri^g tivvafxsig T>jg (p^ctcrsa^g ot^fTctf 
'TTS^iSX.y.crcij. k^s(ttc»)v kv TUVTaig 'H^o^ot8 ©HKv^idrjg. 
tJOOVtiV OS KGLj TTSiS-O^ KOJ TS^-^(V KOLj Txtg ofjLoicysvilg d^s- 

rdg slcrCps^STaJi fi,aKP^ ®8Kvoi^H K^siTTOvag 'H^o^oTog, 
Ttjg ^s O^dcscog toov ovofcaTCOv to fih KaTa (pvcriv 'H^o- 
15' ^QTog s^yjKoiiKs , to ^s ^sivov QnKv^iofig , ofjLosiofk Tfdg 
oov sv Kcyoig. dosTOdv r, Kv^iCi^TaTfj to tt^sttov. TavTYiv o 
'HpoaoTog d.K^iQoli fjLaX.?iOv, tj QtiKvaiOtjg. cfjtosiaijg ya^ 
^Tog sv 7rd(Ti , Kav TcCig ^fjfJLTjyo^iaig f/^dA.KQV , h rctig 

collocata eft; quae ciim virmribus riciiunclis piimas tenet: in 
qua latis diligenter ranho elaboraiunf. Poi\ hanc virtutera 
conftitnirur leniutn et vcliementium ?ffe£luum imitatio: quam 
inter ie partiti funt fcriptorcs. Thucydides enim in grauiori- 
bus aftecHbus exprimendis meiior; Herodotus in lenioribus 
effingendis praeiianticr. Secundum baec ftaraumur illae vir- 
tutes, quae fumm.um et admirandum ftudium et apparaturti 
oftendunt: in quibus biftorici paies funt. Succedunt iis aliae, 
quae orsticnis vim et veheraentiam ct fimiles facultates com- 
plecluntur: quibus Hercdotum 'ihucyuides iuperai. Suauita- 
tem aiuem, perfuanonem, delectationem , et alias virtutes 
C08;naras, longe prae[tantiores Herodotus Thucydide inducit. , 
In verborum elocatione proprietatem naturae Herodotus fecu- ' .^ 
tus ettj grauitatem Thucydides, qui et in verbis fui fimihs eft 
totus. Virtutum omiiium maxirua et quafi princeps eft Deco- 
rum: quam dihc^entius Thucydide Herodoti.is fcruauit. Si- 
milis enim hic in omnibus, ac in ccncionibus magis, quam In 

narra-"' AD CN. POMP. DE PRAECIP. HISTORICIS. 777 

^ifiy^crsiTiv. iiioi fivjrot zcu, tJ Y (piKxdrcti KccuiXm oq- 
xei ra ev&vu^u,aTct atir5 fictkt^a, ys 'kouj (^)^?j2(raji A>;- 
fio^ivm. t^ict ds crvvsKoov sittco , y.aKa^ fxsj a\ Trot^crsig 
du^pcrsi^cfji' ^ yao av alTyyv&sttjv Trca^crsig avrcg Ks- 
yoiv htaOspna-t ^s iiara r^ro fjLaki<^a dhKr,kKy , ort 5 
ro fjusv 'Hoo^cra KoiWoq tka^ov s~i , (pof^s^ov ^s ro @8- 
KvdioH. aTCoxovi ravr si^ijy^aj tts^) r^rm roi^v crvy- 
y^a^^scdv , 'TfoWcov yccfj ahko^y svovrooy KsysS^oj, irsoX oip 
•A.c)L\ srsoQc, e^cti Kai^og. 

J'. Zsvo(!)oi)v ^s Kcuj ^iktrog , 01 r^roiQ iirazfi-l- lo 
cravrsg, krs (^va-eig ofLcix', s^xov, nrs Tr^oai^scsig. Zs- 
voOoov fJLSv ya^ H^cJcTi? ^tjAcoTr; sysvsro Kar dfj.(pors- 
^8<; mg xapaKTyjeci.g , rov rs TroayiuLarizov kcui rov ks- 
KTiKov 7i-^ciJrov fjLSv yao rdg vTToSscrstg r^v Wo^to^v s^s- 
Ks^aTO Kakag koj fJLsyakoTTos^JTslc, kouj dv^^) (^ikocro(p(t) 15 
TT^ocrtjKiicrag' r^v rs Kv^^ 'TTaiCSiav , si'Kova '^iaatksoog 

nanationibus. Mihi qiiidem et caiiflimo Caecilio Demofthe- 
nes eius enthymemata vel raaxime exprefTifle et imitatus efle 
videtnr. Vt aiirem vno veri^o onniia compleclar, elegantifli- 
mae funt vtriufque poiifes: (non enim verebor pocfes eas ap- 
peliare i fed hoc vel maxime a fe inuicem differiint, quod 
coMlhuciio herodoti l.ilaris eft, horribilis vero Thucydidis. 
Sed de his hifloricis liaec dixiHe fuvficiat, cum multa nobis 
alia dicenda (int, de quibus alius erit diflerendi locus. 

l\', Xenophon aittem et philiftus , qui iifdem xem^orl- ludki- 
bus floruerunr, neque idem ingcnium, neque inftitutum , fe- '"« «"^ 
cuti funt. Xenoph.on enim Herodotum in vtroque genere, /J^T, 
tum in eo, quod in materia cernitur, lum quod in elocutione, 
imitatur. Nam in primis niateriam fuae hiftoriae elegit pul- 
chram et magniiicam , ac eam , quae virum fapientiae itudio- 
fum decet ; ut Injiitittioncm Cyri, boni atque felicis leeis 

efli- 

y Ille fuit Rhetor Sicitlus, liarem , fub lulio et 0£lauio 

cuius meminit DionyfiU) Lon Caefaril)us Komae vixiffe con- 

ginus fub initium aureoli li iicir T. Faber i\\ no\j^ ^dLon- 

beili Tifi ^vj/=f: er quem. e\ ginum. 
hoc ipfo loco, Diony/ii fami- 778 DIGNYSII HALICARNASS. EPIST. 

<iyuS8 y.cLj sv^a.fiJLovo^- koj rt]v 'Avdi2a(nv rS vsaoTS^a 
KJ^y* co y.rfjj (tvTog ffvvctvi^^n' fisyti^ov gyy.oofKov g%i;<rav 
liv GrvTPXTSvcctfiivcov ''EWyivm' koui T^iTtjv sti Ttjv '£A- 
Kr,viy.iiv , y.a] rjv •/tciTskiTirsv ctTsAtj ©BKvSi^fj^' kv ri y.a- 

5 TaAwovTctf T6 o\ T^iccy.ovTcc, >Lctf To, Tsr/j1 rm 'A3"fJVaiCt)V, 
cc. Aay.t^ciifjLOvioi yaS-si^ov , avS-i^ clvi^avTOUj. ^ imovov 
^s TU)V vTToSscrsoov xd^iv d^iog STraivs^S^of , ^ij\ct)T'/ig 
'HfioSoT^ ysvofxsvog j dXka Kcfjj t^? ol/LovofMiaq. rcug ts 
yd^ d»xcug avToov rctig Tr^sTTCods^rdTaig ''tsx^>lTaj{ , x«f 

10 TsKsvTag sy.d.^ri rdg STriTfjasiOTaTag aTro^s^ooKS. fMSfis^ 
qiKS TS yaXaig Ka^ TSTayjs kcu TrsTToUiXKS tyjv y^aCp^v. 

fj&og T STTi^SiKVVTOJf SsOCTS^^tg , KCJUi ^UaiOV , 'KO^ Ka^- 

TS^iKOV , Ka^ svTTSTsg , aTtdcTaig t« cvKM^^oriv ksko- 
<rfJiy!fisvov d^sTulg' 'kojj 6 [jlsv w^ayfLaTiKcg TvTTog avTco 
15: ToiSrog. 

O ^S KSKTfKOg TTyj fJLSV OfJLOlOg 'H^O^QTH, TT^ ^' sv- 

^ss7SPog. KaSa^og fih ya^ Tolg ovofJLacriv iKav^g , KOf 
cra(^rjg , KuSdTTS^ SKsHvog' SKKsysi QvofiaTa avvriS^ cffigiem; ac etiam Expeditionem minoris natu Cyri ; (cui ipfe 
inteifuit) quae maximam commendarionem continet eoium 
Graecorum, qui fimul cum eo militabant; praeterea etiam ter- 
tium opus, Graecarum hifloriarti-in, quod inchoatum et imper- 
fedum reliquit Thucydides; in quo imperium triginta viro- 
rum diffoluitur, et moenia Athenienfium, quae Lacedaemonii 
fuftulerant atque funditus euerterant, rurfus inftaurantur. 
Non folum vero ob raateriam in coeium ferendus eft, (in qua 
Herodotutn fequitur) fed etiam propteP difpolitionem fufpi- 
ciendus. nam et principiis earum aptiflimis vtitur, et finem 
conuenienrem vnicuique attribuit. Digedit eleganier et dif- 
pofuit , ac variis ornamentis fuam fcriptionem aftecit. Mores 
prae fe ferr fanctcs, iultos, forte-s faciles; ac in fumma omni- 
bus virtutibus ornatos. Atque haec quidem eft forma rei et 
argumenti eius. 

Forma vero elocutionis partim fimilis Herodoto, partim 
non adeo redundans et fluens. Purus quidem fatis in verbis 
et apertus, quem.admodr.m et Herodotus; delegit autem ver- 

ba AD CN. POMP. DE PRAECIP. HISTORICIS. 779 

TS y<.dui TT^QaC^vri roig 'Tr^dyfJLuc-i , .xctj (TvvriByiTiv 2 amoi 
^^ecui TTcivv xct/ x,s-x^a^ia-fi£vc^g , ix >]xtov 'H^o^oth, 
v^o^ ^s Kcuj KciWoq Kccf fjbsyctXoTr^iTTSiccv y,a^ to Keyo- 
uevov i^icog iiKcicraoc Wq^ikov ^ 'Hfiodorog iy/i. ^ ydq 
uovov ^fC icrxjvcs t5to wa^' ctvr^ Accj^slv , ciA\cc Kciv 5 
'TTore ^isyelc^cLf Q^Aj^^eifj ryjv (^oacriv, okiyov s/XTrvevcraq, 
axTTre^ ccTToyetog av^a, rayJ&)C crl^evvvrojf. fMaz^ors^og 
b yd^ yivsTctf rS ^sovrog kv Trokkolg x.cjuj t5 'Tr^sTTOvroCt 
Kcuj »%, ci}g 'HpodoTog, sOctTrTercij roov TT^occ^^TTcav sv- 
Tvycig j clA?C sv TToWolg 6Aiyct)^6g 6?iv , av rig o^-S-aJg 10 
(raoTrri. 

i . ^iKi^og ^e Qayiv^i^ri fjLuAAov oo^eiev sotKSvcLf, 
Kcti Kar SKelvov KocTfjLslcB^oLi rov xa^aKrri^ct, *= iiTs ydp 

ba vfitata, et rebus ipfis a natura infita; quae omnino non mi- 
nus fuauiter ei iucunde, quam Herodotus ipfe, componit. 
Excellentiam \ero et fpiendorem, amplitudinem iucnndam et 
fuauem conformationem hiftoricam, quemadmodum Herodo- 
tus, non haber. non modo enim hoc ab ipfo mutuari non po- 
tuit, fed etiam, fi aliquando voluit fuam excitare elocutionem, 
paululum infpiranSj veluti * terrena anra , extemplo langue- 
fcit et exftinguitur. In multis enim plus aequo iongior fit; 
nec adeo feiiciter, vt Herodotus, perfonarum digniratem at- 
tingit et exprimit: fed in multis, ii quis re£te confideret et 
perpendat, eum negligentiorem reperiet. 

V. Phiiiftus autem ad Thucydidem magis acceflifle vide- ^"dici- 
tar, et eius exemplo formam orationis, feu dicendiftylum, '7.^^ 

ornal- 

£ n&JTx *iUo!i in MS. Reg. h Pro ya? aptius fortafle 

a Stephano videtui legen- legeris 5^. Sylb. 
dum 'h?<33o't8 ovV. ixu : vel , . ,,0 « ^ 

»l#,c„ 'ti«/;;«^„^ «.'„ ".^ .-.ifi <^ I'i margme M3. Re^. ic. 

•iffTEf Hf ooOTcc , ouy, exC' nill >/ \ ' , i mauis (inquit) particulam, '/ s ' . > 1 

nre ya.q (x.ovov .... «AA« yjy quae ex aduerfo refpondeat ^*"*' ®^*^* 
Tw ^rlov, reponere. Sed fiue * Ahterranea aura, id efl^ 

hoc, fiue iilo modo legas, de- quae a terra confur^ens per aU 

fideratur negatio. Sylb. In tum pergit: quos alt.inos ven- 

margine Cod. Reg. U.'HgoSo- tos Latine noniinari docet?i\si, 

Tof nfi^ovix"' lib. 2' cap. 43. 

d Sa- 780 DlONYSir HALICAKNASS. EPIST. 

VTroS-scriv iiKriOs ^ TroKvoD^Pskjj kojj y.oivrjv , uxttts^ ©k- 
KvSi2}]g, dXKci fJLiccv , koji TccvTfjv ro7riK>]v' ^in^riKS S' 
ccvTr/v sig hrr/^ccOdg ovo , tts^) EiKsAixg usv tyiv tt^O' 
ri^ctv kTTiy^dCpoov , 'irs^i /\iQVV{riii os rriv v<rsficcv. s^ri os 

5 yJcc' KOjj T^TO yvoiTig a.v cLtto ry xeAy? Tijg EiKsAiKrjg, 
rd^iv 8 Triv K^ccTiTrjv diro^sodiKS roHg ^riKHU-svoig, 
dAKcc Sv(r7rupccKo\^S-}^Tov , ^ ySi^ov Tr.g (daKv^i^a. Ka\ 
'rr^dyf.f-jcc e^ouSsv h GnKsrcfjj Trsi^iAccfjLpdvsiv, oocr^jrsfi i^^s 
®EKVoior,g , d.?\K s~iv cfAosidfig. ijS-og rs KcKccKtKQV koJi 

10 (^iKoTv^ccjvcv SfJt>(pccivsi , Kau\ rccTrsivov kclj y^K^oKoyov, 
rijg ^s Ks^scijg , h Qi^Kuoi^ijg KSXPr/TcLf , ^ ri fMSv (rrj- 
fjiSioo^sg KcJj^ T^-soiif^yov tts^^vks, ro ^s <r^oyyvAov koi tti- 

KPOV KCUf £vSvfl'/Jf/,CtTiKOV fjLSfJjiKTCLf. Tr,g fLSVTOi KCCKKlKo- 

ornafle. neque enim rrateriam fumfit nimis fimplicem, neque 
nimis peruagaram, ficuti er Tliucydides; venmi vnam, * et 
eam de loco ; quam in duas infcriptiones dig^eflit ; quarum 
primam de Siciiia infcripiit; aiteram de Dionyfio. efle vero eas 
vnam et eandem, etiam ex fine Siadae hijioriae cognofcere 
poteris. Ordine veio optimo hiftonam non ornauit , fed ob- 
fcnro , et qnem fumma cum difficultate anmio confequi poflis, 
ac fane longe peiore, quam Thucydides Res etiam alienas 
liiftoriae fuae inferere noluit, quemadm.odum Thucydides: 
fed in vno arguraento permanet. Mores aduiatorios , et ty- 
rannorum ftudiofos, humilcs ac fordidos prae fe fert. Di- 
£tione eadem vtitur, qua et Thucydides, nimirum inuiitata et 
difficili: caeterum rotunditate et acerbitate ac arsiuto genere 
Eemperata eft. Ab illius bene dicendi ornatu et commenta- 

tionum 

d Sane prd iroAi* ce^s?,^ tnowea^a^.ixn^&vsiv. Sylb. 

[quod vulgatae dantj reilins, /' Pro v lisv eonuenientius 

ineo iudicio, Tro^vcmpi^.ii : vt in- legemus to lisv. ^equ. verfu 

fra, p, l6l. fiuxtai?^ Sylh.'^ pi-o x-s^^vne legendum videtur 

Sequentium vero cxpotitio Tri^svyi: et mox//^«^/^>;r3M, pro 

nem c Gcfro?/? habes in Epift. y.i(/.i<ry^. quae confer cum p» 

ad Qnintum fratrem, 1. 2. qua 427. v. 7. fqq. Sylb. 

tle re plnra Petr. Vici. Var. * Eamque locakm^ i. e. 'vnb- le6>. lib. 32. c. 19. Syib. us certi ioci^, 

e Ferfan reftius sc^govx, et I Stt- AD CN. POMP. DE PKAECIP. HISTaKiClS. 781 

y/fltC T?? Isy.stva y.oj t5 ttA^tj/ rooy svS^vai^ixctTm y.axd 

TToAy vrs^si. ^ fiovcv os r^Toig , aKKct hci^ kixtcc rag 

(rx>iy'<^'^"^y-''^'^' ^ y-'^^ 7<^? '!^^^°n<i c-xrifJ-dTOdr Kctj ii^su 

oJficLi TTS^) rm <^avspm' sTnTrKsov cslv Ksysiv yj Jg 4>/A/- 

9« (p^«V<f ojLiost^fjg Traara dsijcog ko^ clc-yjiiMciTii^uc. e^r 5 

Koui TToKKctg sv^oi rig av Trs^io^eig ofJLOiHog sOs^r,q -uk av- 

t5 (rxVfJ'CtTt^oiMSva.q, oicv Iv doyr, 757? ^'svTt^ac jmv tts^) 

^iKsK(ag' „£vpa>c^crioi as Tra^aKuQovrsg Msya^slg KoJf 

^Evvaiag, Kafji>a^ivaToi as ZiKs?^Hg Kctj r^g ciKK^g (Tv/a,- 

fjLaxn^) ?J"Aj?y TsKcom , d-^^oiGravrsg , TeKcooi ^s S "Lv- 10 

iay^a-tag iyt s(^a!Tav TroKsfuyjfTstv' 'Ev^aKsa-toi ^s ttvv- 

S-avoftsvoi Kaf^a^ivaf^g rov 'T^fjiivov ^iafictvrag." Tav- 

ra S' d.r,oyi 'jrdvv cvra Sfio) (^aivsTc/jj. fjUKooq rs ttsp) 

wda-av iosav W) y.df dreKjjg , sdv rs TroKio^Kidg ^Jiriyri' 

Tdj , sdv r oiKta-ftag , idv r STrcti^ag , sdv rs '^pcyiig i^ 

tionum diuitlis multtim abeft. non rolum vei'o nb iis, vernm 
etiam a formationibus et ornamentis. lliius enim elccutio 
multis Jiguris er ornamentis referta e(t * : Phi!i(ti vero vni- 
formis, grauis, ac nullis ornamentis et figuris praedita elt^ 
cuius etiam multas circumfcriptiones inuenire pofliimiis, quae 
ab ipfo eodem hnbitu formatae funt; veluti illa in princ-pio 
fecundae infcriptionis de Sicilia: ,,Syracufani autem, af/um- 
tis fibi fociis Megarenlibus et Ennaeis; Camarinenfes vero, 
Siculos er alios helli focios practer Gcloos congreganres : Ge" 
loi autem cum Syracufanis negarunt fe bellum gcfturos : Syracu- 
fani vero, audientes, Camarinenfes Hyiminum traieciffe ". Haec 
mihi cmnino nuila iucunditate condita efle videntur. Humiliji 
ctiam in omni forma ac imperfeclus efl, fiue obfernonem ex- 
ponat, fiue colonias dedudasi fiue laudationes, fiue vitupe> 

latio 

g Stephano legendum vi- ^etvtfuv e^rtlr^hv 3«y fifystv, (i. e. 
detur zv^a^Htrhtf ot/x a<f>cc9x-j zo- tninimeque nec^^Jlarinm puto, de 
Af//>jVt(7. Sylh. manifejiis plura diccrs) quafii 

non fuo jcfco pofita, praeter* 

* llla, v^ tiitv o7iiUf ■TTig) Twv mifit interpnf. 

h Sw- 782 DIONYSII HALICARNASS. EPIST, 

€^ia-ct)v 78g Aoyag , dAAct ■ipoCpoossig y.aj\ -v^q ^ri^vyo- 
^ivroLg KccTaksi.irsiv Tug ovvu^siq nctj iccg Tr^oaipsorsiQ 
ofjboicoq ccTTccvrag iroisl. svifofjiiccv os riva, (pvcrmt^v si(r- 

5 (^s^sroJi y.ccra ryjv s^fifivsiav , Kcq (rvvs(riv S7rtrsvy.riy.riv 
t5 fJbsr^in. TT^oq ^e r8g dA>}S-iv8g ciymag sTrtrtj^stors^og 
©aKv^i^a. 

t'. QsoTTOfiTTog ^s ^ Xiog , sTTi^Pavs^rccrog Ttdvrm \ 
'l(roii^dr8g fA,aBrjrcov ysvofisvog , kcuj TroKXag fjLSv Travrj- 

10 yv^iKHg , iroXkng de crvfx,'\^sKsvrtKiig crvjra^ufxsvog Xo- 
y^f, s^iTOkag rs rag • d^Xi^^iKag y^a^ofjisvag kojj vtto- 
^riKag dWag, Koya d^iav Wo^iocv 7rs7r^ayfjt,arsvfj,svog, 
cl^iog S7raivsi^c/jj' TT^oorcj fjLSv rrjg VTro&scrsooc toov Wq- 
^tct)v' KaKoLj yd» dfJbCpors^ajj' ri fjbsv ra KotTra ra IlgAo- 

lationes perfeqnatur, Keqne fermones fortitudini et magni- 
tudini virorura aptos adfcribit, fed ad omnem (hepitum expa- 
uefcentes facit: et qui apnd eum concionantur, ii fuas facul- 
tates et itudia pariter omnes relinquunt. Naturalem autem 
quandam oris fuauitatem in elocutione, et prudentiam indu- 
cit mediocrem. Caeterum ad vera certamina * exponenda 
Thucydide accommodatior eft. 
/«^'««' Vi. Theoporapus autem Chins, cum fit claviffiraus inter 

omnes Ifocratis difcipulos, et cum multas orationes , tum ia 
genere demonflratiuo, tum in deliberatiuo, confcriplerir , et 
epiltolas ** Achaicas, et adhortatorias alias, er memorabilem 
compofuerit hiltoriam, dignus eft, qui laudibus in coeium 
feratur: primum quidem, ob mareriam hiftoriarum; (ambae 
€nim praeclarae funt: vna quidem partem beiii Peloponne- 

iiaci 

h Supra (p.428. v. 4.) cum antiquo ftilo fcriptae: vel de 
atticulo habuimus i xro?. Sylb. prifci faeculi virtutibus. Athc- 

nacus meminit epiftolae ad 

i Pro &?%ait<a« quidam co- Alcxajidrum fcriptae; et alius 
dlces (tefte S/epAflwo) habent praeterea ad Chios Forfan 
*A%«i)ti4«. quae lecHo trahi pof etiam compohre legendum 
fit ad famofos libellos ab Ana- ibidem l7r/7f*^ofiin««. Sylb. 
xitnene fub Theopompi nomine * Feragenda. 
diuulgatos; vel «f;;cfl!»«ffi) funl ** a\. Archatcai, veterefiyloT 

k noK' de Tbeo' 
pompo AD CN. POMP. DE PRAECIP. HISTORICIS. 783 

vovvf](nctKS 'iroXsfJbii Trs^tsxao-ct.' ri ^l ra, ^tAiTTTra) tts- 
'K^ctyfxivoL' sTTSiTct -etjg oUovouiccg' dfi-<^ors^dui yd^ ei- 
(Tty svTraPcLKoKH^riToi '/.01^ a-ctd^iic,' fJLccKt^cc Ss Tfjg stti- 
fisXsiug TS Kd^ (^tKoTTovicig jrig y,ctTcc Trjv (Tvyy^a^p^v. 
^ijKog yd^ stiv , ei xof f^ij^h sypa^s , irKsi^riv fisv % 
TFctpciCKsvfjv eig rctvTci ira.PscrKSvctc-fJLBvog , fisyi^ctg ^s 
^ctTTcivctg sig Triv crvvctyijiyriy avTm TSTsXsyAg. kcju^ -K^og 
T^Toig 'KoKKoov fJLSv avTOTTTrjg ysysvt^fisvog , '^ 'TToKKoig ^' 
tig ofjtiXiav sKScov dvc^ctcri ToHg tots Tr^ooTsvncri Kaj\ 
t^paTriyoig ^rifJLayodyolg ts kclj (^iKocr6(^oig ^ ^td Tfjv ^^ 
cvyy^a^^nv Ty,g Wo^iag sTTotij^raTO' s^yov ds t6 TrdvToov 
dvayKcttoTS^ov. yvoiri d dv Tig avT8 tov ttovov , gi/3-w- 
^ri^s\g To 7roKvfjto^(pov rfjg y^a^^^g. ica^ yd^ x.ajj s&vcov 
ei^rjKsv oiKicTfjLiig , kouj tt^Ksoov tcritTstg STrsKiJKvSs , ^a- 
ctKsoiv TS Qiag kojj "^ t^oV&ji/ ioic^fjt.aTa S^e^tJKcaKS , kolJ ^S 

fiaci coiitinet; altera vero res geftas Philippi comprehendit) 
deinrie eriam propter difpoiitionem ; utraeque enim facile 
percipi pofTiint, et apertae funt, Et vel maxime laudaiidus 
eft ob diligentiam et ftudium, quod in fcriptione pofuit. Per- 
fpicuum enim eftj eum , etiam fi nihil pofleritati reliquilTer, 
multum apparatum huic rei impendifTe, et maximos fumtus 
his coUigendis fecifTe. Ad haec multorum ipfe fpe£^ator fuir, 
et in muhorum hominum, qui tum principatum tenebant, ec 
imperatorum, et oratorum, et phih:)fophorum * amicitiam ve- 
niens, propter confcriptionem hiftoriae, rem omnium maxi- 
me neceffariam ad finem perduxit. Cuius ftudium et laborern 
cognofcere poteris, ll varietatem fcriptionis eius reputauerls. 
Nam et gentium conflitutiones retulit, et ciuitatum exflructio- 
nes narrauit; et regum vitas, et mores cuiufque proprios ex- 
J pofuit: 

^ k rioAAijv « «{ biju/iiav in MS. hagixf Ijtot^eaTo. V, 12. re6\ius 
^tg. fuperl. avar^xaKoVarov. 5>7^. 

in Et T^oTsuv retineri potefl, 
/ \ix tollenda videtur: vel et toVwv admitti. Sylh. 
a^dendum ei genitiui cafus * Faviiliaritatem fe hijloriae 
nomen, t«Vwv, aut aliud confi- confcribentlae gratia tnfima- 
mile: vel denique lic legen- uit : rem hifioriarmi conditoti 
dum: liu Tv^i euYYqccCj^^v ^ rtii emfliut/t fnaxime necejiariam. 
DioN.HAL, voL. VI. E n For- 7g4 DIONYSII HALICARNASS.EPIST. 

ff T< S-avfjLciirQV, ^ TTcL^a.do^ov, £Ka<r}} yri Kcfjj &a,\ci(r(rcc 
(psosi, (rvfjiTrs^iiik^^psv ev tij Tr^ayfjLccTSta. xaj fjLYjosig 
VTToXd^^rj , v^vxcLyjdyicfjv rccvT sIvclj fj,6vov ^ ycc^ ^TOog 
i-)(jEi' dWa. iroia-iv, b)g eTrog siTrstv, cod^sKsicLV 'jra^sxsi. 

5 "iva, ^e 'JidvT dcpc^ TccWa, , Tig ^x ofJLo\oyri(TU 

Totg dii88cri tyiv <Pik6cro(pov priTo^iKfjv , civ&.yKaiov Sivcuf, 
'T^okKci fjLSv sB-vyi kou j3a^j3a^wy Kctj 'EAAj/vaJi' sKfiaSs^iv, 
^oAAsc ^i vofiug d>LS(rajj , TrokiTSioov crx'^^'^'^'^ > ^^ 
fii8g dv^^cov , Ka\ TT^d^Sig , KaLfTsktj, /tof ro^ac. r^- 

lo TOig TOivuv cLTracTiv dC^Boviav os^ooksv , ^k d'^s(r7ra-' 
afJLSvr^v Tm 7iC^ayfJLdT(Je3v , dWa (rvfJLTra^a^rav 'NavTcx, 
^s ravra ^rjkcoTd t8 (rvyy^a^picog. Kaj sri fr^og T8Toig, 
ocra (pi\ocro(Ps"i nra^ " okYiv t^v ^tKaiocrvvfjv kojj ev(TS- 
(isiav , Kouj TTs^) Tm dkXoiv d^srSov nroKK^g koj KaKng 

l^ ^iS^t^Xcfisvog Aoy«?5 TsKsvTal6v gg-^ rm s^ycov avTH 
iiou[ xa^aKTri^iKoiraTQv , o ira^ 8^£v) tSjv aKKcav crvy- 

pofuit: et fi quid admiratione dignum, aut ab opinione alie- 
num, aliqua legio tuiit, opefe fuo compiehendit. Nec quif- 
quam autumot, haec folummodo animi oblectationem ha- 
bere; (non enim ita fe res habet) fed omnibus, vt paucis di- 
cam, fummam vtilitatem afferunt. 

Vt vero multa alia {ilentio praeteream, quis eft, qui in- 
ficias ibit, eos, qui philofophieae eloquentiae dant operam, 
oportere multas gentes et barbarorum et Graeeorum cogno- 
fcere, multas leges audire, rerumpubh'carum formas, vitas vi- 
rorum atque mortes et fortunam perfpeitas habere? His omni- 
bus copiam praebuit Theopompus, non abftraclam a rebus, 
fed cohaerentem: quae omnia ad imitationem valent. Ad 
haec, * quantum ex philofophia de pietate et de ahis virtuti- 
bus, multis pulchvis orationibus editis diflerit? Vltimum eft: 
cius opus maxime infigne, quod a nuUo aho eorum, qui res 

geflas 

« Forfan legendum itni x.^^n.xnioLKnnqi-nKMTSira.Sylh. 

V5V f vVeCh*?, v^ tt. Verfu vlt. * /» ^ui^us fhilofophatur 
nota %«f «HT»}f «K«r«vov: et p-793. de f. < 

« Com* AD CN. POMP. DE PRAECIP. HISTORICIS. 785 

yfia,(psm STOog dy.^iQ^c; s^Si^ywr^tf, ° y.a^ ^vvaTctf ^ts tcov 

'ffPt(T\^UTSPCt)V, HTS TOOV VS(t)T£^O^V.Tl OST8T0 STi , TO KCi&' SKO- 

i^riv 'TT^ci^iv fjLrj fMovov tcc <pavs^cc Tole; TToWcug o^av kc^ Xs- 
ytiv, ccKK s^STcii^siv Kci^ Tctg d^pxvslg aiTictq toov tt^u^sc^v 
Kcuj TMV TT^a^dvTOOV avToq, Kot^ Tflt "TTccS}] Trjq "^vx^g, a.f^^ S 
pd^icc Toiq TtokXolQ slosvctj\' koj iravTa SKKaKvTVtsiv tcc 
fiv~Yjetct Tfjg TS ^oK^crtjg d^STtjq koj T>jq dyvonasvriq Ka- 
Kiaq. KoJj fioi ^0K£~i ci)q (Jt>vS-svofASVog sivat tmv xpvxoi^v 
d.7ro\v^si(rm tS o-oofLaToq e^sTacTfjLoq stti tqov sksH ^ua- 
^aiv, ^TOoq dK^iQtjq sivof oid Ttjq @so7rofM7r8 y^a^Pijq 10 
yiyvofJLSVoq. ^16 koJj QdcTKavoq s^o^gv slvaj\ , TT^oKafJL- 
^dvm Tivd Tolq dvayKUioiq 6vsioicrfjuo~iq kcui Ta tmv sv^o- 
Poov 'Tr^ocooTTcov ^K dvayKoCla Tr^ayfxaTa' ofjLoiov Tt 
'TTotctiv Tolq iaT^olq , ot TSfivaari kck^ KafnTi Ta ^isdp&a^- 
fisva t5 codfLaToq , P ctiq Qd&aq Tct KavTij^ia Kouf Taq 1$ 
TOfjudq (ps^ovTsg, i^s Tm vyiaivovTOOv koj KaTa (^vcriv 

gertas fcriptura peiTecuti funt, adeo diligenter elaboratum eft; 
nec quifquam, neque prifcorum , neque recentioruin, eius 
praeftantiam aflequi poffet. Quod vero hoc efl: ? Ulud , in- 
quam , quod in lingulis rebus non modo ea, quae multis ma- . 
nifefta funt, videat et recenfeat, fed quod caufas abditas re- 
rum, eteorum, qui eas eifecemnt, animum, quem haud fa- 
cile eft multis noffe, exquirat, et quod omnia fecreta virtutis 
fucatae et vitii latentis detegat ac in apertum proferat. Ac 
mihi quidem videtur inquifitio iudicum, quae fit fcriptis The- 
opompi, non minus diligens etexada, quam illa, cuam fa- 
bulantur animis corpore folutis apud inferosfieri, ab iis, qui 
illic funt, iudicibus. Proinde etiam obtreclator viderur elle, 
dum nonnullos debitis conuiciis afficit, et fafta virorum illu- 
ftrium non necefifaria perfhingit: fimile quiddam faciens, ac 
medici, qui corruptas corporis partes fecant et vrunt, quam 
profundifllme cauteria ec fecliones immittentes, non tamen 

fanas 

Commation iftud, vj/i quid. Sylb. 
iSvuTtm, tollendum eft : aut p Hoefc/jeliui legk h; (H^if.^ 
pro 5uvaTM4 reponendum hix- polfis etiam legere wj oiov t« 
flr<7cV»jTPW; J«iffxiw«7*t(, velfimile ^«5b«. Sjlir. 

E 3 J D« 78<5 DIONYSII HALICARNASS. EPIS.T. 

sxovrm ^oxcL^cfisvot. roi^Tog fMv ^^ rig o Tr^a.yfictri- 
Kog ©eoTToinrs xa^uKrriP. 

'O ^'s ?\.S}crtKog 'lcroK^drst fict\i?a, sqiks, KctQ-ci^a 
yct^ fl A££<?, Hct) KOivri , Kcfjj (Tcc(pf}g, vi^ri\^ rs Kouj fxs- 

5 ya.\o7rPS7r)ig, xouj ro 'Trof/.TriKov sxao^cc tto^v, avyKSifMSvri 
TS Kccrcc rriv fLScyjv ci^fj(,ov{ccv, rjosci^g xce] fji,ct\ctKMg psHo^a. 
^ia.KKcirrst ^s rrig '[(roKf^arsi8 y.ara rrjv 'TrtK^orvjra Kct^ 
Toi/ rovov BTT svtm , orav STTtr^s^:^ rolg '7ra^s(Ti, ft.d\i- 
t^a ^' , orav ovet^i^Yi Tcohscrtv , ^' 'T^arriyolg , yrovrj^oc 

10 ^aksvfiara xct) iT^d^eig d^Uag. TroAvg yd^ sv rirotg, 
Kojf rtjg /XrjfioS^svag ^sivornrog 8^1 tcard fLtn^ov oia<ps- 
fist , "wg s^ ctkXoov TToKXu^v dv t<? 'i^ot , naK rm ^ d^- 
%ai}LU)V STrtq-oAcov , dg rca irvsvfLart STrtr^sxpag ysy^a- 
a^sv. sl ^' vTTS^el^sv sv rhsrotg , g(p' olg f/,d\i<r' dv scttt^' 

l^^aKe, rrjg rs crvfATrKoKrig toiv d^odVYisvrm y^afifJLarctiv, 

fanas corpoiis partes et bene affeclas attingunt. Atque hu- 
iufmodi eft characler Theopompi, qui res continet. 

Ea autem forma, quae in elocutione cernitur, maxime 
ad fimiiitudinem Ifoa-ateae accedit. Pura enim dictio, vulga- 
ris, fimplex, perfpicua, fublimis, magnifica, et fummam 
pompam prae fe fert, et quadam liarmonia temperata eft, iu« 
cunde et fuauiter fluens. DifFert autem ab elocutione Ifocra- 
tis in aufteritate et vehementia in aHquibus; nimirum cum fe 
in affectus concitandos dederit, et vel maxime, cum vrbibus 
et ducibus improba confiiia et res geftas exprobrat atque vi- 
tio dat. Multus enimeftiniis, et a Demofthenis acrimonia 
ne pauUilum quidem abeft: quod tum muhis in ahis hbris, 
tum ex epiftolis * Achaicis, quas concitato affedu fcripfif, 
perfpici poteft. Quod fi in iis, in quibus fummum ftudium 
pofuit, coUifionem vocaUum et numerofas circumfcriptiones ac 

figu- 
q De ' A'/,ci'iy.i)i dictum ad pompi nimiam curam et dili- 
pag. .782. V, ir. In feq. peri- gentiam in vitando concurfu 
odo (inquit Stepb.) non video ethiatu vocaUum : quametiam 
quid fit opus particula av. fed Cicero et Ouinccilianus repre- 
nec iUud £v r^roti mihi fatis henderunt. Sy&. 
placet. Senfus autem planus * al, ArchalciSj quas inge- 
eft : repiehendit enim Tbeo- nio indulgens fcripjtt. 

r Ec AD CN. POMP. DE PRAECIP. HISTORICIS. 7S7 

Xfl) T^? KVKKiKfjg SV^vS-fjLfcCg TOdV TTS^tO^OOV , Xrtj rJff 

huoSi^Sictg ic^v cx^f^^^^f^^f^^v , ttoAw ufisivcov uv t]v ccv- 
Tog sa.vT8 KoLxa, ri^v (p^cccnv. gV< os a Kctj kc(.tcc rov 
<7rpctyfj.ccriKcv ^ roTrov a,fia.prcivsi , Kci\ fLccKi^a, KctrcC' 
vdg 7rapa3o\ccg. tire yd^ a:icty'Kctici\ rivsg ccvrcov , nr 5: 
fv KaiP^ yivofjLSveti , ttoKv os ro '^ai^iouasg sti(pai'v8G-cu. 
kv olg s^i Kaj\ TTS^) ZsiKrjvS , t5 (J^avivrog sv MuKS^ovicc, 
Kct^ rcc TTs^) ri ^^ccKovrog, rS ^ lavavfiaxvo^uvrog ^ iroQg 
T^v r^iJi^t}, Kojj aXKcc rirag «/C oKiya, ofioia. ^ r^roig 
'^a^aKv^pS-ivrsg ol (rvyyoaOiig d^KSa-acri roig ci<TKicri lo 
rov ToKiriKov Koyov, ci(poofj,cig S7rirfj^si8g 'TVcc^a^siyfJLO.' 
rot)v TTa^acrxs^v slg a.ivacrav \lsav. 

figuras fimiles neglexiflet, longe melior in elocutione fe ipfo 
euafiffef. Smit etiam nonnulla in ea parte hiftoiiae, quae acj 
res fpectat, in quibus deliquit, et potidimnm in compaiatio- 
nibus. neque enim neceffariae quaedam earum, neque tem- 
peftiue, inducuntur; multas vero ineptias prae fe fert: ex 
quo genere illa funt, quae de Sileno commemorat, qui in Ma- 
cedonia apparuit, et quae de dracone, ad triremem pugna 
nauali contendente, et alia nonnuUa iis fimilia 

Y Et ToVov ferri poteft, et Dracofie) z^oi r^ t^i-^^si. 
Tvzov reponi : qua de re ad t Senfusefl: tccvtx ra^x^^i- 

pag. 3. V. ult. ^7^. ipSe-jTZTra^xTuivCvyy^XY^Mv.Sylb. 

s \\\ Cevfura Scriptorum ve- Verba autem illa, et quae fe- 
terum p. 429. v. ult. ( vbi ea- quuntur, (vt corrupta et rau- 
dera fere habet de Sileno et tila) ne^XeKit Interprei. E AIONT- AIONT2IOT AAIKAPNA22E02 

a EmZTOAH nPOS AMMAION AETTEPA 

nEPi 

TriN 0OTKTAIAOT lAmMATilN. 

DIONYSIl HALICARNASSENSIS 

EPISTOLA AD AMMAEVM IL 

DE 

IIS, QVAE THVCYDIDI PROPRIA SVNT, AI0NTSI02 AMMAin Ta ^IATAT^ 

X A I P E 1 N. 

Eyoo fjih vTTsXdfJbi^ctvQy d^K^vTMg is^fi^ooKSvaf tov 

rm vTtci^yJiVTm tts^) ctvTov i^tcofjiccToov STrs^sAS-m' ev 
cU ys ^ri fjLctXiTcc hcc(^i^sivjs^Q^s fiot tcov tt^o avT^ pj;- 
To^oov TS KcLf crvyy^ccCpioov tt^ots^ov fjLSv ^ sv to7? irs^i 

DIONYSIUS AMMAEO CARISSIMO S. 

Tjatabam, fatis fufficienterque me Thucydidis charaflerem 
*■ et ftylum iam declaraflfe, vt qui maximas et propriiflimas 
eiufdera proprietates fim profecutus ; in quibus fane maxime 
ab iis, qui ante ilhim fuere , oratoribus et fcriptoribus difcre- 
pare mihi vifus elt; primum quidem in commentariolo, quod 

de 

a Verha illa, iTt<;D^^ r?oV ^«^ Atticis partem a Dionyfio 
''AfjficMov hvTs^x , adiecla effe abfolutam fuifle: eam fcihcer, 
vohii ad tifuhim complendum. qua poft vtriufque generis 

b Ex hoc etiam loco intel- cratores egit de philofophis 
lig»mus, tertiara de Jerijptorh et hilloricis Atticis, vt efV 

Flato DION.HAL.EP.n. ADAMM.DEIIS, Q VAE THVC. etc. 789 

ruv a^xct(a>v ^rixo^m Tr^og ro cov ovoficc crvvrax^eicnv 
tiirofivrifJLctricrfiQlq , okiyoiq *^ oi tt^oS^sv x^ovoiq , ev rtj 
<jre^) 0.618 t5 (diiy^vai^H Kccrci.CKivoLcSsicr^ y^ccCpn, Tr^oar- 
ti7rct)V rov AiAiov Tal^s^coya.' ev j^ Travrct rcl ^scfJLSvex, 
Koyn fjLsrci r'2v oUsiOdv ctTroasi^iOtsv oie^gA^Av&a :iarc(, 5 
fjjv ^ efJLavri ^vvafiiv. C8 oe VTroXafjL^^avovrGq , 7;rrov 
riK^i\^(t}Saj{ raq y^a(pag, tTrsiOyi Tr^cga&siLievQg a-7ravra 
ra (TVfjLt^s^fiicora rct) ^a^aHrJ/^f,, roTS rac, tts^) avrciv 
viTSig '7^a^sx^fici\' cimfisre^av J"s r^v ^rjkootnv ru)v 
ihoofidrm t5 X^^<^'^'^^i^'^^ 'i<rsSciJ\ vofJLi^ovroq , sl Tra^d ^^ 
fiiav eKaTtiv rm ^ Tfa^aS-ecreoov rdg Ae^stg rS f cvy- 
y^a(peoog 'Tra^ariSsifjv ol rdg reyjjag y.ctj rdg el(ra- 
yooydg rcov Koycav Tr^ayfiarsvofisvoi iroiicri' Tr^oeAofit- 
vog sig fjLfjosv skXsiTrsiv , '/.cl\ tSto irsTroir^Ka , ro ^i^a- 
CKakiKov cryjifLa Ka^^odv dw\ tS STn^SiKriKS. ^S 

de antiquis Orntorihus compofui et tibi dedicaui : delnde haud 7&«^>- 
ita multo ante in traclatu, quem de Lcc ipfo Tbucydide edldl,'*'/'^ 
quem Aelio Tuberoni infcripfi; in quo omnia, quae dicenda ^^,. ^ 
erant, additis exemplis ab ipfp petitis, fum pro viriJi profecu- Dionyf.o 
tus. Cum \ ero tibi haec parum accurate fcripta efle videan- ""'^"^ '« 
tur, vbi omnia, quae characleri huic accidunt, propofuero, J"^^^ '"' 
argumentis euidentibus ad oculum tunc confirmabo : cum 
vero credas, accuratiorem demonflrationem proprietatum cha- 
racteris futuram, fi praerer fingulas propolitiones fcriptoris 
etiam verba apponerem, (quod qui praecepta et induftiones 
in artem oratoriam conliciunt, praeftr.nt) ct raihi animo fe- 
deat, nihil omnino praetermittere, hcc etiam praeftiti, docen- 
tis otficio functus, eum demonfliare potius deberem. 

II. Vt 

Tlato (p. 758. V.4.), ThucyM' d Pro vulgato at/Va legen- 
desy aliique. Sylb. dum vel I//«i/tb cum Steyhano^ 

vel reciproce «Jtm. Sylb. 
c Exemplar habet 5-^'. ego e Haud fcio, conuenien- 
Stephamim in Thucydidis edi- tiusneTafaJoffiWv, traditionum ; 
tione fequi malui. Seq. v. an r^ sSffftwv, propo/itionum, vt 
rectius fortafle Tnfi ri uutv paulo poft, p. 790. v. 3. 
©Bx. de eodem Thuc. Sylb. f tvyyqxi^iui Reg. 2. 

E 4 g "ocx- 790 DIONYSII HALIC EP. II. AD AMMAEVM, 

|3'. "ha. ^B iVTFct^oLKoK^Byiioq o Koyoq <Toi ysvrixaj{^ 
•Tr^o^sig xcem Ks^iv , S oca, Tfs^) tS (rvyy^ct(psoog jvy- 
%cLv(t) Tr^osisny^ciog , s%n^o-^a,^nv uvccK^-ipofjLcui roov tt^o- 
S-sasoov SKa,<r}jv , xctf rag diiro^si^sig Tra^s^ofjiouj , kcc- 

5 Bdirs^ ^ yi^ia^' sTTSTOi ^s rdHg tts^) 'H^q^ot^ y^aCpiiart 
rd fxsWovra ^fjka^c/jf. r^rco yd^ Q^KV^i^yjq rco dv^^\ 
STrti^aKoov , y.ctj rolg dXXoiq , m Tr^orsfiov sfiv^S^tjv , %aj{ 
cvvt^ci^v, dg SKWTog avrm 'itry^sv d^srdg, t^iov rt ysvog 
Xct^anr^og , ^rs tts^^ov avrorsKoog , «V sfjbfisr^ov 

lo dTTii^xtafJLSvoog , KOivov d& rt ndj fHKrov s^ dy.^poliv s^- 
yacdfJbsvog , slg ryjv Wo^ikt^v Tf^ayfJbarsiav iaTvi^acrsv 
utrayayiir stt) fisv rijg SKKoyrjg roov ovofMaroov rijv r^o- 
'TTtTiviv , -Kdui yKoorrrifjiariKi^v , kouj dTvyioxaioofjLSvriv , xet/ 
^svYjv Ks^iv Tra^aKafJiQdvoov TrQXXdyctg dvri rrig notvl^g 

;15 /t<xf crvvyj^^g rotg Ka&' kavrov dvS-^ooTTotg' sTri os roov 
cxrifzartCfJLoov , sv oig fjLaAt^a k\^^kriSyi ^isvsyKsiv roov 
'K^o avr8 , TFKst^fiv sicsvsyKafjLsvog ir^ayfJLarsiav , rofs 

II. Vt veio, quae di£turus fum, faeile affequaris, fumma- 

tim, quae de hoc audlore alias fcripfi, complexus, (ingulas moK 

propofitiones refumam, et re ipfa tibi, vti petiifti, ad oculum 

Thiicy- demonftrabo. Quae vero demonflraturus fum, fequuntur im- 

fiidis mediate ea, quae de Herodoto ahas tradidi. Huic enim et 

thara- caeteris, quorum fuperius memini, fuperueniens Thucydides, 

««• »» cutn^ qi,as quifque dicendi virtutes haberet , animaduertiflet, 

§tiis,et piopriam ipfe dicendi formam, nec eam omnino pedeftrem, 

vnde nec etiam penitus numerofam, fed mixtam quandam ex ani- 

forma- babus et nouam confectatus, ad hiftoricum artificium ftuduit 

'^•^' traducere: in deleflu quidem verbcrum tropicam, gloffema- 

ticam, obfoletam, ac peregrinam ditlionem communi fuaque 

aetate vfitatae locutioni antepofuit: in figuris autem adhiber»- 

tlis , quibus in primis fuperiores fuj;erare contendebat, fum- 

mam diligentiam adhibuit; nunc quidem ex noinine oratio» 

' 11 em 

g^orxvso tS Reg. j. etCoIh. tita funt e traclatu ad Q^Ae- 
b 'Hl^-iv] Fortafle retlius liujnTiiberonem, p. i^^.juxta 
j*|<a«, petiifti, Sequentia pe- Ed. Sylb. 

i Vt DE IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. 791 

ah Xoyov k^ 6voiia.i:oq 'Troim , tot£ ilq ovofxot (yiva." 
ym Tov Koyov xct) vvv fiev ro l^rifict7ix,ov ^ ovofjLct^rr/tig 
iKOhm , avS-ig Jg r^vofia. '^rifJLct Trotcov y.ctj uvtoov ys 
j^TCi}v uvct^^s(^oo<j rcig x%n<TSiq , ' ha, ro fLiv ovofictnv.ov, 
prifjLccriKov , ro ^s pfjfictrr/.ov , ovofJLariKOV ^^- Xsyrjraji' koi^ S 
rcc fASv 9raS-)jrua. jn^fictra, ^^a^rj^ia,, rd, ds S^^wr^^tt, 
'jraSr,riKci' 7r\>j&vvrty,vv os '/iAj svikoov aWdrTm raq 
(J^vctiq, 'Kcuj dvTiKarriyooc^v ravr dXKriKodv S-fjKv/.a r 
dpcsviKolg , Kcu\ dffisva SrjXv/SiQ , •KoJj ^dsrs^a. riirm 
ricri cvvdTTTm' s^ m rj 'tictrd (pvariv d'/.oA8Sict irKava- lo 
T^tf* rdq S' ovofiartKoov , rj fXsroyjKm , "Trrc^crstq rors 
fjbsv TJ^og ro c->jfj..xivofji,svGV aVo t5 (rrjfia.ivovToq dTTo^^s- 
(^m , rors (Js Treo^ ro <rrifJLoCivov aTTo t5 o-yifjuaivofxivn' kv 
^S To7? cvvS STiKolg , KOjj rolc 'Tf^oSsTfKoiq fJljO^tOtq , 'KCUI 
«t< fidKKov sv rolq ^tapSf^H^Ti rdq rm vorifjidrm ^vvd- 15 

nem conftituens, ruifufque in nomen oratlonem contrahens, 
interdum autem verbalia nominatim efferens, ac rurfum no- 
men verbaliter; atque omnem eorum vfum inuertens, vt no- 
minale in verbale, verbale contra in nominale commutaret; 
atque verba infuper pafiiua, a£^iua facit; quae vero aclionem 
denotant, pairmam iis addit fignificationem; pluralium etiam 
et fingularium naturam et ordinem muiat, et eadem inter fe 
libere commifcet; mafculina infuper foemininis, et foeminina 
mafculinis attribuit; neutra vero ita his conneclit, vt tota illa 
naturalis coaptatio conftructioque apud illum libera fit et diua- 
getur; nominum et participioram cafus ab eo, quod fignifi- 
care debet, ad id, quod fignificatum eft, et contra ab eo, 
quod fignificatum, ad figniHcans transfcrt: in coniunchonibus 
et praepofitionibus, iis praefertim, quae fententiarum robur 

et 

» Vt hic ovotiXKixMi fi(ip§pm feu collocatione verborum; 

dicit, ita dvoixasixiiv a.^^iv infra vt adnotaui ad p. §. v. 9. at- 

p. 794. V. g. itidemquep.795.v. que ita eriam in fequentibus 

9. et pen.et p.796. V. .j. fedve- dicix. ^^ii^iariKUf i^tTox^nu, uiru- 

rior fcriptura videtur effe oko- •jvij.i^x. Sylb. 

ficcTixu;^ vt verfu 4. et 5. et fu- k Forfan rCvtius yivvir»^. 

pra in hbro Ue compofitione, Sylb. 

E s . ' In 792 DIONYSII HALIC. EP. II. AD AMMAEVM, 

fxsig t i^oitjrS r^oTTOv he^sctd^aiv. ttAsItcc ^' ctv t/c 
gv^oi '^cto ctvra) rm (TXtjfjLctrcav '^r^ocrooTrcav r dvo^^o- 
Cpcug , )iaji x^ovodv hvci,XXa.y(xigy koj roTriK^v a-tjfjLttoocrscov 
fjLsrcc^po^ciig i^rjKXctyfjbiva , ncti coAoiKio-fji^cov Act|tt)3a- 

5 vovra (pccvrci.cric(.v ccTroq-eysiV 1} roc Tr^ctyfcccra. dvr) (ra)' 
fjcccrcov , f) rcL crc^fjLce.rcx, dvr) Tr^ccyfidrcov , Kce^ kC^' m 
ivB-vfiyjfJt^ctroov rs )iaj\ voyjfj.circz^v a\ fisra^v Trct^SfiTrrciO-i 
csig iroWoJi yivofisvajf , ^ict fj.c(,:i^8 r>jv ci>tQKiiS-ioe.v ko- 
(j,i^ovraJi , rd rt CKoKid , Kouj ' TrokvTrkoKO. , kolJ ^vcr- 

10 s^sAiKrcc , Kajj rd aAAcc rd crvyysvfj r^roig. sv^oi ^* 
av rig 8k oXiycL Kcuf ra)v ^sctr^iKoiiv (y/jjfj.drctiv KSifisvct, 
irap avru)' raQ Tra^icroocrsig Xzyod , ko^ 7ra^ofj.oire}crBig, 
KOJi Tra^ovofMcccriccg , kojj dvn^scr&ig' sv alg STrXeovacrs 
To^yictg 6 Asovuvog , kojj ol tts^) U^Xov ko^ AiKVfjviqv, 

15 Kajf TroKKo) dXKoi rodv Kctr avrov uKfj^acrdvroov. e^Kaf]-' 
Korara ^' avrS kc^ ^aj^cjJiT^^^^T^JityTctTct Wi '" ro rs 
wstedt^aji ^i' sKaXi^^ci^v ovofidroov "jrKsi^a crifiaivstv 

et vim diftlngaunt, poetica prorfus vtitur licentia. Plurimae 
qnoque in eo figuiae occurrunt, quae perfonarum apoftrophis, 
lemporum commurationibus, et notionum localium difcrepan. 
lia a communi confuetudine difcrepant, ac quandam foloe- 
cifmorum fpeciem praeferunt. Ad haec faepius in ipfo res 
videbis pro corporibns, et vice verfa corpora pro rebus fumi: 
in enthymematis vero et fententiis (in quibus cum ciebrae 
interietliones occurrant, longo deinde interuallo ad rem et 
confecutionem redit) tortuofa, perplexa, intricata, aliaque 
his cosnata inuenies. Multas quoque figuras theatrales ipfum 
adhibiTiffe comperies, vt paria, fimihter cadentia et definen- 
lia, et ancithefes: quibus ad naufeam vfus eft Gorgias Leonti- 
nus, Polus, Licymnius, et alii, qui eadem tempeftate florue- 
re. E quibus autem maxime et potiflime character illius di- 
gnofci potert, haec fere funt : ftudetj vt quam pauciflimis ver- 

bis 

/ In Ed. Thucyd. Tro^vn^onx, m mftsi^xa^o^i'] Reflius nn- 

itidemque infra p. 136. iuxta f«ff3«4j, praef tempore. Sylb. 

Ed. Sylb. 

n A>j- DE IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. 793 
•jTpdytioLja, }icfjj ttoWcc a-vvTiS^svctf votJixuTcc sig 'sv , y.oj^ 

«T* TTPOCOSXOUSVQV Tl TOV CtK^OCCTrjV CCKiicrSoJctj y.CCTCCASl- 

Tfsiv. v(p' oov cc<rcc(psg yfyvsTOj to Q^ccx^- ivcc ^s crvvs- 
Xu>v siTTco , Tscrcrcc^a, fJLSV S7iv otxrTTS^ o^yctva, Triq ©^y.v- 

^i^iS kipS(i}q , TO 'TTOiriTlKOV TUIV CVOflCCTOOV , TO TTokvSi^iq 5 

vm (TXtifJLoiTaiv , to t^ccxv Ttjg a^fjLoviccg , to Tccxoq rtjg 
criixaariag' %^4;|W,c3tTct <5' avTriq , tq ts T^vCpvov , Kaj{ tq 

•jrtKPOV , iCa^ TO TTVKVOV , KCL\TQ avt^i^.pov , y.ctj TO Sfc3^l- 

S-sg, Kcci To ^sivov , >ca) to (^Oi^s^ov vtts^ aTravTa i' 
CCVT8 TavTa , to 'TraS-ijTtKov. ToiiiTOcr) fisv " ^'^ Ttg stnv 10 
&}iKv^i^r,g KctTcc tov Tfjg Xs^s^^g %a^fitxT^^ct, u Tra^oi 
T^g cLWag hrivsyKS. 

y . T\oi)<rcrrji.caTiKa fisv h , xct) ctTrrj^x^^^f^^^^* 
KcfJi ^vcrsiKara Tolg TsroWolg s-t, to ts ^'AK^aiOvsg/'' 
aco, ° ^Us^i^oyicrfjLog," kc^ rj „U.s^ioo7rn ," kclj ri IS 

bis qnampluiima exprimat, ac tum maxime auditorem, cum 
fufpenfus adhuc ell et exfpeclans , defeiat. Atque hinc fit, 
vt breuitas obfcuritatem quandam inducat. Vt autem paucis '^^■"^y' 
compledar, quatuor funt in Thucydide velut inftrumenta et J,^^o„;s 
organa dictionis, qua ipfe delectatur; poetica fcilicet verbo- /«//;•«- 
rum fliuclura, figurarum multiplex varietas , harmoniae etmentaet 
concentus afperitas, et fignificationis celeritas: colores vero, 'o^'"'"' 
quibus hic vtitur, funt acerbus, amarus, denfus, aufterus, ve- 
liemens, grauis, et terribilis; et inprimis affeiiibus maioribus 
excitaudis accommodatior. Talis igitur e(t iii charactere di- 
ctionis, in quo a caeteris difcrepat, 

III. Gloffematica itaque et obfoleta et populo obfcura Thucy- 
funt haec, axgxt^viif et 7iegi^oyiC[ioi, et 5r«f(w;r>}, et uvKKUxyi, '^"^"^ 

hifque rum fi- n Am^9vot/ t/c Rng. 2. yintiqu. Rom. vfurparl non- 

o In vulgatis Thucyd. Hixo- nulla, vt eft hoc ipfum kstu- 

7iff(^o< : et p.794. v.a.fTfffffi'»/?. Covj, cum feq. duobus ft>:5sj3wy 

Pro fequenti autem v.xto.^oI'^ ct hiKxiwat^. Sic etiam e prae- 

lei^as fcrtaffe xarafo>/. l'orro cedentibus, quae notanrur, vt 

notandum, ex his, quae hic gloffematica, obfoleta, et ob- 

in Thiicydide velut poetica fcura, ufurpantur ab codem in 

notantur, ab ipfo Dionyjio ia iifdemi4?;/iV^«. uKic^cpvt^i et iva- 794 DIONYSII HALIC. EP. II. AD AMMAEVM, 

ylKvAVMXn >* Jto} Tct oif^oict r^roig. TroifjriKci ^s, ri re 
K^iAJw?? /' Kctf fj „Yl^s(T{oivcrict ," Kctj rj „Karcc(io^tj/* 
x-a] V ,^Ax^ri^ct)v , '' ko] y} „/S,iKcci(t)(ng , " Kouf rd tvcl- 
^ctTvXTiO-icL. *i ^' ev rolg c"xyifj.c(,ri(]-fJLoig Koiivoirig n xctf 

5 Trokvr^oTTicc, kc/^ ^ s^ctAkccyy} rtjg (rvvf}S-Hg %^^<r«aj?, sv 
t/ fjt.ciKi7cc ha(pi^siv cluxqv yiyiusSa. rm u\Kodv , i-n) 
^aroiv yiyvsrcL^ ru>v spyoov (pccvs^a. 

o. "^Orccv fjih 8v fjJccv ks^iv, s'ir ovofZcttriKyjv, strs 
p>lfXccTiKm , sv TrAsiocriv ovofjLacrtv , ij pijficc^nv , SKtps^yj, 

10 '7rs^i(p^d<^(t}v rf;v ccvr^v voncnv , roiccviriv Trotsi njv ks^iv 
,', Hv ya^ &:fii<roKk^g i2sj2aiorara ^» (pvcreoog icrxm 
oiiKoocrag , Kau\ P oiaC^s^ovrcag n sg avro fJLakXov srs^H 
cc^tog &avfxcccrcibi.*' kojj fjc^v sv ra k-TTiraCpict) ysy^aCpsv 
„Ouo' av Karcc Trsviav, sxcav ^i ri ccya&ov ^^a(rcLj rrjv 

15 TToktv , d^toofiarog 9 ccCpavsia KSKoi)\vrc^." xoj ya^ kv 

gurartim hifque fimilia. Poetica vero funt, x«Ai/'ft)f, et 7rpte£svc(a, et xa- 
exempla ra<^o?.)i ^ et «%3t}5wi/, et Sim^jwcii;, et alia his affinia. Ipfa vero 
*»y^- figurarum nouitas ac varietns, et a communi loquendi genere 
^iff^ difcrimen, in quo niaxime ilium ab aliis differre puto, ex his, 
quae fequuntur hic, fiet manifefta. 

IV. Cum igitur vnam djiJtionem, fiue nominalem, fiue 
verbaiem, muhis nominibus et verbis, eandem fententiam 
varie circumfcribendo, efferr, huiufmodi dittionem conftituit: 

govTUi Tt e? avTo (ix^Mv srsgcu u'i/oz ^av^taav-u Et fane in Funehri 
oratione fcripilt: Ovo^ av hktx vevlm, \%m Ss rt uyct^ov S^xccu r-^¥ 
«ohiv , «'^taiActro; kcpxvaoi xeicwMToti. Nam ct in his fignificatum 

ipfum 

xwx'/. 5"^^. Pro vt^tXoytsiioii (^inc\\x\t Sylh.) et infra reperi- 

in Reg. I, et 2. e7rt>.oyiSi/.oQ. tur p. 136. [iuxta Eil. Sylb.'] 

pro TTotifli/.a in Reg. 2. 7ronilty.4. vbi Scholiajles I? «Jro exponit 

pro Tt^sacfvcix in Reg. 2. et eg r^v lax^v tv? <pvae(>i<;. 
Colb. TTPeaQevati;. et pro xoctuQo- 

;n} in Rcg. 2. x«TaEoj/. 9 Ita in MSS- Reg. i. et 2. 

p Aix<iiigovTUi; Tti avTov ptiA- et Co!b. In Ed. Steph. «(pavtcil 

fav Reg. 2. Sed noltra iec^io minus vfitate, vt notauit Sjilb. 

r Te» DE IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. 795 

r^rotg ro (rtjfjLaivofjLSvov Troiel ^' rov Koyov , ux; s^tt) tS 
Accy.s^ciifjioviii 5 '^^uo-i^cc TS&eiKSv , ors ixaxofjLsvog tts^) 
HvAov cItto rriQ vsooq T^avfzctrtag ysvofLsvoq s^sttscs. tts- 
(Tovrog <5' uvrS, (^nT^v „Elg ry}v 'wcc^s^si^scrictv n d(nr)q 
'TTSPishovn '^ siq l^dkctTrccv." ^saAsrctf ya,^ On^^v to* 5 
« ,l'Ovrog ^s ctvT8 s^(*) Tni vsoog stt) tcc tt^os^x^ovtcc fis^t] 
Trjg sioscriag." 

i . 'Ev olg Js ra, finfJi^ccTUcc fjkooict rtjg Ki^svg 
^ 6voiiA7iKol)g (Txnf^ccTiC^si, roictvrnv iroisl rnv (p^ccariv 
£<ri ^' ctvro) TT^og 'A&nvcci'dg Ko^iv^iog sv rtj Tr^ct^rn (3*- ^^ 
f^Kco rcc^e Xiyjav ,,^iKcciooficcTct fisv hv rcc^e Tr^og 
vfJLoig sx^^jfisv , TTccPccivsciv os Kct^ d^iMcriv xd^iTog 
roia.v^s.'" ro yci^ ^Jlctoccivslv" kc/jj ,,'A^i'dv ," pnfjiccrce. 
'ovrcc, 6vofj,a7iKig ysyovs, ,,Ylcc^ctivs(ng" y,c/it ,', A^ioocng." 
rctvrng ^' s^) Tng i^sag n T£ „OvK cc7rorsixi(rig t5 .^5 

jpfum orationem facit, vti iii Biafida Lacedaemonio, quando 
ciica Pylon piignando faucius e naui delapfus ei\ : laj.fum 
vero eius ita efiert: E<« tvJv 77x?i'^si^scistv ^ kcz)^ 'zerisjf-Jij Hf Bu- 
XcfTTXM. vult porro hoc figniticare : "o^t-o; ll u-jtS t-u ri^g veut; 

iT« T« 5r^oe;^3vTa /xff^j rijg et^scixQ. 

V. In quibus partes orationis verbales nominaliter effert, 
huiufmodi facit plnalin : nam in primo lihro Corinthius qui- 
dam haec apud Athenienfes eloquitur: A(k.;«uV-^^^ /-'f> «•■^i' t^ob 

wfo; vy-ui s:%o,'z£v, zu^mnCtv oe iijj-i c.^iufiv %af/ro$ reiuvoe. Nam to 

ira^utviiv et «|(Bv, cum verba lint, noniina fecit , '^cesxivscii; et 
a'^iucii. Huius formae ell, oun «TTQrdxici t^ iif.;^i~,-ivgiouj quam 

in 

r Tcv Aoyov TotvTov Reg. I. ffo'vTo? manifeftum eft ex hoc 

et Colb. ipfo loco Tbucydidis [p. 221. 

s B?xclSov Reg. 2. V. 16. Ed. Oxoti] vni, quid ^it 

t In Codd. quibufdam illa TrK^/^stPnciu, exphcat Scholia- 

tU SaAarTav liic omittuirtur, et Jles. Sylb. 

in fequentis periodi hne polt x 'ovoiJLxliKUi Re^. 1. 2. et 

Tiji; H^iciu^ coilocantur : in aUis 0//». vtetv.pen.in fif^. i.ota. 

tam hic, quam ilhc, reperiun- verum ibi ovo//.;<!7(k.x habet Co/6. 

tur. Vide Vur. Leil. ad p, 791. 

u Pro ovTOi ie£tius legi zt- v. 3. 

> K«- 796 DIONYSII HALIC EP. II. AD AMMAEVM, 

TLAfjfjLfjLV^iH /' ^v h 7^ eQ^ofiri jS/^Aiw TsSstKSv sv S>)' 
fMfjyo^ia. ro ya.^ jATTOTsiXio^cui" y-aJl „'A7roAo(pv^cC' 
o9"ctf , " y ptjfjLdTiKcl ovTcc , ovofjLcCTiKoog scrx^lf^ciTiKSv, 
j,' A^TTOTSiXiO-iv" Kc^ ,^Oko(^v^(nv." 
5 5"'. "Otolv ^' dvTi<r^s\pct,^ sKctTS^8 T^drm Ttiv (pv- 

CnV , TCC 6vQfJ,CCTCC TTOiri pi^fMCCTCC , THTOV TOV TPOTTOV SK- 

Cps^st T>jv ki^iv , c^q sv T^ ir^cidTyi Qti^Kcp tts^) Ttjg cclTiU'- 
t5 Troksfia y^a,(^Si' ,,T^v fisv ^- h ciAr]&s7ccTf]v uhiccv, 
\oyui ^s ci(pavs7(XTt]v , t8<; 'A^rivcciHg oiofjcauj fjcsycc^ag 
10 yivofjLSvsg , ccvccyKcc(rajf slg t6 '7ro?\.sfj,s~iv." QbAstocj ya^ 
^f^X^v , OTi fJcsyciKoi ' yivofjbsvoi cl 'A&rivccloi ccvccyKtjv 
TTcc^so-xov T8 iroXsfjLii' TrsTTOifjKS civTi TYiq ,', AvocyKYig*' 

yLCJl\ t5 ,,XioKsflH " ^ 6vOfJLOC~iK00V 'OVTOOV , pflfZCCTtKCC , TO 

TS ,,'AvccyKcc(j-ccf'^ Kcij To ^rioKsfjbsliv.'' 
15 ^'. 'Otccv os toov ptjfjcccTuov '^ dKKctTTyi to. si^tf 

rc^v '7rcc^r,TtK(iov '^ 'jCclj svs^yyiTiKCtiv , ^too (TxilfJLocTi^si 

in feptimo libro in concione quadam vfurpauir. Nam ro «7^0- 
rtixiao^ et kTco^.oq^vsxi^^cM^ cum verba fint, vt nomina effert, 
a7roTf/%/s-<y et oKeiv^siv. 

VI. Cum vero, ambarum ordinem inuertens, nomina 
commatat in verba, hoc modo didtionem effert, vti libro primo^ 
de belli caufa cum icribit; t-^j ijlsv ovv xhviBi^i&Tviv alriuv , ?,oyia St 

«$«V£7«T'#}V , Tov^ A^ijvciieui cio(j,xt i^sy&Mvt yivoiJ-ivovi aivayy.&scct hq 

To 5roA6,a«v. Oftendere liquidem volens, Athenienfes, maio- 
res iam et potentiores factos, belli ineundi neceflitatem prae- 
buiffe, ex ru kvuymt et TToMfiOi, quae nomina funt, verba facir, 
«vayxiyxf et TTo^meiv. 

VII. Cum vero verborum formas paffiuas et a£tiuas com- 

mutar, 

y Re£tius forfan ^^(iKTct Reg. i. et Colb. yivonivoi; quod 

JvT«, vt p. 795. V. 15. vel /ij- rectius vifura elt Sylburgio. 
fta7<K« funt derte.xa averbis, vt b 'ovoij.x1ikuv Reg, I. 2. et 

V. 13. etc. Sylb. Colb. et fic vbique. 

z In Thucydtdis exempl. , t^ o „ , 

, . 7 , • > \^^ /{i: minus vlirate. Sylb. aa- 

vulg-atis pro bv legitur yx?, et ', , , -^ 

^ ,^ ^, , A«rjv) nabet Afcr. 2. 

mOX ■aeo!^iiSfv pro utriecv. j „ ' - n 

^ ^ a Ko^-i TiettiTtnMv Reg. 2. et^ 

a In Ed. Stejp/j. ei MSS. Colk. « le.i^ DE IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. 797 

Tov Xoyov j,Otn£ ya^ iscilvo ncoXvsi rcu^ (nrov^cCig, 
«TC ro^s.^' 70 ydo ^KcoKvst/'' 'p^jbict evs^yfjTUov VTrctP- 
^ov, dyj) tS „\ic»iKvsrdU{ /' '^aS-rntn.^ ovrog , Tra^sC- 
X^iTToLf. h ^s To a-rifAatvofJiSvov vtco rr,Q ks^so^q ^roiS- 
Tov „Ovrt yd^ sksIvo kcoXvstch -Tctiq aTrov^ctig , Srs 5 
TO^s." KOj sri rd sv r^ Tr^ooifJLtca Ksyofxsvcf ,iTri<; yd^ 
i{M7rop(a.q ^k ^cmq , 8^' s^TTtfjUiyvvvrsg d^sooq dAKrjAoiq/' 
acij yde £v rSfoig ro ^^EwifJLiyvvvTsq , *' ivs^yfiruov 
vTvcjcoyjjv m\^a y rS jETrtjbLiyvvfjLSVot/* TraSrirniSovroq^ 
%c^^av sTrex^f. - 10 

fi\ "Orav J' dvr) rS ^ svs^yrjrtiiS ro TraS-tjnKov 
'jra^aXafJL^oivri , rSrov crxiifjLarif^si rov t^qttov' /,Y{fJLUiv 
^l ocrot fJLSv 'KSrjvaioiq ri^ri kvrjWdyrjcrav.'" QSAstoji fih 
yd.e ^fjXSv ,,'HfjLo^v ^^s ocrot fjLSv 'A&fjvatoiq crvvriKXa- 
^av." Tra^siXri^ps ^s ro „'Ev}j^.\dyr!crav /' 'TraSrirfiiov 15 
VTcd^Xov , dvr) evs^yf^riKS , tS „^vvri?\.\a^av." kclj ro 
sTvtC^s^ofJLevov rSrci)' „T8q sv t)j fiscroystct jtt^AAoi/ 
Kar coKrifJLSViiq' " dvr) yd^ t5 svs^yrjrtKS pi^fcaroq , rS 
j,Karci)KfiKOTaq/' to 7rciS-t]TiKQV 7ra^siAfj(ps, ro ,,Karci}- 
KfjfJLivag''" 20 . 

matar, fic orationem cotnponit: Ot/rs yce§ hHvo auxvst rdtc, cTtov 
5«?;, tvTt roSi. nam illnd xwaJj/, quod veibum actiuum, pro 
KwAJ«ro«, quod pafiiuum, fumitur. Ipfa vero fignificatio talis 

eft: Qvrt yciq iAh'JO xuf.vtTx] ruT^ tTrovSxtt , ovre roh. Ad haec 

illa, quae z«/)room/o difta funt: ri}'? 7«? IfiTof/a? oJx oi/ff;}?, b'J* 

STiiityvvvTti ahsi; aMijAofc. nam et ro eTnfiiyvvvrei , quod verbum 

acliuum eft, tQ htixiyvviitvoi, quod padluum, locum tenet. 

VIII. Dnm vero pro acliuo pafTiuum vfurpat, lic oratio- 

nem efficit: 'H!/,uv $t ocot fitv 'A^ijvxitii viSti iv^^^&yi^iiccv. Vult 

enim fignificare: 'niim is eeoi i^tv 'AOifjvctloii; ffvviiA?iCi'^s:v. Vfur- 
pauit enim verbum ivii^^&yiicxv , quod pafliuum ert, pro adliuo 
ct/yvi'AA«|«y, Et quod his proxime fubneclitur: tb« $' iv r^ litao- 
yhcf. nxh^ov JCtfrwKvj.u^vBj : nam pro adliuo «.uTu/.viKOTcii paffiuuni 
v.uTUK\tiJt.ivHi; adhibuit. IX. Qoo- 

e ToiHTo Rc^. I. Reg. i. vi et mox (v. 16.) 

jf no/»jnxB pro ivffy>j7/K« Reg, 2. et Colb. 

g 1ul 798 DIONYSII HALIC. EP. II. AD AMMAEVM, 

•9-'. UcC^CC 6 TCCg TCOV SVr/.ciJv TS KCl^ TrXtjSvVTlKOtiV 

oiccCpo^clg, oTuv kvaXKccTTtj t'^v eKccT8^}i thtoov Tci^iv, 
kviKoi (xh dvu ttKyjBvvtuocv ^TC^g &K(^sosr ,,Kct) ^tco^ 
ccpct 7rccfiS<^yiKS , tov (asv Y,v^ocKH(nov , clvtov os 8 ttoAI- 

5 fiiov slvaj\ S Tov 'KB-yjvcciovy Q>hKstc^ y.sv ycc^ r^g Ev^cc- 
KHcriiig Ksysiv kci^ Ti^? 'AS-tivat^g' 'TusTroiriKS Ss Tm ovo- 
udTMV sKccTs^ov sviKov. Kcjui ^" ^'^ (^rjori' „Kaf tov 'TroKs- 
fnov ^SiVOTS^ov s^ofx,sv, firi pA^iccg ccvtm iroiKiy iitrrig Ttjg 
uvccxoo^ticrsoog/' Ti^g yci^ ^JloKsyAng" scz^l^ccTrKSv svt- 

10 Koig, 8'^* T^Kn-^vvTrKocg. dvTt ds t8 svrK^ to TF^^yjSvvTriiov 

WCtPCCKafJLt^CCVSt, T8T0V TOV T^OTTOV S^CCKKcf.TTCOV TtjV (TVV- 

^S-t} (poa.criv' KsiTcui ^s tj Ks^tg sv Ta> Tr^^ooifiict) t8 s^tti- 
TOL^piH' t,Msx^i yccp T^^e ccvskto) oi sTTocivot sicrt irs^i 
STSPoov Ksyousvot , itg ocrov av Kcij avTog SKa^og oiYjTdUi 
15 iKavcg sJvci^ ci^acrcij ti oov riKHcrs:' tq ya^ //EKa^rog'* Kccf 
To ,'jH.Kiicrsv /' kviKci' tcc <5' sTrt^s^ofisva T^TOtg TrKtj- 
S-vvTtKoog s^svrivsKTc^' ^^ ti^c^ os v7rs^(2dKKovTt avTcov 

IX. Quoad fine;ulaiiam er pluialium commutationes, 
cuando amboium oidinem inuercir, iingulaiia loco pluralium 

ita efiert .' Koij oirwi uqx '?tciOi<;^y.ey To-j i^sv 2vf«^B<7'0v, cevrov Ss tf 

TToAsi^iov Svxt ro-j 'A^ijvarav. Vult enim et Syracufanos et Athe- 
nienfes in plurali dieere, et tamen vtrumque in lingulari ex- 
tuiit. Et dum dicit: K.cA tov TO?Aiiiov htvoTe^ov e^oiJLsv ^ izij gx^iaf 
eitnm TTuhiv Bff'^? T^; ava!%a?if'(riw;. lingulariter enim TcA£/.tia?, non 
pluraliter, pofuit. Pro lingulari plurale ponens, ita commu- 
iiicer locutionem conftituit : in exordio enim Funebris oratio- 
nis haec habet: ^Hx?' 7^? T5ic avsy.rdt ol tyrctivoi nct TTiQi iriqm 

MyOHiVOt^ HQ CffOV KV V^y XVTOi iHX^iOg Oft^rxt IHXVO^ HVXl OPUSxi Tl Ulf 

yyfdst. nam ro ty.x^BQ et •^V.ac-ey lingiilaria: quae vero his fub- 
nectuntur, pluraliter prolata funt : t« Si vttss^&kkovti uvtwv 

^%viv- 

g Tuv 'A%vc4m Reg. 1. et Codd. quibufdam) nec cum 
Coib. quae fciiptura (inquit flruftura vlitaciore, nec cum 
Sylb-) cum fecjuenti expolitio- Tbucydidis exemplaribus, con- 
jie nequaquam congiuit. feiitit. Sylb. 

b To 3s iTtii^iiKhov (vt in 

i Ste- DE IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. 799 

(pS-ov8vrig vioyi ko^ ccTrirSinv'" 8 kccS-' evo^ MysS^auf Trt- 
(^VKcKriv, dKKoL Kccra, TroWoiv. 

i . 'A^asvtKm 6s kcjuj S-riKvKoov KcLf iosxioav uvirir 
fiSTctTci^Sii , SKi^i^^fjKvlo^ -voov (Tvvfi&m (jxr,uci-cm , aL\ 
roiai^i fl(riv' oiov, rf}v fjtsv Tct^ctxv'^ > ,,Taou.xov" kol- % 
\il , ro Sri\vK0v SK^Ps^m oi^crsviKCoc,' kclj rriv cvAfjfTiv, 
j^Ox^ov" rtjv oe f3^A>/<r<!/ KcLf r>jv ^vvaijiiv , ro ,,B^Ao- 
fisvov" Aeysi kclj ro l^vva^svov" cog S7n r&iv 'h&rivaiciiv 
ri&iiKSv , ors tkv sg 'LiKsXictv aTTfcrf AA-si» <Tpariciv' . Oi 
^s 'AS-i^vahi ro fj^sv QaAofjLsvov hk d^ptT^sS-rjcrav vtto ta lo 
oxAioaiig Tfjg Tra^aa-Ksv^q.'* kclj sv oig Trsa) roov @scra-a- 
Xiv st^fjKSV //D^crrs sl fi-zj ovva^sicc fjLaWov y ij io-ovo- 
f^^'^ > sx^oovro rct) 'sttix^^^^ o\ ®&g-a-aKoi." xct/ ydo sv- 
ravSa ^ostspov TrsTroifjKS ro SfjAvKov. rjv os ro crrjfjLai- 
vofjLSvov ' vTfo Tfjg Ks^su)q roiov^g n' ,','D.a-rs tl fJ.rj av- \S 
va<^sia (jLaAAov , ri iO^ovofJLict , sx^^vt<^ Tfj STriX^^^iCt} 0« 
&6a'a-aAoi,'' 

la . 'Ey oiq ^s rctg Trrcocrng rcev cvof.toirm , kolj 
•xutv TT^ca-riyoeio^v , kolj tmv fjtsroxoov, koi^ avva7rrofj.svm 

^ScvoCi-re? ^Jif v^^ ccm^outtv: 11011 eiiim de vno, fed de pluribus, 
diti folent. 

X. Mafculinorum vero et foemininorum et neotrorum 
Commutation^s , quae a communi ioquendi genere alienae 
funt, huiusmodi funt; fcilK-ct, pro t^<(>;:;51) foeminino mafculi- 
iiiim T&Qxxo-^ dixit, pro e^^Awfffv quidem o%'iy, et pro .QaAtj^.. et 
ivtxiifj pofuit ^«xoiMsvo-j et Jt//^f<svov; vti ifurpauif de Arlienien- 
fibus, cum exercitum in Niciliam miiidcnt: o« »« 'A^tjvarof t» 

fziv fi^i^^oiieiiov ovn u^pyjf^^-^ieav vtc rau ox^f^^ouc t^; xxfxffKiuvif. '£t 

in iis, (juae de I lieiraiis fcripiit. 'a^ h f*tf Jwv*?»/^ f/aAAov , ij 
Isovofiix^ l-^Pbivro r" iisi^u^l» o\ Qeffasi\ol. hic enim neutrum foe- 
mininum facit quod vero delignare vult , huiufmodi eft: 'r>« 

<< ixij iwx^fiu. nihMv y i) iffovoiiiu «X(>«vro r^ i-rixoiQi^ oi ®effrfxKai, 

XI. In quibus nominuni. et appeliatiuorum, et partici- 
piorum, et partium iilis coniundarum, cafus a communi alie- 

nos 

i Stepbatius ante «/tto habet f^y : nefcio, quorfum. Syib. 

DION. HAL. VOL. VI. F k Thtt- Soo DIONYSII HALIC. EP. II. AD AMMAEVM, 

tHtoiq a^&^djy s^aKKd-wsi t5 (rvvyiQ-nq , ^r&) cr%n\xa^{- 
^si •ryjv (^■^dcir „^(D(p^ocrvvi]v yao \ci}^8(rctf ctf ttqXsk;, 
KO^ a^siav roiiv woacrarofiivoov , ixc^^yicrav siii rriv civii- 
y,^vQ kAtv&s^iav , t^? ^^ ctTio th^v 'KS-^^vaictiv vtt^A^ sv- 

S vofJLiag i 'jr^orifA.^crcivTsq,*' cl fMSv ya^ ctKoXsi&ctig rij 
zotvfi crvvi^&sut crx^ifJ-ari^ovTs; rvi'i (^■^dav , Ww ts Sri- 
AvKw ysvsi rr,q '7r^ocr>jyo^iag ro SyjAvKov dvrs^sv^av 
fioiiov y Kof TTrSicriv rfjg fisrox^i Tr,v uinaTrKijv dvri ryjg 
ysviiirig ira^av , rov r^oTfov rovos'' „Eci)(p^ocrvvt}v yap 

I® Ka^icrdU{ aJj irdhsig , ;cit) adsiav ro^v Tr^accrcfiivciiv, 
g^w^^jjTctv stt) rvv dvTitC^ug sAsvSs^iav , r-/;v dTTo rcov 
'K^rivaim VTrnXov svvofiiav 8 'jr^oTifLricracrc^." »" ol ^e 
rd d^crsviKa rolg '^^KvAoig crvvirarrov, ^(Tttsp isrog yrt- 
'7roi*!H.s, rdg ysviY.dg dvn rcev ahiariycm Trrct^crscov ttcc- 

55 paKafii^dvojTsg. croKoi'/j^siv kv v(^' tjfjiiv KsyoiTo x.c»\ 
STi rd^ roiavja.' ,Jia^ p?; rcti irKrjBsi avrm naraTrKa- 

nos et din:i'epantes induclt, ira componit fuam phrafin; s«- 

^Tti r-^v avrr/.^ui; i^cv5§gixv , T^Q xxa ruv 'A^ijvxlwv vTtovXov ivvo{iiciii » 

7r?orty4oH-jrs;. Qiii veio communi loquendi genere vtuntur, 
et vulgarem pliralin conftrutiionemque feclanrurj foeminino 
generi appellatiui foemininam apponunt particulam, et cafum 
accufatiuum participii pro genitiuo ponere folent, hoc modo: 
Xu^gBavnjv 7«f A.aPtfff«/ ai 7to?.eii yjw aai^iv rm T^oteaoiisvuvy <%«f»}- 
CKv rr) T^» uvTtngv- Ihiv^eqiav ^ tjjv axa ruv 'ASijya.-fcv vTy/ov t«/vo- 
liiav » Tr^ortn^aKaoi,-. Alii vevo mafculina foemininis coniun- 
xere, vti hic ipfe praeftitir, genitiuos loco accufatiuoram vfur- 
pantes. Quin et foloecifmos loqui nobis videiiiur et in aliis 
eiufdem generis : k»w f*)j r^ 7:Ay,^it avruv KXTaz/iayhrii, non 

enim 

k 'Ihucyd. VTfii et vttvKov sv- ue^eg uro; xf!iol-<^«.t , rai ytviKa^ 

veixiaV) p. 502. Ed. Oxon. «vr) ruv alTtalty.m ^Tuatuwaga- 

l T« Te S^jAi/xoV «vri^tv^av ^an^xi^evrtgy aoAotKi^tiv av v^' 

Hoattv f y^i '■>J^ TTTUgiv riji fUTCX' tjV^wv Agyoivro. vjny iri raroiavrx' 

Step/j. jiKy-t etc. diueria fcilicet peri- 

m Stepb. fic habet: sl Is rcc odorum connexione et diftin- 

K^gfvmx re/i 5»f^Ke/{ auvsTaTTov, ctione. Syli). 

n In- DE IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. §oi 

^A^^&of T6c)i' TroAs/LitiJV KctTiCTrKctysvrsQ." ^oi ycco ,/1^ 
wa^a TiJi/ '9'fi;i' o^y^ (^o^fljjcu" Mycn' dv ng ^ dWci 
a,Tfiv Tuv Sim o^yriv" % 

<f3'. 'H <Je -Kctpa. r^g X^ovug roov pfjactrm iKQs- 
firjKina ro KarccK.\>jAov (ppcicig , roiu-jrn ric ijt- .,Y^cci~ 
roi ei pct&uaia, fAciKKov , >} ttovjov fjueAiryi , koj y,ri fMsrcc 
v6f4,m ro Trhiov , y\ r^orrcov dv^'^siag , sSiAosfjLSV Kiv^v- 
vevtiv, " ^Tre^iyiyvsrcti tjfjiAv tcTc rs fj^iKAi^Tiv dkygivolq 10' 
fjbr, 7r^oy..dfji,viiv ,] ko] k avra sA^^Ti, fJi^n droXaoTSooiq 
roi)v asi fiox^ivrocv , (^ai^js^cuy ivrav^a yao ro fJLSv 
)',^^sK<iifi.iv" ptjfjcct t5 fiskXovroq sTi x^^^'^ orjKctiriiiQV' 
10 ds ,iU.soiyiysra\" t5 'Ka^ovroq, ° dKoKa&i.:' J" dv ^v, 
€i (Tvvc^sv^s r^ ,i¥.^6Koifxsv" ro „Hs^i£^ctj." ,iTS rs t^ 
yao yjtspia ro ^MCifjL^arov , nfiirsoov "jrifjui^on , o, fxs- 
vovrm fjtisv rifjLoov , (Tvfji,iictxov yiyvsra^' vTtoxooorioracn 
o£, x,ai7rso yjLKsTfo^v o)i ^ evTTo^ov s^cuj." ro vlsv yao 

enim in dandi cafu dic>ionem conftrui conueniebat, fed in ac- 

Gllfatiub , yjw ^i^vi To z^.ijBog twv voh£iJ.if'ij KxrxTrf^xyevTs^. nei|Ue 

enim dicendus efl aliquis r^ tx^x tk^ 3»kv ogyy, ^oQeisSai, fed 

XII. Plnaiis vero, qnae circa verborum tempora, a corrt- 
pofitione vulgari conuenientique defleilit, haiufmodi eft: K*/* 

TOi fi fx%uix (JixfMv, ii Tavw/ iA.s?jTyi, taj \.'.-^ [LriK jOIJMv ro tAIov, ^ 
TfOTwv «yJ^f/a?, e5iAo«.!<sv i«/5yveye(v, isi^iyiyjirsi.^ *]l*iv reT^ re fieAAii- 
ffij i?.yeivo7i u*! Tr^sKAiv.ei-j ^ vjfj f? «t/Vas <aS >?«■(, {lii ciTQ?.iioTe(>ati rZi 

hei iiGx3<iJTuv , (f,»ive<F^M. Hic enim verbum f9fAoi;«v futurunx 
tempus figniticat , at ze^iyiyjer-jn praefens. Confequens eflet 
et populare, i\ cum i3^i^o(//fv illud 9ref/t?-iM coniunxiflet: rav re 

yaC X*?'" ■'"o ^^^^'•'^*''''''') iflieTs^ov vofii^^oi, o, //Ewovrfc-^ /igv i)/^«v, ffy/x- 
(ixxav yivsTKr vvoxi^5*i<f»tTt Ss , mijrt^ ;gaAS5rov ov, tvTTogov «y*/; nam n Inclufa abfunt a Steph. :^ov3'^v, av cwi^. eoo Stepha^ 
cditione Sylh. mm fequi malui. Sylbi 

In e.xemplari eft: «soAa- 

F a p Ideiti 802 DIONYSII HALIC. EP. II. AD AMMAEVM, 

X^ova ^riKotiriKoy. yiyovs ^s kojj Tra.pci Tug Trxuxrstq 6 
(rxvf^^x^TKTfjJg oi'Kccrci\XriKoq. Itt) fiAv yu^ rriq ysviKijg 
•Trrc^crsooq s^ivrjvoxs ro rs fJAroxinov ovofjLct , ro ,,}Asvov- 

5 roiv /* Kaj ro 1? dvruvvfAi/iov , ro „'HjC4i;y" stt) ^s rifq 
^orrK^q ro ^^TTTOx^^Wctav/' oly.siors^ov ^' tjv koj r^ro 
H,a.ru rtjv avrrjv s^svtjvsx^^ Trroociv. 

ty. '^QrcLv ^s ^ 'KPoq ro cryifj.ccivov cctto t5 (Ttjfzoct- 
vofjbSva TTPciyfjLctrog rrjv a.7roT^o(pYjv iiot.yjraj^ , ri 'jr^oq xx> 

10 (TrifMaivofjLsvov ccTro t5 cyjfiaivovrog, atco (rx>Jf^aTi(^st rov 
Koyov ,,Tct)v ds IlvoaKii(rici)v o orifxoq sv iToXKri ir^Qi 
dKKrjKag s^ioi tjcrav." 7r^oS-s)g yct^ svikov ovoiJLa , ,^ov 
^rifjt,ov ,^' ^ ccTrs^^stpsv ciTro rura rov Koyov stt) ro (Tfj' 
fjLatvofisvov TT^dyfjt.a, TrKriSvvriKov vxd^X'^^ ' tag "Ev- 

l^ ^AKiicrtsq." Kcui av&ig' ^AsovtHvoi yd^ , dTTsXS-ovrcov 
'A&fjvatcijv SK EfKsAiag fMsxd rrjv crvfi^^aciv , 'TToKtrag n 

ro yiyvsrui praefentls tempoiis ei\, 'f'>y^ veio futuri. Quin 
circa cafus ipfos fchematifmus liic diflentaneus et nouus eft; 
in genitiuo euim participium /i^evovtwv et pronomen hihSv po- 
fuit, in datiuo vero vi(o%uqlia»ci)i. Conuenientius fuiflet et 
magis propiium, H et hoc in eodem cafu extuliftet. 

XUI. Quando ad {ignihcans a re (IgniMcata conuertitur, 
vel ad ligniiicatum a iignifieanre, ita ftrucluram eiFurmat: Twv 

£)£ Sff«KKffi«v $>il*oi; iv JToAAJj Vfo; «AAi/Aa; iQiSt ijffxv. PraepO- 

nens enim nomen fingularis numeri, tov «^/^.ov, orationem ab 
Iioc conuertit ad rem figniticatani , quae pluralis eft numeri, 

fcilicet Sffaxaff/Bi. etflatim: AiC^jthoi yiq , «^sA^ovrwv 'ASijva/wy 
l/. 2m£A/«5 [ktrx t>}« ffv/i^S^ffiv, vo?Jt«; re ixtyqei^^iii.vro zo^Aau?, v^ o 

p Idem exemplar habet h- enim quia ri r^xrowe^ov Cugni- 

ruvviixlino/ : perperam. Sjlb. ticat Tt^ ^^ixTiurrii; , propterea 

<7 Strucluram, quam hic vel- pluralis numeri adieciiuum ei 

ut k'<^Kf:oiyiiiv^v \n Thucydiik trihuit, cuius generis alia vide 

notat, ipfe vfurpat fupra, p. apud Paiifin. Sylb. 
40S. V. 7. i^^x ro ^gxTozcSov 

uyxvccxrivTag vxeg 'A;u(AAf«{. ibi r '"gtc^gs^sv Reg. J. et Colk 

s TbU' DE IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. S05 

iTTsy^uxpcivro woW^^, aaji ^v^Jjoq itsvosi ttjv y^i/ dva- 
^ciaraS-ctf/' dyro ya,p t5 TrAriBvvTiKH ovofjbccrog ^ t5 
^AsovrHvoi ," aTrfiV^Sy^f foV Aoyov sw) to svtKov ovofia, 
„Tov ^fifji.ov."' 

ty. Y\pocrci>wc(. <Js 'TTci^' clvt^ tcc TT^a.yfjLctTcc yt' 5 
vsioujj y.a&ciTri^ sv Tfj Ko^iv&iijov tt^oc Aa.Ks^atf/^oviag 
^riftriyopict yiyovsv. d^iMV yct^ Ko^tv&toq t^ TT^os^yj- 

KOTCtq Tlji U.Sk07rOVV)1(ni (pvAcCTTStV UVTjJi TO ci^tCt)fjLCC 

TTek Tcig s^cd "TroAstq , otov Trcc^a Tm TiUTS^m Tfct^s- 
Xu)^ov , TccvTcc Xsyst' * ,Jl^oq tcc^s j^hAsvsS^s SV , KC>J[ ^^ 
Triv YlsKoTrovvyicTov ttsi^ucB^s fjy/i sAccttov s^i^ysHS^cti, i^ ol 
TTccTS^sg vfjCiv Tccc^s^oa-av." to ycc^ ^'E^ijyslS^cLi'* vvv 
TS&stKSv sTr) TS' TT^odystv 's^co Tfjv TlsAoTi-ovvfja-ov tiynfii- 
vag avTtjg. tSto Ss tyi X^^^ f^^^ dovvccTov r,v (TVfi^}jvcJU{, 
TYi ^s ^o^yj , y.aj\ Tolg Tr^dyfiacri tcI^ ttsp) avTrjv vTrd^- ^^ 
yji(Tt ,_ ^vvaTov , xdf fi'd\srajj t5to ^yiXhv. 7r^dyfji,ara 
^s dvTi (TCiifJLdTm rd rotavra vtt avT8 ytyvsrai^. Ksys- 
Tcui ^s vTTo t5 Ko^ivS-18 Tr^scr^tvT^ TT^og AaKs^at^oving 
(TvyK^ivovroq rd rs^ASyivatcdv }cct\ AaKs^atfjLovtcov ' ,,0l 

iiitiot ixtvoei tjjv yiiv kva^uTaeSoii, nam a verbo pluralis numeri, 
AiovTivoi, orationem conuertit ad fingulare, tov Siiiiov. 

XIV. Perfonae apud iilum interdum res fiunt, vti in Co- 
rinthiorum ad Lacedaemonios concione faclum. Cupiens 
enim Corinthius praefeftos Peloponnefi iliius dignitatem, 
quam a maioribus acceperant, apud exteras ciuitates tueri ac 
protegere, haec habet: n?e; raSe ^Hf^tJsaSt ev, v^ Ttjv mhozov- 

y-^isov "Knqcts^t [f^ t\xTTov t^v^yua^wi , ti ol itXTtqiz lyCiv mgiSacixv. 

Namque i^iiys7cOot4 nunc pofuit, cum voluit ■x^o&yttv i%o) t^v ut- 
Ao5rovv>>ffov jjyK^fyy? avriji. IJIud vcro regioiii ct loco contingcrc 
non poterat, gloriae vero et rebus, quae ad illam fpedant, 
facillime; atque hoc vult dicere. Res vero pro corporibus et 
perfonis pofitas huiufmodi efformauit. Dicitur ab eodem Co- 
rinthio legato ad Lacedaemonios res Athenienfium et Lace- 
daemoniorum inter fe comparanie: ol tifvyt, vtceTfgoToto) , vjh 

ixiveii- 

's Tbucyd. p. 40. Ed. Oxon. t P. 38. 

F 3 uhO' Si>4 DIONYSn HALIC. EP, U. AD AMMAEVM, 

fji,iv yi , vscjrgeoTCSio) ,, y.aj iTtivoy^a^a^ c^dq ^ >caj\lime~ 
Atcrctj iiyy, oiv yv(t)(riv' v^ii^; ol, rct iJ7ra,^x°^'^'^ '^* 
(/ooi^siv, y:aj sTnyjotvc/^ fJLfid^h, >taj\ E^yci) ide Tct dvayKcita, 
i^iK&^aJ^:" fts%^< ^h «v jiiroov ro a"xriyLa, ryjc, ?^s^s&)g 

f c-co^it rijv c4,-A,oK8^iotv , ocg i-w) ir^ocrc^-wm d(Jt,(por&^m 
•AEifjLEVov, eTTEirci, clTTO^^sCpsra^ ycara, S-ccrsPov-roov fLts^cov 
?:oyoq , KCji dvr) ra)v CuOfjL&TMv 'K^ctypuaL yiyvsraj\ tts^) 
r^g A.ctx.s^c'.iuovi>sc; , orav (prj' ,,Av&i^ ^s , " ol. fjbh, 
KO^ /;ra^ci ovvctfMiv rski(/,>;rctj , Ka^ '^-cipd yvc^fjbifv Kivev- 

"i^ vBvra^ , y„cJ!^ h rslg osivoig svs\7ridsg' ro Je vf/Ars^ov, 
rfi^ n dvvduACidg kvosd '^rptt^oj , ryjg rz yv(idfiT,(, utjdB 
ToT? Qs'i2iAicig ifiq^sv^ra^ , rm ol ostvocv fD^^STrors ois- 
S^a^ d'^d?\.vB}j(rsS'c'j.*' ro yclfi ,,'Tfisrs^ev"' dvr) t» 
,,'Tf.iBi-;" TCitoiiKi^Trrcfi] , Tr^dyucc vTird^X'^^ <^^"^'^ "^^ ^^ 

^5 fj,ccroi. 

is\ '~Ev Si Tc7? hBvy.?^aa<Ti rs Kiij vofifjcctcriv , auf 
fjLsru^v vctfistfnroLTSi^ Tic/lAotv yi'^ou,£ya^ , Jtow fXicKic, sivi 
ro rsA&g d(piH.v^fMsvaJi , ci dg ri d^-^dcriq dvcnrdoccKoXi- 
&'/jra(; yivsra^, TfAil^ct fjLSv slii aciS' o\r,v r>]v Wo^ia.v 

jj^ovTvi t; (Tftj^cfv , v«w ijr,"/vwyc*( (t.vidfv y vj-i t^yw m^e roc u-jxyv.!x,x (^t- 

xidjoit. Huc vique di£>ionis fchema apram confequenciam feiv 
nat, \t quod in vrraqiie peiTona verfemr; deinde conuertituj' 
eratio nd aiteram parccm, et pro perfonis res prodit circa La- 
eedaemonios, ciim ait: At/5/« Ss c/ iiiv^ v«/ •xxqx SJvseiuv rcAfiys- 

tuhti !<r.'?£vc5t(, Twv Se Setvco', tJ>ii£-jTOTS o^tT^iy.i siTroAv^vfCi-e!}»,^. nam 
vjjisre^cv pro vfii^!; iVinrum eft, res quidem pro peifona. 

XV. In entiiymematis er fenrenriis intercurrentes inter- 
jeflionos, quae crehrae admodum funt, et vix ?d finem per- 
ueniunt, quibus phraiis ipfa plane turhaturetdifibluitiw, faepe-r 
numero in vniuerfa illius liiiloria occununt. Sufficient au- 

tem 

u Locus hic repetitur p. gog. v. lo. Sylb, 

M Le- DB IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. goj 

d^Mo^iiin ^' ex, t5 'Tt^ooiiiia ^vo \yi(^^si<Taj\ fiovajf, ri xe 
^yjKia-cc 'vyjv dS^svsiav tmv ci^X'^^^^ '^^^ 'EAKcc^og tt^cl- 
y (1,0.7 oov , Kcju{ -rclg cciriug 0,7700 io 80" cl' " ^,T^? ya,0 (fi>' 
'^ro^iag ny. ii^rvg , i^\ iTnuiyvvvreg d^soog dAXyiKoiq, «t» 
y,a.ia,yr}v, iiTe hcc &ccKcc(rcrng , vsyJfMvot ts ra, ccvt^v S 
tKcL-oi, ocrcv cc7ro<^fiv, ya^ Trs^iycriccv XPr,LLcira)v ^k 6%oi'- 
rtg, iirs yrv cpvrsvovrsg' ccJtjKov bv, ottots rig sttsK&coVj 
xa^ ciTSix^roiv a.tJLa. Qvrajv, dKAcg d(pcci^r,(r6raj{- rr,g rs 
}ia&' rifJLS^uv dvccyKcc^a r^oOyjg 'Tra.vrocx^ «'•' tjyyf^svot 
i7r1x.oa.Telv , 8 %c£A«7ra^f d7ra.vic^cLvro. '^ 'r[^o^ib\v rt) ^® 

'TT^OOTri TTS^lO^M KCLj (TX^if^CCriS^ev brOO' j,T»? yd^ SflTTO- 

p(ccg 8ic iitrf^g , 8s' sTi-ffMyvvvTsg d^s^g d^^KiJKosg , 8rs 
Hccrd yrjv, vsficfJLtvoi S'e rd kctvrm eKa.701, ccrov d-TTO^T^v, 
8 ^otAfTro;? y d^Travi^avTO'*' (^ctvs^ms^ccv dv i^KOiSi ryjv 
^idvoiav r^ ce '/ra^sy.poKii rc^v fjLsra^v Tr^ccyfjcdrciov, IJ 
TroAAoJv 'ovrm , dcrocO^yi >ccu ov(r7ra^cc>coA8&y;7ov tts- 
7r'ji'/iKS. Kctf >i TTg^) rrjg Ev^ViBsoog ^ <T^ariug s^tt) r^v' At- 

tem duae f( lum ex ipfo prooemio petitae; quarum prima ve- 
terum Giaeciae reium imbecillitatem oftendit, et eius rei cau- 

fam leddlt: XijC 7«),' ifZ7ro^/«; oJy, onff»)?, bJs ixtiiiyjujTti; ocSsui; «A- 
^sjAo;;, cwTS xarci yii'^ , evrs Stx 5.s;AaTff!}; , vey.oizzvoi Tt tx kutuv 
ixoc^ci, cicav iczo^^v , '/«/ -^sqi^sIx-j xqvtii&TUv ovk, s%«vt£?, o^t« yijyipt/- 
revovTti' ix5ii/.o-j ev , o^ots ti; t7rfA5fei'/, Ki?y a!Tf/%»T&-"./ «^a ovtwv, «A- 
Apc k^xiqnatTc^' T^{ T6 «aS^ ■iiJiiQav kvuyKiciH TQo^pij; xtxvTax^ ixv K- 
ytviisvQi ixiii^MTf7v, t< 3ja:AfTJ{ uTcx/fscvTo. Additum piimae peri- 
odo, et ita ordinatum: i^t; y^Q iiizoQixi ux ksvi-, te' e,T-'/^i7»vvTi5 

«5««; uJ.^ii^oi; , hTs V.XTX yijv , viiiofi.svot $t tcc eavziv iv.x^oi , oOou 

hro^yi/ , u xaAg^Jc hxxvisxvTo: claiiorem eiEceret foiitentiam r 
fed rerum aiiarum multarum interieclio obfcuram et intrica- 
tam eam reddidit. Altera vero, de Euryfthei exercitu iji At- 

ticara 

X Locus liic citatus eriam z Stspb. ^faTHXf : vfitatius. 
fupra p. 164. V. 15. in auflc- Idem Step/j. feq. v. liabet h 
rae compofitionisdefcripiione. iziv r. noilra leciio confentit 
exftat autem in ipfo Thucydi- cum Tbucyd. [p. 6. Ed, CXivw.] 
dis exordio, pag. 2. Syib. Sylb. 

y 'AwVakTo K«g. I. e: Qolb. 

F 4 « Suph, %o6 DIONYSII HALIC. EP. II. AD AMMAEVM, 

riH^v , 'rj^s' ,,Y.vpvS'ict}c: fj,h sv r^ 'Att<hj; utto H^ct- 
y.KeiO(i)v ciTroS-ctvovToq, ' h-T^icog ol fjLtjT^og cios\(p8 ovjog 
eivrco , yicu 57r<T^fey >:i/Tog Evi^vc&Siui, or sTPcirsve, Mu- 
0.^1 jai; re >tot] rriv cioyjjv , y.arci ro oiKslov , 'Arpsl' rvy- 

5 X,(xvsiv os civrov (^svyovia rov TTciri^ct , ^ict rov Xpv- 
(TiTfTTii S-dvoLTov' y.cif oog HKsn ccyf%4)^?/<reu Ev^v^B^svg, 
^ii\ofJt.ivm x.ctj TMV hivKfjvctim, C^oQci) rcov H^cocAsi^oov, 
'/iC-j aiJLct owarov o OKHvrct shciu\ , koj ro 7T\rjS-oc, rs^s- 
pccTrsvy.ora. rcovhivKfjvaicvv rs, yicu oKra^vEv^vS^svg r}PXS, 

^^ rrjv j2-X(ri.Ksiav 'Ari^sct tt ctPctKx^slv " 

<7 . ■El' Oi? <3£ (TKOKiCt , KCtj ^ TToAvTrKoKOg , KCLI 

OV(rs^s,\iKTog r) rcov svBvfMrifiaraiv Kar,cccrKSVtj yivsreui, 
r^rov rC'V r^oirov 'sx^* tt^^' avrce). Ksnouj ^s sv t<w i7r<- 
raC^iu) rj Ks^tg' „Tyiv c)s roov ivccJTioov rifX(a>oiav TToBtiVO- 
*5 is^av avToov Xa\^ovrsg , kclj Kiiovvct)v ctfia rovos »ciAA<- 
q-ov voftiTavrsg, ^ i^^iiAriBwcf-v r^g fJLSv rif^cti^sliSc^, t&ju 
os *= sC^iscB^Oj' skTTi^i fjcsv ro ct(^avsg ri Karo^^ooasiv 

ticam ingrefTo , Iiaec e(l ; Ewfyff^tos iiev h t»? 'att/kjJ Jto 'u^x- 

x/g.'^£uv ecro^cc-jo^iiTCi; , 'Ar?fai; oe im-^t^o: aSsf^i^i o-/TBi ofJTu ^ v^ STi- 
vfi^xvTO^ Ev^yffSfW?, ot' ii^aTive . IVTvxtjvi;^ ts i^ t-^v «f%ijv, xoitx 
TO ousio,/ , ATfET Ty7%«v£;v Se otvTov i^evyovTx tcv Tar^f « , Stx tov 
yiQuaizTtH S^vciTov' y^ ui hxftj avs^wfsjfftv Et/ct/irSet/i, ^ti?^oftsvuv vjf^f 
T«v Mu;;'^v2i6(;v , ipojiu tcSv Hf «KAf(0(av, v^y atix Svvxtcv ^o^Bvra Btvocif 
V94' To 5rA5}5oc Tg^sfaTfyKoViZ, twv lAvAvjvxiuv Ti, vjt/ oauv Evfuff^ei)? 
iffjje, T^jv f.aaifiiiav 'ATpex 7txpa?^a^u),. 

XVI. Itt- quibus tGrtuofa, implicata, intricataque Enthy- 
inemafuni con»lrLictio eft, lioc modo apud illum confhui folet. 
In Funehri autem oratione reperitur liaec didlio : T>)v Is ru-^ 
ivavTtuv Tinu^iav ■xoSstviTiqa. a-JTUv /afSovre? , v^iy xiv^yvwv aiia tovSs 
K^AA.s-ov vOit^ijjfVTgi; , s(3ba-./5i}^^v tw;; msv TiuuQt.aSo^ ., Tuv ot epie^!}oii, 
cA/Tiji jiifv to «$av«s Ta KaTogSftiseiv iiriT^i^avTci, -Syv ^* "■*?' ''» 

« Steph ToAyTAo'«o? , vt fu- habent l|38A'.j5s}ff«i' /*eT' «utb 
pra di6tum ad p. 792. v. 9. tk; //. S^//'. b Tbucydidis exemplaiia c 'T<;i/fff5*) Reg, 2. tf IB DE IIS, QVAE THVCYD. PROPRIA SVNT. 807 

TO<c ci^iSvTsg TreTroi&evctj' sv to) cijij,vvsS-aj Trcc&slv 
fj,a,A\ov nyncrd^ivoi , ri tm svaSvTsg o-ax^sS^cci, to fj(,sv 
c(,ia")(^pav t5 Koy^ s(^vyov , to d s^yov t^ crcoaa.Ti vtts- 
fieivav , Kcif di sXctXi^ii y.cn^S Tvyjq a.fj.c(, ctKfz*} Ttj? 5 
^o^yj^ fjt,ccKKov, n t5 ^sag, oL-KriKKc/^yncraLv." TOidvTci s<ri 
y.<tj rd 7r5^'< &sfii7oyJ<£^g " sl^nfj(,svcc sv t^ Tr^corn Qt^Kco' 
j^Hi/ yct^ QsuiTOKKnq QsQctiOToiTa. cin (^va-sojg i(TX,^v 
inKcocrag , 'i<.cfj{ oiccCPs^ovrcog ri sc, avro fX,xK?.Gv srs^a 
apiog S-uvfj!,c(.!Taji. oiKSiA ya^ ^vvscrsi , y.aj\ hts 'rr^ofjLa- ^® 
^jov sc, avTnv iiSsv , ^t' sTrtfxaS^Mv , tcov ts % aoayj^ny^cn 
li sKayj^nc, Q^aKric, K^ariq-og yjoofMcov , y,ajf tc±)v fisKKov- 
Toov sTv) TTKfiTov tQ ygvncTOfjLSvii a^i<Toq iiy.a<Tn?. '^c^ cc 
tisv fjusTa y^(i^a.<, 'i%oi , y.cq s^nyvcracB^oji oioq ts' oov os 
aTTSi^oq ^ Si'n , y^lvojj lyavMg iix, dirnKKay.TO. to t« 15^ 
afisivov , n %f7^ov , sv t^ cK^avsI STi S 'Troosoc^a , y.a\ 

H^sj o^fttjtivot/ ff^inv auTo7i a|(BVTe; TsroiBhoif h ru «//vvfffSof xxBiTv 
fxcAAcv jj7>)iraf/evo<, H Tw hoovTCi cw(^eff5»M , to i-ivj a'iffx?ov tov Myou 
i^vya;-! to i tf yov tm gai{jLa.Ti vttshhvxv ^ yjV Si eA«%(?oo kxi^h tvxv/; 
a^i» 'ocv-iJ-ji T>ii So^:i; y.i>J,ov ij tov Sen:^ kTfj\>.>.ayviGxv. Talia funt et 
ea, quae de iheniiltocle fcripra funt in lil>ro primu: "hv yxi 
^f/^fWxAi} ^e^xioTXTx Oii <pv(Tsw; <^%av Si/^uffai;, '^^.{ Sice^e^o-jTui; t< (i 
avro (lahXov STe^ov u^ioi; S^f/zaffati. oiicsliz ya^ ^v-jiffii, V£j ovrt ^go- 
(ta^otv ie aur^j ho«v, out' iTtiiiaSuvj tuv ts xagx^piiux Si' iA«;^k>j? 
(3BA)i; x^UTi^oi yvuptu;, Vji/ tuv //eAAovTWy gxi ^Ae.^av T8 yfv--)ffo//isi£ 
«f<?o; e.-itaT''j;. >JH « f-'*^ hstx Z-«?^C f'x<» j K5i' (%^yyi<!xcSfCM oiot; Tf 
w Of azei^a:; fiif, x?ivz< ocavw; ovx, ajTvjAAaxTO. ro te a/zt/vov, if 
Xirfov , iv TiZ m<Pavei eri Tfoewfa;, vo/ to ^vi^rav elTTCtv, <pvatui fiiv 

$vvi- 

d In T/jH,yd. [Ed. Oxon. 2. et Colb.'j noftra lectio cum 

P 77 J ^SH ' ^vru Tu> aiivvxG^Mf Tbucydidis exemplaribus coa- 

yj» zz^eiv 'Sylb , fentit. Sylb. 

e V^^/S'.j^ijx uxo Tov evyyQX' 
^tiuq R,g.i. g In iifdem exemplaribus 

/ St ph. pro «>f x(>rv*< habet cum adiiei bio legitur TtgotuQx 

lT;iff<v«'.f, ^atque ixainReg. i. fiaf.i^a Sylb. 

F 5 b G- SoS DiONYSIf HALIC. EP. II. AD AMMAEVM, 

i^'. Ol <Js fJSjfifCfMWd^Sig fTX^fKZTKTfJLo) TCOV «VT/S^i- 

5 roiiu n y.cv. '■/rccpQij.oim kou ■7rc!.^sa'c^crim, kv olg oi Trs^i rov 
Tofyictr fjLci\i^a, hi^.scvxa-cfj , tjyjTct ru yjiPcJLKrvjq^i 
rHTCi) 'ST^oarriKovrsg , - et'j-:r,^av 'k'//jvri ryiv dyodyy^v ,. )ic/j 
rS y.ofj,':^7j irXfi-cj a.0s7riKiri , rOiHTCi nvig slfTi ira^a 
roj cruyy^cfJI^-u- n^cfjvsrcu yct^ yi ni'jY.KKctg KccKnfJLSv}], 

10 if ■^ciXaj QsBatojg olKHfisvr,." Koif 'iri hl' „Oi fJLSVy ^^ kcjlj 
TTcccl ovvccfiiv roAar/rci)^ , y.cj] Tra^ct yvrjif/.tjy kivovvsv- 
ra} , Kci] h rc\ cisivdig svi^^Tri^iC ro h' vfisrs^ov, 
rtfg rs c^vvccfisajg hdscc ttpcc^cju^, rtjg re yvdfxvjg fiTjol 
rolg j3?,3awK ■^irsvcrctj , r^^iv S^e isivoov fn^^gTrors oiS' 

15 cS-cq ciTTO/XvS-Kcr^scBctj. " KOj sv olg rccg KccTcc\a(3h'(ra.g 
rfjy 'EA?(.ccS>z cxiijt^poficig ^'ioi rdg Tcicrsig sTts^s^xs- 
ryjj \ roic^^s y^cf,(pajr ,j'ToXfjLcc fch yoio dXoyirog, 
' cbj^'psiu, (J^iktrctifiog £vo(ikB-/i' fLskkyicng os 'Tr^ofJLtj' 
^y,g , fhikici svTT^STt^g' ro d'i (roo(p^ov , Tr^ocrxilfJLct 

cutauit , ijLtf.ir^i; it ^§'AXvr-^rt ^ ^fKn^oi Ss urai aurO'JXi^'«^itv tx 
osj'jra iyejc70. 

XVII. Pueriles vero aiulilierfion, comparium, fimilirer- 
qiie tum cadentium, tiim deiinentinm, fchematifmi, quibus 
Gi.rgias ijipiimis ftuduit, qui chaiacleri huius auflero et fa» 
ilum fpiranti minimc conueniunt, hoc in fcriptore occurren- 
tes hi funt : (pxhtrMi "/ly-^^ vvv '?^K)~iz y.xMiiih-4, « TaAxf fj£/3«/«5 
eh~.iJ,^.'ji). quin er hic : 0« /^ev, Vfyy »a:px dvjeiitv ToA/L4^jr»'^, 1««/ TXfa 
'yvcij(j.-jiv y.iviyvS^irf.i, v^ h) ro7i SeivoTi EWfAT/Jgj* ro viJiirsQOv., r^i; rt 
Svjcc!/.soji iviiK iTf^^i«), TjJ; re ^vw/zi}; psj5f re7(; ^i^otioit; '^i^euecu, rcJv 

ie ^iiviv ij.>!oi'xore tiUa'}»n &:r3Aoj's/ff£!75jq. Vbi vcro calamitates, 
Graeciam ex feditionibus opprimentes, exfequitur, haec ha- 
bet: roJ^\ici nev yn^ k^^oyi':^;, kvS^eix c^tiKirxi^o; hoiiij^^- iJt.eKKy,eic 
$e Tf5/^-.f3>};, SiiKiix et/VffTsjC ro ai au^^ov^ :rf «V%!}(Ic;k ra av&vSgUyXJi 

ro 
h Citatur er hic locusetiam Oxon.) ctvSpitx, et mox (v. vlt.) 
pag. 804. V. %. Sylh. rS uJiiva^H xsoax^lJ^tic, vjj ro Tfe; 

i \\\ Tbucyd. (p. 195. Ed. a-^xv %vvirov etc. 

k 'im- DE IIS, QVAE THVCYD. PROPKIA SVNT. 809 

rS dvciv^eii , y.a] rc siTccTrci^ cvvsrov , ETTiTrav dpyov/* 
'jroWa, TOiccvrct t<? av ev^ot o* cAt^g avrS ri^g Wo^ict^ 
J\iyofjLSVcc. '■^ lx,civov cs kxj rcivtct asiytJictToq hsyia slffyj- 
S^oj^. Byji? , 0) (^iAs 'AiJ-y.ccls ^ ra. Traffccr^/^^rfj.aTcc -acc^' 
hiccTGv avra^v, bk rtj^ HOiV)^g e^y,Ta(Tf/Jvcc'7i:.^ay{,'.ars(ag, 
ug iTrs^ijTiic, svrvyjt:g 'hf-cUiaU-o. 

TG i\<7a^t% tvjiTOJ, «TiVa-j ciQyc-K Plurima Imiufmodi iii vni- 
veiTj illius hiftoria quis repeiiar. Sed fufhciat haec exempli 
loco demoJirirarioniriiis giatia atriiliiTe, Habes, cariiTjmo 
Amm(?ee, (['(as de horiim iinoulis obferuationes, e:i commuiTi 
tractatu dirquilitas, vti poftalafri. Vale, Ammaee, 

k ']i^:ei Reu. I. 2. et Co/h, AIONT- " AIONIT2IOT AAESANAPOT 
AAIKAPNA22E02 

HEPI TOT ©OTKTAIZXOT XaPAKTHPOS 

KAI TnN 

AOinnN TOT STrrpA^Ens lAmMATXiN. 

D l O N Y S i l A L E X A N D R I F 
HALICARNASSENSIS 

DE THVCYDIDIS CHARACTERE 

A C 

RELIQVJS EIVS PROPRIETATIBVS. Ev To7c '7r^osKGoBsi<ri tts^) Ttj^ fMifjt.ijcsa}^ vTrofivfjfjLa- 
TiiTfjbQlg i7ssKr]\xjS-'jOQ , 8g VT^skcifJb^ccvov sTriipuvs- 
^ccTH^ slvcfjj , TfoiriTciq Ts y,ctj{ orvyy^ccd^slq , u Koivts Ai- 
\is T^Qs^Mv , ncJLj dsariAooKCog sv 'oKiyoiq Ttvccg , ug syca" 
^ Tog ctvT^v si(r(ps^STaj , 'Tv^ayficx.TiKccq ts kccj ksKTiaoiq 
dcsTctq' y.a\ tt^ fJLciXi^ct %si^m sccvtS yivsTOLf KctTcc Tcig 

■f n iis libiis, Q. Aeli Tubero, quos iam antea de Imitatione 
* confcrlptos emifimus, tam de iis, qui carmine, quam qui fo- 
luta oratione fcriprerunt, quos quidem praeter caeteros puta- 
nimus e\'cel!ere, difleruimus; et quas quifque verborum ac 
fententiarum virtutes haberet, breuiter oftendimus; atque il- 
lud praeterea examinauimus, qua maxime in parte quifque, a 

propo- 

a Variant cedices in Titulo vero fimplicius hiovvaid' A^iax?. 
expriraendo. nunc quidem nunc demum Aiawela 'AAe|. 
Atovvaln 'AAf^. Tou 'AAwflff. nunc 'A^ticcef. 

b ntgi DION YS. HALIC DE THVCYD. HISTOR. IVDIC 8 1 1 

o,'jro'vvx^oi.<; y elrs Ttj<; tt ^octtfiiasd)^ »% u^Tvavjcc >carct tov 
aTCPiiisirctrov XoyicrfjLo\/ o^odcm , *<t6 rr^c ^vvuuscog sy, bv 
aTfACi ToT? s^yoiQ y.<tro^&iicr7jg' '(vcx. roiq 7rfiocci^>^{jLSvoig 
ypa.(psiv rs koJj \sysiv sv , KaXoi Ka\ osooKiiijLaa-fxevoi 
icavovsg oocTiv , sCp' aiv Troi^^rovTaj rag Kara fis^oG yv- 5 
uvaciag , uri Trdvra iiiitH^svoi rd tco,^ ^KSivoig KSifjbSwi 
Toiq dv^pacriv , aWa rag fiiv di>srag avroov AufJ^^^d- 
vovrsq , rag ^' d^TTorvxiaq OvAarrofzsvor dxpdfxsvog n 
roov c-vyy^ct^scov , s^^\oo&a. KOf tts^) @8kv^i^^ rd <}a- 
KHvrd fMOi , cvvrofjiu) rs ko^ Ks<^a\atc^^si ye.aQ^Yi irsoi- l® 
Ka^m , 8 01 oXiyu)^iav Kcuj j)aroovy/v , ii^g ^id CTrdviv 
T^v ^vvt}CofjbSvct)v (^St^aiooca^ rag Tr^o&sceig, d.Wd rtjg 
svKai^iag rcov y^a^^ofisvoov ^oxa.^^ofjLsvog , wg Kouj ^ 'ksp\ 
rm akXodV sTTOitjca. Q yd^ r;v dK^iG^ Kcf.j hs^ohKyjv 
^rjKoociV VTTS^ SKd?8 rm d.vo^oov TTOisicB^oLj, 7r^osAc(/,svov ^5 
slg i\dxi7ov oyKov cvvayaysiv t>}v 'jr^ayfJoaTsiav. cr5 

propofiro aberrans, fe ipfo interdum deterior efle videatur; 
idque, liue quod, quae literis mandaret, parum fcieiiter dele- 
gerit; liue quod vires ad praellandum defuerint: vt ii, qui 
bene fcribendi ac bene dicendi laudem ffquerentur, rectam 
€t probarara normam hsberent, ad quam fuas exercitationes 
dingerenc; neque proiTus omnia, quae apud illos fcripta re- 
periuntur, ad imitationem libi proponercnr; ^ed ex illis, fi 
quae funt dicendi virtutes, caperent, \'itia vero (hidiofe de- 
clinarent. Atque cum de hiftoricis nonnulla attigiflem, etiam 
ea, quae milii de Thucydide viderentur, oftendi, breuiter 
orania er fummatim complexus; non contenitu et negligen- 
tia, neque quod eorum, quibus propofitum ftHbilire poifemus, 
copia me deficeret ; fed quia iflam fcriptionem ad ea, quae 
maxime ad rem facere viderentur, veluti ad fcopum, refere- 
bam; quemadmodum feci, cum de aiiis fcriptonbus agerem. 
neque enim fieri poterat, vt, de quibus accurate et copiofe 
agere ftatuiflTem, eos ftri£lim ac leuiter attingerem. Cum 

vero 

b n??) hoc loco per ellipfin {{ dixiflet auflor ez\ rm .'?aawi/, 
quandam lignificatidem, quod feu iv Tai<; t^iq: tuj «AAwy, Sylb. 
iiti, feu l/. Idem enim elt, ac 

c Vi' gl2 DIONYSII HALICARNASS. 

ypctCprjv , aTravTcc TTS^iSih^Cpvliav Tct ^EOfX-Eva K^yuv, 
dvai2aAofj,s\iog rriv tts^) /S^yifjLoS^svag "Tr^ayfiaiSiav, 'yjv sl- 
^ov sv x«fo-;v , vTfScrxofjLriv "vs TToiyjcrsiV , oog tti^o^^h' Kct^ 

S TeAicag, r>^v vTroirxscriv ccTrQOioce^fMi, 

p'. MtWciJv <5~g riiv '/caja fjusi^og a.TTTsS^a.j Xoyov, 
oAiya TTS^) sfjLavT8 rs y.au{ rS ysvgq rtjg ■n^ayfjbUTsia^ 
(iiiKofjLouj Tr^osiTrsiv « <rii , fji,d /\ia , kcl\ tmv croi TTct- 
paTrAricriCtJV svsKa, rm ctTTo 'jravroq t5 fSgAr/V^ K^ivovrm 

10 ra '7V(^dyftaTa y kclj fi^rjoiv r,ystL%vcijV xpyifxa nfMOOTS^ov 
rrig dAriSsiag' dXKa roiiv dWoov , « ocroiq ro avro (^1- 
XaiTiov tvs~i T&jy d^x^^^^ yivcfisvoov , slre^ Kara rrjv 
ravra ra TraS-rj , Koiva rrjq dvS-^OnJTTiVf^^ ovTa (^vcrsctx;. 
VTroTrrtvcg) ya^ gcricjoji nvaq rctjv avayi'Ci'crcf/,svcvv ttjv 

15 y^a(pr;v , mq "^ iTmtfjLijcrovrag rjfxlv , ort ro\fJt,oi[jt,tv vero cupere te animadaertiffem , vt feparatim ^e Thucydldf 

commentaiios conticerem, in qiiibus omiva animaduerliune 

digna peifecjuerer, eo libro, quem ds Deviojlhene tum in ma- 

liibiis habeham, reiecto, poUicitus fum tuae me voluntati 

obtempeiaturum. nunc vero, re confecla, quod tunc promi- 

feram, libi perfoluo. 

SantA II. De iingulis autem verba faflurus, pauca quaedaiti de 

Thucy- me ipfo, deque huius traciationis genere piaemiUam; non 

^"^'^ tna fane, neque tui iimilium cauf?., qui nihil non opiime iudi- 

''.^ catis, nihilque ducitis verirate nraeriantius ; fed ad ilios fpe- 
ram tx- _' t . i . ' ^ « 

ciiJatDi- ttaui, qui veterum lcripra plus aequo admuantur iuam aeta- 

nnyjins. tem adfpernati; quo pleiique homines vitio labbiant. Sufpi. 

cor aHtem, fore nonnullos, qui, cum haec legenr, nos repre- 

hendantj 

t Vitiatum boc loco exem- conftitui pofntle£lio: 0«/? t? 

plar eft. Di:<^/r/6/«j fic vertit : «vto <t,aari6v ive^^i ., rx i-isv ruv 

jfcd ad illos JpeciaUi, qui vett- U?%cMtfiv iiqvx kyxiiv.!:'^. rxoe rav 

frini fcripta plus aeqiio admi- aett' «vni^ TravTgAwc 'ze^to^ur a. 

raniur fuam aeintem afptrmni- y.oivx ht rijg «v^ftor/i/-^? rr^B^ (pv- 

tes : ijuo pleriqtie hommty vitio veui. Sylh. 
Uborant. n wlis «juaedatn d Saiptus libei- habet 1«^; DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 5J13 

diro^PoLivsiy @tiy.v^i^>iv rcv d^TrccvT^v xpctTiTOv r^v Wo- 
eioypct^P&Jv , Kctj Karcc Tr/V Trf^QUi^iaiv ttots rajv \oym 
afiae^Tavovra, x.^ y.ara mv dvvafnv ei^adyiViiiTa. nai 
t^' 8rog rjfidg ?^oyicrfjik £lcrfi\S£v, ori Tra^ccoo^a Kai- 
voTOfiiiv 'ir^dyfiara tt^cZtoi koj fJLOvoi do^cfisv , el' ri 5 
Toov VTTO (BiiKvdid8 ypa(t}VJTm crvKoCpavTslv £5r«(3atAc/- 
fjLsS-a' « rcug Kotvalc fJ^ovai^ havn^fJLSvoi cic>ciiq , ug 
ccTravTsg , ix t5 jWaH^S x^ova 'Ka^a.Xod^ti-iTi'; , dva- 
<PaipiTii<; eXJHCiv , dKKd ko^ Tctiq ioiaig r^v iTTi^pcivi- 
trdroov (piAocroCpcbV n kc^ ^>itc^cov fjiaPrv^iaic; dTri^ryvrsq- 10 
o'i Kavova rfjg Wo^iKr,g Tr^ayfjLarfiag SKsivov vTrori&svTcn^ 
rov dv^^a, kc^ rr,q tti^) r^g 7ro?<tTiK^g Koyag ^sivoryjTcg 
o^ov. &}v iiTS '^r^oai^scrsig icrx^^^g , ravrag ^y, rdg STn- 
TifjLij(rsig dTToKvcraf^aii {^sKofjisvoq, hyjHcrag n B-iarpiKov, 
Kouj rcov TToWm dycoyov , irspi fisv ifiavr^ tcctStov d^- IJ 
v,S(Srr,crofji.a\ fiovov siTriiv, on ro (PiAovsiKov rSro Kcq ^vcr- 
i^i , KcLj 'n-^ocrvKaKTHv siKfj ncriv , sv Travri wf^^-jAct- 

hendant, quod Thucydidem omnlum, qui vnquam hiftoiias 
fcripferunt, facile principem, ''um in lebus deligendis aber- 
raffe, tum in narrando defeciffe, audeamus oftendere. Ne- 
que vero illud quidem nos fugit, fi Thucydidis fciipra notare 
aggvederemiir, futurum, vt prirai ac foli res noiias, atque ab 
hominum opinione abhorrentes, tentaie vidererDur: nun fo- 
him aduerfantes communi, atque a muhis faecuJis receptae 
opinioni, quae vix ex hominum animis euelli poHit; verum 
etiam praeftantifhmorum philofopliorum atque oratorum prae- 
clara de illo teftimonia reiicientes, qui quidem illum vehiti 
regulam quandam fcribendae hiflorlae proponunt, ac quafi 
terminum quendam flatuunt, extra qiiem egredi non liceat 
iis, qui dicendo ni republ. vohnu excellere. Ad quorum equi- 
dem accufationes refcllendas ( quae theatrale nefcio quid 
habere, as ad coihgendam muhitudinis graiiam peraccommo- 
datae videntur) illud fatis fuerit, fi dixero, ita mfe totani an- 
tea-aclam vitam ad haec \fque tempora inftituiffe, vt me a 

male- 
r///>/ffavT&?: minusre£le. Sicp. cvyy,!}si^ daiidi cafu. SQfll', 
J14. V 7. idempeiptnamhabcs 

*? Iil 814 DIONYSII HALICAKNASS. 

yfjLSvog To» iS/fW /w.g%^< t5 TTct^ovTog , kouj H^sfuctv ia^S' 
^ooKOog y^ci(p}jv, ev vj KCLjriyo^ui yivoq , 1^00 fMa.g Tr^ct- 
yfjLccTslaq , tjv (rvvsTcc^dfjLriv V7f sp Ttjg "TrcKiTiKrii <pi\Q- 
crocpictg TT^og th? KaTfltTffixovTfit? ctvTfjg ct^i>c(t}g , ax uv 

5 sTFS^x^ei^^yia^ct vvv tt^&itoi' slg tov sTriC^avscrctTov tcov (Tvy- 
y^a(ptm tyjv ht <:\sv&s^oig yi&sa^i Tt^iTracrav, ^t' Sf/>av- 
TfitJ crvv^B-ri Kay.oi^B-stctv svaTroo siKvvS^ajj. 'Ttspi ^s t8 ye- 
V8g Trjg y^a^^fjg 7rXs(ova fjth slx^v Ksysiv , ci^KS<^y]crofAOJ{ 
o oXiyoig. si os ciXri&Sig Kctf Tr^oarriKovTag siJLavTM 

'10 TT^oyi^rifj.aji Koyyg , crv ts K^ivs^ig , kc^ t&ji/ ciXKoov (^iKo- 
Koym SKa<rog. 

y\ "E<ri o^ 70 Q,iKrjfjA fi8 Ttjg TT^ayfJ.aTsiag i 
KaTao^Ofin Ttjg ®8Kvdioii Trffoai^sasaig ts kclJ ^vvdfisodg' 
8cf' SKKoyiO-fjjOg Tm cifia^Tr,ixdTCt)V , 8^^' s^svTsKio-fxog, 

15 aJ' aKKo ti toihtov s^yov ^Ssv , sv m Ta fih KaTO^&ou- 
fMctTa Ko] Tag d^STa^ >iasvog r.^iooKa Koy^ , Tolg os firf 
KaTa To K^dTi<rov siorifisvoig STnCPuoficuj' SKKoyiarfzog ^s 
Tig T8 Xct^aK,Tri^Qg toov Koyoov , divavTa Trs^iSiKtiC^ijog, maledicendi ac fruftra oblatrandi ftudio quam longiflime ab- 

ducerem; neque vUum vnquam for^ptum edidiffe, quo quen- 

quam infectarer, praerer illud de Ciuilt pbilojophia quam con- 

tra eos, qui enm immerito oppugnarenc, defendi. quod cum 

ita (it, non ego nunc primum indignam homine Jibero, a me 

vero longe alienam improbitatem, 1 hucydidis, hiftoricorum 

omnium ciariffimi, fcripta infeftando, hominibus patefacere 

fum aggrefilis. De quo quidem fcribendi genere multo plura, 

quae dicerem, habebam : fed ero contentus paucis. nam quam 

fint vera, quae attuli, quamque inihi conueniant, et tu ipfe, et 

qui elegantis doclvinae ftudK) tenentur, iudicabunt. 

Qnidfibi l\\. h\ Thucydidis vero fcriptis excutienciis non id mihi 

inboco- negotii, vt eius inrtirutum ac dicendi facultatem oppugna- 

ferepro- j.g,j^ eiufnue fcripta reprehenderem . neque vt vitia iplius 

^^^,,^^;^ colligerem, aut eRumodi auquid lacerem; neque vt, quae in 

AuBor, eo praeclaie confe£ta animaduerterem, lilentio praeterirera; 

ea vero, quae non optime dicla eflent . inuaderem: fed vr, 

quae mea de eius oratione effet fententia, expUcarem; a jue 

omnia DE THVCYD. HlSTOl?. IVDICIVM. Sif 

ocrei cvuQs^ifjKsv (x.vt&} Koivd rs Tr^og eTs^ag , x.ajj ^ia^ 
(pspovTct TTct^ci mq aWaq. sv oig dvctyKouQv tjv fjt,rj t<x? 
dpsroig Asys^&cuf ^ovov , dkKa, y,aj\ rctq ysirvicocrag ctv^ 
roClq ytaKiaq. yS^e fjbia yci^ avrd^Krig ctvS-^coTra (^va-iq^ 
tr' sv Xoyoiq , iir sv 'i^yoiq , ctvaixci^rfirog Sivoj' a^ct- j 
T<V?; ^s , ri 'TrXsl^a julsv STVirvyxdvna-ct , eAct%<r<^ ^s 
* d^oXHcra' hjn ravrriv ^ri rrjv VTroS-scnv dvaOs^Mv sKa- 
t^og rd n0t]crofj,sva , fjLfj ryjg ir^oai^sa-sceg fLH ysvsS^a 
Karriyo^og ^ dWa rcov ioioov rs xa^aKrri^og spycav ePs- 
raTfig ciiKaiog. ori o' 8k syco rSro Tr^oorog 'sTriKsxsi^riKa 14 
'^'otslv , dKKa iroKKoi , KOf 7raKa>i , kclj KaS-' rjfjbdg , ^ 
C^iKaivixSrifLovag 7r^osK6fji,svoi y^aC^dg , dKKa Sso^tj- 
riKag rrig dKr/Ssiag , fiv^ing 'Tra^acrxs^ai ^vvdfjLsvog 
fj,d^rv^ag, ^voHv d.v^^dcnv d^KsS^i^a-oficuj fjLovoig , 'Aet* 
TorsKsi KcL\ YlKdrmi. 'Afii^oTeKi^g rs ya^ 8% dTvavra i<» 
Kard ro K^dritrov sl^yjS^ojj •Trsi&eraf rco KaSriyrirri YiKa- 
Tcovr dov er< Kctj rd tts^i r^g i^iag , ko^ rd ttso] rd- 

omnJa compleclens , quid ille cutn aliis commuhe haberef, 
qua in re difieriet, oftenderem. Quod mihi facere inftituenti, 
non virtutes tantum eius, fed, quae virtutibus plerumque aii- 
nexa folent efie, vitia quoque perfequi neceflfe fuit. non eniin 
id praeftare potefi: cuiufquam hominis natura, nihil vt neque 
verbo, neque re, vnquam peccet. illa vero optima efi exifiii- 
manda, quae in plurimis fcopum attingit, in paucifilmis aber- 
rar. Ad hanc igitur rationem ea, quae dicentur, quifque 
examinet; neque meum inftitutum reprehendat, fed eorum, 
quae de dicendi ratione allaturi fumus, aequus fit aeftimator. 
Quod vero non ego primus hoc fcribendi genus aggrediar, ^><^"'^ 
fed muhi ante me , et nnfira et veterum memoria , nulla ma- '^''^^^*'* 
leuolentia fuifuli, fcd vericatis ftudio du£ti, in eadem fe palae- ramage^ 
ftra exercuerini, pofium fexcentis prope teftibus comprobare. re,often-. 
duobus tamen ero contentus, Ariftotele et PJatone. Atque '^" ^f'~ 
Ariftoteles quidem non optime omnia a magiftro fuo Platone^^"^^ 
tradita exiftimat : qualia funt, quae Plato de ideis, de ipfo ^/^'/arj- 

bono, nisi. 

e \n Cod. Uodl. ( qui trans- ditbiano ) «roTwx«c«. 
fcriptus erat ex exemplari Dii' 

DION. HAL. VOL. VI. G / III ^i^ DIONYSII HALICARNASS. 

«ycfc'9'5, x,a) ra. irE^i iyiq TroKniiaq. ctvroq tb o Tl\oirci)v 

Ylapf^svi^^fiv y >ictf nfiCDrayo^av , kcuj Zijvcova , xctf •xu.v 
ciWoov (pvcrioKoym 8>c oAiynq , ^{j(.ct^ri^iioro!,q aTvo^si- 
y^vvvo] iS^AeTrtj- Ka\ ^osiq avrct) aar uvro ys r^ro STrt- 

5 riy^oi' svS-vfxyfjLSvog, ort rn? (^iKoa-Q(^8 &soo^icig crKOTTog 
eriv ri rriq clAyiSsiag yvMcng- a.(p' ^g koJj to t^ ^ia rs\og 
ytvsroui (pcivs^ov. ott^ orj r^g tts^) ooyfjLdroov ha(ps^o- 
tisvHg 8^s)g fjLSfjL^psrcuj rtjg Tr^oai^scrsoog, si fjurj ^nrdwa ra 
ro!)v Trescr^^uTS^rjjv sTraiv^cnv' ri tth rig ys TT^osKofjLSvng 

10 y^.x^aKrij^oov i^iorrira oriAooarcui , fjbSfjLxpair av ng , si 
f^ri Trda-ag fjLa^rv^icri rolg tt^o ccvrcov Kot\ rag firi tt^ocT' 
kcrag d^srag; 

^''. '^Ey sri XsiTreraui fioi fis^og d7ro\oyiag ^sofjLsvov, 
STTid^SovQv ^ fjLSv n Karriyo^rifJLa , kcuj rolg TiroKKo^ig ks- 

15 xaPicTfMSvov , pci^ioog ^" s^sAsyxS^voj ovvrjcrofisvQv, cog 
i/. sTiv vyisg. h yd^, si r^ ^vvdfJLSi Ksiirof&iSa Qt^KV^i- 

bono, de rep. difleruit. Plato etiam ipfe ParmenidiSj Pro- 
tagoiae, Zenonis, atque aliorum, qui rerum natura conftan- 
tium philofophiam profiterentur, errores conatur indicare. ne- 
qiie tamen e(t quifquam, qui hoc iUi vitio vertat: cum fciat, 
vnam veritatis cognitionem le^le philofophantibus effe propo- 
fitam ; quae etiam optimam ineundae vitae rationem nobis 
oftendit. Cum igitur nemo illos, qui in dogmatibus diffen- 
tiunt, propterea reprehendat, quod non omnia veterum dicla 
probent; quis eft, qui eos reprehendendos exiftimet, qui cu- 
iufque dicendi generis proprietates explicet? nili li quis tan- 
tum veteribus tribuat, vt iis etiam virtutibus eos ornet, qui- 
bus omnino caruerunt? 

IV. Supereft vnum, quod a nohis refelli oporteat, in- 
vidiofum illud quidem et plauiibile in vulgus crimen ; eiuf- 
modi tamen, quod in fe nihil boni continere oftendi facile 
poffit. Non enim, li ea, qua Thucydides aliique viri pollue- 

runt, 

f In fcripto libro particula roi, fed cum accentus habeat 
port [isv pinguiori litura eft enclilin, videtur referre volu- 
obfcurata ; ita vt nefcias, rme iffe fiiv x/, aut ^iv toi. Sylb. 
fit, an To, an mixta ex hifce 

g Fre- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S17 

ia Ti Kctj rm a.kKoov dvo^m , fictj to S-£u^>jtikov avTcov 
a7ro\6o\SKUfjLSv' «Jg yo.^ rccg S 'AttsW^ , ko] Zsv^t^og, 
Kc^ Ylp^^roysviig , xct/ roov aWodv y^ad^soov ruJv ^hjqvo* 
fjLAa-iMSvcov rsxvag, ol fJ^v rag ccuraq sxovrsg SKSivoiq cc^s- 
rctg , K^ivsiv KSKc^Avvroj' 8^s ra, ^SiSi8 , kcji^ n^Ay- 5 
KXsira , Kaj\ Mv^oovog s^ycc ol ^r] TYiKiKaioi ^rifiia^yoi, 
iu) ya.° Ksysiv, ori 'ttoKKoov s^ycov 8X, 'iTfTOov ra rsxviTH 
K^irrig ihoorfjg , roov rs oi alS'yiTsooq dKoyn ^ rolg 
'TTcc&sa-i •KccraKafjL^avoiJLSvoov' ko^ ori Tvoicra rsxvri ri-xoov 
^rcxcii^sroui roov K^ir*}^ioov , Kcf^ divo rarm Kafx(idvsi rtjv lo 
dox^v. ciKtg sToo fJLot Tr^ooifZioov , iva firi KaSoo tts^) 
ravra Karar^i^ag rov Koyov. 

i . yisKKodv Is d^X'^<H "^^f "^^i^ ^HKvh^S^a y^ct- 
cpjf? , oKiya (^aKofjLcJUf tts^) roiv aKKoov <rvyy^a(psoov ei- 
TTsHv , raiv rs Tr^sa-^vrsooov , koji toov Kard rag avrag IJ 
aKfjLacdvTcov SKSivoo x^^'"'^^- ^^ ^^ '^~^ Kara(pavrjg ri re 

lunt, ingenii vi deficimur, idcirco fit, vt eorum iudicandi fa- 
cultate careamus. Nam neque iis, deApellis, aut Zeuxidis, 
aut i^rotogenis, aut aliorum piclorum, qui fama claruerunt, 
artibus iudicare, plane illicitum, qui earum artium fcientia 
deflituti funt: neque de Phidiae, aut Polycleti, aut Myronis 
operibus caeteri opifices fententiam minus ferre potuerunt; 
cum ab eorum tamen laude ionge diltarent. vt illud praeter- 
mittam, quod faepe vfu contingit, ut liomo infcius atciue 
idiota, fi quid fit iudicandum iis in rebus, quae fub fenfuin 
cadunt, ne artifice quidem ipfo fit inferior. hoc enim omnis 
ars intendit, hincque iudicandi fumit initium. Verum ne 
longiorem hac in parte imprudens fermonem confumam, haec 
prooemii loco fufficiant. DeW(}Q- 

V. Sed anteiuam aeprediar ad ea, quae de Thucvdide "'■'^*^"' 

- j. -, ~~ ,., ^ , • atite 

fum dtclurLis, pauca quaedam Iioet commemorare de caeteris y^,,^-^. 
hiltoiicis, [um vetultionbus , tum iis, qui tcmporibus iifdem, rf///i.''n, 
quibus ille, Huruerunt. ex quo et ilUus in rebus deligendis ''Z^""'" 

confi- 

g Frequentius 'atcAAb, vt ^ylb. 
cum alibi, tum fupra p. 644. h Kx} Tflr« 7r^5«ff«. H. Steph. V. i6. etiam in manufcripto. G 2 i Not» SiS DIONYSII HALICARNASS. 

ccvtS , Kouj fi ^vvafM^. a^%«7o< jttgv h (ruyy^cc(pilg 
woKKo) j Kctj ytctra, TroW^g ToVy? kyivovro tt^o t5 ^ Yls- 
Ao7rov>}(riccy.8 7roAsfjt,8' sv cig s^tv ^^ Evysm rs o EdfMog, 

S KaJj ^fjloxog ^ Tl^oiKOV^^riog , kclj Ev^fifJLog 6 JJd^iog, 
KoLj A>}fJ!>ox.Afig '" ^uysAsvg, xoj 'EKccrcuog o M<Aj?V<o?, 
o rs 'A^yslog ' AaaariKAog , }tcij o AcifjLipa,-A.fjvog Xcc^mv, 
}ia\ 6 XccKKyjaoviog " ' Af^^Kria^oLyo^cLg. oXiyod ^s ^r^e- 
cfivrspoi ru>v IlsAo7rovv?]criciKoiJv, Tcot^ jWS^^/ r>jg @8Kv^i^i{ 

10 TTOi^sKrsivcLvrsg viKiKiccg , 'EWdviKog rs o Ascr^tog , kou{ 
ActijLcc^fjg 'Liysvg, koj Bsvofiri^i^g o Xlog, Kouf Zccv^og 

^ue tem- coniiWvim , quo fuperiores vicit , et m exponendis facultas, 
poribus dilucide patebir. Veteres igitur hiftorici, ante bellum in Pe- 
run"/' lop^^iTi^^o geftum, et multi et multis in locis fuere: in his 
Eugeon Samius, et Deiochus Proconnefius, et Eudemus Pa- 
rius, et Democles Phygeleus, et Hecataeus Milelius , et Acu- 
lilaus Argiuus, et Charon Lampfacenus, et Amelefagoras 
Chalcedonius. qui autem paulo ante Peloponnefiaca tempora 
vixerunt, et ad vfque Thucydidis aesatem proceflerunt, Hel- 
lanicus Lesbius, et Daraaftes Sigieus, et Xenomedes Chius, 

ec 

i Nota hiC Tis?.o7rovyiffixiiS Strab oni cum du^Vici V nsoxov' 

fimplici V fcriptum, in fequen- vyiirtot;, 1. 13. p. 618- 
libus autem gemino : quam w Vera le£tio eft ^vyx^evi;. 

pofteriorem fcripruram agno- De prima quidem fyllaba dif- 

fcit apud Dionyfiu?n Periege- crepant fcriptores : quia alii 

ten etiam Etijlatbius. Sylb. ^vya^iicc malunt, vt Polybius 

Malim geminare liquidam au- I. 5. alii item ^iy&Anx, vt eft 

ftoritateSz/^tf^o/Wjl. I3.p. 618. z^nA Stepb. Byzant. alii ^iya- 

Ed. Parif. /<'«, vt apud Athen^ieuml. ir. 

k Apud Suidam diphthon- Sed tamen de fecunda vocali 

gws habemus i.vyxlav. An is omnes confpirant. Vojf 
ipfe lit, cuius hic loci memi- n HeJycLio, Clenicnti AJex. 

iiit Dionyfiu;, plane incertum. et Max. Tyrio UeM^cxyosa;. 

Sed de eo non opus eft vt Antigonus Caryftius meminit 

contendamus, quum et yix et Amelefagorae, fed Athenien- 

ycua dicatur. fis. Vtrum rectius, non facile / Gentile eft nfoxovnff/o; dixerim. Vojf. 
apud Stejjh. Byzant. verutn Al. ziyasvs. p K«« DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 819 

Av^og, •A.du^ a.Woi (Tvxvoi. axoi Tr^octi^scrsf ts o.uota, 
iy^priG-uvro 'Treoi ttjv sy.\oyriv toov vTro&scrsctJV' Kctj ovva.- 
fisig 8 TTokv ri ^ict(p£P8a-a,g stxov dWrikoov. ol y.h, rdg 
'£AA};i'<Ha? a.va.y^ci(povrsg Wooiuq' ol ^s, rdg Qa^^cc- 
puciq' P y.ctJi ccvrcii ^s rctvrcic, y crvvciTrrovrsg dWrjKatq, S 
dkkci -y.ar s&vtf '/icuj ytard 7i-o\sig ^iai^Svrsg, 'y.ctf %4j^<? 
dXKrjKoov sn(ps^ovrsq , sva xct/ rov avrov (pvkdrrovrsq 
a"i<.07CQv , occuj OiSG^Ct^^ovro TTa^d ro~ig sTfi-xjti^iOiq ^vriuc^ 
Tcard e&vfj rs kolj aara Trokeiq , eir ev U^olq , Sir sv 
^s^^koiq dTroKSifisvciuf Q y^a(^cLj , ravraq siq rrjv Koivfjv ^** 
dTrdvrcov yviocnv s^svsy/Siv , oldq TraosAa^ov firirs 
'^r^oTiS-svrsq avralq ri , fMrir d(pai^HVTsq' ev alq 'A.ojI 
fivS-oi nvsq kvrja-av vtto t5 ttoAAS TrsTnrsvyJvoi %^oi/X, 
Kouj S-sar^iKoLj rtvsq TTSOiTTSrsiouf , 'ttoXv ro rjKiSiov exsiv 
roiq vvv ^o-KHCTctJi. P^s^tv re ooq STr) ro ':to\v rriv avrriv ^5 
airavrsq STTsrijd svcrav , ocrot raq avr^q Tr^osikovro rctiv 
^taKe'Arc()v xa^a'A.rri^aq , rrjv (ra^prj -/.oij Kotvfjv , kcuj Ka- 

et Xanthus Lydus, et alii cornplures; quorum et confilium in 
deligendo argumento non dilfiraillimum fuit, et facultas paene 
par. Hiilorias porro alii Graecas, alii barbaricas confcripfere; 
neque has ipfas mutuo inter fe conneciere , fed per nationes 
ct vrbes diuidere, et feparatim placuit emittere; fcopo fcili- 
cet eodem fibi propofito, vt, quae apud incolas monumenta 
rerum per nationes atque vrbes, fiue in facris locis, fiue in pro- 
fanis, afTeruata iacebant, ea ipfa , qualia plane accepiiTenr, 
nulla re addita, nulla detracii, ad communem omnium fcien- 
tiam emitferent. atque in iis monumentis tum fabulae quae- 
dam inerant, quibus a vetudate Hdes accefierat; tum theatra- 
les nonnuUae cafuum vicifiitudines, quae fatuitatis muitum 
nolhi temporis hominibus habere videantur. Genus auteni 
dicendi, qui eadem lingua fcripferunt, omnes idera feie fe- 
cuti funti perfpicuum, vlitatum, purum, breu»;, ad rerum 

ipfa' 
p Kf)! avTu; ts tuvtx;'] Pofiis exemplari eft tva. Sylb. 
etiam legere ■^ai «tV.-;; ol raJ- 

T«?, repoiita fcilicet 3£ pro re, q Keclius yga^pu^i, dandi 
et mox pro hx perperam iii calu. Sjlb. 

G 3 r Haec 820 DIONYSII HALICARNASS. 

S-a^civ , Kouj (TuvTo^ov , KOJi roHg 'TT^oiyfjLctcrt Tr^Qor^pxjTit 

KOJ^ IJ,fJOSfJLlCX.V (TKiVCii^iCtV 67n(^CtiViiCra.V nXVlKYjV' STTIT^S- 

yjii fievTot Tig oo^cc Tolg epyoig avT^v >icu xdptg rolg 
f^sv 7r\sii]v , Tolg d sKciTToov oi 5yv sTt fjLSvaa-iv ccuTm 

5 ouj y^cc(]^ctJj. ^' ' AkiKCi^vci(Tcrsvg 'H^o^oTog , ysvofisvog 
' o^iyt) TT^oTs^ov Toov Us^ctKm , 7rcc^eH.TSivctg ^g fjLSX^i 
Tcov HlskoTrovvriTictKoov , T)jv TS TT^uyfCccTtKtjv 7r^ouioe(Ttv 
STr) To fJLSi^ov s^rivsyKS kcjlj kufJLTT^OTS^ov , ^Te TToAsoog 
fjLiciq , 8t' 's&'j^g evog Wo^tctv 'Tr^osAofjusvog civa.y^cc'ipcn]' 

10 'TToKKag ^s kojj ^tcc(po^iig Tr^u^sig sk t« t^? Ev^ooTftjg, sx. 
TS Trjg 'ATiag , sg fJLiav '7rs^iy^a(pyjv 'Tr^ayf^aTSiag dya^ 
ysiv. dfi^afjLSvog «i/ cctto TYig tcdv Avooov ^vvuTStag, fJLi' 

"X^t t5 Yls^TtK^ 'TTOXSfLii KaTSi^iQcCtTS TYjV Wo^lAV, Tcd/TOCQ 

Tccg sv Toig ^ Tea-ara^ci-KovTa koj otaycoTiOig eTea-t yevO' 
1% fjLSvag TT^ci^sig STnC^avslg EKK^voov ts KcLf |3a^j3c4^4)v 

ipfaium naturam accommodarum, nuUo proifus, quod quidem 
emineat, avtificio eiaburatum. quorum fcripta fpecies quae- 
dani exornat : et venu(tatis quidem in aliis plus, in aliis mi- 
nus elucet. quo fit, vt adhuc eorum fcripta vigeant. Herodo- 
tus autem Halicarnaffeus, qui ad Peloponneliaca tempora vi- 
tam perduxit, cum paulo ante Perfica natus efTet, tum mate- 
riam hiftoriae paulo altius cxtulit atque illuftrauit ; neque 
vnius tantiim Arbis, aut vniusgentis, fed Europae Afiaeque 
res geftas , eafque multas et varias, vno in libro complexus 
efi:: (nam a Lydonim imperio exorfus, ad vfque bellum Per- 
ficum opere perduclo , quaecunque per annos ducentos et 
quadraginta gefta a Graecis et a barbaris erant, ex iis illuftri- 

ora 

r Haec verba non «^taw; de in Ef^febitm, ad an. mdlxxit. 

bello Peifico, fed de expedi- s Pro Ticffxoaiy.ovTei fupra 

tione Xerxis in Graec-am, ve (p yj^.v. i.) legitur efxoff<. per 

ra fc.nt. FojJ' de l-lifi. Gr. 1. r. libr.4riorum incuriam confufis 

c. ^. Non opus ideo ell con- notis numeralibus k'. et f*'. 

ieclura T. Fultri, qui, in notis Sylh. Atque pv' . non <>,'-«'. le- 

ad Diniiyf Longinum, cf.tyio ge'"'d'im eile docuit S^ca/^'^. in 

t/76(>cv repoiiit pro o/i-xwTTcorf^)!?,. Aniiiiadtierfionihus ad Eufe- 

Vide5'ca//e;e>'/Animadueriiones biufHy an. mcccxvui. 

t D«- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S21 

aioi (Tvvrci^ii 'jrs^iKaQi^v xaj tj? Ae^s; '7reo(rs7rs^co}ts 
rdg ^ Tru^ci^riCpS-sicrcig vtto raiv tt^o avr^ crvyy^a(^S(t)v 
d^srccg. 

?•'. T^roig sTTtysvofisvog QHKvdidfjg , «V scp' ho^ 
i^8Kr,S-ri ro^TTH >icc.S-i^^vcra^ rfjv Wo^ictv , cog 01 Trs^) rov $ 
'EK\<iu'<.ov STTOiJja-av, isrs rdg s^ ciTTctcD^g %.i;|(X? ""EA- 
Aria-iv , ri {^a^i^ci^oig, STrirsAscB^sia-ag Tr^d^sig slg (xiav 
Wopiav (Tvvayayslv , fjLifit]<TclfjLsvog 'H^o^orov rrjg fuv 
TTporspag vTrs^i^oov , cog svrsXig y.ajj raTTStvi^g , " y,aJj 
TToWa i ^vvricrofLSvrig r8g dvaytvoicTKovrag ct)(pskricra\' 10 
rrig ^s ^ VTS^aiag , oog fjLsio^ovog , ^ ^vvarrjg ttsctsIv sig 
ervvo\f>iv dvS-^coTrivH KoyicrfLH , Karcx, rov dH,oi^scrarov 
ruv r^oTToov sva os Tr^o^x^sioicrdfJLSvog^TroKsfjbov , ov stto- 
XifJLrjcrav 'ASrjvaloi Koj HsXoiiovvricrioi Tr^og dXXriXoig, 
rirov scrTTH^acrsv dvay^dtl/ajf sfpoofjLSvog rs ro crcofiLa, l% 

ora quaeque delegir, et in vnum quafi corpus hifloriae contu- 
lit) tum omifias a fuperioribus dicendi virtutes ad fuam ora- 
tionem adiunxit. 

VI. Succefilt Tlmcydides : qui neque, vt Hellanicus, 
quafi defidem eHe hiftoriam, et in vno loco confiftere pafTus 
eft; neque, Herodoti exemplo, Graecorum barbaronimque 
fada ex omni regione in vnum efle colligenda exiftimauit: 
cum quidem inftirutum illud Hellanici ob eam caufam con- 
temneret, quod abiectum et humile videretur, planeque eiuf- 
modi, quod legentibus haud multum vtilitatis aflerre poffet: 
Herodoti autem rationem ideo non probaret, quod latior ac 
fufior efTet, quam vt eam humana cogiratio perfecle poflet 
vniuerfam compreliendere. vnum autembellum, quod inter 
Athenienfes et l^eloponnenres gyflum eft, animo complexus, 
in eo componendo, cum et corpore et animo aeque valeret, 

fuurn 
/ Duditbius mauult ttx^x. u PofHs etiam, tranfpofira 
Afv(^5HVac, omijfiis. videtur ta- negarlua, legere v^ k xoa^.x 
men et hacc ierripofll;leciio : iw. Sylb. 
Ccut fcilicet infVa dicit auctor, 

[p. 147. iuxta /Ti. 5^/^.] cu-j:- X 'r^rflai^; pofitum pro i/'?i- 
Sccv u; sxaro; xvTaiv i-^iv xQtTai. p«c, vt infra p. I44< iuxta Ed. 
Sylb. Sylb. 

G 4 ^ De 313 DIONYSII HALICARNASS. 

xcw rr,v ^idvoiav vyiaivdiv , x^t) ji^e%^< 'Truvroq etvT^ |3«w- 
c-ccg' v^aj\ »;* 1'a rm STrnvxowm daiiCfJLcirm rdg 'jr^ci' 
^jig (rvvTi&sig' d\?C olg fjih ctvrog ttcc^^v, s^ SfjLTrei^icc.g' 
(i)v ^' dirsKsid^BFn ^ia. ryiv cpvytjv , Tra^d rm d^ig-cc yi- 

^ yvcoiTKovrm 'TrvvS-a.vofjLsvog. Tr^ciorov fih ofj Kcirci r^ro 
^i^Wct^s rm 'Tv^o avj^ (Tvyy^ct^^soov , \syui ^s nctrcc 
ro kcti^slv vTroSsTiv , finn [jcovqkcoKov 'Trctvrcc^^rctcny, 
firi^' sig iroKKci fjLSfAs^icrfJijSvtjv ko^ dcrvvcl^rrirct KsC^d- 
KcLict' sTTSiTct Kctrd ro fD^oh ctvr^ fjt,vSoo^sg '7r£^oa'd-^a^, 

10 fjLYi^' slg dTvdrnv Kctf yorirsictv rm ttoKKmv SKT^s^pcLf rfjv 
y^ct(pyjv , Ci}g ol tt^o ctvrS Trdvrsg STTOi^crav , Kctfiiag ri^ 
vdg Wo^^vTsg sv vKaig Kojf vawaig sk y^s dviSfjLSvag, kcjuj 
vat^ag dfjuCpiGiHg sk ra^rd^m s^iicrag , ko^ ^id ivsKd- 
ynQ v^ix^^fjLSvag ko^ fjbi^o^yj^ag , koj ravrag slg ofXiKiav 

1$ dvS-^odTTOig crvvs^xofj.i'jag , kci^ sk Q-vyirm kolj Ssim crvv^ 
acTiodv yovdg rifjLiS-sag , kolj aKKag nvag aTriTiig r^ KaSr 
rifidg Qiot) j, kojI ttoKv ro dvoriTov sy^siv ^oKHcrag Wo- 
^iau 

funm fludium induftriamque collocauit : cumque ad exitum 

belli vita proceffiflret, non quaecunque in fermonibus audif- 

fet, fed quibus ipfe affiiiffet , quaeque effet expertus , in fua 

fcripta retulit; quae vero propter exlilium fuum noffe minus 

potuit, ea fumlit ab iis , qui optime ipfi cognouiffent. Ac 

^ihus fiipei-iores quidem hirtoricos duabus rebus excelluit : vna, 

*!f "gj.jg_ quod fcribendi argumentiim delegit neque fimplex omnino, 

j-eshifto- ex vno lantum quafi membro formatum , neque valde per- 

• ^^f-mixtum, in multa atque incongrua capita diffeftum: ahera, 

<f*//«'"'* quod fabulofum in fuos libros niliil induxit, neque in eam 

partem deflexit, vt muhitudini fraudem et tanquam impoftu- 

'^ ram faceret. quo in genere fuperiores omnes peccauerant: 

^ui Lamias commemorarunt nefcio quas in fiiuis et falribus, e 

terra prodeunres; et Naidas in terra atque aqua pariter de- 

gentes ab inferis profectas, pelago innatantes, femileras, cum 

hominibus coiiuntes , et ex mortali diuinoque concubitu femi- 

deam fobolem, et alia quaedam, quae uoitra aetas, vt incre^ 

^ibilia planeque delir^, contemnat, 

VII. N^ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 825 

^'. Tctvxa (^* elihUv Tr^orix^riv > «^ STrnifxm sKSt- 
votg rolg civ^^cicriv, d\ka. noi^ -TroKXriv g%4;y (rvyyvui^riv, 
si y,oLj Toov /j,vS-iy.ct)v rixpctvTo 7rK.c(.<rfjLccTCi)v , eSviKctg aaj^ 
TOTTiKag SKCpspovTsg Wo^tccg' ev aTTctrt ya^ clvB^coTroig, 

XCLj KOlVri HCtTOi T0%8g, KCUj X.CCrcl 'TTO^.Sig i^ia., fJLVIIfXc^ 5 
TtVSg EG-OC^OVTO KO^ TU)V TOlHTOOV clK^CTfjUCtTCOV , UCrTfS^ 

f(p)]V' ag ^ict^sxoftsvoi Trcti^sg Trctoct TTcttsom, STrifjbsXsg 
BTTOiSVTO irci^cthd^ovctJi Tolg sy.yovotg' '/.cfJi t^? ^BXofLSvng 
ctvTag sig to 'itotvov sk(^s^siv , '^TOog ri^tav crvyy^ctC^siv, 

COg TTCtPoi TOdV C4^%a/iW!/ S^S^CtVTO. SKSlVCig flh iiV TOig CtV' 10 

^:>cicTiv dvccyKcClov tjv irotfiiWstv Totg fjLvS-oooscrtv sTTStcro- 
^^iQig Tcig TOTTtKcig civctyc^a^pdg. QaKv^t^ri ^s, t^ tt^os- 
?^0LLSvco fMiav vTToSscriv , Yl TTCL^SyivSTO ctVTog , 8X ^' 
fjiOTTSv syKctTafjLiyvvstv Ttj oifjyticrii Tcig SsctT^fiictg yori- 
Tsiag , i^(5e Tr^og T'/jv d^n^cirfjv ci^fjLOTTsS^c/^ tSiv dvayvc^- IJ 

COfLSVOdV, YjV SKSlvctl TTS^^VKaCTt (^S^SiV Cif (rvvTa^stg' dWd 

nr^og tyiv C6(^&\stav , oog avTog sv tco Tr^ooifjcici) Ttjg Wo- 
^iag ^ s^ riKoo'/.s , >caTcl Xs^tv '^tu> y^dd^oov ,,Kct) sg fjch 
dKcoacrtv icroog to fjcri fjLvSoo^sg ctvToov d.TS^7rs?s^ov (^ct. 

VII. Neqne vero, vt baec dicerem, eo fum adduflus, quod 
illos viios accufem: quibus etiam veniae multum tribuo, fi, 
cum in explicanda nationum et locorum hiftoria verfarentur, 
fabulofa Hgmenta receperint : quandoquidem apud omnes 
homines, tum communitsr delocis, tum proprie de vrbibus, 
monumenta quaedam feruabantur huiufmodi, quas dixi, reruni 
auditione perceptarum : quas filii a patribus acceptas, fuis 
deinde poftevis vt traderent, elaborarunt. qucd ii qui literis 
eas coniignare vellent, ab his vt ita plane exponerentur, quo 
jDodo de veteribus acceperant, dignum putabant. quapropter 
illos vircs, vt locorum defcriptiones fabulofis addiramentis va- 
liarent, neceflitas compiilit. Thucydidem autem, qui mate- 
liam vnam ad fcribendum cepiffet eorum, quibus ipfe affuerat, 
theatrales ludificationcs inducere non decebat ; neque fe ad 
eum errorem, quem einfmodi fcripta pajere confueuerunt, 
fed potius ad vtilitatem legentium, accommodare: (juod ipfe 
in hiftoriae prooemio tefl^^tnm reliquit ; in quo haec lcriplit ad 
verbum: ,,L"t audjtu quidem, yt quaeqne pars fabuiarum e.v 

G 5 j)e»$, 824 DIONYSII HALICARNASS. 

viiTdu^' o<TOi os Q^^yjcrovTcti r^v re ysvopLivoiV to craffigig 

(TKOTrSlV , KOUj TMV {MsKKoVTCtiV TTOTS CtV&ig KUTCt TO dv- 

S^ooTnvov , TOi^Tcov }icuf Tra^dTrKtjiTioov scrsS-coj, c^OsXifia, 

y.^ivsiv dVTcc , dov.)dvTOdc, s^Si' Y KT^fAcc TS SQ uis) fioiK- 

5 \ov , 71 dyooviar^a. sg to Trct^ax^f^f^at ax^siv ^vy- 

yf. Ma^TV^stTcq ^s tco dv^'^i Tar/jt fjLSv vtto '^a.v- 
rm (piKo(To(pm ts v.<x\ ^iiTo^cov , si ^s firi, Tm ye TtksL 
t^m , oTi KOj Ttjg a.KyiS-siaq, fjg ^ Is^civ sJvouf t)^v Wo^iav^ 
10 (28\ofjLS&a , '7r\si<rf]v STroitjcaro Tr^ovoiav hts TT^ocrTt' 
^s)g ToHg TT^cLyfjiaa-iV 8^sv, o ^j) ^iKUiov, 8^s dC^ai^oov, 
^os svs^aiTid^cov Tyi y^ad^^' dvsyKKrjTov ^s Kouf Ka&a- 
^dv TYjV TT^oai^scnv diro iravTog CpS-ov8 , kolj Trdarrig ko- pers, ita tninus iucunda videbitur. quicunque autem et prae- 
teritas res, et, * quantum humano conlilio licet, etiam futu- 
ras, praereritis fimiles, coniiderare plnneqne infpicere volue- 
rint, his, dum illa vtiliratem pariant, fatis erit: emolumen- 
tumque potius, quod femper idem fit, quam fpeftaculum, 
quod in praefens obleclet, in fcribendo cogitamus". 

• Vm. Ac de ipfo quidem et philofophi et oratores omne^ 
aut , fi non omnes, plerique certe, ita confentiunr; de reti- 
nenda veritate, cui confecratam effe hiftoriam volumus. plu-' 
rimum laboraffe; nihil addidiffe rebus, quod iultum non ef- 
fet, nihil detraxiffe, * nihii ad fuam libidinem fcripiiffe; viam 
fecutum effe, quae ab omni prorfus inuidia, onmique affen- 

tatio- 

y De hoc loco ita PUnins quit) fcrihitur ad narrandumy 

Ep. lib. ^. ep. 8- A^'"'' pluri- non ad probnvdum: lotuvique 

imnn refert-, vt Tbucydid§s ait, opus non ad acinm rei pugnam- 

y.Ty,iJLu fit, an ccyuiytcij.ci : (juoruin qne praefcntem . fed nd tiiemo- 

alteniin oratio, alterumbiftoria riam poftevitatis et ingeniifa- 

eji. KTijiJ.ci res pcrpctune pof- 7iiam coniponitur. Cfllarius. 

feffionis eft, vt memoria hi- z In margine Cod. Bodl, tf. 

Itoriaium; uyuvtffiicc confiiiSus, ligticiv. > 

vt in contentione oratorum. * Ft res humanae ferunt. 

Quinclilinnus 1. lO. c. i. huc * Nulla in fribendo licen- 

videtur xefpexiffe. Hiftoria (in- tia vfum ejfe. 

a N<-" DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 825 

\aKtiag (pv\ctTTCt)v , f/,cc\i^a, ^' sv TcCig tts^i raJv aya- 
^odv dv^^m yvdduaiq. KcjLf ya^ ®SfiiroKAsiig sv t^ tt^J- 
TTi Qi'!2\ct) fjLvr!(^£)g , Tag vTTa^xH(rag amca d^sTag 
d<P&ova)g STrsKn^vQ-s- ko^ tmv Ils^i>i\siig 'TroKiTSVfjudrm 
d^dfisvog sv t^ hvTS^a j3<pA&;, t^? ^ia\^s\^orifjAm TTS^i ^ 
<*ut5 ^o^rig d^iov si^riKSv syKutfJAOV 'tts^i is AT^fiotB^i- 
v«? tS <r^aTr,y^ , koj^ l^iyJii t2 ^ YliKri^dTii , '/tdj 'AkKi- 
^id^a T8 K\sivi8 , Hrt) dk\ot)v T^aTrjycov ts koj '^rjTo^oov 
dvayna^sig Ksysiv , ocra Tr^ocrriKovTa tjv SKd^rct) , os- 
^rikodKS. 'Ka^a^siyfjjaTa Je 'tts^) avTcov (^s^Siv i ^so- 10 
u.au\ Tolg ^isKrjKv^ocriv avTH Tag Wo^iag. ravTa fih av 
av 'sxoi rtg sIttsIv , d 'tts^) tov Tr^ayfxaTiKov tottov 
cvyyoa^svg KaTO^S-ol , KaKa , koi^ fxifj^rjcrsciig d^ia. 
KpdTiTOv ^s 7rdvT6i)V, To fM>}^sv SKHcriodg \psv^s<B'cui, fj.rioe 
fiiaivsiv Trjv avra (Tvvsi^rjCTiv. IJ 

•9-'. "^A ^' sKKiTvsq-s^ov Karsa-KSvatTS , KcLf sCp' oig 
'syKaKicTiv avT^ Tivsg , tts^) to rsxviKooTS^ov f^s^og ST^i 

tatione, praerertim vbi de infignibus ad laudem viris iudicat, 

longiflTime abeffet. Nam cum in pritjio libro de Themiftocle 

loqueretur, virtutes, quibus ille fioruit, copiofe admodum 

commemorauit : cum vero de Periclis in adminiftranda rep. 

conliliis mentionem \n feciindo libro faceret, laudes in eum 

elTudif, quas tanti viri gloriapoflulabat. eodemque modo, cum 

de Demofthene duce, cum de Nicia, Nicerati, de Alcibiade, 

Chniae Hlio, deque aliis, et ducibus et oratoribus, dicendum 

ei necefTario efTet, quae cuique conueniebant, expofuit. quae 

probare exemphs non pufo mihi opus effe apud eos, qui biflo- 

rias eius peragrarunt. Haec igitur, quae Thucydides, quod 

ad res attinet, egregie praeflet, pofllr aliquis dicere. Quae 

cum praeclara fint, atque imitatione digna; tamen hoc in illo 

fummum efl, quod neque mendacium voluntario dicit, neque 

fuam ipfe confcientiam contaminat. 

IX. Quae autem in eo minus abfoluta videntur, et in Q»ae in 
quibus carpitur a nonnullis, in ea hiltoricae materiae parte rhucy- 

funt 
rt N//.9r?«T«] Omnino cum bendum N<x»jf<iTa. 
Tbucjdidis exemplaribus fcii- ^26 DIONYSII HALICARNASS. 

t5 Tr^ayfjLauicS , ro Myof/,svov fuv olKovof/AKov , h 
ciTrciiraig ^s y^aC^oCig s7ri^>]T8fjLsyov , sccv rs (^i\ocro(piig 
ir^osKyjraJi rig vtto^sciq , iccv ts pfjTo^iKctg. TccvTct ^i 

ST( TCt TTSo) TrjV ^iCti^SG-IV , KC^ TA ^ TTS^) T^V TCC^tV , KOLf 

5 Ta 'TTS^) Tccg s^s^yaa-iag. cc^^ofzc^ ^' diFo t^? ^iccips-- 
csodg , Tr^otiTrm , oti tuiv ttpq avrS ysvofJLSvcov cvyypa- 
(^sodv , vi Karci roTr^g fisoi^ovroov rccg civay^a(pccg , fj 
xarcc x^ovaq svTra^aKoXaBi^riig , SKslvog H^srs^av rirm 
Tcov ^iai^sa-soov sh Q>iifJLaa'tv . ^rs ya^ rolg TOTToig , sv olg 

10 ct/ TT^ci^sig s7rsrs\sS'fia'av , djioAyS-a^v sfxs^ia^s rdg hrj- 
y^a-sig , oog 'H^o^orog rs nc^ 'EAAaviKog Kctj dkkoi rivsg 
ra)v TToo avrS a^vyy^a^Dsct^v sTroiriO-av 'ars Toig x^ovoig, 
ag ol rtjv roviKfiv. SK^ovrsg Wo^iccv , Tr^osiKovro , Ijrot 
TcCig oiaoo-x^oCig ruv ^aa-ihsoov fjLS^i^ovrsg rdg dvay^a- 

j^ (^dg , fj raig rm Is^soov , tj rccig Trs^io^otg xm okvfA- 
TTid^av , fj Tolg dTrcSsiKvvfisvoig d^x^a-iv sir) rdg sviaV' 
(TiHg a^%aV. Kaivriv Si rtva kci\ dr^i^^lj roig dWoig lio^ funt pofitaj quae plus habet aitificiij atque oeconomiaenomine 
fidere^ appeHata, in omnibus, fiue quis philofophicam, fiue oiatciiam 
iui' materiem fumferit, inpiimis lequiiitur. Haec vero ea funt, 
quae ad diftributionem, ad ordinem, ad amphficandi ftudium 
perrinent. Ordiar aurem ab ipfa diuiiione ; praefatus illud, 
quod, cum fuperiores hiftorici fua fcripta, vel locis, vel tempo- 
ribus apte continuatis, diltinxerint; vnus hic ex his diuifioni- 
bus neutram probarit. narrationes enim ira difpofuit, vt ne- 
que loca perfequeretur, vbi geftae res erantj (quod Herodo- 
tus, Hellanicufque, et alii nonnuUi ante illius aeratem hiftorici 
fecerant) neque tempora, quod eos, qui agentem de locis 
hi^toriam edidere, fecuros t^io. conftat: quibus vel ad regum, 
aut facerdorum, fuccefliones, vel ad Oiympiadum ambitus, vel 
ad Archontum annuos principatus, fuorum hbrorum diuifio- 
jiem piacuit accommodare. Cumque nouam qu^ndam, neque 

ab 

h ntfi T&hv'] Malim cum ar- praeced. et feq. commate. 
licalo zigl T>jy T&hv , vt in 6^/^, DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. §27, 

PlcrS Tfjv Wo^idV. SK ^S 18T8 (TVfJL^^i^iT/LSV UVTM T^VaV' 

ab aliis triram viam inire^voluiffet, in aeftates et hyemes hifto- 
riam partitus elh cuius conlilii non iSj quem ipfe putauerat, 

exitus 

c @i§Haii vsH %c4te?ii^t? ^t^' rtates et hyemes fcribit auclor 

£tve Tviv hogixv] Carpit hic ipfam rerum geflarum naturani 

Jlnicyd. quod in aeltates et fequitur, neque res cohaeren- 

hyemes hifloriam fuam diuife- te-s diuellit, fed per fe fepara- 

rit; quo fatlum fit, vt res mi- tas feparatim recenfet, Qyiod. 

nime perpetua ferie coliae- vero non femperintegramali- 

rentes, fed brewibus concifae quam abfoluit , fed aliquo 

fegmentis, obfcuram et diffici- vfque perdufta narrationefub- 

lem narrarionem effecerint. fiftit, et aliis quibufdam inter- 

Haec ille. Ego autem non iectJs, tandemcoepta pertexit: 

video, quomodo haec in aefta- id profecto cum omnibus fere 

tes et hyemes rerum diuilio Hiftoricis, qui raodo vel paulo 

ita concifam et minutam effi- amplam hiftoriam fcripfere, 

ciat narrationem. ToUatur Thucydidi commune eff Nec 

enim hyemis, tollatur aeftatis id eorum vitio euenit, fed re- 

mentio: nihilo minus eodem rum geflarumconditioeteuen- 

res ordine llabunt. Nec du- tus requirit. Nam cum in vno 

bito, quin, h, omiffa hac par- bello faepe res quatuor, aut 

titione, fecundum Archontum, quinque, locis diuerfaegeran- 

vel Olympiadum, annos Thu- tur; et faepe in alio loco res 

cydides narraffet, eadem inter- fianr, fine quarum cognirione 

uaMa et eundem rerum ordi- ea, quae poftea in hoc euene- nem obferuaturus fuerit. In- 
fpiciatur aurem rorus Thucydi- 
des, nufquamaeftatis, vel hye- 
mis, mentione narrationem 
confcindere, vel in medio re- 
rum ordine feriem abrumpere, 
coaclum fcriptorem reperies. 
Nec dubia caufa eft : cum runt, intelliginonpofTint: non 
fane video, quid aliud a^ere 
Hiftoricus poilit, quam vt vna 
narratione ad flabilem quen- 
dam terminum, vt vrbis alicu- 
ius obfidionem, inducias, aut 
fimile, perdufta, ea, quae ia 
«liis locis eodem rempore ge- hyemis namque aduentuarma fta funt, recenfeat, indequead 

plerumque et res omnes po- priora reuerfus vnacummodo 

nuntur, interim alia tempori rerum geflarum vel fubfiftat 

apta et conuenientia aguntur : in narrando, vel pergar. Si 

aeftatis initio onmia refumun- hoc a fcriprore requiras, vrfin- 

tur-, et res de integro gerun- gula planefeparatim, etfecun- 

tur, Vnde qui fecundum ae- dumloca potius, quod placet 

Diony- 828 DIONYSII HALICARNASS. 

T<ov, rj TT^ocs^oKtja-sv» 8 yci^ (ra<Ps<rs^a ysyovsv )j ^tai- 
^scrig roov X^ovm , aKkct ovc-Tru^ayioXa^r^Toispa. y.cf.joi 
Taq oo^ag. £(p' ci) ■^ccviJLci^^siv a^iov , Trcoq avjov sKaSsv, 
OTi, TToWcov afjLa 7r^ayfji.aTCtJv >taTa TroKXiiq TOTrag yi'Jo- 

5 fjLSVoov , slq fJLiK^aq •KaTaH.s^fJLaTi^ofjLSvri jofiag ri ^iriyYi- 
(Tig, HA aTToKi^ipSTaji ro TfjKavyeg (^cijg kKsHvo KcfJj aa- 
S^a^ov , (t)q s^ avToov yivsrcLj t^v Tr^ayfJbciTcov (pavspov. 
kv yh T^ T^iT/i i^il^Act)' TavT^ yap ci^KS(^yjcrcfJi.c^ fjLovov 
rd TTS^) MiTvKyjvatiib a^^dfJLSvoQ y^ccC^siv , 7r^)v oKm sk- 

10 irKri^oocraA mv ai^y>jcriv , stt) tcc Aa>isSa;fxovicov aTTSicnv 
e^ya' K(i\ 8os ravja (rvyKo^v(poocraq , Tfjg YlKaTaisoov 
fiSfjLVfjrajf TToKio^Kiag. d(ps)g os Kctj Ta.VTyiv djsKtj , t5 
MnvKtjvaiK^ fjLSfjLvtjTaf TJoKsfXH' sh' sKs^iSsv dyst Ttjv 

^'*'"a' ^^^^^^ ^^ confecutus. faclum eft enim, non vt apertior fuerit 

fioriae temporum diftriburio ad anni partes facla; fed eiufmodi, quam 

vonreEle animi minus facile affequerencur. Qiia' in re licet illum iure 

inftituit. niirari, qui non viderit futurum, vr, cum mulcae iimul res mul» 

tis in locis gererentur, breuibus quali fegmentis concifa nar- 

ratio , praeclarum illud purumque lumen capere nequirer. 

quod ipfis ex rebus perfpicue patet. Nam in tertio liLro (^vt 

hoc vno exemplo contentus Iim) de Mitylenaeis aggrelTiis 

fcribere , narrationem priusquam vniuerfam abfoiueret, ad 

Lacedaemoniorum res geftas diuertit: quibus nondum impofi- 

10 Hne, Plataeenlium obfidionem commemorat. eamque mox 

imperfectam dimittens, Mityienenfis belli meationem infert: 

deinde 

Dionyjio, recenfeat : de vno quo modo hiftoria fieretplane 

plerumque bello hiftoriae de- nuUa, et nec intelligi, nec re- 

cem, velplures, eruntfcriben- tineri, quidquampoiret. Vnum 

daej vtde praefentebello, alio enim hoc fuit et cohaerens 

libro erunt explicanda, quae bellum, et faepe, quae in Si- 

per 27. annos in Actica gefta ciha, vel Thracia, euenerunr, 

funt, alio, quae in Sicilia, aho, caulfa fuerunt illorum, quae 

quae in Peloponnefo, (niii et in Attica, aur Peloponnefo, ac- 

hunc in quinque fuasregiones ciderunt : rurfus in his locis 

diuidere malis; aho, quae ni gelta funr, quae in illis eife- 

Thracia, alio, quae apud Acar- ctum funt fortita. Acacius. 
nanes, alio, quae in Afia, etc. 

d Kit- DE THVCYD. HISTOK. IVDICiVM. 829 

^tijyri(riv stt) ra. tts^) Ks^nu^av , cog Wcta-icta-oLv , o\ fjih 
Act-AS^aifJLOviHq, o\ ^' 'A&yjvaiag e^n-ayofjLsvoi, ct<p£)g ^g 
Hctf javra' ^fjLnsAyi , tfs^) rtjg sig ZiKsAiav q-^arsiag rijg 
<7r^ors^ag 'A&tjvaioov oXiya. Myet. eua 'A&Kvaioov sK' 
irKav stt) UsAoTrovvfKrov d^^dfJLSVog Ksysiv , koi} Aaxs- ^ 
^aiaovioov rrjv stt) Aco^islg T^ctrsiav , rcl tcspi Asvy.d^ct 
TT^ax^^vra vtto ArjuoS-sv^g tS <r°ci.rriy'i , kolj rov Tr^og 
Aircok^g TFoKsfiov STTiTro^svsrcfjf saslS-sv 0' aTfSKnv STir) 
^avTraKrov, drsKglg ^s koui r^g nTrsi^ooriKng TroKsfLiig 
KaraKiTToov , "ZiKsAiag dTrrsraf nrdXiv. Kouf fJLsrarSro lo 
AfjKov ^ Ka&ai^si, Kouf ro 'AfjLC^iKox^KOV^A^yog ttoKs- 
LL8fjLSvov VTTo ' AfjLQ^aKicorcov KaraAsiTTSf. kolj ri ^sl 
'TrKsioo Ksysiv j okvi ydf^ rj |3<j3Ao? 8roo <rvyKSK07vroL\, ko^ 
ro ^irjvsKsg r^rjg aTrayysXiag d7roKcoKs'<e. irKavoofisSa 
^rj , Ka&uTrs^ siKog, kou\ ^vcrKoKcog rolg orjKnfMSvoig Tra- ^S 
^aKoKa^S^fj.sv , ra^arrofjLSvrjg sv TOf ^iacrTrdS^oLf rd 

deinde feimonem eo conueitit, vt, quo modo Corcyrae, fedi- 
tioae fafla, alii Lacedaemonios, alii Athenienfes accerfiueiint, 
esponat. Hanc vero partem omittens inchoatam, de Athe- 
nienfium priori expeditione in Siciliam pauca narraf. poftea, 
cum Athenienfium in Peloponnefum nauigationem et Lace- 
daemoniorum aduerfus Dorienfes expeditionem demonftrare 
eflet exorfus, ad ea, quae ad Leucadem a Demofthene duce 
gefta funt, et ad Aetoloram bellum tranfit. inde Naupaclum 
abit. nec, * Epiroticis bellis ad exitum perduftis, biciliam 
rurfus attingit. poftea, quemadmodum Delus expurgaretur, 
oftendit; Argofque Amphilochicos, ab Ambraciotis oppugna- 
tos , relinquit. Quid niultis opus eft? totus enim liber ita 
concifus perpetuam hiftoriae feriem amifir. Accidit autem, 
id quod confentaneiim eft , vt vagemur, necfacile, quae tra- 
duntur, ftudio confequamur; cum ex diuulfione reruui per- 

turbata 

J KaSa/fer] RarytOnwS legen- 'A3>fva;'o<, K«r« %f.fff/:iflV l^ Tf.x. 
dum x,-i5^otJfj(, purgat, expiot : Sylb. 
vt manifeftum eft ex his 77»«- 

cj</. [p. 207. Ed. Oxon.^ Tov * Abfolutii bcUis , quae per 

uuri ■/fini.uyoi y^ i^i^ov txa5>ifav continmian gerebamur) Sic. r. 

e Sc. 830 DIONYSir HALICARNASS, t^ayf/iciTa. rtjg ^tavdiag , kclj rctV ^fJbirsXsiq rm a>ei?- 
S^ivroov fJLv^fJLOLq 8 '^aoiooq, 8^' dK^tj^cog, dvct<pe^8(rrjg. xpif 
^s rrjv Wo^iKtjv Tr^ctyfxarsiav sioofxivyjv Kduj dTrseirTTciTov 
slvoj, cckKvQ rs sTTsioctv TTs^) -ttoKKmv yivtjrcLj Tc-pctyad,- 

5 rodv xcLj ^vcKctrafjLa&r/rm. ori ^' i)c c^S-oq 6 Kavcav 
§rog , i^o oUslog Woq(a, , ^yikov. 8S^s)g ya^ rcov fjLi^' 
-raysvs^^spodv crvyy^a(!^sm &£^siaig ko^ xsifLmi oisikn 
rrjv Wo^iav dXku Tavrsg ^ rag rsr^ififjLSvag dysw STvi 
rv\v <ra(^^vsiav fisrrjk&ov. 

10 /• AtrioovroLf ^s kcu r^v rd^iv avr^ T<y£^ , ag 8t 

dpy)iv rng Wo^iag iikr/Cporog > h sx^h > ^rs rskcg 
i(prj^fJLoH.orog avr^ ro Tr^STrov ix. skdxtq^ov fis^og sJvctj 
Myovrsg olKovofjLiag dya&^g , d^x^v re kaQslv , ijg 8K 
av sifj ti TT^ore^ov , koji rsksi Trs^tkai^sHv rrjv Tr^ayfLa- 

15 rsiav , « ^^^^ firioh svosiv m ^asrs^n Tv^cvoiav avrov 
TrsTTOi^fjcB^ctjj rfpj 7i-^ocrriKii(Tav. rrjv <J' d(^o^firiv avroiQ, 
rrig ycarrjyo^iag ravrrjg a-vyy(^a(psvg 7rapi(Tx>lTcn* eius et 
Mfpofi. 
tio re- 

prehen- 
(iittir. tuibata meiis, impeife£las notitias ipfa fibi commode perfecle- 
ue refeire non pofilt. liiftoricam enim narrarionem perpetuo 
veluti filo ductam et colligatam oporteteffe; praefertim vbi 
res exponuntur et niultas, et quae percipi non facile queanr. 
Non efle autem reclam, qua ille vfus eft, neqae aptam hifto- 
riae rep^ulam , fatis conftat, neque enim de poilerioribus m- 
ftoricis, qui fua fcripta in aeftates et hyemesdiltriboeret, quif- 
quam fuit: omnefque potius id maluerunt, vt ad perfpicua» 
rerum intelliaientias tritis itineribus narrationem perducerent. 
X. Sunt etiam, qui, quod ad ordinem fpe£tat, ilhim ac- 
cufent ; quod hiftoriam neque, quo opus erat, principio fit 
ino-reffus; neque, quo decebat. fine coneluferit: cum ita di- 
cant, difponendi laudem non efle minimam, principium, qus» 
noii aliquicl llt prius, capere, et fine, cui nihil videatur de« 
effe, comprehenfam narrationem terminare: quarum rerum 
ab ipfo neutram fatis accurate animadueifimi effe. Occafio- 
nem porro huius accufationis hifloricus praebuii, qui cum ita 

propo- t Sc^ iivsi /&, DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 851 ir^OElTTCOV yoL^ , (t)Q fJLiyi<^OQ SySVSTO Tm TT^O aVT8 TTd- 

\sfjt,oov nsAo7rovv>}(riUKog , x^ovs ts fjirJKSi , y,aJj TruSri' 
fia.T(iiv 'KoWoov (TvvTvxt^^ti > TSX.SVTCCV t9 7r^ooifjt,iii Tcig 
ahiccg l^iiAsTccf TT^ooTov sIttsIv , <i(p' m Tt}v cl^x^^ ^ sAcC' 
|3s. g ^iTTog Jfi TccvTccg vTTQ&SfjLsvog i Ttjv T ocKn&ri % 

propofuifTet; omnium bellorum, et temporum diuturnitate, et 
miiltarum calamiratiim euentis, ilhid fiiifle maximuni, quod in 
Peloponnefo geftum eft, in extremo prooemio caufas primum, 
vnde principium duxit, aggreditur explicare. duafque cum 
oftendiflet, vnam veram, nec tameii vulgo notam, Athenien- 

fiunl 

f Sc. h TToMiioi. aperuiflet, reprehendl fortafle 

g AiTTxi Se raivTx? vro5iiii' poflet. Nunc, antequam belli 

vo«] Hic ordinem narrationis initium faciat, vtramque cauf- 

Thucydiileae reprehendit D/o- famabfolute, tam veram, quatri 

nyfius ; quod, cum duas prae- falfam, enarrans, nihil hac irt 

pofuiflfet belli caufas, alteram parte peruertit. Sed nec iliud 

veram, de potentia Athenien- omnino verum eft, quod Thu- 

fium, alteram Hclam et prae- cyJ/Wej falfas cauflasanteveraS 

textam, de rebus ad Epida- enarret. Veram enim cauflfanl 

mnum et Fotidaeam geftis, ait fuiflTe Athenienfium poten- falfam tamen et pofteriorem 
priuSj veram de incrementis 
et viribus Athenienfiumpofle- 
rius narrarit. At vero naiuram 
poftulare, vt priora pofleriori- 
bus, vera falfis, prius narren- 
lur. Ego autem vicifl^im non 
video, cur femper priora fe- tiam, quae Lacedaemoniis ni' 
mis crefcere vifa, eos in arma 
compulerit. Hanc vero in ipfo 
prooemio (vtpote rem fui iu- 
dicii, non ab omnibus appro- 
batam et conclamatam) flatint 
indicauerat, oftendens, quo- 
modo ex parua et humili ma- quentihus, et multominus, cur ximam et florentiflimam rem- 

vera falfis, in narrando fint pub. fecerint Athenienfes, 

praeponenda. Fahitis certe quomodo cum Medis bella 

orarorem non femper eo or- geflerint, quomodo Graecos 

dine, quo quid eftactum, nar- (ibi fubiecerint. quomodocunt 

rare iubet, fed eu modo, quo Lacedaemoniis contenderint. 

expedit: itaque interim, air, re Tandem vero, apertiflimis ver- 

expolita, cauflas fubiungi pof bis indicata vera cauffa, ad re- 

fe, qme antecefferunt. Quod liquas belli occafiones, quibus 

fi Thucydides , praemiffa falfa tamdiu fopitus ignis eruperit, 

caufi, ipfum bellum narrare enarrandas tranfit. Nam vr il- 

Orfus, poftea demum veram las priores pluribus exphcaret, 

HlON.HAL.VOL. VI. H ft«* ir 83« DIONYSII HALICARNASS. fASV , »» €«C ciivcvitctq ^s KsyofjLSVfiv , •vijv av^tjtrtv Tijg 
^A^nvccitiiv TroAsoo^' Kcuf t>ji/ 8>c ctAjj-S-^ fxh , xjtto ^s Aa- 
x6^aifJ!,ov(6ov 7r\uT70fi£vi>;v, 7}iv 'A&fjvfj&ev ccTroraXslcrctv 
Ks^KV^ctioi^ KdTCi, Koi^iv&ioov (TV[iyijCL'/J.a.v , 8ii cItto friq 
uAfj^^i y-cjui <tvTU) ^oK^cTPjg, Tijv d^xtjv TrsTroiijTcuf Ttjg 
^iriy/icrsoog , ctAA' «tto t^j STS^ccg , }cc(.Tce. Ks^iv 8T0t) 

fium ciultatis Incrementum; alteram falfam , quam tamen La« 
cedaemonii Hngerent, fublidiuro Corcyraeis aduerfus Ccrin- 
thios ab Athenienfibus mifium: non a vera caufa, neque ab 
ca, quam ipfe probaret, fed ab altera, fumlit initium. fcripfit 

enitn nec DlonyJiuS) nec alius ini- 
quior, requirere potuiflet: pe- 
culiarem enim illa potius et 
longiorem inftituto hiftoriam 
flagitarent : et cauiTae bello- 
lum repetendae funt proxi- 
mae, non vltirnae; vt monet 
Ant. Viperanus in lib. de fcri- 
benda hifl:. Potius igitur lon- 
ge fuir, Tbucydidem, indicata 
perfpicuis et paucis verbis ve- 
ra belli cauffa, inde ad occa- 
iiones (et illas belli cauffas tan- 
tas, vt, ii non interuenifient, 
iiondum protinus bellum coo- 
riturum fiiifle, multae circum- 
ftantiae doceant) percenfendas 
tranfire, quam ab ipfis Athe- 
narum primordiis aufpicando, 
ingens fibi praeter aninii fen- 
tentiam onusimponere; quod 
fi faciendum neceflario efler, 
nemo quifquam particularem 
hiftoriam fcribere, fed omnes 
quam longillime res arceffere 
deberent ; quandoquidem is 
ert rerum humanarnm ordo, 
vt mutuo quodam aexu omnia cohaereant, et femper pofteri- 
ora habeant aliquam cogna- 
tionem cum prioribus. At 
vero, inquit Dionyjius , ipfe 
Tbucyd. hunc locum hiftoria 
dignum , vtpote ab aliis prae- 
termiflum, iudicauit: itaqueet 
fuo ordine et copioHus omnia 
narrare debuiflfet. Sed nego, 
id ex Thucydidis verbis fequi : 
digreflione enim illum locum 
Thucyd. non abfoluta hiftoria, 
fe expofiturum, dicit. Id vero 
non potuiflet commodiore lo- 
co facere : pofuit enim ante 
initium belli, et pofuit eo ia 
loco, vbi maxime de bello fuf- 
cipiendo deliberatur. Quod 
fi ab initio hanc hiftoriam col- 
locafler, copiofius omnia, prae- 
ter inflitutae hifloriae argu- 
mentum, explicari oportuiflet, 
ne vel principium fequenti 
narrationi belli Pelopon nefi- 
aci inaequale videretur, vel 
ipfe negligentiae alicuius, auc 
imprudentiae, accufari poflet. 
AsaQius. DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. gaj 

y^a(^4)v h /jH^^ctvTO ^s 'AS-tjvcuot uvt5 ko^ TIs^otov- 
vricnoi , AvcroiVTsg Toig T^iocKovT^TSig (nrov^dg, a\ ctuTolg 
iysvovTo ' fJLSTO. T^v Ev^otug aKoocriv. ^toTt ^s sKvctclv, 
Toig atTictg TT^osypct^pce, tt^mtcv, KcfJj Tccg oix(^o^a,q t5 
jU^ Ttvag ^t)Ttj(rctj TTOTi , s^ OTH TO(T8Toq iroKsfji.oq Toiq S 
'^EWfjcri >cccTS(^ft. Ttjv fisv yoio dAtj&STctTtjv ir^o^^aa-iv, 
d(^ct'.s^ciTTiv ^s \oy(^, T^q ' hbnvaiaq i^y^fjLcuj. fjLsydKnQ 
ytyvofzsv^c, kcui (p6-2ov 'Tra.^sxovTctg Tolg AaKS^aifjLoviotg, 
dvayKa(jdJi sq to iioKsfLUv. ctj ^s sg to (pavs^ov Ksyofjug- 
vof ahidm, al'^' rt^rav skccts^oov' dcp' ci)v Kvcravrsg t«s ^° 
(TTrov^dq, sg tov iroKsfJLov KUTS^fj^rav 'ETfi^afjLvog s<ri 
'TToKtg sv ^s^ia scnrKsovTt tov 'lovtov koKttov. 7r^o(rotK8crt 
J' avT^v TavKctvTtoi ^d^^a^oi , 'iKKv^tKov 'sBvog.'* Kdij{ 
fiSTa tSto ^ts^s^x^'^^ '^^^ ^^?' 'ETTi^afjLvov, Kcbj Ta tts^) 
Ks^KV^av , KcLj Ta tts^) TLoTioatav , kciu\ Ttjv HsKo- ^* 
•Trovvyj^rim <rvvo^ov slg ETrd^Trjv, koi^ Tng ftyjS-svTag sKsi 

enim haec ad vei-bum: ,,Oiigo autem ipfius ab AthenienfibuS 
et Peloponnefiis, foluto, quod in annos triginta poft captatn 
Euboeam percuffum erat, foedere, manauit. qui cur ini?um 
foedus diremerint, et caufas, et diffenfiones, primum oftendi; 
ne quis, vnde tantum inter Giaecos bellum esftiterit, ali- 
quando poflet exquirere. Verifiimam enim caufam, licet iri 
fermonibus occultam, opinor hanc fuiffe, quod, Athenienfi- 
bus eas vires adeptis, vt Lacedaemoniis furmidabiles eflent, 
bellum necefl^ario fit excitatum. quae vero palam iadabantut* 
caufae, quibus faclum ell:, vt foedera rumperentur, et belium 
inter eos gereretur, huiufmodi erant. Epidamnus efl vrbs 
ad dexteram lita nauigantibus in lonium finum. incolunt au- 
tem ipfam, Ulyrica natio, harbari Taulantii". Mox, quae ad 
Epidamnum, ad Corcyram, ad Poridaeam gefta funt, et Pe- 
loponnenfium conuentum in vrbem Spartam , et orationes il- 

lic 

b In Thucyd. [Ed. Oxon. {\w\t^ Ed. Sylh.]Sylb. 
p. (4.] tranfpofito pronomine, i yieru ^v^oiuc, aiuciv in T/jU' 
(iclegitur: M(>?a:vTo 3e ccuts 'a9: cyd. exemplaribus, et mox 3' 
vjiilt^. itidemqueinfra p. 146, tXuexv et iy$cc^i<. 

H 3 kln J34 DIONYSII HALICARNASS. 

xuTo. Ttjg^AB-rivccim TroXecog Xoyaq. taLvrci, ^e fjLsx^i hcr- 
"XiAioov iK^tvA.vva,Q ^W^^ > tots lii^t t^? srE^ag cLirictq 
rov Aoycy dTro^i^Min rt}q dXti&Si rs aa^ aiirM ^oKHcriq, 
iV'^iv^s ci^^cifjLSvog' 'EyJjCp/criXVTo oe ol Act'4.s^ ccifjbov lat 

5 roiq crTTov^ccq AsXvS^o^ ^ict) '' 7ro\s(jLeiv 'A^nvoLioiq, 8 ro- 
(TBrov rm crvfJLfJLccx^^v irsK^svrsg rolg Xoyoig , oa-ov (^0- 
Qayjsvoi r^g'AS-/]vcii'8g, fivi ^ stt) fjjii^ov ^vvtjS-occriv, o^m- 
rsg cLvrolg rcc TroAAct T^^^EAActJ^o? VTroxsi^icL fj^ri ovra. 
01 yctp 'A^rjvcCioi r^oTTcp rotaios yj\S-ov S7rl< rd Tr^a.' 

"i^ yy.ccrcc , 'sv olg yjv^nSi^crav." oig sTTiriS-tja-t ra. 's^ya rtjg 
'TToKsoog , c(rcc fi&rct rov Hs^inKOV TroAsfjiov soog ri rifiAo- 
wovvyicrtayi^ hsTT^ci^avro , iLs^paKaictj^odg Kci\ sTrirf^oxcc- 
^tjv sv kXdrrocriv, ri 'jrsvray.ocioig 9<%o<?. dvay.vyi^s\g o , 
ort TT^ors^oL ra>v Ks^nv^aiKoov rjv , koui ^k dw' sKstvoov 

15 sAaQs rrjv dopc^v 7roAsf/,og , d\X dTro riroov , ravrcc 
ivdXtv Kard Xs^tv y^dO^st' ,^srd ravra Is tj^t} yi- 
yvsroL\ » TroXXolg 'srscrtv v<^s^ov ra Tr^ost^tjfJLSva, rars 

lic habitas adtieifus Athenienflum ciuitatem , commemorat; 
atque haec ita pioducit, vt ad verfuum duo millia confumat. 
quo demum ia loco altera de caufa, quae et eft et ipfi videtur 
efie vera, diflerit; hinc exorfus: „Decreuerunt autem Lace- 
daemonii, folutum elfe foedus, atque Athenienfibus inferri 
bellum oportere : non tam fociorum fermonibus in eam men- 
tem addudi, quam metu, ne nimium crefcerent vires Atheni- 
enfium, quorum ditioni iam fubieflam Graeciae maiorem par- 
tem viderent. Athenienfes enim ad eas res, quae incremen- 
tum illis attulerunt, huiufmodi ratio perduxit'-. Deinde ea, 
quae a Perfico bello ad Peloponneiiacum ciuitas gefiit , per 
capita curfimque fubiungit, in paucioribus, quam quingentis 
verfibus. Rurfus, cum illa rebus Corcyraeis anteire, neque 
ab illis, fed ab his, manafle principium behi recordatus eflet, 
fcribit haec ad verbum: „Po(t haec autem, quae iam expc- 
fuimus, haud multis poft annis, confecutae funt ' inter Cor- 

cyram 
k In Thiicyd. p. 49. Ed. l In margine Qod. Bodl. tt. 
Oxon. TToKeiiijTix tlvon pro 5ro- sW. 

^iiih. * Res Corcyraicae ae Poti- 

daca- DE THVCYD. HISTCR. IVDICIVM. 835 

Ks^Kv^cciKO, H.ctj vci TIoTt^aictTtKcc, Jictj ocTct Tr^o^pcccTtg 

•" T8^S tS 'TTOKSfX^ ytOLTS^ri. TCCVTCt 6 ^VfJLTTCCVTa., Qcroc 

eTT^cc^ccv o't "'EKXrjvsq Tt^og rs ccWf^Aag Kct^ ( Tr^og ) tov 
Qcc^Qcc^ov, eysvsTo ev sTSCt 'TTsntjKovTcc fidktTa, fiSTcc^u 
TTic, Ts Zs^^8 «y«%(W^j;V5<w? , y.aj{ rfjg d^x^^ "^^^^ "^^ 'ro- 

hSflii' SV olq 01 'AS-/}VCtlOt TYjV TS cc^X^'-' ^yK^CCTSTS^CCV 

nctTSi^ricrccvTO , Kct)\ ctvTo) 6'7r) fisyct exoo^ficav ^vvctfiscog' 

01 ^6 Aa,KS^CtlfJt.OVtOt , CclS^OfXSVOt , iiTe SKCiiKvQV f sl fZtJ 

isTi (i^otxv , " r!iTvx,d<^ovTsg to 7r\sov t8 X^°^^* ovTsg 

flSV KcLf TT^O t5 IJbYI Ta%f7^ /svctf Sg T^C TToXSf^Hg, Sl fJLtj 

ccvctyKcci^oivTo , To ds Tt Kojj TroXsfjLotg otKStotg s^st^yo- 
fjttvof TTsiiv ^tj ri ovvotfJAg TU>v 'A^rivcttciiv (raC^oog V^STOf 
ita^ Ttjg ^vfjbfiax^ag avToov '^tttovto' tqts ^e liKSTi dva," 
cxsTov s'.roihTo , ctAA' 'eTTtxst^yirecc e^oKst slvctj TTcccni 

cyiam et Potidaeam diflenfiones, et quaecunque hoc bellum 
fufcitaiunt. qiiae limul omnia , et quae inter ipfos, et quse 
adueifus baibarum Graeci geflerunf , annis fummum quin- 
qnaginta perfe^a funt; quot a difcefTu Xerxis.ad huius belli 
principium numerantur: cum interim Athenienfes et princi- 
patum conHrmarunt , et maiores opes ipfi fibi compararunt. 
quod Lacedaemonii cum intelligerent, non tamen, vt obfifte- 
rent, nifi ad breiie fpatium, adducebantur; et maiorem tem- 
poris partem quiefcebant: quippe qui nec antea, nifi neceffi- 
las cogeret, facile heiia fufciperent; et tunc domefticis etiara 
contentionibus diftinerentur. * Verum enimuero cum Athe- 
nienfes opibus manifefto crefcerent, initamque inter eos focie- 
tatem laederent: tunc non iam effe vltra ferendum cenfue- 

runt. daeatkae , et quaecunque huic clufa «rcoc v. ^. Exftat autem 

hello atifam praebtiere. locus [Ed. Oxnn. p. 64] SyW. 

n InT/jucxd eiCod.Bodl.-U^- 

m M6T*|J [quod in vulgatis %a<^o'v re, qniefcebantque. feq.v. 

inter 7i^oi^ctai(; et rwJg legiturj 11. (vt notauit ■S^/t'. ) to ^i n 

adciirum e vujg. editionihus. fignificat ^rtr/m wVi/ff, 

er rurfum ab eildem abeft iu- * Interea, 

H 3 Pro !• 835 DIONYSII HALICARNASS. 

a^afxivoK; Tovhs tov 7ro\sfjLov." 

tcc. 'Ex^^v ^' ccvrcv , d^^dfievov Toig ahia^ rH 

TrQXSfJLH ^flTslv, TT^CdTrjV dTTO^i^^^Cf^ T)^V ci\r]&ij KOUI kctVTOt) 

'5 ^OKiicrctv. ri TS yd^ (poV<; uTrriTH Tct Tr^oTi^ct Tm vqri- 
pm d^x^^^ > ^A '^dXi^Sn TT^o Toov "^svom Xsyt&cti' ri 
TS Triq ^iriyyicTiOd^ sl(j-\^oKri K^stTTOdv ctv sytvsro fiaK^ca, 
Totavrtjc oiKovofJbiag Tv^So-at. «oe ya^ sksIvq Ttg dv si- 

'TTSiV f %0< , TU)V dTToXoysHcB^OUI WS^) aVT^ (^akofMivCtiV , OTt 

50 fjAK^d y.ajj SK d^ia Xoya Ta Tr^dyfMara ijv, ^ ytoiva^mm ^ 
P KaTfjfia^svfisvct toI^ tt^o ama , mts firi^sv Sslv ctTro 
TaTCi)v d^x^^ TTotslcQ^ai. avToq yd^ aiq SKKst^pSsvTa tqv 
roTTov T8TOV VTTO TMv d^yjatciiv, d^tov Wo^taq V7rsi\ri(psv, 
ctvTaHq As^scriv iiTCt) y^d(pci)V' »Ey^axpa §s ctvrd , koh 

1$ T^v SK\^o\riv T8 Kcya sTroiricrdfiyiv atd to$s , oti Tolg 
<7t^o sfza aTracriv 1 SKAiTTsg to xoj^ioi' t«to rjv' kojj n Ta 

runt, fed omni ftudio conandum, vt eorum potentlam, fum- 
tis armis, ii tieri poflet, euerrerent, ' 

M. Oporrebar autem ill im, cum belli caufas indagare 
coepiflet, eam, quae vera eller, quaeque ipfi probiuetur, pri- 
mo iuco tradere: cum et natura poftulabat, vt priora poflerio- 
ribus anreirenr, vera prius, quamfalfa, dicerentur; et ipfenar- 
rarionis ingieflus, ii eiufmodi ordine inflitutus eflet, longe 
futurus erat praellantior. non enim, fi quis partem illius tucri 
veiit, ea ratione poflit vti, quod vel paruae res eflVnt, nec fa- 
tis dignae oratione; vel cumrnunes, et ab aliis antea fic pro- 
tritae, vt nihil opus eflet ab his initinm ducere. ipfe enim 
hunc locum, vt a veteribus praetermifllim, hiftoria dignum 
exiftimauir, qui ad verbum ita fcripferit: „Scripii autem ea, 
et ab inftituto fermone propterea diuerti , quod fiiperiores 
omnes hunc locum omiferunt, et aut res Graecas ante Medi- 

cas, 

o Pro »}v fcriptus liber ha- cwa^av aliimalunt, &\\\uuc;%xv: 
bet articiilum ^v. perperam. hi, quafi aiiae xytiaxv ; illi, vei- 
Sylb, ut Hfiu uyvcav ra iziTAinsvXt^ 

p Ka:r;)jLta:|gwj[*«vaIegirur eriam SyW. 
z^ i\d Hejychiutn; apud Suid.im q In Thucyd. p. 54. Ed. 
Vero >ta5;}ft«|ev;4iv« : ficut etiam O)i.0n. (KAnrig thto ^» To ;6Wf/ov, 

et' DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 837, 

"MflhKCt. T8T0OV <^£, oa-TTi^ Xa) PJXpaTO SV Trj 'ATTtKrf 

^vyy^oiC^^ 'EXKdviKog , ^octxiuiq ts ko) ToHg X^ovoiq ^k. 
ciic^i(i&>g sTTSfzvti^rj' cifJLoc os kcli Ttjg d^X^^ ci7r6asi^(\f 
gXSt Tfjg Tuv ' A^yjvaiaiv, sv o7<a t^ottci) y.ciTS^r*;." ^ 

i^'. IkcCVOV flEV av H.aj\ tStO TSKUfJ^iOV riv T8 fX^ 

xctTct rov aoi^ov t^ottov c^KovofjL^^cu{ TTJy oi^yriciv vtt 
avTH' Ksyoa o^ to fhvi Kura C^vcriv sxsiv Tr^ocrs^^i o^ 
T^TCt) -^cif To fiyj , sig a ^sl •iisOdkaia , tsts\svt)jksvcli 
Trjv Wo^iav-. STtj ya^ stttci kc^ slKoa Trt^tSi^.rjCpoTog t5 
'TroKsfia , iravToe, rov x^^^^^v thtov scog T^g KccTa\vcrsii)g 
avT^ (iioocrag, fisxot th ^svTspa Kctj tUo^rS KaTs(^i{2a<rsv. 
sTng Tfjv iToi^iav , T^ TTS^i Kvvog (rrjijLa vaufj>ax^^ "^^ 
cy^onv \ii\^Kov 'xapKTSivag' kclj TavTa 7r^osi^rj'KCi)g sv 
Tco TT^ooifjiici), -TrdvTa Trs^iK^^l^SiB^of toc. ir^ay^^svTa KaTci ^^ 

TQV^S TQV iroKSLLOV 'KcLj SV TfJ 'TTSfJLTTTrj i^l'^\(i) irdKiV CTVV' 

avaKs(^a\aiiv ts T:^g X^°^^^j d(p' ii t ijp^aTo, 'kolj fJLS- 

cas, aut Medicas duntaxat, corapofuerunt. Eas autem MS, 

quas et Hellanicus in Attica hifcoria perfecutus eft, neque 
copiofe, neque tempoiibus fatis accurate diftinftis, explica- 
uit: fimul etiam, quod Athenienfium principatus qua ratione 
ft conftitutus, declarat'^ 

XII. Satis igitur et hinc aperte colligitur, narrationem ab 
ipfo non optime, id eft, non vt natura poftulat, efle digeftam. 
Huc accedit, quod nec hi{!:oriam quo debuir Hne conclufit. 
cum enim annos vii et xx beilum comprehenderit ; atque, 
hoc quantura temporis eft, vfjue ad belH exitum ipfe vixerit; 
tamen vfque ad annum xxii liiftoria perdu6la, octauum hbrum 
maritima ilia pugna, quae ad eum locum, quem CynoiTema 
appellant, eltcommifla, tei-minauit. * Adde, quod, cum in 
prooemio , quaecunqus hoc in bello gefta funt, omnia fe eflc 
perfcripturum affirmafl^et ; iremque in quinto Ithro tempora 
coliegiflet, et vnde ortum bellura elt, et quoufiiue procefht, 

fcripli^ 

et p. 837. V. 2. ts-Tff. \nEditii * Praefertim eum, 
tamen quibufdam ustts^. 

H 4 r Iii- |3| DIONYSII HALICARNASS. 

y^^ic k 'TT^osX^oov H,ctre\vS->j , rctVTa Karci Xt^iv yg- 
y^itC^s' wKaj rolq »' (^otTro) x^rjo-iuccov t( lcryy^ia-a/jLSvoig, 
fjLovov aBTHTO oxv^ooQ ^vfMi^xv, cls) yd^ kyu) fjLSfjLvyiixouf^ ' 
y.a] doy^ofJLivs t5 TrqXsfxa, n,au\ fi^X^^^ ^ STsXtvTi^cre, tt^o- 
'5 Qsi^ofjLBvov VTTo TToXAi^v , oTi T^k svvscc hvi ^sot ysvsS^oji 
avTOv. STfsQioov oe oici TravTog ccvt8 , ctlcB^oLvofLSvoc ts 
rii hKi>t(ct , Kcuj Tvooa-sxm rriv yvodfiriv , oT/cog dKoi^oog 

1t sl'(T0fJLCij- KCtJ\ ^VisQfJ fJbOf Q^SVySkV TtJV SfXCtVTb, STri s'l' 

Kocrt fisTci T*iv sg 'Afjt(^t7ro\iv i^^ctTriyiav' Kaj\ ysvoixivta 

lo Tvct^ oifjuQ^QTsq^oig Toig Tt^dyfJtcccri , kcli ix hcrcrov ^ ToHg 

XlsXoTTovvfjcricig otct Trjv C^vy^v , aotS' rjcrvx^'^^ "^^ ctVTHv 

ft.xKKov cilcBsS^ctjf. Trjv »j fjtSTct (tu) ^sko. 'styi ^ictCpo^ctv 

7S KdUl ^VyXVa-tV t£v CrTTOV^COV , KOj TCt 'sTTitTCC , Cii)g STTO' 

KsfjtyjB-r] , e^riyrjcrofjtaj.ii 

fcripfit haec ad verbutn: j,Hoc folum exitu compiobatum ex 
jis, quae futuia ex oiaculis affirmabanrui-. femper enim, et in- 
jtio belli, ei vfque ad extrema temppra, recordor a multis efle 
iiiini.iatum, oporcere ad annos xxvii bellum perdurare. mjhi 
autem per totum iilud tempu.s vita fuppeditauit: cum et id ae- 
tatis effem, vt rerum fenfum haberem, et in eam curam ani- 
mum inteiiderem, vt finguias noritias optime confequerer. 
Cumque * anno xx poft Amphipolitanam expeditionem patria 
mea eNfu'aiem, er apud ytrofque, dum res agereptur, nec_ 
minus apud 1'elopoqnenf^s ob exiihum, verfatus eflem; fa- 
clum eil, vt aliquid ego peritius iplis potuerim in otio cogno- 
fcere. Dififeniiunem igitur poft decem annos exortam, et 
foederum perturbationemj et quae deinde ia bello cpnfecuta 
funt, explicabo". 

Xill. Prae. 
r IncUifa praepofltio «to s lidem libri habent ToTg 
addira ex vulgatis Thucydidisi n«AoTo>v»jff/wv, fc. z^ayntisLv. Ex 
fxemplaribus in iifdeni feq. v. iifdem verfu 12. infertus eft 
pro c'/,"Q^i legitur fx"?**'? •' et inclufus articulus t«. Exltat 
mox eyftiyf pro e^w lidem U- aurem |ocus [ p. 306, 307, 
bri V. 7. habent ««f <|3f(; n. Ed Oxnn ] Sylh. 
alioqui ««fi/^wc rt fic accipien- * 4nfiJi>n ■, poftquarn ad Am-. 
dum foret, vt ifa^-efovTwj T< fvj- phipfiltm dux fiujjkniy vigefir 
jna p. 794. V. 12. Sylb. rmm primum. 

t Scrit r DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 839 

<y'. "'On ^s Ketj TTS^i rccg g^s^yctcrict^ joov y,s(^a.- 
Kctim rjrrov s7rifJLs\riq e^iv , f} Tr^siovag r8 ^sovrog Xoynq 
aTTo^i^^g rolq sKcirxovoov ^sofJAvoiq , ^ ri pctSv,aoTs^ov 
STrijt^sxw Tct ^sofjLsva. irksiovoq s^s^yacriccg , TroWolg 
rsKfMr.^iotq Qs^ui^<rctt ^vvccfjLSVog , " oAiyoig X^WOfLc^, 5 
rdQ fjisv "n-^coTctg 'AS-tjvccioov ^ctf llskoTrovvfja-iUv vctvfjca.' 
Xicng cifMHpoTS^ccg tts^) rriv rsksuTrjv rrig ^svTSoocg ^i^^Kn 
y^cia^siv do^afjcsvog' sv cug TT^og STrrcl kcu, rsa-(Ta^ciy.Qvrcc 
vocvg n.sXoTrovvricriijiv SiKoa vcjcvcr\v 'AS-yjvuiioi fjcovoi ir^og 
TToWcfKKcKriHg rm '^ao^d^m vavfLaxrjcavrsg , ag fisv lo 
hs^Ssi^av , ccg ^' avTccvci'^iig 'sKa(^ov , iiK sKcirr8g, h XIII. Praeterea et vbi amplificationibus res perfequitur, 
minus i!lum efile diligentem ; et vel ea, quae breuitatem po 
ftiilant. veibofius exponere; vel, quae longiori funt oratione 
perrracl-anda, leuiter nimis attingere, multis argumentis pro 
bare poffim : fed paucis tamen vtar, et a naualibus primum 
AtbenienfiumPeloppnnenfiumque pugnis, quae in extremoyc- 
cundo Ubro narrantur, initium capiam: cum Athenienfes, con- 
tra naues Peloponnenfium xDvn foli xx nauium clafle * ad- 
uerfus barbaros multis partibus plures, ita maritimo proebo 
decertarunt, vt, quot ad bellum naues emiferant, totidem 

plane In cap!'- 
ttnn tra- 
iiiitione 
Hov. fiitii 
accura- 

tUS tjl. t Scriptus bber eopulatiue 
]iabet Mji ^u%noTf^oy. fed dif- 
juncliuam *i fenfus ipfe poftu- 
]ar; et fic legendum efl*e de- 
<:larantetiam fequentia p.840. 
V. 8- et p. 846. V. 12. Sylb. 

u Mutilatus efllocus, etboc 
feie modo complendus. pri- 
mum poft o/fyo(? x?«*'«f*'*< po- 
nenda efl diiHnftio perio- 
dica. deinde poft f<o'vo; , v. 9. 
lale quidpiam inferendum : 

ili»Vftie:TO y liCtH^U VJI^ hll%00l)i^ 

» ' ' > , > V , 

%ftjT<>'-l diyiyvjder toi/w«vtiov oi tv rijv \ixvijixxixv , ev r/ ol 'A5>)va?o» 

jTfo? «-oAA. T. (2. Significare enim 
vult, alterum naualeproelium, 
in quo minorem virtutis fpien» 
dorem cum Peloponnefiis di- 
micatum fuit, prolixius a Thu- 
cydide denarratum eile : alte- 
rum vevo, quo teiva marique, 
vno eodemque die, fumm^ 
cum glovia Perfae fupeijiti fue- 
rnnr, admodum breuiter ab eq 
?fle per(hi<Stum. t>ylb. 

* Locui in Graefo tnutilatut. H5 ff 11; ?40 DIONYSII HALICARNASS. 

avrS' iyEymro '^ ( o g ) ^sroi ravrct '/cabj ri iTr' Ev^vfts- 
^ovrt TTorafjL^ ev Yluf/,(pv\ia, 7i:i^ofJLct.xict, >tctf vctvficvyj,a. 
" K'Srivci.im •a.cu[ rcov ^vfLfji,ci%m Tr^oq M^dag' koiji sviicoov 

5 T^ uvTtj t]fj.e^cc a,fi(^o~e^ct 'A^yivcuoi , Kifimoq rn M<A- 
Tict^8 T^ccTtjySvrog , 'Ketj eJkov r^i^eiQ ^omytm , v.dt\ 
otei^B^si^ctv rcii Trcicrctg eq oictKoa-iccg," oftoict ^' e<^i 
Tra^ ctvTcp Kctf rct Kuroiroiq 'Tire^iy.aq fidxctq , ri fiYjWj- 
vofievct Treoct rS aeovrcg , ^ (rvvuyofigva. elg iKurrov rS 

10 fier^i^. ru fjbiv ye tts^) IlvKov 'AS^yjvuioig Tr^uxSevra, 

. Kcui ra. TTS^) rriv IK^w/trtf^iuv KuKnftsvtjv vr,(Tov, 'ev h Au- 

y.e^uiiJ,ovii^q KurwKXeicruvreg k^eTroKio^y.yi<ruv , d^^cifJLe- 

vog sv rrj rsTcc^r'/] Qi(3Acf) oc/jyelcScJUj, kcjiji fJLsru^v t5 'Jto- 

XsfjbH rS^s TT^ci^eig nvug ers^ug 7ru^uoivyfl<rctfi6vog' elr 

15 uvSig STTiT^exljug e7r) rriv dwodocnv rm e^H , ctTTUvru 
Tu yeyevrjft&vu yturu rcig ftuyjug vtt' dfjtOore^m oieXri- 
XvSev ctK^ii^c^g Hcq dvvuroog' irhsiag , ri r^iUKOdiag ^i- 

plane alias depreflerintj alias cum ipfis homiaibus ceperint. 
qua de le ipiius verba fubiiciam : „Poftea fimul cum fociis 
Athenienfium, apud flumen Eurymedontem in Pamphylia, 
terreftii naualique certamine aduerfus Medos pugnarunt: eo- 
demque die bis Athenienfes, duce Cimone, Miltiadis filio, 
vicloiia potiii funt, captis ac depreiiis omnibus Phoenicum 
nauibus ad ducentas". Atque his quidem non diflimilia funt 
ea, quibus de terreflribus proehis agit : nam aut longius, 
quam par fit, proueiiitur; aut rem praeter modum contrahit. 
Cum enim ea, quae ab Athenienlibus circa Pylum etSphacte- 
riam infulam gefta funt, cum obfeflbs in ea Lacedaemonios 
Athenienfes expugnarunt, in qiiarto libro narrare coepifl"et, 
atque interim pauca quaedam leuiter atrigifl!etj ad ea tum 
demum, quae funt poft confecura, fermonem conuertit; at- 
que omnes vtrinque commiflas pugnas, cum neque niuhi iii 
illis cecidiflent, et perpauci fefe dedidiflent, diligenter et ac- 
curate pluribus, quam verfibus ccc eft perfecutus. quam qui- 

dem 

oe lllud hi addituni ex Tbucyd. exemplar. p. 55. Ed. Oxon. 

y Pro^ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 841 

yjSQ y uvxoq dTTO^socoKcog roCig fjLccx^ig' x.au\ Tctvra, a 
'7ro\?^.ot>v Qvrm , arf roov ci^ro^.ofisvcov , ars rm Trccpa.- 
c ovrm roL oTvKct. avrog ys roi cvyA.sC^aKaiifji.svoq ra 
'TFsei ryjv fidxnv , y.ara As^tv iiroo y^aOsf i->' iWs^avov 
$s sv rri vri(TM , )io^ (^&ivrsg sK^^pS-i^a-av rocroi^s' tUoari 5 
fisv oTrXiTctj ^isQricrav Kouj isr^anocrioi o\ Trcivrsg. r^roov 
^Mvrsg S/cofxic^yicav oKrco ciTrooeovrsg r^iaKocior o\ o 
a\koi ccTre&avov. tiouj ZTra^riarouf rnTCov fja-av rm 
^covrm 2 ('^«f'<) SiKoa-t y.oLJ sicarov 'AS-tjvatcov ^e 8 ttoA- 
Aci ^isOS-cc^t}(rav." 10 

ly. Tijg ^s NiyJii ^^arr,yiag fivri<B-s)g , ort vavg 
i^rjKovTa Kaj\ oia-xtKing oTtKirag 'ASrivatcov STrayofjLsvog, 
«TT* nsKcTTowfia^ov 'sTtKsvcs' KaraKksta-ag ^s AaKS^at- 
fioving slg rd (p^^^ta , t^? sv ^ KvScc^oig KarotK^vrag 
i^swoXtG^Kfia-s , Koui rrig aKKtjg YIsKoTrovvija-ii 'rroXXriv 15 
i^rua-sv i^ h^ alxfiaX(iir cov TrKriSog ^ s-jrayofjisvog, 
ccTrsTrKtva-sv sig rag 'ASijvag' iiroog i'i^riKtv g7r<T^o%a- 
^rjv , 'TTs^t fisv raiv ev KvSrj^oig Tr^ayfjcciroov' '^ jjKcif 

dem pugnam ipfe fummatim explicans, haec ad veibum fcri- 
bit: ,jln infula quidem cae(i, aut viuicr.pti, tot fuerunt. ar- 
mati in eam traieceiant ccccxx. ex his viui capti ccxcii, reli- 
qui occifi. ac ex illis quidem, qui \iui capti fuerant. Spartani 
erant numero cxx: ex Athenienlibus pauci funt interemti'. 

XIV. De Niciae autem iniperio illata mentione, qui fe- 
xaginta nauibus et duobus Athenieniium grauis armaturae 
millibus in Peloponnefum duilis, ac Lacedaemoniis in caftel- 
la concKifis, Cytherios expugnauit; magnamque Peloponneli 
partem depopularus, ingenti captiuorum multitudine abducla, 
Athenas renauigauit, lic curlim de rebus ad Cythera geftis 

ait : 

y Pro «Jto? recliiTS forfafle riorum virio. alioquin illud 
legerimus Tat/Tot^c, btfce. Sylb. Doricae , hoc communi Mn- 

s Inclufa T((>; addita ex guae adfcribendum foref. 
vulg hhr. Thucyd. [p, 238. Sylb. 
Ed 0x0«.] Sylb. b \n rm\g\T\e Cod. Bodl.'lff. 

a .Vota hic i<i/3«pc'? : etmox krayoiifjo;. 
v.vlt. Kw3>}?o'C '■ vereor, ne iibra- c Tbuc^d. p. 244, Ed. Oxoti. 

d Ex- 842 DIONYSII HALICARNASS. 

jw-a^»?^ yBvofjLivriQt 6k(yov juiv riva x^ovov v^nirwciv ol 
KvS-fj^ior sTrena. r^ccTrofjLsvoij KccTeCpvyov sk rfjv uvoa 
woKiV Hct} vi^i^ov ^vvB^^t^crccv Tr^og NrKictv aaui r^g ^VV" 
ei^Xovrctg, 'A&JivctiOig STriT^sxpojj tts^) a-(poov amm, TrKriv 

5 S-ccvciT8." 7fs^\ ^s ryjq Alyivrjralv dKM(rs&)g rm tv &v- 

' ^sct' ^ j}'Ev r^rct) o ol 'AS-tjvctioi Kccraa-x^vrsg, M.ajj %<a- 

^^cTccvTsg svSvg '!rci<rri tyi T^ccria. , al^^ci rrjv &v^eav 

x<xf T/;v rs TVoKiV KareKav^av , kclj ra svovra s^s^no^Sri- 

<rav. r^g rs Alyiv^rag, ocroi fji>j sv Xt^(r\ S'ie(p&ci^fi(rav, 

10 ayovTsg, d^iKovro elg rag 'ASrivag." ytvofxevoov ^s irs^t 
rag ^ iroXsig a/ii(poT6^ccg sv&vg sv d^x^ ^5 TroKefjLii fjus- 
yoL\(tJV crvfjuCpo^iv , oi dg eTTS&vfjLJ^crav dfMCpors^cuf t?5 
si^yivrig , tts^) fiev rrjg ^ Tr^ors^ag , /ors 'AStjvaloi , rS' 
rfxrifLSvrig fjuh avrolg rrig xco^ag , % oiKoCp&o^yifievtjg ^l 

IS Tfjg TToAsMg vTvo Koifii , Trdcrav dTroyvovrsg {^o^Ssiav 
^AA?;v , aTfeTeiKav 7r^scr(2sidv slg 'Z7rd^xr,v , slprivrig rv- 
Xiiv ^sofJLSvoi' 8TS r^g dTro^aXsvrag dvd^ag si^^tinsv, ^rs 

ait: „Pngn<i commifTa, Cytherii, cum non diu reftitifTent, 
fuga fe in fuperiorem vrhis partem receperunt; ac poft, cum 
Nicia et collegis fakitem pacli, fe cum rebns omnibus ei dedj- 
deiunt''. De Aeginetis verocaptis, qui Thyreae erant, ita 
fcribit: ,,lnterea Athenienfes, cum appulifJent, ftatim omni 
exercitu admoto, Thyieam capiunt, oppidum incendunt, 
omnia diripiunt. Aeginecis autem, ii qui a caede feruati erant, 
abduciis, Athenas reuerterunt", Cum autem raagnis vtraque 
ciuitas in ipfo ftatim belli initio calamitatibus confiiclaretur, 
fiebat, vt pacis vtraque cupiditate teneretur. lam de priori 
verba faciens, cum Arhenienfes, omni fua regione vafiata, 
~ ciuitaie veio propter peftilentiam eshaufta, auxilium prorfus 
omne defperantes, Spartam legatos miferunt, * qui pacem, 
qua niaxime egebant. pofcerent, non ipodo legatorum nomi- 

« j na 

d Exftat locus , pag. 246. fine augmento initiali : at non 
^iufcicm Editlonis. item (iy.ovoiz.iicSf.i, p. 837. V. 7. 

c i^f/i Spartamet Athenas. Sylh. 
y Keferri poteftad Athenas. * Al pacm confequi poftu- 

p Nota hic el>ie(i3egitii§vy)g lantes, 1. 

^ ;& Ex- ^ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 843 

Ti^c ji>]3-evTc(.g SKsi Xoya^ vtt clvtoov , ^ts t^c svuvTicoS-ev- 
rccg' v<p' ctiv Tcsic^ivTsq AaKSoaijULovto; , Tclg c)iu\A.aydq 
U7rs^l>fi(pi<rccvTo. (^ccvAMg ^e Trcdg kclj jtuS-vucog , cog 

^5^i fJLlK^OOV KCLj ddO^COV 'TT^CtyfXciTCOV , TCtVTCC sfpfJKS' 

^ ijMsTcc ^6 Trjv ^svTS^ccv sicrQoAfjv Tm YisKo%ovvri(ric»>v o\ c 
'K^YivoCioi, cog ri ts yri ccvvoov STSTfjLrjTO to ^svts^ov, Kcij 
ii vocroq sttsksito uficc Kctj o TroAsfiog , rjWoicovTO Tcig 
yvoofjLag' koj tov IIs^ik?\.scc sv aiTia, slr/(ov , ccg irslcravTct 
<r(pag iToXsftsh , KctJj at sksIvov Tcclg (rvfjLC^o^aig '^s^ittS' 

'TTTCOKOTSg' TT^Cg dS T^S' AaKS^aifCOVliig OO^fJLtJVTO CTVyXOO'- 19 

^siv. 'Kon Tr^scTf^sig Tivag TTSfxxJjccvTsg * TT^og avtng, 
aTT^aKTOi sysvovTo." Trs^) os Ttjg ^"^ v^s^ctg , otS AaKi' 
^atfjLovtoi T8g TTS^) HvAov aKovTag j^tcfKocriHg 'KGyJcroC' 
S-cn TT^oS-SfjLsvoi, TT^scTi^siag dTTS^siKav sig Tcig 'A&^vag' 
KoLf Ti^^e Koysg st^rjKS t^^V vtto tS Aa^KS^atfjLovin j>ri&ivTag j^ 
TOTS , Kcui Tag aiTiag ^ siTsKriKvSs , JV dg 8k stfstsKs- 
S^ria-av ctf (TTrov^aj. 

na praeteimifir, fed illud fimul, quam apud eos orationent 
habuerint, quique eorum petitioni aduerfantes effecerint, vt 
foedus Lacedaemonii reiicerent. quae leuiter ac negligenter, 
quafi contemnenda, his verbis expofuit; „Port fecundum Pe- 
loponnefiorum irruptionem Athenienfes , cum iam iterura 
eorum vaftata eflet regio, ac bello et morbo vexarentur, mu- 
tata voluntate, Periciem, quod bellum fuafiflet, incufabant; 
illius eflectum opera exiftimantes, vt in tot calamitates incide- 
rent: ac, cum cedere Lacedaemoniis ftatuiffcnt, miflis hac de 
re legatis, nihil apud eos eff"ecerunt''. De pofteriore vero 
verba faciens, cum Lacedaemonii captos ad Pykim trecentos, 
mifla Athenas legatione, recuperare quam maxime vellent, 
eam orationem, quam Spartanus ad Athenienfes habuit , et 
caufas, cur padionibus non fteterint, percenfet. 

XV. Quod 

i Exftat locus T/jucjd. p. / 'r^e>.ij/.u^e'] Reflius forfan 
Il6. EiL OxoH. f7re^^?.v9e: itidemque paulo in- 

i In vulgatis Tbucydidis lii fra, p. 845. v. i r.iT/Tf^«xf' [pi'0 
ttuTui, vulgari v-norpix^'-] l'c enim et p. 

k Spaitam quidem innuit. 839. v. 4. dicit gx^vnQre^o-j iirt- 844 DIONYSII HALICARNASS. 

li . Ei f^sv av fi stt) Trj^ 'AS-fjvctim 7r^sa-(^sia,g rcc 
as^PuKaia. tmv yivofjLSvcov T^EPiEiX.yid^vict ^riKooa-i^ r/^KSi' 
Koycjdv ^s KOJi 7ru^ay.A^crsoov, alg sy^^ricavro cl 'Tc^io-^siq, 
h^sv s^si, fJ^fiTs 7r£tc\^S'jra}v, fz'/jrs ^ s^afMSvctJv raq (TTrov- 

5 haQ AaKsdaifjiovioov ri dri Trors 8 rriv ctvrriv Tr^oai^scnv 
6(^vka^s Kcij sTr) r^v sk ry,g ETra^rtjg dC^iKOfMSvoov slg 
rag 'AS^vag\ 8^s yao sksHvoi oiaTr^a^d^svoi rrjv si^^- 
vrjv dTTriKB-ov. sl ^^' dy.^i^cog ^sl ravra slp^^ojojy oid ri 
irapsKiTrs oa^vfLOoq sySiva ^ ^ yd^ ori ys dS^svsta ov- 

10 vdfiscog f^si^ysro ti-s^) duCpors^oov rng svcvrag sv^siv re. 
KdJf sPsiTrslv Koysq. sl as ^ri Kard, Koyio^fjbov nva rtjv 
krspav Tr^osiKsro Tr^scr^siav s^spydcraS^cij , yK sxj^ 
cvfjJ^aKsiv , Karct ri rriv AaKooviy.riv vr^osK^ivs rrig 'At- 
riKrjg fiaKKov , rriv v^s^av rolg Xi^'^^^^ dvr) rri^ Tr^ore- 

jr pag , Kci\ rfjv dKKor^iav dvr) rr,g idiag , KoJf rtjv stt'} 
sKarrocTi KaKOig ysvofjLsv/iv , avn rr,q svn fjLSiC^ocn. TTOm.^ 
Ksoov Je dKcoa^Sig ko^ KaraaKa(^dg , Ka\ dvo^aTroat- ' 

XV. Quod fi ergo capita rerum ab Athenienfium legati? 
geftarum perfequi fatis fuHfet; neque adhortationes, neque 
orationes, quibus vfi funt, aut qui fuaferunr, aut qui foedus 
admiferunt, commemorare opus effet: cur non idem in iis, 
qui Lacedaemone Athenas venerunr, inllitutum feruauir, cum 
illi quoque pace infefla difceflerint? Sin autem et hic dili- 
gentia opus effe non ignorauit, cur illa per negligentiam 
praetermiiit? neque enim putandum, eum facukatis imbecil- 
litate prohibitum, ne aut inuenire, aut, quae vtrobique re- 
bus ipiis conuenirent, eloqui polTet, Quod fi, fuis rationi- 
bus quibufdam addu£lus, alteram legationera exaggerare ma- 
luit; nequeo fane coniicere, cur Laconicam Articae, hoc eft, 
eam, quae pofterior eflet, ei, quae praeiret tempore, antef^rr 
let; cur propriam alienae; cur eam denique, <juae mmorum, , 
quam quae maiorum calamitatum caufa mifla fuerat. (.um 
vero vrbium expugnationes et euerfiones , et hominum ferui- 

tutem, 

Tffxw » et P- 84^- V. 12. genter percmja , leuitQr perftri' 
f^tiixui; i7(iTiTiox,MiJ.ivot ) negli' (ta. Sylb. 

m Pro~ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 84S 

CfJLH^, 'AOJi aK?<a,g TotctvTct^ (TVfJL(^0Pccq TroWdniq dvay' 
act^iig y^ciCpsiv , 7roT£ /jLev ^rcog ooixa, , koj ^siva, kcu 
ct/CTm a^icc a^divsiBcti TTotsli Ta Trci&fj , oj^g pLrj^sfjLiav 
v7rs^(ioXrjv fJLY]TS Wo^ioy^a(^o(g, fi)^Ts TroifjTalg, naTaAt- 
TTslv TTOTs ^s 8TC0 TaTTSiva KOj fjLiK^d , co<7S firj^' sig at- 5 
S^fjciv yifjLcov t) TTserslv yvct)^i(rf.ca ToHg clvayivoocrK8cri tov 
ccv^pa. Ksyoov ts, a Trs^t Tfjg YlKaTaiSCt^v nroAscog si{^>jKS, 
KGU\ TTi^) Tfjg 'MiTvXrivaioov , ko] tts^) Trjg M.rikioov , 8^sv 
^sofjLcLj Tag \s^Sig r/Mvag (ps^siv , sv alg awo Trjg ccK^ag 
^vvdfjLscog s^Sioycc-ouf Tag (rvfjL^o^ctg avTm' sv alg ^' 10 
£7r<T^s%£/ Kcui fJLiK^a TTOisl Ta TTccS-ij avToov, '/.aT<x TToKA^g 
TOTT^g Trig Wo^iag , t8toov fjLvrjcB-rj^rofJLcuj' iyTls^) J e Ti^ff 
avTiig x^ovag "^ Ta'T«? EKicovaiag 'A^rjvcaoi SKTToAto^Kn- 
cavTsg , ccTrSKTSivav r^g '/i^oovrag' TTcu^ag ^s ko^ yv- 
va~i'Aitg r,v^^a7r6oicrav' •kouj rriv yyjv JlKaratsvciV ij- 
" s^ooKav vsfjLscB^aj. « w Ka^ 'A^rivodoi i7ciXiv sg Ev- 

tutem, aliaqiie id genus fciibere cogitur, ita interdum animos 
crudelium, grauium, et miferabilium commemoratione per- 
turbat, vt nullam reliquis hilloricis, nullam poetis rei altius 
extollendae facultatem reiinquat: interdum vero adeo pufilla, 
adeoque humilia nobis oftendit, vt eorum cognitio ne leuirer 
quidem animos afficiat. Cum autem de Plataeeniium, cum 
de Mitylenenlium ac Melienfium ciuitaribus ageret, fummam 
in illarum calamitatibus defcribendis vim adhibuit. ac verba 
quidem, quibus calamitates eorum fummis viribus exaggera- 
uif, non puto neceilarium efle nunc in medium adducere, ea 
vero loca, in quibus hanc diligentiam vitauit, et aerumnas 
eorum propemodum extenuat, quod in hiftoria fua non rarci 
fecil, alTeram : „Iifdem temporibus Athenienfes, Scionaeis 
expugnatis, omnem iuuentutem deleuerunt; et, pueris ac 
mulieribus in feruitutem abduQis, regioneni ipfam Plataeenfi- 
bus vtendam dederunt". „Et Athenienfes rurfum cum in I-.u- 

boeam 

m Pro THTHt in T/jucyd. [p. pturamconfirmat diphthongus 
310. E(/. Oxon.'] legitur tow e/ in corrupto i:<)(i/«v£/a;, [quod 
5«f «{ THTH , et mox z^nmiyJnK vulgatae exhibent.] Sylb. 
tiiv. quam vucis ^moiivt fcvi- n In Tbucydidis exempla- 

ribiw 846 DIONYSII HALICARNASS. 

(^oiav ^ia^dvTsq , Ilf^otAej^? ^r^ccTriySvTo^ , KctTST^i-' 
TpccvTO 'jracrcLv' /caj t^jv ^sv ccWriv ofio\oyia, ° KctTSirtj- 
aoiv' 'Y.TicttiiQ s^oiKicTcivTSi , arjTo) Trjv yriv sT^/jivs^ 

P n t^JSTnTOLV OS AlyiVrJTCtg T(t) aVT^ ■X,^0VCi).T8TCc) i^ Al- ' 

5 yivr,q' ti.<^r]vcCiOi, ctvT^g ts , Kcti yuvctiKcti , }toij Trctl^ctg* 

STTlKCtXSa-CtVTSg, HX hx-i~Ct T8 TToKifJL^ (r(pi(TiV CtiTtHg s]vc^' 

Kcij Triv ^iyivctv ^ ctTOctKs^S^ov ctv s(^aivovTO , tw flg- 
KoiTovvrtTlodv STfiKSiitsvfjv , avTuJv TrifjtxpavTeg STToiKiig, 

10 iT. UoWa Kouf aX\a T<f av sv^oi ^i o\rig Tijg 

Wo^iag , yi t^? ctKoag s^s^yaa-iag TSTv^V^iOTa , -^04 

U^TS TT^OcB^STiV OSXOfJ^SVa, fJLYjT Ct^ai^SCTiV' i^ octS-vfjtoog 

iiriTST^oxctTfjbiva, kc^ y^s t^v sAaxi7>]v 'sfJ>(pct<ftv sxovto, 
T^g ^SivoTtjTog SKsmg , fjLaXi^a ^' sv ralg orifjLi^yo^iaiq^ 

boeam diice Peride pertianfiflent, vniuerfam fubegerunt: ac 
reliqua quidem eius regionis parte paclionibus iti deditionem 
recepta, Heftiaeis vero fedibus fuis eiectis^ eorum terram ipfi 
occuparunt". „Aeginetas quoque eodem tempore Athenien- 
fes, vna cum vxoribus ac liberis, Aegina eiecerunt; incufin- 
ies^ quod belli caufam potilTimum praebuiffent; atque exifli- 
mantes, li ex fuis incolas eo mirterent, propterea quod Ae- 
gina Peloponnefo adiaceret, tutius fe Aeginae imperium 
habituros". 

XVI. Nec vero pauca praeterea in illius biftoria Hceat 
inuenire, quorum aliis fummam in fcribendo amplificationeni 
adhibuit, vt neque addi quidquam, neque derrahi poffit: alia 
ita funt negbgenter decurfa, vt eximiam ilbus in dicendo fa- 
cultatem ne niroium quidem prae fe ferant; poiiffimum in 

concio- 

fibws iloictv : in margine ta- ru^i^n tbVw I| AJy/vif? 'A9»fi'a''«« - 

o Locus occufrit Hbucyd. q Apud Thttcyd. ibid. iLaq^x- 

p. 62. I^d. Oxon. vbi pro xx- ^MeecJ e^ixl^iro ryj rsAOTOvvKffM. 

Ti?»)ff«v media forma fcriptum PofTes etiam (inquir S^f/ZA^con- 
«aTs^i/ff^vTo, etmox'E<5-'«is!c5£e|. iunde legere iyj^ia/vovro : vel 
p Thucyd. p. lOQ. Ipgitur: «v cum inriniiiuo ixstv iuncla 
ayi-inffxv 5s xjy Atyivir»; r^ »u- futuri iigniticationem efficit. 

r Scri-" DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 847 

Kaui h TOiQ ^ictAoyoig^, Kctj h rcCig ctKKcti^ p-f^TOPsUtg. m 

'TT^j-JOlifjbSVOg , SOIKSV CCTSAyj TflV W.O^lCtV KCCTaAlTTSiV , ftlf 

xof K^ciTiTrTrog , o cruvccy.ua.crccg uvtm , koji to. ^ TTct- 
^a.\si(^S-svTa, xjTT avT8 crvvayayoov ^ ysy^aOsv 8 fjLo- 
vov TaHg Tr^d^scriv avTodg s/bCTToim ysysv/^cQrc/jj Xsym, S 
dK\a Kctj Tolg dy.iiii(rtv ox^^l^ctg sJvcui. tSto ys toi crvv. 
fvTA avTov , sv Tolg TsAsvTUioig Tfjg l?o^(ag (^wi fjLfi^s. 
fjLiav Ta^ctf pfjTo^siXv , TroW^jov fjLsv aaTa Tm 'lci)viav yg- 
vofjLSvoov , 'TToKKaiv a sv TcClg 'hS-yivaig, ocra ^ oia Koycov 
y.coj ^}}fjt)^yo^if2v STT^cixS-f}. sl ys toi t^v ■wqcWriv zctjj t*jv *® 
oy^ofjv \^i'^\ov dvTiTTa^s^sTcii^oi Tig clKKnKaig , 8t6 r^g 
avTyjg dv vr^oai^scrsci^g^ oo^stsv df/,(poTB^ag uTrdpyjsiVf 
tTS Tijg avTr,g ^vvdfJLsoog' tj fuv ydo, oKiya 7r^dyfji,aTcc 
xoLi fiiK^d 'Trs^isxacra , TrKrjSvsi x/yv priTo^siciov ri ^s, 
'7rs^\ TToKKdg Kobi /jLsydKag (ivvTaxS^sicrce, TT^a^stg , St}- ^S 
fj(,yiyo^iKoov aTvaviC^si Koycov. 

concionibus, In colloqniis, atque aliis eiufmodi elaboratis ora* 
tionibus. quae cum diligenrer curaflet, hiftonam ipfam reli- 
quifle videtur imperfectam; vti Cralippus (qui et eius fuit ae. 
qualis, et, quae ipfe omiferat, in vnum cocgit) fcriptum reli- 
quit; eas orationes ita adhibiras dicens, vt non jnodo rebus 
ipfis fint impedimento, veriim etiam audiforibus permoleflae : 
idque fentientem Thucydidem. nullas in vlrima hilioriae parte 
orationes adiunxifle, etli multa in lonia ac muira Arhenis eue- 
niiTent, quae fermonum et urationum inreruentu rraniigeren- 
tur. Quod fi quis primiun cum octauo tibro coiiferat. neque 
idem in ilhs inftitutum, neque eandem in expiicando vim m- 
efle iudicabit. alter enim, cum paucas admodum, nec magni 
momenti res habeat, totus concionibus ad artem faclis abuii- 
dat: in altero contra, et multis et magnis lebus referto, ma- 
gna eft concionum infrequentia. 

XVll. lam 

r Scriptus liber habetTa^a;- uutuv. Sylb. 
A>jcp9fvTa: parum apte. In eo- s in margine Cod. Bodl. ?«•. 
dem, V.7. perperara fcnptum im^oym. 

BION. HAL. VOL. VI. I t *£v J4S. DIONYSII HALICARNASS. 

/^ . H.dtj sycoys Kcuf iv^avrcnq eoo^cc ron^ ptf'- 
TOPSiaig rSro (rufiBsi^fjyLBvc^ rai dv^^) ro TfciS-og, ootb 
TTS^) rfjv civr^v xjTrQ^sciy, ac^ ' sv rca avru kcci^u) ri&ivam 
fisv , oig ^x, s^si, irct^a.XiTfiiv ^s, ug s^si ksys^du{, 

5 olci/ ri KOjj TFS^i rr,q 'MavAfjvciiaov 'TroKsoog h rfj r^irri j3<« 
|3A(W TrSTTQitjKS. fJLsra. ya^ rtjv aXooffiv avrtjg , kou\ rtjv 
rm aly^fiuKi^jirct^v a(Pi^iv , . kg dirst^EiXsv 6 'r^arfjyog 
Tldxyjg, hrrcav sKKXfjacov ysvofi^svoov sv rcCig 'A^yivaig, 
r^g y^sv sv rrt Tr^ors^cx, 'ptj&svrag vtto roov ^fifjLayooym 

%oKoy8g TranXsiiTsv , oog 8k dvayKaing' sv n r^g r aU 
'^fiaXoorag dTroKrsiVoLj o orjfMog s\ptj(pi(Taro, kclj r^g «A- 
A^S M.irvAtjvaiag r,(^ri^0Vj yvvdiKag Ji ko^ Trdl^ag dv^ XVII. lam vero et in ipfis concionibns lapfum^illum in 
liunc eriorem videor animaduertilTe, ut in eodem argumento, 
eodemque tempore, quae ad rem facerent, omiferit; quae 
vero maxime aliena effent, in orationem induxerit. cuius 
generis illud in tertio Hbro, vbi de Mitylenenfium ciuitate 
verba facit , videtur effe. Nam poll vrbem captam, ac pofl: 
captiuorum aduentum, quos Paches dux miferat, cum bis con- 
"uentus Atiienis ageretur, orationes abiis, qui populi faftio- 
iium principes erant, habitas, qnafi minime neceffarias, omi- 
fit: in quo quidem conuentu populus decreuerat, vt captiui 
atque omnis Mitylenaeorum iuuentus trucidaretur, ac mulie- 
xes cum pueris in captiuitatem abducerentur. eavero, quae 

in 

/ *jiy Tw «Jtm y.cti?i^ T<&t'vevf ilHs omiflis, has poilus nobis 

PLsVf ug GVK i'Ssif 7rctPce?.i7ri7voe, u; relinqui. Et cum ita feeeric 

ihi ?.§Yssjcii'^ Inceflit hic T/6a- Thucydides ^ pro eo potius 

cydidem DionyfiuSi quod, prio- praefumendum puto , ita con- 

xibus orationibus, quibus im- fultius fuifle, donec aliud edo* 

puili Athenienfes decretum de ceamur. Nam fi fibi vult cre' 

jieceMityienaeorum feceranr, di Dionyfius, necefle eft, vt il- 

cmiffis, pofteriores has, non las priores nobis orationes 

aeque magni momenti, prodi- proferat, vnde iudicemus, fue- 

derif. At ego multis de cauf- rintneaeque, autpotius, achae 

lis ita euenire potuiiTe puto, pofteriores, edendae. Acacius. 
vr melius e£ commodius fuerit, DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S49 

^paTTo^icrouj' T8g o sv rri vcrs^cctcc irdKiv vtto tm av- 
rMv p}j3-ivrag, sv y; fjLsrdvoKZ rt^ vnsiTtiK^s ryg TroKX^g, 
wspi rvjv avryjv crvfTa^-^ffTaif vwo^scnv, 7ra^i\ci(isv oog 
dvayy-aiag. 

itl\ 'O ^s -TTS^iOoffrog s7rtrd(piog, ov sv rri ^svrs^a 5 
j3<13A(W ^is\fi\vS-6, Kara riva Sij Trors KoyicrfjLov sv rirod 
ytslrcuj Tcy roTTCt) fJLakkov , ri ^yc sv ers^oo; sirs ya^ h 
Talg fjLsyci\aig crvfjL(pQ^oug rl^g -TroXsoog , sv alg 'A&tj^ 
vaiCt)v TToAAo) n.cu dyaS-o) fxaxoflsvoi ^is^pSdoyicrav, r^g 
ilcoSorac oXo^^v^fjL^g sir avrolg sx^riv \sysS'cti' sir STr) 10 
ralg fisydKaig sv7r^ay(aig , s^ oov oo^a rig S7ri(^avr,g^ . 
^ ^vvafJLig, sysvsro rri TroKst , rtfxdcQ^c/^ rolg s7rtra(D(oig 
£7rciivotg Ti^? dTToS-avovrag' ^ sv r QiiKircf^ rtg fJLaKKov 

\\\ fecundo conuentu ab iifdem efTent di£ta, tanquam maxime 
iieceffaria, affumlit; in quo conuentu poptilum, qui eadem de 
le iterum coactus erat, prioris decreti poeniruit. 

XVIIl. Illa vero tam celebrata Funebris laudatio, quam 
injecundo libro coUocauit, qua fachim ell ratione, vt eum po- 
tius, quam alium locum, occupaueritV Nam iiue id fa£lum efl, 
quod in magnis vrbis calamitatibus, in quibus multi fortefque 
ex Athenienfibus viri pugnantes occubuerunt, vfitatos lu4lus 
commemorare neceffe fuit ; fiue quod eos, qui cecidiffent, 
propter magnas res feliciter geftas, ex quibus ciuitati ipfi et 
vires accefferuntet gloria eft parta , laudationibus Funebrihus 
profequendos exiflimauit : haec profe£>o Funebris laudatio 

cuiuis 
u 'ev l (3«'a«to4 t<? nx?v>iOv fi(. tuerunt effe cauffae, cur hane, 
(Baw, -^ iv recvTY^ Obiicit hoc lo- et non alias, nobis tradiderit 
co Thucydidi, cur ex multisfu- rA«c_);</. laudationem : quas etfi 
nebribus laudationibus, quae nec Dionyfto. nec nobis, indi- 
hoc toto bello in honorem pro cauit, non tamen idcirco po- 
patria caeforum habitae funt, terit reprehcndi. Forte enim 
lianc vnam et folam expofu- illas, quas maxime voluif, co- 
erit: cum hoc primo annoper- gnofcere nequiuit: autnullam 
pauci, nec infigni morte, aliis reliquarum dignam, quaehuic 
vero annis, ad Tylum in Sici- operi infereretur., iudicauit: 
lia, multo plures et fortiores, aut quia nihil aliae ab hac pri- 
maioreque praeconio digni, ma (quod verba eius aliquo 
«ceubucnuk ^ed mnltae po< modo veile videncur, cum di-^ 

I d cir. * gjo DIONYSII HALICARNASS. 

(3/j3A(i>, ^ tv TctwTj;, Tov E7rircc(^ioy ^fioTTSV sl(^rj<Qa^' 
(V TctvTri (jlsv ya^ o\ accTci Tr,v Tr^ooTfjv toov IlfAoTroyv»;- 
cim «iVj^sAwi' '7r6(TovT6g 'AS-/jvcaoi )iOf/,i^)j Tivsg t](ruv 
6\iyoi, y.aj{ ^^'' kTot Xafnr^ov ti TT^ci^ccvTsg s^yov , oig 

5 ccvTog Q8>cv^i^tjg y^cc(psi. Tf^osiTrc^v yd^ tts^) tS Ilf- 
^iK?^i^g , oTi Tijv TfoKiv s(^vkoL(rcrs > koui S^i tjcrvx^cii 
ficcAirc(.y Qcrov s^vvcCTO» sJxsv }->'l7r7rsa,g [jl6vtoi ^ {ti- 
vccg) s^sTTSfjt.TTsv ds) , T8 fin TT^o^^oaag , cctto Tfjg <r^a.- 
Tidg STriTriTTTovTccg sg T8g ciy^^g Ti^? syyvg t^c TToKsoog, 

10 ycccK^^ystv kclj iTrTrofjLccx.iccv, (pw^, ysvsS^a^ Q^ccxsictv 
ev ^^vyiOig, toov tb 'A&tjvcciiJiiv Tsksi svi toov Ittttsmv, jcof 
©ecrcrctkolg fJLsr ccvTcav , Tr^og t^? Boi6t)Toov iTnrsag' 6V 
9j 8iC skccTTov 'icrxov o\ &6a'(Tcc\oi KO^ 'A^ffVCClOl , fisx^iS * 
§, 'TTiocr^oyiQr-i^crccvTOOV Tolg BoiooTolg toov oTrKiTm, t^ottji 

jc sysvsTo ccvT^v /iom ccTrs&uvov Tm Qs^rcraAm aoui 'A^)]' 

cuiuis alii potius, quam huic loco, conuenire videatur, fiqui- 
clem qui in prima Peloponnenfium irruptione cecidifle in hoc 
libro memoranrur, perpauci numero Athenienfes erant; ne- 
que ita memorabile facinus vllum , vt ipfe teftatur Thucydi- 
des, edideraat. nam cum antea de Pericle dixiflet: „Quod 
nimirum is cuflodia ciuitarem contineret, ac, quantum qui- 
dem poffet, quietam conferuaret, ita tamen, vt frequenter 
equites aliquot emitteret, qui hoftium emiflarios ab agris, qui 
vicini vrbi eraut, prohiberent, ne quid ipfis agris damni in- 
ferreturj deinde breuem quandam pugnam ab Athenienfium 
equitum turma, vna cum Theffalis, in Fhrygiis (ait) efle com- 
miffam cum Boeotorum equitibus: in quo confiiflu Athenien- 
fes et ThelTalos nihilo fuifle inferiores, quoad, grauis arma- 
turae militibus fubiidio Boeotis miflis, in fugam finr conuerfi. 
qua in pugna TheflaH atque Athenieafes occubuere pauci; 

quos 
cit, hunc fuiffe ritum fepeli- dare voluit. Aiacius. 
endi, quo toto bello fint vfi 

Athenienfes) differebant, hif- x Inclufum nvxi; abeft a 
que primis et laudator Peri- vulg. exempIaribusT/6?/cy^/Ww: 
clis et omnium pulcherrima et feq. v. in iifdem legitur 
oratio contigit, primo ftatim eitTriTrToyTxi: : [p. ^g, 99. Ed. 
anno exemplum infequentium Oxtn.'] Sylb. 

y Pro"" DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 8jr 

vetiGdv i -TToXKoi' dvsiKovTO fzsvrot avr^g oLv^vjfJLE^QV 
cunrcv^ag' /Cct] o\ XlsKoTrovvi^Cioi T^oTrcaov r^ vre^ctia 
e7ri(rcLv. h ^s t^ tstcc^t?! |3/|3A(y oi fjLiTo. /S^ntJLoS-svag,. 
"Tnp) TlvKov, dymKTccfisvoi tt^oV AuKs^atfzoviOov dvvccfiif 
Ka\ SK yr,Q xaj s» S-ctKoiTTr,g , ko^ vtK^cravrsg sv dfiC^o- y 
rs^aig rcCig fJbdx^x^f?» ^^ h ^ TroKiq avyjif^aroq sTrArjec^' 
S-ri , TroWcd 'TrAsifiq rs ko^ KPSiTT^q Yi(Tav SKSivaov. rt ^n 
'jvoT Hv stt) ffjh rolg oXiyoi^ \7t7rsvcri , xct] i^sfuav krs 
^o^av, 8Te ^vvauAV, r^ TroAsi Kn^cafJLsvoig, rdq rs ra- 
(pdq dvoiysi rdq ^r,fLO(Tiaq crvyy^aC^svg , kci^ tov stti- ^o 
(pavs<raTov roov ^rtfLayodyodv, Ils^iKKsa , rtjv v^^rjXyiv 
r^ayca^tav SKSivrjv sla-dysi ^iariS-sfJLSvov' st) ^s toIq 

irksioCTi KOLj K^SlTTOfTt, ^i «? VTTSTTtCTOV 'hSrivaiOig ol TOf 

voKsfLQV s^svsyKavTsg Kar avroov , hTrtrri^siOTS^oig ii(Tt 
ravrrjq rr,q rifjujg rvyxdvsiv , 8k sTToi^cs rov s7riTd(J^iov\ 15 
tva ^s vd(Tag d(pa) rdg dKKag fJbdxctg , Tdg rs Kara 
ynv Ko^ Kard S-dKarrav , sv alg ttoKKo) ^is(pSd^tj(Tav, 
^g TToKv ^iKaiorspov h Ko^Tf/Si^B^c^ rotg kTTtra^pioig sTraC- quos tamen Illi eodem dle fine vlla pa£lIone receperunt : fe- 
quentl veio die Peloponnenfes tropaeum erexerunt". At 
illi, qviorum in ^f//7r?o //Zto meminit , qui, Demofthene duce, 
circa Pylum et lerra et niari contra Lacedaemoniorum exerci- 
tum dimicarunt, ac vtriufque pugnae victoriam repoit.^runt, 
quae amplam ciuitati attulit gloriandi materiam, mulro profe- 
&o illis et numero et virtute fnperiores erant. Quid igitur 
venit in mentem Thucydidi, vt cum paucis iftis equitibus, 
qui neque gloriam vllam, neque potentiam, ciuitati pepere- 
runt, puhlica monumenta aperuerit, ac clarlfnmum oratorem, 
Periclem, arduam illam tragoediam induxeric agentem; i!h'$ 
vero , qui et pUues et fortiores erant , quorum opera faftum 
eft, vt, qui bellum Athenienfibus intulerant, il fe ad illorum 
pedes abiicerent, quique ionge, vt hoc honore afficerentur, 
digniores erant, cur (inquam) nullam iis Funsbrcm laudatio- 
nem.fcriberet? Ac, vt omnes alias et terreftres et nauales pu- 
gnas praeteream, in «juibus multi funt intciemti, quos (jui- 
dem multo iuftius Funebribus illis laudationibus exornaffer, 

I 3 quam 853 DIONYSII HALICARNASS, 

voic, , ri T^g y TToAAsg tJJ? *ATT</t^$, iTT-n-fig ^Uct, rj 

'TrsvriKciidsKci ovTag- ol kv ZusXia, fjLsra, N</i/« >c<x] A)/- 

fjioS^sviig ciTTo&civovTsg ' KB-ii'Jcci(t)v kouj riv irvfji.aoi^x^ooVj sv 

re rcclg vavactxi^^ig , h rs rolg Kccroi y>jv dyaicn , >caf 

^ ro rsAsvrcuov ev r^ ^v^^vct) (^vyti TSr^dKig fjbvpioov hk, 

iAarr^g ovrsg, koj i}^e ra.(pfjg ^vvy!&evTsg rvx/iv rrig vo- 

^AfJLH t TTocrci) (zdWov fja-ccv eTrirri^eiOTS^oi rvyyjkveiv o<- 

XTOJv TS k,(^ 'AocTfjjm e7nTa(pi6i)v, o ^' ^roog ^fjLeAtjKS rm 

d,v^^u>Vy (*)qs fiYile t5t' «oto siTrslv, ort wevS-og irifx,o(ria. 

JO TT^iiSsTO ri TfoXig , sic^ t^? F.ioo&orug evccyiCTfX^g To7g gTr) 

^evrjg cc7roBccv8criv, STTSTsAscrs, kccj tov e^tsvrcc eir' ccvtoIq 

ccTrsdSi^svj og roov rore orjTO^cov Xeysiv rjv iKccvoorccrog. H 

quam * plebem illam ex Atcico agro coIIe6lam, qui vlx decem, 
aut quindecim equitum numeium explerent; nonne illi Athe- 
iiie!)fes, eorumque rocii, qui in Sicilia cum Nicia et Demo- 
fthene in pugnis, quae terra marique fierent , ac poftremo in 
ilia infelici luga ceciderunt: nonne, inquam, hi, quibus ne 
fepuhura quidem legitima contigit; eum paullo effent quadra- 
ginta millibus pauciores, multu erant digniores, quos et lufta 
ct ornamentis Funebribus profequeretur ? quos tamen vn'0S 
ita ille contemtui habuit, vt ne hoc quidem diceret; ciuita- 
tem publice eos luxiffe, ac, quae in peregrina terra cadenti- 
bus iulta tieri folent , perfoluiffe : ac in iilis alteris talem lau- 
dationem fingit, vt, qui illam haberet, omnuim oratorutn 
praeftantiffimum eligeret. Ac fane non decebat Athenienfes 

publice 
y Pro 5rsAA«? reftius cum das. Sic Ariftoph. \n Auib. 
Tiudithio legemus Tf^/^roAyj, ttiqitto^^i; e%f^v Tfniv^at*. et Simo^ 
Circuitores: quo vocabulo vti catus a^ud Sttidu}»: ri^g Tngtza» 
turetiamT/6«c)'^. lib.4. p.352. a»; Svveci^eaii Eiufmodi Tf?<- 
*'bi Scholiajtes adnotat, duo ToAac intelligit etiamD/c«_yy/J«* 
effe (^vf.citiuj genera: nam alte- ipfe Antiq. Rom. p. 172. v. 22. 
los vocari iS^viiivHi^ qui fcili [edit.Hudf.] et alibi, at p, 130, 
cet perpetuo \'num eundem- v. 2. [euird. edit. ] 7r£f<9roA8c 
que locum infident , vel obfi aysMv tales circuiiores vocaf, 
dent: aiteros autem ^efi^ro/ac qui obferuant, an agri diligen- 
dici, qui agros et caftella ob- ter a rufticis colantuj". Sylb. 
eunr, ad hoftiles incuriiones * Atticae ngionis circmto- 
vel arcendas, vel iignitican- m, quod, 

« A6 DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. gj? 

ya^ ^i^ sUog tjv 'KB-rivctdiq stt) fih roig TrevTSKcti^snct «tt- 
frsu(Tt ^i^fJLoa-ici TrsvSsHv' rcov o kx. KccxcLKoyn TrAstag 
^tct(pS-cc^6vTctg, 4 TfsvTccKicrxiAt^g, y^ri^s fxiag ct^tioa-cfji n- 
fXiig. ctAA' sotKSV o <Tvyy^c(.<psvg' sl^tjcrsTctj ya,o, a (p^o- 
va^' Tu) YlsouXsag 'ir^ocrceiTTCd (^a^ofzsvog dTrox^^f^ciS^cf^, 5; 
y.auj rov S7rtTci(ptov sTTcctvov oog vir sksivh jtfj&svrcc <rvv&sl- 

VCtj' STTS) 2 J'6 KCCTci TO ^SVTS^OV STOg eTShSVTfJCTSV CiVfj^ 

tS^£ t5 7ro\sfjLii, Kctjj H^s fxta roov fisTcc rccvrcc ysvofis- 
vm TTJ TToKst crvfAfpopm TiraosysvsTO, slg i'/ifivo ro fztK^ov, 
xcLj 8K a^iQv cTTr^J''^? hyoVj rov vtts^ rnv d^iuv rS tt^cL- lot. 
yfcccrog e7ra,ivov dTTo&sS^cu^. 

tS'. '^Eri os fiaKKov i^ot rig dv ro ttsp) rag ^^eo» 
yactag tS (rvyy^a<picM)g dvc^fiaXov , sTrtXoytcrafisvog, 
ort TroKKa. kclj fi,syccKcc TT^dyfcara Tca^aKiTrciv, ^ Tr^ooi- 

publice XV hominum cafum lugere; * iis vero, quos vel ex 
rabulis, in quibus militum nomina fcribebantur, amplius quin- 
que millibus occifos conflat, nuUum honorem impeitiri. Ve- 
rum cum Perichs perfonam ad fiuim vfum vellet accommo- 
dare, (dicam enira, quod fenrio) ideo Funebrem laudafionem, 
vt ab ipfo Pericle habiram, compofuiffe videtur. ac, quonianj 
is fecundo illius belli anno vita fun£lus eft, nec vllis aliis vr- 
bis calamitatibus fuperftes fuit , idcirco in res tam minutas, 
quaeque infra operae pretium, tantas, praeter illarum digni- 
tatem, laudes contuht. 

XIX. Porro quam inaequali fit ratione vfus in amplifican- Prooe-' 
doj facile quis animaduertat, fi confideret, muitis eum ma- «m» w-» 
gnifque rebus praetermiffis hiftoriae fuae prooemium ad d ""* 

verfus 

* At quinque miltihu^ etam- cydidem, multis magnifque re- 

pliu!, foknni dekclu confcripm, bus praetermiffis, prooemium 

et proelio caefi, nullu?» hono- fuum ad quingentos verfus 

rent impcniri. protraxifle, vtea, quae ante 

z As redditiue accipienda: hoc bellum a Graecis funt ge- 

vel legendum iznoiu atque fla, parui fuiflemcmentioften- 

mox malim h «»}?, cum arti- deret: hanc vero non artifici- 

culo. Sylb. ofam amplificationem efTe; 

a n?sol(iiov Tvjc ho^lxg f-^-x?^ nec enim, quod inter miniraa 

«•«vTejis^/wv IxfitjKvvg/ y/%(uyj Thu- excellat, fed quod magna e- 

I 4 fup«* 854 DIONYSII HALICARNASS. fJLiOV TJ7C l^^O^lUg fJLiX^^ TrSVTUKOClMV SKfmKVVSt 7<%<WV, T«6' 
TT^O TH^S t5 TToASfJL^ TT^CCX^^^VTCt ToVg '''EAA>?0-< ^ fXlK^a 

veiTiis protraxifle, vt, qaae ante hoc bellum gefta a Graecis, 
non magnum habuiffe mumentum , neque eiufmodi fuiffe , vt 

conterri 

argumentis, multis exem;jlis» 
oltendir. Simul hoc vno la- 
bore multa vtilia nobis et ne- 
ceffaria praeftat. Primo nam- 
que coiitinua compararione» 
quantae <]uantae res praece- *^uperet, vere magnum effe: 

adiiijo prooemia notas tantum 

•effe debere, cjuibus capira eo 

i'um de quibus diciuri Tumus, 

de;Tionftremuj., sic Dionyjius. 

At vero, quae illa muka ma 

gna.jue ah T/mc/ydide pi-aeteT- dentes iuernit, non tamenPe- 

miffa (int, non \ ideo ; nec loponnefiaco bello fuiffe ma- Dionyfms vllum oftendit, Sed 
portea id prooe.mi im corri- 
gens, nihil adiicit, fed detra 
£lis folum quihufdam, caeteva 
vt recb relinqui' ; tacite quaii. iores, demonftrat. Inde pul- 
clierrime faciem nobis et ima- 
ginem prifcae Graeciae de- 
ping't, et hilloriam a Poeta- 
rum fabulis, ventatem a ii- nihil abeffe, confeffus. Quod gmentorum inuolucris fepa- 

vero de compararionis ratione rando, quid de vnoquoque 

dicit, quod omnia psaeceden- pofteritas credere debebac ec 

tia parua fuiffe abfolure Tbu- fenrue. oiiendit. Denique ea- 

cydidcs contendar , id lalfum dem opera rotam hittoriam fe- 

eit, nec ab Chucydide \n\vd\\' quentem miritice illuftrat , et 

tum Manitefte quippe de- muita, quae aiiasper digreflio- 

monftrar, imo argumentis ali nem ab hiftoria iieri debuif- quando probat pnoium quo- 
que rernm ab Graecis gefta- 
i'um aliquas magnas fuiffe. 
Non autHm .ib vna parre nar- 
rarionis de coto, (\i\od Dtony- 
fius facit, argimentacio luila 
eft. Antiijuiliimas enim res 
Graecorum ^jaroa*. et humiies 
fpiffe dicit; nec id ditfimile 
veri eft, cum nulla gens noii 
aliquando parua f>ierit er ob- fent, in exordio praemittir. 
Si enim alioquin gentis alicu- 
ius, vel ciuitatis, cuius in hi- 
ftoria mentio occurrit, origi- 
nem, mores, incrementa, me- 
raorari ab Hiftorico , viile et 
nev-effarium efl; quis hoc loco 
id alienum effe putabit, ii ea 
gens, cuius longe maximurh 
hic et internecinum ad nar- 
randum propofitum eft bellum. fcura. Pf.Ilea vero paularim paulo diligentius defcribatur? 
creuiffe, hominum numero, in praefatione praefertim et 
vrbibus, opibus.armis imperiis, principio, quod inprimis in 
fociiS; rebus geftis, terra mari. hiltiria liberum effe grauilbmi 
que auclam Graeciam , multis fcriptores tradiderunt. i i>fe 

qtiidein DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 855 

(iii\o(/,svoQ diro^fi^du^, aa^ 8k a^ia. tmos Tra^cc^oiWs- 
S^oui. srs yd^ 7uA>j&sg ^jcaq sJx^v , oog sx. iroKXm Wt 
TTcc^ahl^cti TT^ayfzAroov ^ts o ttiQ rsxvng vTfayoosvsi 
koyoq, hct) fjLsSohvsiV rctg av^rt<rsiq. « yao, u ri tmv 
fitK^oov fisl^ov s^(, hci T«To Wiv Yi^t] fjLsya' csAA' stTt 5 
T^v fisyccAoov vTfs^sxsi. ysyovs ts avTM ro Tr^ooifitov 
Tocravraq si\f}(pog dTro^siKTiKccg ryjg Tr^oS-scrscog s^s^ya- 
cictg , Wo^ia ng avTrj kccS-' avrriv. o\ ^s Tclg f^ro^iKctg 
(rvvra^ccfj,s'jOi rsxvag , irapayysKkscri ^siyfxxra rm 
Koyctiv Ta TT^ooifZia iroisiv , avra rct Ks(^aXaia toov io 
fcsKKovroov Sri?v^S-cij 7r^o(r,\afi(icivovTag. o*i }ict\ tts- 
itoiriKSv oivri^ kiii rui Tskst t8 Tr^ooifiia , fjLsKKoov d^X^' 

confeiii cum hoc debeant, monftraiet. Nam praereiquam 
quod haec veriratem non habent, vt ex muhis rebus oftendi 
potefl; non haec eft ratio ineunda iis, qui ex arte rem exag- 
gerare volunr. non enim, quae res inrer minimas excellir, 
led quae magnas exfuperat, vera magna eft iudicanda. Ipfius 
vero prooemium ita efl comparatum, itaque multas ad inftitu- 
tum fuum demenftrandum exaggerationes habet, vt ipfom per 
fe hiftoria qnaedam effe videatur. At qui de arte dicendi 
praecepta rradiderunt , prooemia vekiti notas quafdam volunt 
efle, quibus capka rerum, de quibus eft dicendum, common- ^ 
ftremus. quod quidem et ille in extremo ^ioomio , cum nar- 

ratio- 

quidem Diony/tus, tatn rigidus vero hiftoria fua, de antiquif- 

Thucydidis cenfor, in praefa- (imis ItaHae cukoribus , Ab- 

tione fuae hiftoriae bene lon- originibus, Pelafgis, Oenotris, 

ga, argumentum fe delegifle etc. dum fedes linguiorum et 

elegans , magnificum, vtile migrationes inueftigat, dum 

oftenfurus, Komanum impe- ab Graecis oriundosKomanos, 

rium, de quo fcribere prbpo- ambitiofo magis , quam vtili, 

fuit, comparat cum AfTyrio, aut certo labore, conrendir: 

Medico, Ferlico, Macedonico, tam copiofus, ram minuruseft, 

Attico, Lacedaemonio, impe- vt, qui eum carpereveller, iu- 

riis ; hifque omnibus ilkid, ftius id profecto et fpeciolius, 

velut exempla Thucydidis, quam ipfe Thucydtdem lepre- 

maius fuiffe contendit. In ipfa hendit, facere poffet. Acacius, 

I 5 h Scri- 856 DIONYSII HALICARNASS. 

^cu{ rijg ^ifjy^arsao^, h sKoirrociv , ij Trsvr^zovrct , ^i- 
%oi^. o)7S Ta TToKXci sKslva H.ajj y.a.ra^kYjriK(i t5 fisyS' 
&8g r);g'E\kci^og , 8k avayKci,icog avrca Tra^sAx.sS^cLi' 
cri Kara rov T^ci)\'kov TioKsfJLov 'aivai cv^iraca saaKslro 

5j h\ ovoaari ri 'EKKa^' Kajf ori Trs^aiS^B^oui vaviriv sir ccK- 
KyiKag o\ r^ocp^? diro^^iisvoi fj^^avro' y.aJj Tr^ocrTri' 
irrovrsq 'TioKsoriv elrsiXi^^oig kojj Kard KafjLag oiK8fjc>svatg, 
vj^TTa^ov , 'A.SUJ ro TrKs^i^ov t5 ,Q/» svrsvS-sv siroi^vro. n 
o *}v c^.vayKOiOV tts^) rtjg 'A&yivaioov r^vdpfjg , fj ro Tra^ 

jo Katov sy^pmrQ , Ksysiv ; ori 'A,^ao^vK8g rs dvsTrKsnovro, 
acL] xey^^sg rimyag slxov stt) rcug KS(paKa"ig' koui ort 
AaMoaifJLoviOi syvfJCvc^S-i^cdv rs 'Tr^moi , KcLf slg ro (^a- 
vs^ov aTTo^vvrsg , KiTra fjLsrd t5 yvy^vd^sS^aj r/Ksi- 
^avrol ^e ^^ vavTryjyog o Ko^ivSiog, 'AfHsivoKKfjg, a 

15 KaracTKSvdarag Eafjcioig Tr^mog rsrra^ag r^t^sig' koj 
6 Edfxti rv^avvog, JIoKvK^drfjg, 6 '?^vsiav sKav, koj dva- 
Ss)g rS) 'ATToKKuvi rca /\r}?Jct)' -/,01] ol ^cdKasHg ol Macr- 
caKiav ^ olyjTavrsg, on vavfj.ayJicL Y^a^xn^oviag sviKOOv 

rationem exordiii vellet, videtur paucioribus, quam l, verfibus 
fecifle; vt fatis appareat, nihil opus fuifle, vt multa illa, quae 
de Graeciae dignitate detraherent, iii medium proferret: quod 
fciJicet Troiani belli tempore nondum vno nomine vniuerfa 
Graecia appellaretur : quod illi primum, qui cibi inopia labo- 
rarent, naijibus inter fe vltro citrcque commeare coeperint; 
qui, fi in ciuitates nondum rnuris feptas, quaecjue vicatim ha- 
bitabantur, incidifient, eas diripiebant, hincque maiorem fibi 
vi^us partem petebant. Quid aurem hic de Athenienfiutn 
luxu, quo illorum maiores diffluebant, meminifle neceflfe 
fuit? quod nimirum iili capillos cincinnis inrorqueient; quod 
aureas cicadas in capite gcftarent: quod primi Lacedaemonii 
in publico, veftibus detra£tis, nudati in palaeftra fe oleo in- 
unxerint : quod Aminocles Corinthius, nauium fabricator, 
primus Samiis quatuor triremes exftruxerit: quod Sami tyran- 
jius, I-olycrates, Rheniam a fe captamApoUini Delio dedicaue- 
rit: quod Phocaenfes , qui Mafliliam condidere, nauali proe« 

lio 
( Scriptus liber habet c«x;jc«vrei : et tnox iwx^hvlar. ego 

impref- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 35:»^ 

xo/ Tct aXKtx,, ocra, ri^roic h)v ofioict, Tiva, aai^h sJxs 

»'. Et J' gV<!/ oV;o'l' fjl/Ot '/LOjI SsfJLlTOV slTTsiv, O, 
C^^OVOd , ^OKSi f^Ot H^CCTiTOV av ySVScBctj TT^COifXlOV , sl TO 

TsAsvTcuov avT^ fJLS^og t^ Tr^o-SeVf/ Tr^ocryj^fzoiTs, nTavTO. % 
rd kv fjLS(Top Tra^ctAtTToov yicfJi tStcv tov t^ottov avTo xos- 
Tsa-Ksvcc(rs- ,y&8y>vh^r}g 'AS-^jvalog ^vvsy^ail>s tqv iro- 
KsfJL.ov Tutv IlsAoTrovvriCrioov ncfjj 'ASrivaioov , 0)q eTroAsfxrj- 
cav TT^og dAkriK^g' d^^cifisvog svSvg naB-irafisva , koj 
kA7ri(rag fJLsyav ts screcB^cij kcij d^toXoymaTov toov tt^o- ip 
ysysvrifjAvoov TSKfjLat^ofjAvog , oTi aKfLcic^ovTsg ts rjcrav 
eg avTOv clfj,t>OTS^Qi Tra^acTKSV^ T>j Trdcrri , kolj tq aKKo 
'EK?^r!ViKov o^S)V ^vvi^cifisvov TT^og kKaTS^aq , To fih ev- 
Svq, To ^e Kcij\ havoifjjsvov. Kivrjag ya^ avTrj fisyi^rn 
^ri Tolg^EKKrjcrtv eyivsTo , kcjlj fis^si Ttv\ Tm ^ae^^^cie^oov , l^ 
ct)g <5'' shsHii , Kcuj STriTrKsl^roy dv&^ooTToov. Tct ya^ tt^o 

lio Caithaginenfes fuperarlnt : atque alia, quae his funt fimi- 
lia, cur ante nairationem commemoranda efie voluit? 

XX. Quod ii, quae mea fit fententia, fas eft dicere; 
optime prooemiom inftituiffet, fi, omnibus, quae in medio 
funtpofira, fublatis, exttemaque eius parte cum propofitione 
coniunda, in hunc modum confecifiet: „Thucydides Atbe- 
nienfis bellum, quod inter fe Peloponnenfes et Atlienienfes 
geflerunt, confcripfit; incipiens flatim exorto eo, et magnum, 
atque omnium, quae vnquam antea gefta fint, memoratu di- 
gniffimum exiftimans: hac conieclura du£tus, quod vtraque 
pars, rebus maxime florentibus, omni cum appiratu id gefTe- 
riti cum videret, afiam quidem Graeciae partem ftatim alteri 
parti adha^^rere, aliam id facere cogitare. Hic autem fuit 
Graecis maximus motus, neque vero illis folum, fed et barba- 
lis, atque adeo plerifque mortalibus. Ac ea quidem, quae 

ante 

imprelTos fequi malui. Exftat cydideo, nuod Dionyfius ea 

autem locus in/)»-oom/o, [pag. omnia, quae a paginaeprimae 

6. Ed. Oxon^ Porro fequens verfup. vfqueadpag. 12. v. 17. 

prouemium a Dionyfio corre interiewta funt, omittit. Sylh, 
ftum hoc vno diTcrepat a TbU' 858 DIONYSII HALICARNASS. 

avrm , acti ra 'iri irctXaiors^a, , (ra^poog fiev evoitv ^tcc 
X^ov8 7rXi^&og d^vvccTov h' sk ^s rsKfJitj^ioov , ^ m sw) 
f/,ciK^oTccrov (TH,07r8vri fjLOt •7ri<TSvcc'j\ ^vfiQctivst, « fjis- 
yccXct. vGfLi^oo ysvs(^cjui , §ts ytccra, r8g 'n-oKsfiag , 'drs sg 

5 Tcc ctKXac' 8rs , cog TTOiyiTd^ vfiVYi^ccLcri ttso) avruv , stt) 
ro fjLu<^ov KOfrixivrsg , fLa.K?\.ov Tri^svodV' yrs, cog Koyo- 
y^d^oi ^vvs^sarccv iwt ro 7r^c(ra.y(t)yors^ov rri dft^oucrsf, 
^ dXyi^STB^Qv , ovTcc dvs^sKsyKrct , kclj rd, ttoKXcc vt^o 
X^ovd auru)v dTTt^oog STri ro fj:.v&co^sg sKvsvintjKorcC' su- 

10 ^ijS^aj ae yjyyirrdfisvog sz rm sTTiCpuvs^drdJv (rrjfjLSim, aig 
'n^ccKccid shoji , d.TTox^oovTOijg. kc^ o TroKsfjLog iirog , kolC- 
5r5^ T(Wi/ dvQ-^ooTVoov, sv 0) fJLSv dv 7roKsfioo<rt, rov ircc^ovTct, 
dsi fjLSyi^ov K^ivovroov, TTccvarccfJLSvoov ^s, rd^ccia fidK- 
Kov S-ccvfj,cc^6vroov , dir clvtSjv rm s^yoov (rK07r8(rt, ^fj- 

15 Kcocrsi ofcoog fMi^xv ysysvrjfMvog ccvruv. KctJ{ oa^cc fisv 
Koyco sJttov sKcc^ot , )j fjLsK?^ovTsg TroKsfi^iv , h sv ante haec gefta efient, quaeque hls vetuftlora, plane in aper- 
tum produci, propter vetudarem, nuUa ratione potuerunt: 
fed, quanrutn ex fignis quibufdara colligere licet, equidem, 
cum haec ab vltima orfgiue repeto, non puto, illorum res ne- 
que in bellis, neque aliis in rebus, infignes fLiilTe. in his vero 
neque magnam poetis, qui res plerumque extoUunt, fidem 
adhibui; neque hiftoricis, qui fe totos in rebus non optime 
examinatis ad demulcendas aures magis, quam ad veritatem 
tradendam , compofuerunt. quarum quidem rerum maxima 
pars temporis diuturnitate in fabularum naturam abiit , fed ta- 
men, vt in rebus obfoletis fieri potuit, fatis ex clariflimis con- 
iefturis rem fibi videtur in apertum produxiffe. Atque hoc 
quidem bellum; etfi homines, quibus ipfi bellis interfunt at- 
que depugnant, ea omnium arbitrantur effe maxiraa; abfo- 
luta vero cum funt, vetera admirantur; tamen oftendet iis, qui 
ex rebus gelhs iudicabunt, longe maximum exftitiffe. Ac 
omnia quidem, quae dicerent iinguli, qui aut gelluri bellum 

eiTent, 

• 'iis pro «V in margine Cod. Bodl. DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 859 

avTco rih ovrsq , xaKiTirov xriv ^ ( a^iQsiwj ) ctvTriy tZv 
AsX^^ii/TOiu ( ^icifjLvvfjLovsvc-c^ ) h , sfioi rs aiv uvrog 
fliiiia-cc , KcLf Tolg aA\0'S-sv TroS-sv sfio) " ce7rayye\A8(rtv, 
aq ^' av (^"oK^v fjLO( S}ca<roi tte^) rcav ds) Tra^ovTuv tci 
^sovTcc fJLoikira sIttsIv, sxofJi^svM ori kyyvTara Ttjc, ^vfjs.- y 
'TToia-yjg yvcofJt^fi^ toov dKnQ-a^Q Af %v eW&jj; , ^tw? siovtc^, 
td ^' spya Tm ir^ax^svTm kv tm 'TroKsfxco , 8k sk t5 
'Tra^aTVXo^J^og TrvvS-civofMvag ^Pia^a^a y^dCpsiv , 8^' ag 
ifjLo) s^oasi' dXh' olg ts avTog 'Tra^riv , >toj\ TraedrZv 
ccKKm , Qcov ^vvaTov , d>i^ij^sia tts^) s-fid^a f stts^sK- jo 
Scov. S7ri7rcvci)g ^s sv^io^ksto , otoTi cl Tra^ovTsg Tolg s^- 
yoig SKaToig h javTd tts^) toov uvtcov sKsyov , dK?C 
ug sKars^oov rig svvoiag , v fJLvnf^yig, «%o<* y-c^ sg fjih 
diipoaav tcoog to fjLij fjt.vSooosg avroov drs^TTS^s^ov (^a- 
vfiTOjj' ocoi S's ^iiKricrovTaj\ Tm ts ysvoijLSvoov tg caOsg ^e 
CKOTTslv, yidJi Toov fJLsKKovTOOV TTOTS uvBig aaTd to dv- 

effent, aut iam gererent, qnae aut Ipfe audiui, aut aliis nar- 
rantibus cognoui, difficile fuerit exacle memorare, verum, vt 
quifque femper de rebus praefentibus maxime confentanea 
dicere mihi videbatur, et pro/iime ad veritaiem accedere, ita 
a me commemorata funt, Res vero in bello geftas, non quas 
a quocunque audiui, Inftoria dignas exiftimaui, nec vt mihi 
libitum effet; fed eas, quibus ipfe interfui, quafque ex aliis 
quam potui diligentiffime perquiliui, nec facillima fuit inuen- 
tio: propterea quod qui flngulis rebus ailuerantj Jion eadem 
de eiCdem affirmabantj fed vt quifque aut in alterutram par- 
tem ftudio propenfior erat, aut reminifcebatur, Et audittt 
quidem, vt quaeque pars fabularum expers in ipfis eft, ita 
minus iucunda fortaffe videbitur. quicunque autem et praeter- 
itasres, et, quantum humano confilio licet, etiam futuras, 

praeter- 

it Inclufa in fcripto libro ?,aiTiv. Sylb. 
defunt. Sylb. yParticipiumlrf^f^.Ow/agno- 

e 'A7ra;v7^'"^«ff« legituretiam fcit etiam fchohaftes T/iwt;)'^^/- 
in vulg. bbris; cum aptiuseffe dis , qui exp. igiuviiiv , inucjii' 
videatur praeteritum «T«y>f<'- gattt. Sjll/. 

g In> S(Jo I3I0NYSII 'HALICARNASS. 

yipiveiv avTO,, d^H,iivr&)g e^sr KTfjficc re eg ccis) fjLaKAov, 
^ ciyodvicrfxa, eg to tv ae^a,x^\Lct , dK^eiv ^vyKSiTouj. rm^e 
m-^QTS^ov 'i^ym fMeyi~ov hf^cixS-f} to MfidiKor Kc/Jj thto 

5 ofjboix; ^vslv vavfjLaxiaiv Z (koJj Trs^ofjuaxiaiv Tct%f7cti'') 
TYiv K^icriv go"%f T«T« 06 TH TtoKefjLii fXYiKog TS fisycc 
'jroii\^ri , Tra&^fJLaTcc ts ^vvyjvex^n yeveS^aj sv avTca Ttj 
'EkKd^i, ^oicc HX hs^a ev icrco x^^^^- ^^^ 7^V TroA^g 
Tocrai^s Xri^p^sicra] Yi^rifJuci)S-ricrav, c^ fjLSV vtto ^a^^^d^div, 

%0 ct^ ^' vTTo or^^cdv avTm dvTtTroAsfJL^vTOov* slcr) ^e ouf Kctj 
oiKYiTO^ag fJATsQaKov dKicrKOfiLSVciL\' ^ts (pvycuf TocraiSg 
dvB-^ooTrm, koJj (p6vog, 6 fJLSv Kar uvtov (tov) TroKsfJLOv, 
o J'£ ^ia To Ta(rid^stv, rd ts tt^ots^ov dKotj fjLsv Aeyo- 
fjLeva, 6^y(p <^« crTravic^TS^ov (ii^ai^fjLsva , 8k aTriToc 

'1$ KaTS^ti , crsicrfjLMv ts tts^c , oi sTir) TrAslrov dfjLa fJLS^og 
y^g '/taj «V;^t;^oTS^o< ol avTo) eTTScrxov , nKiH ts sKKsh 

praeteritis fimiles , confiderare planeque infpicere voluerlnt, 
his, di.im illa vtilitatem pariant, fatis eritj emolumentumque • 
potius, quod femper idem fit, quam fpeclaculum, quod in 
praefenti tantum oblefler, in fcribendo cogitamus. Ac earum 
quidem rerum, quae fuperiore aetate gelbe funt, maximae 
erant Medicae ; quae tamen duobus naualibus proeliis, toti- 
demque pedeftribus, ad exitum peruenerunt. Huius vero 
belli tum longitudo in immenfum proceifit, tum magnas in 
vniuerfam Graeci^m calamitates inuexit; quales eodem fpatio 
temporis nullae vnquam contigerunt. nam neque tot vrbes 
expugnatae vaftataeque funt, vel barbarorum inipetu , vel do- 
nierricis contentionibus; (funt etiam, quaeincolas captae mu- 
tauerunt) neque tot exitia, totue neces audiuit quifquam, vel 
belli, vel feditionum caufa. Atque fuperiora illa, quae audi* 
tione quidem percipiuntur: re autem ipfa rariflime confirmau- 
tur, fidem tamen acceperunt: qualia narrantur de terrae mo* 
tibus, qui hoc in bello plerifque orbis terrae partibus exftite- 

iunt i 

g Inclufa defunt in fcripto v. 12. S;y!k 
libro ; iudenique aiti€uius t«? DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 86l 

'[^stg, a) 'TrvKvoTS^cij ^ Trapcl t«? sk tS 7re]v x^ovs fJLvrj- 
tiovsvofJ^ivctq ^vv&'^'/}cra.v' av%fLoi rs STi "Ttu^' ol^ fjcsycc- 
Aoi, y.aj\ cItt' avTm y.a\ Kifioi- Ka\ f] 8% riKi^ct j2\cC' 
•^cic-a , Kcuj fjLS^cg t; (p&si^aa-cc , vj \oifLc^^r,q v6a-oq' 
TccvTa yd^ irdvTO, fMSTo, T8^e tS 7ro?JfX8 afJLO. ' ^yvs- S 
TTS^STo, i^pPavTO ^s avT8 'A^rivcCioi kcl^ Tls/iOTrovvriS-ioi, 
KvcravTsg Tag T^ia:iovT'dTSK CTrovd ag, oj avTOig eysvovTo 
usTaEvl^oiag aAaxnv. oioti ^s sKvarav , rdg ahiag 
k -Trposypa^^a tt^cotoVj kclj Tag oiaOc^dg t8 fLr; Tivag 
^yiT)j(raj ttots , s^ ot8 Toa-^Tog TfoAsf/jog to7? "^£AA;?cr< l^^ 

KaTSi-iJ." 

%cL. Ta fJAv on 'TTs^) To TTPayfjLaTiKov fts^og 
dfia^TrjfJLaTcli ts koj^ naTo^^cofjLaTa t5 crvyy^a^psoog, 
TavTo, STi' ra as tts^) to Asktikov , sv u ficiki^a o -//jl- 
paKTfi^ avT8 oidd^Xog Wi, fjLsAAot) vvn Ksy-£iv. dvayy.ri 1% 
^' io^cog xoLJ TTS^) TavTfig Tfjg i^sag Tr^osiTrsiv , sig 'Kocra, 
^LS^ri ^iai^slcB^of 7rs(pvKSv rj As^ig , 'ac^ rivag Trs^isiArj^^sv 

runt; quae de folis defefilonibus crebrioribns, qnam vnquam 
antea; quae de (icciratibus, vnde fames ingeno, ex fame vero 
peftiientia exorta; quae non mediocribus ciuiratem malis af- 
flixit: quae fimul omnia cum lioc bello ciiiitatern inuaferunr. 
Origo autem ipfius ab Athenienfibus et Pelopoju-.eliis, foluto, 
quod in annos xxx poft captam Euboeam percuffum erat, foe- 
dere, manauit. qui cur iniram foederis focietatem diremerint, 
et caufas et diffenliones, primum oltendi; ne quis, vjide tau- 
tum inrer Graecos bellum, aliquando poffct exquirero". 

XXI. Haec funt, quae in Thucydidis fcriptis recle, quae- Thucy.- 
que male, quod ad eam partem fpectat, quae res continer, ^"f'':'^ , 
compoilta arbitramur. nunc ad eam partem , quae iii elocu- ^! "^ 
tione eftpolita, aggrediamur: inquaquidem, tujalis fit eius ^1^_ " 
dicendi ratio, confpicitur. Quod ante quam facianuis, non 
abs re fortaffe fuerir, fi hoc de genere nonnulla prius attinga- 

musi 

h Vulgati libri Thucydidis minus apte. Sylh. 
habent Tuqci rx (tjiinavivoiitvct. k Vulgati Jibri Thiicydidis 
Sylb. habent .-'-/^.^«li/jf , fine praepofi- 

i In fcripto libro |vvfT/i^Er0 : tione. S.^IIj^ 

l 'At«« %62 DIONYSII HALICARNASS. 

d^srci<;' tTrsira, ^tiKaKTO^ , Troog exyo^otv ctvTtjv o ©^xw- 
^i^yig iroL^a. im ir^o civtS ysvofJLsvm (rvyy^ct(^sci}v 'tfol- 
^£Aaj3s* ''f'^ T*"** |t6Sf'7 TT^SiTOc, ccTTctvTm snaivodcrsv , SIT 
STTi ro a^sirrov , sir e7r\ ro xslf^ov , firi^sv ^ divoK^v^ci' 

5 ^svov. 

xP'. "Ot; fJbsv h aTTctcra, Xs^ig sk ^vo fjLs^t] ^iai- 
pstrcfjf rci TT^ooTct, siq rs r^v sakoyriv rm 6vofx.circov, v(p' 
av ^>j\8roui rd Tr^ayfJLarot , kcuj slg r^v (Tvv&sciv roov 
\Karrovm rs y-ouj fjtst^ovoov fjLo^ioov y.a^ ort r^ronv ctv^tq 

10 gKccTS^ov slg srs^a fjtopia ^iai^slrouj' ri ijlsv sytXoyri roov 
t^oix^^ioo^ oov fjLo^ioov, ovQfjLariKOdv Ksyoo Kctj prjfjLartKoiiv 'Adi^ 
(TVv^srtKoov , sk rs rrjv Kv^iav (p^ctcnv , kou slg rriv r^o^ 
'jTtKrjv ri ^s (Tvv&scrtg sig rs ra KOfjLfiara , Kajj rct 
KcoAa , Kouj rdg Trs^ioaag' 'kouj ori rHrotg dfi<pors^otq 

15 a-vfjL^s\^iiKS , Xsyoi ^^ rolg rs aTrKo^iq ko^ drofjLotg ovo- 
fjLacrt , 'Kcuf roHg sk r8rm (Tvv&srotg , rd KaK^fJLSvet 
cxnfLara' kouj Irt rm KaXnfJLSvm d^srm ouf fjtsv sicrev 

Itius; quotque in partes ipfa diftiibuatur diclio, quafque in fe 
habeat virtutes, indicemus; tum qualis illa fuerit, quam a 
vetuftioribus vfurpatam aflumfit Tiiucydides ; qualefque ille 
partes, aut in melius, aut in deterius, commuiarit, nihil occul- 
tantes oftendamus. 

XXII. Primum illud perfpicuum eft, omnem dictionem iii 
duas diftribui partes; in verborum deieitum, per quae ipfae 
res explicantur; atquein partiummaiorum, velmmorum, com- 
poiitionem: atque horum vnumquodque rurfus in alias parti- 
culas difpertitur; deledtus particularum (vt ita dicam) elemen- 
tarium, i. e. nominahum, verbaiium, et coniunctiuamm, in 
pi-opiiam elocutionem, aut in iiguratam; compolirio vero in 
incifa, membra, circuitus: atque huic quidem vtrique parti, 
hoc eft, tam iimplicibus infedihbufque, quam ex his compo* 
litis nominibus, infunt figurae quaedam, quae fchemata vo- 
cantur; atque earum, quae virtutes appellantuv, aiiae funt ne- 

cefla- 

/ 'ATOK^f v{/«fi£vo5 ] Conue- viMtet k^eHgv^xiihaq. Sylb. 
nientiug kTroxsv^^nivevt vel plu« 

t» 'ri^t. ^ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 85? 

ctvayKcucui , y.au\ ev ccTrccctv 6(pei\8cri Tra^iivaji "^"^^ -^^" 

yOl^- CLf <J'' STTlBsTOl' }CCLJ OTCtV "^ uCpS^^OOCr^V CLj Tr^MTOtJl, 

■vois Tfjv scLVToov lcTXVv kctfMi^civiicriv , st^yjTcci TToA/iQlg 
Treorspov. oo^ ^^^v ^sH tts^) aurcov kfjLS vvv\ \iysiv' ^^' 
s^ a)v S-sci)P'/ifxciTa}V rs >ccif TT^ayfJLoiTOov t^toov toov d^s- ^ 
TOdv S'/cciq-/j yivsrCJl, irokKodv ovtoov '/icL\ ya^ Tavra t^s 
dy.Pi^s^dTyiQ tstsvxsv s^s^ya(riag. 

•A,y . Ti<ri avToov sx^Wctvro 'TTctvTsg ol tt^o Qa- 
'/LV^i^a ysvofjLSvoi (rvyy^a<^s1g , 'jtci^ tivoov stt) fjLu^ov 
rj-^^ctvTo, s^d^x^igdvaKa^i^oovciicrTrs^yTTsa-xofJ^VV, its-^^ 
(^aAatco^oog ^is^stfjLi. dK^tQs^s^ov ya^ 8too yvc^crsToLf 
rig rov i^tov rS dv^^og %a^«HT^^ct. ol fJLsv av ct^%a7(3< 
Trdvv, 'A.CLJ dic' avTuiv fJLOvov yivoocicofjLSvoi roov ovofiarctiv, 
TTotav rs Ks^iv sT^STyi^svfrav , iJ?c g%(W cry,ti)jaAf7i', 'iro- 
rs^a rriv XiTYjv , -/,0] dy.ocrfJLr,TOV , '/CcLf fjLfj^^sv sx^cj^ctv tts- ^^ 
prrov , d\K avTd rd ^^jyc/jU.ct xoj dvayycctia' fj rrjv 

ceflariae, quas quidem in omnibus adhibeii fermonibus opor- 
tear; aliae vero adieciitiae, quas tum primum vires affumere, 
cum primae iliae fubfiftunr, vberius antea oitendimus. Adeo 
vt nihil iit neceffe nunc de iUis denuo orationem inftituere: 
neque vero, quibus ex praeceptis, aut rebus, harum virtutum 
quaelibet enafcatur, cum multae illae hnt, meminiflfe oportet: 
cum haec iam a nobis omnia fint quam dihgentiflime per- 
tradata. 

XXIII. Quo vero dicendi genere fint vfi, qui anteTliucy- 
didem hiftorias fcripfere , quafque ex his leuiter attigerint 
partes, ab initio, vt cram pollicitus, rem repetens, fummatim 
percurram. lic enira proprium huius viri charaflerem perno- 
fcere cuiuis Hcebit. Ac veteres quidem illi, qui muito antea 
fueruni, quique non nifi ex iphs funt nominibus noti, quam 
fint dicendi rationem fecuti, non fatis queo coniicere, fim- 
plexne illa fuerit et inornata, ac nihil fuperuacaneum , nihil 
non vtile, non neceflarium habuerit; aut contra magnifica 

fuerit, 

m 'rtpfiaigrj [vti vulgatae videtur pro Izozwai. Sylb. 
dant pro v^t^uaivj pc>fitum hic 
moN.HAL.voL. VI. K n usof 864 DIONYSII HALICARNASS. 

nroiiiriy^iiv xo) cl^(Ct)fX;ctriy.tiv , v.a\ syicccTdarKsvov , xccf 
7^g eTriB-erag '7r^ocrsiXr,(pvlc(.'j Kocrfj(.iig. s^ts yd^ ^icccrco- 
^ovToui T^v 'nK%mm aj[ y^a(!^d\ [J^iX^i rm ^tst^-' ^fta? 
Xpovoov x3"' ct) ^ictcr 00(^0 fjLivcU[ TTa^d fra^Tiv , ug snsivm 

5 ^(Tctf rm dv^^cav , 'jri^ivovTajf' Iv aig slcnv &j{ re Kd^fjLH 
t5 M.iA>ja-i8 , xctf 'K^i7cLi3 t5 " Yl^oiKovvria-iis , ',iouj rcov 
';rcc^ci,7r?\.f]criot)v r^roig. 01 ^s tt^o tS U.s\o7rovv>jtTia>t8 ye- 
v6[j>svoi "TToXiiiiiy Ko] fjLSX^i rrig &tiKV^i^8 Trcc^SKTSivavrsg 
fjKiKicLq , QfJbOiag scxov airavrsg c^g S7n ro iroKv Tr^oai' 

1° ^ecsig' oY rs r^v 'Id^a ir^osXofxsvoi hclAsKrov , ° rtjv 
'is rolg rors Xpovoig fid\i=r' dvB-^arav , kcju^ q\ rriv cc^' 
Xaiav 'ArS-io^a, fjnK^xg nvag sxaorav had^o^dg Tra^d 
rfiv'ld^a. Trdvrsg yd^ kroi , KaBaTrs^ 'sC^fjv , tts^) rtjf 
ycOPiav KsPiv fjLaKKov strTr^^ acrav , t] tts^i rtjv r^oTnKriv 

1^5 javrriv ^s oocTTrs^ tj^vcrfia 7ra^sKdfjL\^avov. a-vv&tcriv rt 
cvofzdrm ofjLOiav dTfccvrsg sirsri^^svcrav , r^v diptKn ;c<xf 

fueritj et plena dignitatis et opificii rhetorici, vavioqae orna- 
nientorum fuco depicla. maximae enim panis fcripta ad no- 
ftra tempora non peruenerunt ; aut, fi qua feruata llint, non 
omnes efle illorum, quibus tribuuntur, esiftimant; vt funt illa, 
quae Cadmo Milefio , quaeque Ariitaeo Proconnefio et eiuf- 
modi aiiis adfcribuntur. Scriptores aurem, qui ante Pelopon- 
nefiacum bellum fuerunt, atque ad Thucydidis vfque aetatem 
peruenernnt, omnes fere idera coniiiium fecuti fant. quos 
quidem aut lonica lingua, vt quae iilis temporibus maxime 
floreret; aut Attica illa vetus, non auniodum ei difiimilis, ob- 
lectauit. Hi fane omnes, vr eft antedictum, fermonis pro- 
prietatem magis, quam dicendi tropo.";, adamauerunt; tropos 
vero velut condimenta orationi infperfernnt. verborum autem 
compolitionem omnes eandem fere affeflarunt, (impUcem et 

minime 

n Yi^oiKvmcioi fupra quoque Suidavi 'a?i?sx; n?<;H<ovy>/cf«;, 
diphthongws fcriptum, p. Sig. vt liic. Syli'. 
v. 5. fed vnico v. apud Hero- Illud re pofl: aiticulum 
dotum p. 145. legitur 'Af(7l>}? r^v reclius expungendum, 
UsoM-yM^trist, aliquoties; apud 5^/^. 

p Scii-"" DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 8^5^ 

dvsTriTti^iVTOV' Kcif ^^' ev TM (TX^f^^-Ti^tiv Tcig Ae^stg, 
Tctq vorjcrstg e^s3fjcrav stt) ttoAv t^?" TST^iixju^svfjg Kctj ytQi" 
vtig Ko^ (TvvriS-aq a.'?rctcri ^ictKsiCTS. Tcig jusv 8v dvoLy- 
xaiag cl^tTag tj Xs^tg avTcov ttccvtcov sxsi- kolj yd^ xa- 
Sa^a , KOj G-a^Pfjg , xccf (rvvTOfjcog s<riv , etTroxpo^vToog S 
(roo^ii(ra tov i^iov SKciTig ^iaksKTH xa^aKTtj^a' Tccg i' 
Iwi^STHg , s^ &)v jJLciKi^a ^idor,?\.og yj t5 pijTo^og yivsTccf 
ovvafjtig, iiTS aTracrag , kr sig aKcov '/iK8<rag , dkK 
oXiyag Kctf S7r\ j3^a%o' v-ipog Xsyon , koj P xaAA<pp;7/t60- 
avvriv , KOj (Tsavokoyiav , Kcuj fxsyakoTr^STrsiav ii^e ^^ 
^>j Tovov, 80 s l2d^og , ^os TrdS-og , oisysiPovTa tov f^v 
8cis TO sjijjct^fisvov Koui svayctiviov TTvsviJca, s^ m y\ KaXa- 
fjLSvrj yivsTaj^ oSiVOTvig , 7r\fjv svog 'H^odoT^. kTog §s 
KATa TViv SKAoyyjv toiui ovofxaTcov , kci^ KaTu Ti]v crvvBs- 
(riv , Kcu KaTd TrjV tuw crx^iJ^ctTicrficov iroiKiKiav, tJLaK^oo 15; 
^ri Tivi Ti^f dkKng v7is^s(idAsT0 , koj Tra^scTKSvacrs Tfj 
K^aTi^ri Troifjcrsi Tfjv Trs^nv (p^dcnv ofjLoiav ytviS^cti, ttsI' 

minime affeflatam : neque vero in fententiis figura aliqua ex« 
oiiiandis tantum diligentiae pofuerunt, vt fupra communeni 
vulgoque tritam, atque ab omnibus vfurpatam dicendi ratio- 
nem efferrent. Itaque virtutes neceffarias iliorum omniurrs 
habet diclio. eft enimetpura, et perfpicua, et breuis , fatis 
proprium cuiufque dialecti eharafterem feruans. virtutesauteni 
adiectitias, quibus omnis oratoria vis maxime flt perfpicua, 
neque omnes, neque fummas adhibuerunt, fed paucas, aa 
modice: fublimitatem videiicet, elegantiam, grauitatem, ma- 
gnificentiam: neque item contentionem, neque pondus , ne- 
que affe£tum vllum, quo animi excitarentur ; neque fpiritus 
illos magnos et certaminibus aptos, ex quibus illa (quae dici- 
tur) admiranda dicendi vis; vno Herodoto excepto. Is enim 
et in verborum deleclu , et in compofitione, atque in ipfa fi- 
gurarum varietate , longe caeteris antecelluit; et ita oratio- 
nem inltituit, vt vel optimae poefi fimilem faciat, propter 

fuade- 

p Scriptus codex habet ««- morem. Sylb. 
/^ijgtinetutnjv ^ vno ^ ; contra 866 DIONYSII HALICARNASS. 

svsKci.' dosTcl^ -vs -voiq fisyiq^ccg Kctj AafjLTr^OToirctg e^oa 
im ivaymiMv i^h kv TaviaiQ hsKiTrsv s'(t ^k sv tvs- 
(pvKCi}g TT^og avrag , slrs y^aTa koyicrfJLov Tiva SKHcriodq 
5 vTTS^i^cdv , wg 8X a^fjbOTTiicrwv Wo^iaig. Q^^ ya^ SyjfjLf}- 
yo^iaig iroXKaig o dvri^, ^a svaycovioig Ksx^firajj Koyoig, 
«J" h To) TTaS-aivsiv kc^ ^sivoTToisHv TC6 'TT^dyfjiaTa , tyiv 
d\}ir,v s%si. 

K^'. T^TCi) ^S <J'j? TM dv^^l @'d>lV^l^^q S77lQ)aXuiV, 

10 KciJi Tolg dXXoig , ^ o^jv tt^ots^ov sfJLvriiB^yiv , koji crvviooijv, 
dg SKa^og avToov saxsv d^srdg , \2iov rtva x^^azTfj^a, 
Tict] 'Tra^sco^af/jSvov diraci , TT^^Tog slg tyjv Wo^ik-^v 'Tr^a- 
yfLaTSiav sa^^TVdoacrsv slcrayaysiv stt) fxh Ttjg SKXoyfjg 

T&Jv 6vOfJLaTCi)V T}JV T^OTriKriV , KOJj yXoOTTrifJLaTiKYIV , KCfjf 

15 dTTT^^xaMVLSvriv , kojj ^hriv Xs^iv TC^osXofjLsvog dvTi Ttjg 
KOivtjg Kci^ a-vvr.&iig Tolg KaT avTov dv&^coTrotg' £7r< ^s 

fuadelam illam et venuflatem, ae ad fummam vfque peidu- 
ctam voluptatem : qui ne illas quidem maximas, et piaeclaiif- 
fimas dicendi viitutes omilit, piaeter genus illud cerraminibus 
aptum; idque fiue quod natura ab eo abhorrebat, {ii>e quod 
rationibus quibufdam addu(Stus, fponte illud , tanquam hillo- 
riis minus aptum , contemfit. is enim neque concionibus 
multis, neque aliis ad contentionem accommodatis orationi. 
bus vtiiur; neque vllam ad concitandos affeclus et res ampli- 
ficandas vim habet. 

XXIV. * Huic, et caeteris, quorum fuperius eft fa£la 
mentio, fuperueniens Thucydides, cum, quas quiique dicen- 
di virtutes haberet, vidilfet, ipie propriam quandam dicendi 
forniam, ab aliis non animaduerfam, primus in hiiloriam in- 
duxit ; in eIe£lione quidem verborum, figuratam, cuique 
genti peculiarem, et obfoletam ac peregrinam diclionem, com- 
muni fuoque tempore vfitatae linguae anteponens ; in iun- 

gendis 

q Hic locus fupra citatur a * In hiinc et caeteros conie' 
Dionyfio iifdem prope verbis, £iis octilis, Thucyd. 
p. 790. V. 6. Sylb. 

r Be DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. ^67 

triQ crvvS-scrsoi}^ Ta)v r kXdtrovciiv Kau\ rm fisi^ovodv fjLO- 
^iay ,' rriv d^ict)fiaTix.)jv , xo^ uvTti^(X,v , koji ^i^ctpoiv, 
iicL\ ^sQyjKvlctv , KOj r^axvvHa-oLV ruig rm 7^c4/i|t4aT&JU 
dvr^rvKicn^; ra,q ctM(X(; , Avri rrj^ Aiyv^ug , Kcij fu,a\U' 
X)jg , y.c)j{ (rvvs^scrfjt.svr,q , Kct^ fjbYi^h sx^'^^^ dvrirvTrov $ 
STf) ^s roov ij-%;7|ttaT<a'j(/.fitii/ j Iv olq fji,ci\i<rcc St^y\]^S->i ^is-, 
vsyKoif roi)v tt^o avrS , 'TrKsiTyiv slcsvsyy.cifjLSvoq c-Tnioriv, 
^iSTsKscrs ys roi rov S7rrccy.ctisiK0crcLsrtj x^ovov rS tto- 
KsfjLH uTro rriQ u^X/ig sooq rr^g rsKsvriig , rdg 6>crco j3<- 
j3a^5, dg fjLovctg KctrsAiTrsv, T^sCp&JV ccvoo koui Kclroo, Ka\ la 
xcc-S"' 'sv sycacrov rcHv rrig C^^acrsodg fAo^im -^ivoov koui ro- 
^svoov Koui rors fMsv Koyov k^ ovof/.arog ttoio^v , rors o 
sig ovofJLa crvvayoov rov Koyov y.ct\ vvv fisv ro j^yjfjcariKOV 
*■ ovofiaTocaig skC^spoov , avStg ^s rkvou.a pi'JLa ttoimv, 
y.cui avroov ys rnroov dva7^s(pa)v rag x^jfcs^?, 'iva ro fisv i^ 
cvofJLaTCfCOv TT^ocryiyo^iycov ysvrjrcjui , ro osTT^ocrfjycPiiiov 
ovofjLctTuoog KsyrjTc^' kcuj ra fisv TraSririy.a pyifjcara, 
^^aT^icc , rd <5'g ^^arri^ix , TraSiiriKd' TrAt^BvvriKoiiif 

gendis autem maioribus et minoribus particulis, grandera, 
aufteram. neniofam, firm.am, et literarum afperitate aures fe- 
lientem compolitionem, pro fuaui, moUi, et polita, niiiiique 
in fe afperitatis habente, confedatus ei\; in figuris autem ad- 
hibendis, quibus in primis vetulliores fuperare contendebat, 
iiimiam diligentiam pofuif. Totos certe xxvii annos in illis 
octo Hbris, quos foios reiiquit, immutandis confumiit; quos 
furfum deorfum volutans, fingul;is locutionum particnlas lima- 
bat, nunc ex vno nomine orarionem conhciens-, rurfufque iii 
nomen orationem contrahens : interdum autem verbalia 
.nominaliter proferens, ac rurfus nomen verbum faciens, at- 
que omnem eorum vfum peruertens; ita vt, quod proprium 
eft, eo pro appellatiuo abutatur; quod vero eft appellatiuum, 
pro nomine proprio vfurpet: infuper verba patiendi, ac^iua 
facit; quae vero aciionera notant, iis ipfe paflionem attribuit: 

eorutn 

r De ovonxuKUi fupra di£lum ad p. 791. v. 2. 

K 3 s Scii. g€S DIONYSII HALICARNASS, 

Tt «ctf svot^v imWctrrm Tct? (pvcriig, xaui ^ dvTMctrft- 
yo^m ravra dKKn^oov ^riXviict r d^<TSVMoig , koj do- 
Civiyid ^rjKvKoii , KAf ^^irs^a. r4rm T<cr) crvmTrroiiv , k^ 
m ri Kard (pvcriv dKo\yS-(a •n-\avdroui' rdg ^s rm ovo- 

S [jiaru^v, fj finrox^^f-^v , ntroocru^ Trors fji,ev ir^oq ro crtjfjt^ai- 
^vofisvov dTTO XH cyjfiaivovroq dTro^^s^paov , 'Trors os Tr^oq 
To cvjfjbcCivov dTTo t5 (rrifLaivofLSvii' iv ^s roiq (Tvvosny.olq 
y.aui rolg Tr^oSsriHolg fjco^ioig , kcuj sri fidkKov sv rolg 
^iafi&p^cri rdg t&3v ovofidrcdv ^vvdfLng , 'TroifjrS r^oirov 

5^® svs^na-id^m. TrKsl^a cJ' dv Tig sv^oi ira^ avrca cx^- 
fiara , Tr^oirc^Trcov r dTrotr^o^palg , kclj x^ovodv svaK- 
KaycCig , kcui rcTTiKcov in^fjLSioca^gm fLerad^o^cdg s^rjK- 
KayfLSva rm (rwffS-cov , Kctj croKoiKicrfim KafJL^dvovra 
(^avracr^ag'' OTrocra rs yryvsroui "Tr^dyfAara dvrt crod- 

klS fLarodv ., g cra>fLara dvri Tr^ayfidroav Ka\ £(J)' m ivSv-' 
fiyiftjdrodv cuf fisra^v Tra^sfnrroixriig 'TToKKouj yivofisvcq, 
^id ttoKKh rnv dKoKaSiav KOfJ.i^ovrcui' ra ^rs crKoKid, 

corum item, quae multitndinis, quaeue' vnius numero efFerri 
debent, naturam commutat, atque alia de aliis dici cogit: 
xnafculina foemininis coniungit; et foeminina rurfus mafculi- 
iiis attribuit; quae autem neutrius funt generis, ita his conne- 
£tit, vt tota nataralis illa coaptatio et confecutio diuagetur: 
jiominum et participiorum cafus ab eo, quod figniHcare deber, 
ad id, quod sft fignificatum; etcontrSv quod ert fignificatum, 
ad fignificans transfert : in coniuniSiuis autem ac praepofiti- 
iiis particulis, iis praefertim, quae voctbulorum vires diftin- 
guunt, poetica prorfus vtitur licentia. Plurimas etiam in eo 
iiguras inuenias , quae perfonarum apoftrophis , temporum 
commutationibus , et locaiium notationum difcrepantia , a 
communi confuetudine fint deflexne, ac foloecifmorum fpe- 
ciem praeferant .* praeterea, quot in ipfo res videas pro cor- 
poribus, et corpora viciflim pro rebos fumi? in enthymemati- 
bus vero (in quibus interpofitiones cum mukae fint, JonKO in- 
teruallo confecutionem fuam recuperant) adfunt tortuoia illa, 

ec 
* Scriptus codex habet ly- ter. Sylb^ 
%aTi\yo^m ; parum CQnuenien' DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 859 

xctj 'TFoKvTrKc-A.ct , x^af * ^vffe^iKiyvra. , xct/ ra, aKKcz rcc 
Cvyysvfj T^TOig. svoci o civ m 8'jC oKiya kci) rm ^scl- 
rpiKcov crxfjfj^clrcov Ksifxsvcc irct^ avTco' ra.q Tra^sa^cocrstg 
Ksyot) , Kojj '7rcc{^ovoixct(riug , kclj dvrfS-screig' h oug 
tTrKsovcta-s Yopyiag o Asovrlvog , KoJj ol tts^) HioKov, xct/ 5 
AiKvuviov , icouj TToKKo) ttKKoi r^v jtctT ccvtov dKyjct- 
cccvTcov. sK^>}Korci.Tcc ^' amS Kt^Jj " x.cc^ccKrifiCtyTctrcc 
iTi, To Ts 'TTSi^d.cBcLf at sKccxirm ovoycdrm ttKsItcc cnj- 
(jLccivsiV 'TT^a.yiioLTcc , Kduj TToAAa cvvTi&svoLj vo^y.otrcc slg 
sv, Kdui en 'Tr^oGr^f/JiiJi.svov n rov dKPoaTViv ccK^crsS^oLi, ic> 
KaraKiTrsiv vd^' cov dcra^^sg ymra/i to (3^«%v. Tva, os 
cvvsKw siTrco , rSTra^a fjcsv s<rtv ooarTrs^ ooyava t?5 0^- 
Kv^i^8 Ks^soog' ro TroiriTiKOv ruv ovofjcdTcov , ro tto- 
Kvsi^sg rcov cXYifidrcov , ro r^axv rijg d.^ijLcvtag , ro 
rdxog " rcdv cxyifjcdrcfiv, x^oiifLaTa o' avrl^g , ro rs i$ 

et peiplexa, et inextiicabilla, atque alia his fimilia. Nec pau- 
cas item figuias tlieatiales ab eo vfurpatas inuenias, vt paria 
paribus relara, adnominationes , oppofitionesj quibus nimio 
frequenter vfus eii Gorgias Leontinus, Polus, Licymnius, et 
multi alii, qui eoclem tempore floruerunt. Maxime vero in- 
(ignia, et ex quibus charafter eius praecipue cognofcitur, 
liaec funt; fludere, vt pauciflimis verbis quampluriraas res 
comprebendat , multafque in vnum fententias cogat, ac turai 
maxime auditorem, cum exfpeclat adhuc aliquid, relinquat: 
^uo fit, ut breuitas obfcuritatem pariat. Sed vt baec paucis 
comple£lar, quatuor efle animaduerti veluti infrrumenta Thu- 
cydideae dictionis; poeticam verboriim flrudluram, in figuris 
multiplicem varietatem, concentus afperitatem quandam, et 
{ignificationis celeritatem. Colores autem, quibus vtitur, funt 

acerbus, 

t AvaiMKTx in Cod. Bodl. vi- x Pro tuv gx^ii&Toiv congru- 
tiofe, vt puto: quum et antea einius legemus T^cffM^^af,'»?, vt 
habuerimus $vffi'<iAixTx, p. 792. fupra p. 793. v. 7. quo modo et- 
V. 10. iampauIopoft.p.S^o.v.^.Wcfe- 

u Ke£lius %ac«xT;ff<Tixftj'TaT«, qaitur, t# Tdxo<; t^? air:eyYs>Iixi, 
vt fupra p. 792. V, pen. fed et enitnciationis celeritas. Sic 
alibi tamen ^«^«'«'■xfxwVfliT* etiamp.870. v.5. proTtpi^quod 
Jegitur perfaepe. SyW, vulgatae dant] rectius Jege- 

K 4 inu& 870 DIONYSII HALICARNASS. 

T^tl(^VOV , KOJf TO TfVmOV , aaJl TO TTDi^OV , KOJj TO etvi^fi- 

^ov , KctJj ro s/Xi^^iS-lg , koji to ^sivov , KoJi to Oo'i2s^6v' 

VTTSP aTTUVTCt Jg TCiVTCi. TO TTaS-riTlKOV. TOl^TOq fJbiV OfJ 

Tig hiv QsKv^i^i^g KciToi Tov TVjq As^scog -x^cl^cckt^cc, 

5 « Tfcc^ci T^g aAAag ^irivsyKtv. oTctv (jlsv ^v ^ ts ir^octi- 

pscrig avT^ kolj rj ^vvafJLi^ crvvsK^^cifjLf] , TS^sict, yivsTOj 

JiCCTO^&aifjiCLTCC KCfJj OatfJLOVlCL' OTaV O SWSITTI^ TO TTiQ 

^vvccfjcsoog, y TTcc^aijLSivavTog fJLSXe^i TrdvToov t5 tovh ^id 
10 Tccxog T}jg ccTTccyysAiag , d(ra(prjg ts ri Ks^iq yivsTc^, 

10 xfltj ccKKaq Tivdq STVid^s^Si Krj^aq ^k suTT^STrsig. TO ya^ 
kv M ^sH y TOTTM ra ^sva koj TrsTroiyjfisva AsysS^ct^ , koj 
fisx^i "T^ocra TTposAS^ovTa TrsTravS^cLi , Kakd koj dvay- 
Kccia S-sou^rifxaTa sv Tvacnv ovTa TO~ig s^yoig , 8 oia Tra- 
crig T?ig Wo^tag (pvAaTTSi. 

15 Ks\ ri^osi^>ifJt,Ev(i)v ^s ThTCtiv Ks(^ aXaioo^ oog , STil 

rdg dTToSsiPsig avToov oo^ci T^STTsS^cq' 'jroiricofjLdui i 
%4)^<5 vTvs^ BKa^rig i^sag tov Koyov, VTiOTaTTOdv avTccig 

acerbus, denfas, amarus, aufterus, vebemens, grauis, et ter- 
libilis; atque in primis * afieeiionibus mouenciis peraccom- 
rnodarus. Talis quidem eft Tbucydides in fuo illo chara£tere 
dicendi, quo caeteros anteiuit. Cum autem et inrtitututn 
eius et facuitas vna decurrunt, perfedam abfolutamque, at- 
que adeo diuinam orationem efficit. cum vero non eft par vi- 
ribus, quippe cum nerui iUi ob dicendi celeritatem non vf- 
quequaque perdurent, oratio fit obfcuia; vitia quaedam, quae 
minime deceant, fecum aiierens. Nam praeclara illa, rebuC' 
que in omaiibus necefiaria praectpta, quibus traditur, qua ra- 
tione fit peregrinis ac nouatis vtendum, ac quatenus illa fint 
affumenda, non per omnes biltoriae partes feruauit. 

XXV. lam, cum baec per capita atngerimus, fupereft, 
vt iam ad ea demonfhanda deueniamus. Non autem de fin- 
gulis feparatim Thucydidis dicendi formis fermonem facie- 

mus, 
mus Tra^x, vt fupra p 793. v. 11. t/jii verfio. fi quis malit roVo», 
et p. 864. v. 12. Sjlb. per me licer. Sylb. 

y T^ozw [quod \ulgatae ex- * Al. ajjcclibus maioribus 
Jiibent] agnofcit etiam Dudi- excitandis ^eraccom. 

z 'sf DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 871 

T>?i/ &H-M^ih Xs^iv , cLKKoi Kctra. tts^iqxc^U rtvccg ko^ 
roTraq, fJL^ri KctfjL^^avm rriq re hriyyi(rscaq kc^ rl^v ^Yiro- 
^8ia)v , KdUj 7rct£c<,TiBs)g roig rs irflayfJ.a.ruolq ^ xoj to7? 
KsKXiKolq y,cCTO^S-u>fj,ci(nv , ri aLia^rrif/.ci(ri , rctq ctirictg, 
^i kq roicivrdeirr osfl&sig (TH TrctKtv , koj ruv aKKc^v 5 
(^iKoKoyoov , rm hrsvE^ofJbSvcav ^ rn y^ctCp^, ro (sidKt^ficc 
fjL^ T)?e ^TToBscrsooq , r,<i TT^ojotjf/^cii , (TKOTrsliv , ort %a- 
pay..rrieoq k* ^riK(t)(nq, aiiotvrcx. 7rE^i6iKr,0via rcc (TVft' 
(i&^yjKora ctvru) kcu hofi&va Koyn , (tkotfov 'i%^<Ta rr,v 
co^sKstav avrm rccv '^iiKri(TofJLSv(jd)i fLtfiit^aJ, rov avd^a. 10 
kv (ioy}i fLSv iiv rS TT^ootfJLi^ Tr^oSsdSi x^y]crdfJ,svoq , ori 
usyt^oq eysvsro rcHJv tt^o avr^ '7ro?x.Sfj(,ct}v nsKoTrovvr,- 
ctctKcq , Kard Ks^iv '^rco y^d^sf »Tct yd^ 'tt^o avrm, 
KdJi rd 'irt TfaKatorsoa , (ra(p^q fJbSv sv^slv hd x^Qva 
irKriSoq d^vvarov h' sk ^s rsKfiri^MV , dov stt) fiaA^o- 15 
rarov (TKOTxhrt fjLoi Trt^svcroui ^vfj^t^aivst , « fj.syaKa vo- 
ijit^ct) ysvsS-cuf, hs Kard r8q 'noKsfJ.aq, iiTS k Tcs ctKKc^* 

mus, illlus verba fabiungendo; fed diuertls cx locis particulaS 
qnafdam fumendo nanationis et orationum, hifquc caufas ap- 
pouendo, ex quibus facile appareat, quibus in locis, tam in 
rebus, quam verbis, bene m.deue fe gefferit: illud iterum abs 
te, Q. Aeli, atque ab aliis philologis, i] qui fortehaeclegent, 
enixe petentes, vt confilium noftrum perpendant; nihil enim 
aliud conamur, quam vt chara£terern Thucydidis ofl:endamus, 
ac limul omnia animaduerfione digna, quae illi contigerint, 
comprehendamus; nihil omnino, praeter eorum, qui ad hu- 
ius fe viri imirationem componere volunt, vtihtatem, propo- 
litum habenres. Itaijue in ipfo ftatim proocmii exordio hac 
vtens propohtione, bellnm Peloponneliacum , de quo fcriptu- 
ruserat, omnium , quae antea gefta eiTent, fuiflTe maximum, 
haec ad verbum fcribit: „Ac bella quidem ante gefta, atque 
his vetuftiora, in apertum produci, temporis longinquitas ve- 
tuit. fed, quantum ex fignis coUigere Hcet, equidera, haec a 
vetuftiflima origine reperens, maoiias fuifTe illonim res, ne- 
que in bello, neque aliis in rebus, exiftinio. Nam in ea, 

quae 
2 Tji 7?a<f5 TavTifl in Cod. Botll. 

K 5: a Scri- 873 DIONYSII HALICARNASS. 

(pctivtTc^ yd^ f} vvv 'EAAa? yici?\.iifievt!, « TrciActf ^s^ctiooQ 
olAHfJLSv^:' ahXcf. f/>STciva,<ra(rstg ts ^ctojj tcx, Tr^oTs^ct, kcui 
ha^i&ig sKa^ot Ttjv sctVTm aTroXiiTrcvTi^ , ^ia^ofMivot 
VTTO Tivav as) TrXsiovoiv. tjJs yoi^ ^ iy.7ro^(a.<; «h. kcrrj^, 
5 S(3*' sTrifjiiyvvvrsg d^s^g dW^Xoig , ^ts y.ccTci y^v, ^Tt 
^icl S-a.Aa.crcfjg , vsfioftsvoi ts to. avTMV SKctTot, ocrov 
dvo^yjv, Kctf 7rs^t8crtctv x^fjfjbctTcov s« sxovTig, 8^6 y*jv 

(pVTSVQVTSg ^ 

(r^y ^s Aa-As^aifLoviaiv 

to ^'KSTi 6^sct)g sTTsyc&slv , ^ 'Tr^oa-TriTTToisv ^ ^vvafisvoov, 
yvovTsg avT^^ ol ipiXo) (i^a^vTS^yg ri^fj ovTag tco dfivva- 
S^ctf, Kcvj avTo) TJ7 otl/st tS S-ct^a-iiv t6 '7rKfi?oy slXr,(^o- 
'vsg , irQXkaTrKacTtot (pctivo/jCivoi , koi^ ^vvsi&icrfJt>svoi 
fiaKKov fi>}}cSTt ^siv^^ avTi^g ofsoioisg cr(pi(rt OaivsS^oui, 

quae nunc Graecia appellatuv, perpstuum olim iiicolas domi- 
cilium habuiflej nou videtur. nam cum a maiore aiiqua mul- 
titudine tuaclus fuam quifque patriam facile relinqueretj per- 
faepe rnigrationes fiebant: quippe ciim nulla adhuc inter eos 
negotiatio eflet, iieque vilum citra formldinem vel terra, vel 
raari, commercium haberent; fed ita iuis rebusvterenturj qua- 
■renus ?.d vitam exilitev traducer.dam fatis efle exiflimarent; 
pecuniae eopiara non habentes, neque terram ferentes. . . 

. (Sed 

cura Lacedaemonii non amplius irraere pcflent, qua impetum 
feciflent; miiites ieuiter armati, cum ipfos femet defendendo 
fatigatos auimaduerEiflTent, <it ipfi fpeclaculo animis magis con- 
firraati, quod longe plures eflent. et iam afilieti minus illos 
formidabiies exiftimare, quia non tam gvauia perpeffi fuerant, 

ac 

a Scriptus codex babet Iw- facile potuiflent evuigatisli- 
jrtiff^: minus apte. «*6?roft<K«Ie- bris addi. fed quia non con- 
gitur non tantum in vulg. edi- ftat, quoufque locum citarit 
tionibus Thucydidis, p. i. fed Dionyjius, et qua phrafi pla- 
etiara fupra p. 164. v. 13. et niore Thucydidis mentem ex- 
p. 797". V. 7. et p.,.So5. v. 11. preffeiit, ideo manca haec re- 
Sylb. linquere malui. In fequenti 

b Thucydidis verba, quae autem ioco exThttcydide ad- 
fentendae explendae defunt, denda putaui, iine quibus D/o- ^ 

ny/iH' DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S7^ 

ori iic iv^vq a^icc t^? Tr^ocr^oKict^ eTTiTrov&gcrctv^ SxrirtP 
ors TTP^TOV s-^el^aivov t^ yvaifM^j o£o8A60ij.£vot di>q g-jri 
AaKS^uifiovi^g. KUTc(,<p^ovij(ravTsg (h avTcov,) -xo] ifj,- 
PcrjcravTsg, dS-^ooi c^^f.i,fj<rav stt' avT^g." h ^' yj 7rf- 
ftoyj ooCDsAifJLrj HaTsa-xsvciS^a^ fji^ t^tov vtt avr^ rov f 
iPQTrov, dkka jiQivoTg^cv tt.dKAov ko^ ^(^sKifia^TgooV; t5 

tthtVTaiii flOpH TcT) ^^C^T^ TT^O^S&SVTOg , 760V ^s hd 

fjbicrB , TTjv fjbtrd Tavra %«^ai' Aaf^ovrce^v. dyKvkooTS^a 
fjLSv isv ri O^dcrig ^rct) (rynif^ccTia-^siC-a ysyovs , tcc^ oei- 
voTSpa' cra^pi^r^ct os x,cij rjoicov sKgivot^g dv Karacmsua- lo 
(^slcra' uToo'.' SsAaKt^atfJLO^/ioov sksti dTfsK^iiv, j^T^oa"- 
'rrtTTTStv , ^vvafjLSvcov , yvovreg avTiig ol \p(Ao) (^oa^vTS- 
f8g ri^yi , crvT^aOsvTsg y.ctj 'sfJii^^oi^cavTsg , Ct>^firi<rav stt 
ecvT^g dS-pooi' 'sk ts Tfjg 'c-tpscog rc &a'p^Siv '7rPO(rsiXK'^o- 
itg, QXi 'KoKKairXdcTiOt r,crav' yjcui, sa tS fjLfiAsrs ^sivng if ac fperauerant; quum primum egrefli funt) abieflo feruilique 
animo, vt qui conti-a Lacedaemonios proficifcerentur. eos igi- 
Tur contemnentes, fublato clamore, confertim. impetum m 
eos fecere". Muko autem haec comprehenfio erat vtilior fu- 
tura, fi ipfe non hoc modo eam comprehendLfl*et, fed com- 
wuniorem et vtiliorem fecurus fuiflei i?«-iunem; atque ita haec 
verba coHocaiTet; vt extremam cu»i prima parte coniungeret, 
<]uae vero in medio, ea reiicP'^^ in fequentem iocum. hoc 
fane pafto contorta et grp^io? eft oratio ; muito '-ero fuiffet 
clarior et iucundior, l^oc ordine coilocata: „Cum Lacedae- 
monii non iam amx'iius abire, aut irruere in iilos poflentj ie- 
uis armaturae pnlites, taidiores eos effe factos animaduerteii- 
tes, facto ^^^obo ac clamore fublato, confertim in illos impe- 
tum fecerunt. ex quo fiebat, ut, cum fe plurimos effe cerne- 
ycnt, animus etiam accederei; et, cum non aeniie, acprius, 

effe 

riyfiana non potuiffent intel- funt, ovv et «utm-j , .;iu!ga«^is 
iigi; eafcilicet,quaeap.872.v. Thucydidis exemplaribus .ib- 
9.vfqueadp.g73.v.2. hisfignis iant.. SyW. Exftat aiuem locus 
()inclufafunf. Quaeveromox apud Thucyd. p. 235. Ed. 
verfu 3. jifdem fignis inclufa Oxon. 

6 la 874 DIONYSII HALICARNASS. 

avT8^ ofJLoiotjg a-CPicnv (pccivsS^c^ , ttctTct^p^ov^a^uvTsg, 
kTTgiaij 8K sv&ug a^icc rrjg Tr^oa^ooKiag STrsTrovS-sa-ctv, tjv 
'icxpv xjTVoKriXi^iv, ore ttpootov STrs^ccivov, Tfj yvcofjLyi osoii' 
X(t)fjLSvoi, (t)g Itt] Aa,Ksoa,ifXovfiig.<* 

5 >i5-'. 'T^s^ccie^aasvrig 6s Tfjg 'jrs^iy^aCpl^g 'Ka,a'v\g, 

TctKka iTocvTa (Jcvofict7ciu\ ts Tolg vr^oai^usTciTOig ovo- 
fiicca^t , KOjf irs^iSiKYj7rTciu[ Toig siTiTnosiOTciToig a-XfiftctTi' 
CfjLoHg. ctPSTrig t ^^suiag, oog siTrslv , 'hts ksKTiKtjg, 
iiTS "TT^ctyfjLctTiKtjg, kv^SMg sa-XYjKSV' kg ii^sv ^sofjLOj Trd- 

10 kiv s'^a^iSfLsi<Saji. sv ^s tJJ s^^ofJLi^ |3/i3A&J tj?i' eo-%aT;?i/ 
vavfi.ayiav ' AS-/}vaiCtiv kojj Zv^aKHaicdv ct^p^^ynfisvog, 
iiToog co'JCiJ>aKS ts Kcuf la-y^rjfjLciTiKs to. ir^axSsvTa' »0 
cl ArifJbcSsvrii; kc^ Msvava^og xctj ^ EvS-v^tiijLog' ^toi 
yci^ sTTi rag vav^ tmv 'ASfjvaicov ^^aTf^yo) sTrs^^ria^av 

15 a^avTsg (xtto t5 savTOuJ ^paTOTTsd^ , svSvg sttKsov Tr^of 
To C^svyiJLa TH KiuJvog' iic^ '^ov " 7va^aKsi(pSsvTa hsK- 

effe tenibiles illos arbitrarentur, fontemtu baberent : cum 
non ftatini, quae exfpetlauerant, exi^erti funt, vt, cum pri- 
mum m terrarn defcenderent, putabant, deiecli animo, tan- 
quam aduerfus Lacedaemonios pugnaturi". 

XXVI. Detrat^a hac tota circumfcriptione, reliqua omnia 
nominibus ac figuris maxime accommodatis comprehendit. 
neque vllara, prope dixeriiB, aut ad diciionem, aut .ad res 
fpectantem, virtutem praetermHIi: quas quidem virtutes de- 
nuo enumerare nihil neceiTe eii:. \nfepttmo autem lihro ex- 
tremam Athenienfium et Syracufanoram nauaiem pugnam 
narrans, fic et verbis et liguris in explicandis rebus vfuseft: 
„Demofthenes autem et Menander et Euthydemus, qui duces 
Atlienienfium naues confcenderant, cum le loco mouifTent, 
line mora ad portus fauces, captas iam er occupatas, adnaui- 

garunr, 

e In T/jucydide p. 455. Ed. <p5ivTx. Dtidithiui leglt kxtx^vi' 
Oxon. EvJ)^f/o?. Vide notas pa- ^iSlvTaf, occapatwn. Seq. v. T/;«- 
ginae illi fubieftas. cyd. exempl. habent Te^oe^xyx. 

yoiiivot : etp.375.V.6.^«f«|3i3>)3a, 

d Apud Tbucyd. xxtx^sc praef. temp. Sjilb. 

e Scri- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 875 

'TrXav Qy\oasvot (^icccccS^cq sg ^o kroo. 'Trryos^civa.yo^Evot 
^s ol EvoccKiicrioi Kctf ol ^vfjLfjjCty^ot vccva-) 7rcc^ci7rA>]crice,ig 
70V cl^iS-f/,ov , y.aj tt^otspov kcctcc xs rov sktt/Xhv , fjLSosi 
avtm s(^vKa(rcrov , kcuj '/ictTcc tov clKKov yLvv.Xut KiijAvcc, 
oTirug TTccvTccxoSsv ccfccc 'Tr^ocTTrtTnoisv rolg 'AS-yiva.icig' 5 
>ic>Jj TfS^og ccvTolg ciucc 7rcc^Sj2o)^3-si , yitts^ KcfJj clj vrisg 
y.ccTia-)^oisv. ^^%oi' os tS vccvTtKH ToHg Ev^aKHcrioig ^ Xt- 
accvog fxsv xcw 'AyccB-ccPxog, ycsQccg SKccis^og tS Truvrog 
sx^jov , YlvSriv ^s ko^ 01 KooivS-ioi to fjcscrov. ^ sttsio^ kouj 
01 a.Kkoi' hSyi'.-cCioi 7r^o<rsfjiicryov tco (^svyfiaTt, tj? ^si/ 10 

TT^OOTri p'Jfl''1 STmrKsOVTSg, SK^CCTiiV TOOV TSTCCyfJCSVCiJV VSQJV 

'TT^og avTc^ , y.cti sttsiouivto \veiv rag Kksicrstg' fiSTcc ^s 
t5to , TravTayjoSsv crCpfcrt toov Ev^aKHcrim S kouj tcov 
^vfjcfjcccycov S7ri(^s^0fiivci)v , 8 f/jovov TT^og Tca (^svyfjbaTt 
ri vavfj.axia , dKKci Kctj KaTa tov KtfjLSva syiyvsTO' 'kouj 15 
riv KaoTS^a , 'Kaj oicc ^x sts^cc tmv tt^ots^ov. ttoAA»; 

garunt, vt per vim fibi exitiim pararent. quibus Syracufani 
eorumque focii cum totidem nauibus occurrerunt: ac primum 
partem illarum ad exitum cuftodiendum collocarunt, altera 
totum vndique portum tutabantur. quod eo faciebant, vt omni 
ex parte a peditatu adiuti , quocunque in loco naues conftitif- 
fent, in Athenieiifes irruerent. Praeerant autem ciani apud 
Syracufanos Sicanus et Agatharchus , alterum vterque totius 
exercitus cornu tenens : Pythen et Corinihii medium habe- 
bant. Atque Athenienfes quidem ahi, portquam ad fauces 
fubiere, primo impetu nauium, quae ad euni locuni erant, 
potiti, claulha conabantur aperire. fed mox, inuectis in eos 
vndique Syracufanis ac fuciis, non iam pro angulliis exitus 
rantum, fed etiam intra portum )iauale proehum gerebatur: 
quod quidem omnium, quae ante facla efront, atrocifllmnni 

fuit. 

e Scriptus liber habet Ekx- que Thucydidi cum tragicis 

v»c: perperam. Sylh. commuiie efle adnotat. iijilb. 

f In Thucyd. exempl. (p. 

456.) i~i'o-^ 01 "a^. omilio g In Thucyd. v^ |i/wa et 

vV et «v.o/. eadem v. 12. ha- mox b Tpo? rw ^ivynxTt irt no- 

bent xA>)'ff£<5 : quod Snidas quo- vo« >> vaviiscxiK. 

h Scri- %76 DIONYSII HALICARNASS. 

fjLSV ycC^ SKCtTB^Ol^ TT^O&UfjLlCi CCTTO TOOV VCCVTCOV I? TO eTTl' 

'TT^fiv, OTTOTe y.sAsvS-Sifj, syryvsTO, TrokXri S' ri dvTiTi' 
%vr,(Tiq Tuv KVj^s^vrjToov , y,ctj dyoovicTfjJg Trpog ciKX^Xaq, 
oi TS s7ri(iciTaj eSs^ccTTsvov, ots Tr^ocnrsa-oi vavg vrit, f/.tj 

5 ^^siTTScB^cfjf Tcc dTTo t5 KccTcc^^u)fx,a.Tog Trig dKKtjg Tsxvrig' 
Tcdg TS Tig , 8V u) 7r^o(rsT6Tcc'rtrC , avTog SKa^og riTrstysTO 
'TTPooTcg cpccivsS^oui. ^vfjCTTScrticroov a sv oKiyod ivoXXrjd^ 
vsoov TT^SiTctj ycc^ ^ij cciiTOj ^ ev iXaXiq-ca evavfjLdxfl- 
cav l3^a%y yd^ d^rekiTrov ^vvafjbC^oTS^cif hiayioaidm 

10 ysve&cij; cuf fjLSV * 6f/,(^oKeJ!^ ^ ^id to firi shojj Tdg dva- 
'/cpscrsig y.au{ heKTrKng , ok(ya\ eyiyvovTO' cu[ le Tr^ocrl^o- 
Ais), <wf Tvxot vavg vrji 7r^ocr7rs(r5o-a , ^ did to (pvyelv, 
f] dhKn sTnirKsiicra , TfVKvoTS^ctj ^crav, 'kcju\ ocrov tiev 
ypovov irpoaC^e^oiTO vavg , ol aTro toov y.aTa<=rpcofi,dToov 

jr To75 d'riOVTioig KCJUj TQ^SVfJLaCTi 'Kajf ?\.iS-Oig d(^'S-6vC/}g STT 

avTtjv eXpSiVTO' STrsi^ri dl ir^ocrfJLi^siccv ^ ol e7ri(jdTcui fult. Magnum enim erat vtiiufque partis nautarum ftudium 
ad naues in hoftes impeliendas, cum iul>erentur: magna gu- 
bernatorum artis aemulatioj mutuaque contentio. eorum, qui 
naues confcenderant, haec erat cura, vt, (i nauis in nauem 
incurreret, neii, qui in tabulatis infiflebant, reliquorum de- 
ftituerentur artificio; ac qiiifque, in eo, quem fortitus erat, 
loco, primus effe contendebat. Caeterura, multis non magno 
in fpatio nauibus inter fe concurfantibus, ac proelio decertan- 
tibus, cum paulo ducentis eifent pauciores, rari fiebant ex- 
curfus; propterea quod neque progredi, neque inhiberi, na- 
ues poflent; fed frequenricies implicationes erant, vt quae- 
que, fiue fu2;iendo, fiue aheiam incurfando, in alteram inci- 
diflet. Interea vero, dum naues mutuo libi occurrerenr, ii, 
qui in tabulatis erant, miiiilium, fagittarum, faxorum ingen- 
tem in iiios vim coniiciebant: cum vero conferebanturj mili- 

tes, 

b Scriptus liber habet Ij i 'EK|so/a)] Vulgata Thucyd, 
e^iyv, vt in praeced. membro. exempl. habent iii^o?,a\: et v. 
mihi vulgata fcriptuia vifa efl 12. i^ivyav^ pr. temp. Sylb. 
magis confentanea. Sylb. 

k Iix- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 877, 

ik "/Csi^^^ iovTsg iTTSi^uivro xcCig dWnKciiv vctvcr]v SThi^cLi' 
vsiv, ^vvsTvyxan re TroKKcxr/^ ^ oia -vriv '^evoxoo^iciM, 
rd fjLSv ciKKoig s(j.Qii^KriKSvci\ , tcI ae avT^g iti-ie- 
QKijS^o^ , ^vo TS 'jts^) fiiccv , }ia\ s<riv r; koj^ TrKsiyg vccvg 
nccT civccyjirjv ^vh^-^^tkc^ccj' y.uj ToHg Kvl^s^vijrcitg toov 5 
fjLSV (pvKay.r/v , roov ^' s7Ti(^iiKyjv , fA,ri kccS-' h shcctov, 

KCiTCC TToKKcl dS TfaVTCiXoSsV TTS^lSrcCVdi^. Kclf TCV KTV- 
ITOV '^ ( fXSyoLV ) aTTO 'TToKKoOV ( TCOV ) VS0i>V ^VfLTTllTTiiCrcOV, 

eK7r\y}Piv ts ccu^cl kojj ciTTOTi^r/CW Trig dKor,g, cov oIksKsv- 
crcLf e(p&syyovTo, Tra^syjiv. TToKKr} yd^ d,7 'irapaKsKsv- 10 
(Tig KOJf {r,) ^ori d,(^' SKars^Mv Tolg KsKsv^ctlg 'Kard ts 
rijv rsxvr,v kou TT^og rrjv avrUa C^iKovsiKiav kyiyvsTO' 
roHg fjisv ' AS-yjvaioig '^id^s<B'du\ rs rov gKTrKav STri^ooivTsg, 
Kctf TTS^) T>?? sg Tr,v Trar^iOa (rmtj^tag vvv , s't ttots ko^ 
av3-(g, TT^oS-vyyjog ^ dvTiKafjj^^dvst^ciuf ro~ig ol Ev^a- ly" 
KHciotg Ka\ ^vfjifiaxoig KaKov sha^ kcoKvctc^ ts avT^g 

tes, commilta pugna, in aduerfanornm naues infilire cona- 
banrur. Fiebat autem loeorum anguftiis, vt, dum alteiurri 
vna ex paite hoflesadorirentur, ipfi altera ex parteinuadei-ea- 
tur; ac duae interdum naues cum una, alicubi etiam plures, 
neceflario inter fe complicarentur; cum gubernatores partim 
adoriendis aliis, partim libi cauendo, idque non vna in parte, 
fed vndequaque, occuparentur. Magnus autem erat multa- 
mm inter fe concurfantium nauium ftrepitus, qui et terrorem 
nautis incutiel)at, et earum rerum, quaea praefeclis iuberen- 
tur, auditum aufeiebat. multa enim vtraque ex parte adhor- 
tatio, et ingens piaefe£iori-.m clamor exaudiebatur, tum ex 
arte gubernatoria, tum ex praefenti contentione vincendi: 
cum Athenienfes quidem fuos, vt exitum libi per vim para- 
rent, clamore incitarenr, vtque, li vnquam alias, nunc niaiore 
contentione pro incolumi in patriam leditu elaborarent: Sy- 
racufanis vero ac fociis pulchrum videretur, prohibere, ne fui 

fugam 

k Inclufa addita funtevulg. /EademhabentimAaPc^ff:?*-.»: 
ex. V. 10. eadem habent 4-5/y- et p, 873. v. I. ««yaf; Jingulos. 
yaivTo: et mox cmittunt inclu- Sy(^' 
fum arciculum >]. Sjl^. 

m In- S7g DIONYSII HALICARNASS. 

^ict^Pvysiv , y.cjuj triv ousiav SKa.<r8 'Trcir^ioct viK^cravTsg 
e7rav^y,<raji. koui cl T^aT>^yo) TraocrSTi sKaTS^m , eiTivd 
'TTS opSiSv fxri KaT dvayKYjv Tir^vy^vav K^HOfisvov , dvaKa- 
KivTsg ovojJLa^) tov T^iri^a^xov , rjP(t)Tm' o\ fjt.sv 'AS-ri- 

5 valoi , si T^v TroKsfJLidJTciTriv •" {y^iv^ oiKeiors^av riori T>jg 
H ^i oKiyH (ttovH^ KSKTrjjxsvriq Ba\ci(raryi<; rjy^fzsvoi 
ccTroy^M^^crtv' ol as Hv^aKiScnoi , si iig cra^poog icraci 
irpoB-vixHf/^svag 'A'3-r,vaiHg TravT) t^ottoo oiaC^vysHv , t«- 
THg avTo) (^svyovTaq (^svyacrtv. 'o t sk T>ig yrig Tre^og 

\o dfjbd^oTse^oov, i(rof(io7fii Trig vavy.axiagKaSs<^riKViag, irQ- 
Kvv Tov dyuivcc koj, ^v<racriv Tfjg yvodfir,g slxs' (^ikovst- 
KMV fisv avTO&sv TTS^) tS irXsiovog ridri Ka\S' h^s^io- 
TSC ^s 01 eTTeAS-ovTsg, fu.^ twv Tra^ovrcov sti xsi^o) vr^ci- 
Pce)crt. Trdvrctjv yd.o dri dvaKStfisvcav Totg ' ASrivaiotg sg 

1% Tag vavg , o ts (pof3oc ^v vm^ tS fLsWovTog 8^ev) 'soir fugam caperent, fed vincendo fiiam quifque patriam honefta- 
vet. Praeterea vero duces ipii vtrii.ifcjoe partis, fi quam na- 
uem vlla neceffitate coa61am cedere animaduertiflent, trierar- 
chum nomiiie appellabant : atque Athenienfes quidem ita 
percunclabantur, num terram inimiciffimam magis hofpitalem, 
quam mare non exiguo labore partum, arbitrarentur : Syra- 
cufani vero, num Athenienfes, quos certo fcirent de fuga co- 
gitare, hos fugientes ipfi fugerent. Interea, dum idi aequo 
marte nauah pugna decertant, vtrorumque peditatum, qui iri 
terra ftabat, ingens certamen et contentio tenebat; Syracufa- 
nis quidem, maioris gloriae cupiditate incenfis ; Athenieniibus 
vero, ne fecum peius, quam ante, ageretur, metuentibus. Nam 
cum omnis in nauibus Athenienfium fpes effet, fummus de 

rei m IncUifum yi^v additum ex vulg. exemplaribus : fed agno- 

iifdem. Ex iifdem etiam mox fcit ilkid cum fcripto Dudttbii 

T^« « 5<' oA^/ot/ repofitum pro eo, hbro etiam fchoiiaftes T^«c^- 

quod in fcripto hbro vitiofe didis^ cum ait t)}? ij.st» tovb xe» 

legitur Tolt; ^Se cA/yy. Sequens xT>}jxiv)js ^a^^uaoiq. SyW. 
inclufum to'vb abelt quidem a 

n Acl DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM 879 

TiO^Q , 'A.aj{ " ^iO. 70 , civMfjLOl.^0V KOJl T^V STTOIplV Tijg VCtV- 

^cLXioLc, sK Tfj.; ytjg i^vuy/.cli^ovTo tyjiv ^i oXiys yd^ 
^or^g Tfjg S-iag , Kcq 8 TrdvTcov ct^u, ig to ccvto crKOTr^v- 
Tcov , si mv Tiveq i^odv tti^ T8i cr^psTSo^g kTTiK^ccTHVTccq, 
civsB-ci^a-yia-aiv t€ av , }ict\ ir^og eivciH.\tj(nv &scov , fjcij g-s- y 
fi^a-ciuf G<^a,q Tr,q (TCOTri^iag , kT^STTOVTO' ° o\ os , stti to 
fia-a-oofJLSVQv I^AsxpavTsg , 6\o(pv^fjLcp ts cifjba fjLSTa )3a,v^ 
iXPoovTQ' KctJ{ ciTro tS)v ^^'j)fJLSvoov T^rig o^soog , >ccLJ tjjv 
yv'j)'fjLriv fjLccWov toov sv t^ ^yi^ eaaA^vTO' aKKoi ds, koi^ 
'TTPQg P dvxiTrdXn t< tjJ^ vavfJLayj.ag aTndovTsg , ^td to ^^ 
aK-iToug ^vveyeg t)?? dfJiikKrig, KoLf Tolg ccofjLaa^iv avToig 
Ha-a Trj ^o^^ Tre^i^scog ^vvaTrovsvovTsg , sv Tolg %ctA£- 
'jTcoTaTa ^iijyov ' ds) yd^ Tra^' okiyov rj ois<^svyov , i\ 
dTTooKXvvTO' t]v Ts sv Too <r^aTSVfjt>aTi Tcov 'A&fjvaicov, ecog 
dyxcofjLaXa svavfjLdyyv , 'TvavTa 6fjL8 .dKScc/jf , 6Aq- ^S 
(pvpfji^og , (^orj , viKcovTsg, K^aTHfAsvoi, dXKa, 'oara.vi 

rei exitu erat timor; quippe cum pugna videretur anceps, et 
eam illi e terra fpeclare cogerentur: nam ciim efTet propin- 
quum fpeclaculum, er non umnes pariter eodem iniuerentur, 
fi qui fuos alicubi vincentes adfpexiflent; animosattoUebant, et 
ad deorum opem implorandam, ne fe defererent, conuerte- 
bantur: qui vero fuos fuperari videbant, ii magno cum eiu- 
latu iugebant; adeo vt magis ex earum rerum adfpeclu, quam 
jUi ipfi, qui in opere verfarentur, animum abiicerent: alii au- 
tem, cum anceps certamen viderent, aduerfariis acriterreliften- 
tibus, ipfo corporum motu animi aftedlionem imitarentur, 
praeque metu modo huc. modo illuc, nutarent, etmagnaexeo 
moleiUa afficeremur ; a(Tidue enim exiguum intra fpatium aut 
fugiebant , aut irucidabantur : licebatque ex Athenienfium 
exercitu, quam diu aequo marte pugnabatur, omnia fimul 
exaudire; lamcntationes, clamores; viclores, viclos; et alia 

eiuf- 

n Ad lia. To , in fcripti rec^ius in libris vulg. o/ U. 

exemplaris margine, appofi- Sylb. 

tum hoc exegema : hi» thto. p lidem iibri habent ivT/- 

$jlb. itocKQ-j Ti. ef mox (\'. 14.) tm «0. 

Idem exemplar habet i^i. t«5 ^qxt. Sylb. 

DION. HAL. VOL.VI. L ^ A»- ggo DIONYSII HALICARNASS. 

fAiyoLKca yuv^vvci) fisya <^^cno7r£^ov 'rroXvsiori dvctyna.- 
^oixo (J^^iyye^c^. Tra^ccjrA^crtci. os Kciij ol g7r< toov vsm 
avvoiq i.7rcL(TXov' -tv^iv ys ^^ q\ Zv(^a.>i8(rioi aouj ol ^vfjL- 
fjLaxoi, k'7r) TToAv a,vria-x^(j"'^C t'^? vavfjLccxiag, sr^e^l/ccv 

5 TS jyg 'KS-YlVCCiUq , }ldL\ kT7l'A,stlLSVQl ?^afjL7r^0OC, , TToAAJif 

VL^ctvy^ Jictj ota'yis\svcrfxu) %^fiJ|Wgi/o< , KarsS^icoKov sg rijv 
y^^v. rors ^yj o fih va.vriH.og ^^arog, a.K\og ccWri, ocrot 
fi-/j fjLsrioo^oi saK(i}(Tc&v , Kctrsvex^ivrsg , e^STrsirov sg ro 
q-^aroTTS^ov, os Tirs^cg , 8x.srt otaCpo^Mg , oi?OC dTTO 

lo fjjag c^fjLijg , oifjLOoy^ rs kojJ q-ovct) , iroivrsg ^vcrctva' 
«r^STSi/Tfc ra ytyvofjbsva , q\ fiiv siii rag vavg Tra^s- 
Qo)^&8v , o\ cs TT^og ro Koittqv rS rsix^g eg <pvKax.riv 
cLWoi ^s, KcLi 01 ttAsH^qi fi^y] , tts^V cr(^ag avr^g kci\ 
OTT'/] croo^^yicrovrci^ atscTKOTryv. rjv rs sv tm "TrapavriKcc 

15 ^^'s fiiclq ^}} r6ov ^vfjUTracTuov sKcifrcrcov 's'K7f\'/j^ig- Tra^a- 
irKrjcrtci rs sTTSTrovSscrav 'ko^ td^acrav avro\ sv YlvXce. 
^taCpS-a^sicrcoy ya^ rcov vscHjv roig Aa'/.s^aifJ^oviotg, tt^oct- 
ctTTCoWvvro 1 avroCig koj o\ sv rrj vricrcd civo^sg ^iaj2s- 

einsmodi, quae magno in periciilo magims exeicirns multis 
modis clamare cogitur. His aequalia et iis eueniehant, qui iit 
nauibus erant: donec Syracufani ac focii , cum inter eos diu 
pugnatum effet, Athenienlium claffem in fugam vertunt; ftre- 
nueque iiiuecli, magno oiamore et inhortatione terram ver- 
fiis perfequuntur. Tunc ex nautico exercitu, aha atque aha 
parte, quicunque in alto capti non erant, in cafha fe rece- 
perunt. pedites autem non iam diuerii, fed vno eodemque 
impetu, ea, quae iam euencrant, et luclu et gemitu profe- 
quentes , partim ad fubueniendom nauibus, partim ad reh- 
quam murorum partem tuendam contendunt: alii, quorum 
maxima erar pars, iam , qua iibi i*alutem parent, pro fs iplis 
circumfpeciant. Fuit autem eo tempore tantus pauor, vt nia- 
ior nunquam exftiterit: ac tale qniddam perpelii funt, quale 
ipii fecerant ad Pylum. nam cuni Lacedaemonii naues amiiii- 
fent, homines etiamipfos, qui in infulam defcenderant, una 

perdi- 

^ Awror?]Ct)dicesnonnulli ha- liher pro ^v habet s<. fed cum 

bem«t)T*ii{. P.88l.v.2.fcriptus ea coniuntlioae mutato verbi 

modo^ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 881 

QfjfcoTsg. Kcuj TOTfi To7? 'AS-tjvaiotg dviKTn^ov riv ro KUTot 

ytjv (TCtiS-yicrgS^oui , y;v fjb^ ti Traocc \oyov yiyv>jraij. ysvO' 
fiivriq la-x^v^a^ rriq vcivfjLaxicc^ , x-oui ttoWcov vsoov ufJL- 
(pori^otg Kctj dvo^ocv dTroAojui^svcov , o\ ^v^uK8a-iOi ko^ ol 
^vfjtfjLUXOi '■ eTTiK^ccrSvTsg , rcc rs vccvdyia Kctj rng vs- y 
K^^g ccvsiAovro' Kcuf ccTroTrAsvcavTsg ir^og rfjv TroAiv, 
rpoTTcciov i^fja-ccv. 

K^'. 'EfJLo) fisv h^yj Tccvrcc Kouj rcc '^u^ccTrAi^crtci r^- 
roig d^icc C,yi^>i ts koui fjLifjLricrsoog s(pxv)j' rtjv rs fjcsyoc- 
kriyo^iccv ri dvo^og , •Kajj rt^v KccWiKoyiocv , kcuj rrjv ^si- lo 
vortjrcc, Kouj rdg ccAAag d^srdg , iv ri^roig rolg spyoig 
STTSiS^tjv rsKsiordrccg sivouj- TSKfJuai^ofJLsvog , ori irdccjt, 
fpvxfj r8rci} rci) yivsi rrig Ks^soog dysrcm^ , kouj 8rs ro 
dXoyov rijg oiccvoiccg 'K^iTfi^iov , o) '7rs(^VKccfJusv dvnKocfJC- 
(^dveS^cuj rm rioioov , ri dvict^cov , dWor^iSrcuf Trpog IJ 
avro' 8TS To KoyiKov, v(^' 8 ^iccyiyvooa^Ksrcui ro sv SKd- 

peidlderunr. ac tum quidem Athenienres, nifi qnid inopina- 
tum diuinitus accideiet, omnem in teira falutem defperabant. 
Poft decertatam acerrime hanc naualem pugnam, in qua mul- 
tae naues vtrinque et mulri viri perierunt, Syracufani eorum- 
que focii, vi£toria potiti, nauium eriam fragmenta et caefo- 
rum corpora obtinuerunt ; reueclique ad vrbem, tropaeum 
erexerunt. 

XXVII. Haec quidem, hifque (imilia, digna mihi imita- 
tione vifa fnnt; in qiiibus et magnihcentiam fcriptoris, et ve« 
jiuftatem, et grauiratem , atque ahas virrutes in hifce perfe- 
ftifllme adiiibitas iudicaui; coniectura inde ducla, quod omni- 
iim bominum mentes hoc dicendi genus maxime afficit, neque 
vero expers illud rarionis iudicium, quo iucunda moleftaue 
percipimus, hoc auerfarur, neque alterum rationis particeps, 
qua, quid in quaque fit arte pulchrum, dignofcimus: neque 

elt 

modo legendum efTet yhoiTo, i^uv. Sylb. 

vel yiy^aiTo. Ibidem vulg. li- r In vulgatis Thucydidis • 
bri compofite habent ttu^uko- exempiaribus legitur iTtiK^xT^- 
701'. et V. 4. KvOguzuv, pro ctv- ecoiTe;, praet, aor. SjlO. 

L 3 i Pio ^3« DIONYSII HALICARNASS. 

<r>? Te^v^ auKor 8^' av «;^o/£i' bS-' joI fxij Trdvv Xoyodv 
tfjLTTSi^oi Tfokmnoov eiTTSiv t B(p' oTca ^vcrxs^aiviicriv 6v6- 

fJLCtTl j ri lT;^>fjWC4T<* a^' o\ TTcivV TTS^ITTO) , KoJl Tfjg TOJI/ 

iroKXi^v v7rs^o^u)VTsg ufMctS-iag , fjbSfiipcccB-oui Tr,'j y,a.Ta,' 

K (TKSvrjV rcLVTijg Tr,q Xs^ecdg' dWcc y.oui to tqov ttoAKoov 

%cu Toiv 5 dXoyctiv Tnv oLVTnv V7r6^.t!ipiv s^si. fjAv ys 

iroKvq sKsivoq j^wtjj? « cvcryj^ciivsi ro (^optikov jijg Ae- 

Pecog >cctj oioKiov Ka] ovcrircc^a.-A.oXHB-riTOv' 6 ^s crTTct- 

vtog, Kcf^ ^^'' SK, Tr,g Tvx^^crtig dyouyrig yiyvofLSvog Tsxvi- 

So T?;? , i fZtiJ^^^STcuf t6 dysvtg kguj xccfiLciiTVTrsg aa^ ccko.- 

TcccT/isvor dKKa. (Tvvciooov s^oui t6 ts KoyiKov Kctj t6 

ccKoyov K^iTri^ior v(p' m dfiC^oTS^iJOv d^i^-iisv divccvTcc 

x^i'.S(Q-iXj KccTa Tag Tsxvag ^ s^yda-fjTcLj S-dTs^ov iiKsn 

KaKov, ^ds TsKsiov, dTrcoi^odcn t6 sts^ov. 

jr Ky;'. 'Eyoo yav hk 'ixod, 'KOdg svSivac eTramcrci) rd^O' 

vMVTa fJLsyd.Ka kclj S-avfia<T-d sha^ Ti7iv ^ ocra fJLri^s rdg 

eii quifquam, aut ex iis, qui non admodum funt in ciuilibus 
Giationibus exeicirati, qui dicere po({ir, quibus aut veibis, aut 
jRguiis, offendatur; aut e:< iis, qui funtexquifiti, quique promi- 
fcuae multitudinis infcitiam contemnunt, qui diciionis huius 
apparatum incufare queat: fed eadem erit et multitudinis et 
peritorum fenientia. i!!e enim ex imperita multitudine homo 
idiota et infcius molefto ilio et tortuofo atque ohfcuro dicen- 
di genere non offendetur: ille autem, qui raro inuenitur, ac 
non ex vulgai'i aliqua difciplina faclus artifex, humile illud, 
niiniraeque generofum, et incompofitum genus non damna- 
bit. quo h't, vt tam illud, quod rationis elt experi, qu^.tn quod 
eiufdem eft particeps, iudicium confentiat. a quorum vtroque 
omnia, quae ad artes attinent, indicari volumus. . . . 

XXVIII. Ego vero non video, quo pafto ills, quaeraagna 
atque admirabilia quibufdam videntur , laudibus afficiam; 

quae 

s Pro a?.oywj legendum for- quis quidem eiici potefi. fcn* 

taflTe «x?/|2eAc'vwv. V. I. dicit fus, fi pro iQy&-niTon reponan- 

hoym voMtikuv liiTrngot : et mox tur haec : ffy«. fi' ya^ un&iTOt 

viqiTToi. Sylb. iiiT. Sed veieor, ne maius 

/ Mutiius eit locus: et ali- fubht mendum. S}lb, 

H Vuk DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S8? 

^^oorctg d^srdg sx^i aoui Komrctrct? , «AA* EKVsviKf^roLj 
rca irs^ii^yca ko^ rrs^irrM , jLDjrs rj^sct sJvoji, fjb^x co^i' 
XificL' u}v oklya, Tra^s^ofictf ^giyfjLocra , '7ra^ctri^e]q sv- 
^vg s>id<roig rag cLirictg, h' ag Trs^iSTflKSv slg rdg hav- 
rtctg roCig dotjccig KciKtccg. sv (j.h nv ryj r^nri (3//3A(W rci J 
'Trspi KspKVoccv cofjLct ko^ dvocrict, e^ycc o.id rfjv ^cccnv slg 
T^ff ^vvctrcordrag sk tS ^J^fi^ ysvofisvcL hs^Mv, ecog fih 
iv rco Koifa Kdu\ cvv^Ssi rrjg ^ia.\sKrH r^oTrca rd ■tt^ol^ 
y^svroL J"^Ao7, o-flsCpdi? rs kolj (rvvrof.iCt)g KcrJj ^vvctroo.g 
a,7rcivrct si^rjyAV d^^dixsvog ^' STnr^oLyod^siv rdg Kotvag l® 
Ta)v 'EA\^vct}v crvfi(^o^dg , kol\ rriv hdvoiav s^aWdrrst* 
SK rm ev eS-si, fzaKPco rivt yiyvsra\ xsioc£,v avrog eavrS^ 
tTt ^s rd fJAv TT^oora, m ih)g dv oog rifiaoryjfji,svoov STTt' 
\d}2otro , ravra' „Ks^kv^cuoi os, " aiS^avotisvoi rdg 
Tf 'ArrtKag vavg Tr^ocnrXs^crag , rdg re rm TroKsfMoov i$ 
oixof^^vag, \a^ovrsg t^? ts Mscrfjvi^g eg t^v TroXtv 'riya- 
yov , TT^ors^ov 's^co ovrag' kci\ rdg vavg 'TTS^iTrAsvcrouf 

quae tantum abeft vt primas illas maximeque communes ha- 
beant virtutes, vt, cum et nimiam et inanem diligentiam prae 
fe ferant, neque iucunditatem, neque fruclum afferant. ex qui- 
bus pauca quaedam exempla alVeram ; fimul etcaufas, cur a 
virtutibus ad vitia dedijiarint, commonftrabo. Atque in ter" 
tio quidem Hbro, vbi crudeiia illa atque nefaria, quae in Cor- 
cyrenfi feditione ccntra potentiffimos quofque a populo com- 
mifla funt, enarrat, quoufque intra communis vfitataeque lin- 
guae terminos manfit, perfpicue omnia, breuiter, pleneque 
dixit: fed fimut atque tragico more communss Grcecorum ea- 
lamitates exaggerare incipit, animoque extra confueta euaga^ 
tur, longe fe ipfo fit detevior. Sunt autem de illo priore ge- 
nere haec; quae vix errata tiTe quifquam opinetur: „CorcY- 
renfes vero, vbi inimicas difcedences, et Atticas naues aduen« 
tantes fenfere, in vrbem MelTenios, qui prius extia erant, in- 
ducunti nauibufque, quas expleueranr, iulHs Hyllaicum adire 

portum^ 
« VulgataT/jKc^^^/^/Vexem- Hber habet tb? ts; et tamea 
plaria (p. 193. £t/. Ox0?i.) ha- raoxfoem. gen. o<;i50f4ty«fj. Sjll/, 
bent xic^iiiew. Ibid. fcriptus 

L 5 .V Iii S84 DIONYSII HALICARNASS. 

'A.g\s6^ctvre^, ctg iTrXn^ooa^ctv , Ig rov " 'TKccuov Ktfiivct^ 
sv ocrct) Trs^iSKOfii^QVTo , rm sx^^oov si rivcc \a{ioisv, 
dTrsKTSivov. Kcti SK raiv vsoov o<r8Q 'iTrsicrctv scri^yiva\ , ky.- 
^iQtd^ovrsQ , dvsxcti^yicotv sg ro "H^ctiov rs s^.Bovrsg,, 

5 roov iKsrm odq 7rsvTr,'Kovrct uvd^ctg ourjv vtfoctx^^v sttsi- 
crctv . xotf >cc(,rsyvci}crotv ctTrctvrciiv S-ctvctrov. ol os ttoA- 
Ao/ r^v y lH,6rot)v , ocroi 8k sireic^ricrav , cog soo^oov tcc yi- 
yvofjLSvct , ^iS^^Ssi^civ uvrS sv ra) l&^ct) a,KKr^Kitg' Jtct^ kx, , 
'rm ^sv^^oov nvsg ditriyxovro' o\ ^' , ct)g snctToi SOV' 

10 vctvro , dvtjXSvro. rias^ctg rs STrrct , ctg d(^iytofJi.svog o 
Ev^vfts^oov raig s^fJKovTot vctvct) Trct^SfMSiVSv , ol Ks^kv- 
fioCioi crC^c^v avroov r^g sxS^ag ^ ooKSvrctg shouj sC^ovsvov, 
rrjv fj,sv ctirictv STri^ps^ovrsg rolg rov orjfJLov KctrctKv8criv 
dTTsB-ctvov ^s nvsg k<jlj{ i^ictg sxS^ag svsKa , Kctj dWot 

portnm, dum ciicumuehuntur, fi quem hoftium na£li eflent» 
occidebaiit. illis vero, qjibiis, vt in naues ingrederentur, per- 
fuaferant, eieclis, abierunt; atque in lunonis templum delafi, 
cum ex fupplicibus circiter triginta, vt iudicium fubirent, per- 
fuafiffent, umnes morte daninarunr. Quae cum caeteri fup- 
plices vidiiTenr, qui perfuali non fuerant , in eodem fe fano 
mutuo interenierunt; quidam fe ex arboribus laqueis fufpen- 
derunt; omnes, vt cuique licuit, fibi mortem confciuerunt. 
Corcyrenfefque feptem intra dies, quibus Euiymedon cum 
fexaginta nauibus eft commorarus , quos ex fuis inimicos fu- 
fpicarentur, occiderunt; crimini dantes, quod ftatum popula- 
rem diffoluerent: quidam etiam ob priuatas inimicitias; qui- 

dam 
X In libris vuIgatis^TAAaixov, nomen fit, fiue lunonis aedem 
gemino aa. V. 4. eadem ex. fignificet. Sylb 
habent «Tsjf^M^viTxv, et mox y bcriptus liber habet o(xe- 
*H?x7ov re. Apud Suid. quoque tuv. fed verius elle iy.eruv, fa- 
legitur 'hox7ov, b riiz 'H^an; ■jxoc. tis tum praecedentia decla- 
fed agnofcit tamen idem et- rant, tum fequentia. Sylh. 
iara "Hfitfov. Stepbanus Byznn- z Idem liber habet Jo>«tfvrf?, 
tius hoc videtur ftatuere dif nominandi cafu : quod retine- 
criminis, vt adiectiue quidem re fi velis, accipiendum erit 
dicatur "h^o^ow Ttixoi, fubftan- ^xo vciiii^ovrsi;. Sylh. tiue autem 'Hfaisv, fiue oppidi « la- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 885 

"X^^rifJkoi-vm (r(^i(riv o^psiAofzevoov vtto toov Ka^ovroov. 
•jroLtrd Tf \okct •nct-viq^ri S-avccTH' y,cLj , oiov OiXsl ev rco 
toiHrct) yiyvsS^aj^ , h^sv , ri i ^vvsl^tj , kclj i-ri tts- 
^ctirs^ci). }icbj ycc^ TrcLrr;!^ Trcu^a ccTTSKrsivs , koj ctTrfi 
^m is^oov ccTTSCTTrcovro , Kctj tt^oc; ccvroHg SKrsivovro' 01 5 
^s rtvtg Kouj ^ TTS^ioiKoo QfjLi^Ssvrsg sv t5 Aiovvcra rco Is^ca 
dTrs&ccvov. iiTcag cofjLri <rcccr(g 7r^8X^^fl(^s , Kctj s^o^s 
fjLoiKKov , ^iort sv rolg ir^ooTrj iysvero' stts) v?s^ov ys 
jictf 'TToiv , oogslTrsHv, ro 'E\AriviKov gKivrjS-tj , oia(po^a)v 
idoov SKCCTCCX8 , rolg rs rcov ^rjfioov Tr^oTurccig r8g 10 
*AS)jvcciiig STToiysS^oLj , -/ic^ rolg oAiyoig r^g AccKS^aifJLo- 
Vi8g." 

kS'. '^ A ^s riroig STTiCps^si , ckoXicc koi^ ^vcnrct' 
^cCKoXiiSriTcc , '/COjf rccg roov axrifioLTKrfJCMv •TrAoKccg <tq- 
XoiKod^ocvug sx^^vrcc' koui krs rolg kcct' sksIvov rov (iiov 15 
ysvofjLSvoig STrirfi^svS-svrcc, ^rs rolg v^s^ov, ors fjLa\(7oc 
jjKficccrsv rj TroKiriKri ovvccfi(g' ci fcikXoo vv\. ) Ksys(V' ^ tyETcc- 

dam et a debiroribus, creditarum pecuniarum caufa, interfecli. 

iiuUum denique mortis genus non vifebatur: nec fieri quid- 

quam in huiufniodi cafu folet, qnod tum non euenerit; immo 

vero et maiora. nam pater filium trucidabat : abftradique a 

tempUs fuppbces, ad ea ipfa necabantur: quidam etiam , in 

Baccbi templo aedificiis circumfepti, in eo morrem obierunt. 

Eo vfque cruenta baec fed.tio procefllt ; ob id quoque vifa 

maior, quod prima baec apud eos exftitit. nam poltea in omni 

prope Graecia graflara eft, vbique fac1:ionibus exortis, cum ii, 

qui iu populo eflent principes, Atbenienfes; optimates vero 

Lacedaemonios acccrferent". 

XXIX. Quae vero bisadiungif, perj)lexa funt, et quae 

facile percipi nequeunt, quaeque figurarum nexus quofdam 

foloecifmis limiles babent : quorum nec iila aetate, neque 

vero poll, cum maxime ciuibs floreret eloquentia et dicendi 

vis, vUus eiat vfus. atque ea nunc oltendam: 'E-ixiiz^o-^ r^ ovv 

\ 

T« 

a Inclufus articulus 0/ [qui a vulgatis bbris. Sylb. 
in editt. Sylb. et Hudf ante 

TrtgwtKoSojiii^iiiTii legiturj abeft b lidem libri fingulari fine 

L 4 habenc 886 DIONYSII HALICARNASS. 

irv^si tSiv TT^oysvoaivoov^ TroWrjv STTS^ps^e tYiv v7rs^Qo\i^v 
T^ yLciivScB^cfjj ra,g ^ictvoiug , tmv r sTHXSie^rjorsm Trs^ns- 
%vricrsi, KOLf roov rijJLOd^im ciTOTria,." iv ri^Toig ro f/.sv 

'5 ir^coTov TMv n.Cidk(i>v '7rs^i7r6(p^c(.TcL\ TT^og Qosv dvctyycoCiov 
' n^crcL<rtoi^STO iiv ra, roov 'iroKsoov^^ vyif.^s^ov yu^ fjv 
siTi-ilv ^'■E<^ci(ricL^QV cuj 7roAs<?.« ro ^' sts) r^rca Ksyo- 
fisvov' wKctf roi sC^v^s^i^ovTcc. Trn'" ^vcrsiKcc^ov s^ri» 
<rcc(psTs^ov ^' oLv sysvsTo fitiS-h 8tci)' "A< ^' v^e^icroui 

10 TToksig." olg g7rws<Tctf ^ j>'E7ri TrvVf^ rm 'jr^oysysvri- 
asvodv , 'irQKkriv S7rs(ps^e rfjv vTrs^Qokriv sg ro x,ccivi<^du{ 
rcig ^ioLvoiccg.'-^ QiiAsTouj yJv ycc^ Xsysiv* 0\ hs v=rs^i- 
^ovTsg , STmTVv^oLvofJLSVOi rcc ysysvrifxsvcc 'ttol^ sts^oov, 
sAccu,(2cLvov v7rseQo\)jy stt) ro ^iccvoslS^ct^ ri kccivcts^ov. 

15 %&>^<? <^s Ttjg 7rkoK}jg, 8^s cl tmv ovofjicLTcov arxfi^jLaricrfjLo) 
rcCig dKocug sicnv yihsig. riroig S7ri(pspsi Ks^pdhaiov cLKKo 

vct Tuv ToAsfv, V5y Tx B^v^B^i^ovT^ «"01/, ^ViSt Twv x^oyivoiiiywv, "XOXU 
i'Ki(^iqi Tvjv v7rs§!io?.nv tb K.oitvQs!}on Ta; Sixvolxi; , twv t* IntxsiQ^eiU'^ 

•xfQirfx;jy,ait ^ yj*f twv TniuqtHj «TOTrix. Iii his iii piima membri 
parre, fine necclfitate, circumlocutione vfns eft, cum dixit: 
s<;:i<riX^,(To eZv tu ruv •xoMia^i. quod multo fane melius erat hoc 
modo: hmiur^ov a.i 1107.11%. Quod deinde fequitur, vji ra e<pu- 
^t^l^ovTU T», difficulter coniectare licet quid libi veiit. (ic vero 
magis fuiflet perfpicuum : «< Ss v-^i^isxt 7roi.ei!;. Quii)us fub- 

mngltr et; ?rvje< TWv Tf «ysysvjj/zlywv , stoAAvjv «^rf^^efe tvjv i/7ref|3oA;j« 

i? Tc xaivie^oq rxi hxvoix;. vult enim ita dicere; ,,li vero, qui 
pofreriores fuerunt, cum res ab aliis geftas audirent, magis 
ed res nouas excogitandas incirabantur". In quibus , fi ftru- 
£iuram demas, ne verborum quidem figvnae audientibus iu- 
«undae funt. His poflea aliud caput adiungit, quod poetico, 

vel 

habent haaia^i t« av : more exemplaribus, [p. 194. E^. 

Attico. Sy!l>. Oao;/.] nec paulo ante v. 2. 

c Keilius hoigicf^i ts hv: vt Pro Tr^oyiyiviiiihm etiam habe- 

modo dic^um ell. Syll/. mus ■xqoyivoiiivmv : et pro toa- 

d Praepolitio sTi ante sry^ei aJv ibid. Ta;.i/. [ia vulgatis pu- 

nec in vulgatis Tbucydidis ta.] Sj/lb. 

€ Re- "^ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S87 

TToif^riKiig , fjcoiWov $e ^i&v^etfiQiXfii, a-Ksvod^iag oUttO' 
rt^cv «T^v r iTVixa^rjcrsm * sirirsxvrifTti , Ka\ ru>v n- 
fia)^ioi)V ccroTTici,' jcctf rrjv slco&vlctvroov ovof/>uroov d^icocnv sg 
rd s^yct ctVT^AAct^av r^ ^iKccioofrsi." yct^ |3yAsTc«y J^ijASi/ 
iv rrj ^vcs^sAurCf) ttAok^ , roi8rov £Tr «IIoAA^i/ Ttjv 5 
s-jTi^ocriv s\ciixQia,vov sk ro oiccvoslS^a^ rt Koctvors^ov Trso) 
Tctc rsxvctg rcov syxsi^rifji^drov, kc^ 7fs{i rdg vtts^^oXciq 
tm rtfjLca^ioov' ra r slooS-ora, ovofxctrcc stt) rolq Tr^ct' 
yfjLctcrt XsysS^dJi fJLsrctrtS-svrsg , ciWoog ri^i^v ctvrd, 'kcl- 
Kslv." ^ n ^' ii'E7nrsxv>jcrtq<( Kouj ^ joov rtfLoo^iSiv dro- ^O 
'TTict," Kouj ri nY^tooSula, rS)V ovouccroov d^iooctg," Kau{ rf 
yyElg rd s^yct dvrriKKctyfJLSv^ ^iKctioociq ,« "Trs^t^p^dc&oog 
'jrotririKrig Wiv oustors^ct' oig STrtrtSfjtri rd Ssccr^iKoc 
ax^y-ccrct rccvri' £ »T6KfJ!.0L fisv ycc^ dXoytrog, dvo^ict 
C^iKircii^oq svofjLtcB^f]' fjJWrjctg os Tr^ofjLriSijg , ^stKicc sv- l$ 
T^STri^q." TroLPOfiotooffstg ya^ dfjL(p6rs^cc ravrct kclj ttoc- 
^icroocrstg Trs^tix^t, ko^ rd sTriSsrct KccKKooTrtcrfjLS Xct^tv 

vel potius diihyrambico, apparatui magis, quam huic loco, vi- 
detur conuenire: twv t Ixixii^iiaeuj TttgiTiX'"^^^' } Ki*/ '"*>' '"'/•'*'* 

f(«v uToziu' j(5y Tjjv ttwBviacv twv ovo(i&TUv cc^iuaiv e; tx s^yaavTJjAAa:- 

|«v T^ iiKxiucu. Quod autem in hoc perplexo ac difficili nexu 
inteHigi vult, tale eil: j,Muira illis eft facta acceflio ad cogno- 
fcendam rem aliquam nouam, quae ad aggreffionum artes.ec 
ad exquifitas poenas Valeret. quae vero vulgo rebus vocabula 
tribuebantur, ea ipfi immutantes, alia nomina rebus impofue- 
runt". nam illa T«v t' £T(;^f;fij'ff€wv 7:ff;Tf%v>}(ri?, et illa tuv tihu- 

fiuv ccTOTtix, et ilia H(i>3v7cs ruj o-joiJ.&rwv u^iuaii;, et illa hi rei i^yx 

kvTii?.^.xyi/,ivvi SiKxiuffii , periphrali cuidam poiiticae funt accom- 
modatiores. Quibus addit etiam figuras iHas theatrales: Toa- 

(ix {Xiv yxq k^oyi^o;, xv^^ix <pif.iTom;oq eiO(x'c3ii' ^/«'AA»>ff(s St srfOjUijSij^, 

6ci?.ix «wTTfeTJj?. Haec vtraque eas hguras habent, quae paria 
paribus, limilia fimilibus referunt; quihus epitheta fuci caufa 

acce.t 

e Rectius rff(Tf%njffi^, vt •jrtPirsxwiGii^. Sylb. 
p. ?186. V. 3. SyW. g Hic locus etiam exflat 

/ Ke6lius ii it riiv EjrizitgiiSfuv Thucyd. p. 195. Ed. (Jxon. 

L 5 /j Pg- §88 DIONYSII HALICARNASS. 

KSiTcti' ro ycLo 'nxz 3-sccT^iKov, «AA' clvctyKctiOv, T)jg Ae- 
^soog a-yyiy.ci , toi^t olv rjv ,-,Tf}v fiev yd^ ToKfJLav dv- 
^'^iccv £>C(xX8v TrjV ^s fJLsKKricriv ^siKiccv.» ofjLotct ^s th- 
Toiq gc-) najj Ta cuvctiTTOfJLsvct' » To ^s aru)(^^ov , t5 
5 dvdva^ii TrPoa-yjifJjci' ?tctj to Tr^cg dircLV ^vvsrov , stti- 
•TTccv d^yQV-' av^KdTS^ov ^' dv htooq sKsx^^' »0< ^l 
troo(p^ovsg , dvava^or Kcuj ol a-vvsTo) Tr^og uTrctVTO. , sv 
ctTTcca-iv d^yoi. 

A . E< f^^X^i TiiTOOV TT^OsKS-m STCtVa^CtTO , TCt fJLSV 

"^^ •AotKKci^Tri^cov , ta ^s a-KKfj^ctyooyrZv Tfjv Ks^iv , vjttov 
dv QX^Vf^oq r,v. vvv o STriTiS^tjaiv ^ da-apctKsict' »' KorC^d- 
K.Sicc ^s To sTTii^iiKsva^oL&aJi , diroTffOTrtjg Tr^o^paaig sv- 
Koyog, ttouj fjih xaKsTrccivoov , 7r<5"oV dsr 6 ^' dvnKs- 
ym ctvToo, vTroTTTog." kclj yd^ sv T^TOig TrdKiv dorj- 

^S KOV fJLSV S7l, TiVCt ^iKSTCUl ^}jKSv TOV XfltAgTTCtjl/OVTa Hctf 

TTS^) Tivoi' Tiva, ^s Tov dvTiKsyovTa , '/icLf e(p' oTca. 

accedunt. talls autem fuilTet neceffaiia , minimeque theatrica 
figura: j.Audaciam illi fortitudinem; cunctationem timidita- 
tem nominabant". Atque his quidem ea etiam, quae fubfe- 
quuntur, fimilia fant: to oe cu^§ov,Ta av«v5f8 Trgocrx^l^x' ''3i ''o 
!Tf«? uituv 4'fv£rov, izinaM asycv. Magis autem proprie fic di- 
xiffet : „Qui prudentes, ii parum viriles : qui ad omnia fe 
caute comparant, in omnibus ignaui vocantur". 

XXX. Quod fi hucufque, partim orationem fucando, par- 
tim vero duriter tra6lando , progreffus, ceffaffet, non ita mo- 
leftum fe fortaffe praebuiffer. fed alia etiam his adiungit: 'a- 

Xa^sTTui.uv , rri^o; oc/r b S' avriAsydiv uCtiq , {/■^rozro;. In his rurfus 

illud incertum eit, cui vocabulum ^a^issra/.w? accommodari, 
aut de quo dici vehtj ita iilud kvTi/.iym, ad quem referatur, et 

qua 

h Pofterius lce(pu.Miu nomi- giffe ue<PaKiia., et is, qui haec 

nandi cafa le;<itur etiam in transfcripfit, vtramque lecbo- 

vulg. ex. Tbucyd. Sed cum nem iii contextum inferiiffe. 

Scljolioftes fic exponat: ro iz) veriorque fcriptura videtur ef-' 

jraAt/ (38/fJff«c33n Si' u<T(f,u^tfuv : fe haec : vtJv 5' kviriOiiSiv ,)'A- 

videtur et ille dandi cafu le- e!^ii?^^'u 5« re *w//3. Sylh. 

i Re- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S89 

VTCOVOrja-OLq, STt ^SlVOTS^Og' 'TT^Q^SXsVCroLq ^S, QTTOOq fJL^J^h 

ccvToov '^ ^SYjcrsi , T>jg ts STUi^iccq Oia.KvTyiq , kc/Ji Tag 
kvctvTiag SKTrsTrXriyfjLSvog." iiTS yao h „Tu;^&;y« eu^(^ciivsi 
ficikKov, 08\sToui ^v^h, iiTS cLVToq »Tt;%4;i'" ts x.oj 5 
jj'E7rivo);V«?« a.{Ma. ^ vo^c&ctf ^vvcctoui' s'{ys fxsv j,To- 
^aiv" iTTi T^ KocTO^B^McrccvTog Kdui STriTvx^ovTog, b 'ri^TTicrs, 
KkysTOJC ^s jjNo^Va?" stt) t2 Tr^octiS^ofjLSva to fjuYiTfca 

'TTfiCCX^h , OLKX STl fJLSXkoV '/iCLK.OV. KuS-Ct^Og OS 'KCtJ\ Tt}- 

Kccvyfjg vSg ^Tcog av riv jjOr t s7ri\^ii\svovTsg sTS^otg, 10 
sl KccTo^&oocrsioLv , osivoi' Koui o\ Tccg s7rij^8Aa.g Tr^osTTi- 
vo^vTsg , si (^vKci^aivTo , sti ^sivots^oi' 6 ^s Tr^osi^o- 
fjLSvog , 07rct)g fjLfiosv clvtc^ ^sricTSi fJLriT STriQnkrig , firiTS 
(^vKoLKrig, Tccg rs sTai^iag ^iaKvsiv s^oKSi, '/.oli j^g svccv- 
liag SKTrsTrKiJx^^" IS 

qua de re fit diclum. Deinde ait; 'ETjpsAet/Va? 51 t/?, rv^uv rs^ 
^uvsroi;' Vf^ iiTovoifffxt;, irt Sstvors^oi' v^o^aMvfictQ ie, oTUi mtSev zv- 
riv Sevjffst, ryji; rs sTati^ix^ ha^vmt; , v^ rai svxvrini stiTTSX^iiyiAsvoQ. 
Hic quid fibi rvxuv velit, non apparet; neque cognofcitur, an 
ad vnum eundemque haec duo verba, tu^wv et «/Vcyaijffa?, fint 
leferenda. Quod fi Tt/;^«v ad eum referri deber, qui, re bene 
gefta, quod fperauerat, eft confecutus; illud autem vTrovotiffxi 
ad eum, qui rem nondum efleclam ante praefenferit : res ad- 
liuc peius babebit. purus autem, atque vndique confpicuus 
horum verborum talis efTe poterat intelleclus: „Qui fociis infi- 
diantur, fi rem bene geiliffent, ingeniofii qui infidias prae- 
fentientes, fibi cauiffent, ingenioiiores dicebantur: qui ita 
cauebat, vt nec infidiis, nec cautione, opus efTet, is amicitias 
dilToluere et inimicos liorrefcere videbatur. 

XXXI. His 

i KecHus rn;, vt in vulg. li- fenfum magis explet. Sylb. 

bris eil, et infra [p. 164 iuxta k Vulg. libri habet 5e>jVo/, 

Ed. Sylb.'] Eod. v. coniunciio opt. veibi.niodo. noflrum j£i<«« 

TE pofi Tv%wv abeit a vulg. li- legitur etiam infra [pag. 164. 

bris; fed infra quoque in al- iuxta fj. Sy^ ] 

tero exemplaii fcripto exilat, / fn vo^cSy/ ambiguus efl er- 

[p. 164. iuxta Ed. Sjilb.'] et ror. conuenientius tamen efle 

vide- ?90 DIONYSII HALICARNASS. 

Act'. Mictv Jg THroig sTnB-sig Trs^io^ov dyavKaQ 
ilffijfjbsvfjv xa/ ^vvaTcog fiSTcl tS (ra,<pcog' yi ATrXoog ^s o 
(pS-cto'ag rov fjAWovra >caKov n ^^av , STrrivelTO' kcjl\ o 
kTTiKsAsva^ag rov fjcyj oiavo^fxsvov" iroiYiriKri irdkiv sx^ri' 

'5 craro fzsra\^\psr hKolj fjLyjv kclj ro ^vyysvsg t5 srai^u^ 
dWor^K^rs^ov iysvsro , oid ro erotfjLors^^v slvouf ctTr^o- 
Cpaari^oog roXfjLclvM to yd^ jjSf yyei/s?" •fCcuj ro «'ETct<^<- 
Jtov" 'AsifJLSvov fisrsiAijTTTctJi' To rs iy liTi-^opaciTcag roK- 
^icxM /-^ daviKov , sirs eTri roov Q^ikm Ksircti vvv, shs S7ri 

lo Toov cvyysvm, alriav yd^ aTro^i^^g , ot rjv t«? «rwy- 
ysvsig dXKor^ioirs^iig skoivov tcov (pikm, sTriri^ncriv, ort 
ToAfAav dTT^opdcrirov •iraosixovTO. ca^prig <J' av riv Ao- 
yog , sl t5tov s^rjvsyKS rov t^ottov , Kard r)fv savra 
^HXrjCiv <rxyif^<^ri^m' nlict^ fi^v Kouj to erai^iKov , oU 

15 KStors^ov syivsTO t5 cvyysv^g , .atd ro srctfiors^ov si- 
vojj dTTpo^acriq^oog ToAfjLclv,<f Trs^iTre^poaeroui ^s xce] 
rd STr) THroig , kclj «t icrx^^^d ^rs craC^c^g, dTrrjy--. 
yskvcfj; 3)Oo yd^ fjLsrd rm 'ASifjLi-joov vofioov oo(pt' 

XXXI. Kis vnam contorte, potenter, perfpicaeque pro-. 
latam periodum adiungit: 'ATt?>ui os ^ <r^ix(TxzTov i^ip.^ovfx xxxov 
T» 5?«y, £T5iv«T0' v^-l b ixMz?.svacii xov /lin oiavoauiisvov. mox poe- 
rica vfus elt metalepfi : K#if H^v Yjm to ^vyyevt? ri irctt^ixM ccMO' 
T^turt^ov iyeviTOy iix ro iroiiiorsqov ttvcci «TTgo^xai^iiai; ro^ii^.v. Hoo 
in exempio %v/ysvk et irui^iyioi commiitara inter fe funt: il- 
lud autem, uTr^oipccci^ciJi raAii.%v, incertum eft, ad '^vyysvs^, an ad 
sTxigtKev, referri debeat. Nam, cum caufam afferat, cur propin- 
quos ac neceflarios amicis iudicarent effe alienioresj addit, 
quod audaciam, nulla allata excufatione, aiferebant. Perfpi- 
cua fuiffet oratio, ii (ic eam protuliffet, fuis, quibufcunque 
libuiffet, figuris eamexornans: ij^oii ia-^v vji ro sTxigiKov, olxtto' 
Tifov syivero tb evyysvQi, Six ro iroiiiQTtqvv iiVoi\ kifqo^xai^itai toK- 
fixv. Quod enim fequitur, per circuitionem enunciatutn, ne- 
que vim vilam, neque perfpicuitatem habet: Ov yx§ lisrx rurv 

Kttiii- 

vldetur voHaBiyji, quam voilay^. taffe i 5' vVoyptfffaf, vt p. 889« 
Seq. etiam v. legendum for- v. 2. Sjlb. 

m Apud DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 891 

^.sidc rtf xoiccvTctjj ^vvo^otj ctA\cc 'Trctoci r^c KaSs^^Tctg 
^Xsovs^ia,." fxh v^f s?i TOioa-os' jjOy ya^ stt) Tctig 
KccTct, vofMov u(ps\siUig cij Toov STcit^icov lyiyvQVTo cruvo^of, 
ctAA' stt) Tcp Tra^ct Ti^? vofj^ag ti 7rAsov£KTiiv.<-f „Kaj o^- 
Koi, (pr,(r)y, st 7r8 a^ct ^ syiyvovTo ^x)va.KKctyr,q , sv S 
Tw uvTiycct TToog To ccTro^ov iKctTSP&} dia6(jtsvoi, icr~/juov, 

hK SXOVTOOV CiAKoSsV ivvaf/>iV," SV T^TOtg VWS^^ctTOV TS 

y.cLj 7rs^i(p^acrig' ol fuv ydff ilO^Kot Trjg avvaWayng^^ 
10 cvifjLaivofJLsvov sxyai TOiSTOV «Oi ^s TTS^) T^? (pihiag 
o^KOi s'i TFii aoa ysvoivTo.<^ to Js »1o-xvov/' ^i " vtts^- 10 

(idT8 KsifJLSVOV , TM «AuTtkcC" STTSTCtf' f^^KSTCUI yd^ ^fj- 

Kiv jiEv TM wa^avTiKa 'icryjjov.^^ tq Is, j,n^oV to 
■ccTropov s'A.aTS^Ct) otoofjLsvoi , 8K sx6vT!iiv aAKoSsv ovva- 
fjLiv," <ra<pi<rsoov d<; rjv hct)g s^svsx^sr ,Aict t6 fjtrj^s 
fjLiav aKKrjv sxsiv ovvafJAV , KaTa to aTrooQv sKctTSPCii 1$ 
° ^\^6fjLSvoi." To ol KctTciWfjAov Ttjg otavoiagriv dv TQi^TQ' 

xtinivu-j voiiUJ bi<pe?^(ixi xt roien/Toa %vvolot ^ u>J,ci TctQx ra; xxBi-^UTXi 
Tshtovilisi. Sententia vero eft luiiufmodi: ,.Neqne vero ad vti- 
litates legibus conftitutas focietatum fiebant coitiones; fed eo, 
vc quifque aliquid contra legum praefcriptum poiTet adipifci". 
Deinde ait: K>.j c(?kc<, « ^ra a§K eylyvovTo ^ '^■JvxA/.ayiit;, iv tw xvTi' 
V.X Tgoi To xTo^ov sKXTi^u hSct^noi, i<r%t/oy, «;< e^ovruv «AAo5ev Svva- 
^t.v. In hic ineft et hyperbatum et periphralis: nam o^y.ot r^; 

ffi/vaAAay^; figuihcant, oi ^g Treg) Tiii Citi^xi ogKOt h sr» x^x ysvoivro. 

IUud autem laxvov, quod cum uvtIkx coniungi debet, per hy- 
perbaton dictum eft. hoc enim vult hgniHcare : sv tw rxpxuTSKx 

^itxvov. lUud autem, ?rfO? to xto^ov sy.xT^QiQ ^ivoizevoi , «'>s £;to'/Tfc'v 

u^Ko^iv Svvxiziv, clarius fic prolatum faiflet: oix to /n^Si nixv «a- 

Aijy ex^iv 5vvy.[iiv^ y.xtx to XToqov sxxTe^u $i$oij.e:oi. Quod ailtem 

fententiae optime refpondiffet, tale fuiflet: „lusiurandum li 

quod 
m Apud T/jticyd. ( p. 195. liber habeat vTrs^^urov, oxyto- 
Ed.Oxoti.) yivotvTo: itidemque n«« : itidemque infra p. 162. 
v.io. et P.K92. 1. etinfra p.164. iuxta Ed. Sjih. 
iuxta ILd. Sjlb. Idem excmplar habet li- 

11 Nota hic (inquit Syll.) hoyisvoi: at non item v. 15. et 
vxii^xTtij cum V. 7. fcriptus p. '392. v. 2. SyH>. 

p Jhu- 892 DIONYSII HALICARNASS. 

3jOi ^e TTE^) rtjg (piKicc^ o^noi , st Trn a^a, ysvotno, dwe- 
^icc TTiTScog aWriq, SKa.rs^co ai^ofjLsvoi, kvx^Trcc^ctxev^ec 

Ap'. 2>coA*4JTf^£C os Ti^roov s<r) xctf cc fzsrd ruvrcc 

$ riS-fja-iv P ^^'Ev ^s rco Tra^ccTvxovrt o tpS-dcrag &aj>'pfi' 

cct^ , sl i^ot d<P^ax,rov , hotov oia rriv ttitiv sitfjcoooftro, 

Yl dTTQ t5 TT^oCpav^g' xctf To rs d<r(pa\6g sXoytC^sro, 

ncuj ort dTrdrii Trs^tysvoftsvog , ^vvscsciiq dyoovtcTfjLa 

m-^QCsXdfJL^avs.f^ ro Je nlla^arvxov" d.vr) t5 i-,Ylci^a- 

10 x^^if^'^" •Asira^' ro rs »"A(p^a>CTO';« dvr) t5 nK^PvXd- 

}cr8'" y.d\ To , i['l\otQv riy^oo^si^B^ctj^ ^id rriv '7rt<^tv fJcdK- 

Kov , ^ dTTo r5 "Tr^oCpavSg," (TKorstvuig TFs^iTFsPf^aTe^, 

acui sWsiTTSt r) fio^tov stg ro a-vfjL7r\>^^ooB-)jvoui r^v vorjo-tv. 

sUd^stv Jfi sTtv, ort r^ro (^^Xsrccj Ksystv «Ei ^s Tra iva- 

JS e<^rvxot riv) Kat^oq , Kouj fiaSot rov sxS^ov dpvAaTirov, 

rj^tov srtfJLOi^ftro , ort 7ri~svcrxvrt STrsSsro fJbaKKov, h 

(pvKarrofcsvci)' jccuj (rvvscrsoog oo^av ir^ocrsKdfjb^iavs , ro 

rs dcr<paAsg Koyt^ofisvog , koj ort ^td rriv dTrdrrjv 

quod inter vtrofque de amicitia fiebat, quod omni alia fide 
carerent, eo tempore vim obrinebat". 

XXXII. His autem duriora etiam funt, quae fequuntur: 

Tiiv TTi^iv kTiiJ.(ogetTO, jj ecTTO tQ 5r(>oJj/fl!V8;' vjf^ To T£ aiTipci^ei e^ioyi^ira, 
JlW *'■' «"■^^?! TregiyBvci^evoi; j ^wsasu^ «yuviaiix TrgoasAaix^ccve. HlC 
TTX^ciTVXov pro TTcngiiXg^iix pofitum efl; ; a^^anTov pro ce(pv^,xxTov; 
atque illud, ^'5(ov nimqHa^on Six t^-j Tririv nx^?.ov, ii xtto ti? Trfo^JflS- 

y«?, circuitione eft obfcuratum, fimulque aliqua ad fententiam 
abfoluendam particula deeft, quantum autem coniicere licer, 
hoc voluit dicere: „Quod fi cui tab's occafio obiiciebatur, vt 
inimicum imparatum animaduerteret, maiori cum voluptate 
poenas ab eo fumebat, quod fidentem et imparatum infidiis 
circumueniffet: ideoque prudentiae opinionem confequeba- 
tur, quod fuam animo fecuritatem prouidiiTet, quodque ad- 
V uevfa- 

p T/jucyd. p. 196. £^d. Oxon. 

5 Pag, - DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 893 

avr^ Trs^isysvsTO-" i>'?oiov ^' ol 'ttoWo) x,ct>iS^yotj (^tj^ 
(r)v , ovrs^, ^s^io) yJ>iA}]vrctf, ri dfJLctSs^lq dycL^oi' koli 
rco jttsv ccl(rx^vovroLi' stt) ^s roo oiyoLXKovrci\.<-< rccvrcc 
yoi^ ciyKvAoog fjbh si'^>jrc/jf Ka\ j3^«%e^?j sv dOccvsl ^e 
KSiyijSvov sx^i ro crrifJLa.ivofMSvov. xctXsTVov yct^ fjLaSsHv, 5 
Tivag ^Yi TTors vosl rtig cifxci&slg rs -/.cij dyccS-^g. sns 
ycc^ dvri^icarsAAsrcf^ TT^og r^g '/.cty.ioy^q, ^y. dv siiicrctv 
dfjcctS-slg oi fifj 'KccKOi' SiT stt) rcov dvof]rm kclj d^p^ovcov 
riS-rja-i ri^g dfJCccSslg , ycard ri ^yj Trors Ti^r^? dyaSi^g 
•ActKs^i 'f Aic/] ru) fJLSV ccicrxvvovrcJU{ /f r(vsg ; doriXov yd^, 10 
'TTorspov dfJcCporsPQi, >; ol dfJLccSftg. «'E^tt; os rco dydk- 
Kovrojj'^' KdvrccvScc ddfiKov, rivsg. sl fJLSv ycco stt' dft- 
(^ors^cov riSricriv , ^k sxsi vh' ^rs yd^ STf) "voig nctici^^' 
yoig 01 dyccSo) d.ydK\ovrdU{ , kr stv) roig dfJLccSscriv ol 
KccKH^yoi alcrxvvovrdUf. l^ 

Xy . Oiirog ^a^ctJtT?;^' rtjg diTcc(pSg y.cij\ TrsTrKs- 
yfjLSvng Ks^sct)g , sv h TrXsim svs^i t^? As^soog ri crnori- 
^acrct rriv ^'idvoictv o%A;;(r<? , sug SKccrov SKfji.ri-KVvsrcJL\ ti- 

ueifaiinm per dolum vlciflet". Delnde ita ait: 'paov 5* 0« toa- 

?.o) KXKH^yot o-^rtc; , bi^^iol xlxAtjvTacf, ;} «fi«5«^ ccyct^ol' va^ toi (lev 

«iT^t/vovrcM" e7rl Si Tca ctyuM:o-jTo>.i. Haec, contoite ac breuiter 
dicta cum lint , in obfcuio latentem habent fententiam. noii 
enim facile eft intelligere, quos indo3:os, quofque bonos efTe 
figniticet. Nam fi imperitos mali.s opponit, certe, qui probi 
non funt, minime erunt impeiiti: quod fi pro amenrihus at- 
que infipientibus indoctos ponit, cur hos ipfos bonos vocet? 
inquit autem: vjj^ tm ^iiv uIcx^^^io-jto^. qui, quat;lo ? dubium e(l 
enim; vtriquene, an indofli tantum. 'et^i hi tZ ■iyci.\?.o-jTon: 
hic quoque, qui fint ifti , incertum efl:. Nam , fi liaec de 
vtrifque accipi vult , nullum illius verba habebunt fenfum. 
neque enim improbis boni laetantur ; neque ob imperitos 
mali erubefcunt. 

XXXIII. Atque hic quidem obfcurae ac perplexae dictio- 
nis eft chrjrac^er, in quo magna elt toti fenteniiae tenebras of- 
fundens orationis perturbatioj quae quidem ad centum vfque 

verfu* S94 DIONYSII HALICARNASS. 

%m' S-^ffit) of} ndbf ra, s^Yiq , «<Jg fjbiav sTt M^iv Ifiavi^ 
^^ocTiSsii' ^ nYioivxcov ^' a.vTocv aiTiov ri d^x^ *l ^*^ 
^Kiovs^icLv >tcij\ (piAoTifJctscv eK ^' avToov y.aji kq tq (^iKo- 
vsiKSiv Ka&iTafMSva)v to Tr^oS-ufjLov. oi ya^ sv ToCig tto- 

5 Ksa-i TT^o^d-JTsgj, fiST ovofjLaTog SKdrt^ot svTrPSTrSg, 7rA>f- 
&iig TS itrovofjLiag TroKiTiyiriq, Kct\ d^i^OK^aTiag cui^ppovQg 
Tr^oTifjLriarsi , tu fisv KOivd Xoyco Ss^aTTSvovTsg d&Ka 
'sTroi^vTo' TravTi os T^oirca dymi^ofjLivoi dkXr,K(t)v ttspI' 
yiyvscScuf, sToKfiy](rdv n rd ^SivoTaTa , STTS^^scrdv ts, 

jo Tdg'rifjLCx)^iug 'sn fLsi^Hgy s fi^sy^^i tS ^iKadi Kd\ tj? tto- 
Ksi ^vfjL(po^8 , %^o?iSsvTsg, sg ^s To sKaTs^oig 7r8 als) 
il^ovriv sxov h^i^ovTsg' kclj jj fisTd i^jfcp^ dSiKa Kara- 
yvo^trsciog , ^ xei^) KToofisvoi to K^aTslv , sTOifLoi ^crav 
Tfjv avTiKa (piKovsiKiav sKTTifiTrKavcui. o^ctt svcrs^sia 

15- fisv 8^eTS^0i 'svQfjLi^ov, svTT^sTTSia ^s XoyH, olg ^vfjL^^aiti 
eTTi^pSovcog Ti ha7r^d^a<BciJ{ , dfjusivov riKHOv rd ^s 
fisca Toov TroAtTcov vir' dfjL(pOTS^Ct)v , jj oTf }^ ^vvtj- 
yodu^ovTo , ^ (p&6va> tS Trs^islvctj , Ois(^S-si^ovTo. ^too 

verfus ponigitur. apponam autem et ea, quae fequuntur, ni- 
hil iam de meo adiiciens: „Quarum rerum omnium caufa eft 
principatus ob auaritiam et ambirionem: quae faciunt, vt ho- 
mines ad contentionem reddantur alacriores. Nam qui m ci- 
uitatibus erant principes , honefto vtrique nomine, alteri fta- 
tum popularem, aequalitatem ; alteri paucorum imperium, 
optimatum appellantes, praeferebant ; cum populum verbis 
pafcerent,, ipfi vero inter fe contenderent. Et cum omni 
modo alii alios fuperare vellent, grauillima quaeque audebant, 
ac poenas atrociores irrogabant: non ex iuflitia, aut ex vti- 
litate ciuitatis, fed fua illos voluptate nietientes. atque illam 
voluptatem, fiue per iniqua fuffragia condemnatis, fiue vi op- 
preflis eiuibus, in hoc certaraine explere cupiebant. neutri 
pietatem adhibebant: fed, qui aliquid colore verborum, cum 
alterius iniuria tranfigebant, ii nielius audiebant, fi quis autem 
jnter vtrofque medius, is ab vtraque parte, vel quod ab altera 
i\oi\ ftaret, vel * quod malorum immunis, ob inuidiam occi- 

deba- 

q Pag. 196. Jieiforn, ossid. 

• Ob inuidiam^ quQdfuper» r h\ ~ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. $95? 

'TTcicra, l^icc Kctti^ri KctiiOT^oTficcg , oicc rdq trdcsi^ , ru 
'E^^fjviK^' KoJj To sifj&sg , k ro ysvvotov Tfkiiq-ov fjLS- 
TSXSi t >cc6TayfAato9"ff Yi<^ctvi^r\' to ds dvTiTSTax^^otJi 
dXKriAoiq Trj yvoofxri di^WodQ , stti ttoAv oirivsyKsv. i 
yd^ r}v haAvcrcov ^re koyoq sxv^og , 8fs o^y.oq (^o^s- $ 
fioq. '■ K^SiTTng os QVTsg dTTctvTsg AoyicrfJLco sg 70 dvsATTi- 
<rov t5 (is(icciiij fzrj 'TrccSslv fidAAov Tr^oscrKCTrav , ij 'jri- 
<^sv(rcju\ s^uvccvTo. xctf oi (pccvAoTS^oi yvdofjcrjv , coq rcc 
'ttKsioo TTSfiisyiyvovro. ru) yd^ osaisvctj ro rs ccvroov sv- 
^ssg , x-cLi TO Tcov svccvTicov ^vvsTOv , fjLrj Aoyoiq rs rjTrag ^® 
a)cri, Kaj\ sk t5 'TtoKvT^oTra avroov rrjq yvoofJLrjq (p^dcroocri 
Ti-^osTn^^aKsvofJLSvoi , roKfJLri^ooq Tr^oq rd s^ycc ixoo^^v ol 

<5fi KCCTCC(^^QvivTSq KOLV Tr^OUlcBsS^OUI , KOUJ S^yOO ^OSV 

crCpdq ^slv KocfJL^dvsiv, d yvoofjLri s^STiV, d(^^ccKTOi fJcdK- 
KOV ^lS^^Ssi^OVTO." SK TTOKKOOV STl ^vvdfJLSvoq Tra^cc^si- ^S 
yfjcdroov 'Tcoitjtrcui (^ccvs^cv, ort k^sittoov s^rtv sv rolq dir;yri- 

debatur. Ita propter feditiones omne facinoris genus in Grae- 
cia exftitit: et (implicitas, cuius pliuimum generofitas partici- 
pat, cum ludibrio exterminabatur; mutuo vero inter fe fen- 
lentiis pugnare, praeclarum putabatur. nulla enim res, neque 
oratio, nec vllius lurisiurandi terror, apud eos quicquam vale- 
bat. cumque omnes cogitatione ad diffidendum potius, quam 
ad fidendum, elTent propenfiores, eo intendebant, vt cauere 
potius, ne quid mali caperent, quam crederecuiquam, mallenr. 
et qui conlilio inferiores erant, vi piurimum vincebant: quip- 
pe qui et fuae imbecillitatis confcii et adverfariorum pruden- 
tiae, veriti, ne illorum et difertae orationi eflent impares, ec 
ingenii praeftantia fuperarentur, audafter ad res gerendas ag- 
grediebantur. at illi, tum prae horum contemtu, quod lon- 
gius prouiderent, tum quia non oportebat ea, quae confilio 
agere iicet , faclo aggredi , incauti magis opprimebantur-'. 
Poffem equidem multis praeterea exemplis perfpicuum facere, 
hunc noftrum, cum communem vfitatamque dicendi formam 

in 

r In vulgatis Thucydidii (y. lo.) ?<rff««. Sylb. 
libris habemus xf^'ffffu;, itidem 

UION. HAL.VOI-. VI. M * Ma- S96 DIONYSII HALICARNASS. 

fjLucriv , Qtctv h T(w avvi^&et xcuj KOiva 7>jg ^iaKeaTii %«- 
^UKTij^i fJiivri, %e<'^a'i' ^^, orctv £/CT^£t|/j? xfjv ^i/iKsarov ex. 
i)jg crvvrjS-iig £7ri rct ^ivcx, ovofxccra, , kouj QsQiuarfjLSva, 
(ryjifLurcx, , cov svkx, (ToKoiKKTfioov wa^e^STctf ^o^ctv , «^- 

S y.s^r)(Totxaj^ T^rotg , Ivcc firi 'Trs^airs^co t5 iiovrog rj y^cc- 
^ri fJLoi ^^op^. 

A(5'. 'iiTTgi 6s Kajj TTs^) rm ^rifiriyo^tm avris rcc 
t)cvjy:na. fjLOi (^oLve^a Trotrj^rsiv v7re(7X0fxriv , kv aig otovra^ 
Ttvsg rrpt ecH.^av t5 (rvyy^ccCpsMg elvaj\ ^vvafjLiv , ^isko- 

so fjAvog 'tiaj[ ravrrjv 41%^ t)7v Bsdj^iav , flg rs ro Tr^ayfjca- 
rtKov yJ^og , koj sig ro AsKriKov , %^^tg vtts^ SKars^a 
7roiri(rofiaj\ rov Koyov d^^ccfjcevog asro t5 Tr^ayfjLariK^. 
iv &> ir^carviv fjuev ^ f%orj«,c7^ai' ;; roov ev.S'VfJLrifjLccrct}v rs ko^ 
vo}j[JLcirct)V ev^scrtg, ^evrs^av ^e ri rcov ev^eS-svraov xoricrtg' 

35 sKsivYi ffAv ev rr/ Cpvcr&t fjLoikKov ex^^'^ "^^^ i^xvv , avrtj 
cs ev rrj rex^^' Ti^rm rj fisv ttXsov sx^^^ "^^ rsxviK^ ro 
CpvcrtKOV , KOi Si^axvg ekcirrovog cisofJLSvri, &avfjLa<rri iji nairationibus retinet, maioiem laudem meieii ; tum vero, 

cum abducit a confuetudine fermonem, sc ad peregrina voca- 

I)ula, er quafi per vim figuras fertur, quarum nonnullae etiatn 

foloecifmi praebent fpeciem, multo deteriorem fieri. fed, ne 

iiollra longibis labatur oratio, his eio contentus. 

Concio- XXXIV. Quoniam vero poUiciti fumus, etiam, quod no- 

^'"* . ftrum de iJiius concionibus effec iudicium, oftendere, in qui- 

iiearlm' ^^^ fummam quand.im ineffe vim nonnuUi opinantur, totani 

tx^men. banc tractationem in duas partes diliribuentes, in eam fcili- 

cer, quae ad res. et eam, quae ad verba pertiner, de iis vtrif- 

que feparatim agemus, ab ea parte, quam ad res pertinere di- 

ximus, initium fumentes. Cuius quidem pars prima eft en- 

thymematum et fententiarum inuentio: fecundavero, in vfu 

lerum, quae inuentae funt. atque illa quidem prior omnem 

a natura vim habet; haec accipit ab arre. Harum in altera, 

quae fcilicer plus habet a natura, quam ab arte, 'quaequeminus 

eget 

* Malim «xw, indicaliuo V€rbi modo. Sylh. DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S97 

Ttg B<rt Tra^cc ru crvyy^a(psi' (^s^st ya^, ooarTrs^ sk Trri- 
yriq TvKaa-tctq, aTrsi^ov Tt X^riy-a, vof^/xctToov kcji^ sv&vfjif}- 
fjLaTm TTS^iTTiiJv KoLj ^svctsv Ko^ 'Tra.^o.^o^ov. fj ^s ttAsIov 
iXacrcL To Tsxvuov , yM^ Acc(ii7r^0TS^cf,v TTot.Hcrcf, (pccivsS^cui 
Tfiv STS^oLv , sv^^ss^i^A T8 osovTog stt) iroWSiv. ocrot fjcsv 5 

^V SH.TsS-Ci.VIJ,Ci,KCCCriV CtVTOV VTTS^ TO fJLST^lOV , OOg fjLtJ^SV 

Toov BsoCpo^riTCOv ^tctCps^siv, ^tcl TO TrA^iS-og soiKcccri tcov 
svSvfJLr,fjLciTCt)V t5t' scrxflx-^vcLj To TTeiSoc,. iJ? sciv ^i^dcntri 
Tig i(p' S)ict<rci) TT^ctyfiaTi ^ TrccpaTiSslg tov Koyov , oTt 
tccvt) fisv iiK tjv STfiTridsicc sv TiiTCt) Tca Katoca , kou\ vtto 10 
Ti^TCov t2)v TT^ocrctiTroov KsysS^oj , TccvTt ^' 8K stt) T^TOtg 
Tolg TT^ciyfjLucriv, ^^s f^Lsx^i t^t^^^ S'vcrxs^cx,iv8crtv, ofjLotov 
Tt TTcccrxovTsg toHc y.sK^cCTfjfjLSvoig v(^' Oiag ^ri rtvog 
oipsoog s^odTt, fJLtj TToKv ccTTSXovTt fJLccvicLg. SKslvoi Ts ycc^ 
%(x.cTocg Tojg a^sTag , " owocrom ytvovTOji tts^) fjco^C^ccg sv- j^ 

eget difciplina, admiiabilis faiie fuit Thucydides: affert enim, 
ac, velut ex vbenimo quodam fonte, ingentem fententiarum 
et enthymematum aceruum fecum trahit j cjuae quidem et ex- 
quifita et peregiina et admirabiha funt. Illa vero pars altera, 
quae plusarris habet, quaeque efficit, vt illa aUera etiam prae- 
ftantior elVe videatui', multis in rebus in eo minor eft, quatn 
par fit. Quicunque autem eum pUis aequo admirantur, atque 
ita (tupent, vt nihil ab eis, qui diuino aliquo funt numine ai- 
flati, difterant, ii omnes propter enthymematum copiam id vi- 
dentur facere. Quos fi quis ita admoneat ac doceat, vt ratio- 
nem afi^ieiant, cur hoc non fuo loco fit pofitura, iiiud vero 
non iis perfonis, quibus opus erat, accommodatum ; item, 
non haec hifce rebus conuenire, neque eo vfque progrefTuni 
fieri debuifib ; magnam quidem eis moleftiam afFeret. * qui 
mihi fane iis perfimiles videntur, qui incredibili alicuius rei 

adfpicien- 

t nff<T<5«);] Conuenientius * QuihuT fane idem accidit, 

frugxTiSHi, vt infrap. §99. v. vlt. quod its, qui, qualifcunquefor- 

S^lb. t/iae adfpectu , tanto amore ca- 

u Scriptus liber haJbet ixo- piumur, vt is farum afurore 

cot , mafcuL genere : iuinus di/iet. 
apr«. Syllf. 

M 2 «^ L«' J98 DIONYSII HALICARNASS. 

ir^eTTeig, icCig itctTccos^iiAoofjiSvatg ai/T«? 7r^C(rfivcL{ vo- 
(/.i^nci, xrtj r8g ^ i^ovsi^ii^siv sTTfx^si^^vTug , £i rig 'irs^i 
wjrdg vTrd^xsi aivoQ , oig (ictcnioiviig kcu (rvKo^civTcig 
7r^o|3g/3A;jvT(*f iiTot Tg VTTO T^? fXiug rctvTyjq d^STrig x-f- 

5 KCl^ii}f/,6VQl TfjV OidvOiUV , U.Trct.VTce. KOUj TCt fXiJ Tr^ocrovTU, 

ria (TvyyauCpsli ixu^rv^^cnv. a yd^ SKU<rog stvotJi j3^Af- 
rojf TTSPi To a^iX^dfJUSVov TS Kouj ^uvfiu^ofjbsvov v(p' suvtS, 
ruvTU o'iSTcJU{. cicroi o uoskutov rriv ^idvoiuv (^vKdtr- 
(mcri , Kcj] Tv\v 6^STU(rtv rm Koyciiv stti t^? o^-^»? xct- 

10 vcvug uvuC^i^acTiv , sIts (pvcriKrig nvog K^i(rs6i>g fjLsrsiKtj- 
(^oTsg , Sivs Kd\ y oioux>ig i(rxv^u ru K^nrj^iu kutu- 
crKSvu(7UVTsg , hts uTtuvru STruiv^^nv STri^rfjg , 8ts Tr^og 
uTTctvru ^v(rx^^<x.ivH(nv' uAAcx. rolg fjLsv Kuro^&cofjLucn 
rriv ir^ocniKiicruv fiu^rv^iuv dTrovsfiacnv* si ^i ri hn- 

15 fjtu^rtjTctjf fjbs^og sv avToHg, i^k STTutvicnv. 

adfpiclendae cupidifafe flagianf ; qiiae a furoienonmultumab- 
eft. llli enim lei amatae eas pulchiimdines, qiias egregiae 
babent formae, omnes ineffe aibitiantur: ac, fi quis eft, qui 
aliquod in ea vitium reprehendere conetur , abeo, tanquatn 
ab inuido et calumniatore, libi cauent. Atque hi quidem, 
hac vna virrute decepti, omnia, etiam ea, quibus caret, huic 
fcriptori artribunnt. neque id mirum. nam quae quifque illi, 
quod amat etadmirafur, inefle vuk, eadem re ipfa inefle ar- 
birrafur. At qui iudicio funt minime deprauato , et rationes 
ad reitas regulas examinant; (fiye id naturali quodam iudicio 
faciunr; (iue * quod, ftahilem iudicandi rationem fecuti, ita 
fwnt difciplinis exculti) neque omnia ex aequo laudibus profe- 
quuntur, neque ex omnibus oftenfionem capiunt:. fed rebus 
bene et cum rarione adhihitis meritas iaudes tribuunr; eavero, 
in quibus peccatum eft, commendarione indigna arbirrantur. 

XXXV. Qua- 

X Legendum viderur s|»- poft ^'Saxy,? diflinguendum: 
isvi^hv; et mox 7r7vo? pro aivoi, vt referatur ille cafus ad parti- 
vel etiam iT?r/Ao?. Syll>. cipium |i<sT«At);jioTsc. Sylb. 

y Rectius fortafle 5;S«xJ!^, vel * Quod etiam djfcipltnis iu- 

pluralirer houx^tii' auf fahem dicium confirmarunt^ neque. 

z In" DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S9^ 
Af'. 2 0'jt' 8v ett] TTcivTCov iyoa tuv efjtavTS Seeo- 

^fJfldTUV -ftUVOVCtq VTTOTi^BfJiSVOi , HTS TT^OTS^OV COKVflCTOl, 
TCC ^OkSvtcI fJLOi (^S^SiV slg flicOV, 8TS VVV ci7ro<^PS-[i/OfJLCtJl. 

^1^8^ ^rj To TT^ooTov , acTTire^ y-ccT ol?^'^^ sC^n^ , 'io tts^i 
tri^ ev^scTiv t^ (ruyy^u^peco^ svq-o-x^ov , ^ ( aa^ et Ttg a,A- 5 
Aa)? Trpoc-vTTSiAfi^sv , sits oioi (pi\ovsiKiccv , sits ^i 
dva,i(^ri(Tixv , aficc^Toivsiv avTov oiofjcsvog , ) ^ccts^ov 

HKSTi ^lioOfJLl, TO TTS^] Tfltf olnOVOfliCCq CtVT^ TSXViKOV, 

•7rkr,v stt' oAiyoov iroivv orifiyiyo^ioi^v. 0^00 os Kci^ tts^i t}jv 
Xs^iv sXccTTCiOfAaTa , tts^) oov vi^ri TT^osi^rjKcc , TrKsi^a 10 
Kcq fjLSyiq-a TavTUiq crvfiQs^rjKQTa Talg i^saii' kolj y<z^ 
(tj y\(t>TT)jft.aTiKouj Kouf ^sva^ kouj 7rs7roitjf/,ivot^ Xs^si^ sv 
TavTatg fixKiTa s7ri7ro\cc<^8(ri , kouj tcc 7ioKv7vKoKa kol^ 
ccyKvKa kcl[ ^s^ia(Tfxsva <ryr\fjjaTa , ^rKsl^a 7ts^i Tav- 
TcfcC s^Tiv. si hsTcc siKOTa syvooKa, dv ts K^ivslg, Kouf 15 
TCi)v aKKitiv SKccTog , stt) Trjv s^sTaav dyofjLSVoq tcov s^- 
ycav. sTCt) ^s KccTa TavTa yj 7raocc&e(rig avTcov cti/- 

XXXV. Quapvopter, quod antea feci, vt omnibus meis 
commentationibus legulas quafdam fubiiceiem ; idem nunc 
faciaro, vt, quae mihi \identui-, in medium piofeiam. Sicut 
igitur in prima paite, da qua initio dixi, quae in inuentione 
revum confpicitur, praecLne liunc nofhum fcriptorem verfa- 
tum efle concefTeiim.: ita ?<!rera in parte, quae in cullocatio- 
nis ac diftributionis arte confimitur, eum excelluiiTe non faci- 
le dederim; niii in perpaucis quibufdam concioiiibns. quarum 
in verbis quoque vitia, de quibus antea dixi, plurima et ma- 
xima animaduerto: fiquidem infunt in illis plurima cuiufque 
linguae propria, er peregrina, ac fatVa vocabula; Hgurae vero 
perplexae, contortae, coaiH-aeque non paucae. Quam vero 
liaec, quae attuli, rationi lint confentanea, tu, et quilibet 
alius, qui haec ad rerum ipfarum examinationem accommoda- 
bit, iudicare poierit. Exempla vero ita mihi apponendafta- 

tui, 

z In mirgine Cod. Dodl.U. zDiidit/jio: non videntur tn- 
TWTB? «y. men effe fuperuacua. Sjylh. 

a Inclufa praetermifla funt 

M 3 b In 900 DIONYSII HALICARNASS. 

Tii^a^s^STa^ofisvm rolc ci^crcc fioi ^oyMcriv sx^iv rav krs 

KtX.Tcl Tccg olKOVOfJiioLq •A.CtTO^^^fJLSVm, iiTS KCCTci TYIV (^^U- 

(r(v dvsyK\^Tct)V. 

A?"'. 'Ey fjLSv «V T^ ^svTs^a (5i(^\q) stt) T\\a,Tcna.^ 

5 ActKS^ccifioviCi}v TS Kefjf Toov (TVfJLfjLcixm s\a<nv d^^dfjLSvog 
y^d^psiv, v'7roTi&srctj, rS ^afnKsc^Q roov AaKS^aifiovim, 
'Ae^Xi^dfLH, fjisXkovTog ^rjcocrstv rm y^v, Tr^sa-^siq Tra^d 
Tm Hkaraiscuv dCpiyfjLSvag Troog avrov, Kaj Afiyac ctTTo- 
^i^axnv, 8C siKog tiv vtt' dfjLCpors^a^v si^ijS^af rolg Tr^ocroo' 

%o TToig -Tr^BTrovrag , Kouj roig 'ir^dyfLaa-iv oiKsisg' Kctj{ ftnrs 
Xsirxovraq t5 fJLST^in , firjrs vTrs^ai^ovraf' Xs^st rs kS' 
KocrfJLyiK.sy avrsg KaBa^a Kaj\ cra(ps1 ko^ crvvrofic^ , koj 
Tag dXKag d^srag sx^o^fl' rriv rs d^fioviav iiTc^g svav- 
Kov d.7ro^s^ci)Ksv dfjLa roig it^iroig Tra^s^srd^sS^cti' «T« 

55 ^' S7riyiyvQtJi.sv8 &s^8g , ol JJsAoTrovv^cnoi Kcuj ol ^vfjL- 
(jLaxoi sg fuv r^v 'ArriKfjv hk scrs\^aAov' s^^drsvcrav ^' 
k%\ nxdraiav. r,yslTo ^' ' A^x^^ '^fjLog Zsv^i^dfJLH, 
AaKs^aifJLQvim (^acnXsvg' Kouf Ka&icrag rov T^arov, tui, vt, quae optima indico, cum iis conferam, quae neque 
quod ad ipfam difpofitionem , neque quod ad elocurionem at- 
tiner, culpa vacenr. 

XXXVI. In fecundo igitur lihro, Lacedaemoniorum et 
focioiiim contra Plataeenfes bellum fcripturus, fubiungit mif- 
fam a Plataeenfibus ad Archidamum, Lacedaemeniorum re- 
gem, iegationem, cutn ille regionem vaflaie ac diripere vel- 
ler. quo loco orationem, quam verilimiie elt ab vtrifque habi- 
tam, perfonis illis et rebus accommodatam, ac neque modum 
cxcedentem, neque infra modum fubriftenteni, affingit. ibi 
rurn locutione pura admodum, perfpicua, acbreui, adhibitis 
aliii, qnae in hoc genere requlruntur, virtutibus, vfus eft; 
tum, qui ex his enafcitur, concentum recle temperatum effe- 
cir, qui iucunditatem otnnem nequare poHit. „lnfequente 
r.eftate, Pelopojinenfes fociique, non in Atticam, fed aduer- 
fus Plataeam, cum exercitu venerunt, duce Archidnmo, Zeuxi- 
<^mi f/iio, Lacedaeffioniorum rege. quem caftra iam metatum, 

aQ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 901 

TT^icrQsig "TrsfjbypuvTsg Tr^o? uvtov, sMyov rotd^s-it „'A^- 

Xi^CtfJbS , KCij AcLKS^CCifJjOVtOi , 8 oirLCtia. TTOislTS , iiTS 

a^icc c «S-* vfJLm, 8TS 'TfoLTS^m , msTB, sg yriv Tfjv 
HActTaism q-^ctTSvavTsg. Ilava^ctvCxg ya^ KX.sofij2^oTii S 

AoLKS^OiifLOVloq , sXsV^S^aKTCtq TyjV '"Ekkcioct, CtTTO TOOV 

"^ri^m, fjbSTccEXXfjvm Tm sSsiKtia-civTcov ^vvci^xS^cLf 
fov yJv^uvov Tfjg f^ax^i > ^ ^**?' ^(^i^ sysvsTo , S-va-ag 
sv T^ TlXaTaism dyo^a A.it sXsvSs^ict) ^ Is^d, koi^ ^vy- 
xa\s(rag Trdvjag t^? ^vfjLfj.dx^i , d7rs^i^8 Il\a- ^" 
raisvci , y^v y.oiJj -ttoAiv rriv c^^STS^av sxovTaq , avTo- 
voaag oIksIv., q^-^aTsva^c/^ ts fJLYi^iva ttots d^Mcog stt aV' 
f^g, fjLt]^' stt) ^aXsia' sl ^s firj , dfjLvvstv Tag TTa^ovTcug 
PvfifjAx'^'^ Ki:4T« ^vvafJLiv. rd^s fASv yjfCiv TraTS^sg ol 
vi/,STg^ot s^ocav , d^STtjg svsKa, kolj Tr^oSvfiiag Ttj.g sv ^S 
SKsivotg Toig yjv^vvotg ysvofzsvtjg. vfjStg ^s, 7d.vavTta 

ac reglonem vaftai-e coojtantem, niilTi protinus a Platpeenfibus 
legati adiere, liifque verbis allocuti funt-' : „Archidame vofque 
Lacedaemonii, neque iufte, neque e dignitate veftra patrum- 
que veftrorum, facitis, quod in agrum Plataeenfera copias in- 
ducitis. Nam Paufanias Lacedaemonius, Cleombroti fiHus, 
qni Graeciam Meciorum dominatu liberauit, cum iis Graecis, 
qui pugnae apud nos commiflae vltro fubiere difcrimen, vi- 
ftimis in foro Pla«-aeenfi loui lihtratori immolatis, conuocatif- 
que omnibus fnciis, et vrhem et agrum Plataeenfihus reddidit, 
vti fuis legibus viuerent, ne quis iniufle, neue dominandi 
caufa, arma illis inferret : alioqui eos, qui aderant, focios pro 
viribus auxilio futuros. Haec patres veltri , viriutis ergo ope-« 
raeque ftrenue nauatae, tiedere nobis. At vos contra, quara 

iUi, 

h In Thiicyd. (p. 125. Ed. c oure vnm apud Thucyd. 
Oxon.) ct hic et iii feq. legi- d Scriptus liber habet hpS.: 

tur nAaTOM»??, vetere fcilicet quafi pcrrineat ad f.ibftanti- 

Articifmo ; vt fupra quoque uum uyoscl: cum tamrn refe- 

JP. 875- V- 12. kavjW; pro com- rendum fit ad participium 5a« 

muni »tA«'«<^ Syllf. c»;. Syl^\ 

M 4 e Im^ 902 DIONYSII HAXICARNASS. 

* (^BKSivoig^ ^^oiTS' fJLerci, yd^ (5>>}(ia.{cov t&Jv tjfjClv sx^t- 
^m , ETr) ^8\sicc. tJ? ^fjLSTS^a riy.STS. fjbd^Tv^ag ^s Ss^^, 
T8g TS o^'ii(iiq TOTs ysvofjLSvng Tcoi^fJLsvoi , acif f T8g rifts- 
re^Hi 7rar^fi>8q , Kduj rjfjcsrs^ag ey^^-w^i^? , XsyofjLsv vfjClv, 

5 yriv Ttjv I{\a.Tau^a fjLij dhx.uv , firi^s Tta^a^amiv T8g- 
o^K8i' sav ^s ol'Ksiv avT0VQfjt,8Q , KaS-ccTTs^ Ilav(raviag 
k^iKaiciicrs." nTocravTa siTrovraov S (^tcov) YiKaTaism, 
'K^X^^^^fLoq v7roKa^m\sl7rsv'" nbJiKaia KsysTS , o) av- 
^^sg nXaTaislg, ijv TroirJTS 'ofioia rolg Koyoig. Ka&cc7rs^ 

10 ycc^ Ylavcraviag VfCiv 7ra^s0(i)Ksv, avToiTS avTovofisi^s, 
jcctf Tisq ctkKng ^vvsKsvSe^^TS , ocot fjbSTacrxovTsg roHv' 

TOTS KlV^VVCtJV , VfJLiV TS ^VVOOfJLOtTaV , KOJj sl(r) VVV VTT 

'ASrjvaioig' 7ra^a(rKsvri ts ro(rrj^s 'kcl{ TroKsfjLog ysysvrj-^' 

rcLf ocvToov svsKa koli rm ctKKoov sKsvSs^oocrso^q. rjg fjucc- 

1$ Ki^et fisv fjLsracrxovTeq 'a,ci\ avro) efJLfJLsivarsroiqo^KOiq' it 

illi, agitis: qui cum Thebanis nobis infeftiflimis , ad ledigen- 
dos nos in feiuitutem, veniftis. itaque deos, tum illos, peiquos 
tunc foedus iuratum eft, tum veftros patrios, et noftros indi- 
genas, teftati, dicimps vobis, ne quod agro Plataeenfi damnum 
inferatis, neue iusiurandum violetis, fed noftro nos iure, 
quemadmodum Paufanias ftatuit, viuere permittatis". ,,Haec 
tantum locutis Plataeenfibus, excepit Archidamus": „Aequa 
dicitis, viri Plataeenfes, fi verbis facla refpondebunt, Quem- 
admodum enim Paufanias vobis , vt veftris legibus viuatis, 
conceftit: ita vos eorum libertatem, qui et periculorum et iu- 
risiurandi vobis ea tempeftate participes fuerunt, nunc vero 
Athenienfibus feruiunt, adiuuate: quorum caufa, et vt caete- 
lorum libertati confulatur, tantus eft apparatus, tanturhque 
bellum excitatum. Cuius liberationis fi limul curam fufcepe- 
ritis 5 ita maxime iusiurandum feruaueritis : fin minas, eadem, 

quae 

* Inclurum Ixihoii abeft a Lacedaemoniis, pofteiior Pla- 
vulg. editi. Thucyd. Sylb. laeenfibus. V. 5. iri eifdem 

editt. duplicato articuio legi- 
f In eifdem reclius legend. tur, njy y^-j t>jv ha. Sylb. 
T«« ui^fTi^viy vejlros : ita fcili- g Inclufus arficulus twv ab- 
cct, VI prior locus tribuatur eft ab eifdem editt, Thucyd. 

h Apu4 I DELTHVCYD. HISTOR. IVDICIVM, 903 

^e firi , aTFE^ Kcti ro it^qts^ov rioyi 71 ^i>La.\f(Ta,fie^a, 
fjcrvxia^v aysTS , vsfiofjusvoi la, vfisxs^a axtTm' koj sts 
finSs fis^' hs^m- ^exst^s ^' dfji.^0Teeiii (^tkag , sTri 
'TToKsfico Jfi firi^' STS^aq. iia^ rd^s r,fMV ^ d^Ksasi^^ nO 
fisv ' A^x^^ <^iJuoq TocravTa SiTSv. 01 ^s Tl^ccTaicov tt^s- 5 
o-Qsig , aK^cravTSQ Tavra, ec-rJAS-ov sg t^v tto^iv >tcu{ 
Tfit) irXriSsi rd ofj&svTa KotvoocravTsg, dTrsK^ivavTO avTca-" 
jiOTi d^vvara <rCp<o'<y slri TroisHv, d Tr^oKaAsHTcuj , uvsu 
'AS-)^vai(k>v' 'Tral^sg yd^ cr<^m Kcfj^ yvvouiisg %a^ eKSivoig 
eir]<rav. ^e^ievci\ Jg >lcij{ ' ^rf ^) Trdoryi t>? TroAsi, firj, SKSivm 10 
dwoxi^^^lo^dvTCiiv , 'ASr^valoi sK&ovTsg <t(^((Iiv hiK 67r<T^s- 
'HrciiiTiv' ri Qrii^aHoi , cog ho^yioi cvrsg , y.ajd to dfi(^0' 
te^ag S^exsS^oui, avSig cr(^m Tnv 'TroAiv Trsi^d^rcocn kcc- 
TaXa^slv." jjo Ss , Saetvvm avTHg , Tr^og Tavra 
f(^ri'i< j,'T,ttf7? ^s TToKtv fJLSv xof oiKiag Tra^d^OTS hfCtv 15 
folg AaKs^ aiaovibic,' koji y^rjg o^8g dTTo^st^aTS , kc^ ^ev-> 

quae iam antea hoitamur, otium agite, colentes, quae yeftra 
funt; neque ab alrera parte ftate; et tamen vtrofque pro ami- 
cis recipite, neutros pro hoftibus. Haec fat nobis erunt". 
,,Qiiae cum elfet locutus, tum legati Plataeenfes, ingrefli iii 
vrbem, re cum multitudine communicata, Archidamo refpon- 
derunt"; „Facere fe non poHe, quae fuaderentur, fine Athe- 
nienlibus; apud quos ipforum liberi atque vxores eflent. ti- 
mere quoque fe toti ciuitati ; ne fcilicet, illis digreflis, aut 
Athenieufes venirent, talia non permifllui ; aut Thebani, qui 
et ipu iureiurando continebantur, dum vtraque pars recipitur, 
rurfus vrbem occupare conarentur". „IUe, bene eos fperare 
iubens, refpondit": ,..Vos vero vrbem ac domos nobis Lace- 
daemouiis iraditei fines agri demonftratej arbores, et quid- 

quid 

b Apud Thucyd. p. I25. Sylb. 
«?#«•«/: et mox nA«r»'^iwi'. 11^*- / Vulgati libri tranfpofito 

TOMfti/ certe, licetitacontraftum articulo habent itiQi t^ ■jr^eif 

dici poHit, vt nf/cxjw< ex nt<- TreAt/. Pro «ijffasv vero, quod 

fottisfC^j tamen nec in praeced. praecedit, haud fcio an lei^ius 

vfurpatumfuit, (p.poi.v.^.etp. legerimus -^axv : vel yx? pro 

902. V. 7.) nec in fequeatibus. «t* pofita efl. Sjlb. 

U 5 k In- 904 DIONYSII HALICARNASS. 

o^ct el^t&f/.M rd vfjLsre^cc , x,cuj ciK\o bi rt ^vvctrov ilg 
d^iS-fjLcv sXS-slr avTo) ^e fJLsrax^^^f^ctis, oTTot ^idXsSs, 
scoq oiv 'TToh.sfJLog ^* sttsi^ccv ^s Tra^sXS-ri, dTro^c^croijLSV 

^^ ( VfMV , k d.V TTCt^CLXci^OdfLSV. ) ftS%^< ^S rH^S S^OfjLSV 

5 ira^oLKctraSyj-Ariv , k^ya^ofJLsm kojj (po^dv (pi^cvrsg , tj 
oLv vfMv fxsWri \Kavri scrsS^auf." «ot ^s, diL'^cravrsq, av- 
Sig scrijK&Qv sg r^v iroKiv , kc^ ^aXsvcrdfAsvoi fjLsrd t5 
TrX^Syg , sKs^av» nOri '^{iKovroj^, u Tr^oKaKstrctf, 
'ASyjvaioiQ Kotvodcran 7r^u>rov' koui , tjv •TrsiScocriv avr^g, 

lo -Trotsh ravra.^' »i^s;^?< ^s fiiT^ (TTrsia-aS^cuj <r(pt(rtv sks- 
Ksvov , iujuj rijv yviv fLri dri^v. o ^' r,fis^ag rs sifn-slcraro,, 
sv alg shog ^v KOfJLiS^iivc^ , tca^ rnv ynv ^k srsfisv. sK-. 
S-ovrsg ^s ol nKaraisHg Tr^icr^^stg oog r^g 'ASi^vai^g, Kctf 
^sKsvcrdfJLsvot fjLsr avru)v, irdKkv yiKSov dTrayysKKovrsg 

15 ToTc sv tn TioKsi roiads'" jjOut' sv r^ tt^otS X^^ovca, 
(oi) dvo^sg TiKaratsig , ctCp' « ^vfjLfjLay^oi syevouLS- 
S-a , ' ASrivoLioi (pacriv iv 8dsv) ■yifJLoig Tr^oi&c^ d^iKH- 
fjLivag , §rs vvv TTs^ioxpscS^oui , (^ofiStjcrsiv ^s y.ard ^^6- 

quid aliud poteft fub numerum cadere, numerate: ipfi, quo- 
cunque libuerit, abfcedite, quoad bellum fiierit: qno confe- 
£to, reddemiis vobis, quaecunque acccperimns, habebimufque 
ea interim pro depofito; colemus, vobifque fruclus, qui ad 
vfum vicae fuppetant, reddemus". ,,Ea cum audiffent legati, 
vrbem itetum inoirefli, habito cum multitudine confilio, di- 
xerunt^-; ,,Ea, quae fuaderentur, velle fe prius communicare 
cum Atlienienfibus; accepturofque conditionem, fi illis per- 
fuaferint". ,,Interea iuflerunt fibi fidem dari, in ipforum ve- 
gione nihil eos hoftiliter acturos. atque ifa, interpofita fide, 
intra quor dies credibiie fuit acceptum iri refponfum, a regio- 
nis vaftatione temperarunt. Aditis Athenienfibus legati Pia- 
taeenfes, agitatoque cum eis confiHo reuerfi. haec ciuicati re- 
nunciant" : „Neque in fuperiori tempore, viii Plataeenfes, 
ex quo focietateni iniuimus, inquiunt Athenienfes, fe per- 
miiiffe vobis iniuriam fieri, neque nunc effe neglecluros, fed 

pro 

k Inclufa abfunt a vulg. ed. itidemque w v. i6. 

: Vul- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 905 

Vdflir STTtC-KtiTrT^Ci 76 V(UV TT^Og TOtiV 0^ii&)Vj iig ol TTCt- 

re^sg oofiocrccv , fifj^h vemsoi^siv tts^) ryjv ^vfMfiax^civ,^^ 
■ siToiavTcc Toov 'jr^ia-^ecov dTrccyysiXcivTm, o\ llKa.TcLiiiq . 
i/3i^Ae Jo-^i/To ' h.^r,vctiiiq fJ^yi TT^o^iScvcLf , otAA' dvexe^c^ 
xctf yijv TSfivotMSvyiv , ^ ti osoi , o^mTa^ ^ x.cLf ctAAo Tra- 5 
crxovTag , ti av ^vfi^aivn' s^sAQsIv ts fjLr,Ssva sti, 
d/X aTTo t5 Tsixiii aTTOK^ivacB^cLf ^^^ yyOTi a2vvaTct 
cQ^icTi TTOislv Wiv, dAaKs^aiiJiovioi 7r^oy,ah8VTccf^' i^cag 
^' ctTrsK^ivavTo, svtsv-^sv ^^ tt^cotov fjth sg sTTifia^Tv^iav 
jicLJ Ssoov Kc^ ^(iO(t)v Tm syx^jdoicav 'A^x^^^^fjLog ^acri' 10 
Ksvq xaTeV;?, Aiyc^v co^s'" n®s:) , Gcroi y^i/ t>iv Il\a- 
Tciudia evsTS , Kcti yj^ctiSQ , ^vvi^o^sg sts , 'oTi kis rijv 

dcXVV dOiiCUq SKKiT^OVTOCV TCOV^S TTOOTS^OV TO ^VVCOfZOTOV, 

sttI ynv Tr::os '^XS-ofisv sv tj ol TraTS^sg rjLtccv sv^dfjLSvoi 
vfjciv Myjaoov sa^dTyia-av , nc/jf Trat^scrxsfs avTriv svfMSvtj j^ 
kvaycovicraS^ca^ TQig'^EK\tj(rtv' 87 s vvvj riv ti 7roict)fji,sv, 
diiKyjcrofjLSV' Tr^oKaKscrdfjCSvoi yd^ TroXKd xctj siKOTa, « 
Tvyx<^vQfji>sv. ^vyyvcafJLovsg os e<^s , Trjg jttgv d^tKiag 

pro viribus adiuturos : vofque iurisiurandi adraonent, quo 
veftri fe patres obftiinxere, nihil noui fe, quod ad focietatem 
attineat, tentaturos'. ,,Haec cum legati renunciaffent, Pla- 
taeenfes ftatuerunt, nun prodere Athenienfes, fed refiftere, 
et, fi etiam res ferat, vr velante ipforum oculos agri vaften- 
tur^ arque alia, quaecunque accidant, pati ; neque vllum 
emittere, fed de muio refpondereS „Ea, quae Lacednemonii 
vellent, fe facere nullo modo pcflTe". „Qui cum refpondif- 
feiir, tum vero Arcbidamus rex adflitit, deos at(ine heroes in- 
digenas iiis verhis conteiiatus"; ,,Dii, quicun.qHe terram l'la- 
taeenfem tenetis, vofque heroes, tefles eftote; iureiurando 
prius ab idis violato, non incipere a nobis iniuriam, quod iii 
hanc terram venimus, in qua paties noftri, votis apud vos 
nuncuparis, Medos fuperauerunt, quamque vos propitii adiu- 
rricem Graecis in prorlio praeftitiftis ; neque nunc nos, fi quid 
faciemus, iniufce facluros, nam mulris eos iuflifque rationibus 
adhortari, nihil profecimus. Itaque concedite, vtetii, qui 

iniu- 
/ Vulgati libri habent « 5«. SylL 

m i«/V' ^o6 DIONYSII HALICARNASS. 

T^yX'x.v6iv ToHg eTTtCps^iicn vo^ificoqM nxoa-ctvfa, STrtSsici- 
cccij KaS-{?y} sg 'TroXsfJbov Toy T^ctTOf." 

Ai^ . 'E^STci(rct)(xsv ^tj ttu^cc. tStov tov ^tdAoyov, 

5 kTOO }CCt\60q ZCij TTS^lTT^g SXOVTCt, STS^OV CtVT8 ^tOLKoyOVi 

ov fioiXf^cx. sTratvSartv ol t5 %a^ax.T^^of t^t^; S-avfjLccTo^. 
VTfOTtSsTcf^ OYI y <^^aTtav aTroTSiAavTCov 'AS-fjvaicov S7r\ 
Mj7A(1^$ AaKSd aifMOvioov dTioiKHg , 7r^]v a^^aS^ouj tS ttO' 
KsfJLH , Tov q-^aTYiyov tu)v 'ASrjvaim, koji t^? Tf^oQiiKiiQ 

10 Tc^v }AriKici)v , "^ cvvtovTaq slg Koyag tts^) KaTaXvcrsooQ 
t5 'TTokSfLH' Hcti^ KaT 0,^,%'^^ /^-'•' ^^ "^^ '^^ ^^ Tr^ocrc^Trii 
criXcH Tct KsxSsvTa v<^' snaTS^cov stt) fitaq o' dTTOK^i- 
csoog T8T0 TO o^x^ifMa ^tarti^^crag , to Siyr/lff^aTinov, 
7T^o(rci)7ro7rotsl tov fisTci TocvTa ^tdXoyov ficuj h^^afixTi- 

1$ Kov. a^X^^ ^' 'AS-}i'ja~iog Ta^s Kiyoov i-,'E7rsi$rj s 
TT^og TO TrAtj&og ol Koyot yiyvovTO^ , oTTOog S)^ fJLtj ^vv- 
s^s^ ptjcrsi 01 TToKKo) STrayooya koj^ dvsKsyy.Ta kcror 
"^a^ dy.HiorcLVTSg rifim , dTraTriSodcri' ytvcicnofisv yd^, 

iniiuiam faceie coeperunt, poenas luant; et, qui merito pu- 
nire paraiUj poenas fumere queant," „His deos precatus, 
niiliti bellum permittit". 

XXXVII. lam huic tam praeclare tamque exquifite con- 
fcripto dialogo, alium quendam, quem i(ti eius characleris 
admiratores maxime extoUunt, conferamus. is autem e(t eq 
in loco, vbi, miflb ab Athenienfibus contra Melios, Lacedae- 
moniorum coloniam, exercitu , ante initium belli, ducem 
Afhenienfium ait ad colloquium cum Meliorum fenatoribus 
venilTe, in quo de belli folutione ageretur: cumque ab ipfa 
ftatim initio, quae ab vtrifque diila funt, ex fua perfona in- 
dicaffet, in vna tantum refponfo narrafione vfus continua, poll 
toto dialogo perfonas inducit loquentes, et veluti drama quod- 
dam eificit. ita autem Athenienlis exordituv; 'ete.^;} h ^rf o« to 

5rA>ji5oc oi ^oyoi ylyvovrcm, o^w; Syj /zij ^vvex^' ^>Jff«' ot vo/.^ol e-prayuyx 

y^ &)/i?.i'yKTX eaiiTrce^ UKHfcevTS^ 'jV*''''> ^vaiT-^Saief ytvU9)iO(ziv 7«?, 

» 

OTt 

m svvovra; [ vfi vulgatae que notatum, ad p. 24g. v. vlf. 
dantj pro fffv(evT«{ fupra quo- Sylb. 

n In DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 907 

oTi t5to (p^ovsl " rificov rj iq T»? oXiyng ciyioyrj , vfzitq ol 
}LA^ri(Mivoi , STi cl(r(Pct\s^£^ov TroojcaTS. kuS-' sacf^ov 
ya,^ KOLj firjo vfjbsHg sv) Koyod , dXXcc Tr^ot; to fL^ ^qkSv 
eTTiTtihicog K6ys<^aj\ , svB-vq vTro^jxfil^ccvovTsg , k^ivsts' 
aobj TT^coTov, si cl^s<rKS(, cog Ksyofisv, siTrccTS." „ol ^g Tct)v S 

l^itlKlCOV ^VVS^^Ol CtTTSK^^/UVTO-" » H flSV STTlSiKSlCC t5 ^t- 

^cca-KSiv Ka.&' >7(70%/rti' ccAK^Aag , « ^sysTcUj' toc ^s t5 
'TvoKsfxn , TTcc^ovTcc 'ri^ri , Ka\ 8 fisKKovTcc , ^ia.<^s^QVTcc 
ccvtS (paivsToui.*' tSto to tsKsvtuIov si Tig sv Tolg a'X'^- 
fjLacTiv cc^tcoasi (^t^siv , ^k olv (^S-ccvot TTccvTag thq cro- ^^ 
KoiKiTfjL^g , ocroi yiyvovTcui Tra^cc Tif? cc^tB-fM^g koijj Tra^cc 
Tcx,g TTTcocrstg , <Txr,fjuaTa KaKoitv. 'K^o^stg yd^' «H 
fiev sTTtsiKSta t5 h^dcTKStv Ka^' ricrvx^ocv , i< ilsygTctf <« 
STTStTa crvvccTl^ag too svtKca kcju^ KUTct Tt^v 6^&>iv ° s^svri- 
vsyfisva TTToocrtv' ,,Td ^s t5 TToKsfji.ji , ira^ovTcc 'ri^ri, 'S oTi THTO ^§:vH tj/zJ/ n h T«{ oA/ycy? &y«ytj , t//^«« oi xa9jjf.ji/o/ , i'ri 
i(e(Px^,£^sfov 7ro/t}ff£T£ xa^' eKX^iov y^ /kjjJ' vfieTq Iv o'A/yM, uMx Tfoc 
To i-iii SoKvv BTTtT^Siitoq ^Jysv3on , tu3v; vTcof^im^&vovTi^ , XQiveTt' v^ 
irfwrov, el kfiaxeij «c ^iyofxev, nTruTf. ol it ruv M>}A/«v |yve3f3» «Te- 
)C(iiv«vTo' H f^ev irieiKei» th SiS^cksiv KctS' yiavxi*v x^^^Mi;^ b ^iyiT»^' 
Tjc be th •xoKifJLti, Ta^o^ra vjiJv}, j^^i/ b f^lAAovra, Sia(^iqovT» ccvth <J.«*'- 

vjTOM. Atque hoc pofliemum li quis inrer figuias nnmerare 
velit, is profefto, nihil obftat, quin omnes etiam foloecifmos, 
qui vel in numevis, vel in cafibus, admittuntur, fjguras dicendi 
vocet. Nam cum praeporuiflTet: »»' nev liritiKnx rov SiSaaxeiv nuS* 
^auxixv , H •t^iyeren: deinde ad fingulare et nominatiuum ac« 
COmmodafTet pluralia: ra Se ri Ttohiiiov ^ Taf ovTJt »)3»j , y_^ i niK' 

KovTa : 

n In vulgatis Thucydidij Troi^sire xa!>' exa^ov. vj/.l yLv.S' 
edirionibus(p. 340. td. (Jxon.) vnt7t iv ©'aow, iM« t^, 
habemus v/izJv >> e? tw? oV.iyu; 

ayeiiyil' u^eij o/ xa(i>>;ji.t«vo« sti «- K^clius l|fvi)vr}/f/^vu. Ke£liu9 

ff^ocAfTffev Troi^accre. k«3' txairov etiam p. ^OS- V. •^. avTwvt///iflty. 

V«? VJJ ^1*1^ vi^Hi; fv) Aiyoi, aM» Syll>. [iu vulgatls Cnim cft iv- 

»rf. Sy/^. [vulgo hic legitnr : rovoixaaixv.^ 908 DIONYSII HALICARNASS. 

jjrtf 8 fj.s\\ovTa.' *' eTrt^svyvvtrt t«to;? svmov , xouj Karcc, 

ri^v yeviKtjv i(rxrifJLc(.Ticrfisvov TrTuicriv , etrs u^S-^ov ^«- 
jniKov (i^XsTouj Tig uvto KctKelv, eirs dvTOivvfLictv , to 

^Atir^"''' t5to iiTs TM &r]AvK^ kouj svikm Kclj ovofjLa.^riHM 

5 'TT^OlTCC^fJLOTTOflSVOV CCO^^Sf Ttjv cIkoA^SicCV , «TS T(W TTAtJ- 

&vvTiK^ aaii isdsTS^ci) kcitcc t^v uiTiccTiKriv sirxflf^-ctTt-' 

CfjLSvCf} TTTcoctv. vv o' olv Kcyoq KccTciWriKoq , iSTOdq 

(TXyifJt,OLTt(^sk' »^ jWSl/ STriSlKSlCL tS ^l^CiCKSlV KuS-* 

riorvyjav clWfj\8g , 8 "ipsysTouj' tu Ss tS TroXsfia •rrar- 
10 ^ovTo, ri^yi i Kctf 8 fisWovTU, ^tuC^s^ovTU avTtjg Cpui' 
vsTauj/' TUTOtg STnTtS-fja-tv kv&vfifjfjiu vsvcYifjLSvov fisv 8k 
aTOTfOdq , fi^firjvsvfisvov is 8k svTTuouKoA^S-^TOog' ,,Et 
f/jv Toivvv vTTovoiug Tm fJLsXkovToov \oyi8fjLsvot , ri aAAo 

T; , ^VV/iKSTS , h SK TCiOV TTU^OVTOdV , KCU\ Ct)V O^UTS , TTS^) 

jr crct}Tr!^iug P (i^^svcrovTsg t^ TToXst , TruvotfisS' ur si ^* 
e-Tr] T8T0, XsyoifJAv uv.** 

Kr{. Kctf fisTU T8T0 dTToiT^sipug t5 ^iriy^fjLUTOQ 
TQV ^iuKoyov gTri to ^^uftUTtKov , tuvtu tov 'A&jjvulov 

?.$vTx: his fingulare et genitluum «i/Vb coniungit; fiue quis ar- 
ticulum vocet id demonftiariuum, fiue pronomen. nam neque 
fi cum foeminino et fingulari atque nominatiuo iungatur, ne- 
que li cum plurali ac neutro accufatiuo, aptam efficiet compo- 
Ijtionem et ordinem. Quod fi ira dixiflet, aptam et congru- 
am orationem effecillet: 'h tisv iirnUeiu tS Si$u(fxsiv k«5' ^evxiixv 
«AA'.jAssr, H ^iysrsm' ra ^s t» ToA^/ia , ■zoc^ovrx l;^^^^ v^ )6 iiif^lo-^TX^ 
Sui^sgovTx aC-7iiQ (^ul-movi. His fuhiungit enthymema, non in- 
eptc quidera excogitatum , fed obfcure exphcatum : „Si de , 
futuris igirur coniedluram facluii , aut aliud quidpiam de fa- 
lute ciuitatis dehberaturi conue.'iiftis, diuerfum ab eo, quod 
adelt, quodque cernitis, filebimus; fin autem ad hoc veniftis, 
loquemur. 

XXXVIII. Pofiea, narratione fublata, dialogum fcenicis 
collocutionibus fimilem efficit , Athenienfem ita refponden- 

tem 
^ BaA£^ff«vrf,-] Reilius /2a- lavot. Mcx etiamre£liusfortaf- 
mvco-jtk; in vulg. editt. Thucy- fis l-i tbtw. Sylb. 
t!idii : iitut fciiicst V, 13. Aey(«- 

q B«. DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. S)0$ 

aTroK^ivofisvov 'Koisi' j„EUog fih kclj ^vyyvcofit] , sv rca 
TOico^e yiuS-s^r^Tag , «V) TroWd koj AeyovTug koj ^o- 
x,^vTug T^STrsS^ctj." eTrsiTO. svcxvf^ovct Tr^o&sa-iv vTTcS-e- 
fisvog' ,,'H fjLSVTOi ^vvo^og nouj irs^) (rooTvi^ictg ri^s nrd- 
fs<^i' y.cufoAoyogj a> 7r^0KctXfi<^6 t^otvco , si ooksII, y<- y 
yvscB^aj^' Tre^orov f/>h sv^ri'/Lsv evS-vfifjfzct kre Trjg 'AStj- 
vcticdv 'Koks'j)g ci^iov , iiT stt) TOi^Totg '^^uyfjia.tTiv a^- 
iLOTTOV Kiys(^cu; ^^HfMsHg toivvv iiTS ccvro) ijlst ovofjLo,- 
Toov 'KctAoov , &)g fj oi'Kc(,i(j}g tov M?7oou KctTctKvcTavTsg 
aex^fJLSv , ri d^iy.ifJL6voi vvv sTTf ^«^^Ojtcs-S-cc , koym fitj-jo 
•Aog dTTi^Tov Tra^s^ofjisv.'^ tSto ^e stiv ofioKoy^vTog Ttiv 
eTr) Ti^? fjt.f]^h dhKHVTug q-^dTSvcnv' sTTSi^fj Trsfi) fJLfjos- 

Tl^a THTOQV 3^AeTCtf TOV XoyOV VTTSXSiV. ol? STTiTiSflC-iV' 

j,0'vS-' vfjLag d^i^fisv , t^ oti AaKSoaifjLOviciJv dTTOiKOiOV- 
Tsg , i ^vvs<^paTSvcraTS' tj oog rifjidg iiSh rih-iiYiKaTS, i^ 
Ksyovrag, c<6o9"<x/ •nsicrsiv' rd ^vvard J' s^ oov SKars^oi 
dKfiScug (^^ovifJLSv ^ia^jr^dcrcrsi^c^." t^to os s^riv 
jTfifig fJLSv dKfiSctJg (p^ovivTsgj on d^iKslcB^Sj t^i/ dvdy- tem inducens: ..Confentaneum efi: ac veniadignum, homi- 
iies in tali condirione conftituros miilra dicere, et multa con- 
filia mutare-'. Dein, fpeciofam cfle illam propofitionem opi- 
jiatus , ait: „Et conuentus quidem hic de falute noftra infriru- 
ms eft; et eo modo, fi videtur, verba fiant, quo ftatuiftis". 
Piimum quidem argumentafionem adhibuit, quae nec Athe- 
nieniium ciuitare eiat digna, nec praefentibus rebus accom- 
modata: „Nobis igirnr nec verborum elegantia, nec longa et 
incredibili oratiohe, vtendum, vt oftendamus, vel iure penes 
«os, qui Medum eiecerimus, imperium efTe, vel nuUa iniu- 
lia nos laceffitos nunc ad bellum exire". Haec oratio confi- 
lentis eft bellum innocentibus illatum ; cum de neurro ifto- 
runi rationem reddere vefit. quibus addit : .Nec volumus vos 
cogifare, fi dicaris, Lacedaemoniorum vos ef^e coloniam, ideo- 
que nobifcum non milirafie, neque vllam nobis iniuriam fe- 
cifle, nobis perfu.ifuros : fed ea ab virifque dicenda iudica- 
mus, quibus effici polfir, vt inrer nos tranfigatur". Hoc fane 
©ft: „Vos, cum certo fciatis; iniuria vos affici> neoeifitatem per- 

feite, 5 910 DIONYSII HALICARNASS. 

y.tiv (pe^en, kcuj siKirv ^fJLstg ^Sj ^k dyvo^vrsc , ort 
d^iK^fjLSV vfJLoig , Ttj^ dS^evslctg vfim 'Trs^iscrofjLs^a. rtj 
f^ict." rctvra yd^ sKars^otg avvctrci. tTTsncc rrjv cciricLV 
dTro^^vaui Ti^T« \^H\ri^Sii , sTrtAsysi' ,'JOri ^tKctice, fih 
sv ru) dv3-^ci)7rsica Koyoi utto rijg icnjg dvdyKfjg K^ivsroj' 
^vvard ^s ol TT^iiXovrsg Tr^da-cnia-t , koj ol dS-svslg 

^vyx(^^^<^i' 

A-9"'. ^ Bcta-iXsvfTt yd^ Qcc^l^d^oig ravra. 7r^o?'^EA- 
?^vag ri^fiorrs Ksysiv 'A^rjvaioig Ss Tr^og Ti^s "EAA^jya?, 

ferte, ac redite. noscontia, cum non ignoremns, * inluriam 
nos inlerre imbecillitati veftrae, per vim eiimus fuperioies. 
Haec enim vtrique poflunt euenire". Deinde caiiHam huius 
^fferre volens, addit: „Iufta quidem humana ratione ea iudi- 
cantur, quae a pari neceifitate: polfibilia vero fuperiores fa- 
ciunt, infeiiores admittunt. 

XXXIX. Haec ad Graecos oratio barbaris regibus fortafle 
conuenire pofuiflet: Athenienfes fane ad Graecos, +*quorum 

auxi- 

* Al. inhiriain nos itiferre, argumentatio Dionyfu plane 
imbecillitate vefira per vifft eri- limilis ellorationi^rZ^f^/fl^orae 
mttts fuperiores. lib. VI. Tlrucydidis: qui Syra- 

** Ouos a Perfis libcraue- cufanis perfuadere volens, 
rant, in. nunquam venturos in Sicifiam 

q Baffi^sutTt yxfi (2«e/3«?o/«] cum exercitu Athenienfes, fic 
Haec, inquit Dionyfus, ad argumentatur : Athenienfes, 
Graecos oratio barbavis fortaf- fi nos oppugnatum venirent, 
fe regibus conueniebat: Athe- nihil penitus efficere pofl^ent. 
nienfes vero (omnium Grae- Athenienfes funt fapientiflimi 
corum fapientifllmos, quique et prudentifl^mi. Vnde hoc 
Perfico bello vrbemetomnem ipfum iampridem eos fcire et 
regionem relinquere, quam confiderare, ideoquenunquam i" 
tuipi Perfarum mandato pare- ad nos oppugnandos animura 
re, malHernnt) ad Graecos, adiicere, certum e(t. Sed il- 
quos e manibusMedorum eri- lum tuncAthenngor/im, et vna 
puerant, mininie taha dicere noftrum Diony/inm , egregie 
decebat; nimirum, iuda quae ipfo facto Athenienfes refuta- 
funt, aequalium inter fe eflfe; runt, Nam ipfi, omniumGrae- 
quae vero per vim fiant, ea corumfapientiifimi, ftultifllmo 4 
aduerfus imbecilies fieri a po- confih'o maximum apparatum 
tentioribus debere. Tota haec in Sicifiam miferunt et perdii=* 

derunr. DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 911 

yg ^AEv&-6^&)(rccv ctTro ruiv Mtjacov , ^k ^v Tr^oc^/iovTa tl- 

^ijcBctl , OTl TCC OUXicC TOH^ iO^Oig 6?i TT^og ccA\)^\iig , Tcl 

^6 (iiuta, Tolig icrxv^olg 'ir^oq T^g dS^Ev^lg. oKiyci ^g 
TT^cg TccijTcc Tcov MfjAicov oLtt oy.fi IV [JL6V ci)v y oTt ycccKcog a.v 
iXOi TOig 'A&fjvcCiotg tt^ovo^Iv T8 ^ikccih , fJLri kouj uvto) j 
^0T6, (T^paKivTsg V7T ccWoov , iv s^aa-ict ysvoovTajj , ycaut 
Tcc ccvTcc lioLcrx^'^^^ t^TTa Tm 'Krxti^ors^oov , dTroK^ivouS' 
vov TToifi Tov 'A&rjvcclov ,,'Hfji,slg ^s Tfjg rifjcsTS^ag cc^- 

X/ig t h y-^H ^ "TTCCvS-^ , ix. d&VfJLifJLSV Tr,V TSksVTriV.'" auxilio e Medoium manibus eiepti effent, minlme diceie de- 
cebat, nim. iufta quae funt, aequalium efle; quae vero pei* 
vim, ea potentioiibus aduerfus imbecilles efle licira. QuibuS 
cum Melii paucis refpondiffent, recte Athenienfes facere, qui 
iuftorum curam gererent, ne, fi quando ipfi quoque lapfi, in 
aliorum poteftatem venirent, eademque a potentioribus pati 
cogerentur, Athenienfem facit refpondentem : * „Nos vero 
fi nofbi imperii finem confpiciamus, eius interitu non defpon- 

debi- derunt. Athenienfium fapien- 
Tiam prudentiamquemultis ce- 
lebrari non ignoro: fed eof- 
dem raro his virtutibus vfos, 
cupiditatibus potius et ftohdis 
confiliis obfequi fohtos, adeo 
peruulgatum fuit, vt in pro- 
uerbium abierit : Athenienfes 
peffimis confihis , optima for- 
tuna vti. Mirabimur ergo, il- 
los, qui tot jmprudenter, tot 
iniufte egerunt , quaedam 
etiam iniulla dixifTe ? Mehis 
quoque hoc loco per vim po- 
tius, quamiure, Athenienfes 
intulifle arma, nonnegatD/o- 
nyfius ; ac ne potefl (juidem; 
verbis enim talia dehgnari 
non pofle opinatur; quali dif- 
licilius fit, dicere quid iiiiu* 

DION. HAL. VOLVI. flum, (praeferrim quod is ia- 
ftum cenfeat, vt htc Athenien- 
fes id pro iureallegant} quarn 
perpetrare. Ego fi omnino 
lcirem, colloquium hoc a Tl>u- 
cyd. confiiStum , nihil tamen 
hac in parte reprehendere 
pofTem, quod faibs Atheniea- 
fium orationem conuenientcn 
adiunxifl!et. \'bique enim funt 
apud veros hiftoricos facilorum 
et verborum iniufiorum ex- 
empla. Acacius. 

r Vulg.76«0'^. Edd. habent 
5ra!yff5};, et moxp. 9 12. v. g. poft 
uuTo) diftinguunr, non ante, 

* Koi vero de atiperii nnflri 
fine ^ etianifi anti(]Uetur , non 
defpondmus aniwutn. N Tr Apud 913 DIONYSII HALICARNASS. 

fHTB ^' ctiTiuy dTrohoovTcc , oti, yiav KctTciKvtraictv av- , 
todv ActKs^atfjLovtoi xnv ci^xiiv , (ruyyvMfjLriv s^8<ri , Ka\ 
avTo\ TroWci toiccvtoc Tre^dcrcrovTS^. ^rjcru) ^l kclj Tfjv 
AsPiv avT8' ,,0v yct^ ol oc^%ovTsq a.KKm , cocttts^ >tctf 
5 AaKs^atfJiovioi , 8toi ^sivo) Toig vtKij&slcrt/' tStq ^s 
ofxotov s^i Tu> Asysiv, oti Tra^d Tolg TV^dvvoig » fiKrSvTciui 
Tveavvoi. clg sTnTi&j^a-r ,,Keti tts^) jjlsv t^t8 ^fjuv dcpsi- 
S^co Kiv^vvsvSiB^ctj.** fJLo\iq dv sJtts tuv TiaTaTrovTi^^v 
Tig, '^ Ati^uiv , 8^h STTtT^sC^cfisvog T^g fJLSTa TavTa ti- 
10 fjLcoptag , xa^tcrdfjLsvog sTrt^vfitaiq sv tco Tra^ovTt. sTTStT 
c?Jy(t)v Tujv fjLSTa^v ysvofjLSVMV dfioi^atoov , Kof tmv M;/- 
AiieJV slg iTrtiiK^ crvyKaTai^cuvovToov ai^^scrtv //Q.<^s Se 
fjcruxtav dyovTag r^fJLag, (ptKag fJAv sivouj dvTi TfoKsfJLictJv, 
pvfitidxHg ^€ fjr/iSsTS^oov , 8k dv ^s^otcB^s *y'' d%oK^tvQ- 
J^ iMSvov iroift Tov 'A^rivcLiov' „06 yd^ too-^tov rjfjLag ^Ka- 
TFTSi rj tx^i^^l^^^ > ocrov yj (^tKta fjLSv, d^usvsiag' to 
is fiicrog , ^vvdfj,sct)g irae^d^etyfjLa Tolg d^xofjLSvotg ^rj- 
Kyfisvov." svB-vfiYifjLa Trovri^ov Kctf cTKoKtoog dirriyysKfLS- 
VOV, Si ^S TO VOt^fjLa (^'dKSTC^ Tig avT8 (TKOTrsliv , toiov^s 

deblmus". cuins rei cauflam affert; etiamfi Lacedaemonii im- 
peiium ipforum diffoluant, veniam tamen daturos effe; quod 
et jpfi nmlta faciant talia. Sed ponam etiam ipfa eius verba: 
jjNeque enim, qui aliis imperant, vt Lacedaemonii , duriores 
funt in viclos": Hoc non abiimile eft ab eo, ac fi quis dicat, 
tyrannos tyrannis odio non effe, Deinde addit: „Sed de hig 
jiodrum efto pericuium". Hoc vix pirata aliquis, aut praedo, 
dixiffet, qui, modo in praefentia animo obfequatur fuo, de 
futuro nihil laborat. Deinde paucis vltro citroque di£lis, cum 
Melii aequas conditiones admitrerent, dum inquiunt: j,lta- 
cjue i\ nos quiefcamus, et vobis pro inimicis amici fimus, ne- 
que ad alteram partem accedamus, nonne nos recipietis" ? 
Athenienfem ita facit refpcndentem : ,,Inimicitia enim veftra 
minus mali affert, quam boni amicitia. fiquidem amicitia, im- 
becillitatis i odium vero, potentiae noftrae, qui praefumus, ^ 
argumentum fubditis praebei'-. Praua fane argumentatio at- 
que implicite prolata. fi quis eius fenteutiam exquirat , talij-* 

erit : DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 913 

k<riv' JOti (piXHvrsg fjLsv t^fjLug , dcBsvsig (pctfjsS-cti 'TT^oq 
T^Q ccWag TroiYicters' fjbiaSvrsg ^s , l(rxu^8q. 8 yde ^*i- 
T^fjLSV svvQioc roov vTrriKom a.^x^*^> <*AAa (^0(^0}. 

fjj\ T^roig srepct Tr^ooJ^e)? nrd.Kiv df/.oi(^cucc %e- 
^is^yct KOJi TTCK^d j rag MfjAing vTroTiSsrcLj Asyovrccg, S 
oTi y,oivdg rdg rvX'^^ (ps^aa-iv ol TToKsfjLiOi' KctJj ro fch sl- 
^ctjj svB-vg , dvsATTi^rov , fisrd ^s t5 ^^odfjLSvii sri ;tctf 
trrfjcui sKTTig o^Boog. Tr^og rccvrcc Trotsi rov 'AS-tjvciiov 
dTTOK^ivofiSvov Aal^v^ivS-cov (TKoKiOdrs^a. tts^) rtjg sKTri^og, 
STf) KciKco roHg dv&^co7roig yiVOfjLSvrjg , Kccrd Ks^iv '^raig 10 
y^d^^oov jt^EATT^g ^s , Kiv^vvca Trcc^ccfJLvS-iov iiccc , r^q 
fisv dTTo Trs^mcriccg x^ct)fjLSv8g ctvryj , kolv Qkdxpyj , » 
KccSslA.s' Tolg as la-dTvoLV ro V7rd^x°^ ^^ dvccofiiTrriia^r 
^dTTuvog yd^ (^va-si, dfict rs yivoda-KSTciJ\ a-(pccA6vraov' 
xct) h OTU srt <^v\d^srdu{ Ttg ccvrrjv yvoo^KBslarccv , hk ly 
iWsiirsi, VfJLsig , dS^svslg rs kclj stt] poTrrjg fcidg ovrsg^ 
fjLrj (iiiAyi^s TTccS-Siiv , fJLrj^' ofjLOtcoS^vccj roig TToWoig, qIq 

erit: „Si enim amici nobis fitis, aliis imbecilles efle videbi- 
mur: iin Jnimici, potentes iudicabimur. Non enim, vt dili- 
gentibus nos, fed vt metuentibus imperemus, quaerimus. 

XL- His iterum afteclata quaedam et amara refpondentes 
fubiungit Melios : communem efle inimicis belli fortunam; 
ei vero, qui ceflerit, nullam fpem fuperefl^ei inter agendum 
autem adliuc melioris fortunae fpem efle. ad quae Athenien- 
Hs refpondet quaedam ipiis labyrinthis intricatiora de fpe, 
quae plerumque homines iallere foleat; ita ad verbum: „Spes, 
periculi folatium, etli damno afficiat, non euertit eos, qui illa 
fupra modum vtuntur; fed ab eis , qui omnia in fortunae ale- 
am proiiciunt, (infert enim detrimentum e fua natura, et co- 
gnofcitur, poftquam decepti funt) a qua qiii (ibi cauet iam eam 
expertus, non errar. Quod vobis, qui inrirmi eflis, quorum- 
que falus in difcrimen adducia, ne veiitis euenire^ neque iis 

iimi- 

rrApud Thucyd.^^.^^-^.Ed. borum circumflexorum. Sylb. 
Oxcn.) uvctg^iTiTusi, more ver- 

N 2 f For- 914 DIONYSII HALICAKNASS. 

'71'cioov eivB-^coTrstoog iTi cco^^ecBc^ , k-n^si^ccv 'Trts^ofjLSvm 
avTi^g STTiKsiTroixnv cjl\ (pcivs^ajj sXTTiosg, stt) Tcig ci(^a.vsiq 
KaS-iravTc^, ficcvriKYiv ts kouj x^yiarfLHq, aajf 'otTo. toiclvtoc 
fLsr sX7fiom \vfJLuivsTctf/' ravrct ^k, ol^cc Troog av rig 

5 sjTctiviasiSv ug TT^odrjKovrot, slprjSraJi ^^ocTfjyo^ig 'AS->J' 
vciiMV , oTi Xvfjbccivsrcui r'dg civS-^607r8g yi Tra^iX rm ^sm 
sXiug , KoLf iirs %^??o-,<x&)i/ oCf)f Ao?, iirs fiavriKvg, rolg sv- 
(rsi2^ '<(j\ lUaiov Ti ^oYj^i^fisvoig rov (^iov. sl ya^ ri aKKo 
rrig ' hSn^aim ^ivoKsodg , ?ccli r^r sv Tr^coroig sTiv synod- 

10 fiiov , ro TTse) TTavrog Tr^dyfjLarog , kc^ sv Travr] Kaio^, 
roig S-solg STrsS^oj , kcl\ fjirjosv avsu fjLavri/^g kojj x^ij- 
CTfjivv sTriTsKfiv. KsyovTCdv rs ro^v M.riKici)v , ori crvv rrj 
Tra^a roov Ssoov (^oijSsia, kcju\ AaKsiaifj^oviotg TrsTroiSa- 
crtv , 8g si kcl\ oid fJLrjOSv aKKo , ^id ySv rrjv atcrx^vrjv 

15 avrolg ^orjS-ijcrsiv , kojj d ^ Trs^io-ipsS^ojj kcuj crvyysviiQ 
ciTroKKvfjLSvag' avSa0S<rs^ov sri rov 'aSjjvuIov aTroK^t' 
vofjLSvov slcrayst' ,,Trjg fisv roivvv Tr^og ro Sstov sv- 

fimiles efle, nui, cum adfit facultas, qnarenus homini licet, 
euadendi, omni aperta fpe deltitutj, ad obfcura fe conferunt, 
ad diuinationem, et oracula, et ii qua funt huiusgeneris, quae 
homities fpe iJleiiios peidunt". Haec fane nefcio qua ratione 
quls ita iauder, vt ea ab Athenienfium ducibus dici oportuiffe 
putet ; homines mwhui/i, quam in diis fpem eollocant, ea 
faepe frufhari, neque eos aut oracuhs, aut vaticiniis, opus ha- 
bere, qui vitam piam ac iuftam delegerint, Nam fi qua alia 
eft Atiieuien/ium laus, haec fane in primis eil: maxima, quod 
omnibus in rebus, arque adeo temporibus omnibus, deos du- 
ces fecuti funt, nequefine vaticiniis, aut oraculis.quidqunmper- 
ficere voluerunt. Cum vero Melii dicerent, fe, praeter deo- 
rum auxilium, Lacedaemoiuis qnoque contidere; (juos, fi nul- 
lam aliam ob rem, certe ob verecundiam afluturos crederent, 
iieque palTuros, vt propinqui perirent; ita Arlienienfem ini- 
prudentius inducit refpondentem : ,,Quod ad beneuolenriam 

erga 

s Forfan legendum ite^ti^i- fcriptus liber habet AfAij^vJpfffSai/': 
ff3:<(Tt,-«rfy>. «TcAA. P. 915. v.r. minus conuenientet. Sylb. 

t Iii DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 915 

fzsvsfa^ «J ' fjf^stg olofjLsS-cc XsAsixpsS^ai' y^h yd^ s^oo 
Ttjg dvS-^c^Trsictg , tm fjLSv , sg to SsHov vofjLicrsaog , raii^ 
^\, s<; (r(pd,g ctv-vsq (i^Kyicrsci)^, otKdiSfLSv, ij Tr^clcriTofjLsv. 
tiyHfMsSa. yd^ ro n Ssllov ^o^yi , ^ tccvS-^m^ksiov ts crct- 
C^Hd^ ^id ircLVTog vtto (pvcrsoog dvccyKcttoog , ^ dv k^ut^, 5 

fi^-XJilV. " T^TCi)V 6 v5g «V< /WSV OVCSlKCCTOg , KO^ To7? 

T^dvv ^oK^crtv SfjLTTSi^oog T8 dv^^og sx^^^' 'kcltcckKsUtc^ 
J" slg toiStcv Ti Tti^ag' oti to fxh S-sHov ao^ri yivoocrK>i- 
civ aTravTsg , Ta os Tr^og dAK^Kag ^iy.aia t^ 'Koivca Trjg 
(pvcrsoog •K^iv8cri vofJLCd' 8Tog 'i^iv , d^%siv uv ^vv^jtclJ l*^ 
Tig K^aTslv. " dKoKaSa KcfJj TovTa ToHg Tr^ooTOig , na^ 
iSTS 'AS>]vaioig, 8ts '^EKKrjai, TT^STTovTa si^ticScfjj. 

fjLa. UoKAdg ^vvdfjusvog ^ sig ^tavoiag TraPacxs- 
S^cf^, TO (TvvsTov s'x,8(rag Trovri^ov tva firi Trhsioov Xoyog €rga deos attinet, exiftimamns, nos aliis inferiores non efle. 
jiihil enim extra humanum inflitutum, vel quod fpectat ad 
opinionem de diis, vel ad vohintatem erga nos ipfos. aut (en- 
timus, aut agimus. Nam quod ad numina pertinet, de illis, 
quod opinione receptum ert, fentimus: de hcminibus ita na- 
rurae necefTitate comparatum, vt is vicio dnminetur, qui vice- 
rit". Horum quidem fentenia perdifficilis : etiam iis , qui 
non mediocrem in cius fcriptis vfum habere videntur. huc ta- 
men eius oratio videtur fpetl^are; numen quidem ipfum opi- 
nione omnes cognofcere ; quae vero inter homines iufta, com- 
muni naturae lege iudicari; quae fuadet, vt iis ah"quis impe- 
ret, quos fubiicere poteft. Sunt et ifta a primis illis diuerfa : 
quae qnidem neque Athenienfes, neque veru Graeccs ipfos, 
dicere decebat. 

XLI. Muha praeterea aflerre poftem, quae prudentiam 
vafram prae fe ferunt. fed ne practer modum excrefcat oratio, 

vhi- / In vulgatis Tbucydiclis to u *av2koak5* legiffe videtiir 
«v3f«T£/ov fine contraflione. et Jnterpres. 

feq. V. (^'vaeeai; uvxyHxixq.eodcm X Pro ('? non dubito quin 

cafu. Sylif. legendnm fit iri, vt fupra p. 

S95. v. pen. Syll/. 

N 3 ^ In 91(5 DIONYSII HALICARNASS. 

yivoiro fjboi t5 fJLsr^in , rh rsKsvrctictv sri Tr^o^rjy.ijv 
'7ra^<x.k^'^oficiU{ fiovrjv riv dTTctXKctrrofjbsvoq sy, t5 (TvA- 
Xoya 'K^rivctioq st^rjKSV ,,'AW' vfj.m rcl fisv Y icrxv^ot 
ovra. iXTTi^ofJLSvct jU-sAAfTctf ra, ^s Trct^ovrcL, ^^ctxsoc 
^ iTPog roi 'ri^ri dvrirsrctyiisvct ^ -TTs^iysvscB^ctj. iroWriv y& 
dJkoyictv, (prjcr), rrj^ ^ictvoictq 'wa^sxsrs , sl fJLrj fisrarrj- 
(rdfxsvoi (sri) rjfji,ug , dxko n rm^s crca^^^ovs^e^ov yvuj- 
cs^s." olg sTTiri^riiTiV' „Ou yd^ ^v STfi ys rrjv kv rolg 
ctlcrxe^^^^i? xc4 7r^«7rTo<5 y.iv^vvo(g 'jrKs^it^a ^ia^p&si^aa-av 
lo dv&pcoTr^g alcrxvvriv r^s^jsS^s. ttoAAoT? yd^ ir^oo^odfis- 
voig sri, sg ola (ps^ovrctj , ro aicrx^ov KaXnfisvov , ovo- 
uarog kTrayooyi ^vvdftsi STrscTTrdcraro ricrcrri^Sicri t3 
arifjLctrog , 'i^yco ^vfjtCpo^dig dvrfKSTOig SKovrag Trs^nrs- 
cfiv." ^ r^rcov rm \6ycov on fjtsv ^r' avrog fjtsreaxiv o 

vltimam tantum paitem additamentl loco affiimam , quam 
Athenienfis a conuentu difcedens dixit: „Caeteium quae vo5 
vehementifllme fperatis, futura funt ; at piaefens bieue eft 
tempus, ad ea fuperanda, quae praefto funt. magnamque de- 
clararis amentiam , nifi , nobis iterum femotis , aliud pruden- 
tius decernatis". Quibus fubiungit: ,,Non enim vos ad vere- 
cundiam, quae hominibus in foedis et apertis pericuiis exfti- 
tit plerumque perniciofa , conuertetis. multos enim profpi- 
cientos, quo ferantur, id quod turpe vocatur, nominis allicien- 
tis vi adduxit, vt, victi verbo, re in calamitates grauiftimas 
fponte proiaberentur". Quod vero horum fermonum mini- 

me 

^'InvulgatisX^wcyf^/^^/Vlibris gnat Diony/ius. Ac de vniuer- 

■pro iax,^?x ovTuhabemmi<Txv§o- fo primum: Quod vero horum 

Tctrci : et mox t/5r<£f%oyr« pro fermonum (inquit) minime 

srago)/rx. Sylb. fuerit particeps ThucydideSy 

2 Vulgatae Tbucydidis edi- cum neque ipfe conuentui in- 

tiones habent K-Ef /■yiyvEffS-ot» : et terfuerit, neque, quae ab 

mox ■KO.i-^v re. Ex eifdem v. 7. Athenienfibus, aut Mehis, di- 

addita eft inclufa particula er<. cerentur , audiuerit, ex iis, 

Sylh. quae proxime fuperiore libi-o 

a Tarwi/ rm xiym cri fisv ht commemorat, facile poflumus 

«•Jroc^/trtff^evoffwyyfa^iet/c] Hoc cognofcere. Nam poftquam.^ 

«olloquiam multis modis exa- Arophipoli dux fuiffet, eiectus 

e p»' DE THVCYD. HISTOR. I VDICIVM. 917; 

cvyy^ct^peug , tm crvKKoyat rors 'rrct^arvx^tiv , brs rm 
^ictSsfievm ctvT^g 'A^yivolmv, ri M.riXim, riKHcrsv , e^ uv- 
avrog ev rfj 'tt^o ccvrijg {^ifiAM tts^) ccvrS y^cc(pst , fji,cC' 

me fuerit paiticeps Tbucydides, cum neque ipfi conuentui in- 
terfueiit, neque, quae ab Athenienfibus, autMeliis, dicerentnr, 
audiueiit, ex iis, quae ipfe praecedente libro commemorar, 

facile epatria, per omne reliquum 
belli tempus in Thracia vixit. 
Hic primo manifefte falfum 
Diony/tus dicit, Thucydideni 
patria eieftum, poftea femper 
in Thracia longe a beilo re- 
motum vixifle. Ipfe enim de 
fe Tbucyd. fcribit, cuni in ex- 
filium poft Amphipolitanam 
praefe£luram eie61us fuilTet, 
fadlum elTe, vt vtriufque par- 
tis rebus geftisinterfuerit, nec 
parum Peloponnefiorum res, 
ob id exfilium, cognouerit. 
Hic aperte Tbucyd. fe, poft- 
quam patria pulfus fit, rebus 
geftis affuiffe dicit. Et tefta- 
tur in eius vita Marcdlinus, 
Tbucydidem, patria pulfum, in 
Aeginam fe (quaevtplurimum 
vnius diei nauigatione ab Me- 
I0 diftat) eontuliffe. Deinde 
nihil magis miror, quam id 
quaerere Diony/tum, quo mo- 
do colloquium hoc pocuerit 
edere Thucydides , cum con- 
uentui non interfuerit. quo 
modo omniuni hiftoricorum 
fides eleuari poffet : qui certe 
pierifque rebus, quas fcripfe- 
runt, non modo non iiuerfue- 
vunt, fed nec eodeiu tempore 
vixerunt. Sic ipfe Diony/ius 
res Komanorum fciipiit, qui- 
btis aliquot feculis pofterior fuit. Optimum quidem forer, 
ab iis, qui ipfis rebusinterfue- 
runt, omnia prodita e^^e, fed 
quia id res humanae non pa- 
tiuntur, non idcirco falfa fcri- 
ptorum fides eft, qui ab aliis 
accepta memoriae mandarunt. 
Tbucydides tamen nofter hjs 
omnibus difficultatibus quam 
minime laborauit ; qui totiu» 
Peioponnefiaci belli tempor» 
vixit, et, cum id inciperetur, 
non puer, fed iam in aetate 
fuit : rebus vero geftis pluri- 
mis ipfe inrerfuit: caeteris ita 
in propinquo erat, vtquotidie 
homines, qui rebus interfue- 
runt , percontandi audiendi- 
que amplam habuerit faculta- 
tem. Igitur fi quifquam alius, 
certe Tbucydides is eft , cui 
minime omnium, quafi incom- 
perta fcripferir, obiicii queat. 
Ex Diony/io ego niulto libeii- 
tius, et, nifallor, iuftius, quae- 
rerem, vnde orationes Aeneae, 
Latini, Romuli, et inprimis ele- 
gans illud , omnique artificio 
oratorio elaboratum, Tulii Ho- 
ftilii, Homani regis, cum Metio 
Suffetio Albano colloquium, 
non breuius hoc Tbiicyilideo, 
acceperir, cumijjfeplus, quam 
feptingentis annis, pofteiior 
vixerit. Acuctns, 

N 4 h '£xo'« 918 DIONYSII HALICARNASS. 

3-slv j)(i^iov' oTi fJLSTcx. Trjv iv 'Ay,(P(7roX6i tr^ciTtiyiav 

k^sAccS-Si^ Tfjq TTCCT^l^Oq , TTUVTCt TOV KotTFOV TH 'TTokSflH 

yj^ovov h (S>^ci/.ri ^ist^i^^s. AsiTrsTdJi ^tj crMTirCiv, sl Toii 
Tfi 'Tf^uyfjLdrri TT^ocriMVTa. , >taJi Toi^ <TvvsXr,Kv^o(Tiv si^ 

5 Tov (TvKXoyov Tr^oa-ciOTroig ci^fjLOTTovTa. TTSTrAaKS ^idXo- 
yov ^ .sxofJLsvog , ciog syyfra, Trjg crvfjLTTclcrtjg yv(i)fiYig Tm 
ci\)j&oog Asx&svTCi)v , (tog avTog sv Tca Tr^ooifjLiCo Trig Wo- 
^iag Tr^osi^rjKSv. a^' av, uxttts^ Toig MyiAioig oIksioi >cctj 
w^ocrnKovTsg >}crav ol Trs^t Trjg sXsvSs^iag Koyoi , ira^a.- 

10 KaKiivTsg t^ 'AS-f}vai8g fJLrj KaTa^nKi^^cJu^ TToKtv 'EKKrt- 
vi^a fjiri^sv cLfJLa^T(iv8(Tav slg avT8g , iiroog Kouj Tolg 
'AS}jvaict}v T^aTriyolg •TT^STTovTsg ricrav o\ we^) rm oi- 
Kcciodv , fJLriT s^sTci^siv eaivTsg , fjLrjTS Ksysiv , aKKcc rov 
T^? (^iag Kotjj TrKsove^iag vof/,ov sicrciyovTsg, kojj TavT sl- 

15 vcu{ ^Uaia Toig dcB^svsaiv cl7ro(paivovTsg",o(ra Toigicrxv^o- 
TSPoig ^oKsl ; syoo f/,sv yd^ ^k oiof/,cti, ToHg sk Tfjg svvofJLca- 

facile efl cor;nofcere. nam, poftquam in vrbe Amphipoli dux 
fuifTet, eiecuis expatria, per reliquum belli tempus in Ihra- 
cia vixit, Keftat ergo, vt confideremus, an vel rebus ipfis, vel 
perfonis ad id colloquium conuenientibus, aptum dialogum 
finxerit; cum eius fuerit muneris , ficut in ipfo hiftoriae pro- 
oemio fe faclurum profitetur, vt, quae vera eflent, dicerer. 
Num igitur, ficuti iJIa Meliis de libertate oratio conueniebar, 
qua Athenienfes admonebant, ne ciuitatem Graecam, quae 
nihi! mati admififfet, feruire cogerent; ita et illa altera Athe- 
nieniium ducibus erat accommodata, qui de rebus iuflis nec 
quaerere, nec dicere, permittebant, fed, violentiae atque aua- 
ritiae legem inuehentes, ea demum iufla effe dicebant in im- 
becilliores, quae putentioribus viderentur? Equidem ducibus, 
ab optime conftituta rep. ad exteras ciuitates miflis , hanc ora- 

tionem 

b 'e^oVsvov, wc t1 Tii Tx Tiii quod fcilicet collocjuium ita ha- 

crc.] Viriatus eft locus. paulo leretnr, ac fi qutd ferio animi 

melior lettio haec efTet : Afyo- fiudio et vere diceretur. Sed, 

fijvov, «{, H T/ fziTx Tiji rrvij.^^- vt verum fatearj ea Ie£lio mihi giti yvctiiiyi v^ !iX\^^eixz (vt infra noii fatisfacit. Sylb. 
p. 161. h\\u£d.Sylb.) Kf%^mi c Et DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 919 

70.7 fjg TToAsoog Itt) ja.q e^co 'rroksiq UTroTsWofxsvoi? ^ys- 
f^ocTi rctvTcc TT^ocrriKStv Ksysi^cfJ{' 80 av ci.^ido(Tctifjt,i ri^g 

fXSV fJLlK^OTToAiTCtg Xoj fZtJ^SV Soyov STTl^I^AVSq CCTToS^Sl^Ct,- 

fjbsv8g MfjAi^g, TrAsovct t^ x.ctA8 Troislojctj Tr^ovoictv, tj t5 
cicr(pctASg , Kctj TTcivTa, STOifjL^g slycLf rct ^sivcc v7ro(ps^siv, 5 
ivct fjLr^ysv cifTXflf^ov civcty)ccx,(^co(ri 'n-^ccTTSiv rag ^e 
'jiPosAofLSvsq rrjv rs xoc^ocv Maj\ ryjv TToAiv SH,Ai7rs1v kcctcc 
rov Ili^crncov TroAsfiov 'K^Yivcciag , ivcc fjLri^h alcrx^^v 
v7rofjLSivci)(Tiv STTiTayfjuct , roov '^ ravra Tr^oai^HfjLSvcov cLq 
dvQYiTOOv icarrjyo^slv. o'iOfLciu{ <J , oTi, kuv st nvsg aAAoi, 10 
ita^ovrodv ' Pi^Yjvaioov, ravra STTSxsi^nv Aeysiv, eTraxS^oog 
rjvsyy.av av o\ rov icotvov (2iov s^rifJLsooocravTeg. syoo fih 
^ri oioc ravrag rdg aWiag 8k STraivoo rov Aoyov rSrov, 
dvri7ra^s^sra.<^oov rov srs^ov. sv SKSivco fxsv yctP 'A^- 
Xi^afiog AaKsh^aifJLQViog ^tKaid rs ir^oKaAsiTcjJi r^g 15 
TIAaraislg , kcuj As^si KSX^fJT^ KaS-a^a kocj cad^s^l, 
KcLf ^^sv sx^o-yi ^ (TX/lfJ^a ^s^^acravidfisvov , ils dva- 

tionem minime dignam aibitior. Neque vero placet, vt Me- 
lii , paruae ciuitatis incolae, qui nihil iiluftre praeftiterunt, 
maiorem dignitatis, quam fecuritatis, rationem habuifle, ac, ne 
quid indignum facere cogerentur, ad grauiftima perferenda 
promti fuilTe videantur: Athenienfes vero, qui Perfico bello 
et ciuitatem et regionem relinquere, quam turpi ahcui maa- 
dato obtemperare, malebant, Mehorum ftuhitiam reprehen- 
dant; qui idem, qiiod ipfi ante feciflent, fibi proponerent. 
ExilHmo equidem, fi qnis haec coram Athenienfibus, qui vi- 
tam communem ad elegantiorem culrum tiaduxerunt, dicere 
aggrelTus elTet, eius orationem iplis futuram fuifle permole- 
ftam. His fane addudus, hanc orationem cum illa akera con- 
ferens, minime haudo : nam in iUa ArchidamusLacedaemonius 
ad ea, quae iufta eflent, Plataeenfes hortatur, dic'tione vtens 
piua, et diiucida, qiraeque nuUam dicendi Hguram habeat vel 

coadam, 

( Et TuuTx ferri poteft, et d Conuenientius c%ij^x« /3f- 
T»uTct reponi. Sylb. (S/ac/ivov, vr p. 921. v. 2. et fu- 

pia p. 399. V. 14. Syli>. 

N 5 eVod 920 DIONYSII HALICARNASS. 

xoAsS-ov sv r^rct) ^s oi Cp^ovifioorctrot rm 'EW^vaov 
a(<TXii^cL fjLSv iv^vfjLYifjLctra. (pi^^a-tv , cLri^s^cir-ii ^' avrd 
irs^iKxfjL^^ctvatn \s^sr sl fJLyi ci^cc fivritrtKciKcov o (Tvy- 
y^a(psvg rrt iroKsi ^ioi rrjv KctrctS^iKyjv , rctvrct ra. dvsi^tf 

5 KctrsfTKSauirsv uvrrig , s^ m aivctvrsq jULKT^a-siv avrrjv 
sfJLsXkov. ci yci^ oi 'K^os^viKorsg rcov nroKsm , xct) rriKi' 
xctvrctg s^8cr{ctg TTfrsvof/.svot, cp^ovslv rs kojj Ksystv tt^o^ 
rag TFoKstg vtts^ rtjg avrm ^ 'iraroidog , ravra Mtvoi 
vTToKafi^dvactv aTravrsg shaj rrig dTro^sKK^Cfig 'TfoKscog 

lo avrbg. kcl^ tts^) fuv rm ^iaKoyoov aKtg. 

ju,j3'. Tcov ^rifiriyo^iKoov Koyoov rsS-avfjLana fjLsv 
rov sv rn 'Tr^oorri (^iQKm pn&svra sv 'AS-r,vatg ^ vtto YIspi- 
}tKs8g "Trs^) tS [jlji SiKstv AaKsa atfiovtotg , rov syjivra, 
rv]vds rr\v d^Xn^' ^-Xrig fJLSv yvoofivig , o>' ASrivoLtot , dsi 

15 T^? avx^g 'sxofLOJ^, firi sUstv YleKo7rovvt]a-iotg'" cog kolI 
rolg 'svSvfJL^fJLaa^tv ri^fJL-iivsvf/Avov ^aifiovioog , kou( Hrs 

coactam, vel inconfeqnentem : in bac vero Graecoium fapien- 
tiffimi tuipiffimas fententias maxime iniucunda oiatione com- 
prehendunt; nifi foite Thucydidem odio, quod eum eiecif- 
fent, hac labe ciuitatem fuam adfperfifie dicamus, vt omnibus 
eam inuifam redderet. quae enim ciuitatum principes, quibus 
rerum fumma concredita, et fentire et dicere de fua patria 
apud alias ciuitates confueuerunt, ea omnes communia arbi- 
trantur efle eius ciuitatis, quae eos legairer. Sed de dialogis 
quidem hattenus. 

XLII. Ex concionibus vero illam admiratus fum, in priuio 
libro Athenis a Pericle habitam, in qua agitur, neLacedaemo- 
niis Athenienfes cedant: cuius hoc eft initium : „Senten- 
tiam equidem eandem femper retineo, Athenienfes; ne Lace- 
daemoniis cedamus'^. quae, li fententias fpeclemus, diuine eft 

enun- 

e Poft ?rfl!T?/5os decft verbum rif^iK^sHt. fed Cve legendum 
flu^xsivy flaofyov-eij , vel aliud effe, fatis declarant ifta T/jwcjy- 
fimile. Sylb. didis (p. 7g. Ed. Oxon.) msii tcx- 

f Scriptus liber habet inrks ?})«' tkos, Sylb. 

, g Nota DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 92I 

xccTct T^v aruvBscriv ruv fjbo^im , liTS y,ctTet rtjv s^aWcc^ 
yriv Tcov <rxr!fJL0LTi(rfjj(av Tm civa,Ko\ii&oov 'A.a\ ps(iici,<T^i' 
xov svoxKsvTct Tcig dyiodq, 'Tra.Ta.q ^e Trs^isiXyid^oja Taq 
d^sToii, OTToa-ouf y/yi-ovTctf "Trs^) ^riixviyo^iKHq' Kctj Tj^g vtto 
'biiyjy T8 T^aTrj-y^ '^riS-svTaq ev 'AS-rjvaig vtts^ Ttjg sk S<- $ 
y,s\(av q-^aTsiag' Triv TSTrsiLC^Ssiarav v^jto avT^ Toig' K^ri- 
vaioig sTriroAJiv, sv v X(;{i'^^^ crvfxfjbaxlaq aAAfjg Ka^ dia- 
^ox^, '^dfJLVcov TQ (rccfjLa vtto vo<rii' ko^ tj^v Tra^aKKricriv 
Toov ^fiaTiooroov , riv s7roi^(raro tt^o rrig rsKsvraiag vav- 
fjcax^ccg' >cctj rov ira^af.ivS-tjruov Aoyov, ors tts^^ rriv I® 
tr^aridv sfJLsWsv dvrdysiv , dTroAcoKsKoog rag r^iri^sig 
dTrdcrag' icctj si rivsg Sia-)v dX\cu{ rciavTctj oriftriyo^icij{ 
■rca&a^ctj y.ct] (Ta(pslg , >ca) slg riig dkrjSivHg d.yS)vag STn- 
rri^sioi. VTTS^ dyrdcrag ^s rdg ev raHg STrrd P43A3<? (ps- 
^ofjLSvag rrjv TLAaraisoov diroKoyiav rsSavfJLaKa , 'Tvap ^S 
iioh §Tcog srs^ov , (jog ro fJLrj ^^s^xcravi^au^ , fjLrj^s S Ka- 
rSTTiTri^sv^Q^cLf, dKrjSsi Ji rivi kolj (^v^rua) KSKocrfj,ri<^cL{ 

enunciata; fi veio compofitionem paitium, et figurarum non 
cohaerentinm et coactarum mutationes, minime auribus eft 
molefta, omnefque virtutes, quae in concionibus vfurpantur, 
adhibitas in ea videmus. Eodem modo fufpicio illam Niciae 
ducis concionem Athenis habitam, qua de mittenda in Sicili- 
am expeditione agit: ct epiftolam ab eodem ad Athenienfes 
miflam; in qua, cum morbo laboraret, auxilium et fucceffo- 
rem fibi dari poftulat: item exhortationem iiiam, qua ante 
poftremum proelium nauale vfus efl: ad milites: et cenfolatio- 
nem illam, cum, amiflis triremibus omnibus, exercitum terre- 
ftri itinere vellet abducere; ac fi quae funt aliae eius generis 
conciones, purae ac dilucidae, et ad veras contenriones ac- 
commodatae. Illam profecto PJataeenfium refponfionem fu- 
pra omnes, quae feptem libris continentur, admiratus fum ; 
non aliam ob cauflam magis, quam quod nullis fucatis et cu- 
riofe conquifitis, fed veris et naturahbus coloribus fit depitta. 

Senten- 
^ Nota hic (inquit Syll>.) v. 14. at noniteminfrap. i6l. 
x«T£T(rH5«y(T5jxf, fineaugmento; et 172. iuxta £</. Sylb. 

k Re- 922 DIONYSII HALICAKNASS. 

"X^^MfictTt. ra, TS 'yoLo svS-VfjLi^fjLaTcc TraSag It) fiSTci, 
X.CO ri As^tg ^k. (X,7rotr^s(^8crcc Tct? dnooig' n rs ycc^ crvv- 
Ss<nq svs%ri,q , aoLj rcc a-y/ificvxcL Tm Tr^ccyfjLccTMV ihcc. 
TccvTcc dfj Tcc @8KV^i^ii ^rjAoora. s^ycc , jca) cctto thtoov 
5 TcJt fXifJLriyjGCToc ToTff Wo^iQypa(^H(Tiv '^ vTroTiSsTctJi XafL- 
(iccvsiv. 

fiy . Tr]v S' sv Ttj ^svTS^a, j3/j3A(y rif^ocAsy? 
ccTToXoyiav , hv vtts^ uvtS clisTiS-ejo , T^ayvvofisvoijv 
'AS-rivatm , oti tov TToAsfiov sttsktsv avr^g dvaXa^osh, 

^® ^X O'^'?" STfaiVOii' is^s Tccg tts^) Ttjg MiTvArivaiMv 'TroKsooi 
orifjcriyo^iaq, ccg oisSsTo KAsoov kocj Aio^oTog sv t^ t^<t>? 
j3/i3A(W' 8^s Tfjv 'E^fioK^drHg t^ Ev^ayt^a-ia Tr^og Ka- 
fxa^ivaiag' i^h^s t^v Eo(p>?/^^, t^ tt^sctI^svtS toov 'AS}J- 
vaioov, Triv svavTtav Tavrrig' ios Tag ofioiag TavTaig. 8 

^S yd^ dvdyKfj Trdcrag s^ai^iSfjcslicB^ajj rdg sig tov avrov 
•/iaTS(TKSva(Tfisvag Tl^g ^iccXsKTH xa^aKTfj^a. 'iva ^s fjc^ 
oo^*} Tig (pda-sig dvaTroS si^TSg fjcs Ksysiv , 'KoKkdg ira- 

Sententlae in ea fnnt commiferationibiis plenae; ipfa vero di- 
£tio minime aiues oflendit: compofitio iucunda, ligurae rebus 
in prirnis aptae, Atque haec quidem funt e Thucydide ad 
imitationem aflumenda, quae hiltoriam fcribentibus propohta 
effe debent. 

XLHI. lUam vero Perich's orationem in fecundo libro, 
(qua refpondet Athenienhbus ad iracundiam commotis, quod 
eis, vt bellum fufciperent, perfuafiffet) non plane totam pro- 
bo : neque vero illas, quae tertio libro a Theone et Diodoto 
de Mitylenaeorum ciuitate funt habitae: neque Hermocratis 
Syracufani ad Camarinaeos: neque Euphemi, Athenienhsje- 
gati, quae huic elt aduerfaria : neque alias, quae his funt con- 
limiles, conciones laudo. ahas praeterea, quae ad eandem 
dicendi formam funt elaboratae, nunc enumerare non piacet. 
Sed ne cui videar res dicere, quas demonftrare nequeam, cum 

muka 

h P.ectius plur. vTrori^tvTCMt miratores. Sylb. 
praecipiunt: fc. Thucydidis ?iA' 

i Locus DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 923 

paa-xiSrcfJi 7ri<rsi^ ^vvdfjLSVcg , ^vatv d^KsS->i<rofiouj ^n- 
(Jbriyo^iuiq , IvcL fxri fjLctK^og Koyoq ygvyiTci^ , rrj Yls^t- 
aXsag d-noXoyicL, >{.c)\ in 'E^fJLOK^uTng Tr^og Kufxa^ivaing 
KUjriyo^ict KUTci. Trjg 'AS^fjvuicov TroAsoog. 

fjL^' . 'O fJLSv h YIs^tKXyjc, tuvtu Xsysr * „Kctjj f 
7r^o(Thx°f^^vM fxoi Tu Trig c^ytjg vfJL'2v ig sfis ysysvriTc^" 
u\&uvofLci\ ycxo Tclg uhiu^' Kcijf sKyckricriuv T^^ri^ svsku, 
Pvvrjyuyov , OTroog virouLvriG-ci) zaJj fiSfjL\pCt)fj,ctj , stn fJLti 
op&oog >j Sfxo^i^uKsTTUiViTS , h ToCtg ^vfjiOo^alg siksTS, 
TUVTU ©kSKV^i^ri fjLSv , y^ccC^QVTi TTS^) T8 dv^^og sv Wo- 10 
piKCi) crx^if^^'^^ ' TT^OG-riiiovTU riv' '^ U.s^iKksi ^s, uirO' 

muUa alia, quibiis fidsm orationi meae facerem, afferre que- 
am; ne tamen longius cxcurrat oratio, duabus concionibus 
ero contentus, Periciis defenlione, et Hermocratis ad Cama- 
rinaeos Athenieniium vrbis accufatione. 

XLIV. Ac Pericles quidem haec: „Veftra in me indigna- 
tio , cum caulfas minime ignorarem, non fuit inexfpectaia: 
atque ea gratia concionem conuocaui, vt in memoriam reuo- 
cem, ac reprehendam, li qua in re immerito mihi fuccenfetis, 
aut rebus ceditis aduerfis". Haec quidem Thucydidi, de hoc 
viro fcribenti, ab hiflorica dicendi figura minime abhorrent; 

fed 

i Locus -apud Thucyd. efl: (quae nec efl adeo ferox et 
^.l\y. Ed. Oxon. infolens, vt D/owj///b videtur) 

k u.t^tyi.xu hs kxoKoyiiiJLi^ju'^ optime Perichs magnitudini 
Hanc orationem iracundiae conuenire, quiuis intelhger, 
quidem PericHs, non tamen qui mores, inftituta, et graui- 
praefciti tempori, conuenire tatem viri confiderabit; quae 
Dionyfius ait. Potius enira tum alii, tum egregie Plutar- 
deprecationem Inimilem,quam chus in Vitis, et poft oratio- 
iracundam etvehementemora- nem praefentem Thucydideiy 
tionem, ei tribuendam fuifle; defcribunt. 'J ali igiturviro, ne 
vtpote ipfi reo et audori prae- in capitis quidem periculo, (iti 
fenfium malorum. Verum quo lioc loco Pericles non ver- 
Dion. multo minus fe rheto- fabatur) oratione humilietab- 
rum praecepta confiderare de- ie(Etn,ad plebeminprimis, vten- 
clarar, dum non vider, eandem dum eH:. Quod illulhi exem- 
caiiflam aliter ab aliis ay;i de- plo T. Liuius lib, II. depingic 
bere. Hanc quoqueorationem i» Appio Claudio ^ cipitis ad 

plebem 924 DIONYSII HALICARNASS. 

^.oy^fjisva) TT^og ^iS-iG-fJLsvov oxKov , 8k f/v 67nT^^S(a, el- 
^fjS^cfJi' y-cjuf Tctvra sv <3t^%ct7e rtjg dTToXoyiug , Tr^h sjs- 
^oiq TKTiV uTrofjbSiKi^aS^ctj \oyoiq raq o^yccg TCdv sUoTCog 
STTi ToCig (TVfJL(^o^cug a,x,^ofiivm , TETfjLYifJLSvnq fzh vtto 

5 Aaas^aifiovioov r)jg n^ari^ijg ytjg , ttoWS ^s ycara rov 
KoifJLOv d^JToKoiKorog oxKa , rtjv ^' alriav toiv KaKm t8- 
rm t5 '7roKsfjL8 Tra^sa-Xji^Korog , ov vtt sksiv8 TrstSsvrsg 
dvs^s^avTO, (TX/ifJi^oi r i tSto t^ oiavoia TT^STTCti^iTa' 
Tov y/V ro sTririfitjriKov , aKKa ro 'Tra^airtjriKov. a ya? 

10 se^sSi^Siv TT^ocr^iJKS rdg roov o^^Aaji/ of^yag t^^V ^rifjLrjyo^h- 
rag , dKKa T^^avvsiv. r8Toig STnri&j^cri ^idvoiav, dKri- 
^ri fJLSv KdJj ^sivcdg dTrriyysKfJbSvriv , 8 fjLSvra ys tco Tra- 
^cvTi Kai^M %^^(r<ja»;v ,,'Eyco yd^ riySfjLouj , (^ricr) , iro- 
Kiv ^ TrKsiCt) ^vfjLTracrav o^SnfiSvfjv ct)(^sKsiv T8g i^ico- 

fed PericH, ad iiacundia peimotum populum verba facientl, 
feque purganti, minime conueniunt; praefertim in ipfo fta- 
tim defenlionis exordio, antequam aliis fermonibus eorumani- 
mos demulceret, qui non abs re ob caiamitates moleftia affi- 
ciebantur; vt quorum regionis pars optima a Lacedaemoniis 
vaftata eflet, ac peftilentia noa exigiia multitudo interiiffet; 
quique harum calamitatum cauffam, quod ipfe belli fufcipien- 
di auftor exftitiflet, in eum conferebant. praeterea non hac 
dicendi figura, quae reprehenfionem habet, fed, qua depre- 
catio contineiur, vtendum erat. non enim multitudinis irri- 
tare iracundiam, fed mitigare, oratoris eft munus. Deinde 
adiungit his fententiam quandam, veram illam quidem, gra- 
uirerque prolatam, fed praefenti tempori minime vtilem: 
„Exiftimo equidem, fi ciuitas rede fe habeat, raulto cum ci- 

uibus 

plebem reo. Hoc nimirum eft facit. Nec ignotum eft Socra^ 

illud, quod adeo nobis Orato- :is exemplum, qui, quamuis in 

res commendant, decorum: capitis iudicio verfans, non ta- 

cuius, fi quifquam alius, T. Li- men oratione humili (quamei 

nius pvaeclarus eft artifex, qui attulerat Lyfias) voluit vti: de 

aliter Fabium Mnximum etSci- quo Cicero \ib. I. de Oratore. 

pionem /^fricanum, aliter Sp. Acacius. 
Pcjl/jumium et Terentium Var- 

ronejn, loquentes et agemes / Tbucydidis editiones ha*"" 

bent DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 925 

rcc^, ij KuB' s>cct<rov roov 'TtoXirm E^TroctyHcrctv, dS-^occv 
^e a-(pct\Aof/,mv. Kci^cog fjLSv yct^ (^s^of^svog dvtj^ ro 
ytci&' suuTOv , oia,(p&si^oiJLevj^g rtjg TraT^ihg, sd^sv i^a-crov 
^vvaTroWvjaj^' >cciy.0TVZ^v <^6 £" svtvx^o-^ , ^roAAw 
aoiKKov ha.(roo^6TcJUi." si fJih ycc^ iha Ttvsg s^ActTrTo^ao 5 
Tm 7TokiTU)V, svTVX^f ^^ TO KOivov, KaKcag TavT sKsysv 
STTs) ^' sv Tciig scrx^^raig (rvfJLd^o^cug tjcrav airavTsg, 
^•/.sn KuXoog. ii^s yct/y tj irs^) t8 fJLskXovTog sK7r)g , oTt 
Tavxa TTPog ciya&i t^ -TroAsi ysviicrsTctf to, osiva, pi- 
(2aiov sJx^v Tf d(pavsg yao ccvS-^c^Trca to fJLsKKov kol] 10 
TT^cg Tcc 'jra^QVTa Tag tts^) tcov scrofjLSvoov yvojfiag c^ 

TO%Ctf T^STracTi. 

fjLS . iHTotg sTnTiBria-iv st( (^o^TiyMTS^av oiclvoiav, 
%aj{ rjKtTa rai Tra^cvTi Kai^u) TrQSTrHirav ,,Y.aiTOi sftoi 
TOiHTo^ civ^(ft o^yii^eS-s' og 8^svog ctoficti ria-aodv sJvc^ ^S 
yvmcuj Ts TO. ^sovra, koj e^fJLnvsva-ct{ TovTa' (^iXoiro. wibus melius agi priuatim, quam fi ciues finguli bene habe- 
ant, ciuitas veio vniueifa maie fit affefla. Nam cum patria 
eueititur, is, cui priuatim bene eft, non minus tamen et ipfe 
vna cum ea inteiit; qui autem fortuna non optima vtitur, is 
in patria fortunata multo magis incolumis feruatuv". Si qui 
ciues priuatim detrimenta caperent, ipfa vero refp. praeclare 
fe haberei, haec bene dixiflet : fed, cum omnes in extremis 
calamitatibus effent, non iam bene eum dixifle conftat. Ne- 
que vero de rebus futuris vUa fpes, quae has calamitates iii 
melius commutarer, quidquam firmi habebat: ignotum enim 
eft hominibus id, qnod futurum eft: ac fortuna quidem fen- 
tentias noftras, quac de futuris funt, ad praefentium rerum 
ftatum conuertit. 

XLV. His fententiam multo etiam moleftiorem addif. 
minimeque praefenti negorio congruentem: „Atqui milii, ta- 
li viro, fuccenfetis, qui nullo me inferiorem efle arbitror, vel 
in pernofcendis, vel in explicandis rebus opportunis, vel iu 

amanda 

hent Tthita, fine». p. 117. Ed.Oxon. Sylb. 

9n 9xV' 926 DIONYSII HALICARNASS. A<V T5, KGij %^)7|ttaT4JV K^sicra-oov." ™ S-ctVfictrov yd^, gi 

Tls^iK^jii , fisytTog rcov tots pf^To^cov , tjyvosi tSto , o 
fjLn^s\(; a.v Toov sxovTOdv fJLiT^iov vSv riyvQricrsv , "oti ttccV' 
Tctxri fMv ol firi TSTctfjttsvf/Jvoog sTraivHVTsq rac soLVTOdv 
5 dosTaq , STTctxS-sHg Tolg dytiiia-i <^uivQVTaL\' fjLccAiTcc (J* 
sv Tolq TT^og Tct oiKa^ri^ict kolj Tctg SKK\ri<TLaq dyuxTiv* 
sv oJq ys dii fcrj tts^) tiijluiv avToHq STiV , dWd tts^) ti- 
fjtco^iouv, Kivdvvoq. tots yd^ 8k STraxS^slq fjt^ov^v siatv 

amanda patria, vel in pecunia contemnenda". Miium mihi 
fane videatur, Periclem, omnium, qui tunc effent , oratorum 
maximum, ignorafle, quod mediocribus eriam ingeniis fatis 
ett expioratum; eorum, qui fe praeter modum iaudant, ora- 
tionem auditoribus efle permoleftam : idque in ilJis praefer- 
tim concionibus, quae vel in iudiciis, vel ad populum , ha- 
bentur; in quibus non de praemiis, fed de poenis, efl peri- 
culum. tum enim ncn folum aliis molefliamj veruni etiam, 

dum 
tn ®xvtixrcv yu^, tl nsgix>.^;] ficerent, quae modo in exor- 
Mirum mihi videtur, inquit dio huius orationis contra ali- 
Dionyjius, Periclem, omnium, am eiufdem obiectionem dixi. 
quirunceflent, oraforummaxl- fed tamen, vt appareat, etiam 
mum, ignoraffe, quod medio- in capitis periculo laudationes 
cribus etiam ingeniis elt ex- aliquando gratas efle, aliud 
ploratum, eorum, qui fe prae- perilluftre exemplum ex T. L. 
ter modum laudant, orationes Jib. ^g. de Scipione Africano, 
auditoribus efle permoleltas: domitore Annibalis etCartha- 
idque in illis praefertim con- ginis, in iudicium vocato, hic 
cionibus, quae vel in iudicio, apponam: luflTusdicere, inquir» 
vel ad populum, habentur, in cauflam, line vila criminum 
quibus non de praemiis, fed mentione , orationem adeo 
de poenis, eft periculum. tunc magnificam de rebus ab fe 
enim non folum aliis mole- geflis exorfus eft, vt fatis con- 
ftiam, verum et fibi, dummul- Itaret, neminem vnquam ne» 
titudinis inuidiam concitanr, que melius, neque verius, lau- 
infortunium pariunr. Nam darum efle; dicebantur enim 
<jui eofdem et iudices habetet ab eodem animo ingenioque, 
accufatores, in hoc ipfo, vteos a quo gefla crant; et aurium 
ad audiendum beneuolos red- faftidium aberat, quia pro pe- 
dat, infinitis lacrymis opusha- riculo, non in gloriam, refeie- 
bet etc. Huic obie4licini fuf- bantur. Aiadus. 

n Db' DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 927 

STSPotg , dWct Ko^ ^xJTvxiig EctVTolg , hfj^^ctK^fievot lov 
'jrapci rot)v 'ttoKXoov (^B-ovov. otccv os raq avrnq rig sx*j 
^iKccrctg rs Kcui y.arrjyo^ag y fjLv^ioov avrco ^sl ^aK^vov 
Tf Kcif oiKruv sig avro " mro , tt^ootov ro (jlst svvotag 
aKiicB^ijvcLi. 6 Je ^}jiu[.ayooyog ^k d^Ksirctj\ rirotg' dKK S 
STTS^s^ycct^sraj rs r^roig , kouj fxsraCp^cit^si ra piiS-svra' 
3^0 rs yd^ yv^?, (p^io-), kc^ fxri cra<poog ^i^d^ag , kv 
ta-ct) si KO^ jbttj svsS-VfjLrj&f}' rs g^ojv dfJbOors^a , r^ ^s 
•KoKst ^vcrvag y 8k dv ofjLotatg ri oiKsioog (p^d^ot. TT^ocr- 
ovrog ^s Kouf ri^s, x^rifLaa^t os vtKOdfjLsva, rd ^vfjLTravra 10 
rara svcg dv TrceKoHro." a^' oJ^', sing dv ofLoKoyricrsisv, 
axnrsp dAri&tj ravra riv , 'aroog kcxjj 'Tr^ocrriKOvra st- 
vcLf V7F0 Yls^iKKsag sv 'AS-rjvaiotg ri^sStcrfisvotg ir^og avrov 
KsyscB^cuf. rjv ^s y «% ^ ruiv K^art<T0ov svSvfjLrjfjLdroov rs 
Kctj voj^fjcdroov sv^scrig avrri KaS' savrriv d^ia a-Tra^ijg, si i^ 
u.r\ Kajf roig TrpayfjLactv strj 7r^o(r>jKovra, Kajf rotg Kai- 
poiq , xct) roig dWotg dTraartv dhK , otts^ >ccef Kar 
ct^^H^af s(Driv , rtjv savra yvocfirjv aTrodstKvvfisvog cvy- 

dum mukitndinis inuidiam concitant, infortunium fibi parant. 
Nam qui eofdem et iudices habet et accufatojes, in hoc ipfo, 
vt eos ad audiendum fibi beneuolos reddat, infinitis lacrymis 
ei opus eft. fed hic nofter orator hifce rebus non contentus, 
curiofius rem perfequitur, et, quae dicta funt, latius expUcat. 
„Nam qui (inquit) rem intelligit, neque tamen clare docet, 
perinde eft, ac fi ne cogitaflet quidem. qui vero vtrumque 
habet, nec eft reip. ftudiofus, is eodem paflo nihil e re dicet. 
cui autem hoc etiam ineft, fi is a pecunia vincatur, pro hac 
vna cun6ta habebit venalia". Nefcio equidem, an aliquis, vt 
haec vera efTe fatebitur , ita Pericli conuenire exiftimabit, 
praefertira ad irritatos Athenienfes verba facienti. Neque 
enim fententiarum, aut optimorum argximentorum, inuentio 
ipfa per fe muito ftudio digna videtur, nifi etiam rebus et per- 
fonis ac temporibus, caeterifque rebus omnibus conueniant: 
fed, ft initio quoque dicebam, quae fua eiTet de Periclis vir- 

tUQ- 

w Diftinflio poft tbto eft ctiam in fcripto libro. Sylb. 

DION. HAL. VOL. VI. O • In- 928 DIONYSII HALICARNASS. 

TOTrov toiMv il^riKivaj rccvTO,. ^X^v ^e y ccvtov fi>h, o t< 
|3yA6Tctf, TTS^) t5 av^^oV ccTroC^ctivsS^aJi , t^ Je yciv^u- 

VtVOVTt T^? TaTTSiVHq Ka\ Tf-a^CClTrjTiKliq TYjq oe^ym CCTTO' 

5 ^8VM Koynq. t5to yd^ rjv tt^sttov t^ fiifiH&a\ ^nKO' 
fjisvca arvyy^ctd^si Triv dkri&siav. 

fjcq-, '0;^A)?^ct ^fc Ttdicslvcc Ta usi^Uiuai^r} >caAA&f- 
'nia-fJLocTa, t^? Ae^sci)g , %a\ rd iroXvirKoica, tohv h^vfjcri- 
fjcaTdiv ovofjLccTO,' j/livctf ^s Toiq sxB^oiq Ofjcocrs, ^ (;tctf 

. ^o dfJLuvsSa^ ) fJLfj (^^ov^fjcau fjcovcv , aAAct koji KccTaCp^O' 
v^fiaxu (^^ovrificc fih yd^ jcc^ vtto dfia&iag svTvx^i 
Kcq ^SiKc^ Tivt iyy ivsTa\' icaT a<p^ovrj<rig ^s, oq dv Kctf 
yvodfin 'nrtTBVi^ rm kvavTim Tr^osxstv o rifjuv virdoxst. 
'A,cfJj Trjv TohfJLav dvo Tfjg cfioiag rvxiig *i ^vvsag sk t5 

J5 v7rs^(p^ovog oxv^OTS^av irc^.^sxsTa]' sKTrih ts rjccrov 
'}Ft<iSVSi f hg iv TO) dTTo^ca rj <cr%o?* yvoofjiri ^s dTTO t<wi/ 
vTTaepCfiVTm , Yig (isf^atoTS^cc rj Tr^ovoia/' rd ts yd^ 

nuibus fententia, oftendere cupiens Thucydides, lianc illi 
intempeftiuam orationem affingit. Oportebat autem ipfum 
prius, quid de hoc viro fentiret, declarare; deinde vero ei- 
dem in periculo verfanti orationem, qua iracundiam depreca- 
retur, humilem adiungere. Hoc fane facere decebat eura 
hiftoricum, qui veritatem imitari vellet. 

XLVI. Illa vero permolefta funt, quae puerilia dictionis 
ornamenta, et nomina quaedam in fententiis valde perplexa 
et intricata habent : ^iivxi Se toTi; ix^?o'i hi^eee , v^ «ftvv£9«t n'^ 

^govyit^ciTi lAOveVf «AAa: y^y xxTtti^^o-^ni^XTi. ^^o^y^iJ.x fisv yx? K£V ^^" 
«!//.a3/«« iVTVxSQ X£i Seihbi Tivi iyyivsTixi' ■xctTa(Pfov})ffts Si, o« «v >^ 
•yvufxyi Ttt^evyj twv hsevTUnv iTfOBxeiv o ^jfJtiV vK&fx^'- W '"*)>' to^imuv 
ano Ttji ono(xs ti/;^ijc ij ^vvgfftf tK tv v7ref((tfovoi; e%t/f«T^fay T^ixgixe- 
TSiJC i^tiSt T£ iitffOV jri^SVft , JjS Iv TW CtTCOftf v/ idxvi' yvoifi^ Ss a^« 

Vuv vTxgxovTuv ^ ^i ^s^eiioTigct jj' vgovoiK. Kic vides et ipfas fen- 

tentias 

Ip.cUifa abfunta vulg. libr. bent avxtii-tx: (quod ibi agno- 
TLucyd. [p, 119. Eil. Oxon.l fcit etiam Scholiaftes) et mox 
lid«m V. Ll. pro (peeviifut ha- «tb pro vne, SyW. 

' p Nota DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 929 

(p^ov^fictTce. •^vx^oTi^d Wt, xaj Tfji To^yis 'Tr^ocii^icrscQQ 
fjt.ci\Kov oIksiots^cc' t} TS Tcov ovofMctTm s^^yri(n<; 0,11(^0- 
TS^ov , ero(pi<rix.yi h<^ dTrst^oKccAog- jj ts ToXfjLcc, ^^v ctTro 
T^g ofjLOiccq Tvxi^q rj ^vvscrtg sk tS VTrs^cp^ovog P oxvpcots- 

^aV TTCC^SXSTOUI Z*^ TUV 'H^CCXAiJTSlCOV (TKOTStVm cccuCpS' 1t 

^s^ccv sxst T>}v ^^\coa-iv' ,,ri ts T^g sXiri^og sv t^ d-n-o- 
^co l(rxvg /* KO^ „rj Ttig yvcofjifjg cctto toov vttol^x^^'^^^ 
f^s(iaiOTS^cc TT^ovoicc , " 'TToirjTiKcaTS^ov 7rs^i7rs(p^a.rau{. 
QiiAsTcuj yct^ Ksystv, oti ^H rj? yv(afir\ Tn^^svsiv fidKKov, 
tjv SK Tuv TTa^ovTCov Accfj(.(icivofji,6v , rj Tccig skiritnv , uv ^^- 
sv Tu fisKXsiv s<^\v ri icrxvq. 

fjL^', "H^rj J' sycoys Ka.Ks7vo svs&vfjLrj&tjv , oti 
'^ra^afji.vS-HfjLSvog rm o^ynv t*}v KaTSihrjCpviav avT^g s%\ 
Tctig ira^icraig crvfJt,(po^oCiq , cov a^ irksinq Tra^cikoyot ts 
(rvvsQncrav avToiq kclj ctTr^ocooKrjToi, Kouj "^a^aKaAcuv ^^' 
Toiq <rvfjL(po^dq yswaicoq v^^iTctcB-aj , fjLrj d<pavi^ovTaq 

tentias frigidiores efle, et eiufmodi, quae Gorgiae potius In- 
ftituto conuenire videantur. nominum expofitio plane fophi- 
flica, ac prorfus inepta eft. haec vero , ^' re toa/k«, ^v «to t?c 
inoiai Tvx^i H ^uvcci? Ix tb V5r^f<j>f ovo; o';ijwfWTlfa:v Ttu^ix^'''''^ i ob- 
fcuriora funt Heracliti tenebris. Jlla vero, ^ te tjj? eat/Jo; I» 
Tw cczoqio <<;%«/?, et, J) T^; yvvt^^ii UTrs ruv vTrcc^x^vruv ^sficttorSgx 
jtfovot» , poetico more funt per circuitionem prolka. Vult 
enim lignificare , nos ei opinioni magis aflentiri oportere, 
quam ex rebus praefentibus coUigimus, quam fpei, cuius to- 
ta vis in futuris elt. 

XLVII. lam vero illud etiam confideraui, cum illorum 
in fe iram, propter praefentes calamitates concitatam, miti- 
gare vellet, quarum quidem partem maximam praeter opinio- 
nem et exfpe^ationem fubibanti ac hortaretur, vt fortite* at- 

que 

p Nota hic o*%yf«Tlf«v perw, Nota ibidem etiam 'H?axA»j- 
ei p.l928- v. 15. c'%i/foT^f«i» per t£/wv, per v) in tertia fyliaba: 
•. vulgatae Tbucyd. editiones cum apud Suid. et alibi leg»" 
habent Ij^i/fwrlfav , per f in tur 'ns&nMiroi. Sylif. 
prima fyllaba , per « in terlia. 

a i ApM<l 930 DIONYSII HALICARNASS. 

Tfjv T^c 'JfoXtodq d^iojcriv, d^Tru^yricravTag Ss tcc i^icc, 
t5 KOiv^ rrjg <rct)Tyi^ioLQ civTi\afjb^a,ve^cxj{' koJi fjbsrd. rSro 
^iS^sK^m , ori rrjv aara, ^dXarrav d^yjiv ^s^ialooq 
ixovrsg, iiri vtto QacnKsMg , ars vtto Aav.s^aifjbovim, 

5 «T« vtt' aKKa dv&^ooTroov s&vag ^S^svog Karakv^ricrovrc^' 
(Iv n 'TTirtq ix V ira^Hcra h , «AA' ;; fisWaa-a' ii^' h 
Tfj TT^ovoict TO l2sj2aiov 'ixacra, dXK sv ralg sK^Kicnv 
iTTsira rarodv swiKa^ofisvog , d^ioi fjLti TTiTSvsiv tJJ sA- 
mi^i , v^ sv rai dTro^ct) ri lcrx^^' svavria ydo ravra dk- 

10 A>? Ao<r Si ys ^fj ro fjusv KvttSv Ttjv aicQ-ricriv sJxev 'ri^tj 
Tra^icruv , rtjg ^" di(^sksiag v o^k&xng hi d^Trrjv. ctAA' 
cLcTTit^ ravra ax, 'swaivcj , ars aara ro Tr^ayfJLanyLQV 
f£SPog, krs Kard To AsKTiyiov , aroog sKsliva rs&avfzayca, 
ag vsvorifLSva re dK^ii2oog , Kctj ^firjvsvfjiiva irs^irrSig, 

l^Kct] crvyKsifJcsva rjdsoog' ^Kaf yd^ oJg fjksv aH^scrig ysys- 
Vfjremj ^ rd dXKa svrvy^cn , nroKKri dvoia TroKsfjctjcrctj' si 
^' dvayncCiov rjv, rj si^avrag svS-vg rolg TTsKag vTraKa- 
cc^ , )j Kiv^vvsvcravrag ire^iysvsc^c^ , 6 (^vyo^v rov x/v- 

^ue ita ea mala ferrent, ne cluitatis dignitatem labefaflarent; 
ac, rerum priuatarum dolore depofiro , de communi falute ef- 
fent folliciti: deinde oratione percurrens. illos, cum tam fir- 
mum in mari imperium tenerent, neque a Perfarum rege, ne- 
que a Lacedaemoniis , neque ab vllo praeterea hominum 
genere, regno fpoliari pofle; quarum rerum fides non prae- 
?ens, fed futura erat; non in prouidentia, fed in fpe, vimfuam 
obtinens; horum poftea oblitus, non iam eos vJlam in fpe, 
cuius in dubio vis lit pofira, ndem vult h^bere. Haec fane 
pugnant inter fe: fiquidem, quod dolorem illis faciebat, itl 
praefenrem iam fenfum habebat; vtiliraris vero fignificatio ad- 
huc abeiat. Sed (icut baec, neque quod ad res ipfas, neque 
quod ad verba atrinet, laudo; ira ifb, vt acure excogitata, et 
excellenter expofita, iucundeque coagmenrata, admiror: „Ere- 
nim quibus oprio datur^ fi ii pacem, quam bellum,malunr, cum 
fecunda fortuna vtnntur, amentilfimi funt: fin vero neceffe 
' fit, aut finitimis cedentes imperata fkcere, aut pro viftoria bel* 

li 
q Apud Thticyd. [p. ii^.] contrai^e 7«/^«. Sylb. 

t A DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 931 

^vvov rS vifroTclvTog fjLS^Tnoti^oq' KcLf syo) fjnv 6 uujo^ 
sifju) , Xrtf iiiL e£<Voi(C6fiq- vyi^iiq oe fjLsral2aAA.£rv mu^n 
^wSfiyi vfuv '7rst(B->jvctf fxh dKS^uioig, fjbsrafjiiKsiv ^e kcC' 
>ciifji,svoig."' KcLf iri sKSivcc' ,,A^Ao< ya^ (^^ovrtfjLcc ro ai- 
Cpvi^iQV y.cLj ''(to) dT^^ocr^oKrjrov, ycaJj ro 7rksi7oo ira- % 
^akoyco ^vfc^ccivov vfjCiv v^^og roHg dk\otg 8% h^c^ce, 
xcu Kard rrjv votTov ysysvrircij{. of/>ci}g os ttoKiv fJLsydXriy 
oittHvrag , Kctj sv yiSscriv dvri^TrdKotg avrri re&^afjtLLSvag, 
Xpsodv Kcij rdg (TVfi^po^dg sBeKsiv v^pi^raS^cLf , Ka] rriv 
d^ioocTiv fJLri d^^avi^siv sv icrc^ yd^ o\ dvB-^coTToi OiKaiicn 10 
rrig re VTTaox^crrig ^o^rig aindS^cuf , 'o7ig ^ dv fiaKaKici. 
iWsiirn , Koui rrjg fJLri ir^ociriKicTrig fjLicTslv rov S-^acrvrrirt 
o^syofjLSvov.'* KoLj en xd ^isysi^ovra rdg ''^vxdg rcov 
'KSrjvaiciiv stt) ro (^^ovrifLa ro Trdr^iov , ravri' ,>TJ;? rs 
TToKscttg vfJLag siKog rco rifjLCt)fLSvci) aTro t5 d^-x.siv , ^ w 15 

li adire difcilmen, qui cedunt, iis, qui refiffunr, reprehenfione 
funt digniores. equidem idem, qui antea, fum, neque a kn- 
lentia mea difcedo: vos vero inconftautes; qui, antequara 
detrimentum fuftineretis, mihi aflentiebaraini; nunc vero ca- 
lamitate accepta, con(ih'um mutaftis". Praeterea ilia etiam: 
jjRepentina, minimeque exfpe£lata, quaeque praeter omnem 
lationem eueniunt, faftum deiiciunt. quod vobis praeter alia 
in hoc potiflimum morbo vfu venir. Verumtamen cum in 
magna ciuitate viuamus, iifque inftitutis, quae illius amphtu- 
dini conueniant, fnTius educati: decet nos calamitatibus noUe 
fuccumbere, neque noftram delere dignitarem. Nam qui per 
ignauiam gloriae, quam obrinet, defertor elt, is merito ab 
omnibus reprehenfione dignus iudiratur; is vero maleuolen- 
tia, qui temere gloriam, ad fe non pertinentem, appetit-'. 
iJeinde illa addit, quae Athenienfium animns ad maiorem fa- 
ftam excitent: j,Decet itera vos pubHcae ub imperium digni- 

tati, 

r A vulgatis Thucydidis li- s lllud av non agnofcunt 

bris (p. Ilg) abeft inclufus ar- editiones Thucyd. 

ticulus To. iidemque mox ha- t Eaedem Thucydidis edi- 

bent vfM %uyi!;,oQiii';^ Tv>i iJ.fyl^on( tiones (p. 119.) habent v^eg 

O 3 «1«- 958 DIONYSII HALICARNASS. 

VTTS^ aTrctVTctg oiyoi\M(Bs, f2o>]&siv Kouj fjLtj (pBvysiv ts? 
vrovag , n (J'*l^^ Tct? rifjLoig ^mKSiv fitj^s vofjuicraji its^t 
hoi ft>QV8 ^aXsicK; dvr sKsvS^s^tocg dyoovi^scB-ajf' dWd 
y^ctjj d^x,*i^ rs^iicrsci^g aaJi Kiv^6v8y oov sv r^ d^x^ dTr^- 

5* "x^s^s. tjg 8^' sK^TyjvaJi sri vfiiv e^tv , si t<5 «of ro^s sv 
r^ "Tra^ovri ^s^ioog dTt^oLyfJijOCvvn dvo^ctyuS^i^sraji. cog 
tv^ctvvi^a. yd^ ri^f} sx^rs avr^v , Jjv Kct^slv fLsv doiKov 
^oKSi slvojj , d(Ps1vdu\ ^s STrmv^vvQV, *' kojj rd rnroig 
ofjLOia: Qcra rdg r s^aWaydg ru>v ovofjLdrcov Kajj rSiv 

3t o (Txvifji,dr(iiv fisr^iag sxst, koj Hrs irs^is^yag, «Tf ^vcr^Tva' 
^aKoXaS-yjriig. 

fLrf. 'Ek ^s rrig 'E^fjLOK^dmg ^rjfjLYiyo^iag sTraivslv 
fiiv £%(i) ravra rd Karo^SoofjLara t5 cvyy^aC^scog' 
j,/AAA' 8 yd^ ^tj rtiv ^ ( ro^v ) 'KStfvaim svKartjyo^tirov 

tati , qua laetamini , confuleie , neque vllum laborem recufa- 
te; autj fi hoc non vultis, honores ne quaeratis; neque ex- 
iftimate, vna tantum de re, de libertate in feruitutem commu- 
landa, fed de imperii priuatione, deque periculo, ob offenfas 
in imperio contradas, impendente, certamen effe. Quoi 
quidem vobis imperium iam non efl integrum deponere; 
etiamli quis veftrum, hoc veritus, quietam vitam agere infti- 
tueret. fiquidem imperium iam vti tyrannidem adminiftratis: 
^uam fumere quidem, videtur iniurium effe; relinquere vero, 
periculofum". atque alia his fimilia, quaecunque et nominum 
ct figurarum mediocres immutationes, neque affeftatas, neque 
difficiles, habent. 

XLVIII. In Hermocratis vero concione illa praeclara vi- 
dentur laudanda , in quibus hic nofter fe praeclare gefllt: 
„Neque vero huc venimus, vt, quantam Athenienfes, qui re- 

prehenfu 

u Inclufus articulus tuv ad- quod congruit quidem cura 

«litus e vulg. editt. TLucyd. praeced. accuf j/f*«; «i/Vw?, at 

j[p. 992. Ed. Oxon.'^ Eaedem p. non item cum coniun6lione 

5>33.v.3.!egunt: TwvT'«£rff"EA- ot/. quare vel uizvvovTf^; cum 

^jjvwv.^pro TwvljsfT^EAAsjvwv^quod vulg. editt. legendum, \e\kiiV' 

alias hic legitur] Ibidem mox vo/izev, pofita fcilicet poft £3ba«- 

fcriptus liber habet «/i<wVovT«{: 5iiff«v diftindione. 5)*/^. 

X T«tf- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 933 

ii(ra.v 'TToKiv vyv 'riH.QiJt,&v cl7ro(pctv8VTsg h el^oaL , 'occx, 
ciStKEi* TToKv ^s f.Loik\ov tifJLoii; avr^q alriacroixsvoi ^ oxi 
kxovrs^ 7ra^cte)Siy!bict7cc tuiv t* i}i,{i(T 'EAApfi-iwVj uq s^8' 
AtaStlcrav hx. dfjuvvovrs^ crCpta^iv avroli' y.a,\ vvv eCp' ^(zac 
^ ravra Tra^ovra (ro(^i(rixara, Asovrivm rs ^vyysvoov f 
xaroiKi(rsig , kojJ Alys<rai(t>v ^vfifMoixf^v s^^iKH^iag , a 
^VT^aCpsvrsg ^nkofis^a 'Tr^o^vfiors^ov ^tl^aj avrolg, 
on 8>c "loovsg ravrd sicriv , 8^s 'E^.Ay!<r7rovrioi y.01^ vn- 
ciojraj , o'i osaTTorrjv ij Mn^ov , J) sva ys nva <xs) fJLs- 
ta^oiWovrsq ^ii\Hvra\' dkkoi Aod^idq sKsv^s^Oi dfr 16 
avrovofiy rrjg UsKoTrovv^trii rt^v ZiKsKtav oinyvrsi. tj fis- 
vofMSv, soaq dv SH.a70i Kard TroKsig K>f(p&^fisv sl^orsq, 
on ravrri fiovov dK(t>ro( scfJLSvy ravra yao sv ra) cae- 
(^fi KcLf KaS-a^^ rriq ^taKs-Arn rpTTM \syofj.sva TTPOtrsi- 

pieheiifu funt facUes, ininiiam faciant, apud vos, qui haec 
optime intelligltis, oflenciamus; fed multo magis, vt nos ac- 
cufemus; quod, cum multa Giaecaium vibium exempla no« 
bis obuerfentur, vt illae in feruitutem fint redaetae, non ta- 
nien nobis ipfis fubuenimus, nec praefentes fallacias, in nos 
confiflas, diffolnimus, Leontinorum yc/7. propinquorum refti- 
tutiones, atque Egeftanorum fociorum auxilium; ac non po- 
tius, viribus coUedis, conamur oftendere iliis, non efle no$ 
lones, neque Hellefpontios, neque infulanos, qui dominum, 
aut Medum, aut quemlibet alium, commutantes, feruiunt; fed 
Doves, libevos, e libera Peloponnefo, Siciliam habitantes. aii 
exfpe£lamus, quoad;omnes oppidatim capiamur; cum fciamus, 
hac vna nos ratione in poteftatem venire poffe'' ? Haec cum 
in perfpicuo et puro orationis genere fint prolata, fulmina 

quaedam 
X Tuirx] Vulg. Tljucyd. ma fyllaba: de qua fcripturae 
cditt. (p. 393.) habent rat/T«, diuerfitate in fuperiore tomo 
haec. Ibidem mox non cum dictum ad pag. 41. v. 37. et 
fcripto libro ^ixTotx^fuf , fed 47. [edit. findf.] Eaedem v. S- 
cum vulg. editt. Karo/K/ixfi*? le- legunt t43' tlaiv, pro rxvrx 
£;endum efle, fatis declarat frffw.Eaedemv.^.re^liushabent 
verbum v.ectoinivou p. 935. v. 7. o'* ierTrdn^v, qui doiniuum. [pro 
Mox eaedem Thucyd. editt. *i oesviriiv^ vti alias Jiic legi- 
liabent 'Eytyxjuv , per s in pri- tur.] 

O 4 > Thu- 934 DIONYSII HALICARNASS. A>?(P€ ncuj ro lar/jiq , Hctf to KciWoq , xoLJ tov tovov, xo] 
r^v fx.sya\o7r^e7r6ia,v , Kouj rriv osivorrircc- Hctj 7roi&8g 
kT)v ivaymiH fxss^ct' oig av Koui sv tiiKUTfi^iCt) x^yia-cnro 
rig, Kdui sv SKKKrjo-iaig Kouf (pi\oig ^iakeyofjLsvog^ kc^ strt 

5 TT^og riroig eKslva.' „Ei rs rtg (p&ove'ii fxev, rj kci^ <^o- 
(^slroui' dfi(^oreea yd^ rdh 'Kdcrxsi rd fJt-et^ci)* ^id ^s 
avrd rdg Z,vfiaK8(rag KaK6o&t}voui fjt,ev , tva aod^^^ovi&oo- 
fjusv , (2^\erdui' Trs^iyeveaSouf ^e evsKa rtjg y savrS 
d(r(^aKsiag, 8k dv&^co7rsiag ^vvdfMScag (^^Afja-tv ek^ri^su 

lo « yd^ oUv 7S dfza rtjg rs eTit^vfLiag 'kouj rrjg rvxrig rov 
ccvrov QfjLoicog rafjuiav ysveaS-oui."^ kouj ra S7rl rsKsvr^ 
x.sifjLeva t5 K6y8' ,,/^s6fjLe&a av Kouf fjLa^rvf^ofjue&a 
(^dfJLa ,) si fJLri TTsicrofjLSv , ort s7n(iiiKsv6fjLsS-a fiev v7ro 
'lmct)v ds) TroAefiim' 7r^o^\^6fje,eS-a ( ^fi) t)(p' vfjLm A(W- 

jr ^tslg Aoo^iscov. 'jicuf el Kara^r^eipovraji rjfidg 'ASrjvalot, 
rcCig fJLSv vfjbere^atg yvoofjLaig K^arijcracn , ru> o avrm 

quaedam verborum, et pulchiitndinem , et vim, et magnifi- 
centiam, et aciimoniam habent; luntque affe£iibus ad con- 
cerrationes accommodatis referta; quibus quidem et inforo, 
Ct in concionibus, et in amicorum coUocutionibus, locus effe 
poteft. Praeterea et illaquoque: „Verum, fi quis aut inuidet 
nobis, aut nos metuit, (haec enim vtraque faciunt inferiores) 
et ob id Syracufas vult damno affici, vt nos modeftiores fia- 
mns; ac fupereffe, vt tutius degat; is non ea, quae inhumana 
funt potettate, fperat. non enim poffunt homines et defide- 
rium et fortunam in fuo arbitrio habere". Deinde, quae in 
extrema orarione funt collocata: „Oramus vos, fimulque pro- 
teftamur, nifi perfiiadebimus , nos ab lonibus quidem, perpe- 
tuis boftihus, inlidiis appeti ; a vobis autem Dorienfibus, cum 
et ipfi Dorienfes finuis, prodi. qui, fi ab Athenienfibus fu- 
pereraur, propter veftra conlilia fuperabimur; fed vi£loriae 

laus 

y Tht:cyd. editt. (p. 994-) i?- et 14. Eaedem v. vlt, le- 

liabent «'.'7^, et mox v. fequ. gunr vVstIcom? , veftris. [pro 

«-.S^ftjT/vi)? : et V. 12. it pro ouv. quo hic vulgo i^fisTigont legi- 

Ex eifdem (p. 395.) addira tur.] S;^'lb. funt indufa ifta, «f<« ei 5«, v. Thu^ DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 955 

ovofJLecTi ri/jL>]^:^(rovT(tf , Kd\ Tfjg vUrig i-A aWov rivct 
a^kov, >7 Tov TYiv vUtjv 7ra^a(r%oi/Tc6, A^^xJ/ovTct^. *'To(ZTot. 
ijLSv ^>} , KoLJ Tci Tva^cLTrKwict TiiToig , Ka\d Kc^ ^riXa 
a^icc riyifJLcL\' iKslva ^' 8k ol^' oiroog av STraivsa-aifjLi' 
z ^HKHcn yd^ k Trjv 'EiKsKiav , 7r^o<^ci<76i fih , J ttwv- 5 
BdvgiB-s- ^iavoM ^s, '^v TrdvTsg vwovoSfisv. ko^ fJLoi 
^oK^criv 8 AsovTivyg Q^As^a^ KaTotKicrcij{ > aAA' iifjbdq 
fjbdXKov e^oiKiirajf.u -^vx^^ yoio t} ■^a^ovofiacrta, Kctf y 
TTPoa-l^dKKiica 7rd&og , aAA' eTTiTyioivciv, kclj hi rd 
TTSTrKsyfJLSva kcuj TroWdg rdg e\iKag £%ovTct <rx^f^'^'^<^ ^^ 
ravTi' ,,Kct| 8 TTS^i Trig sKsvBs^iag d^a , hts * o'i^s 
Tm 'EKK^vcov, 8ts ol''E?^rivsg t^c savru^v , r^ M^^at 
dvTS^^rjo-av irs^i ^s Tfjg ol fJLSV <r(Pi(riv , d\Ka fjLrj sKSiVCC, 
KaTa^aKcoa-scog' ol ^' , stt) osa^TroTH fLSTaQoKri , 8k 

d^VVSTOOTS^S , (^KaKO^VVSTCOTS^a) ^S," KO^ STt TO Ka- 15 

laus faraen penes illos tantum erit, qui non aliud ceitaminis 
piaemium confequentur, quam vos ipfos, qui vi£loriae aucto- 
les exftitiftis". Haec equidem , hifque fimiiia, tum pulclira, 
tum etiam imitatione digna exiftimo: illa vero non video cur 
laudari debeant : "In SicLliam eo quidem nomine, quod au- 
di(tis, veniunt; animo autem eo, quem omnes fufpicamur. ac, 
vt mihi videtur, non ideo, vt Leontinos in fedem fuam redu- 
cant, fed vt nos potius e fede noftra abducant". Frigida haec 
adnominatio eft, neque vUum mouet afFeiftum, fed afFedatio- 
nem potius oftendit. Haec praeterea perplexa, quae iiguras 
habent intricatas: ,,Neque vero aut ifti pro Graecorum, aut 
Graeci pio fua iiberrate Medo reftiterunt; fed hi, vt fibi, non 
Medo, feruiretur; illi, vt dominum cotnmutarent non exper- 
tem prudenriae, fed prudentia male vtentem". Ac praeteiea 

iilud, 

s Thucyd. p. 592. poft 7re^< Je legitur] ficut vicif- 

a Eaedem ibid. pro e'/h ha- fim v. vlt. in fcripto codicede- 

bent BToc quod fcripti quoque eft inclufum KaKogfvEToirffs. De 

codicis margo agnofcit. Ab feqnenti autem iJtfTxyayyi dixil 

eifdem editt. v. 13. abeft arti- auclor etiam fupra p.^yS- ^- 1. 

culus ra : [qui vulgo pie tij; Sylb. 

O 5 h ThU' 936 DIONYSII HALICARNASS. 

feiKo^h T^c fisrctyaoy'^? sh. rs rS wKyiS-vvrc/t^ slg ro m- 
Kov , Koji k>t t5 'tts^) 7r^ocrca7r8 Xoya sig ro rS Ksyovro^ 
^^oiTcoTrov' ^ ,>Kctf si rcti a^cc Tccc^iirriyts , rov jjlsv Sw- 
^ctK^Ciov , sctvrov ^' 8 TToXs^LOV shou[ ru> 'A^vvum' }Lct\ 

5 ^sivov ^ystraj vttsp ys rrig ei/>}jg /civavvevsiv sv&VfzyiS-i^rM 
^ 'TTS^i rriq kfjttjg (JLa.\Kov , sv 'i<TCt> ^s >icij rrig savrB afza. 
kv r>j ifiri ficLX^fLsvoq' rocTHrca ^s xdui dcrC^aKs^s^ov, 
« ocrov a Tt ^ohs(^Sa.^fiivii sfJtS , sxodv ^s ^vfjtfiaxov SfJLS, 
KOLj iiK ^ 's^rifjLoq , dyciivisirc^' rov rs 'A&tjvcciov firi rtjv 

to rS Xv^ay.8crisi s-^cS^av n.oXdca^ciJi, 7^ ^' sfin 7r^o(^ci(rst 
rrjv eKSivii ^sKsiav QsQcLtcocracB^a^ f^8AscB-ajj.'' ravra 
ya^ xaJj fLsi^amod^r, aaji Tcs^isoya, tiojj raiv XsyofJLSvct)v 
alvtyfidroov da-a(phs^a. aajj sKslva sn TT^og ryrotg' 
,,Kcu si yvcf^firi dfid^roi , roiQ avr^ Kaicdlq oAo<pv^&si?, 

15 rdx a,v tcrci)g KaJj rolg sfjLolq dya&oHq ttots Qii\r]&si)j av- 
Siq (pS-ovrjccLf' d^vvarov ^s TT^osfjLSvci) , 'Kcij fi^ r8q av- 
r8q mv^vvaq s tts^) rciv ovofidrcsiv , dWd tts^) rm 

illnd, quod fatietatem afFert; cutri a plurali ad fingulare, ex 
eo vero fermone, qui eft de perfona, ad dicentis perfonam fit 
tranfitio : j,Quod li quis ftatuit, non fe, fed Syraeufanumy 
Athenienfi inimicum effe; et graue fibi effe putet pro mea 
patria periclitari; is cogitet, dum pugnat ia mea, non magts 
pro mea fe, quam pro fua ipfius pugnare: idque eo tutius, 
quod me non iam perditum, fed focium habens, non deftitu- 
tus pugnabit. cogitet item , Athenienfem nolle vlcifci inimici- 
tiam Syracufanoium". Haec fane et puerilia, et nimium ftu- 
diofe conquifita, etiis, quae aenigmata vocantur, obfcuriora 
funt. Illa praeterea: „Nam fi aliter, quam exfpe£Iauit, eue- 
niat, tum calamitatem fuam deflens, forfitan velitrurfus, vt 
antea, fortunae meae poffe inuidere: quod ab eo, qui defer- 
tor exftititi quique eadem non denominibus, fed de rebus 

peri- 

h Thucyd. p. 395. d Scriptus cod, habet im- 

c Eaedein Thucyd. editt. ftov : vt feratur ad praeced. ac- ibid. dandi cafu habent Scu. cuf £f«l. Sj/llf. 
Sylb 4 Re- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 93?, 

epyo^v kBs^wctvu 'jr^ocka.l^iiv/' olg iTriii^riariv ^$e fMH- 
pctatc^ Tr^oa-Tjzov B7n<pmfffia,' j,Aoyei) fihyct^ , t^v rjfjLS' 
TS^av ivvcciMiv crcio^oi av rtg* e^yc^ ^i, Trjv savrS coo' 
r>}^iav. *"' 

ft-S-'. ''Et< ^s Hct) «AAct tv rri ^rifiLriyo^icx. ravrri 5 
iLifi^soog a^fa' irs^i oov 8^h ^sofLdU[ ia TrKsiod Xiysiv 
tKavcag ^' o'iofJLdU\ icoui ha r^roov (^avs^ov Trs^TroitjKSvo/i ro 
TT^OKSifJLsvov , ort rrjq (B>8y.vh'^ii As^eoog KParkri fih s<iiv 
fl fjLsr^ioog SKf^Si^^iavla ra crvvri^n , '^ouf rag Tr^oorag xcuj 
dvayKaiag d^sroig C^vXac-a-^a-a' xsi^oav ^s, v Xaft,- lo 
(^dvaa^a '^oWrjv sKr^oiTvv sk tis^v Kotvoov ovofiaroov rs xotf 
cxrifjLarodv sig rd ^sva Kaj^ ^s^iacf/sva ko^ dvaKoKa- 
S-fjra' ^i vv ^$s rwv dkXoov drsrav ^oe fJLia rov savrrig 
kTrt^SiKvvrcuf ^vvafiiv. ars yd^ sv xoCig sKK^.riCiaig %^>?- 
CifAov ir< tSto to yevog rijg (p^dasoog, sv aig vtts^ si^^vijg 15 
xctj TToXsfLH Kouj vofjLOov fiVcpo^a? Kouj TroXirsicov Koa-fi^, 
Koui roiv aKKm raJv KOivm Kouj fisydXonv duj TToKsig (3^- 
Ksva-ofjLsvcui cws^xovrdui , tir h rolg ^iKatrri^ioig , sv&cc 
TTS^) S-avdra, xa] (pf y^?, xcm dnfiiag, kol\ ^sfffjLoov, KoLf 

pcricula fufcipeie recufauit, prorfus iam fieri nequit". Qui- 
bus epiphonema addit, quod ne puero quidem conueniat; 
„Qui enim noftram pcrentiam tutatur, is verbo quidem no- 
ftram, re autem ipfa fuam falutem feruat. 

XLIX. Sunt alia etiam in hac concione reprehenfione 
digna^ quae nihil opus effe arbitror in medium producere: 
cum iam fatis explicatum fit, Thucydidis dic\ionem tum opti- 
inam efle, cum verbis a confuetudine remotis modice vtitur, 
primafque ac necefarias virtutes retinet; tum vero pefhmam, 
cum a communi verborum ac figurarum vfu plurimum recedit, 
et peregrina quaedam ac minime cohaerentia confeclatur. quo 
fir, vt nulla aliarum virtutum fuam in dicendo vim queat oflen- 
dere. Quod genus orationis neque in concionibus vtilitarem 
haber, in quibus de pace, de bello, de legum latione, de 
rep. ordinanda, deque abis rebus magnis et ad remp. fpectan- 
tibus, a ciuitatibus dehberatio fumitur; neque in foro, vbi de 
morte, de exfiiio, de infamia, devinculis, de pecunia abre- 

pta, 938 DIONYSII HALICARNASS. 

X^rifji.oi-vciiv d(pctt^S(r6(t)q , q\ Xoyoi tt^o^ T^g civsi\yi(poroL^ 
triv tiTTS^ THXbiv i^adiav \eyovTai , ^ a) ^.vTr^crt rov wo- 
AhtKQv QxKov , 8K ovToc T&jy Toi^Toov ctKiicrfjLoiTCtiv ev sSsr 

io SV TcCig loKi)TfA.oCiq OfJLl\iCCiq, ev CCig TTS^) tSjv QlCt>Tt}CCOV 

5 ota^syofisS-a, TroAirciig , ij (^ikoig, ri a-vyysvicriv , ^tt]' 
y^fisvoi Ti TMV a-VfjL^s^^rjiLOTCiiv kocvTolq, ri (TVfJL^^aXsvo- 
fjLSVot irs^t Ttvog rm dvayyLctim , rj vaS^STSvTsg , ij TrcC' 
^cc}ccc\Svrsg , *; (rvvr^^ofi.6voi Toig ccyaS^oHg , tj (rvvcck' 
ynvTsg rolg KccKoHg' eca ya^ Xiysiv, ort rm 8TCiig ^takS' 

10 yofjcevov ^^e ccf fJDjrs^sg dv Kctj oi Trari^sg dvcicrzoivri 
otd rrjv drioiav ctAA' oocrTTS^ aAA» s&vag y\c/0(r(r>]i 
dKHovTsg, ToSv s^firivsvcrovToov dv ^SfjSslsv. Tavrd sTtv, 
d 'Tvs^) t5 (rvyy^a(t)sodg STVsicB^riv, fisrd wdcrrig dkriSstaq 
sl^rifLSva, y.ard rtjv sfjLm ovvafjnv. 

15 V. 'Kvdyari ^s Kcfjf rd AsyofjLsva vtts^ avrS rt(rtv 

e^srdcou^ oi oKiyoov , 'iva fjctjoev Tfa^stKevojj ^okoo. ort 
fjch 8v iiT sig T^? TrokiTiKyg dy^vag STvn^ostog s^tv, kr 
slg T«j clfJbtKiag rdg ^iodriKag, iirog 6 %ct^a>CT>;^, diravrsq 

pta, ad eos, penes quos haium eft rerum poteftas, fiunt ora- 
tiones; quae multitudini, raro haec andieiiti, moleftiam affe- 
runt; neque vero in fermonibus familiaribus, in quibus de 
rebus ad vitam fpectantibus agimus, aut cum ciuibus, autami- 
cis, aut propinquis: quibufcum, aut de rebus, quae ipfis €ue- 
nerunt, diirerimus; aut neceffaria aliqua de re confilium capi- 
tnusi aut admonemus; aut hortamur; aut bonis illorum gra- 
tulamur; aut rebus aduerfis vna dolore afficimur. vt interim 
illud taceam, fermones eiufmodi, propterea quod fint iniu- 
cundi, ne patres, aut matres, pati poffe; fed illosquoque, non 
fecus ac fi alterius gentis lingua vtentem audirent, interprete 
opus habituros. Atque haec quidem funt, quae deThucydide 
a me quam verifTime pro viribus expUcata funt. 

L. Nunc non ab re fuerit, ea etiam perfequi , quae de 
ipfo nonnuUi dixerunt; ne quid praetermififfe videamur, Ac 
neque ciuihbus certaminibus, neque famiUaribujj collocutio- 
nibus, hanc illius dicendi formam conueaire, oraneSj fana men- 

te. 
« Re£lius neutro genere 2. Sylb. 

/Poft DE T.HVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 939 

i^oXoyria-iia-iv cl fxri ^isipS-ct^ftivoi rrjv ^tctvoiav, «AA* sv 
rco KcLJci (^va-iv joiq alcB^tjcstg sxovTsg. STri-x^si^Sa-i ^i t<- 
vsg iiit u^o^ot a-o<Pi7cL\ Ksysiv , ot< to7? [isv Tr^og -vci^ 
d%A</t«? svxsv^eiq •TroL^saKSvaa-fJLSvoiq kclj rd ^Uctia Ae- 
yaa-iv , iKs<riv STrtrn^siog irog oxa^aKr^^' rolg ^s rctg 5 
Wo^tKctg TT^ayfjLarsia^ SK^ps^aatv , aiq fisyaKoTr^STcsiaq 
rs SsH Kouj asfxvoKoyiaq yLOj KaraTFXri^sciiq , Travrog fid- 
Ki<rot TT^oa^fjKSt ravrtiv ci^rKslv r>jv C^^aaiv rriv yK<i)rrri- 
fiariKrjv rs kolj dTrri^yj^ttx-ifJLSvriv , kc^ r^OTTtKriv , Kcuj 
s^rjkKayfUvriv r^v sv sSst a^xrifiaroiv stt) ro ^svov Kaj\ lo 
irsoirrov. 8 ya^ ctyo^aiotg alvS^coTTotg, id' e7nit<p^ioig, 
V yji^orsx^atg , 8^s rotg aAKotg , ot firi fjLsrsa")(^ov ctyct)- 
yrjg sKsvSs^iii , ravrag KavaaKSVcii^sS^oui rdg y^aC^oig' 
«AA' dvo^oiai ^td rcov syKVnKiObv fjbaSrifidroov stt) j»jro- 
^iKriv rs Kouf <pi\oa-o(piav sKrj^-vSoa^tv, oig 8oh (pctvrjasTouf 15 
ri^TCiJV ^svov. fj^ri ^k rtvsg s^.rsx^t^^o-^xv Ksystv, ug i rcov 
f/.sS'' savrov 'sa^ofisvoov roxcx^ofjt^svog avyy^a^^svg, 
iirug sy^a^ps rdg Wo^iag, dKPid ruv kuS' savrov ovrcovj te praediti, fatentnr. Sed funt fopl/iflae quidam haud cbfcu- 
r', qui ad populares quidem fe con2,'ieirus parantibus, et de 
rebus iuftis difTerere volentibus, minime accommodatam effe 
hanc dicendi formam ; fed iis, qui ad liiftoricas res nac^andas 
accedunt, quae magnifico ac fublimi dicfndi genere, quod ad- 
mirabiiirarem faciat, opus habent, omninvT aptum elfe dicant: 
quibus quidem maxime conuenire, vt in hoc fe diOionis ge- 
nere exerceaiu, in quam non vlitata, et oh foleta vocabula, et 
tropi, ac fjgurae a communi confuetudine at horrentes, et per- 
egrinae , et magnihcum quidciam habentv^s , inducuntur. 
Non eivim haec forenllbus, aut jis, qui fedentarias (vr vocanr) 
et manuarias artes e.xercent, aur ahis, qui nulla liberaU do8ri- 
na fint excuhi; fed viris in omni difciphnarum genere, rum 
in vherorica ac philofopliia exerciratis ; quibus nihil horum 
peregrinum videbirur, fcripra effe affirmanr. Sunf etiam, qui 
dicanr, hunc hiftoricum, cum ira fuam hiftoriam confcriberer, 
non ad pofteros fpeclafle: fed ad eos, qui fuo rempore viue- 

rent: 940 DIONYSII HALICARNASS. 

otg iv ^ V ^(ci^SKTOg %f ^V/jL60? 8Tog Xa^CCKTTif bT tU 

T^g ffVfi^ii\$VTtK8g , HT ilq T8g ^iKav(K8g ccymug , sv 

cU Oi^T SKKAtJTlU^OVTSg, KOj ol ^iKU^OVTSg , ^'X» '^^'^^ ° 

&iiKv^i^f}g vTreS^STo, (rvve^xovTc^. 

5 va, H^og fih ^v T»fi olo^svHg ^ovm Hvdui toov «t/- 

wai^evTUV , dvayvQovcui ts koji a^vvslvcuj Tfiv G^kv^i^h 
^iccAsKTov, TcivTa Ksysiv 'ix'^ > oTi to t8 Tr^dyfiaTog 
dvctyKoCiov Ts KOj X^naiJf^ov ciwctcnv' 8§h yd^ «vay- 
KcciOTS^ov ysvoiTO , 8^e 7rokvct}(psXs?-s^ov' dvai^^onv sx^ 

'® t5 KoivS QiH , ohiym ircLVTa.Traa-iv dv&^ciOTrm TSra 
TTOi^vTsg , ooffTVS^ sv Tcclg 6\iya^x8fjt,svaig, rj Tv^avvnfis- 
vaig TFoXsciv. sva^iS-fjbtjTot yd^ Tivsg slcr)v o\ irdvTa toc 
(3>8KV^'i^8 a-vfJL^aKsiv ^vvdfisvot , xct/ i^' kToi %&)^<c 
i^t]yn(rsoog y^afif/^aTiKtjg tvia, Ts-^og ^s Ti^? stt) tov d^- 

rent; quibus haec dicendi ratio in vfu erat. quae neque aj 
ea certamina, in quibus aut confiiia capiuntur, aut iudicia ex- 
ercentur, vtilitatem vllam affert: ad quae quidem certamina 
jtequp fenatores, neque iudiccs eiufmodi conuenire Jolent, 
quales vult Thucydides. 

LI. Ad eosigitur, qui Thucydidis orationem ab eruditis 
tantum viris et legi et intelligi debere arbitrantur, haec ha- 
beo, quae dicam : quod res neceffarias atque omnibus vtiles 
(nihil autem his aut vtilius, aut magis neceffarium) e communi 
vita toliunt, ac paucis tantum hominibus propria faciunt, VC 
in ciuitatibus, quae aut paucorum dominatu, aut tyrannide, 
premuntur, rieri folet. Qui omnia, quae in Thucydide, con- 
iedtura affequi poirmt, ii faciie numerari queunt: et ne illi 
quidem pauci nonnulia fine grammatica explicatione confe- 
quantur. Ad eosautem, qui Thucydidis orationem ad vete- 

renx 
f Pofl n h&^nroi locus meo fuiffe leclionem : oTc ?i/ It&M» 
iudicio mutilatus eft, videtur- xtoi: yvuiii^oq. (vt infra in con- 
que librarius a yvuetiio?, quod ciufione huius loci, p. 26j. v. 
hoc membrum finiret, ad x?^- 49- i"^ta edit. Hudf.) k^^' kKH 
Cii^oi, quod in fequenti effet ungt^e^egov r» VTt" uiM^pors^uv Ae- 
pofitum, transfiluiffe. quodfae- yQiisva li^sT&auintv, THv»vriov £»• 
pe in confcriptionibusaccidit. g^aoizev , w; «t* £<« hogiKxg ■irgsc' 
coniicio igitur, talem quam- yyixriluq ^ifftjV^f*»! mt»j b x»g, 
piam in iBCorrupto e^emplaii Sjilb. g Ma^ DE THVGYD. HISTOR. IVDICIVM. 941 

%ct7o»' (2fov dva<pi^ovrug r^v Qhkv^i^h ^tccAsKrov, ug 
J;? S rore ctv^^(t>7roig ^crctv (rrivri^ii, (^^ctx^i dTrix^t] fjLOt 
Xoyoq Kouj (Ta,Q^yiq , ori , ttoAAcov ysvofjLivm 'hS-^v^crt 
Tiara. rov Yle^oTfovvritrtaKov Trohsfxov j^rjro^cov rs kolj Cpi' 
Xocro(p(i)v, iih\g avroov Ksx^fjra] ravrn rij ^iaKsKrcp, ^ 
^^' ol TTS^i 'Kv^OKi^rjv KO^ ' Avri^^mra kolj ^ Avcriav pV- 
ropsg, 8^' ol 'TTs^i K^iriav KotJj 'AvriS^svrj Kcfj\ ^svoC^oovra,, 
EojKeariKOi. sk ^tj rbr&jv ctTrcivrciJV ^riKog s<riv ^ dvri^ 
TTeciirog sTTirsrri^svKcog ravrtjv rvv s^firivsiav , Iva^iaK- 
Koi^ri T»f aKKag (Tvyy^a<pslg. orav fMSv isv rsrafJHsvfjLS- jq 
vcttg avr^ X^^^^"^^^ ''^'^ fxsr^icog , &avfji.a<rog sqri , xctf 
»Jg '^ crvyK^irtKog i^i' srs^co' orav ^s KardKo^cog kou^ 
aTTSi^oKciAcog , fJt,nrs r8g Kat^^g ^io^i<^oov , fi^rs rrjv wo- 
corrira o^m , fJLSfLTrrog. 'syoo ^' '8r avxfifj^dv Kouf 
aKocTfJLrirov kol\ l^iconKtjv rf]V Wo^ik^v sJvctj TT^ayfjLarsiav 15 

rem ac illis tempoiibus vfitatam dicendi rationem refeiunr, 
iieque obfcuro, neque prolixo mihi fermone opus erit, quibus 
illud dici poteit^ cum multi effent Athenis et oratores et pbi- 
lofuphi, quum bellum inter Pelopennenfes atque Athenienfes 
geiebatur, neminem tamen reperrum efle, qui liunc dicendi 
modum vfurparit, neque Andocidem, neque Antiphontera, 
neque Lyfiam, qui oiatores erant^ neque Critiam, neque An- 
tilthenem, neque Xenophontem, qui * Socratici omnes. Ex 
his omnibus hunc primum exftitifle conflaf , qui hanc dicendi 
foimam affe£\arit, vt omnibus aliis hiftoricis in dicendo prae- 
Ibret. quam quidem rationem cum mediocriter ac parce ad- 
hibet, ita fe admirabilem praeftat, vt nemo cum eo confera- 
tur: cum vero eam inepte et ad fatietatem vfque afllimit, vc 
nec tempoiis, nec menfurae, rationem ducat, tum vero repre- 
hendi debet. Equidem neque fqualidam et incomtam, aut 
rudem in liifbria traclanda orationem piohoj fed talem, quae 

pocti- 

g Mah'm cum articulo tsT; infra quoque haec articuU el« 
7676 u-j^^uTtoti. Sylb. lipfis rcpetitur. Sylb. 

, „ , . k Omnino leeendum cvyi 

h Perperam ui exemplan ^^^^, comparabtUs. Sylb. ' 
eft A../«.. Sylb. , j ^ Socraticam pbUofo. 

i M»Um i «»jf : quanquam fbandi ratioiiemjkciabantur. 942 DIONYSII HALICARNASS. irctvrcc-TTcKrt 'TroitjTtx.tjv , aAA' ^ ex* oKiyov SK(is^itjKvta.v 
Trjg sv sSsi. dvict^ov yct^ 6 Ko^og , koui toov TTcivv dfi^m* 
ri §s c-vfjjfMST^iu, 'KavTaxiji X^^^^H'^^- 

^ v3'. El? sTi fjLot ytaT aAstTrsTcLj \6yoq ics^t tuv fH" 

fifjtrofisvm Tov avo^a , '^riTo^m ts v.a\ (Tvyy^aQ^sodv, 
"' uimvs^ Ttg Kctf aWoq , ek t^v crvvTsKstav ttic; v^koSs' 
ffscdg , OKVOV os Ttva Kccj TToKKviv svkd^stav rifjuv Tra^s- 
Xuiv , fiv "^tva Tra^da-xcofJLSv dC^o^fjLriv ha^^oKrig Tolg 

10 'Tra.vTa cvKo(^avTsiv slaj&octv, aWoT^iav Ttjg sTTtsiKSiag, 
ri KSX^VfJ'sS<^ '^ctf TTS^) Tnq Koyaq Kouj Trsp tcl iiS-ri* oJg 
Taxa. Qda-Kavov t; kouj KaKori&sg 'Tr^dyfjLa ^o^ofcsv , si 
tif? fJirj KaKodq Tn fJLtfH^ast x^^lo-^Mvaq Tra^dyofjLsv koj^ 
" ira^sx^f^^Sa rdq y^a(^dq avToov , €(p' aiq fisyt^ov 

IS kC^^ovav sKslvot , Kctj ^t dq TrKaTnq TS fJLSyaKjaq SKTfi- 

poeticum quiddam habeat ; neque vero omnino fit poetica, 

led tamen paullo extra communem vfum euagetur. nihil 

enim eft moleftius, nihil fatietate iniucunilius; modus autem 

rebus in omnibus vtilis eft. 

Thucy- Lll. Supereft adhuc, vt de iis oratoribus et hiftoricis, 

didem q^j hunc noftrum funt imitatl , ah'quid dicam : quod ad huius 

*T'r'f bperis abfolutionem vel maxime requiri videtur. quae res ve- 

' rendum nobis efle monet, ne quara reprehenfionis occafio* 

nem iis praebeamus, qui omnia calumniari folent; qui talem 

poftea de nobis accufationem proponant, quae a noftra moi 

deftia, quam et in moribus et in fermonibus fecuti fumusj 

longe abfit. quibus ftatim odio ac maleuolentia facere videbi- 

mur, fi quos in medium proferamus, qui reilam Thucydidis 

imitandi viam ignorarunt ; eorumque fciipta producamus, 

quibus illi magnopere gloriantur, ac magnas etiam diuitias 

cumu» 
/ 'et' ohiyov fic accipi hoc cviKpiiuv ix.iv , conducens quu 
loco poteft, vt «Ti ^fax" fupra dem. Sic v. 12. poft Tt^uyii» 
p. §65. V. 9. alioqui poflfet delideratur l?r<;^e<f«v, ttoiSv, vel 
etiam legi ir o?.tyuv, in paucis. ahud eius generis verbum, 
Sylb. ^ _ S^lb. 

m Ante usTrt? deeffe vide- n Keftius forfan xeegegx't**' 
fur tal« quodpiam commacion, ^tt^fratterimus. Sylb. 

9 Scri' DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 943 

fJLYI^l ^ICC VTTOXplCC KCt^' VfJl^OOV tOiCCVT)] ySVfJTCtf , TO fxh 
STTiTifloiv TiCri y,CtJj fJLSfJLVrj^^C^ TOOV ^fXU^TfJfJ^SVOOV avTol^, 
Boi(TOft.SV' TTS^l hs TOIV KCCTO^^Ct)(TCCVTm 6V Tr] fXlfl^CTSt, 

iLiKpd TTfiOi&svTsg STi^, KccTccTTccvcrofjLSv ccvtS tov \oyov. 5 
<Tvyy^a<^S'j)v fjLSv h cc^xaim , oa-oc Kcifis gicisvouj, 0^;- 
Kv^iha fXifxriTtjg is^s)^ sysvsTO , KUTct TccvTci ys, kccS-' oL 
ooKSi fLuKi^cc Tcov uAkct)v oiccC^s^siv , /tctTct Tyjv yX(t)(r- 

CTYlfJCOCTiKnV , KOLj a7r^^;^Ct<4)|«.ft';?!' , KOLf TVOirjTiKriV , KOUJ 
^SVtJV Xs^iV , KOUf KCCTO, TOCq VTTSO^^XT^C, KOLj iroXvTTKoKiiq, 10 

xctf s^ ei7roK07r?,g ttoKKcc (rrifjLccivsiv 7r^oiyfjLa,Tcc ^nKofJLS- 
vccq , KOLJ oicc fxocK^H Tccq ccTrccocrstg Kccfi(2av^crag vorj- 
a-sig' Ko^ 'sTi "TT^cg TSToig kcctcc t^^? (TKaisg kol\ tvstvKoc- 
vrjfjLSvag SK Tfjg koltoc (^v^nv a-v^vyiccg, kolj ^o' sv ccTTcta-rj 
TroirjTiK^ X(liie,<^v 'ixovTocg a-xyjfJLccTio-f^Lbg , l^ uv rj TrccvTa i$ 

cumularunt, illuftremque funt gloviam confecuti. Sed, ne 
qua de nobis eiufmodi in animis hominum fufpicio haeieat, 
ab omni leprehenfione abftinebimus, nulla de cuiufquam er- 
ratis raentione facta. de iis tantum paucula cum dixerimus, 
quae ad eius imitationem recle funt expreffa, orationi noftrae 
finem imponemus. Hifloricorum ergo veterum nullus, quod 
e(]uidem fciam , Thucydidem e(t imitatus in iis, in quibus ille 
maxime differre ab aliis videtur: qualia funt; * vocabula glof- 
fematica ; item vetuflarum. poeticarum, peregrinarumque di- 
ftionum vfus, hyperbata , et perplexitates quaedam, fenten- 
tiae breues , quae paucis plurimarum rerum ligniHcationem 
comprehendant; in quibus redditiones, quae priori particu- 
lae refpondeant, longe petuntur ; praeterea rudes atque a 
naturali connexione abliorrentes quaedam hgurae, quae vix 
in ipfa arte poctica vUum reperiant locum; ex quibus illa in 

oratione 

ScriptuscodexhabetyAwfl'- TfiiictTiy.^v pag. 939, v. §. et aii- 

ffjj/xatvTixvjy : quae ex y>.uaax et bi. Sylb, 
ev,tJi>4'iiv facta lit compolicio. 

fed eam fcripturam tum com- * Vocabulis, quae aion ab 

poht'onis infuleiitia redarguit, omnibus pailim, fed proprie 

tum duplici TT fcriprum yAwT- ab aliquagente, vfurpantur. 

DION. UAL. VOL.VI. P p Vidc 944 DIONYSII HALICARNASS. 

Kvfictm^ivri rd KctAcl, kcij a-/iorov nrcLqix^^^ "^***? ^V" 
roAq dcrcicpsicx. 'Trcc^fjkBsv sig ryg Koyaq, 

vy, '?f}ro^Ct}v ^s Ayiy.oS^svtjg fMovog , coa^Trs^ rm 
ccWcov ocroi f/Jyct rt iLct\ KufXTr^ov soo^uv irotiiv sv Ao- 

5 yoiq , ^roo Kcq ©HKV^t^^ ^■/iXmriq sysvsro Kcira. ttoKKcc, 
jcctf TTPocriB-fjKS roiq TroKiriKolq Xoyoiq Trcc^' SKsiva Koc- 
^oov , aq Hr 'Kvrid^oov , krs Ava-iciq , ^r 'lcroK^a.Tt]q , ol 
Tr^MTSvcrctvrsq roov rors pyjropm , sayjjv d^srdq , P tcc 
rcixri Ksyoo kcl\ rccq (rv7^o<pa.q , kojj r^q rovaq , xo/ ro 

■^^ TrtKPov , KdJi ro 'T^vipvov , Kctj rtjv s^eysi^8<rccv rcx, TrccS-tf 
^sivorrirct. ro ^s KocrocyXoG-^rov rrjq Ks^sct^q , kojj ^Svov, 
KoJj 'TroiyiriKov , ^x riyYicrciiMSVoq STrirri^stcc roiq ccKjjS-ivotg 
dyrZcri , 'Trcc^sKiTrs. Kdu\ 8^s rm (xx^^^rm ro irsTrKciL' 
Vf^fxsvov SK rl^q Kocroc (pvciv dKoKaSiciq , Kocj ro croKoiKO- 

^S (pcivsq , ^yciTnjcsv' dKK' sv rolq crvv^Sscriv 'ifjcsivs , rcclg 
fj.sr oc^oKcCiq kcju; t/] TroiKiKiO, , KcfJj rca y.rjdh ocTrKStg 
cicrx^[^<^riTov SK^Ps^Siv vor^iiu , Koa-fjcoov tyjv Q^aa^iv rocg 
■^l 'TroKvTrKoKHg vorjasiq, Kctj yroKKcc ^riKiarocg sv oKiyoig, 

oratione obfcudtas exnftit, quae tum omnes venuflates cor- 
rumpit, tum orationis virtutibns tenebras offundit. 

LIII. Ex oratoribus vero Demoflhenes repertus eft vnus, 
qui, vt alios quoque, qui magnum aliquid atque illuihe in ora- 
tione habere viderentur, ita et Thucydidem in muhis eft re- 
bus imitatus, ac ciuilibus orationibus eas ab illo fumtas virtu- 
tes adiunxit, quas neque Antipho habuit, neque Lylias, ne- 
que Ifocrates, oratorum fui tempoiis pvincipes: illa, inquam, 
quae veluti fulmina quaedam funt in oratione, et maximaia 
quandam vim obtinent; atque illa, quae acerbum quiddam, et 
aufterum, et acrimoniam illam habent, quae ad motus animi 
concitandos plurimum valet. Illam autem obfcuram, quae 
\nius gentis eft peculiaris, et peregrinam, ac poeticam di- 
frionem, veris cerramiiiibus minirne apiam ratus, omifit. ne- 
que, quod in Hguris vagum eft, et a confequentia naturali ab- 
errat, ac foloecifmi fpeciem prae fe fert, id adamauit: fed in- 
ter confueta fe continuit, orationem commutationibus ac va- 

rietate 
/) Vide p. 934. V. I. 

^ II- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 94^ 

jtitf hcc ficcKOH Kofjn^oaivctq r^v dKoA8&ia.v , Kcq sk Tci- 
^0,^0^8 rcl sv&vfxiijbLccra. (^s^ia-uq. k^riKo^a-s re Kaj 
'TT^ocsSrjKt rolg n ^fjjULtjyo^uolg koui roHg oiKoLViKotq Ao- 
yoiq , rjrrov ^h stt) roov ioMTiKoov , oc(.^/i\s7s^ov ^' stt) 
roov ^rjfj,o(Tioov dyoavoov. 5 

v¥ . @ff(rco 0' s^ clfjL(pojs^oov Traoctosiyfiarct, 
CT0AA4J1/ ovroov oAiyct , Kouj roiq dvsyvodKocri rov clv^^ce. 
deK^vra. s?i ^ri riq avru> orjfxyjyo^ict, rrjv fJLSv vTTo^gcriv 
h/jicra Tre^) rS Tr^oq QictcriKsct TroKsfjLH , Tra^UKaA^cra 
<?£ r^q 'A^^^vainq fJLyj Tr^oxsi^ooq avrov a^aS^oj , ooq '^rs 10 
rlriq OiKSiaq avroov ^vvdfJLSOoq d^iOfjLUX^ TT^og rijv t5 (3^- 
(rt\sooq im aoyjiffriq , 8rs rrjq (rvfjLfJLaxiy-^ii Tmrodq ka{ {2s- 
(iaiooq roov kivovvoov dvnAijyofjLSvtjq. Tra^aKaKsl, r av- 
riq , '7ra^a(rKsvacrafJLSv8q r^v kavroov ^vvafJAv, (^avs^sq 
sJvoji rolq^EWfjo^iv, ori rov vtts^ rrjq d-Trdvroov sAsv&spfaq 15 
Kiv^vvov VTTOfjLSvSariv , sav nq stt' avraq i'ri' tt^o ^s t5 
Tra^SirKSvdS^cbj , TT^STtisiq biK sa Tr^oq raq "EWrjvag 
UTToq-sWsiv , riig KotKscrovraq avr^q stt) rov TroKsfiov, rietate exornans, cum nullam fententiam fimpiiciter ac fine 
aliqua figura proferat. perplexas vero et intricatas iilas fenten- 
tias, quae breuibus multa fignificant, quaeque in longum pro- 
tenduntur, atque admirabilia enthymemata habent, et imita» 
tus eft, et in forenfem ac ciuilem orationem intulit; parcius 
quidem in priuaiis, copiolius in publicis ac popularibus ora- 
tionibus. 

LIV. Ex muhis autem pauca qnaedam exempla profe- 
ram; quae tamen iis, qui in eius fcriptis verfati funt, fatis efle 
queant. Eft autem apud iilum concio quaedam , cuius argu- 
menrum eft de hello aduerfit! regem ; in qua hortatur Athe- 
nienfes, ne temere illud lufcipiant; qui])pe qui neque pares 
copias habeant, neque fociis fidehter ac firmiter periculum 
fubituris vti poflint. f-Iortatur autem eos , vt, compararo ex- 
ercitu, Graecis oflendant, li quis aducrfus Graeciam bellum 
fufcipiat, fe periculum pro cornmuni libertate adituros. ante- 
quam autem les com])arentur, legationem ad caeteros Grae- 
<0S, quae eos ad bellum cohortetur, quod fcilicet iUi Jion fint 

P 2 obtem- 946 DIONYSII HALICARNASS. 

aig 8% v7rci>c8(rofJLSv8g. tSto \al2m to votjfjLct, ncfrs- 
(TzsvctK&v re kcl{ kcrxrifictTusv '^Toog' »Ov^s)i ^rjTra tuh 
UTrccvrm 'EAXrjvm ry]Ai>c8Tov icp' sctvrM (p^ovwsi , oq-ig 
o^oov vfjLiv xtkisg fjcsv iTTTrsctg , ^ oTrXiTccg ^s, ocmg ocv 

5 gS-£\}j rig, vccvg ^s r^tccH,o(Ticig , 8X ^^si kouj ^swstoui, 
fjcsrdc r8TCi)v dcr(pcc\strccr' ccv riyHfJCsvog a-ooSrjvc^' yn^v, 
SK fjcsv t5 •/.ctksiv rih^Yi , ro ^slS-c^ , kocv firj rvyjirs, 
cKpccfjca^Tslv' SK ^s t5 fjcsroc t5 Tra^ciarKSVcicrcccB^ciuf roc 
vfJLsrs^cc ccvToov , STricrxsliv , ^sofjcsvag (rdo^siv , kclj sv si- 

10 ^svcjui 'TTccvrag ri^ovrccg s<rt." Tccvra. s^tiAXaKrctf fjcsv sx, 
rrig TroA.AtjgicctJj (rvvr]&8g roig 'TroWolg dTrayysKiag , icdu{ 
Kpsirrovoc s<7tv, h tcara rov idtcorriv' 8 fjch scrKoritrcui ye, 
8^' ct(ra(^^ ysyovsv , cai^s s^nyn^rsodg ^slcBcif. d^^dfiS' 
vog T dTTO rrjg -Tra^acrKSvrig Ksysiv / ravra STriTtSrj- 

obtemperaturi , mittendam non arbitiatnr. quo qnidem fumto 
argumento , ita hanc fententiam difpofuit ac conformauit: 
,,Nemo Graecorum omnium ita fretus erit fuis opibus, quin, 
vbi viderit, vobis praefto effe et mille equites, et armatos pe- 
dites, quotvoletis, et naues trecentas, venturus et fupplica- 
turus fit, illis adiutoribus tutidime fe putans incolumem fore. 
proinde fi vos vocabitis, rogandi erunt; ac ii preces non vale- 
bunt, fpe decidetis: fin autem, copiis inftrudtis, velira conti- 
nueritis, rogantes feruabitisj neque dubium efi:, quin omnes 
ad vos venturi fint". Haec quidem a communi et vlitata di- 
cendi forma abhorrent, atque iis praeftantiora funr, quibus 
muhitudo vti confueuit ; neque tamen ita funr obfcura, vt 
enarratione egeant. Ab ipfo autem belli apparatu exorfus, 

haec 

q IUud vv&^xsfj [quod in tione dicit: «fwv «/V*? ixeyhviv 

vulgatis pone l-^Trioit; legitur] Zvvccniv ixovrcti;. Sequ. v, fcri- 

additum ex DcmoftJjenis ex- ptus liber habet r§tu>ioff!iii;y 

emplaribus, (in oratione de communis generis iine. quod 

CAajJjhus, p. 134. Ed. Francof.) cum vlitatum non iit, ego vul- 

fed cum id verbum nequeMo- gata exemplaria fequi malui. 

reUiana editioagnofcat, malim In iifdem v. g. legitur kt^x- 

pro eo participium «vT«?:ficut lix^TeTv. [pro vulgari s^pxiix^'^ 

etiam f^/pianus in fua expofi- reivj Sylb. 

r Ea- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 947 

e^tr j>'Er< roivvv tt^ootov fjbh Ttjg irct^cia-x.svyiq, co av^^sq 
'ASrrjvouot , y,cij juisyiTov , iSTCi) oictKsiiO^oui Taq ^ yvodfMocq 
vfJLoiq, Ct)g SH,a,<rov skovtci 'Tr^oS-vfiooq, ti av osyi, Troirj- 
covTct. o^aTS yoi^ , 00 ccvd^sg ' AB-rjVctioi , oti, ocrct fisv 

WCdTTO^' UTTUVTSg (vfislgj s{2iiA^S-t;TS , KO^ fJLSTCt TCtVTOt % 

10 'TTPciTTStv cLVToq SKctTog sctvrb) TT^ocriKSiv ijyriactro, 
U^sv 'ttcjotvoS' vfioig s^sd^vysv ocrct ^s sl^a^-i^BrjTS ^isv, 
fjLsra Tctvrct ^s ci7rS)2A.s^JUTS sig dWrjKag, c^g avrogfjLsv 
£Ka<rog y Troiricroov , rov ^l TrXrjo-tov {^ru ^sovru) TT^ci- 
^ovru , 80 sv Tra^TToB-' vfuv sysvsro." kolj yu^ svruv&u 10 
'TrsTrAsKTUf fMv r; dicivota 'TroAvvrAoKCog , AsAsktuj J' sk 
rrjg KOivorrjTog slg rrjv ucrvvjjS-rj (p^acrtv 'sK^s^^riKorw 
(pvAcirriTcui ^s ro Trs^irrov uvroov sv tm cruH^sl. sv ^e 
rrj fisytTij rm kutu ^tXiTnr^ ^rifjDjyo^ioov KoLf r^v u^X^^ 
svSvg iiroog kutsctksvuks' i^YloWoov , o) uv^^sg 'A&rj- ij 
vuioi, Aoyoov yiyvofJLSvoov , okiyH litv kuS"' SKcitTrjv sk- 
KAfjcrtuv , TTS^] dov ^iKfKTVog, cc(p' ii rrjv sl^rjvriv 'siroiri- 

haec fubiungit: ,.Piima itaque et maxima inftruciionis pais, 
Athenienfes, Iiaec elt; vt quifque vltio alaciiter omni officio 
fiingi velit. illud enim videtis, Athenienfes; quaecunque vn- 
quam vniuerfi vos voluiftis, et poflea quifque pro fe gerenda 
exiftimauit, nihil vnquain vobis e manibus eft elapfum : quae 
vero voluiftis quidem, poft autem alius alium refpexiftis, tan- 
<]uam ipfe nihil, proximus omnia fa£lurus effet, in iis nihij 
vnquam praeftiriftis". Haec fententia muhis eft modis inuo- 
luta, ita tamen exphcata, vt a communi vfu loquendi ad info- 
litum dicendi genus tranlierir. feruata eft tamen in perfpicui- 
tate granditas. In maxima autem illa adnerfus Philippum ora- 
tione ftatim initium quoque hoc paclo e(t comparatum: .,Cum 
multae, Athenienfes, orationes in omni fere confilio de iis 
iniuriis habeantur , quae non vobis modo, fed reliquis etiam 
Graecis, a Phihppo, ex quo pacem fecit, inferuntur; cumque 

certuna 

r Eadem exempl. liabent dem v, g. liabent TPot; iAAi/Aw?, 
yvuiiai; u/iwy. Ex iifdem v. 5. Ab iifdem v.9. abfunt inckifa, 
additum inckifum «5/4er?. Ea- tu SSovtsc. Sylb. 

P 3 X Ib- 948 DIONYSII HALICARNASS. 

trcLto, 8 fJLovov vfJLAQ, dWoi Ketj T»V «AAi^? s (^^EWrjvctg') 
eiousi' ncuj 7ra.vTCt)v su olo ot< (pri(Ta.vx(t>v y ccv , si Kouj 
fitj 7roiS(n t5to , kclj ksysiv (^oslv^ xof Tr^dTTSiv d.Traa^t 
'TT^ocTfiy.siv, oTTooq iKsivoq TTccvcrsTa^ TYig t/jS^etw? xctf oiiirjv 

5 ^coa-gt , sig tSto vTTtjyfMSvcc ttcIvtcc to. w^dyfjLctTct Kaj[ 
w^osifjbsva. 0^00, ot>TS ^s^oc/.a. fj.ri ^XdcCl^nfJi^ov fjih siTrslVt 
dAyjS-sg ^' ri , si xct) Asysiv aTravTsg gjS^Aof-S-' ol Tra- 
^iovTsg , HcfJf Xff^oToysTv vfiiiq , s^ cov oog (^a,v\oraTa, 
SfjLsWs rd TT^dyfj^aS-' s^siv , ^k dv ^ySfjLcuj ovvaS^oj^ 

jo X^^?'"' > V ^vv , laTS&rjvcuf.ic ofioia os Tiroiq e<r( /tct- - 
Hfiva' ^ ,,E<V OisS^s , c'i ftsv 8osv av avTov s^vv^&ricrav 
TTOiYiiraji Kaaov , fiyj TraSsiv a sOvXd^avT dv Ta-ooq , t»- 
T^? fjusv e^aTrardv al^slcB^cti fJLaKXov, rj TT^oXsyovTa )3/c6- 
^fcijctf" vfJLiv ^s SK 7r^o'p'p>7a-sot)g •noKsfiricsiv j xctf Tav^' 

J5 SQoq evj eKovTsg i^ccTrctTacS"^," ev ^l t&J >c^aT<Va' rm 

certnm mibi plane fit, dicturos effe omnes, etfi re non idetn 
praeftent, opoitere tum verbis, tum veio rebus ipfis, profpice- 
le, vt ille abrtineat ab iniuria, meritafque poenas luat: eo de- 
ducta proieclaque omnia cerno, vt verear, ne, quod dicam, 
contumeliofe illud quidem, fed vere tamen, dici poflit. ego, 
fi, quod niaxime contra remp. foret, oratores omnes fuadere, 
vofque fuffragiis vellris comprobare voluiffetis, nihilo dete- 
riore loco, quam nunc e(i, fuilTe remp. futuram arbitror". 
His limilia funt et illa: „An exiftimatis , cum ille eos, qui ni- 
hil ei nocere, lorfan, ne qnod defrimentum acciperent, cauere 
potuerunt, per ftaudem opprimere, quam indido bello ag- 
gredi, maluerlt; praedicturum vobis bellum efle, ac denun- 
ciaturum, antequam inferat? praefeitim dum ad illius fraudes 
ita conniuetis, vt voiuntario decipi videamini". In illa autem 

omnium 

s Inctufum "EAAsfva!-, et v. g. citatus eft p. 6io. v. §. et hi' 

5«7v , addita ex vuls;. editio- fra p. i68- iuxta Ed. Sylb. aC 

nibus ; in quibus haec oratio vtroque in loco uvtoI 5t /xsf za- 

infcribitur Pbilrppica teriia. ^uv. eli: autem defumtus ex Sylb. eadem Philippica. Sylb. 

t Locus hic fupia (luoque u Scri- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 949 

^iKavuctiv TM 'TTsoi t5 Ts^pdvs y^ct(p£VTi Aoyct) , Ttjg $;- 
^.tTTTni ^sivoTriToq , rj " KciTS^^ciT>iyst Tctg TToAsig , fJLvri- 
o9'*)?, iiTCt) Triv ^tdvoiccv s(rx>}fJ,ccTiKS' mKclj i^ksti tt^oo'- 
TiS-tjlutt, oTt TTjg f^sv oofMOTriTog, )jv £v oig y.ccS-ctTTa^ Tiviv 
ycccTSTV av^iog OiAf^Trog , s^tv ihHv , hs^oig Tfsi^cf.- f 
S^ijvcuj (Tvvspri y Ttjg ^s (piAccvS-^ot^Triagj t}v tcc Koncct t&>u 
'TTPccyfLciTcov sySivog 7rs^i(^cc\6fjLsvog Tr^og vfjjug eTrAciT- 
TSTo , vfJLslg y.ocKocg 'jroi^vTsg Ti^g y.cc^7r8g saofiicra^Bs," 
y.au( ev olg Ti^c 77^00 i^ovTccg Tcp ^tkiTnrtd tcc 7r^dyf/.ciTcc 
'TTocvToov ahi^g aTropcctvst tcov (ruu.^s^yiKOTb)v Toig 'EA- lo 
Kri(rt KcCKcov , kcctcc Xs^iv '^T(t)g y^cc(pct)V jyKcujTOt, vri 
Tov 'H^ccKKsa Kojj ^rdvTctg Ti^g Ss8g, st 7' stt d\riSs7ccg 
^soi cry.oTrsHS^aji ^ to yccTa-\psu^'saSctf ycu, ^t 'ixS^ocv t< 
Ksysiv dvskovTccg sk fjcscm, Tivsg aig ccKriScog tjcrav , olq 
dv siKOTcog Koui S^tyaioog Ttjv toov ysysvyjf/Jvcov ahiav stt) IJ 
T^v Ks^aK^v dvaSslsv aTravTsg , tj}? ofJLoi8g T8rci) 

omnium ludlcialium optima oratione, quae tie On^ona fciipta 
elt, de Philippi calliditate, qua ciuitates deuicif, mentione il- 
lata, lic fententiam confoimauit: „Sed nihil praeteiea addo 
de crudelitate, qua Phih'ppus contra eos, qnos vnquam fupe- 
rauit, vflis ert, quamque ahi etiam experti funt; huraanitatis 
autem, quam ille apud vos fimulabat, qua reliquas fibi res fub- 
iecit, vos, quod fauftum feh'xque fit, fructum tuHfris". Prae- 
terea vbi eos, qui res Pliilippo prodidifle*^, omnium Graeciae 
calamitatum auctores fuiffe oftendit; haec ad verbum fcribens: 
,,Atque hoc, per Herculem, atque omnes deos, fi, mendaciis 
remotis, ac omni in dicendo maleuolentia e medio fublata, 
ex veritate conliderari oportcat, qui fuerint illi, ad quos meri- 
to ac iure eorum, quae eueneiunt, cauffa referri debeat; ii 

fane 

u Scriptus liber habet v.cctz- perioribus editf. pone a-^oTtu- 

yfaytfKB/, errore ambiguo. miiii eBo^ legebaturj abeft a vulg. 

imperfeclum v.an^^qxTviyst vi- editt. In eifdemv. 14. tiffiufcri- 

fum efl: conuenientius, quam ptumprotjfffls'.': etp.^^o.v.i.sl'- 

plufquamperfeclum xay£Tf«T-.j~ fo( t<; u-j. Eft autem petituslo* 

"/■/jv.ei. Sylb. cus ex orat. ^ro Corona. SyW, 

K Indufa il; [quae iix fa- 

P 4 y 'i*itt' 950 DIONYSII HALICARNASS, 

'jTcL^ iiLa,<Tn roov TToKscov sv^otr ctv, i-yj, tiq sfjLor ol, oV 
riv (itT^svri Tct ^iXiTrTrs 'TT^dyfjLccrcc kcju{ KOfii^ij jj^iK^d, 
'jroXKoLytiQ ir^okeyovxm rifxoov Kctij Trcc^ctKaA^VTCOv xctj ^i- 
ect.(TKOvxm rd (^sAri^cc , rriQ i^tag evsK alcrx^oKe^^siccg 
5 ra, KOiv^ (TvfMCps^ovrcc Tr^otevro , r^g vTvdqp^j^vraq sKcti^oi 
'KoXiroLq e^aTTciroivrsg Kaj ^iaC^Ssi^ovrsg , scog ^^Kng 
kTToiyjcrav." 

vs . Mvoia TTa^a^siyfjLara (ps^eiv ^vvaifiriv dv sk 
rm tS /\t]fj(.ocrS-6V8g Koym, roov rs ^rifjLriyo^iKm kc^ rm 
10 ^iKaviKm , d Tra^d rov QiHKv^i^a Kars(rK6va<rcui yja- 
^aKr^i^^a , rov sv rtj KOivrj Kctj (Tvv^Ssi ^iaKsKrco rriv 
s^aKKaytjv g%o!/Tct. d\K , l'va fLrj fiaK^ors^og t5 ^soV' 
rog Aoyog ysvoiro fxoi , r8roig d^Ke(rSs)g Y iKavoig iitrt 
Qs!^aioo(Tctj ro Tr^oKsifjbsvov, hk dv oKv^^raifjLi rolg d(rK^(ri 
15 r8g TroKiTiK^g Koyyg vTToriS-scQ-ajj , rclg ys ^i^ rdg K^i- 
crsig d^iar^Q^p^g ert (pvAdcr^racri , AfjfjLocB^svsi (rvfiQt^kca 
%^??(rc£(W£y^? , QV dTrdvroov '^r.xc^m K^drtTOV ysysvfjcB^cti 
TCSiSofjLsSa , ravrag fitfJLslcBaj rdg KaraCKSvdg, sv ctig 

fane in omnibus ciuitatibus, ifti, non mihi, fimilis effe repe- 
rientur : qui , cum adhuc paruae, nec fatis firmae, eflent Phi- 
lippi vires, etfi nos, quae optima eflent, et doceremus, et ad ea 
hortaremu;;, ipfi tamen, priuati ac turpis lucri caufla, fingulis 
decipiendis ac fuis ciuibus corrumpendis , communem vtilita- 
tem perdiderunt; donec eos feruos effecerunt". 

LV. Poffem quidem fexcenta ex iis Demofthenis oratio- 
nibus, quae vel in deliberatiuo, vel in iudiciali genere fcriptae 
funt, exempla proferre; quae, a communi et vfitato dicendi 
genere abducta, adThucydidis imitationem funt expreffa. fed 
ne longius, qiiam ijariit, excuvrat oratio , iis ero contentus, 
quibus rem propoCtam fatis confirmatam putamus. Illud in- 
terim eos, qui fe in cinilibus orationibus exercenr, quique iu- 
dicio funt integro , admonere non pigebit, vt Demoflhene, 
quem omnium oratorum optimum fuifle fcimus, confiliario vfi, 
ea tantum ab illo petant, in quibus et breuitas, et acrimonia, 

et 

y 'iKxvui «ff;] Forfan reQius Inxmi; bV/. Sylb, 

z Fere DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM. 951 

lovog , Kouf ri fjcsyaAoTr^e^Trstct, xctf ctf (rvyysvsi^ rctvrctig 
d^STcf^ , ivcicriv dvS-i^MTTOig slcr) Octvs^c^- Tclg ^* ccivi- 
yfMci.Too^sig •KctJi ^vcr/cct,rafxa.&r;r8g , y-cfji yoau.uctTrA.m 
s^riyrjoscov ^sofjusvctg, Kctf ^ TToAy ro pSi^cccravio-fMvov, 5 
xot) ro croAoiKoCpccvsg sv rolg crxVf^ctTKTfxolg sx^crag, 
fJLriTS SavfjLcc^eiv, ftrirs fjcifjLslS^ctjj. ivct ^s crvvsKodv s^ttoo, 
dfjcOorsea fjcsv sw' lcD^g ^riKodrd shoj , rci rs fjctj cra^^oog 
sifiyjfj.sva VTfo rS crvyy^a.^pscog , 'licjui ra TT^ocrsiKriH^OTa 
c-vv rcclg dWaig d^srdig rf]'j crad^rivsiav, i^x. g%5< Koyov, lo 
ff.jdyx.ri ^€ ofjLoXoys^iv, K^sirrova rcov drsKsTS^oov sJvcuf ra 
rsKsioTS^a , kolj toov dd^avs^sooov ra y sfjt.(^avs<TS^a. 
* t/ iv fjLaS-ovrsg aTracrav rrjv didKsKrov t5 crvyy^a- 
Oscog siraivifjisv , kclj ^ta^ofJLsSa Ksysiv , ori ro^ig KaS' 
savrov ^criv dvS^coTTOig avrd @8Kvdi§t]g sy^a\ps, crvv- ^5 
riSri TrdcTi koj yvco^ifjca ovra, rifjLm os Koyog avrco rcov et vis, et robur, et magnificentia, aliaeque his affines virtutes 
omnihus perfpeftae infunt: aenigmarica autem illa, et intel- 
leclu difficilia, ac grammaticis enarrationibus indigentia, quae- 
que figuras nimis curiofe conquifitas et foloecifmi fimiles ha- 
bent, neque admirentur , neque imitanda fibi proponant. at- 
que (vt paucis dicam) fi quis et ea, quae obfcuritatem habenf, 
et quae cum aliis virtutibus etiam perfpicuitate funt praedita, 
pariter imitanda ibtuat; id recium non efl. necefle eft enirxj 
fateri, perfecliora imperfectis, clariora ohfcuris elTe meliora. 
Quo igitur argumento Thucydidis vniuerfam dicendi formam 
laudamus; quaeue nos ratio cogit, vt illum fuae tempefiatis 
hominibus, quibus nimirum illa et nota eflent et vfirara, con- 
fcripfiffe; nolhi vero, qui poft eramus futuri, nuilam ratio- 

nem 

z Fere affirmare aufim, le- v.\\t. Sylb. 
gendum efle ^oau xe ^i(iicceiJ.i- a t» izuBovtsi; alibi quoque 

vov: de qua commutarione fu- notafTe memini. ahoqui vlita- 

pra quoque dictum, ad 9919. lius ri ■xujo^mii. Sjilb. 952 DION. HALICARN. DE THVCYD. HIST. IVDIC 

v<rs^ov s<rofxevcov ia tjvt, 80' SKf^dWofisv sk tmv ^mct^f)- 
^ioov y,cLi TMv eKKAf](Tim aTracctv jriv ©HKv^i^y Kspiv <yff 
ax^ri^ov ctAA' ofMoXoyHfxsv , ro oiyjyrificiriKov fis^og 
avTijg itXYiv okiyocv iravv S-civf/,ciq-&)g s^siv , Kouj sig %a- 

5 (raq shoj rdg X^siaq svSstov ro ^s ^yifMriyopiKov 8% 
ccTrav elg fx(fLri(rtv STrari^siov sJvctf , ci?\.?C oarov stw avr8 
fispoq , yvce^S^fjvoji fjLsv aTTaciv avS^ooTTOig svtto^ov , Ka^ 
raiTKSvaS^fjvcf^ ^' hx aivaa'!, ovvaTov. r^rm ^ ri^loa fjLSv 
sJxov (Tot TTS^) ®mv^t^8 y^clc^siv , 0) '^skrt^e KoWs A<t 

20 Xig Tb^^s^oov, 8 fir,v d^^tjShs^a. 

nem habuiffe dicamus? Neque vero omnem Thucydidis or^- 
tionem, tanquam inutilem, e foro atque iudiciis eiiciendam 
efle putamus; fed eam quidem partem, quae in narrationibus 
confumitur, praeter pauca quaedam , mirabiliter adhibitam, 
atque ad omnes vfus accommodatam, confitemur: eam vero, 
quae conciones habet, non plane omnem ad imitandum idO' 
neam. eOTe; et qiiae eiufmodi eft, faciiem quidem omnibusad 
intelligendum effe, fed imitatione prorftis exprimi nequaquam 
polTe. His ego tibi, Q. Aeii Tubero, vir optime, iucundiora 
quidem de Thucydide potuilfem fcribere, non tainen veriora- 

b Perperam in exemplari fcriptum «3/w. SjlL AIONT- [ AIONT2IOT AAIKAPNA22E02 

riEPI THS 

AEKTIKHS AHMOZ©E^NOTZ 

i^ElNOTHTOS. ]' 

[DIONYSII HALICARNASSENSIS 

D E 

ADMIRANDA VI DICENDI IN 
DEMOSTHENE.] * hO)!/ , x,ctf rd ^ K^vrs^i^ovTcl 

'KH , TTv^ei roov ^ 7r^oysvofZSvci)v , rirokv eTred^s^s rriv 
v7rs^j2o?\.}iv sg ro x.atvicB^oLj rccg ^iccvolctg , roov r STHXSi' 
^ricrscDV '7;s^irs-/yn(ysi , xcfj\ (tJ;) rm rtijLoo^ioov aroTt(ci. 
■iLa\ rriv slio&vlav d^MO^kV ruiv 6voy>circi)v kq rcc s^ycc dv^ 

. . „et illae, quae feiins, res, quas alibi accidiffe acce- 
perant, fuperare ftudebant, vt, propter reriim a fe inuenta- 
ium nouitatem, ingenii laudeni quaererent, quod nouas ini- 
micorum adoriendorum rationes magna cum folertia inuenif- 
fent, et noua fuppliciorum genera excitaflent. Quin etiara 
vfiOitam vocabulorum fignificationem in rebus arbitrio fuo 

muta- a Ad explendum hoc T/ju- 
cydidis exemplumdefuntquin- 
<]ue voces cum dimidia: ,,'£^5!- 

tia^J re vv tcc tuv toAe — . 5^7^. 

^ In exemplari u^^vifft^ovTce. 
Sed i^v^ffi^oyra non folum in 
Tlmcyd. [p. 194. Ed. 0.y#«. ] 
fed et in praecedenti tra^atu 
p-SS^- v.i.et 8- -5^/^. c In exemplari addita etlam 
alia fcriptura Tr^oyfyev^nifmy, 
quae fupra quoque exrtat p. 
%%6- V. 10. Ibidem k ro x«<- 
v«(t3«'^ legitur etiam fupra p. 
t;S6. V- II. fed in Thucydidii 
exemplaribus efl ri y.xtji^jOo^^ni- 
demque fupra p. %%6- v. 3. SyW. 

d De 954 DIONYSII HALICARNASS. 

f^KXct^ctv iri diKo.iddcrsi. roKficc fjLSV oiAoyig-og , dv^Picc 

(piAsTcti^og svofjLiS-/j' fjLsKh'/i(Tig ^s Tr^ofjLyjS-f^g ^ ^sikioLsv- 
'TTPSTTrjQ' ro ^s crood^^ov , 78 clvccv^^8 '7r^oa"x,tjfjLa.' kolj to 
ir^oq a.Tvctv ^vvgrov , STTiTrav a^yov to ^' sfjLvrAf^KTCog 

5 o^v, dvo^og fxoi^ct TF^oa-eTsSrr ^* ctcrCpaAf^at ^s to stti- 
p^AsvcruS^cLf , d^TroTPOTTriq 7r^o(^a,(ng svKoyoq' kouj o fjLSV 
"X^ctKsTTaiVCiJV, TTi^og dsi' o os dvTiKsyoov clvtcsj, VTroTTTog' 
STripaKsvcTciq ^STig, Tvyjjdv ^ (■^^^) «^yvsTo^- xo^ viro- 
voricrag , STi ^sivoTS^og' 7i-po^HKsvcrag ^s , owctjg fLfi^h 

lo a.vTU) osricr&i, t^^ ts STai^tag ^iaKvTtig, 'kujj t^? sva^vTiHg 
S/tTrsTrKrjyfLSvog. aTfKoog os, o (^Sdcrag tov fjLsKKovTa 
'Aa'Kov Ti o^cLv , sTryjvsiTO , xctf o s7ri'KsKsv<rag tov fjLij 
^iavoifJLSVQV. Kctjj fjLtjv '/tcfji To Pvyysvsc t5 'sTaioi'^^ dK- 

KOT^iCOTS^OV lySVSTO, Qld TO STOifJLOTS^OV S~iVCJU\ d.7t^o(^CL- 

mutaiunt. Nam inconfiderata audacia, fortitudo amicorum 
ftudiofa exiftimata eH:: confiderata vero cunilatio, timiditas: 
fpeciofa vero modeltia, ignauiae praetextus: et adhibere pru- 
dentiam , ad rem cmnem, quae fufcipitur, in re qualibet fe- 
gniries exifdmabatur: at vefana celeritas, viri fortis oificio ad- 
fcribebatur : cautio vero in iteranda deliberatione, fpeciofa 
negotii detrectandi materia, qui iracundus, is fide dignus, at 
qui ei refiftebat, fufpectus: qui vero infidias paraueiat, li res 
ipli fucceflifiTet, prudens dicebatur: et fi aliorum libi paratas 
prouidiflet, prudentior habebatur. qui vero profpexiffet, ne 
qua re indigeret, is amicitiae diiroiutor, et aduerfariorum ti- 
mens vccabatur. In fumma is Jaudabatur, qui alterum in in- 
iuria praeuertiflet, et qui alium, nihil tale cogitantem, ad hoc 
ipfum impuliffet. quin etiam fodales cognatis anteponeban- 
tur, quod fodales ad audendum line mora paratiores eflent. 

Nam 

d De «s-$i^A£ta diftum ad Ibidem codex noflier baryto- 
P'S88' V. II. Sylh. nfcs habet o/~aJtw4 : fed conue- 

nientius fupra dixwr-^i p. 889. 

e Inclufa TEabefta T/^wcjy^. v. g. itidemque in Thucyd. 

exemplaribus : minus recle. editt. Sicp. 955.^.3. re£liusff$ac 

Seq. V. eaedem T/j/^c^r/. editio- uv-^q, vt in Thucyd. exempl. 

■nes habent: ini^Av avTwv ^e^coi. et fupra p. 880. v. 13. 

fThu- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 955 

(r(<rci)g roXfia)). «' ya,^ fjLSTct rcov Keifzsvm vofjMv a)(pe- 
Asiag ctj jotavTcui ^vvoooi, aXKct Trct^cc i^q 'tict^s?urctq 
TrXsovs^icc. y.ctj rclq U a-(pclg avr^g T^i^siq i ^ rco &si(k) 
KOJl vofxiuci) fjLuXAov SKectrvvovro , ri ru> KOivri ri Tvctoctvo- 
fxrja-aji- rd rs ctTTo rcov svavrict)v KctAcog \syofjLsvct , kvs- S 
Isxovro s^ycov (^vXctKri , ^ sl TT^kxoisv , kclj ^ ysvvctto- 
rYiri, dvririfMOo^yiccta-^-aJi rs rivd , ttso) TrKsiovoq liv y rj 
ctvrcv fjLri TrpoTraSsHv. Kaj c^/Lot si Tra ctoct ysvoivro ^vv- 
aKKoLyr,<; sv rco ctvriKct TT^oq ro oltto^ov (sKursoc^ otoo- 
fxsvoi , 't(T%vov , ^K sxovroov ccKKoBsv^ ovvaixtv." ri fjch 10 
iiv s^yiKKctyfjLSvri kou Trs^irrri S koj syKaracTKSvoq , KOLf 
roHg sTrt&STOig KoafjLOiq aTraa-i o-vfnrsTrKri^oofLSvri Ks^tg, 
rjg c^og kolj Kavcov (5)>iKv^iO}ig , ov ^Ss^tg iiS-' vTTS^s^^ci- 
Ksro ru)v iTTiysvofjLSvcov , iir '^ Sfitfiria-aro , rotavrri 
rtg riv. 

Nam hiiiiifmodi coetus, non vtilitatis canfa ex legibus, fed 
auaiitia contra leges (labilitas, fiebant: nec rani iurisimandi re- 
ligione, quam fcelerum communicatione, fidem inter fe con- 
firmabant, et quae ab aduerfariis probe dicebantur, ea ad- 
mittebanr, fi opibus praeftarent ita, vt illorum infidias cauere 
poffenr, non autem ex generofitate animique iimplicirate. 
Et vnufquifque hoc pluris faciebat, fi alium pro iniuria vl- 
cifci poffet, quam {\ ipfe ab alio non lacefferetur. Et d forte 
reconciliandae gratiae caufa iusiurandum inter vtrofque in- 
terponeretur; id tum valebat, propter difficulratem praefen- 
tem, quod vires aliunde non habebant". Talis fcilicet eft 
dicendi modus , qui a communi f^rmone defle^lit, et mult? 
habet fuperflua, er arrificio rhetorico varioque ornamenrorum 
fuco plenus eft, cuius '1 hucydides aliis norma e(t er re^mla, 
quem e pofterioribus nemo vnquam vei fuperauit, vel imita- 
tus eft. 

H. Al- 

f Tliucyd. editr. habent tw empl. defunt inclufa v. g. 
Seiw woiivi. fed no(ha leclio vi- Sylb. 

detur magisconfentanea. Sylb. g Iii Cr)cl. Bodl. vo/ >i iyKxr. 

h in exempl. e(l: fT-//vjVaro, 

j(7^'Corrupte in exempLirieft fed l{i.m-^sxTo legendum effe, ~ 
ii-xox; tsxoKy- Iii eodem ex- perfpicuunieftetiamexp.943. 

V.7. 955 DIONYSII HALICARNASS. 

^OK^crcc Kctra.(rKivriv ts Ka\ i<TX^y "vriv Tr^og i^ic^Tfjv sx^iv 
Aoyov Kcul ofioiOTyiTct , tvoKKhc; \lsv sV^g Hct/ cLyca^^q 
ctv^^ag 7r^orcc,Tccg , a-vyy^ctCpslig re 'a.cjl\ (ptkocroCpiig kojJ 

5 '^rjTo^oLg. ytaui ya^ o\ Tccg ysvsaKoyiccg s^svsyKavTsg , KoJj 
ol rag TOTriKag Wo^iag ir^ayiJLaTSvarcifisvQi , jtctj o\ tcc 
(pvariKd (^iKoa-oCpyiTavTSg , kclj o\ toov ri&iKMv ^iaKoyoov 
'TToti^Toui , dov rjv TO XooK^aT iKov o toacKaKslov 'Trdv f s^ca 
TLKaTooyQg- ko^ o\ t^}? ^rifiriyo^tK^g , ri S^iKaviK^g , arvv- 
■ 10 TaTTOfMSvoi Koy8g f 6Kiy8 os^iv TrdvTsg TavTrjg sysvovTo 
Tfjg TT^oai^sasoog. STsKsiooa-s ^' avTfjv Kotjj sig aK^ov 
fjyays Trjg i^iccg d^STfjg ' Ava^tag o Ks(pdK8 , Kard T^g 
avTHg X^ovag To^yia ts Kctf (^HKv^t^ri ysvofjLsvog' Tig ^s 
YjV ri ir^oai^sa^ig uvtS, kouj Tig rj ^vva^ig , sv Trj tt^o 

15 TavTfjg ^s^)jKot)TCJUi ypa(p>j , Kcuf 8^h ^sH vvv TrdKiy vtts^ 

Simplex II- Alternm aiitem dictionis genus, tenue nhnirum et 

genus fimplex, quod et compofitione et loboie communi et vulgari 

dicendi, loquendi modo peifimile apparet, plurimi quidem egregii 

1''0(i y- auctores, cum hiftorici, tum philofophi et oratores, amplexi 

fecit. funt. Nam et qui genealogias, refque certo loco geftas con- 

fcripfere, quique de naturalibus fcientiis traclauere, et qui 

dialogGS morales, vti tota Socratis fchola, vno excepto Plato- 

ne, et orationes vel ad populum, vel ad iudices, compofuere, 

hoc paene omnes dicendi genus vfuvparunt. Verum ipfe Ly- 

fias, Cephali F. quiGorgiaeThucydidifque aequalis, illud per- 

fecit et ad fummum perduxit, vt hoc illi proprium fuifle vi- 

deatur. Quis autem eius fuerit characler , et quaenam ipfius 

eloquentia, in priori tracla^u demonftrauimus, fic vt de iifdem 

iam 
V. 7. Ibidem mox ^ S' ir^^x cum ait h t^ v?o ravTtt; yea^^, 
legitur etiam in Lollitii khe- fiibaudiendumTJjTffJTw/ «fxa/- 
dis. alioqui maluerit fortaffe ccv /vjroVw, qua veterum ora- 
aliquis »>' StvTs^x: ficut et p. torum Atticorum charafteres 
958- V. 13- '■f/rjj At'4'/j ^j^iMHT^. expofuit, Lyfiaefcilicet, etlfo- 
Sylb. cratis, et ifaei. vnde etiam co- 

i Perperam inexemplarieft gnofcimus, quo ordine etloco 
AvsetQ, etiam in fequendbus: poni debuerit hic naclatus; 
€t quidem aliquoties. V.pen. poft //«£?/« fcilicer. Sylb. 

k In DE ADMIR. VI DICENDI IN rEMOSTH. 957 

tcov avrcov Ksysiv ct^Ksast ^e rocrSro fjLovov sIttsiv , ou 
r^v ^iaTrcca-aiv d^fioviav ^roi ir^oq dWrikiiq q\ ctva^eg 
^ ^fjcocrccvro, rcig dz^ortjrccg cifM<por^aq rtjg Xk^sccq, di 
ttKsI^ov dKKriKoov dirsxiicri , ^ctif/.ovia, cTTra^ tt^osKo- 
fjLevoi rs y.n] rsKsmcroivrsq. x<tj 'ovKSt, ^ vrirri ^ Tr^og 5 
vTToirriv sv fjLHa-iii^ Koyov sx^i , »" t^tov h AvcTiH Ks^iq sv 
'TToKiriK^ diaKsKrCf) Tr^oq rrjv QnKV^i^ii. ri fUv yd^ kcc- 
rcLTTKri^oLCT^cM ^vvctrc/j^ rrjv ^idvoiccv ri ^e rj^vva^. }ic^ 
rj fjLsv a-v^^s^dfcjui kolj avvrsiva\ rov vSv h ^s clvsHvclj 
Koui ixclKcl^cli' Kcijj slq 7rcL&og sKSivrj Tr^oayayslv , siqio 
^' f]&oq cLvrrj KCLrcLTrja-cui. " ri isl raKKcL. Kcq ro f/^sv 
fiicca-cLa-S-aji , kc/Jj TT^oa-uvayKcia-cif ri rrjq @iiKv^i28 Ks- 
^su)g i^iov ro J' ctTrar^ja^ajj^Kaji KKs-ipof rd Tr^dyfiarct,, 
rrig Ava-iH. kc^ *] fjt,sv vsQors^oTToiia koj ° roKfJL^ov , rtjg 

iam quiddam dicere non fit neceffe. Hoc folum dixeio, duos 
hofce fcriptores harmoniam quandam perfeilam, quam Sixvx- 
cuiv vocant, inter fe fecifle; quod vtriufque (tyli extremitates, 
multum a fe inuicem diftantes, diuino fane ftudio conatiique 
fuam quifque perfecerit. Quantum porro apud Muiicos, a 
fummae et grauis chordae fono ipfe acutus et imus diftat; i^r^g 
tantum Lyfiana diclio, in ciuili loquendi genere, a Thucydi- ^^77»//- 
dea. Haec enim animum percellere, illa demulcere valet: cydiais 
haec contorquere mentem et incitare, illa diffoluere et lan- ^^'^(P"" 
guidam reddere: haec concitatos et graues affectus, illa lenes 
et mites in animum ingerere. Quin et alia vtriufque efTecia. 
Nam {Ibi proprium hoc habet Thucydides, vt violenter ad 
aliquid hominem impellat et abripiat; Lyiias autem furtim ir- 
lepat, et res cianculo demonlhet. Et ipfa quidem iioua fcri- 

bendi 

k In ora Cod. Bodl. iV. h-^p- ma, ^l^ t«aa«, [ita enim vul- 

nouxjro, vel i<f >>?,'* sWto, aut ta- gatae dant, pro rt JsrraAAa:] fi 

le quippiam. expungatur, aptior erit mem- 

/ Malim cnm articulo tqo^ broruni cohaerentia. Sylb. 

rtjv CiriTy/j. Sylh. Malim cum articulo, ra 

m TattiTOJ^lnoraMS.Bodl. ro?.iiy\?oj. Seq. v. ue(pu\ux fat 

iV. TBTov. belle quadrat ad fequenscom- 

n Imperfetlum iflud com- «la, y^ to ctnlvivvov. fed cura 

jpotius ratto. 95S DIO^fYSII HALICARNASS. 

t5 (rvyy^ct(psci)g olKsiov i^ea^' yj <5" dcrCpccAsdst Ka\ ro 
UKiv^vvov , rtjg t5 ^riro^oq' . . . ort 8k eTrtrfj^sv- 
crsi (pccivsrcLf 

dvsTriTJ^^svTOv sJvdui S'sAsi. P Kccrs(rKSvcc<rcti fisv tiv sKa.' 

5 Tgfct, Kcijj sig ctK^ov ys rfKSi rrjg ioiag Kccrcca-Ksvfjg' osttsi 

• ^s VI fxh stt) ro fjLoiKKov , y; tts^Pvksv, sJvcli ^oksIv ri ^b 

gTr) To i^rrov, 'Tra.PoiosiyfJbciroov ^s Ka\ ravjyjq rrjg Ks- 

Pscog ^Siv sv rco Tra^ovn oJfjccuj osHv. cvo fJLSv ^tj %apa- 

Krn^sc, 'aroi Ks^soog , rocr^rov dKKvKoov ^id<po^oi Kurd 
lo rdg dyooydc; Kof dva^sg ol TT^oorsvoravrsq sv avrdlg, 8g 

^is^tjKS-ov ^sivo) fjLSv sv rolg avroov s^yoig dfjcC^ors^oi' 

KaS"' ^'' i^^croi dKKriKoov fjcrav, drsKslg. 

y . T^/V;? Ks^soog fjv ri fjLiKrri rs kclj crvvSsrog sk 

rir oov roov ^vsiv riv o fjbh Tr^oorog d^fiocrdfJLsvog kojj ku- 
i^ ra^ri^crag sig rov vvv vTrd^-x^ovra Koo-fxov , slrs Q^aav- 

bendi foima et andax huius hifloiici propiia eft: fimplex vero 

tuteque incedens * inltituti ipfius oiatoris ; quia artificio in 

oratione non videtur **vti, fed eam incompofitam, nec affe- 

ftatam, efle vuh. Vterque igitur artificium feclatur, et ad fa- 

flie;ium ornatus quifque fui pertingit; ille fpeftat, vt maior, 

quam fit, effe videatur; liic vero, vt tenuior. Caeterum ai*- 

birror, iam opus non effe exempla vtriufque producere. Haec 

igitur duo funt diclionis genera muhum inftituto et ratione 

inter fe diuerfa. Scriptores quoque, qui in iis excelluerunt, 

quos recenfui, in fuo quifque characlere et ftylo excellunt, 

fed fibi mutuo prorfus dilfimiles funt. 

Medium III. Tertium dicendi genus mixtum eft, et ex duobus his 

diandl compofitum; quod quifnam primus ita temperarit, et ad illum, 

^'""^'^'quo nuiic ell, ornatum perduxerit, fiue Thrafymachus Chal- 

mixtum ' cedo- 

potius antitheton in praece- que notata eft, ad p. 6l6. v. 

denti membro refpicere de vlr. SyW. 

beat, opinor, verius effe kq^e- p lu MS. Bodl. U. xxreaKtv- 

/^toc: vt enim hic to sc/.ivSwcv «ff5vj. 

opponitur tw roAfi^jpw, ita tj? * Suppleui in Graeco Trfo- 

ysuTs^ovaiix magis oppofita eft «<?^<rtw?. Mart. 

v) k(^eMtcc, quam t» k(!^a?.iist. Ea- ** Addidi et %?»/<«»"'?) «-^^* 

dem coramutatio fupra quo- tov ?,oyov. Mart. 

q For- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 959 

fJLoLXO^ XctX'/,rid ovioq riv , coq oUtoji Qeo(p^ct<rog' sij$ 
a,\Ao(; rtg , «;c 'ixcd XiyBiv. ol S/cas^ujuLsvoi Kcij cLva.- 
&^sxpccvrEg , Ka^ 8 ttoXv ccTrocxovrsg t5 rsAsiooc-ouj , arj' 
ro^ciiv f/,Bv , 'lo-oKodrrjg 'AS-fjvctlog sysvsro' (p(Koc-o(pct)v 
^s, nXctroov I,co'fi^ccu}tog' riirm ya^ ctfjtjrixctvov sv^slv 5 
rm dv^^m sxs^sg rivctg , s^od l^yjixoaS-svag , fj rctvuy- 
'Kctix 'Koif x^^l^'!^^ K^elrrov cia-Kyj(rctVTa.g , fj rrjv Kak- 
XiAoytctv y.oui rctg STriS-STng '/CctrctcrKSvdg j^sXnov ^ ctTTO- 
^•s^ctfMSvyg. ri fJLSv iv (S)^a(rvfJLa,x^ Xs^ig tj XoiTvri , rtjg 
ovroog fis(r6rtjTog avrriv rtjv 7r^oai^s<riv soiksv £%5<!/ (TTrii- 10 
Sfjg ct^iav KSK^arcuj yd^ sv TTCiig, 'koui avro ro x^vcrifjcov 
iiXtfCpsv SKars^ag ovvdfjLSoog' oog 8k icrri '" j2iiXr!(rsi xs- 
^^'JTctf, Tra^d^siyfjia s^ svog (^S-;^croo) roov ^rifjbriyo^iKuiv 
Xoycav roSs' yiE^aXofjDjv fisv , 00 'ASrivaHot , fjLsracrxiiv 
SKstva ri %^ci'^ t5 iraXat^ 'kolj rocv ir^ayfJLaroov , rjviKa 15" 

cedonius , iudicio Theophrafti, fiue qiiis alius, non aMfim „ Thr/f- 
equidem affirmaie. Verum ex oratoribus Ifocrates Athenien-/;wrtc/j# 
fis , e philofophis Plato Sociaticus , id coluerunt, refumfe- '"^""^«-' 
runtque, er ad laftigium paene perduxerunt. Nam praeter '//"^'^1^ 
hos vix vlli, vnico excepto Uemo(thene, reperiantur; qui aut j,^/^/.,,^. 
ea, quae ad dicendum et neceflaria et vrilia funt, diiigentius ueexcul- 
feftati (int, aut venuftatem orationis, et aduentiiium verbo- '""' <» 
rum ornamentum et fplendorem mehus demondrarint. Ipfe .j^^^"^ 
quidem poftremus fcribendi Thrafymachi modus medietatem perfe- 
illam praefert, et profecio concinnam. Decenter enim texn- ilum. 
peratus elt, et ex vtroque genere, quod (ibi vtile iorer, dele- 
git. Oftendam autem exemplo, vna fcilicet ex orationibus 
popularibus, eum non limile vbique inftitutum tenuifie; quae 
eft: „Vellem, Athenienfes, in antiqua illa tempora et cauf- 

fas 

^ Eorfan rectius a:ToSe(?. V. Io///rtifchedis repoful. fed vi- 
II. perperam in exemplari detur anre hoc ipfum (3aAn'ff£< 
fcriptum fi^Tft),-. Sylb. deliderari aduerl)ium ««), vel 

datlui cafus nomen. Sequens 

r In exemplari eft ^^^§cii, inckifum Sticui ex iifdem Lulli- 
errore ambiguo. ego |3ba>j'(7£< ex ;;/ fchedis additum eft. Sylb. 

LION.HAL. VOL. VI. Q S Paulo 96o DIONYSII HALICARNASS. 

mooTrav aTrix^t] rolg vsms^oig , rm rs v^ayiJLuroov iic 
dvayyLci^ovrcav uyo^sviiv, act^ rcov iroecr^ivrs^m o^^cag 
rnv rfiokiv iTrir^oirsvovrm. ^ kch^ sirsi^ri slg ^ roa-^rov 
rifjbcig dviS-sro x^ovov o ^ccifjioov, oo^s .... rtjg 

5 iroKsoog uK^stv' rdg ^s (rvfjL(po^ag . . avr^g sictl 
r^rodv rd fiiyi^ct fJLtj Bsoov 'i^ya, shouj , fJLfj^s rrig rvxrig, 
dAAa. rcov ^ s7rifj!,sA}]B-evr&)v , dvdynyi ^s Ksysiv rj yu^ 
dvaicS-f^rog , ri •A.a^rs^oorarog s^^iv , o<rig s^afjLa^ravsiv 
savrov sri Tra^s^si roig ^iiXofjLSvoig , kdj T?ig srs^cov sTTt- 

10 i^8kfig rs ao] KaKiag avrog vTfocrx^f^si rdg alriag. aAig 
ydp Vf^iv Tra^shSoov X^ovog, koji dvr) fj^sv sl^t^vtjg , sv 
TroAsfjLCi) ysvsa-B-a^ , xoi^ ^id thv^vvoov , slg rov^s rov %^o- 
vov r^v fJLSv Tra^sk&Scrav rjfjos^av dyaiirocKn , rtjv ^' sttiS' 
cav ^ ^s^iodiv dvri ^' of&ovoiag , sig 'sx^^av kcuj ra- 

!I5 e^^X^^ '^?°^ dKKnkng d^piKsaS-c^. ko^ r8g fjiiv aKKag 

fas incidiffemj cum iunioiibus raceie fatis erat, ipfis caufis ad 
dicendum non compellentibus, ipfifque fenibus remp. probe 
adminiftrantibus. Verum, cum iam nefcio quo fato in haec 
tempora incidimus, vt . . . . ciuitatis attendere. damna au- 

tem eos et lioruin praecipua, ncn effe deorum ope- 

ra, nec fortunae, fed ipforum redorum, neceflario dicendum 
eft. Nam profe£io vel ftupidus, vel patientiflimus eft, qui fe- 
ipfum oflerat iis, qui eum damno afficere geftiunt, et ita ali- 
orum perfidiae malitiaeque occafionem praebeat. * Praeterita 
enim tempora fatis id nobis oftendunt , qui er in hoc 
vfque tempus per pericula praeteritos dies amemus , futuros 
metuamus, fatis, inquam , oftendunt, cum pro pace beflum, 
pro concordia mutua diflidia, inter noshabeamus. Et alios qui- 

dem 

s Paulo conuenientius fic curatorum : et mox 5»/, Quin 

legeris: -jvv 5', iTteth-^ ih toiutov. er v. 9. rec^ius fortaffis sxwov 

Ad fequentium expletionem fTn^rx^e^ei. Sylb. 

integricribus flbris opus eft. x Haud fcio, an verius fit 

Sylb. ^eliy.atv, metuunt', et mox plur. 

t In margine Cod.Bodl. U. s'xS?x;. Sjll;. 

TBTov. * Corrupia videmur et iti- 

u Reclius forfan eT'f*EA»jTwy, tricata. y For- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 96 1 

To ^A^^o? Tctjv dya^m s<rct)^^ov^fi£V' sv ^s roi^ KccKoig 
y rjfidvri fih , og r^q a?\kiii (rot>0^oyi(^£iv sl'ct)Ssv. ^i 
^r/TO. f/>e\Aoi rig uv yiyvcoa-KHv elTriiv , otco ys \v7ril- 
<T^cL\ stt) -vcig Tirci^icri za^ vofZi^^Siv stctiSsv ; ti ^riTcc 

^ £>^f<U TOiiiTOV , 60g fJlfJOSV STi TOIHTOV STCjj'-, 7r^Ci)T0V ftSV J 

iiv Tiig ^ictOs^Of^svag ir^og dWrjKag kcuj toov ptjro^ctjv kclj 
Tcov a,K\ct)v aTTo^Si^co ys , TT^oKsycDv TrsTfovS-orug Tr^og 
dXKrikHg, OTTSP dvciyKri rng dvsv yvcofu.f}g ^ (pikoviKSvrag 
■TrdcrxsiV' oiofMSvoi yd^ svccvricc Ksysiv dWnKoiq , 8k ai- 
crBdvovroLi ra avra Tr^drrsiv Tr^drrovrsg' 8^6 rov rcov 10 
kripcjdv Xoyov sv rct) srs^ci) Xoyco svovra. CKS^pacrS-s ydp 
sP d^y/ig, d (^n^^cTiv SKars^ot. Tr^oorov fjLsv , t} Trdr^iog 
'TToKirsia raoaxfiv avrolg Tra^sy^si , ^ \d<?ri yvct)crSrivaj{, 
KOj Koivorarri rolg TToXiraig acra Trdcnv. oTTocra fisv hv 
SKSivoov ryjg rjfiiTs^ag yvoofMrig 'iq-iv aK^Siv, dvdyKtj Ksysiv 15 

dem abundantia boMOriim fapere docuimus: at is in malis in- 
fanire vifus e(l, qui alios fapientiores reddere folet. Quid 
fcilicet quis commemorare queat, quo et ipfe dolere, et quod 
quali amplectendum aliis fiatuere confueuit? Quid vero con- 
fequetur huiufmodi , quod non amplius taie futurum efi? Pri- 
mum quidem digladiari inter fe oratores et alios demonilrabo, 
dicamque, id fibi mutuo iilos feciire, quod qui fiiierationecon- 
tendunt facere aequum eflet. Kati enim, libi mutuo contiaria 
dicere, non intelligunt, fe eadem omnino agere , et aherius 
verba in alterius contineri. Attendite quaefo ab initio, quod 
vtriquc intendant. Primum quidem ipfa reip. conftitutio dif- 
fenlionis illis caufTa eft, quae tamen cognitu facilis eil, et 
omnibus ciuibus commuMis. Quaecunque igitur ex iis rebus, 
quae noftri inltituti efienf, licuit audire, feniuies ipfi dicant: 

quae 
y Forfan legendum ^z^yvjvoq detur alterum, TfiTTSJv, vel 

jei^yf^ev, o; r. Seq. V. pcrperam TTfiiTrovTs;. Syll/. 
in exempl. eit ixeiioi. SyW. 

z In MS. Bodl. i%'.i-» n b In exempl. efl: fV'^»»" ^*^" 

ToiBTov. cuf cafu: minusconuenienter. 

fl *(Aov<KyvT«; monophtbon- P.962.V. t. legendum Tc.si tww 

gws in e.xempl. quocp.ie icri- vct>.c4joTiqm^ vel t«? jroiAa^oTSfs?. 

ptum efl. V. 10. redunUarevi- Sylh. 

Q 3 c Re- 562 DIONYSII HALICARNASS. 

rcov TrctActtOTB^m' cTrccra o ccvro) eTrel^ov ol 7r^s<r(2uTS- 

POl, TCtVTOL Js TTCC^a, TOOV sldoTCdV TTVvS-oiysS^dUl. TQlOLVTfl 

fxh 5v Tiq ri &^a<rvfJ^cix£ioq se,f^Yivsia. , fjbsa-yi " toIv ^vsIv, 
KOJi svz^aTog, KoJj sig . . TS^ag T8g Xci^ct-ATri^ciq 

5 sTrUai^ov dC^sT^iov. 

j'. . . . K^dTyg \s^ig , oq fisyirov ovofjLct 
h Tolq^^EWwtv . . . aymcL fMSv iiTS i^iov, «ts 
^rifioa-iov JdasvoL • . . VKTocfJLSvs , y^a(pdg (5^6 ct/v- 
Ta^ctfzsva TToKKoig y.oj KctKccg sig aTrcKrccv iosav Xoycav, 

lo ovTivcc xoL^cfHTri^a, g%e<v s(paivsTO fioi , ^ia irXsmoov fMSV 
B^rikoia^a tt^ots^ov ii&sv ^s KcoXvasi ko^ vvv &%) KsC^a- 
Kaim avToi Ta dvayKaioTaTa siTTslv oti Tl^g fJLSv Av- 
ciaK^g Ks^sodg to KaS-a^ov sxsi , Kctf to d-K^i^sg' ^Tf 
yd^ doxaioig , 8ts TFSTTOirifjLSyoig , ^ts yKooTTrjfJtaTiKO^ig 

1$ 6vofji>aa-tv , dkXa Toig KoivoTaToig Kajj a^vvrj&si^dToig kS' 

quae vero fciunt fenioies, haec nos ab iis, cum fciant, inue- 
itigemus". Tali iraque elocutionis modo vtitur Thrafyma- 
chus, qui inter duos alios medius eft, et concinne commix- 
tus , et, quafi iaculum perappofitum, ad vtrumque llylum 
comparatum. 
Jfoer/i' IV. Ipfa vero Ifocratis di£lio, cuius eloquentiam tota ob- 

'^f ^'' ftupuit Graecia, quique nuUam quidem forenfem caufam, nec 
priuatim , nec publice, perorauit, orationes tamen infignes 
quamplurimas in omni orationum genere compofuit, quem 
ftylum confedletur, ante haec latius oftendi; nihil autem ve- 
tat iterum ea, quae cognitu perneceffaria funt, breuiter et 
fummarim complec^i. Lyfiam itaque in verborum puritate et 
diiigenti contextu imiratur: nec enim verbis obfoletis, nec 
fucatis, nec fonoris, fed ma.xime vulgaribus et in communi 

vfu 

C KectiuS Twvoyfiv, Vtp.CJ^^g. x^&Titi ^i^tif rou (x^yirov ovofix kv 

V. pen. vel to7v Svo7v, Vt habent Tor« "E/AvjCfv stt) ^oyoi^ iaxviy.6roi;, 

fchedae Lollini. Ibidem in vj^ uyu-^u //ev «re ^v,y.ottiov vievx 

exempl. efl iyn^xroi; : parum TruTror' ceyuviTcii^^ViS, 7f. Ifocra' 

apte. Sequens comma fic ex- tejn autem a forenfibus a6Ho- 

plendum videtur: yo/' tfc «f^4)o- nibus abftinuiffe, fupra quo- 

T^fB? r^? X- Verfu etiam 6. lo- que auilor docuit p, 535". v. 7. 

cus explerificpoteft: >j $i 'lao- SyW. 

d Poft DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 963 

X^f^^' ^^i^/f-V Tf xct/ TTiS-ccvf] Kou{ rjosici s<ri, y.<^ Tri- 
(pivys Tfjv r^oTTiy.riv , co<r7r£^ sKSivtj tjjv aTrA^v C^^cccrvj' 
Tfjg 6 &8Ku^i$8 •/ca^ To^yiH Tyjv fjLsyaAoTT^iTrsiuv kouI 
(TsavoTfjTcc KcLf KaWiXoylxv civsiKr}(ps' KoLf sl^ {jlsv to ^t- 
^ci^cLj Tov ciy.^ociTfjv crctCpiTiXTa. , rt (^^Aoito , tyiv 5 
aivKyiv Ka\ ciKC(r(iriT0v s^firjvsiav STriTfi^svsi rtjv Ava-iH' 
f*V ^fi To KaTa7fkyi^a<Bc)j\ rco KaWst toov gvoucItooVj (Ts- 
fjLvoTfjTo. TS y.ouf fJLsyaXrjyo^iav Trs^iSslvoui Tolq TTpd- 
yfjLaeri , t^v sttiSstov kcjuj KaTS(rKsvacrfj>sv)jv (p^cctnv TCdv 
'TTSPi Fo^yiccv sKfjbSfjLaKsv. dfjLa^Tccvsi os, sv oig ai^ai- 10 
^STobi ^ TTOTS , T^q Tooyia vsa^^q crxfJf^ctTicrfxi^g (^rjAyara' 
To. yap dvTiSsToc ts kouj Tra^icra, kouj Ta 7ra^a7r?\.r](rtoc 
T^Toig, HTS fjcsT^id^ovTa, '^TS v.ai^co yivofJLSva , Karat- 
(ryjjvsi Trjv fjCsyaKoTr^i^rsiav avT^g, kcui sti fjcdWov sv o^ig 
Trjv svi^rsiav ^iMKHcra Kouj Trjv sv^vSfJLiav , ^i svKa(isiag 15 

vfu poficis vfus efl: moiibus ed accommodarus, ad perfuaden- 
dum appofitus, venufLUS, omne figurarum locutionis genus 
euitans, fimplicem et tenuem phralin ad eius imitarionem am- 
plexus : magnificenriam vero , grauitatem , fplendorem, a 
Thucydidis et Gorgiae dictione accepit: arque, vt auditori 
quam apertiffime ea , quae intendir, explicer, fiinplicem et 
inornatam Lyfiae dic^ionem adhibet: vt aurem ornatu verbo- 
rum in admirarionem audirorem rapiat, er grauitarem fplen- 
doremque rebus ipfis addat, ficfam illam et compofitam Gor- 
gianam expreflTit. Verum a decoro deflectit, cum pueriles 
Gorgiae figuras interdum imirans efflorefcere Oiragir. Anri- 
theta enim et fimilirer definentia, aliaque id genus ornamen- 
ta, line modo, nedum fuo loco coUocara, magnificenriam illam 
peruertunt j et praeferrim cum numerofe dicere , et inflar 

verfus 

</ Pofl rvlv «TAHvdeefTeputo pungendum exifllmarit ali- 
verbum o/«x«/, vel aliudfimile. quis, et pro hoc ^exviK^; for- 
5>/^. talTe maluerit: (icut fupra ^/ei- 

^xxicjiyf )i-x}.>.U7rlcixxTcc , p. 928» 

e ncre poft;wfa.'<^£T»«, etmox v. 7. quamcjuatn vea?sc fupra 
>safH?, habent etiam Lollifii quoque pro vfj!V(Ko« vfurpatum 
fchedae, alioqui et illud ex- p. l85-v-7- ^>^^. 

Q 3 / K^r' 9^4 DIONYSII HALICARNASS. 

fth Xctfi^dvu 70 cvyK^^ccLj ra, ^ctiV^svTct tuiv y^afji- 
fidTcov , Si svXat^Sicig ^s 7TotCiTaj[ to ^^^yVoscS^ctf Tivi t^v 
r^cc-^/^vvovToov ^iCiOKsi sy^ TrccvTog rpoTra tyiv ttspiooov, 
iic)6 TCimriv i?q^oyyvXr,v xctf TiViLvy^v , olKK vTTctyooyiyiriv 

5 Tivct, Kcjui TT^UTslav , Y^aj^ lioXkuc, dyy.cova^ , goctits^ oi 
fjcyj f KctT ivS-siccg hsovTsg TTOTct^o) TTOiicriv , g syKcc\- 
XooTtiC^ojxsvrjv. ravTct fjbSvTOi 'KoXKayj/i f/taK^OTS^av ts 
etvTriv TTois} koj dXriBs^^s^av, ocTraBri ts . . , ko^ 
'Travj^yv^iKrjv fidXXov , ri ^ svaymiov. roi^ os iva^a- 

10 ^siyfjLAdtv oktyov ^ts^ov , otuv o Kai^og dTratTri , x^fj- 
cofJ(.aj\. 

s' . 'H l\ lr\ YiXciCTmiKn ^idXsKTog j3«AsTct^ fjt>sv 
sJvajf tca^ avTr\ • fjbtyfjLa SKars^oov rm xa^aKTrj^oov , t5 

verfus fiiieie geftiens, leligiore et rimide vocales euitat, ca- 
xietque, ne concuifus afpeiitatem quandam indiicat. Omni 
autem modo peiiodicam ccmpolitionem quaeiir, et eam non 
rotundam conftipatamque, fed deduc^am er dilataram, et mul- 
tis anfiacljbus. vtflumina, quae non reclo impetu, fed mul- 
tis flexibus dedudta, feruntur, iniignitam. llli autem flexus 
periodum longiorem faciunr, er vbique etiam veriorem, quiii 
et afieiflus tolLmt; vt magis caufa panegyrica, quam forenfis, 
effe videarur. Paulo poil autem exemplis, cum fuerit opus, 
id oftcndemus. 
phtonis y Forma autem loquendi Platonica etiam a duobus di- 

^' '°' cendi generibus, vt ante^ diximus, compolitaeft, e fublimi 

nimi- 

f ViCiT eC^eiitiy fcil. yfa;///^?. b In exemplari edeyKUVievt 

alioqui et fingulariter inueni- mendofe. Sequens locus de 

tur nar' £u3i7av. Sylb. Flatonis dictione fupra in epi- 

g In exempl. eft syxaAo^r?- flolaad /'o?/>';)e/«w, p.758- v. 4. 

^oFevi^v: mendofe, Si quis^/KoA- ex hoc libio cirarus eft ; vbi 

vrK^ci^iviiv maiir, fiuatur fuo iu- traclatus hic latiori appellatio- 

dieio. Intia fane xfxaATftvxiv^j ne nominatur n^xyix.xT£ix yre^ 

Al^(5 eft, p. 174. [iuxta Ed. ruv^Arriy.uv ^yjTOSWv. Sylb. 

Sylb.li Sequens «AjjSeTffaiv ira 

ferri boc locopcteft, vt p. 975. i Supra p. 758. v. 5. legitur 
V. 6. Travyiyv^iiiii et aAi)2iv^ op- Siyixx : minus conuenienter. 
ponuntur. Syll/.. Syll^. 

k lu- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 955 

rs v^rjKS xctf t(rxv5 , ycct&ccTrs^ s'i^nraji fjLoi Tr^oTS^or 
TTS^^VKS ^' ^x OfJbOio^ TT^og dfJL^pore^ag r^Q %a^£t>CT^^aC 
tvrvx^^' of<a:i/ fj.h h rfjv icrxvnv .•■iof cc<ps\'ij kojj ciTroitf- 
Tov swtryi^&vn (p^cccriv, SKroTrcog fidsHci, s^i koJj (^iKoiv' 
&^(t)7rog. KccS-a^a ^'^ (rsy ycc^ cl7rox^(^vr(t)g yivsrcti Ka^ 5» 
oicivyytg, axTTTS^rcc oia(Pctvsi;-ctrci rm vufidroov dK^i- 
^r/g rs kolj KsTrrjj irci^ Y\vrmv srsoccv rm slg rrjv ctvr-^v 
^ictKsKrov Sioycca-fjLSvm. rnv rs Koivorfjrci ^k^ksi ronv 
6voficirui)v , Kouf rrjv (TaCprjvsiccv doTKsl, TTcccrng VTTS^i^yfTcc 
y.ccra(TKSvtjg siti&sr^, rs ^ Trlvog avrri ko^ 6 %v5? d I* 
T^? ct^%fit<0T>;T0? yjP^fJLct Kcvi Ks\ri&or(t)g STnr^sxsi' %Aos- 
^ov ri ri kclj rsSrjKog kcjuj fjLsq-ov oo^ccg dv&og dvcc^i^oo^rr 
xa^ , ua-TTS^ dTTo rm svoo^s?drooy KsifjLdovoov , ccv^d T<ff 
vi^sioc s^ ccvr^g (ps^srdjf kouj iirs ro Xiyvoov soiKsv Sfj.- 
(pccivsiv KdXov , iirs ro KOfjLipov S-scct^ikov. orccv §' slg '5 
rnv TrsoirroKoyiccv kcui ro '" y.dKKtov siTTS^iv , TToKKdKii 

nimirnrn et tenui: veruntatnen m vtroque non aeque exeef- 
lit. Quando enim tenuem, fimplicem, et nulia arte praedi- 
tam elocutionem affeclat, dici non potefl, quam fuauis et hu- 
mana fit. Nam et pura fatis et perfpicua eft inftar aquae lim- 
pidiffimae: fimplex etiam et tenuior, quam vlla alia earum^ 
quae ad eandem elocutionis formam elaboratae funt. Nomi- 
nibus vtitur communibus, perfpicuitati (tudet, omnem accer- 
fltum ornatum negligit. In eam etiam fordes et antiqua ilia 
inuenultas, fenfim atque tatenter iirepit; et iucundum quen- 
dam vernantemque florem fpirat, et tanquara a fragrantiliimis 
pratis aura quaedam blanda et mollis ex ilia promanat; et ne- 
que fonoram et ftridulam loquacitatem, nec ornatus infolen- 
tiam videtur prae fe ferre. Cum autem ad excellentem lo- 
tjuendi modum, et praecUrius genus diceiKli, vt faepenu- 

mer» 

k InclufaTsadditaexp. 75^. \jls-jo(; %vi?^-, u; ItI ij.)i?.u-j vat/ «^ 
V. 10. iiylb. ■zim yj4-f Sxixxsxijyu]/. Sylb. 

l Ad Trvoc in exemplaris 
margine adfcriptum eft hoc m Forfan reclius xaAA<5T£?V, 
fcholion: b ^i!nro<;/viTOi.b iTnui- Sylb, 

Q 4 n r«? 966 DIONYSII HALICARNASS. 

(tooBs 'Tioislv , afiisr^ov oofjLtjv XdQ^^ ttoWm x^^^''^ sav- 
rriq yivsxduf Kct\ yci^ afjdSTS^cc rrjg STS^ctq, Kcfji kcIkiov 
kKkriv{^8(Ta. , Kctj TTctxvTS^cc (pamrojc fjLsKccivsi rs 
" (y^?) '^^ cct^psg , }idb\ ^oC^ct) TTQisl Trcc^a.TrKyicriQv' sK- 
5 >tsi TS fZccK^ov diroxsivaca. rov V8v, (rvr^i^c^ ^sov sv 
ovofiacriv oKiyoii' s-kxs1tcui <5" sig aTt si^oKciKiiq irs^i- 
. (p^cccrsig , ttKStov ovof^ciroov sTTiosiKvvfjLSvrt ksvov vtts^- 

l^8Crci TS TU>V KV^iOOV KOUl SV Tri KOlVri Xi^^^^ KStfJLSVOOV, 

Tci irsTroirifjbSva C^rirfi ko^ ^sva kcli ct^;;^cti07r^f7r;;. fjLccKt- 
10 (^a ^s %5^(tta(^5Ta^ TTS^) Tiiv T^oTriKrjv (^^dcnv' TToKKri 
fjLSV o (y«^) sv ToHg STTiS-SToig , ccKai^og ^' sv Tcclg fJLS- 
TOOvvfjLiaig' <rKKr,^d os koj ^ (roo^iicra Tfjv ccvaKoyiav tv 
ralg fJLsra^^o^dig yivsTouj. dKKrjyo^iag rs 7rs^i(^ccKKsTcui 
fJLaK^ag '/.clj voKKag , krs fJLST^ov sx^crag , hts aai^ov, 
15 crxrifJLacri ts TroitjTiKolg scrxdrriv 'Tr^ocr^dKKnariv dri^iav, 
KcLj fJLaKiTcc To^ig P ToeyiSioig , dKai^oog kojj fisi^aKico^ uiq 

niero confnenit, ingenti impetu feni coepit, multo feipfo fit 
detenor. nam et miniis fiiaLus ert, et peius loquitur Graece, 
craffiorqne videtur, quam in altero: perfpicuitati etiam ofFun- 
dit tenebras, feiuentiafque longius deducit , quas contraxiffe 
eportuit. Adliibet autem circnmlocutiones inuenuflas, et in- 
anem verborum copiam ofleiitat: verbis-propriis et in com- 
muni fermone pofids reieftis, nouata, peregrina, obfoleta fe- 
^atur. Maxime autem in figurata locutione infolefcit. mul- 
tus enim efl et frequens in * epithetis , in metonymiis vero 
ineptus : quin et diirior, nec vllam in translationibus propor- 
tionem feruat. frequenter allegoriis longe dedndlis, et iis, 
quae nec modurii feruant, nednm loci temporifque rationem 
habent, vtitnr: In figuris pocdcis, quae faftidinm parinnt, ec 
praefertim Gorgianis, intempeftiue nimium et pueriliter fe 

iacl«t; 

« r«cadditaexp. ^j'^. v, 12. ptnm izsru-.vniv.r. fupra p. ySo. 
vbi etiam raox legitur «^orel- v. 6. tV.<u/yf<«a!(?, parum ad rem, 
v«ffa Tov vBv. ffvr^i-J^o'') hi Ssov sv Sylh. 

t^iyoK; ovoiiucivy hxuToi, dti etc. * Seu nominibus ad nornen 

r«? addita ex p. 760. V. 5. appofitis. 
Ibidera mox in exemplarifcri- f rofy/c*?] Supra diphthon- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 957 

£va.Q^vvsTajf Kctj 7ro\vTs\sicc rig (st)v) sv to7? Toi^Toig 
Tia^' avTU) , ug y.ajj AfjfJb^T^iog 6 ^aXtj^svg st^yjy.s irii, - 
KO^ ccAAoi crvyjoi 'tt^ots^ov. h y^^o sfJLog fxu-^ oq. 

t'. Mt]^E)g Ss jus ^ To. TOtccvTcc ^' vTro\<x(^/i ksysiv 
ccTToia-v^ KaTAyivcixrKovTcc Trj^ s^ri^.Aayfxsvrq ko^ syKcc- 5" 
Tcca-Ksva ks^scoq , ^ (_h) >iS%^?;Tctf n\ccTMv fjcri yao uv 
^Tco try.aiog, fjot]^' dvcci^riToq, syco ysvoifjbriv, od^s TauTr/v * 
Tr/v ^o^av oTTf^ ccv^^og TrjXiKHTii XaQilv stts) T7oXka 
{>ictf) TTS^i 'KoWobv oloa fisyaKa yccu^ ^ccvfia^a , Kctf 
ccTTo Ttjg ccK^ag ^vvauscog s^svrjvsyfjcsvct vir' avTii' dW' i^ 
6Ks1'jo sv^si^aS^ct^ \^8kofjAvog , oti (ra) TOiavTcc afxao- 
TrifjLaTa sv Tccig KaracrKsvalg sl'coS-sv afjua^Tavsiv Kouf 
y^Sioc^v fxh avTog avrS y(vsTaj{, oTav to fjuzycc otooK-/! Kccf 

TTSOiTTOV SV Ttj (p^CCCTSl' fiaK^Ci) Ot TlVl CCflSlVOOV, OTaV TrjV 

*0'%v)7i' /tctf ccK^i3>j Koji ^oK^crav fj^sv d-^oifjTov slvci\ , kx- rs 
TS(rKSvcc<rfjcsvtjv h' ^ dfJLOofJcriTCt) koj^ d(^sKsl KaTaa-KSvtj 

iaftat; quibus famen faepe, vt et alibi Demetiius Phaleieus, 
atqi-e anre eum plures pionunciaiuntj vtitur. non enim hoc 
a me iudicium. 

VI. Nemo itaque putet, haec me ideo diceie, quafi 
omnem ornatum orationifque varietarem , quam ipfe etiam 
Plato adhibet, improbem. Non enim fum adeo excors et 
ftupidus, vt hanc ipfam laudem tanto viro praerepram velirn : 
praefertim cum me non praetereat, eum multa admiratione 
digna, atque a fumma eloquentia profefta, in lucem pretulif- 
fe. Sed vnum hoc oftendere \ohii, eum in compoiirione hoQ 
modo errare confueuiire: qui quidem feipfu lit deterior, quan- 
do amplum dicendi genus et eximium quaerit; longe \ero 
mehor, cum tenuem, hm.plicem, et nullo artihcio elaboratam 
elocutionem, fed inculpabiU et fimphci exornatione ornatam, 

indu- 
gws rofT-Eifi/c fcriptum p. 760. r Supra viytla^u. 
V. II. itidemque infra p. 179. j: Inclufiim ^ addituni ex 
V, 12. [fecundum e^/f. 5")//'.] eodem loco : itidemcjne vsi 
Sequens inclufum Wiv additum p.761. v. 5. et t« v. 6. Sylb. 
ex p.760. V. 12. SyW. t In e.xcmplari ti\ «.uwfW" 

q V\o T« Toiui/Tu p. 760. V. Tw; : minus belle. 
pen. legitur rxinx^ Sylb, 

Q 5 M Su» 96g DIONYSII HALICARNASS. 

^iccKsKtov el(r(pe^'/i. rj yd^ 8^ev afia^Tuvei Kd&uTra^, 
fj j3^<3t%w ri y.Ofit^tj , Kct] ^'A ci^iov xaTJ?yo^/ctc. syco ^" 
ri^iiiv irjXuHTQv av^^ci 7re(pvKcix^^ Tracrccv eTriTiUficriv, 
" ravTa fjLevToi kojj ol kut avTov evMvov yevoaevot , (iig 

5 afj.aPTcivovTi , tm dv^^) eTriTif/jOocriv' cov rot ovofzaTa 
^S-ev ^'eofjiaj Xeyeiv kcju\ (cttiroV) avTcio' tSto ydp ^rj 
10 KafL^TV^OTaTOV. YicrSeTO ya^ , cog eoiKe , TriQ i^iag 
d7rei^0Ka\iag , acui ovofLa eS-ero avTri tqv ^iSv^af/,\^ov 
vvv dv rjoe^B^nv eyc^ Aeyeiv, dArjSeg ov. t5to ^e TiaSeiv 

10 eotycev , c^q ^ { fjbh ) eyu) vofii^ci) , T^a(pe]g fjiAv ev Toig 
'Zooy.^aT i'/Sig ^iaXoyoig icrxvoTd.TOig (^cri^ '^c^ d'A.^i^6- 
q-droig , 8 fMeivag (o') ev avToHg , dk\d rrjg To^yi3iidt\ 
©8Kvaicl8 •/caracrKevrjg e^a<^sig. oot' ^Sev e^oo th siKCh- 
rog ifjLeXXe TreicrecBcLi , crTrdcrag nvd kclj rodv dfLaqrri- 

15 fjLaTGov dfjLa roig dyaSolgj oov h/^^cnv o\ ru>v dv^^m eKsC- 
voov xaoaKTri^eg. 

inducit. tunc enim aut nibil omnino peccat, aut leiMter ad- 
modum, aut vix illa repiehenfione dignus ert. Equidem tan- 
tum viium omnem vitafle reprehenfionem arbitrabar. Sed 
haec ei omnes, qui eodem tempore vixerunt, (nomina tamea 
eorum hic non commemorabo) vertunt vitio, atque adeo ipfe 
fibi, quod apertiflimum eft. Suam enim videtur inuenulta- 
tem percepiire, vt cui nomen dithyrambi dedit; quod me in 
praefentia, quamuis a veritate non ahenum adeo lit, referre 
puderet. Hoc porro ei, mea quidem fententia, adhaefit, 
quod effet in dialogis Socratis, tenuiter et iimpliciter confcri- 
ptis, educatus; in quibus tamen non permaniit, fed Gorgiae 
et Thucydidis compoiitionem fecutus eft. Itaque nihil admo- 
dum fecifle, cur reprehendi debeat, videtur; quod attraxerit 
vna cum virtutibus, quae illorum fcriptorum charafteri in- 
erant, etiam vitia. 

VII. Ex- 
u Supra p. 761. V. 15. fic hic in exemplari deerat. Sylb. 
legitur hic locus: Tctvrx yag ot X Inclufa fz£v abeitap.762. 
Tt kcit' auTov yc-j3>i!voi TTu-jTSiivi- V. 3. et ime iaclura espungi 
TiiiusN'. atque verfu 6- Ssr (he, potefl. ruvfum ex eodem loco 
pro hhy.vji. Ex eodem loco ad- luic paulo poft addita funt in- 
ditum inclufum «yVos : quod clufa im et is. Sylb. DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 969 

^'. Ylct^ci^eiyiict §s 7roiifj>cui rrig ys wt^j^A^^ Ae- 
^6Ct)g s^ svog j3<(3A<i? roov ttccvv TTs^i^^oriToov , sv a> r8g 
ssooru^g hc(.riB-sraj{ Aoyng EodK^ctrriq ir^cq svct roov 
yvoooiaodv, <t>cua^ov , d(^' « rm STriy^ad^yiv SiA>]Og ro 
y jSuGa/ov. sv yci^ ^yj rco (rvyy^ccfj.uuTi rirco TroWf^v 5 
ah oopccv sXst, «^ xaoi-im S7t f^s^ct rct Tr^oora, ravri' 
3^^ (^iXs ^cCio^s , TToi Sf}, Hdjj 'TroS-sv; ^ (^.) Ha^a 
AvaiH, u) "Zooyioarsq , rS Ks<PaA8. Tfoasvofjccuj Ss Tv^og 
iTseiTrarov s^oo Tsiyjdg. cruxvo'j yao e^si S\sT^i\pa x^ovov 
ytaS^IJLSVog s^ sooS-iv^y (f^^X^^ ^^^ dvayva^crsooc, tS Av- IO 
aaKH Koya , itcf^ ustcI iriv dvayvoo(riv soog Tivog.<-^') slS\ - 
axTTTSP e^ ds^og sv^iH itcfjj trctSs^^ TvoAvg dvs[^Qg ttarap- 
pays)g , ra^arrsi ro aaSa^ov rrig (^^acreoog , slg Troirj- 
riKrtv sy.^pi^oov dTTSiooy.aAiav, svSsvo d^^dfjtsvog' ,'■! A.ys- 
rs ^ri, (00^ fjJncrcui , sirs ^i c^^rig sloog Aiysiauf , slrs hd 1$ 
ysvog ro Aiyvoov fj.ii<ny.ov , ravri^v 'sctxsts rrjv sTTOovvfXiar 

VII. Exemplum autem fublimls diftionis ex vno eorum, 
qui vel maxime in feimone omnium veifantur, libello profe- 
ram; in quo Socrates cum Pbaedro, qui ex intimis eius eraf, 
a quo etiam libellus nomen accepit, de amore difputat. Iii 
eo enim libello muUam habet vennftatem , et cuius hoc prin- 
cipium admodum venuftum eft etfuaue: „Phaedre, quonam 
et vnde? Phaed. A Lyiia, oSocrates, CephaH iilio. Pergo 
autem deambulandi gratia extra moenia. multum enim iliic 
conrLimri temporis , fedens a matutino, vfque ad ledionem 
Lyliacae orationis , et finita lec^tione huc vfque. Deinde, 
quali ex acre fereno et ftabiii coortus ventus, puritatem di- 
itionis turbat, in pocticam inuenultatem tendens, ita excrfus : 
„Iam agite, o dulces Mufae, iiue propter cantus fpeciem, hue 
propter muficam illara Ligurum nationem, hoc nomen inue- 

niltis, 

y Bt^|3;./ov in exemplari quo- etiam apud Suidatn. Syli>. 
que per v hic fcriptum eft : r.t 

iion item verfu 2. et licet (3J- z Inclufum «^. quo ^kQ^ 

^^ot; papyri (ignificatione lia- perfona ligniticatur, ah excm- 

beat ti, i3.(3Ao« ramen , cum li- plari abeft : iiidemque w verfu 

ber llgniticatur, per < fcribitur fequ. Sylb. 

a Su- 970 DIONYSII HALICARNASS. ^vfJbfJLoi Xa,^S(^s t5 fjLvS^." oTi ^6 \po(pot rctvT' sl(r) ko^ 
^i^v^afJb(^oi , KOfjL-TTov ovofxdTOOV 'KoXvv , visv ^' oKiyov 
g^ovTff , amoq e^sll. ois^ioov yct^, cl(p' riq uiTiccg s^oog 
iTS&rj TM TTci&Si T^svoiio, , Kcj] ^ Tvi^s x^yia-dfjjSvog' j/H 

r yei^ avsv Koys oo^riQ S7ri TclyccS-ov o^fxooa-yjq k^cctjj- 
(Tacrcc STTiS-vfjbicc , Tr.^Sg rioovriv ciy^crcc KccXXag , Kdjj 
( VTTO av ) Tuiv sccvTfjg cvyysvoov sTn^vfJLiav Ka\^^(rcc^ sp- 
poofjLSvcog jioocBsicra ( ko^ ) viK^craa^a clyooyij , cctt' avTrjg 
Trjg poofjLfjg STTOovvfjLiav Ka^^Hcra , s^oog SKAtj&tj." Kccj to- 

jo cavTrjv SKfJLYiKvvag 'ns^i^p^atnv oKiyoig Tolg ovofJLacri ov- 
vafJLSva Trs^iAtj^pSrjvccj vr^ccyfjLaTog , s-/nAafj,QcivsTccj Trjg 
aKai^iag avTog avr^, KOjf (prjan- nEiy^ TOivvv fta ccKiis. 
TCi) 'ovTi ya^ S^sHog ^ (J.OiKSvj sivc/^ 6 roTTog. oo^s, av a^a 
TroAAccKig vvfJLpoAr^TTTog yivooijLaj\ , TT^oiovTog t5 AoyHj, 

niftis, mecum adiuuate fermonem". Haec autem flrepitus 
efFe et dithyrambos, qui magnam quidem verborum iaitan- 
tiam habeanr, Ted ferii niliil, etiam ipfe de fe teftatur. expo- 
nens enim, quam ob caufam impofitum fit amoris nomen affe- 
flui, his verbis vfus e(t : j,Nam cnpiditas , quae a ratione ab- 
horret, fuperauit opinionem, ad id, quod redum eft, conten- 
dentem, et ad voluptatem formae rapit, atque a cognatis cu- 
piditatibus circa corporis iormam vchementer corrot)orata vi- 
cit et fuperauit, arr' a.vT!^; t-^? f''«V>}? nomen inuenit, et £?w« no- 
minara efl". Et hanc periphrafin , cum paucis res verbis ex- 
plicari pofret, late extendens, feipfum infulfae, nec fuo loco 
politae, compofitionis arguir, et fubiungit: „Siientio igitur me 
audi. nara reuera diuinus hic videtur locus. Quare, fi forte 
faepius nympharum afHatu, procedente fermone, corripiar, ne 

mire- a Supra p. 763. v. ir. (vbi 
eadem fere occuirunt) paulo 
conuenientius fcriptum roTcSe 

s^^^icaro. Ibidem pro rayaSov 

legitur ro i^^ov. Verfuj 6ibidem 
ieX^si:ax legitur pro 'iyHax. Ibi- 
dem fequens membruni fic le- 
gitur; vJTo uu twv davT^Q avyys- vcuv iTiSuiziMv srrl CWl^xrwj K^AAof 

f^p. E>: eodem ioco verfu §. ad- 
dita elt inclufa «ck^. et moxver- 
fu 9. pro fufiift; et k^mviiicev in 
exemplari eft yA-iiJ.v^c; iTtiOviiim', 
parum apte. SyW. 

b Indufum i'oiy,iv deeft in 
exemplari, SyW. 

« Iiv DE ADMIK. VI DICENDI IN DEMOSTH. 971 

jUL^ S-uviui,ci.cry!g. ra. vvv yct^ ^KSn Trcf^oo h&v^ctfjLQov 
^ (^Tivcov^ (^SiyyofJLcJUi'-' . . . TrctAAiJi/ ToHg '^.av- 
rcijv ^.oyoig a.^.ia'KOfjLsS-cc . . av, oaifjLovictJrctTenAci,- 
rci)v, S'i&v^ci!zQci}v ^po^Piig 'ficLj An^yg ^yaTrijKOTsg. a S' ev 
tJJ 'jraKivuha rov s^ooTa ci(po(ri}ifjLsvog avSig 'ZooKooi' 5 
TJ7C etoriKiv , evS-svS^s d^^dfjLsvog' „'0 fJLSv, ^ri fxsyaq 
riysixoiiv sv ioctvoi) Zsvq , sKavvojv "Trrrjvov a^fia , nvoodroq 
Tropsvsrdjj , ^iaKOtTfjLoov Travra >cauj STnfjLsA^fjLSVQg' t5 ^' 
STTsroLf <r^artci Ssoov ^ (rs^ kolj ^aifjLovoov , >cara ev^sKcc 
fLSpfj y.sH,ocrtxriiJLSvrf fjLSvsi ya^ 'E~ia sv Ss'2v olkct> fj.ovrj' 10 
rMv (^s) ccKAct)v ocroi sv ru) roov oooosKa (Ssoov^ doiSfjLca 
rsrayasvoi S-so) a^xovrsg , yjy^vrof y.ara rd^iv , 'riv 
eKa^og srdx^l' ^sAActf fjLSv 8v Kcfj^ fiaKd^iOLj Sscui ts 
KoLf s^o^oi svTog i^av^ , dg Ssoov yivog sC^aifJLovoov STn- 
Tee^psTcLi, Tr^drroov 'sKa<rog ot avri rd avrcov STTsrouf i^ 

mlreiis. eaenira, quae modo loquor, non multum a dithyram- 

bis diftant" eorundem verbis capimur di- 

viniffime Flaro, ditliyranbicos (irepitus et ineptias amantes. 
Haec autem funt, quae Socrates in pabnodia amorem refpuen- 
do iocutus eli:, kinc incipiens: „Magnus iile dux in coelo, 
lupiter, volucri incitato curru, procedit, omnia adornans et 
praeparans: hunc fecjuitur totus deorum diuumque exercitus, 
vndecim partibus ordinibufque difhnctus. Nam fola Velta 
deorum in aedibus manet: caeteri, qui in numero duodeno 
funt, dii maiorum gentium, ducunt eo, quo collocati funt, 
ordine. Muha igitur in coelo et beata funt fpeftaeula et dif- 
curfus , quos beatorum turba exliibet , vnufqufque officium 

fuum 

c Inclufum t;v«v non exflat editionibus abefl. In eifdem 

fupra p. 764- V. []. editionibus verfu pen. legitur 

d In margine Cod. Bodl. 'U. iif^oSot: etverfu yh.sy.xrcQxuruf 

«fVy. To «Jt»1: et mox, tranfpofito 

e Inclufum rs addita eft ex articulo, eTreToq b ae) St/. E\- 

vulgatis Platonis editioiiihus : (i:at autem locus apud Plato- 

iridemque Se v. 11. {\urfum iiem \n Phaedro, edirionjs 5"fe- 

^fm eodem verfu ab eifdera pbanerte^.246.E. S^lb. 972 DIONYSII HALICARNASS. «5"' ah) S-^km Tf >cctf ^vvdfxivoq' (p^ovog ya^ s^n) ^SiH 
X'jP^ l'^a,Tajf.« rccvTcc '/.x^ to, huoicc T^TOig , a, ttoWoc 
s<7iv , si Aai3o< f/,sKt} y,cui j^vS-tz^g , oxttts^ q\ ^iS-v^UfjLt^ot 
'/LcUi Tcl v7ro^x^ij(,ci.Ta,j To^g liivad^H iroirifjLacriv soiKSVoj 
S i ^oPsisv dv, Tolq slq Tov ^A<ou sl^rifisvoiq , ooq y SfjLo) 
OaivsTc^' S iyK/iTiq dsKiH , Ti 'KoKva-Aoir sfJLtjq Ssoij fjj 

fuum peiagens. fubfequitur poiro libenter et valenter: nam 
a diuino confortio ipfa exfulat inuidia". Haec et fimilia, 
quae piurima funt, fi in certos modulos et nuraeros diftincta 
effent, vt funt et dithyrambi faltantiumque cantilenae, Pinda- 
ricis meo iudicio vei-iibus, quos in Solem compofuit, limilia 
viderentur: „*Multituens folis ocelle, ne te coecum lumine 

cernam. f In exemplari eft 5/|e«£v: 
corrupte. Sylb. 

* Ex inrerpretatione Cl. 
Barnefii in Graecis, mortalium 
doc^iifimi. 

g 'AKT-fj hsKiDv] Hoc Findari 
canticum aperte et Plinius et 
Philo innuerunt, Sed nufpiam 
tam correctum , quam hic, le- 

*AKTf5 «SA/« TTOAoffliOTf, 

Mii ff« ^iuy! krs^ otxii&rm' 
"A7fov vTrs^Tcirov sv afii?x 

'lsx,'^v TToraiviov mdgairif 

Kui ffo^pix/; bSev' 

'E-s-fffxsrfov HT^zvov S(!90!lJ.iv» y 

E^oivviig Tt vs«Te$>ov, yj T«fe{. 
'AAA« ff£, JT^O? A<o?, 

ITTH5 5oa?, iV.ETgOW, 

'ATj^fXOv' I? oA(3ov rtvx 

T^ccTTOio Qyi^xi^, 

'Sl TTOTvta, ■7!u.y%omv riqctz^ 

ne^.iim i' >i <s^i>-si (^iiiK^ Tive?, ges. Scaliger ad Propertii \. 3. 
Eleg. 4. Nuperrime tamen vir 
amiciffimus doctiflimufque, I. 
Barnefius , verliculos aliquos 
ipfo Scaligero felicius aliquan- 
to reftituit: et canticum inte- 
grum fumma cum elegantia 
tranltulit. Vtiumque hoc fcili- 
cet modo: 

Multituens folis Ocelle, 

Ne tecoecumluminecernam! 

Sidus nempe fupremum 

Fufcatum medio die 

Reddis, robur ingens illud re- 

nouabile niortalibus, 
Et viam fapientiae: 
Obfcuram gradiens viam 
Quo prius haud veher. tramlte, 
At te per louis optimi 
Nonien obteflor, quadriiugos 

equos 
In laetum magis omen 
Thebis non auerfus agas. 
O Diua dux, orbis mmcterror 

vniuern, 
Seu belli tu figna refers mala> 

'h DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 975 ars^ cfMf/.ccTCiv. wr^ov vTre^TctTOv sv ctfis^a, KkeTrrofjLsvov 
s^YiKctq dfzclxcivov lcr%m tttci.vov clvd^dcri , x,ouf croCpiccg 

O^QV ^' STTiCKOTTTSV CtT^OTTOV S(T(rcCfjLSVa. sAcCVVSlV Tl VSCt^TS- 

^QV , V "Tcd^oQ. «AAa trs Tr^og dnog tTrTrog S-oug l>iSTsvco, 
ccTr^fjiovcc sg oA|3oi/ nvcc t^qttoio Qtji^ccig' 00 ttotvioc, 
•TroiyKoivov TS^ccg TToKsfiH o)g cifjLcc (^sostg Tivog, ^ kcc^tt^ 
(^■Sicriv , rj vi(pST8 (^s-jog vTrs^CpUTov , ^ Tcccnv iiKofjLSvr,v, 
j; "TTovTii Ksvsoocriv ciKKcc ttsoov , t] TTccysTov x^ovog , ij 
voTiOV S-s^og vh^ccTi ^ccKQTOo is^QV , rj ycclccv /caTcoiAv' 
croL<jcc , Sfjcrsi dv^^oijv vsov s^ ci^^g ysvog dAo(pi/« 10 ceinam. Sidns nempe fupremum fufcatum medio die reddis, 
robur ingens illud renouabile mortalibus, et viam fapientiae; 
obfcuram gradiens vir.m, quo prius haud veheris tramite. At 
te per louis optimi numen obteftor, quadriiucjos equos in lae- 
tum magis omen Thebis non auerfus agas. O lux, orbis 
nunc terror vniuerfi, feu belli tu figna refers mala, feu blan- 
dae interitum Cereris, fiue vim niuis horridam, feu populi 
fera damna rebellis, liue indudum frugibus aequor , feu gla- 
ciem, aut ver nimis humidum, vndanti vehemens pluuia, feu 
terram diluuio obruens, humanum nunc iterum genus mifera- 

bile *H viifitTv eBivoi; i/Teflf^arov, 

H '3&etv aAoftfvav, 
*H voyrti 9rAijwzi/fav «fijreSfov, 

H TtciytTov X^o^oi} '"] vortov 5lf8?, 

tS«t« ^^xy.OTi-i Sie^ov, 
'h yuiccv ycaruy.^vTXGx 5>}ffe<S V'^' 

y.XTaaoivGuau,'^ 
'Av5f wv vf«v i^ce^x^i 
Tivet sAo^t/dvov. Seu blandae interitum Cereris, 
Siue vim niuis liorridam, 
Seu populo fera damna rebellJ, 
Siue induclumfrugib. aequoi", 
Seu glaciem, aut ver nimis 

humidum 
Vndanti vehemens pluuia; 
Seu terram diluuio obruens 

Humanum nunc iterumgenus 
Miferabile peflundabis. h HenricmStcphannsmFin- fortafic Tf«TO(o. Sic v.pen,cor>' 
dari fragmentis iegit l7r/ffxw- uenientius fortafie 3«f ev. Sylb. 
xTsiv. Verfu autem^. reitius Poft 974 DIONYSII HALICARNASS. 

'TTctvrm fjLercnrii(roy.au\' koj ravS-cc 8 . . . -. 
ug TTU^cc IlAccTaJvi. 

n . 'AAAa yct^ , * <i/ct ju,^ . , . o \oyoq fiot 
Tr^oi^fi , IlKdrma, fjbh edcroo , "Tro^sva-ofiouf ^' stt) rov 

5 /S.y!fxoS-svyiv, 8 ^yj xd^iv r^g is xci,^a.Krrj^ag rtjg Xs^sug, 
iig '/}y8fj.y!v sivouj K^ariq-ag , xctj Ti^? ovvaTSvcravrag sv 
avroHg, KctT/i^iS-f^i^crafiyiv, ^x ccTravrag. 'Avri^poov ya^ 
^ri Kouj ©eo^oo^og '^ xctj YlokvK^drrig , 'l(roCiog rs kou[ Zoot- 
Kog KcJLj 'Ava^ifjLSvrig , kolj ol Kara r^g avrac ysvofJLSvoi 

10 r^rotg X^^ovng , iiS\v ^ts Kaivov, brs Trs^irrov, 'sTTsryi^sv- 
<Tav , ciKKd ciiro rnroov raiv xafiaKTf^^MV , kolj Tra^a 
r^rag rsg Kavovag rag savrm Ks^sig KarscTKSvacav. 
roiavryjv oy! KaraKal^otiv ryjv TToKiTtKriv Ks^iV o AtjfJLocBs- 
vyjg , HToo KSKivyjfjLSvyjv iroiKiKoog , kouj ryjKiKHroig sTTSiar- 

l^ sKS-oov dv^^da-iv, svog ^ ^Ssvog rj^iooas ysvEcB-ojj ^rjKoo- 

bile peiTundabis" omninm mutabo fententiam: atque 

haec non . . . vt apud Platonem. 

Bem9- ViW. Sed * ne immenfum ciefcat oratio, Platonem omit- 

fthenis tam , ac ad Demolthenem me conueitam, cuius profecto in 

flylus. 2;ratiam aliquot dicendi genera, quae ?i//«/V7/?« caeteris prae- 

Ttare exiilimaui, et eorum principes artificefque enumeraui, 

non tamen omnes, Antiphon enim, Theodorus, Polycrates, 

Ifaeus, Zoikis, Ana.ximenes, caeterique, qui iifdem tempori- 

bus claruerunt, nullam nouitatem et e.\cellentiam feilati funt; 

fed ad haec dicendi genera, et ad has normas et regulas, di- 

ctionem fuam conformarunt, Talem itaque ciuilem di£lio- 

nem ampleilens Demofthenes, adeo variam, et puit tantof 

oratores natus, nullum omnino voluit imitari, nec flylum, nec 

orato- 
i Poft iW n-^ breue comma- hic efle kW Uowx^utvi!; r^ Kf/- 
tion deeft, 7rfc« tb ftexf /« , vel t/*?: ficutinT/aeo fuprap.627. 
fimile. Io///«/ fchedae, vt in v. 7. pofl Polycratem nomina- 
fuperioribus, ita et hicbreuius tur etiain Critias. Sylb. 
habent; «aa« Uf^urm» ^isv i&.au^ l ov^evo^; politum hic pro 
?rof. Sylb. aduerbio negatiuo owk. Se- 

k In exemplari eft y^'' noAi/- quenii v corrupte in exera- 
xfowt) rtoAyx.faTi^? : vnde fufpi- plari fcriptum •^fj.iiyvii. Sylb. 
cari aliquis polTit, legendum * Umgm addidi. Mart. 

m Si- D£ ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 975 

aTTUVTCtg oiofJLSVOq slvoUf KCLj CtTSAslg' S^ dTToivTOiV ^' uu- 

Tm, oa-OL K^oLTi^OL Kcti %^;;c-<jttLJTocrct t]v , SKKsyofjLSvoq, 

(TVVV(^aiVS , KO^ fMiCCV 6K TVOKK^JdV hccKSKTOV cJiTVSTSKSi, 

fjLsyocKoTr^STrri , Kit^v Trs^iTTrjv , dTrs^iTTOV s^yjKKa- 5 
yfLSvYjv , crvv^S-t]' '7rctvrjyv^iKr,v , dKriS-ivriv' avTfi^dv, 
iKapccv (TvvTOVov , dvsi.asvtjv ridslccv, TTiKodv' rj-^iy.ri<j, 

'TTCcS-riTiK^V 8^SV ^iCcKKctTTHa-CiV tS fjLSfjLV&SVfjLSva TTCC^CC 

Tolg dpxocioiq iroiriTccig '" Yl^odTSooq' oq ditoccrocv i^iccv 
fjLoe^P^ii dfjLoyrjTi fJLSTsKdfJL^ccvsv sits &sog, ^ ^cfJfioovTiq lO 
SKshog d^cc h , Trcc^ccK^HOfjLSvog ov^sig rdq dvS-^coTTivccg' 
SiTS hccKiKTH ■woiKiKov " ^n x^l^'^ sv dvh ^i <ro(p:2, Tpd- 
trrjg dTrocTriKov UKOPJg' fjcdKKov dv Tig siKdcrsisv sTTSi^^ 
TccTreivdg Koiji da-x^fJ^ovocg c^/sig krs Ssolg , hts occCfjLOcn, 
-Trpocrd.TrTSiv ocnov. syc^ ficly TOiccvTfjv tivcc do^ccv vtts^ IS 
T*jg AtjfjLoS-svag Ks^SMg syjj) , ko^ tcv ^ctpcs/CTjj^it tStov 
d7ro^i^ci)fjLi uvTO), TGV s^ dTrdcTfjg fJLiKTOv i^sccg. 

oratovem : fed caeteros omnes medium tantiim aflecutos efle, 
nec paitera aliquam perfeciflTe ratus, ex omnihus, quae optima 
eflent, et quae plurimum illum iuuarent, delegit, et e multis 
vnum genus abfoluit perfecitque, fplendidum, tenue; fuper- 
uacaneum, non fuperuacaneum; nouum, commune; * pane- 
gyricum, verum ; rigidum, iucundum; incitatum, remilTum ; 
venu(tum, amarum ; lene, patheticum ; vt nihil a Proteo an- 
tiquis poetarum fabuhs celebrato differat : qui omnes fibi nul- 
lo negotio formas adaptabat; fuie deus , fiue daemon aliquis 
fuerit, hominum oculoi praedigiis fafcinans, feu homo, qui 
variis loquendo Jinguis honiinum aures falleret et demulce- 
ret; quod magis verifimile eft : cum nefas fit et diis et diuis 
humiles ineptafque form.is atfingere. Idem omnino de De- 
mofthene fentio, et huiufmodi ei ftylum attribuo, qui ex omni 
genere compofitus elt, 

IX. Aii 

m Simile quid in Polydeu- pro eodem fubflitui, 
ce, feu Polluce, veitvi Philo- 
ftrjitus. Sylb. • Al. Pancgyrictim et ortia- 

n Et 3i) ferri poteft, et tI tu cottipofitnm. 

DION.HAL, voL. VI. K For. 9^5 DIONYSII HALICARNASS. 

3-'. Ei ^e rd Tr^ocrtinovra 'iyvaKa , Trct^s^t rS 

Q^XofjL&vo) Gry.Q^fiy , stt* avrm Troiyfiivca « twv Xoyuv 

, fidroov rjjv s^zra.criv. a /w,fv Sv 'ira^a rov ©hkV' 

$1^8 xa^ara^a 'Aars(riiiva7aj{ rca ptjro^i' i/HoWaiv,') 

5 <y av^^eg 'A^tjvccioi , koym yivofisvm, oXiya ^iiv KaS-' 
SKaTfiV k/caXfja-iav , ^f^i &)v ^iXiTrTrog , ctCp* 8 r^v gl^^- 
Vfjv e^TToiyja-aro , i fiovov vfiaq , dXXd kojj t»5 aXX8i 
P {'EXXyjva^) aoi^isi, kcuj Tfdvr oi)v sh olo ori Cpf^crdvrm 
y dv , si Jio] firj TTOibia-i rSro , Kcf^ Xsysiv ^ {^iiv) tLc^ 

^o Tr^dTriiv (^dwaa-i Tr^oa-tjKSiv ,) oTTwg sasivog '^-avtTsraf 
rrjg v\^^mg yicij\ ^iKfjv acccrsi, slg r8ro vTrtjyfASva Trdvrec 
rd TT^dyfxara Ka\ 'Tr^oeifjLSva o^oo , &i?-g ^s^oiKa, fin 
Qxda-C^f]fj!.ov fih siwsiv , dXfjSsg ^s ^* si kouj Xsytrii 
ctTravTsg e(^8Xovro ol Tra^tovrsg ^ Kaui xsi^orovs^iv vfjbsig. IX. An autem recle fenfeiim, videie poterlt is, qui ora- 
tiones eius cupiet examinare. Haec igitur funt, quae ad for- 
mam Thucydideam compofita funt: „Cum multae, Athenien- 
fes, orationes in omni fere confilio, de iniuriis, quae non 
modo vobis, fed reliquis etiam Graecis, a 1'hilippo, ex quo 
pacem fecit, inferuntur, habeantur: cumque probe fciam, di- 
fluros effe omnes, etfi re non idem praeltent, oportere tum 
verbis, tum rebus ipfis, profpicere, vt ille ab iniuria defiftat, 
debitafque poenas luat : eo deducta proieclaque omnia cerno, 
vt verear, ne, quod dicam, contumeliofe illud quidem, fed 
vere tamen, dici poffet. Ego, li quod maxime contra rempu- 
blicam foret oratores oranes fuadere, vofque fuffragiis veftris 

compro- 

o Forfan legendum t«v ao- raphrafiexprimitnr,p.977.v,i4. 

yuv vj^^ Tuv voi^n&Tiav (veUvBuiJ,^- Eft autem locus hic initium 

HUTm) Tijv l§. Verfu mox fe- tertiae P/jilippicac in vulg. 

quenti inclufum ttomuv addi- editt. Dem. et eitatus eftetiam 

tum e vulg. editt. De?«o/?)&mV. fupra p. 947. v. 15. Sjif'. 

fed defiderari videnturibidem q Inclufa addita funt ex 

etiam alia. Sylb. eifdemeditt. Verfu I2.exempl, 

p Inclufum 'eaai}v«?, in ex- habet TrgatSt^sva: miaus conue- 

empiari omiffum, infra in me- nieoter. 6)/^, DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. ^yy 

^' (i^ «yv) &J? (^atyAoTfltTct Tct Tv^ctyfictTct sfjciAAsv s^siv, 

^K oiv ^yifjLoLj ^vvaS^ouf xsl^ov, yj vvv, J^^aTf^S-^i^ctf." jiara 

Ti ^rj TCCVTf^V rjy^l^CUI Tfjv KS^tV SQIKSVCU{ Tyj @8KV^iSii^ 
HCCS-' KCCKeiVKV TTSiS-OfiOUj fJLC/JuTd SluC^S^SlV Tm OLKKodV, 

s T«T< h' STi To fJLtj KctT svSiiuv s^fxriVSictv s^svtjvsxScuf 5 
ra vorifJLoLxct , fir;^' , ooq sqi Tolq ctKKotg crvvt^S-sg, Ksysiv 
aTrKooq Kouj d^psKcog- clKKct s^i^KKaxS-auf nouj ctTrsq-^d- 
(pS-ouf T^v ^iccKsKTov SK Toov kv sSsi KcLi\ KocTcc (^v<riv , slg 
Tcc fJLri (TVvyiSri Toiq TroKKolq , fjLfjo' coq ri (^va-iq UTTCLiTSi. 
Ss Ksyci) , TOi^Tov s^riv. ^ ccTrKcog av 6 Koyoq st) Kouf lO 

KCCt' SvSsHoLV SOfJLriViiCCV SK(^S^0fJLSV0q , Sl Ttq 8TC0g KCCTS- 

(TKSvcccsv uvTov „noKKiov , CD ccvo ^sg ' ASr,vcCiOi, Koyciiv 
yiyvofJLSvcov kuS' SKcc^rtJv crxsoov SKKKncrictv , 'KS^i m 
d^iKsl ^iKiTTTrog sg vfidg ts xctj T8g " ( aAA«5 ) ""EAAj?- 
vccg , a(p' is Tyjv slo^vtjv STToiyjcrccTo," vvv) Ss to t« 15 
jiOKiya ^slv" TTa^ccKiiCpSsv ccvt) t8 jjSjj^ec) cv" kcuj to 
jj' AhKsH ^iKiTTTTog" ^^icct^s&sv , kolj hd fjLccK^^ Triv 

compiobare voluiffetis, nihil deteriore loco, quam nunc efl:, 
remp. arbirror fururnm fuifle", In quo autem putem hanc di- DkTto 
clionem efle fimillimam Thucydideae? quia caeteris prorfus ^''"^- 
diflimilis eft: hoc eft, quod fententias non refla et vulgari j.j""*_ 
ratione proferat, neue, vt alii folent, fimpliciter ingenueque. ^/.7/^^? 
fed fermonem loquendi vulgarem et communem in nouum eijimdis 
afTeclatum conuertat commurerque. Ita porro fe res , vt dico, '^'/'-' 
habet, Sed fi hoc illam collocafler modo, fimplex omnino '^J '" '" 
oratio fuiflet, et reitam elocutionis formam habuiflet: no^^^aJv, 

5r£f) liiv ctSinei ^iAfTTOi £5 t/j(i5; re v^ t«5 u^f.oxjii''v.\^vi^ai^ kcp' 8 t)}» 
tl^yfvviv IzoivitsuTo. Nunc vero illud 0^/7« ^«"v fumtum eft loco 
vocis ax,tiov : et iilud «5/xer *M/5r?ro; diuifum a prioribus, et 

longo 

r 'e| wv addita ex vulg. edi- t 'aji-aw? ferri poteft. fi quis 
tionibus: atque itafupra etiam tamen'«TAa; malit, per me li- 
legitur p. 94;^. V. JJ. Sylb. cer. l'ro is-J fane mo.\ legea- 

s In Lollini fchedis proTaT< dum eiV, vel »jv, Sylb. 
fcriptum To/aro : minus lecle. « Indufum «aab; deeft ia 
S^/y. exemplari, SyW. 

K a X svM- 978 DIONYSII HALICARNASS. 

(tKoA^S-fctv KOfiKrdfjisvov' Kcuj To j)Oo fjLovov vf/^ug, dWa, 

(^clcTBOt); ^(dT^g ^ (rvfM7r\oySji tq Tr^ayfict SfjAujcroui, t5 
cvvfj&ng i^riWctyfjjivi^v kouj Trs^ts^yov 7r67ro(rjy,s rrjv Ae- 

5 ^iV. OfAOlOOq ^S H,CUI (to) STFi^&yOfJLSVOV T^rCd , sl flSV 

a.TrKoog koi^ xTrspts^ycog s^st '^rjS>jvetf , Y tStov olv ^rj ini 
Tov TPOTTOV oi/wr\y . . . }j(X,wavTCt)v Asyovroovy Kcfjf 

tt Tivsg t3to firj Troi^crt osH y.oui Ae- 

ysiv (kouj) Tr^oiTTSiv tolvtcl, i^ oov sKslvog TrctvcrsTOUj Ttjg 
lo Vf^^sotig Kcuf ^iKriv ^ooasi. " iiToo ^' e^svsxS^sv « Kauj 
'TToivToov sv ol^' oTi (p^cra.vTOt)v y av « 8 (rco<^si Ttjv sv- 
Sslctv Tfjg Ks^socg o^ov, to ts yd^ tyOJ^ ot<« x^?'^^ ^^ 
a,va.yKc(.iciV 'ix^i'" kolj to a^tjcrcivTOJv y dv ," dvr) t5 

iy^CtCrKOVT0i)V" TTa^SlArjfJLfjLSVOV , 8 TrjV d(^S^.>J ^iaASKTOV, 

15 dwd Ttjv s^riWayfjL&vrjv Kouf Tre^is^yov 'sfJL<^aiV6i. ofiota 
^e T8T0ig STi KciKslva" hYat' olscB^s , oi fjLSv * ( 8^sv ) dv 

. longo interuallo fubfequens: atque hoc a [io)>ov J/n^-, «aa« vj^ 
Ttf; «AAtf; "e^a;jv«? , cum poflet fine negatione lem continenter 
fisnificaie , inufitatam et fupeiuacaneam diciionis foimam ad- 
hibet. Ad eundem etiam modum id, quod mox fequitur, fi 
fimpliciter et non aitificiofe dixiflet, hac paene ratione fuiflet 
profeiendum : li^ xzuvtuv ^eyovTUv, vj^ s" roe; riro lii^ zoiSai, 
«? $e7 v^ Alyf/v VJH Tr^UTTetv ruvTCt, i% uv iMha^ TavaiTui riit vfigtug, 
^3i i/x.^jv Suaet. Simiiiter illud, vjv TfuvTwv eu oiS' oTi <f>i]<7civTUv y 
«1/, non debitum et legitimum oidinem feruat. Nam illud ojI' 
8T/ non necefllario penendum fuit; atque (^snakvruv y uv pro 
4>acKovTwv acceptum, non fimplici fermone, fed nouo prorfus et 
fuperuaoaneo, diclum eft. His fimilia funt et illa : „An exifti- 

matis, 

X Xvint^.oy.vit nomine intelli- dus: tbtov «v S>j ;»•« rov Tgeyrov 

git copulatiuas particulas ts et uz^yyeKTo- Ku{ Lzu-.Tm heyov- 

Koq. bieuius enim dicere ora- t»v, el v^ rivei rirj nii zoiieiv, 

tor potuifiet: w^ac ts v^ th; u; ht vj^f Myeiv vj/.i ■^g. Sylb. 
«AAB« "eaa. Verfu 5. inclu- 

fum To deeft in exemplaii, z Inclufufn h^vj in exem- 

Sylb. plari oijiifl^um eft, et corrupta 

y Locus fie videturexplen- ibidem eciam alia. Citntus -'• 

idetu DE ADMIK. VI DICENDI IN DEMOSTH. 979 

cLvrov e^vv>j'&*]crav '7roii^craj\ KdKov , ctvxoi ds fj,rj TraS-siv 
f(pu\ci^xvT' av \'crci)q , T^roig fJ>sv s^ccTruTav cK'^f7o9"af 
ficiAAov, ri TrooksyovTO. jSictff «o9"ctf ;« svtccvSoI yct^ ^&sv 
av iJx^v TTSPiS^yov tj Xs^ig , y^s cTKoXtov , si tStov s^^- 

VtyKS TOV T^OTTOV »E<V OlsS^S CLVTQV, '^Q fJLSV EOO^O, fJ.yj^SV 5 

* ^vvctasvaq avToov , avTov oiaS-slvoLj KaKov^, (pvAa- 
PafJLSvng ^s av icra)g fJLri Tra&slv , T^T^g /jlsv s^aTraTav 
ctl^iicB-cfjj juaAAov , ri Tr^oAeyovTct {^id^^tcB-a^'," kvaA- 
Kaysicrrig Js r^f iTTOoa-sodq , Kdu^ t^v avvoscrfJLoov 'koAKuiv 
glg Pe<*x^ (TvvaxBivTm , o1fLci\ , 'Ks?is^y'og ts Kctj ctcvv- 1»> 
^Srig Koui s^yiAAayfJLSVYi ysyovsv ri ^iciAsKTog, eri ko,- 
Kslva Triq avrfjg s^rtv l^sag' «Nyy <5s t5to ijav 8k STToijj- 
civ , h 0) Tov SrjiMov STifLricrsv av, 8$' kvsavisvcraTO roiS- 
tov ii^sv. kfio) Ss, U , sIts Tig, cl) 'ASfiva^ioi, f^^Asraf 
vofita-c^ fiaviaV fjuavia yct^ icroog k^^v xjtis^ ^vvafnv ^ rtiS 

matis, cutn ille eos, qui nihii ei nocere, fortafle autem, ne 
quod ipfi detrimentum acciperent, cauere potuerunt, per frau- 
dem opprimere, quam in diclo bello aggredi, maluerit? Nihil 
fuperuacaneum, necotiofum, necintortum, fi hoc modo di- 

xiiTet: EiV o"ne^t avTov, £? fii.! iioqct iJ,ifotv iwatihvt; xvtuv, avrov 
iiccOfivcei xaxov, (^vKa^xtiivit; oe «v iVw; /^i^ neiBsiv , Turii; ^ttv (^xttx- 

7?.v ai§c7ff5o^ {MuASov, 4 T^o^Ayovrx 0i&^ec5oii; mutato enim cafu et 
coniunclionibus muhis in vnum compa6\is, eum in fuperua- 
caneam et inufitatam atque nouam loquendi formam exiftimo 
incidifle. Quin et haec illis non admodum difllmiha funt: 
lam vero id quidem non fecit, in quo populum honore afficere 
potuiflet , nec \Uum tale generoiitaris fpecimen edidit. Sed 
me, fiue quis, Athenienfes, infaniam exiflimare vult, (eft enim 
fortaflfe infaniae, niti fupravires) fiueliberalitatem, (quod vltro 

aedi- 

idem locus eriam fupra p. 94^. b In eodem hic eft i1 n : at 

V. II. et p. 610. V. g. Sylb. non item infra p. 980. v. vlt. 

a Forfan rectius 5t;y«/LtivB? Sequentis pag. verfu a-poft 4>«" 

avTov 3««J. expuncio genitiuo vef*? mutiiatus videtur iocus. 

ci/Twv. Verfu g. exemplar ha- Sytb. [In vulgatis cnim eit<J>«- 

het avaAAayJff)); : quod non ett vefw? inxTiwv, intermediis omif- 

vfitatum. Sylb. lis.] 

R 2 c For- 980 DIONYSII HALICARNASS. 

'TToiSiv*' strs acuj (piAoriniictv' %o^>?yo5 OTrg^^yv* arod (^tf- 
vs^oog KcLf fJLictaodg sTrrjPScc^aiv '7ru^yjH.o\8^y](ysv, cac^s firios 
tciiv luLoLriodv , ari^s t5 Xoo^ , firj^e r8 (rcoaccrog , rco 
%si^6 rsksvrcov ccttocx^scB^cui im." ri oyj TfciXiv sg^iv h 
'5 r^roic, ro crwrcL^cirrov n^v yiarct (^v(riv aLTrayysKictv^ 
^^corov fjusv , ro , 7r^)v dTra^ricrcJUf ro riy^fJLSvov , strs 
voriaci x^yj Xsy siv , shs 'A(t>\ov , srs^ov Tt (X^Sfi^ctkfiV 
Hojf fiyi^s ra ^'svrs^a rskog sxovTog, to r^irov S7fi^sv^a\* 
gJra. ryjv m ^svrs^a voyifjLctrog dx.oK^S^iaMiS'^) r^ r^iro) 
yo rs\oq siAii(pori , S-ilvouj' Ka.7rsirci. S'k\ TTclcnv , o r3 
5r^4JT^ fjLS^og riv , Oict fjLa.}ipi , jiclj *^ ^Jt rrjg ^iccvoiag 
avra) 'Tr^ocrsxofJ^^vfl^ » d^^o^^vouf. 'EfJLo) yd^ , og , 
^TTM rSro rsAog &XSi. nEirg rig, o) 'A^rivcuoi, (i^Asrc^ 
voffAcroJi ficcviccv « srs^ov rSro 'A.sxco^icrfisvov rS Tr^o- 
135 ri^a , (krsh^g ac^ ctvro' «Mctv<ct ya^ 'icrodg s^tv vtts^ 
^vvccijliv r) Troisiv ^ 8^^srs^8 riro TrdKiv r^v ir^osi^rifjLS' 

aediliratem fiibii,) * adeo palam et nefarie infnltans afletla- 
tus eft, vt neque a faciis veftibus, neque a choio, denique 
nec a corpore meo, manus abftineret". Quid iterum hic na- 
turalem e!ocutionem rurbat et confundit? Primum quidem, 
quod, antequam abfoluat, quod prius pofitum erat, fiuefenten- 
tia, (iue colon, dicendum e(t, aliud inreriecerit; et cumfecun- 
dum nondiim finirum iit, tertium nouum fubiunxerit; deinde 
quod fecundae fententiae confequentiam in tertia iam finita 
pofuerit; et tertio in omnibus, quod primi membri partem 
longo interuallo, cum nihil amnlius intelligeretur, reddide- 
rit. Nam illud, If/oi oe, «3«, fufpenditur, nec finem habet. 
eVt-e t/c, u AOii-.aToi, (BaV.srat •jefiitaei ]icc-Axj: aliud iterum mem- 
trum fepararum a priore, et etiam imperfedum. nctviccyug 
3ftf«; hh vzi§ ovvxiuv ri toisiv : nec etiam iliud membrum ad 

praece- 

* Hoc modo locum fupple- explenda : tp yx?' 'ziioi 5', o?, 

Ui; v^ iiixi>u; szvf^soi^iiiv 7roc^iy.o- ci7rijfT:iTxi , y^ vttiii TeAO( £}C^t. 
^«5'^(r£v, ure /-t>)5s tuv h§Mv etC. Sylb. 

Mart. [vid. not. b.] d Fortafle legendum: wJe' 

c Forfan legendum b«^t( Tyro ^<4//v twv TcqonQ. (iiqo;. [in 
71?« 5. Sequentia fic videntur vulgatis pro tbto legitur raj* 

P- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 98 1 

f&Ji/ fii^oq, dkK ctVTO xoj^' ecvro' iis(^ctKct.iCio^ri? yct^ 
fig srtv ccwo^^cccng' sirs (piXoTtfJuioLV rSro ^e ry ^svrs^a 
fie^oi h , 'tiy jyEhg rig (^^Asraj yofiia-o^ fJLxvtoLv. ro ^* 
«Tri rirotq KiyofjLSvov ccTTctv , ro , jjXo^tjyog oTTfs-jjy/* 
tS Tr^o^ra fis^og rjv, t5, tyEfio) ^s, og," fLv^ioc roictvrct, % 
STi vct^oi AtjfjtocB^sm y Kot/ fLaKi^cL h rotq ytctru $;- 
KfTrTrii \6yoig' ' fjLoikKov ^s (TTrcivicc ra. firj hiraog syovrof 
'jrKrjv svog Koya rS tts^) ' KKovricry' TroKKct Ss Kouj sv rolg 
^tKctviKolg dyooa^t' rolg y isv ^yifLocrioig' xctj (t%s^ov h 
rt r^rotg , kcu rcCig o-rifji,y]yo^(cttg' ^tts^ s(prjv av ^tct- I<^ 
yvoirjg (rr}fisicD Tr^oxsi^oroirM rov Arifio^gvsg %ct^a- 
xrrj^ct. r^ os rjrrov, ij fLctKKovt avroig 'KSX^tjcB^oq rov ctv- 
^^ct TT^og rdg (^v<rstg dTro^KsTroyrot roov VTCo^sa^sm, xaj 
rcig d^tdio-sig rcav 'jr^ccruiTrm , irKctvtjS-ija-sroLf rtg' otts^ 
taoog ^K ctKoyov. l%, 

i. ^s^s ^rj •Kajj rivt ^ictKKoirrsi rr,g Q8)iv^i^8 Ks- 
^scog rj Ariy.O(^sviig , n Trot^oi rov ctvrov itctrsa^KSvotCf/Avif 

praecedentia pertinet, fed ipfum per fe fabfiftit. eft namque 
fententia ad alias non fpeclans. -^ (piXorniiK eft pars fecundi 
membri, nempe, itTs ng ^H^.eTixi voiiiaxt lixvlofj. quod mox fe- 
quitur totum, viz. %3?-}ycj vrfrsjv, primi pars eft, eius kiio) Jg, 
2«. Sexcenta huiufmodi in Demofthene ahquis reperiat, prae- 
fertim vero in Philippicis : et vero paucaadmodum funt, quae 
ita translata non fint, praeter vnicam orationem ile Halomfo: 
phirima autem in caufis iudicjahbus, iifque pubUcis, occurrunt, 
et ferme in fohs his et concionibus popularibus ; quo figno 
optime Demoftheni* ftylum, vt dixi, agnofcas. Si quis auteni 
putet, hunc oratorem, quod ad argumentorum naturam per- 
fonarumque dignitatem refpexerit, his minus faepe vfum efle, 
errabit profecto: quod fcrtafte non ahfurdum fuerit. 

X. Age ergo, qua in re Demofthenica diclio a Thucydi- Difiri" 
dea, quae ad eundem modum compofita eft, differat, atten-"'"* 

damus. 
P.98l>'-2. >j<f>iAoT«/ii/fl:[vtinvul- e Forfan legendum ijl^^^o-j 

gatis eft pro f/r« 4.(A(;Ti///ay] re- 3« oMyx t« jzyj -dTUi i'x,' Sylb. 

fpicit membrum iftud p.980. v. [in vulgatis enim cTimiz tx de- 
1. iUs r^ «f/AoTj/^ififv. Sjilk. funt.] 

R 4 / For- 982 DIONYSII HALICARNASS. 

Xa^ciKrfi^cc , iiTTMfjLSv. ccTTctiTsli yoi^ Koyoq. «%) Tto 
ircicp , fzcc lS.icc' t5to fjnv yct^ ofJUoi(t)q iTrnYi^evna-iv «jUv 
(poTS^or Ksyui ^s to e^ccWccTTSiv sk t5 crvv^Siig, »«) 
fjLi^ To Koivov , a.KKci to tts^ittov oicoKstv Tu) <5 6 7r6(r(t), 

^. KCU\ STi fJL^KKoV ToHq KcCi^olg. fjLSV ycC^ CiTCCfjLlSVTOOg Tii ^ 

KtxTcccmsvYi KSXPYiTOJi' KOJj ^ aysTOj fXccKKov vtt' CCVTijg 
aysi' KOJi ^ds tov kcci^ov avTfjg STri^raTauj Kccf^sHv ^s^icag, 
dKKct Kcfjj TTa^d t^tov 7roKKa'/tig ccfJLa^Tccvsi. S Ka&' o rj 
fisv dfjLST^ia Tfjg s^aKKaytjg dcrad^^yi TrQiil Tfjv Ke^tv 

ib avT^' To oSfJLri k^cctsIv tmv 'Kat^MV, d>i^^. o os pi^TOO^ 
78 T d^K^vTog q-oxd^^sTcJui, Kajj T8g Kai^^g (rvfjLfJLeT^6iTcfj\' 
ii'-i sig dvuS-yjfjLa 'kcui 'KTtjfjca ^ Ka . . , . 
TJ?f Ks^iv fiovov , (tjcyjvs^ o crvyy^aCpsvg , dKKa Kouj slg 
XpyicTiv. ctj^s 8TS To cradpsg sk\^s^yiksv , ii tt^cot^ rolg 

1$ svayocjvioig Koyotg ogT' to ts ^stvog sivoj ooksIv , t<p' 

Thiicy- damus. res enim poftular, vt dicatnr, non quantum diftet qua- 
tii^is et litate et forma; (eaiidem einm vterque feclatur, a vulgari ni- 
^Jf'"".' miriim fermone vtdefleclant, nec communem, fed eximium, 
quaerant) ar quantum quantirate, et adhuc magis oportunita- 
te. Hic quidem aperte compofitione vfus eft, et ah ea magis 
ducirur, quam ducat; verum occafionem et locum eius acci- 
piendae non probe nouit: fed faepenumero in hoc delinquit, 
ideoque inconueniens locutionis nouitas diftionem eius ob- 
fcuram reddit, er, quia occafiones non caprar, eriam inuenu- 
ftam. Ipfe autemDemofthenes, cum fatis, rum etiam tempore 
et loco, ea vtitur ; non modo diclionem ad oftentationera 
componens, vr Thucydides, verum etiam ad hominum vfum. 
Quare et perfpicuirari , quae maxime in caufis forenfibus re-. 
quiritnr, ftuduit, grauitatem vt in dicendo, quam eum quae- 

fuifTe 
f Forfan legendum uysTui h Quaruor tantum fyllaba- 

f/aAAov v;r' uvrviq^ y} avTog uyii. rum additione Jocus fic vidc- 

Sylb. tur explendus: ovv. t];; kv&^vma 

yaj v.Tvi\JLX v.a.Ta.extvU?^w tviv A^^ii; 

g In exemplari xa^' S ^ (.lev navov. refpicit autem ad fen- 
TJf ctiJ.iTgix: nullo plane fenfu. tentiam iliam , quam Thucydi- 
Verfu lo. eriam perperamibi- dcs ipfe de fua hifloria dicit 
dem fcriptum Ufjniivi. Sylb.^ fupra p. §24. v. 4. Sylb. 

i Con- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 985 

a iuLa.\i<rcc (putvsTOui CTni^cc^oov , '?r^o(Ts(X.yi<ps. TOictvra. 
fjLsv ^Yi iivd Wiv, a, TTcc^a tov vipri\ov y.ajj iyactxoicKSVov 
xc/Ji s^yjKKayfjLSvov tP (Tvvi^S-yg ' xu^cncTyj^oq, k to K^ci- 
Tog cknvcLv rjv sv Trj ^sivoTtjTi, /ta,' &ii'A.vdior,v tov sv avT^ 
'TFSiorccvTa fiifM^fxsvoi ArjtioS^svrjg KUTScrKsvccKSv. $ 

lOL. '^ '^A ^S TTCt^Ct TOV Qo . . TS KoJl CCK^ij^tj 

Kaj{ KaS-apov Kouf ^riKooTov ctTTo t5 oiaKcifJ.-^avTGq sv 
ctvTM' AvcrtUKog J' av sUoToog Ksyotro' Totavra. Kio- 
Kvcrst ^' 8^sv , i'(rct)g ^s %<5t^<gW^cev Trotritrsi Triv Ssco^tav, 
Ts&slcra TT^anov rj AvaiH ?\S^tg , rj t^v ^rifjco(Ssv8g sot- lo 
KSvcui irstSofLom , ^triyricriv Tiva TTse^isxnfra vQ^friKriv' 
i^ AoxtTVTTOc, yaQ^^ iiT0(; , 00 ' KSrivociot , ocTrslvcraTo fisv 
stq Trjv civTrjv iraKai^^av , airk^ Kc/jf Ticrtq cpsvyoov rriv 
SiKriv. o^yrjg ^6 ysvoyjvfjg , sq KOfjCfjcaTci ts etVT^g 'KOUi 

iiuiflTe apparet, coluifle videremr. Haec funt nonnulla, quae 
ad foblimis, elaborati, er inufitati ftyli imirationem, cuius tora 
vis eft iii grauitate, Thucydidem, qui in eo vnus exeelluir, 
aemulando Demofthenes foi-mauir. 

XI. Quae vero ad imitarionem charaileris fimplicis, ac- 
curari, puri, er imitatione digni, (qui Lyfianus merito dici /.^//«i* 
debet, ab eo, qui in iilo nJmirum excelluit) oraror reddidit, ''"'" ^*'' 
haec funt. Nihil autem vetabir, imo rradtatum noftrum venu ■.% 
Itiorem reddet, Lyliae verba primum ponere, deinde ea De- (,««• cow- 
mollhenis, quae putem Lyfianis efle quarn limillima. Ly (\sLe parado. 
funt narratio quaedam iniuriae acceptae : „Archippus iile, 
Athenienfes, er Tifis ille, qui modo reus efl:, in eandem pa- 
laeftram deuenere. iracundia aurem motus vrerque calumnia- i Concinnius ^afaxTJfCiJ!, ac- ^iyoirOj «to toZ iix^&iri^xvTO^ sv 

cuf. cafu. \'erfu 5. pro 7:««- auTor tokkZtu. Sylb. 

*«vT« requirit fen fusTf ou%ovTa, / Pro htoj mendofe in ex- 

vel fimile quid. Sylb. emplari fcriprum « thV- Verfu 

k Talis quaepiam hic infti- vlr. legendum opinor Iq ^skoiijl- 

tuenda le£tio : « Is ftuQo, tov a/- (xoiTi rt i| «JtiJc. Sylb. In mai'- 

To'v Te yjy' «xf/^;J »«/' KstSxfov v^ g'ne Cod. Bodl. i<r. ci; cnwnnx- 

^ti^UTOV Avffixxoi y «V iixeVfci? t^ tc «Otoi;. 

R 5 w In- 984 DIONYSII HALICARNASS. 

dvxiXoyiaM xcu( sx^^ctv Koi Xot^o^ictv KdTB^t^cccv, s<ri1f 
iiv Yl^^^oLQ s^ot<Tnq fMv t5 [Ji,ei^a,yJ8' t^olwcx, yd^ sl^rjcTB' 
rccf rclA>7&yi ic^oq vfjLug' STriT^OTrog Ss vtto t5 Trccj^oq 
ycccrccKsXstfXfiivog. §Tog, lirsion Ticrig 'jr^og ccvtov ^ (t);V) 
5 sv TYi 'TTccXah^c^ Koioo^ictv oiyiyr}(TctTo , |3«Ao^ivo? yjL^ 
^i^^sS^c^, KoLj ^OKslv ^sivog y,aj\ s7ri(2ii\og slvouj, syJXivasit 
uvTov, cog fjiJi^slig sk ts tcov Trs^K^ayfAivm riS"^fisS-cc, koji 
rocv sv siooToov sttvSo fisS^et , sv fisv ro) "TTct^ovTt ^iaX- 

XctyiJVCtj , CH.OTrslv ^S, OTTOOg CtVTOV fJLOVOV TFH X^^pSTCUf. 

20 TisiS^slg QS rctvTct actjj ci7rccA\ctys)g , Kct) X^^!^^''^^^» ^'A 
'TT^ocTTrofdfisvog STrir^^siog slvouf , slq rSro fjuctvictg , " rtj' 
XiKHtog m y ct(pi<rctTo , . r hvyxctvsv fjtsv 8a-cc 
iTfTvo^^ofLia, dvctasim . , , ^' avrov fJtsr sfJtS 
'TTct^oi rnv B^v^otv 'Tru^iovrm . . , , dXXnXm 

15 Tvy/^ai/^<r;y ovTsg' ro fth tt^ootov . ♦ . sksXsvsv' 
sTTSi^n Js « f/.sr avTH . . . osiTTvncrctvTsg h, 
jj^n (Tvcry-OTci^ovTog , sKScvTsg , KoTrTOfjLsv rnv S-v^ay^ 
ol <5' nfji-cig syJXsvov sicnsvoii^ k^Trsi^f} ^s sv^ov sysvo" 

ri, litigare, iurgare, conuiciarique inceperunt. Pytheas vero, 
adolefcentis amator, (vera enim vobis omnibus nari-abo) ei a 
patre tutor relictws eft. Cum itaque huic Tifis conuicia in fe 
in palaeftra narraflet; ipfe gratificari, et videri callidus, et in- 
fidiari cupiens, fualit (vt quidem nos e rei ferie cog-nouimus, 
et ab iis, qui probe nouerunt, intelleximus) inpraefentiarum 
quidem in gratiam redire, at occafionem quaerere, vt eum fo- 
lum alibi nancifceretur. His ille credens, et ab iniuria defi- 
ftens , et cum aduerfario familiariter loquens, feque amicum 
fimulans, eo infaniae, cum tam iuuenis eflet, reda£tus eft . 

cum coenaflemus, circa ve- 

fperum egrefli pvilfamus oftium. illi nos ingredi iuflerunf. 

Cutn 

m Inclufus articulus r-Jiv in paruo natu. Sequentia inte- 

exemplari omifllis eft. Ibidem grioris codicis opem defide- 

V. 6. veriusmeoiudicioeftlTii- rant. nam intervulgatasl^/we 

^oAos: id eft £w?opijo,'. Sylh. orationeshaecnonexftat. Sj)?/^. n TsjAwsTcs fignificat hic tam o In - DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 9S5 

ut&cc , kfM fih eK\^ciA\8ertv omctq' rHTov) ^s avva^^jra.' 
cuvrs?, U-/i(ra,v tt^os tov hiovol' hA Aap^ji' fia^iyci t<c, 
htslvctq TToAAct? 'KXrjyoiq , sk okrjfAct avTov aaS-si^^s. 
y,d] 8K s^y,^>it(rsv avTM ravTa fiovov e^aua^TsHv ctAA' 
i^riXoivAq fiiv tuiv veaov r^g Trovrjoora.Tiiq ev tj? ttoAsi, 5" 
vio)?) ^s ra 'TTaT^uta 'Tra^si^^.fjC^cog , koui Tr^ocTTroiiiiMvoq 
veoq yia\ TrX^crtog sJvojj , TrccAiv T«e oheTaq eKsXsvsv, tjfis- 
eag ri^ri ° ysvofjLSvrjq , ir^og tov aiova avTov orjcavTsq 
fia^tyh. ^TOO ^s t5 c-cofiaTog ri^ri irovrjoot)^ 0(aK6ifJ>svii, 
'AvT((A,axov fi6Ta7rsfJb^d(j.svoq , P toov fjbsv ^sittvvv tv%oi' 10 
iiToq hs fisS-vct)V sASoi' SKKoipaq ^s tyiv S-v^av, hoj tlcr- 
sXSm , y,aKS)q Ksyoi atyrov , KctJf tov ' AvTifxayfiv , K(^ 
rciq yvvcCi'/Caq avrm, ' hvTifiaxoq ^g cooyiC^sro fisv 
CLVToiq', oaq fisyaka rifjt,a^Triy,6(j-iV' ofMOdq ^s fid^TV^ag 
TraowA.ak.scraq , ^cora avrov j Trooq sicrsXSor os, y,6- 1$ 
XsvcravToq Ticri^oq koj toov oiKeTocv , e(^a(TK6. (TVfipa- 
KevovTOJv ^s Toov slcrekSovroov caq rdxi^a Kv(Ta\ , koj rca 

Cum iam effemus ingredi, me domo exmrbant; hunc autera , 
lapientes ad columnam iigauerunt: et ecce non nemo, ac- 
cepto flagello, multa ei verbera inflixit, et in domum conclu- 
iit. neque his contentus, fed pefljmos in ciuitate adolefcentes 
imitatus, propter paternas opes recens iam acceptas ia£lans fe 
et iuuenem et diuitem, iuflit iam iterum, exorto fole, famu- 
los, qui eum ad columnam ligauerant, flagellare. lam ita- 
que tali modo conftituto aduerfario, Antimachum arcefliuit, 
qui tum forte coenabat. lUe vero el)rius venit, pulfatoque 
vehementius oflio, intrans, ei et Antimacho et eorum vxoii- 
bus conuiciari coepit. Antimachus quidem ilhs iratus efl:, 
quia muitumdeliquerant, tamen, aduocatisteftibus, rogat, quo- 
modo hic inti^rit: ille, hortatu Tifidis et domelticorum, dixir. 
Suadeiitibus autem iis, qui ingrefll erant, vt quam citiflime 

folue- 

o In exemplari efl "/svMM^w, corruptus efl; locus. Sylb. For- 
errore ambiguo. SyW. In ora fan reponendum i hbv Sstwun 
Cod. Bodl. U. 'y«y£y)f//tStf;. ti/^ov, quanquam nondum re- 

p Hic quoque rautilatus et fte. Mart. 

q Ad 986 DIONYSII HALICARNASS. 

ysysvrifJLSvcc ^siva, vofjLi^ovrm slvcti, d7rs^o(rav uvtov roiq 
d^sk<^oi(;. i ^vvayLSva os ^ct^i(^siv y eko^ktolv clvxov tlg 
ro ^ Asiiy/ubcc sv y.kiv)^, nct/i stts^si^ccv TroAkolg fJLSv 'AS-*i- 
vctioov , TToAXolq os x,a) toov dWoov ^svcav , ^roog SictKSi- 
5 fxsvov cd~s T^V loovTccg fjLtj fjLovov Tolg 7roii^(Tct(rtv o^yt^s- 
(Bojj, dk\d KdJi Trig 'TToKsooq KccTrjyo^slv , cn 8 ^rifJLO(ricC, 
ii^s 'Tra^ax^nfjLo. , T^g rd Touivra e^afjLct^TdvovTag ti- 

fjLOO^slTCUf. 

/j3', AvTfj fisv t] ^ Av(riii ^iyiyri^rig sk t5 y.oLTd T(- 

jo crt^oq Koya. h os vvv fjLskkot) ksysiv, ArjfL0(^sv8g , kK 

T8 Kara Kovoovog' rjq ttiv Tr^ayfxaTiKriv ofLOioTrjTa sd- 

(ravTsg , ^ 

. . . . TrjV SV Tri Xs^Si (XKOTroOfJLSV' ^ lyE^ ^kS-OfJiSV 

srog (^t8t) r^iTov^ sig Yidva'KTov , (t)P8^dg riiMv Tr^oy^ct- 

folueretur, et purantibus, Iiaec acerba efle, tradiderunt eum 

fratribus fiiis. cum autem incedere nequiret, tulerunt eum 

leclo in Digma, multifque Athenienfibus rideo crudeliter af- 

flictum, et multis etiam peregrinis, oftenderunr: vt, qui vide- 

rent, non modo iis, qui fecilTent, irafcerentur; verum etiam 

ciuitatem iniullitiae coarguerent, quod non publice et ex tem- 

pore huius iniuriae auflores calligaret. 

Demo- XII. Haec efi narratio Lyfiae ex oratione aduerfus "Tifi- 

flhems ^gfff^ haec vero, quam iam fum diclurus, ex oratione Demo- 

ocns tn ^i^gj^jj j^ Cononefn depromta eft: cuius fimilitudinem, quae 

^g i„i„, in reipfa conliflit, cum Lyfiana, omirtentes, quafi nihil ad ea, 

ria. quae traclanda fufcepimus, neceflariam , eam , quae in didio- 

ne iplifque verbis confiftit, confideremus: „Abhinc triennium, 

cuftodia nobis denunciata, Panaclum ingreffi fumus. habue- 

runt 

q Ad Ae^y^* in exemplari / Si quld hic deefl, tale 
additum hocfcholion: b tovo? quodpiam defideraturcomma: 

Iv T<Z nii^B^ei, ev^ (Ssii('jVTO CiTOi ut k^sv t^oj tx ev X^<i^^^ 'jTgoiity.H' 
yj^ TaAAaf, bie-Treq vTroSeh/ix.xToc, cxv. Sylb. 

quod idem fere cum Harpo- t \\\ vulg. editt. Demoftb. 
cratione tradit Siiidas. Sylb. fingulariter legjtur «I^^aSov. 
r In exemplari pro waln Sequentia inclufa defunt in 
corrupte fcriptum A«foi/. Sylb. exemplari. Sjlb. 

u In- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 987 

(psia-ri^' " (ka-Kyivoocrav 8v 01 t/IsTf^ ol tht^I' Kovce)vog sy' 
yvq fjfjLoov, (^?) ^» <^v i^nAoiJLriv. y\ ya^ s^ ci^X*ii 
eX^^^ '^^ '^'^ '^^ocni^ifjLcLTa. kit-ei^sv riyJlv cvviQ^rf s^>jg 
^' dyi^creS-s. STinvov skcc^tots " iiTOi t>]V ^f/J^av oAjji', 
kTrsi^yj Tcixifcc cc^i^ricrsiccv' kclj t^&\ Y scogTrs^ '/}fisv sv 5 
ryj (^Piioa. , ^iSTskav TTOiSvTsg. rifislg ^' , oia-^ns^ svS-cc^s 
siM-Bsifjtsv , Hva} hriyofjt,sv Kcui s^'jd' '^ Kau\riv ^snrvoTTOisl- 
iB^dj^ Tolg ccA\oig co^ccv a-vfiQaivst , tccvtyiv av iiTOi sttcc- 
^covav rj^ri , Tcc fjcsv 'noKKa. slg Ti^c ccKoKaS-ag rifJLm , ts- 
KsvTOovTsg ' (oe Kcuj slg) rifiag avTag. Cp^cavTtg yd^ lO 
Kairvi^siv avT8g oipoTromfASvag t^? TroCioag , ij KaKoog 
Ksysiv , Ti Tvxotsv , stvtttov , kcu Tocg dfii^ag ^ Ka- 
Tsa-KS^dvvvaav , Kccf Tr^oasb^av , kcuj dasKysiag ko^ 

runt autem Cononis filii tabernacula prope nos, quod vtinam 
faclum non eflet. primae enim inimicitiae et oifenfae inde 
nobis ortaefunt, ficut audietis. l'otabaiit ifti quoridie, cum 
primum pranfi eflenf, totos dies: idque, dum in praefidic fui- 
mus, facere non deftiterunt. Nos vero, vr hlc foliti eramus, 
ita foris quoque degeBamus. Qua igitur hora alii coenara 
parare confueuerunt, ea ifti iam bacchabantur plerumqiie in 
pueros noftros pedilTequos, tandem etiam in nofmetipfos. il- 
los enim, dum cibos coquerent, fumo, aut conuiciis, quicquid 
e'S in buccam veniebat, moleftos fibi eflfe cum dicerent, ec 
matuhs petebant et permingebantj neque vUum petulantiae 

genus, 

« Inchifa addita funt e vul- y In exemplari efl wir^ff; 

gatis editionibus ; iii quibus quod pro dum vfurpari noii 

ibidem, fublato pofteriore ax- folet. Sjlb. 

ticulo, et poftpoiito pronomi- 2 Vulg. editt. pro v^' :?v ha- 

ne demonftrariuo, fic legitur: bentijvjy, quamigitur, eimQK 

01 vhii Kovuvoi TaTB.'. Verfu 3, cviifiaivoi, T«t/T*)v kv iiS-4 «TiKfwvay 

eaedem pro f|if? Se habent l| (al. eTraPcivav) vtoi, tx ixtv xo>.?.x 
«V, ex lis occajionibus ^ quas f<; Ta? irajJa? i}V*i' Taj aKOAaStfi* 
audietis. Sylb. X In vulgatis libris: ^toit^v 
a^i}v vjfj riro. Ti?.. 

a Inciufa defunt in exem- 
piari. Sjlb. 

b h\ vulgatis Kurstnti&ivvov. 
Sjlk 9^38 DIONYSII HALICARNASS. 

^cij\ XvTTHfxsvoi , TO fMv TT^ooTOv d7rs7r6fjL-ipcflfxe&a,' a)q ^' 
r/^Xsva^^ov ^fiag , kc^ ^k STravovTo , ^ (to) <r^aT)jyco^ 
To TT^ayfia siitOfjLSv , koiv^ TiavTtq o\ (Tva-criToi TrpocrsA- 

5 S-QVTSg , ^Ssv SyOO TOdV ak?^v s^oo. koi^o^ri&svTog ^* 
avTolg SKSiv8 , )ia\ KaKia-avTog avTng , a fiovov Trsei dv 
glg f!fjt,ag r/irsAyaivov, dKkd xct) ^ tts^) u)v sitoinv okodg sv 
Too TPaTOT^socd , TQCT^dT^ sdsrjCTav TravaaS^ctj , t^ ui- 
cr%vv^rivaj^ , ^rs , STTSi^ri SaTTov (rvvsa-KQTa^sv , svSvq 

'.'® uq rifJLag slasTvnoric-av TavTt^ t^ S(r7ri^a' Kdj jo fzh 
TTPUiTov KaKoog sksyov, e ewsiTa ^s k&^ 'jrkriydg svsTsivav 
Ifioi' Ka\ TOcravTj^v K^avyriv koj &o^v(iQv tts^) Trjv (TKtj- 
vijv sT^Qirjcrav , c^Ve ^ (^kci\ tov T^aTov^ Kdj tov <r^aT>jyov 
'/caui T^'? Ta^id^X^^ skSs^^iv , S kcu Tm dkkoov Tivdg 7^a- 

^^ Ti6t)TMV' ot ^\sKookv(rav fJLri^sv rifxdg dvtJKS^ov TraSsliv, fjL^^' 

genus, aut contumeliae, praeteimittebant. quae cum nos vi- 
deremus et aegre ferremus, primum dinimulauimus: vt autem 
iios fubfannabant , nec delinebant , duci rem indicauimus, 
eumque communiter omnes contubernales conuenimus, non 
ego feorfim ab aliis, qui cum eos obiurgaflet, et eorum vecor- 
diam accufaflet; non ob ea folum, de quibus nos quefli era- 
mus, fed propter omnia eorura in exercitu edita facinora: 
tanturn abfuit, vt definerent, et erubefcerent ; vt, cum pri- 
mum tenebrae faike eflent, fratim in nos eodem die vefperi 
impetum fecerint. ac primum maiedi.xerunt, tandem verberi- 
bus etiam me afl^ecerunt, et tantum clamorem et tumultum 
circa tentorium excitarunt, vt et exercitus et dux et centurio- 
nes venirent, et aliorum militum quidam, qui obftiterunt, 
ue quid in nos grauius confulerent, aut a nobis paterentur, 

ea 

c T« fTfaTvyw deeft in exem- Tt^ivTuvTSi. Sylb. 

plari. Paulo pofl: vulg. editt, /' Inclufum ifiud comma,, 

pio H^iJ babent ovk : verius v^ to.' ^?xtov, abeft a vulgatis 

fortafie hSL Sylb. editionibus: reite. Syllf. 

d Ui^i wv oAw? Itto/bv in edi- g In iifdem editt. v^tk-jx?.- 

tis Dernojl/j. ^'»'^ ^gxriUTm Ttvxi) olWtf inaiM' 

e Vulgati pro t^rtiTu habent eeiv. 

b Vulg. DE ADMIK. VI DICENDI IN DEMOSTH. 989 

ttvryg irottjcrajj , TTct.^oivSfJLBviii vtto •virctiv. rS ^s tt^cc- 
yfjLaioq tig rSro ^ -Tra^ikS-ovroq , caq ^sv^o clv^^S-OfxsV, 
( Jjv fifMV , ) ohv ilKoq , B'A raroov o^yri kolj sxS-^cc Tr^og 
aWrikaq' ' a fivjv 'iyciiys (fia, r^g S-i^g') aifirjv ^sHv ^rs 
^(kviv Kct%iiv cLvroiq , ^rs Kcyov TToifi^BctJi joljv (rvfji^oiv- 5 
^ov •* (^^Ssvcc-) ctAA' sKsHva, aTvKcaq syvcoKSiv , ro Komrov 
tvKa^^sHcB-cui 'A,oui (^vKdrrscBdui , fjbrj irKricyioi^siv Ci>g ryg 
fOi^ra^. TT^odrov fisv iiv , m si^yi-na , rarcov (i^KofjLctj 
rcig fjLa^rv^iag Tra^acrxofJLSVog, fjLsra ravra 'ocra vtto 
ryra TrsTrovS-a, STn^sl^ouf Iva ^ si^yjrs, on (^ui) 'Tt^oct^ks 10 
tolg ro 'TT^ooTOv dfia^ryiSs^icnv STrinfidv , iirog ™ avrog 
'TT^og raroig ttoKKm Ssfvors^a ^iaTrs^ir^aKroui. "Md^rv^sg. 
'^^v fASv roivvv " aSsva t^fJLyjv osiv Koyov 'iroisiS^oui, ravra, 
£Ti. X^ovcji ^' vTs^ov 8 TToKAu, TTS^iTrar^vrog, u>cr7rs^ sic^- 

ea debacchatione iintatis. Ke haflenus piogrefla, vt huc le- 
diuinius, irae, vt fieii folet, intei nos et inimicitiae fane fue- 
runt: non tamen ego vel in ius propterea vocandos, vel vl- 
lam rationem eorum, quae acciderant, habendam putabam. 
Sed illud omnino decreueram, cauere ac dare operam, ne 
pofthac in fimiles homines inciderem. Exhibito igitur inpri- 
mis de his, quae dixi, teftimonio , poflea quid ab eo fim per- 
peflus, oftendam: vtfciatis, eum, cui prima dehcta/caltigan- 
da fLiiflent, ipfum priorem multo atrociora commififl^e. Teltes. 
Quae igitur prorfus negligenda efl*e duxi , haec funt. Non 
multo autem po(t deambulante me pio meo more vefperi in 

foro 

b Vulg. Editt. habent TTfosA- vv avT» tbtb tt^t. 
SovToi;: rectius. etmox: ui;Stv^* l Pro e23»its in exemplari eft 

lxoiJvif,^onsv. Ex eifdem addita ilvin: errore ambiguo. mox « 

funt fequentia inclufa. Sylh. additum ex vulgatis. Sylb. 

i In vulgaris: ;<« tb« Sta?, m Pro uvtoi; perperam iii 

i tf/fj iyuye udinfv. excmplari eft civTo'11;. Mox iii 

k Inclufum Ks^va additum e vulg. editt. ■xi^oTe^oi; jtoaaw ohvo' 

vulgatis, in quibus mox «tAw; T£?a uqyu<;i>.: MafTUf/ctj. Sylb. 
iy.(i/o, et fequ. V. ■5rAijff/<i(f,nv Toi? n In vulgatis hohix, et mox 

To<aTo/c. ytquTov fji.ev bv tbtwv, uv 7T0i^Gces!}y.f. ef mox ex eifdeiTl 

slgijKK^ ^aA. T. fi. T. fi. Tttiru^ o7« p.99o.v.i.additum«VTtf«f'^'^' 

In 990 DIONYSII HALICARNASS. (picreoog , rm yjKuMTCtiv Tivog , Tra^i^x^rcLf KTf^ariccg , 6 
vlog T8T8 , fjLS&voov , KctTd To Ascoko^tov , eyyvg P im 
Ilv&o^ co^a. KoLTi^oov ^s vj^ug , >iouj K^avycccrug , iLau{ 

-5 hctKsy^B-sk T< TT^og ccvtov '^Tcog , ,a)g av fxs^vctiv , wcrs 
fiYi fjt,cc&ilv , Ti Aeysi , 'Kct^Xbi Tr^og fxsKsTriv avct), 
STTivov <5'' ccocc 1 svTccv&cc '/ra^u Hcc(ii(Pi\ck) TM y^a(pii 
Kovcijv 8T0cr) , @sooct)^og Tig , 'A\>Li\^iciorig , ZTriv&a^og 
Ev^^Aa, ©soysvyjg 'AvS'^ofisv8g, -TToKKoi Tivsg' 8g 

10 s^avcc7>Wc!cg KTfjcriccg , stto^svsto slg Tfjv dyo^ccv, 
Kcij yjfuv (TvfjL\^ccivsi dvccr^s(p8(riv ^ (k t5 ^s^s^Poct- 

Tl8 Koij irS^tTTcCT^G-l ItOiKiV KCCT UVTO TTOg TO Asfirf- 

foro cum Phanoftiato Cephifienfe, qiiodam ex aequalibus 
meis: praeterit Ctefias, filius iftius, ebrius, circa Leocorium, 
prope Pytliodori aedes. Confpicatus autem nos, clamore 
fublato, fecumque murmurans more ebrii hominis, vt non in- 
teUigeremus, quid loqueretur, praeteriit, Melitem verfus ad- 
fcendens. Potarant autem ibi apud Pamphilum fuUonem, 
Conon, Theotimus quidam, Alcibiades , Spintharus, Eubuli 
filius, Theagenes, Andromenis F. multique alii. Quibus Cte- 
fias concitatis in forum venit: atque ita accidit, nobis a Pro- 
ferpinae fano reuercentibus et deambulantibus, vt iterum pro- 

pe \n exemplari proparoxy- 
tonwsfcriptumKiji^^/fffwe: minus 
re<3e. Perperam idem verfu2. 
pro i vioi habetac Sylb. 

p In vulgatis editt.Twvnt/5o- 
iugis, et V. 6. Alyo/. Eaedem 
pro liB^iT^j habentMEA/r>}v. Ste- 
phano Byzantio m«a«t»> eft pa- 
gus Oeneidis tribus: cuius lo- 
caiia aduerbia cfle dicit, sli 

MEA/rifv, e>c MsAii^iff, svMeA/rj:). fed 

intelligendus hic potius locus 
vrbanus. 5)///'. 

q PoftevT*iJ3a: in eifdem le- 
gitur haec paienthehs: thvtm yoiq wsf^ov iTrv^o{is^x. Eaedetn 
pro yqu^u habent xva^E?: ve- 
rius, opinor. Eaedem v. %. pro 
QioSogoi et 'aax//3(«Ji}ij habent 
@iOTiiJ.Q(i et 'Af %«/3/«5>f?. Verf 9. 
exemplar noftrum habet 'a^- 
S^oiiiSai;. fed cum P.991.V.4. pro 
eodem habeat 'Avifdfte/aj, ego 
vtrobique eandem cum vulga- 
tis editionibus fcripturam fum 
fecutus. Syll^. 

r Vulg. editt. habent «to 

Tou (^i^otCpxTTiti ; et p. 99'-* 

verfu I. plurahter TUTo;?, bffce. 

SyW. . - 

s Per- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 991 

Ko^iov sJvcui , v.a\ TiiTet) 'jrs^iTvyxa.vofMiv. aq ^' dvsfMi- 
xS-fjfjLSV , sJg fjLSv avToov , ^dyvcogTtg, to) ^uvoT^ccTca 
Tr^oa-TriTTTSi , koj KctTsl-x.sv sKS^ivov Kovcov Ss htot) , Kauj 
v\og ccvtS, Kci^ 'Av^^ofzsvai vloq, sfio) ws^iTrsa-ovTsg, 
To fjLSv TT^coTov * s^s^vov shct VTTocTycs^fcruvTsg aaji Doi- c 

^CCVTSq (gt? TOV l3iOV) Slg TOV (^O^f^O^OV , liTdO ^lsS->JKCCV 

kvciWofjLSvoi icaji v(2^i<^ovTsg , a^^rs to fje,h xsi\og hxx.0- 
"^c^, Ti^? ^' oCp&cc^fx^g {crvyKAslcctj.y ^TOt) Ss KOLKc^g 
g^ovTa KciTsKsiTrov , 007S fi,tj dvctq-fjvoji , firiTS (^Ssy^cc- 
<^cui ^vvaS^ajj. KSifisvog ^' clvtocv riKHov ttoWu kolj ^sivd jg 
ksyovTOdv Kcjj[ ToL fLSv ciWcL " i^KoLcrCpyifiiccg 'ixsi Tivdg, 
ccg Koi^ ovofJLoi^siv OKVtjcrccif/Li' oe Ttig vl^^sc^g sti Tijg 

T^Tii CtJfJLSHoV , KCIJI TSKfJL^lOV, ci}g '77 dv TO 'TT-^dyfLOL VTTO 

TifVi^ ysvofjLsvov , t5S' vfjLiv s^oo. ri^s yd^ , (Ti^g) 

pe Leocoiium effemus, et in iftos incideiemus. Vt autem 
congieffi fumus, vnus eorum, homo ignotus, in Phanoftratum 
inuit, eumque detinet. Conon autem, et 61ius eius, et An- 
diomenis filius, in me fa£lo impetu, primum me exuunt : de- 
inde fupplantatum et proftratum in coenam fic traclarunt, in- 
fultando et contumeliofe vexando, vt labrum difcinderent et 
ocuios occluderent, et tam male affeftum relinqueient, vt 
neque furgere, neque loqui, poffem. lacens autem multa ex 
iis et amara audiebam; ac caetera quidem conuicia funt, quo- 
rum quaeclam apud vos nominare erubefcerem. Quod vero 
infolentiae Cononis fignum , et argumento efl;, duttu eius et 
aufpiciis facta effe omnia, id vobis dicam. Cantabat enim 

galios 

s Perperam in exemplari tra ex eifdem v. g. additum 

eft lyvwV««: paulo rectius «7vw- cvy^\s7(Tc*i. Eaedem feq. v. ha- 

?««, itu vt agnofd non pojjet. hcnt KararAwerv : et mox, litire 

Sylb. hvx-iiivcM, Sylb. 

t Vulg. editt. habent i\kl\j- u Eaedem habent (3Aa(r;fH- 

<r«y, ei'y vTs. Ibidem mox in [^icft t%ii nvu' \^ S^uoiJ.a^itv okv>)- 

exemplari fcriptum ft|a:vTfc, ffwf,'/ av h viiTv ivice: ec v.pen. 

errore ambiguo. Sequenscom- TtxiJ.^^iov toO ttxv ro ir^xyiJ.x vro 

mation, fl; tov (iiov, abefi: a rurti yeyc-.iiiTBon. Ex eifdem ad- 

vulg. editt. necimmerito. Con- ditus aiticulus t«« v. vlt. Sjlb. 

Dioa. HAL. voL. VI. S X In 992 DIONYSII HALICARNASS. 

dhe^iS^vovctQ fJLifjL^fJLSvog r8Q vsviKriKorcig' ^ ol ^'s K^orslv 
ctvrov Yi^iav roiig dyKctiO^tv dvr) Trrs^vycov rccg 'nMv- 

ly, Tcivra, i act^ciQ^a. )icu{ ctK^ip? >i£tf (TctCp^ x.cu^ 

5 ^ioi r^v Kv^im y.ctj KOivm ovofjLcircov aaricrKivctcrfj^^sva, 

bxr-Kso rd Avcriiit, ifjuo) fLSv ya^ v7ra,^xsiv ^OKsi. rio 

^-£1 (TvvrofLci , Kcui i^^oyyvKct , ko^ ccKriS^Siag fJL&^ct, koui 

rov cl^skt} Kctj clKurcicrKSVov sivt^^aivovrct (pvcnv , Ka- 

S-ctTTS^ SKsliva*^ nvdvrm fJLSv h fjLctKfra.. a%< ^s kcjl\ 7r<- 

10 Savd , Kcij sv }]S-et KsyofjLsvd rtvi , kcj^ ro Tr^gVov roig 

vTTOKSifjLsvoig Tr^occoTroig rs Kcuf ir^ayfxa^Ti C^vKarrovra^ 

i^^ovKg ^' d^a, Kc3U{ TFSiS^g , kcjl\ xa^irctjv , KUi^S re, 

y Kcij rolg ctKKoig dirctdiv, d roig AvcnaKo^ig s^Trav&iav, 

d^a ^xi TroKKy] fjLol^a-^ «k. svst' dKKcog slTTsiv. si yHV 

15 fjL^ hd rng STTiy^aCp^g, ^nvog k^iv, sKaise^og rcov Koym 

yvco^iftog tjv , dKK' dvsTriy^dC^oig Trs^isrvxofjLSV avrolg, 

« TToKA^g dv YjfjLm oioftoJi ^iayvcovoj pa^icog , ^ ^g_ 

gallos vielores imitans, alii autetn iubebant eum aiarum vice 
latera cubitis plangere. 

XIII. Nonne haec purafunt et admodum accurata, aper- 
ta, propriis vulgaribufque verbis more Lyiiano compofita? fic 
equidem ceiifeo. Quid, nonne breuia et rotunda et omnino 
vera funt, ac limplicem, nec affectatum naturae ftylum, vt illa 
Lyiiae, exprimunt? maxime. Nonne etiam verifimiba fiint, 
morata, ipiifque perfonis et rebus conuenientia decoro fub- 
feruiunt? annon et magnam venuftatem, perfuadendi vim, 
fuauitatem, opportunitatem , aliafque virtutes quamplurimas, 
quae in Lyfiae orationibus emicant, oftendunt? Omnino, nec 
aliter dicere fas efh Si igitur non c titulo oratio aperte 
oftenderet, cuiufnam foret, fed in eas incideremus titulo ca- 
lentes; paucos fore putem, qui ex tempore internofcerent, 

vtra 

X In vulgatis oi §e v.qa.ritt erra-j^s: xoyoii;: et fequenti ver- 

To7« ccyy.uiGiv uurov ^^iW. fu TraAA'.» xvtoTi; iio7gx. Sjli'- 

y Legendum videtur : v^ z bi aduerbialiter malis ^ro- 
riv uMsOiv , a Treisi reis AufficnKait TSgov^ per me licet. 5>/^. 

a Clau- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 995 

re^o^ /SflfJLoS-ivaq W\y , ri AvariS» roa-ctvr>]v o\ xcL^ct' 
Krfj^sg ofMQiOT-fjTA TT^og cik\r;kisi '^Z^'^*' rci^xoq k^t iiou{ 
w^oq 'ATroWodMeov vtts^ ^o^f^ijovog , }Cc^ 6 kcct 
'0\vjJL7rioo(s}^ii Tfjg ^Xx^fiQ , ^ct/ TToog Boiootov vttso tS 
ovofjLctrog' yj re "TT^og Evf^i^Aidrjv sOicng , Hctf r\ Tr^og S 
'Mu/cd^TUTov ^tcc^iKuaricc, xa^ ol ccWoi Tfccvrsg ol i^\u}~ 
riKo\ Aoyoi, i TToAka) 7r\si8g r^v SiKoa ovTsg' oig ys 
J?7 y.ccTcc ro tscc^qv svrsTv-x^yjKoog , ^ yvcocrf} , olg ol^cc 
iy^. Kccj TQJv ^rifjLoa-ioov ^s ciy^vm TroXKex. fjLS^fj r^rca 

KcCTSCKSUCCTOUj TM XCC^aKT^^t. sC^S^OV (5' CCV S^ SKCiT8 TOC 10 

TTa^aosiyfXccTd' sl fjLri 'nKsim sfLsXKs tS fjiST^i^ ysv£cBa{ 
6 koyog' sv o\g ctjKog S7i tts^) Kcc?iAiKoyiccv 'icoj crsfjLVo- 
jfjrcc , 'KcL\ Trcccrocg rcig eTnS-hag KccTucTKSvocg fJLaK- 
Kov scTT^^^ aKoog , rj %s^) rrjv ci'K^ii2siav. ^ 6 ^e 

vtra Demoflhenis, vtra veio Lyfiae foiet. Adeo illae intec 
fe oiationes fimiles funt. Huius 2;eneiis etiam efl: oiatio ad- 
uerfus /IpollodorHjn pro P/jorwiotie, et illa aduerfus Olynipiodo-' 
ruin dajniii dati , ei ifta aduerfus Boeotum de nomine ^ vt et ap- 
pellatio adncrjiis Eubididem , difceptatio aduerfus Macartatuni^ 
et aliae pluiimae orationes piiuatae, feie viginti: in quas fi 
iam incidcris, cognofces ex eis aigumentis, quibus ego ipfe 
noui. Quin etiam orationes de caufis publicis vt plurimutu 
hoc ftylo compofitae funt, De fingulis autem, in quibus plus 
de fplendore, grauitate, aliifque acceifitis ornamentis, quani 
de verborum ornatu, folicitus fuifTe appaiet , exempla prodn- 
xifTeni, niii vererer, ne multitudine modum ipfa excedereC 

oratio. 

a Claufjlae huius, fi men- qua oiTitor refpondet ad Phi- 

do caret, fenteiuia ef^ : cogno- lippi epiftolam, Sylb. Haec 

fces ex iis argumiHtis , quihus etiamnum exftat, et in libris 

egn rempi-rfpeciam ba.beo. (al- vulgntis infcribitur ^i.' Ha/e;;e- 

loquitur aufcm /4/«wi^«w;/;, iic- fo: fod rectius foitafle ( vt in- 

ut infra in epilogo ,! cuiufmo- quit Libaniu^) infciiberetur : 

di locutione Ociiiojibevcs infra refponfio ad Philippi epifioLwi. 

p. 176. [iuxta lU 5>/(>.] quo- Icfemque ille, contia quain 

que vtitur. Sylb. {enux. Dionyfitts , hanc oratio- 

b Rectius o£ Tf c? Tijy tr.s-o- nem thvfippo potius, quarn 

^nv ; vt figniticet orationem^ £)<?wq/''/'<.«/> adfcribendam efle 

J) 2 arbi* 994 DIONYSII HALICARNASS. 

fifl&Sig \6yoq, ov kTrty^aCpst KuXAifictxoi vtts^' AP^ov^a-H' 
6 Tfjv oL^y^v 'iyjiiv Ttjv^s' nSl ccvo^sg 'A&tjvctloi, «k 'B<riv, 
oTTOog cti uhtctj , ccg ^tXiTTTrog atTioiToLf'" oAog e^tv aK^t- 

5 j3>?? KC^ KSTTTOq, KOUj TOV AvO-tCtKOV XCt^C(.X.Tri^Ct SKfMS- 

y,uKToui sig 'ovvxa,' s^ct?\.Kayr,g ^s , ri (TSfivoXoyiug , n 
^stvoTrjTog , ^ toov aWoov Ttvog , a Tri A.tjfzocB^svag ^v- 
vdfjist Tra^aKoXa^iiv irs^vKsv , okiyi^v STrtSst^tv 'sx^t, 
Tig h srt Kav T8T0ig h ^ia(^o^ci ; xct) 'Tcuig av ^iayvoitj 

to Ttg, oTav sig tov dvayKcCtov xctTctjS^ xa^aKT^a o A;/- 
fioS^svrig , ^ Trri K^stTTm h) Avcr(8 Ka\ KaTa t^v ks^tv t, 
d^tolg yd^ ^^ kcl\ t5to fJLaBsiv. 0v(riK^ Tig sTTtT^sxst 
Tolg AvcTiS \6yQig svTOfJbia kclj %«^<? , a^cnrs^ 's(^riv ko^ 
'jT^QTS^ov' ^ '7r^'ixst, 'KKriv ISyifLoSsvng , tZv dKKoi)v pij- 

JJ t6poi}v. cjCvtyi fisvTOt, 'KaS^aTTs^ voTtog Tig av^a , fJLSX^t 
TT^ootfjLiii Kctj hriyricrsoog avTov dysi. otuv ^ {^s^ sig 

«ratio. Ipfa autem oratio ad Thilippi epijlohm et eim legatos, 
quam Callimaclius de Halonefo infcnbit, (cuius initium;' n «v- 

«f e; 'A^ijvaro; , ovx erfv, o^wj «« kitixi , oc; ^i^iTtitOi uiticctki ) tOta 

Iimplex eft, et ad amuffim Lyfiae characterem expreffit: raro 
autem nouitatem, magnificentiam, grauitarem, et alias virtu- 
tes, quas adhibere Demofthenes folet, oftentat. Quomodo 
autem hi inter fe differant , et quomodo difcernere licebit, 
qua ratione Lyfiam in diclione Demofthenes, cum debito et 
neceiTario loquendi modo vtitur, fuperet, cupies hoc forfitan 
intelligere. Naturalem quandam venuftatem et elegantiam 
Lyfiae orationes prae fe ferunt, vt et anrea a me dictum eft; 
qua alios omnes oratores fuperat , praeter Demofthenem. 
Haec autem elegantia, veluti auftralis quidam ventus, vltra 
exordium uarrationemque non extenditur. Cum vero ad con- 

firma- 

arbitratur. Videfis Argumen- d InclufaSEdeeftinexempI. 
tum Libann. Sic p. 997. v. i. deeft in eo- 

dem articulus ra. fic enim hic 
c In exemplari pro srp per- ra. ezotievx dicit, vt pag. 998. 
peram eft t^. Sylk. v. g. t« auyxTCToi^^vx. Sj/llf. 

e Scil. DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 995 

T«? dTTo^socTiKy^ sA&ff \cy8g , dfMv^^ci riq yivsToui fca^ 
dS^evrji' kv ^s ^i^ Toiq 'TTuSfjTiKdig slg TsKoq ciTroa-^svvU' 
Tcuf TovoQ ycc^ ^ TToAvg avTfj TT^ocrs^iv , 8^' Itryjiq» 
TTct^ci ^s Tco ArifjcoS^svsi TroAvg fJLSV Tovog, avTct^Krjg $' 
ri Xcioig' a)<rs Koiv " Tctvrri Tcp ^icc^KsH kcjui fjLST^iCi) vuciv, 5 
3idv SKSivci) TM ircLVTi TTq^osyjiv. t5to '7rct^ctTri^r]fMcL ^sv- 
rs^ov, (i) hccyvoirj Tig av Triv ^*!fio<^sv8g ^ia,KsKTov, oTav 
iig TciVTcc TcivccyKctict, (TvvctyfiToLf, 8 ycc^, ClXTTts^ Trjv 
l^ccXkayriv, koj Trs^irroAoyiccv , Kct^ 'TrccvTccg T8g stti- 

^STHg SK^VSTCtj K0(TfJL8g , '^TOOg KOUJ TO fMSysS-Og KdUI TQV ^* 

xovor ccW' sTiv ^ ccvrrjg ccvcc^pcci^srog 8rog , sir cc^o^ 
(Tvyysvrjg, str dcrKriTst 7rcc^ci)v slg 'fii^criv. STTtrdcrstg fjciv' 
rot Kauj dvscrsig Ka,fi\^uvst rtvdg ccvcc\6y8g. kolj tccvt 
fl^ti yvut^tfjuoc olg Xsyo , ko^ ^Sh ^sofjLS&cc Trct^dSsi" 
yfLocrm. '5 

l^' . %'' £L<?S 'Trso) fjLSV TH fJLSrOL^VrmcCKOOiV SKCCTS^^, 

tv drsKn TTcc^ccKci^oov ArifioS^svrjg ttcc^' 'lcroK^drsg rs kcli 

firmationem defcendit, paulatim deficit; tandem circa fine» 
in concitatis affectibus omniiio exftinguitur: non enim ner- 
uofa elt , nec valida. in Demofthene vero vires magnae, ve- 
iiuftas etiam fatis mulra; vt venuftate fatis eum vincat, neruo- 
fitate et robove omnino antecellat. Haec fecunda eft obfer- 
uatio, qua quis Demofthenis loquendi modum, cum debite 
loquitur, et prout res exigit, queat dignofcere. non enim, vt 
nouitatem et fuperuacaneam locutionem, et omnes non ad 
rem pertinentes elegantias omittit, ita et magnitudinem ei 
neruos: fed adeo firmiter et conftanter eos adhibet, vt vel ei 
adnati , vel ipfa exercitatione ad dictionem parati et in prom- 
tu effe videantur. nam eos cum proportione quadam inten- 
dit et remiftit. Et haec, quae dico, perfpicua funt, ita vt 
exemplis nulhs opus fit rem aflerere. 

XIV. lam autem de medio illo ftylo aliquid dicamuJ, 
quem ab Ifocrate, et prius a Thrafymacho, demum a Platone 

imper» 
e Scil. x&^ni : et mox IscE/yw, g Ulud u%t redundare mihi 
/c. T8VM. videtur. 

S ; ^ IQ 99(5 DIONYSII HALICARNASS. 

Btt TT^oTE^ov Qoa(TviJLa.yji y,<tj rs\evrcci8 HAdrmo^, hs- 
Ksiot)(rsv, ocrov h dv^^ooTrivyi (^vcret ^vvarov , 'TroWtx. fjih 
dv ri^ VA rcov Kctru ^iAiTTTra ^riayiyoe^im, TTokKd ^' g» 
roov oy^uLocioov Koyoov 7rctoa,^siyiJL-ccra Kd\^oi' TrKeliradeKaJj 

y }idAAira. sa ryic, tts^) lir)^(rt(^oovrog ^ d-TroKoytctg* 8rog 
yd^ ^yi fjjOi ^oySi y.c(,AKiryi kcuj ueroiaircLrri KccracrKev^ 
Xi^soog zsx^ficQrciji 6 Koyog' el filv iiv x^ovov d^z^vrcc it- 
y^ov , Kcfjf rdg Xspeig ccvTdg dv Tra^sriBtjv» TroKKoiiv os 
Lcoi Kdij dvay^iccim srt KarccKsiTrof^svrjov, thto fisv kacroo, 

'10 ^siyfJLcccn ^s fiovov kv rc^ Trct.ocvTi ■y^^yjcrofLcn ^^axvrd' 
roig , oog sv sloocri Kiyocv. gV< on "rd roiavra th fJLScrid 
Xa^coiTfj^og Tra^cctisiyaara , sk fisv ' r?ig Kia-y^ivs Ka- 
myo^iag- »' h.u fihyxo, o) clv^^sg^AS^/ivaHoi, Tr^ocr- 
Yi'A&i fjLicrslv Kaj\ /toKd^siv rijg Tr^o^orag ko] ^^ctt^o^oKHg^ 

1 5 fidKi^a ^e vvv STr) t5 Kat^S TifTi^ ysvoir' dv, kouj Trdvreq 
ioOsK^trsisv dvS^ca-TT^g Koivyi. vccryiLta ycc^, ch dvd^sg 'AS-tj' 
vcCloi, istvov kfjLTrsTrrcijKsv slgrnv^EKKdSa, '^icJUiyjaKsTrov' o 
iroKMg nvog crvvrvyjccg kcu ira^ viim STVifLsKstag ^sofie-' 

jmperfeftum muroatus Demofthenes, quantum humano inge- 
uio fas erar, perfecit. cuius rei mulra alicjuis exempla profer- 
re queat ex orationibus in f*A/7//)//a.« aliifque publicis, pluri- 
ma et pulcberriira ex orarione pro CteJIphonte : ( haec enim 
optime et maxime remperata in verbi» compolita videtur) (i 
fatis temporis habuiffem , er verba ipfa appofuiflem. Sed 
cum etiam multa et quidem neceffiiiia, omiferim, hoc etiam 
relinqmm, breuilTimis modo exemplis vfurus, et dicis gratia 
diclurus. Exeujpla e inedio genere petita funt, haec ex ac- 
cufatione adueyfus Aefchinem : ,,Semper quidem par efi, pro- 
ditores, et eos, qui fe muneribus corrnmpi patiuntur, Athe- 
nienfes, odiffe et punire. et hoc praefeitim rempore li fieret, 
multis hominibus nj^ignam pubiice vtilitatem atrerret. Gra- 
uis enim et periculofus, \thenienfes, morbus Gracciam inua- 
ilr, qui magnam opem diligentiamque a vobis efBagitat, etc". 

h In editis aliis hoc modo itafitri^^t' tto^.^u-j erc. 
diftinguitur : kT:s>.oyiui. irc; i Sc. ex oratione de Fal/h 
yxg — • — -. b Koyoi. il iJiij -^ hegationSs 

k Vul- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. c^^y 

VOV'" KOUl (rcC) STTOjULSVCt T8T0tC. BK ^S T^tjg 'A^tTOK^CtTifg 

HccTtjyo^tcc^' jjIloAAa fjih ^^ 'xa^' ^utv S71 ToicLvrct,, oJcc 

^X STt^OoS-l' %V ^' iiV ^ ihcOTCLTOV '^'CtVTCdV /iOij (rSjULVOTCCTOVj 

To ev 'Apstca 'Trciycd oiKaTyi^tov , Trt^) 8 rocravTd s^tv 
(siTTslv^ aaAcc Tra^ccos^ofzsvcc KoJj fjLvS'Cd^f} , zctj civ av- f 
To) fjLci^TV^tg sa-fjisv , ocrct tts^) Hosvoq a,\k8 ^tKccTrj^lii''-'^ 
KOL^ Tci s^fjg. SK os t5 tts^) Tm ccTiKsioov KoyH' «n^^i^- 

TOV fJLiV TOIVVV KoVODVCC (TH.OTrslTS , si Ct^CC ^ CC^tOV KCCTCC- 
flSljL'y'CCfJl.SViig V TOV civ^^CC, ij TO. TTSTT^CCyfjJvcC (cCVToit^ 
CCKV^OV Tt TTOf/JCrCLj T^V SKStVCt) O0&SVTCi}V. iiTog yccp l^ 

(ccvtjfi,^ cog vfjLOdv Ttvm 's?tv ccKScrcmi, Tm 'acctcL ^ Tfjv 
avTTjv t]\iyJccv 'ovToav , fjLSTO. Tyjv t5 ^Vfi^ fCclS-oSov , Trjy 
i/. Ilsiocctso^q , dS^sv^g vf^m Trjq TToKsa^g Hcryjq' x.a^ t« 
etKoA^S^a, « SK os Tfjg tts^) Kr}j<Tt(^&JvTog dTroXo. 
yiag' «^A fisv 8v 'tt^o tS TroA^TfuVjS-ctf (>i£tf) ^fjfitj- l^ 
yo^slv sfJLS 7r^'ii\u.\ls }icu\ 'KaTScryj ^iKiTTTrog , sdaod* 

Ex oratione etiam <jdnerfus Ariftocratevi : ,,Multa apud nos 
funt ralia, qualia apud alios non reperiunrur; vnum porro 
maxime proprium er fanfliffimum Areopagitarum iadicium, 
de quo tot praeclarae narrariones, tum fabulofae, tum noftris 
teftimoniis coiifirmarae , dicendae funt, quot de vllo aiio iii 
terris iudicio, erc". Ex orarione autem ^fe /////«««zr^re: „Pri- 
mum igitur Cononem inruemini , vtrumpariit, vei iilum vi- 
rum, vel res ab eo geitas reprehendi, ac donariones illi fa« 
ctas abrogari. Isenim, vr e veftrum quibufdam, qui aequa- 
les illius fuerunt, audire licer, poft populi e Pyraeeo reditum, 
vrbe noftra imbecilla, erc". Ex oratione autem de Corona". 
„Sed quae, antequam ego me reipublicae traderem, et concio- 
iies ad populum haberem, Philippus inuaiir et occupauir, iam 

pracrer- 

k Vulgarae editiones De- a^tov niii-ljxa^yjf izsy.l>xiJ.ivHq. Se- 

mojlhents habent IShxItutov: et quens avru additum ex vulg. 

mox i/Tef M. tx eifdem verfu editt. itidemquc av^Q v. ir. 

5. additum inclufum ei^irv. Syll^. 

V. 7. b TffJ Tuv kTe^eiuv ^oyoi; ilt In eriempIarieftrifyatJTWV. 

eft oratio aduerjitf Leptinem Ibidem mox vulg. editt. habenc 
de im:n', nitatibus. Sjy/.^. EXTovriEii^afw;. Exeifdemv.pen, 

/ Perperam iu exempl. eft addita inclufa >c*w. 6^/^. 

S 4 n li\ 998 DIONYSII HALICARNASS. 

^^h yd^ *iySficfJi T«T(i)i/ iJvcLf TT^og Ifjuv ci ^e d(p' tjg 
^[MS^ccg stt) rctvToe, 67r6<rf]v kyco , " ^ieKooAvov Aaf^ilv, 
TctvTd, dvctfivj^coo , Kojj (^fij<) rnTcav v(pe^co Aoyov, to- 
c^Tov vTrsiTToov- TTksovsKTiificc , o) clv^^sg ' A^rjVCUOi, 

5 fJLsya. vTTfj^^s ^ikiTTTrci). wct^a ycca rolg "E.KKri(riv , i 
rt<r)v , dKKd Trcitriv oy,o(ci)g , " (po^a it^o^otZn xct) ^w- 
^oaoKccv Kcuj Ssolg sx^^oov dvB-^tJOTToov (Tvvs^n> ocrfjv 8^6)g 
ro TT^oTSfiov fji,sfiv)}Taj ysyovvicLV ko^ rd a'vva.7TT0fievce. 
r^Totg. 

10 ts\ P TStov syocye rcv xa.^aKTYi^o(, , st rtg fiyj fid- 

Kt^ct, dTjrooixoiTQ rriv airictv , ^i '^v 8TS rd. ©SKV^toeia, 
iKsiva , Trs^iTTu kcu\ s^ijKKayfMSva rS crvvi^&iig , K^a' 
rtq-a yiyHfioj , ^j stt) rolg AvcrtaKoig rolg icrxvolg Kaf 
cvvscriracrfjisvotg , rviv rsKsiav rl^g Ks^scog d^snjv ri- 

1$ &Sfxaj , r8T dv stiTQiffA TT^og avTOV oi crvvtovreg tig 

praeteiibo. Eorum antem, quae iam ab eo tempore, quo 
ego ad remp. acceiii , otcupare prohibitus ei\, mentionem fa- 
ciam, et de iis dicam , li hoc praepofuero : Magnam, Athe- 
nienfes, Philippus praerogatiuam habuit. nam Giaecos, non 
ahquos, fed vmuerfos, ingens proditorum et largitionibus in- 
hiantium, hominum diis inuiforum, copia exltitii, qualis vix 
antea fuit," etc. 

XV. Hunc ftylum egregie conuenienterque temperatum 
ct commixtum maxime probo , de abis h quis me inierroget 
caufam, cur nec fubhmia iila et nouata Thucydidea optima 
cenfeam , nec in Lyfiacis iliis tractis et diuuUis perfe£tam di- 
^ionetji conftituam, hoc ei refponderem. Non omnes, qui 

ad 
« In cifdem pafliue legitur videtur, talis quaepiam : tbto» 

3(£xa;Ay3>j : et mox : v^ Tvruv syuys to-j a^tirf a«r^fa, «$ fZfXf/wj 
v<J>^^w Aoyov, linepraepolitione. veH TCCfft^vw.; KSx^x!zevov, fiuhi'!» 

Sylh. «TToSixoi-i^ '■ deinde progreifi.o 

Eaedem habent ; (po?aj, adfequentia: ^rf^. dgTwvfTlfwv, 

JTfoS. .. — fft/vf/3ij yejiaOau, vjy^ to- Hrt^ efctTO liST^v ahlxv^S. Deau« 

«ravTtjv, offtjv liSiti; 5r« srfor. ju. ditorum vero diuerfitate quod 

Sylb. fequitur, traclarum etiam in 

p Mutilus videtur locus : praecedenti Ubro, p-959-v, 

primura enim svixststi leqnhi ii, Sylb. DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 999 

<ra,q sidcKyia-ictQ xct) rci ^Dict^ri^ia, Kdu\ t^q a.X.\iiq a-vWo- 
7«?, evB^a, 'TToKiTiKcov ^st Koym, 8ts osivo) kclj Trs^iTTo) 

'TTCCVTSg Sicr), KCUj TCiV Q'^KV^l78 V^V SXOVTSC, , ii^' OLT^CtV- 

Tsc, iha>Toui , Kcjuj •/LccTo.CKSV^g Koym ysvvaloov cc^irsi^or 
aAA* ol fMSv ccTTo ysoo^yiccq' ol ccito ^ccKctTTii^yictq' 5 
o\ ^' ccTfo rm ^ocvocvaodv Tsyym o-yi^fppt» jjjcotsc oi? 
ctTrAiicrspov KOCj ■KOiVQTSOQv ^iuKsyofJCSvog , fjcoiWov ocv Tig 
d^ecroui. to yccfi ccK^i\2sg kojj tts^ittov ko] ^svov, -koui Trocv, 
Tt (jcri (TvvtiBsg ocvToig ock^siv ts Kcuf Aeysiv , o%A>?^&)C 
^iocTi&f]<nv avTiig' Kcfjf oocTTre^ ti toiv Trdvv dvicc^oov sos- 10 

CfJi,dTC^V, }J TTOTm, d7r0q-^s(^Sl T«? trOlLdyjig, ^TOOg SKfiVCt 

cx^YiPcag ^idTiS-yjCi Tccg dKodg. ol os, TfoKiTiKoi ts, Kom 
dir dyo^dg kouj Sid Trjg syKVKKia Ticciosictg sArjKv&oTSi' 

Oig 8K SVl TQV CCVTOV, OVTTS^ SKsivOig, iCcKsysS^OUI T^OTTOV, 

dKKa ^sl Tijv syKctTdcKSvov Kctj TTS^iTTtjv Kduf ^evrjv Oicc- ly 
KsKTOv THToig TT^ocri^e^siv. sicr) fjcsv 8v 'ior^g eKocTTHg ok 
TQiiTOt TOdv STS^oov , fjcdKKov ^e TroKKo^Tov eKsivoov fts^og' 
aau t3to 8Se)g dyvosi' 8 fjcrjv -Ko^TaC^ovslS^oui ys ^id tccvtcc 
d^iOi. fjcsv iiv Tuv oKiyouv kol\ svTTcci^svTOOv q-oxpc^ofisvog 

ad populares conciones, iudicia, aliofque conuentus, vbi ci- 
uilibus orationibus opus eft, veniunt, giaues et fublimes funf, 
neque Thucydidis ingenium habent, ne(|ue etiam omnes im- 
periti, et compolitionis oratoriae ignarifunt: fed hi quidem 
a re rultica, alii a re nautica, alii ab aliis opificiis confluunt ; 
quibus magis is, qui limplicius et vulgarius dicit, placebit. 
At omnis accurata conftruclio, varietas, redundantia, ac no- . ,.^^_ 
uitas, et ea demum omnia, quae nec audire, nec dicere, con- rumdif- 
fueuerunt, moleflie ilHs accidunt; et vt ftomachus infuauem /^>-t-«- 
cibum, vel potum, refpuit iic et eorum aures molefte haec au- '"*• 
diunt. Alii vero funt ciuiles, quique forum tractauerunt, et 
omnium artium liberalium genere infhucti; qulbus non eo- 
dem femper, ficut illis, modo dicendum eft: fed elaboratum, 
et excelleiis, et nouum loquendi genus illis depromendum. 
Sunt fortaffe illi aliis pauciores, et iltorum maxima })ars efl:, 
idque nemo ignorat ; non ideo tamen conreninendi funt. 
Oratio fane a paucis do£iifque e.xpetita, ignobili et indoctae 

S s. plebe- looo DIONYSII HALICARNASS. 

?^oyoq 8K e^cuj xm C^avKai Kctj dfj.ctS-si ttX^^si '^iS-avoc' 
6 os roig tvoXKoIq Kcij ihoo-vcnq d^sa-KSiv d^iojv kcctcc- 
<P^cvy;3-}^crsTe^ Tr^og rcov xci^ists^mv o J^' ciu.(poTS^cx. 
rdK^^cctryi^tcc Trsi&siv ^'^iTm >}jtov ccTroTSv^sra^f t5 te- 

5 X^g. sTt ds kroq, o iMsiJLtyfjAvoq e^ oifJb(^OTS^m roov %«- 
^aKT^ouv. otcc rccvTcc syoo rriv ^rojq KccTScrKsvccc^sv/jy 
Xs^tv fjLsr^iodrdrriv shc^ roov cckXodv vsvofiiKcc' KOjj rm 
Xoyoov riruq accXf^cc d7ro^sy^oij^aj{ , r^q Tre^Psvyoruq 
lKccr£^'d rm %a^ccKTr,^m rdg vtts^QoXccc, 

I'^ tT. El^f]Koog Ss Kcir C6^%c6? y ori f.cot ^oK^ctv 

'lcoK^ccrviq rs ko^ YlXdrm K^dnTcc rm dXXm STTtrsrfi- 
csvKSvdii rnro ro ysvog ra %oi^<:j;iT?7^o?j koji ir^occyocystv 
fjLSv ccvro stt) fZ^ztTov , 8 fimj Kctj rsXstooa^ojj' cktcc ^' svs- 
?\t7rsv sKStum SKdrs^oq , rccvrcc IS.rifjcc(^svvjv s^ji^yacrfjcs- 

IS VOv 1 STTt^si^SlV V7r0<T%QfJL6V0q, STTl t5t' yi^ri TTOOgva-OfjLOUf, 

Tccg cc^i^cc ^QK^arccq sxsiv ttcc^ eKccrsea) roov dv^^m Xs- 
^stg -n-i^oxsietcdfjLSVog , ko^ dvTt7rci^aS-s)g avra^tg rdg 
/\vifx,o^tv^q, oarcjui TTa^d^ rdg avrdg arvvsTd.x^ria-av vtto- 

plebeculae non videbitur verifimilis: qui autem populo etim- 
peiitis cupiet placere, a do<itioribus exfibilahitur : qui autem 
vtiiufque voiuntati conabitur fatisfacerej neutrum confeque- 
tur. Hic autem orator ex vtroque dicendi genere compoiitus 
eft. ideoque diilionem eius ta!i modo temperatam et compo- 
litam caeteris omnibus praeftare exiflimaui ; et eas iilius ora- 
tiones maxime probo, quae nimirum neutro genere valde ex- 
cellere et eminere voiunt. 

XVI. Dixi autem initio, Platonem ifocratemque prae 
caeteris hoc dicendi genus quam recliirmie coluiffe, magnum- 
que ei quidem incrementum dediffe, non tamen omnino ad 
fummum perduxiffe. Quae vero vterque perficienda aliis re- 
liquit, ea Demofthenem noftrum perfeciffe me demonfh-atu- 
rum pollicitusj illud oftendere incipiam, cum primum oratio- 
nes, qoae apud vtrumque optimae videntur, produxero, et 
eis orationes Demofthenis , quas ad idem argumentum com- 

pofuit, 
q 'ETTtdd^nv pro oiTTooti^eiv, fu- ties. Seq. v. exemplar habet 
pra quoque notatum aUquo- sKCiTiguv: minus apte. Sjli^. 

r 'ex DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. looi 

^^vvdfjLstg yivoovrcti x.a.ra^Pctvslg , ir,v ciK^i^s?cirriv (3«- 
enx.vov fTri ra,v cfxoioiv soyoov ?^cij2^cct[, 

i^' . Eia-aysS^Ct) ^''s ^^c^Tog 'Icoy.occrfig , HaJf t^ts 
Xa.fJt,(2'Xvi(^Jd As^ig ^" sk t5 tts^) Tfjg si^^vr;g Xoyn , y^ct,- 5 
^ieTctru ooK8crcc «%s<v f;v avrog ev ra rns^) rr^g cIvti^o- 
(Tsijog \6yct) TT^o^pi^srcfjf , fiiya stt aur^ (^povm' h' hg 
cvyzPijSi rr}v stt) rcov Trpoyovajv TToXirsiciv tj? tct« KaSs- 
^oocrr} , KOLi rag Tr^d^sig rc)g iraXaidg dvnTra^ari&yjcn 
rcCig veaig , rdg fLSv d^x.aiag STraivoov , rdg ^' sv t&J 10 
KaS-' savrov X^ovcd fjLsu^pcfMSvcg , rng rs fjcsrui^oX^g rvg 
iTri rd, xs(ooo t^? ^rificiyooyHg d.TroOaivoov airiag , ccg 8 
rd y,odri<7a sicTf^ySfjiSv^g , dKkd rd 'kpcc, hl^ovriv r^ 
irXyjSei orjfJLayoay^^vrag. fMaK^ore^ag <J' 8crig rrg crvy- 
Koicrsoiig, avrd rd Kv^ioorara vir efji5 7raosiK>i7rrc^Ji. e^t 15 
Jg TijUTr uTig ydo ' («v) dKKoSsv sTrsKSoov, y.ctj fj.Yi 

pofuit, oppofuero: vt inftitutum eorum et facultatem euiden- 
tius perfpicias, quae valde afiines inter fe funt. 

XVII. Proferam primum ifocratem ; einfnue orationis ,, 
partem, quae de tacc eli, et optima omnium habetur, excu- ,,-^ ^,.^ 
tiam: (quam ipfe orarionem, in ea, quae de Fertnutatione, cl- t',o de 
lat, magnum quid et fublime de illa fentiens) qua nimirum ■'■'''f^ 
remp. maiorum cum ea, quae tunc erat, et res geftas aniiquas 
cum recentibus comparat, antiquas laudat, praefentes redar- 
guit. oltendens, oratores tum deterioris mutationis caufam ex- 
ilitiffe, quod non optiina quaeque dicerent, fed populum ad 
voluptatem et delicias incitarunt. Sed cum aequo longior ea 
llt comparatio, quae maxime ad rem funt ponam. Ita porro 
incipit : ;,Quis enira, obfecro, eft, qui peregre adueniens, et 

noftri 

r 'e« ri T£ TTcgi] Reflius Ik p. 573. V. pen. at non item in- 

TB Kcfi T(j« i]Qy,\ivii, fublata con- fra in repetitione, p. 234- v. 19. 

iun£lione Tf. Sylh. [iuxta edit.Hudf ] Moxp.1002. 

s Inclufa «y abeft a vulg. v. 2. exemplar habot yi.oni- 

editt. JJocratis : et rurfus ex vo(?: rainus conuenienter. fer- 

eifdem feq. v, additum ?r«; mo enim eft de praefentibus. 

iicut etiam fupra in Jfocrate, Sylb. 

I Ex- I002 DIONYSII HALICARNASS. 

(Trcd) ffvvhs^pB-a^izevog vifMV , d\?C s^cii(pvfjg sTrcrdg 
Toig yivofJLivoiq , iiL av fxctivsS^ajj Kal\ Trct^a^p^ovsiv ^fJiccs 
vofziasiev \ o^t (piAorifi^fMs^a. fjbh £7r} ToHg tmv Tr^oyovm 
s^yoig , Kcq Tr/v TToAtv sk toov tots Tf^ax^svTCiiv syyto)- 

5 fitcic^siv d^iifJLSv, bosv os tu>v avroov SKSivoiq 'Tr^ccrrofjLSV, 
ciWcL "Trdv r^vavriov. o\ fjLsv ya^ , vtts^ toov'EA\)jv(*i^ 
Tolg ^ae^pd^oiq TToksfzSvrsg oisrsAscrav' rifislg ^s, tss 
SK rrig ' ha-iag rov Qiov Tro^i^ofisvag, SKiiSsv dva^r^cTav- 
Tsg , STi) T^g^EXknvag riydyofjLsv. KdKslvoi fjLSv , sXsv- 

10 Se^SvTsg rdg 'TToXsig rdg 'EkK-i^vi^ag , kcvj piotjS-Svrsg 
* ccvra^ig , rrig riysfjLoviag ^^ico&j^a-av rifisHg (^g , Kara- 
o8\HfJLsvoi, KcJU{ rdvavria rolg rors 'Tr^drrovrsg , dya- 
va.KrSy^sv , sl fxrj rrjv avrriv SKsivoig Tifj.fjv s^ofisv. o'l ro- 
C8T0V dTroKsXsifJLfisSa ko^ to7? s^yoig KdJj rdig ^ia- 

JS voiaig toov kcct sksivov tov x^ovov ysvoyAvm , ocrov 
c\ fjLSv , VTTS^ T^c ToJv 'EKX}^v&)v coorff^iag Ttjv t& •jrcL- 
T^ida rrjv " kavroov SKknrslv sroAfMricrav , koJI 

noftri erroris expers adlmc, fi his rebus de improuifo interue- 
niat, nonne delirare nos et infanire arbirretur? qui cum res. 
praeclare a maioribus geftas laudi nobis ducamus , et remp. 
noftram eo nomine celebrare poflumus , tantum abeft , vt eos. 
vlla ex parte imitemur, vt plane contraria faciamus. Nani 
illi quidem pro Graecis contra barbaros pngnare non deftite- 
runt: nos vero eos, qui in Afia viftum quaeritabant, huc re» 
traftos, contra Graecos duximns, lUi, dum Giaecis vrbibus 
libertatem reftituunt, dum opem ferunt, Graeciae principa- 
tum acceperunt: nos, qui feruitute eas premimus, qui pJane 
diuerfum agimus, indignamur, eundem honorem nobis noa 
haberi: cum inter dicla et fafla noftra atque illorum tantum 
interfit, vt ipfi pro conferuandis Graecis patriam deferere nori 

dubi- 

/ Exemplav accufandi cafu «t/ViSv. Ex eifdemp. 1005. v.2. 

habet awVa;, etiam intra in re- additum ccvrwv. Verfu mox k- 

petitione. p- 2^4- v. 36. [iuxia quenti eaedem habentr?«TfJ6- 

edit. HudC] contra fynia.Kews ff3oM,formapa(Iiua. S>'/^. etv. 5. Confuetudinem. Sjilh. airavrcii pro v^yr»i. 

n Viilg. cditt. habent r^^ K Eae- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. looj 

fioLXOfitvoi Hctf vccvficcxSvrs? T^g (3ct^i2ct^8c svUfjcrctv 
9\fju(ig ^' , »^' VTFio jriq >}fu,su^cc.g (^avTm) 7r\sovs^iccg 
Kiv^vvsvsiv d^iSfisv aAA' a^XSiv fih (XTrcivToov <^}jT^fLsv, 

<rectTSVSiV <J' ^K sS-sAofJLSV. KOLJ TTOKSfJLOV flSV fJLiK^H ^slv 

'K^oq TTciVTag clv&^ai7r8<; dvoci^^fis&ct, TT^og Jg tStov «•/ $ 
^fiug avT^g da-KifMsv d\?^' dvB-^Qo-xaq THi fisv dTroKi- 
^ug, THg ^' avTOfjLoAag, THg ^' sk tcov cLWoov Kaycii^ytcov 
(rvvsppv)]KOTag' oJg ^ OTTOTav Tivsg hh^cn irXiiCi) fxic^ov, 
LLST SKSivci)V s^^' ^fidg dv.oKnBi^cnidiV' CfcAA' IflOOQ iiTOOq 
avT^g dyaTTcofxsv , ooS"' vtts^ fjusv rZv iraiooov Tm tifjLS- 10 
Tspoovj Y SiTTS^ Tivsg s^afjLa^Tavoigv, ^JC dv 'sSsKtjcraifisv 
^iKag vTto^x^^^' VTTS^ ^s Tfjg SKSivm d.^Trayfjg •kcui (iiai 
xcij ^ Tra^avofjLiag fJLsWovTCdv roov syKkyifJLaToov s<p' ^fJLat 
■ riKSiv , ^x 0"^^? dyavaKTSfJLSv , d\Ka xct/ x^^i^' 
fisv , orav dK^^Toofxsv avT^g toi^tov ti ^iaTrsTr^a- 15 
yfjLSvag. slg tSto is fjLoo^iag 'sKyiKvSafisv , o)^' 

dnbitarint, et terra marique barbaros" vicerint; cum nos ne 
pro noftris diuitiis dimicare velimus , verum omnes quidera 
imperio premere ftudemus, fed milirare recufamus. Ac nemo 
fere eft mortalium omnium, quem bello non laceflamus, fed 
rei militaris exercitationem prorfus negligimus : et cum hi, 
quorum operas conducimus, partim exfules, partim transfu- 
gae, partim omni flagitiorum genere cooperti, huc confluxe- 
rint, (fic animati, vt, fi quis plus ftipendii numeret, eius ducta 
nos oppugnaturi fint) adeo tstmen eos diligimus, vt, etiamfi 
liberis noftris vim, aut iniuriam, fecerint, poenas eos dare 
nollemus; fed illorum rapinis et violentiae et auaritiae (tara- 
etii nobis crimini dari foleat, quod illi commiferuit) adeo non 
fuccenfemus, vt laetemur etiam, fi quid eos huiufmodi per- 
petrafle audierimus. In eam denique ftultitiam incidimus, 

vt 

X Eaedem habent oitctxv z Eaedem pro T«f«v. habenf 

iqt' tiiz. kx. Sylb. a Eaedem habent ?|f<v: ei 

V. pen. y(a.T<>iiTTovT«;. Sylb. In 
y In vulg. ^y Tff/ rnuq. editis nunnuilis iixre«TToiJ.i)iv(. 

b In- 1004 DIONYSII HALICARNASS. 

etvxoi fJi>h kv^iiig ka-fjusv rcov KctS-' rifjLe^civ, ^tvor^o^psilv 
i'} €7r<x,£%£<^>7>cctjtt6V Kc/j T^? (TVfJifxoixiic, i^q rjfisrs^ng 
avrm ^ (l^icc) XvfxcciVQfjLsS-a, kclj acto-fioAoySfJ^sv, tvcc 
rolg uTravrodv zoivolg fdv&^ooTrcov^ iX'9'^o^? rov fitcB^cv ix- 

S •77o^ii^ct}fjLsv. rocr^rci) ^e (>tctf) %^<fi^5 scfjbh rm Tr^oyo- 
voav y 8 fJLOvov ru)V £vdoKifjLf]crcivrc!)v , dWcc koli rouv fii- 
cr]S-£vrct)v , ocrov sKS^tvoi fj,h , sl woAsfislv ir^oq rivaq ^yi- 
(picrccivro , fi£<^7iq iicryiq ci^yv^iS kcj^ X^vcriii rtjq d/C^OTro- 
Xsct)q , ofJLOoq VTTSfl ru)v ^o^ccvroov rolq uvroov croofjLacriv 

^o ^ovro ^slv Kiv^vvsvstv rifJLslq ^', slq *^ (rocravri^v aTro^tav 
shrjKvSorsq , kqlj ) rocrSroi ro TrKnSoq ovrsq , cocTTrs^ 
^acTtKsvq fisyag , fjLicB^oorolq yj^cs)fi.sSa rotq q-^aroTTS- 
^otq. Kctj rors fjch , sl r^tri^stq '^ STrAtj^SfjLSv , r^g fjch 
^h^Q KoLj r^q ot^\8g vavrag svs(ii'^d(^ofjLsv , ri^g ^& 

15 TTokirag fisS-' oTrXodv s^sTrsfjLTrofLsv vvv S^s , rolq fjch 
Psvotg oTrKtratq x^oofJLsSa , r^q ^\ " TToAiraq sAarj- 

vt ipfi, annonae peniiiia laborantes, peiegrinum alere mill- 
tera ftudeamus, et a fociis noftris per iniuriam tributa extor- 
queamus, quo mercedem communibus omnium boftibus nu- 
meremus. Poftremo tanto deteriores fumus maioribus noftris, 
non laudatis illis tantum, fed iis etiam, qui in odio fuerunt: 
vt illi, fi quibus inferre bellum decreuiflent, quamuis auro et 
argento refertum eflet aerarium, tamen fuis corporibus exfe- 
quenda, quae ftatuerant, cenferenti nos ad tantam egeftatem 
redacli, in tanta ciuium multitudine, perinde vt magnus rex, 
conductitiis exercitibus vtamur. Illi, claflfe in mare dedutla, 
peregrinos et feruos nauibus agendis praeficiebant, ciues ar- 
mis ornatos mittebaat; nos conduclitiis militibus grauem ar- 

matu- 

b Inclufum (J(«abcftavu!g. d Vulg, editt. babent !TA>f* 

cditionibus: itidemque v. 4. so7s-^: itidemque in feq. elffs^l- 

«v^fwTwv, et yy-} V. 5. Sylh. . (i^^ov et (^cVcfivov. Sylh. 

c Inclufa defunt in exem- e Poft -/[oAirai; in exemp^ari 

plari: at non item infra in re- e fuperiorilnis repetitum cum- 

petitione, p. 2SS- v. 14. [iuxta mation iftud, k?^' ott^mv Viiziii- 

edit. Hudf^ SylL freiAeve; : perperam. S^lh, 

f Vulg. DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. JooS 

vsiv dvctynci.^^ofJLiv co(B'' , oTTorct.v f civa\^ciivci}(ri\> slg 
TYjV XMV TToXifMim, o\ fjLSv cc^X^'^ '^^^ EWrjvuv d^iHVTSg, 
v7rtj^S(riQV ex^vTsg s-A^ctivnaiv S ^ ol ds roi^rot rcig (^v- 
crng ovrsg y oing oKiyo^ ir^ori^ov oiyi^Sov , /jLs&' oTrKcov 
'MV^vv6vii<riv. ) <xAA<a5 yd^ ^ ( «ct/ ^ t« jtctTa rtjv iroKtv 5 
ih^m ciy rtg KaAcog ^totKHfMSvci , ko^ tts^) roov cLKXcov 
S-ctPcryj<TtiSV , dW' ix, ccv stt avrolg rnroig fictKi? dycL- 
vcL-KrY\<THSv 5 oliivsg avrox^^vsg fih stvoLj (^afjLSv , kolj 
rviv TToAiv ravrriv Tr^ors^av oiKiS^fjvaji roov dkKcov tt^oct- 
jJKov ^' ^fidg ' sJvajj rci)v dkXcitv TTa^dostyf.La t5 KaXoog lo 
T« KOJi rsrayfisvcog TroAirsvsS^aj , xsi^ov koui ra^axco^^- 
q-saov rriv rifxsri^av avrcov otoiK^^fisv , rm d^rt rdg tfo- 
Xstg oUi^ovrcov. kcvi (rst.(,vvvofj,sS-a fuv koj '^ fisyaXo- 
OeovSfisv S7ri rca QsArtov r^v dkXctiv ysyovsvcu\' pdov os 
fjisraoi^ofLsv rolg '^HKofjLSvoig royjrrig r^jg svysvsiag , rj IJ 
T^ii^uKKoi Tfi Kc/.t /isvKavo) rtjg ^ (^avraJv^ ^v^rysvsiag.^^ 

maturam damus, clues remigiare cogimus. vnde fir, vt in ho- 
flilem agriim ingreffi, qui iibi imperium in Graecos arrogant, 
nauticum inftrumentum gefient : illi vero talibus ingeniis 
praediii, qualia paulo anre defcripfimus, armati in acie ver- 
fentur. At vero domi refpublica fic adminiftratur, vt in eam 
intuenti bona fpes fiat etiam de caeteris? imo iilud ipfum eft, 
quod maxime indigneris. Nam cum nos indigenas efie at- 
que hanc vrbem ante caeteras elle conditam dicamus, et nos 
vniuerfis exemplum praebere conueniat bonae ordinataeque 
reip. nofbam ciuitatem deterius et perturbatius adminiflra- 
mus iis, qui oppida msdo condunt. Splendore porro nata- 
lium fuperbimus, et aliis generofiores efle volumus : fed faci- 
lius quibufuis hanc nubilitatem impertimus, quam Tribalh'j 
aut Lucani, fuam ignobiUtatem". XVIII. 

f Vu!g. editt. habent «to- editt. et mox habent «v t*; 
(itxhufftv: ficut infra quoquele- ISuv. Sylb. 
gitur p. 2SS- ^'.37. [iuxta edit. i Vulg. editt. habent «t«- 
Hudf.] Sylh. ffiv th'M ■TTx^iiiiiyiJ.x t. Sylh. 

g Inclufa omifTa h?c erant k Eaedem Ibkua conipofi- 
in exemplari : at non infra tione habent ^z^ya^jfoyK/^fvec, et 

p. 28). V. 39. [iuxtae^/i. HudJ'.^ mox yeyo-^hi^.i ruv «AAwv. Sylb. 

Sylb. l Inclufum «t/Vwv additum 

b Inclufa voj abefl a vulg, ex eifdem editionibus. A6wk«- loo6 DIONYSII HALICARNASS. 

lyf. 'H jfzci/ iiv'l<roK^ctTiig Xi^tg ri KoikKiirct toov aA- 
Km ^oKHtTct exsiv , roiccmri rtg s<rt , ivoKKm fjih svskcc 
^civfjici^etv d^ta,' KotS-a^svst rs yct^ , s'i rtg aXkri, rotq 
vofifjLctci , KaL\ rrjv ^tdksKrov sc^tv cLK^t^yiq' (^avs^ci r 

5 6T< Kct) KOtvri' KOJ^ raq cckkotg ct^srag aTTa,(rag 'Ks^tsiKri' 
Q^tv, s^ oov av fjLaKtTa ysvoiro ^idKsKrog (TaOrig' ttoK- 
K^g ^s Kouj ru)V STrt&sroov KocrfJioov ex^i. Kouj yd^ xj-^riKri, 
KcLj (TSfJLvri , Kouj d^i(t)f/,ariKi^ , KaKKtp^fii^ fiocv rs , Ka\ 
^^sta , Kouj svfjio^a^og aTTOx^oovraog sqriv i fjLrjv rsKsia ys 

10 Kard tSto ro fJiS^og' dKK' S7iv oov dv rtg avrriv cog sKKt' 
'TTovroov fiSfLv^atro , kouj 8 fia /^ta rm (^avKordroov, 
w^odTQv fLSv , rrig <rvvrofJiiag' 7oxa(^QfLSvri yao t5 cra- 
CpSg , oKiyoo^si TroKKdKtg rS fjLsr^is' sx^riv Js ofjLoioog 
TT^Qvoslv d>jL(pQTS^oov. fjLSTa r8T0, Tfjg crvT^o^Ptjg* VTTria 

15 V'*? ^*^' ^""'^ ™ STrayooyiKr] kou{ 7rs^if^S8cra roHg vorifjLa<rtv, 

Cenfura XVIII. Haec quidem Ifociatis efl oratio, quae caeterii 

oratio- omnibus piaeitare videtur, et multis de caufis admiratione di- 

nis Ifo- grna eft. In fententiis enim magis pura eft, quam caeterorum, 

r^am<^f ^j^ loquendo accurata, aperta, communis, et omnes virtutes 

vndique colligit, quibus fermo apertior reddi folet: multa et- 

iam ornamenta adfcititia continet. nam et fubiimis et grauis, 

et pkuimum Iiabens dignitatis , et fluens, et fuauis, et venu- 

fta fatis : licet in hoc genere etiam non adeo perfec^a fir, 

cum in ea fint nonnulla, ob quae eam imperfectionis non 

nemo arguat, nec id in rebus parui momenti. Primum qui- 

dem nimiae breuitatis accufabitur: nam cum perfpicuitati ftu- 

det, faepe modum excedit, cum aequaliter vtramque virtutem 

adhibere debuiffet. deinde nimiae contorlionis; humi enim 

paene repit et ferpit, ac fenrentiis circumfluit, quale eft lo- 

quendi 

V84, Lucanos, agnofcit ibidem gens Illyrica, vt LucaniSamni- 

etiam fVolfii verfio. vbi fi qiiis tica, tefte Strabone, Sylh. 
miretur ab Ifocrate cum Tri- ;« Pro iTrayuyiY.^ fupra legi- 

ballis coniungi Lucanos, haec tur CTtuywyty.^ , p. 964. v. 4. 

afferri poterit ratio: quod ma- perperam hic in exemplari 

ri tantum diremtae funt ifl:ae fcriptum It«7/x»j, omiffa lertia 

jences. funt autem Tnballi fyllaba. SyW, 

n Pro DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. loo^r 

uCTTS^ tl(r\v cuf roov Wo^Mm' ^ o svctymiog ^^oyyu^jj 
T sJvajj i^iiAsTcif, Kou crvyKSK^OTr}fx,svri, y.aj\ fxri^sv sxatra, 

KoKTTUi^Sq. STl TT^Og TiiTOig }{.a,Ks1va TT^OCSTt TCO civ^pi. 
CLTOXfJLOq S<rt TTS^) TCCq T^OTTtKCtg acLTCLCTKSVoiq , KoUI \pO- 

(^o^srjq , acLj 8k sl(r(ps^STctj Tovaq K^ctTaiHq' Kcchoi ys % 
Toiq dS-AriTcclq Trjq aAriS-ivrjq As^sooq i(rxv^a.q Toiq cl^pccq 
ir^ocrslvcijf ^sl , kojj d(pvKT8q Tckq Ka^dq. 7rci&a.ivsiv t 
b ^vvctTajf T8q ctK^oco/jLSvsq, oTrocrad^AsTouf to, TToKAoi^' 

^^S jS^AfTCtf* TrSi&STOil o' dlTOX^YiV TO) 'TTokiTiKC^ ^id- 

voiav dTTo^si^aS^aji (rTra^aiav , Ka^ Ji&oq STTiSiKsq' KWf 10 
Tvyxdvsi fMSVTOi ys t^toov SKaTS^n' ^sl yd^ TdXriB^ 
fjLa^Tv^fiV. t]v d^a TravToov lcrxv^OTaTOV tco fjLsKKovTi 
TTsi&SiV ^i^fiov, ri CiKacrri^iOV, S7t\ ra Trd&r] T^q dK^oardq 
dyaysiv. iihs Srj t5 Tr^STrovToq sv dTracnv eTTiTvyxavsi' 
dvS-ri^dv ^s Kcii SsaT^iKriV sk TravToq d^ioiJv slvof Trjv 15 
^idKsKTOv , c^q Triq rjdovrjq diTav sx^(^fiq Bv Koyoiq to 
K^aToq , dTroKsiTrsTaj ttots t^ ir^STrovToq. i"% a7rai/Ta 
^s ys Ta TT^dyfJLaTa tyiv avTrjv diraiTsi ^idKsKTov dKK' quendi genus hiftoiicum: foienfis autem dictio lotunda, con- 
torra, incitata, et denfa fit , et fine anfiaclibus lecia fluat, 
oportet. Quin etiam haec in eo reprelienduntur. In con- 
ftruc\ionibus figuratis nimis timidus eft et formidolofus , ne- 
que vehementius incitatiufae dicere audet j tametfi athletis 
orationis verae ineffe lacertos oporteat, et comprehenfiones, 
quas non facile tftugias. Audituribus non tantum, qiiantura 
vellet, affeclum mouet, faepe etiam omnino aliquos facere 
recufat: verum forenfi oratori, fi limpfices fententias mitef- 
que affeclus proferat, fuiticere putat : et vtrumque hoc affe- 
cutus efl: fatendum ei\ eniin, quod les eft. Plurimiim tamen 
accederet roboris orarori, qui perfuadere populo, vel iudici- 
bus, cunatur, fi affechis graues et patheticos orariuni immi- 
fceret. Deinde nec in omnibus decorum feruat : fed c>-im 
dicliunem floridam er fpeclatu dignnm efficere fatagir, quafi 
ipfa fula venultas eleganfque compuiirio orarioni robur ad- 
dar; inrerdum a debito decorn defleclir. Non enim eundem 
vnaquaeque res dicendi modum dcfiderar; fed vt huniinuni 
njON.HAL.voL. VI. T corpo- I loog DIONYSII HALICARNASS. 

giriv ucTre^ (Toofiocari Tr^iTrac-a, nc, Id&^Js , «t&j? kcuj vorj- 
ficiciv aL^fXOTTHcroi ^ t<? ovofJLcLO-ioL. 70 o' SK TTctvrog 
s^^vvEiv rdq aKOciq, evCpmuiv ts KdJi ° SKksKTm ovofiuToov 
lK\oyrij KOjj iroivTa, d^i^v slg sv^vS-fiag KctTccK^sisiv irs- 

5 PiQ^OOV ci^fMOViCtg , KOUI ^td TOOV S'SC(,T^iKOOV <rxf!fJ^ccToov 
■/tA?\J.C07rii^SiV TOV XoyOV , ^K h IVcLVTOLy}] X^n(XifLOV' 

clKKcI TiiTo ys ^i^oitTKiicriV rnnoig kolj ol Toi sTTfj , Kouj oi 
Tcig TPccyctidiag, Kcq ol tcc, fLsXri tu CTra^cua, y^dipav- 
Tsg , ^ TocrccvT*}v 7rot^i/,svot rtjg ^oov^g P ^ocrtv, ocnjv Ttjg 

10 ciAt/Bsictg, 

tS'. F.i ^' c^&cog sTnKoyi^ofJLom toZt syw , Ka\ 
i^iv sv TccvTUig ToCig d^SToCig 'sv^ss^s^og 6 dvrj^ ,- 'rrd^s^i 
TM j3i?Ai5,ttei/w (TKOTrslv stt) Ttig d^Ttoog 'jra^ctTS&sicrtjg \s- 
^soog TroiHfxsvM t^v s^STacriv. svSscog iiv Trjv ttpootijv ^td- 

l^ voiav o?\.iyoig ovofiacrtv s^svsxSijvcii ^vvafjLSvriv , fiaK^dv 
'TTOisl, KVKKoy^a<^MV, kolj ^]g, ^ t^}?, Ta avTa Ksyonv. 1 svHiv 

ccrporibus ipfa veftis, ita etlam jpfis fententiis nomina accom- 
modanda funr. Neque enim auditores venuftate omni ex 
parte deleclare, ac verborum fuauium infigniumque deleclus, 
omnefque periodos numerofa rotunditate concludere, et the- 
atralibus figuris orationem conueflire, vbique expedit: quod 
nos pocrae heroici, tragici er lyrici, caeteriqus carminum ar- 
titices fatis docent; cum non tantum de venuftate et gratia, 
^uantum de veiitate et linceritate, foliciti fint. 

XIX. An vero haec re£te iudicarim, et an reuera hifce 
virtutibus orator ille careat, videre poterit, cui orationem 
paulo ante pofitam latius vifum fnerit examinare. Initio pri- 
inam fententiam, quae paucis verbis efferri poterat, producit 
periphraftice et dilatar, bi^ terque eadem dicendo. Erat in 

hoc 

w Pro t;5 uvsixaaia in exem- p Aotfiv infra quoque fic 
p)lari elt Ter« ovcitcaffi ; mendofe. vfuipatum, p. 192. et 194. 
Syl^. [iuxta Ed. Sylb.'\ fed valde 

metuo, ne mendofe pr» <?ifoy- 
'eka^^utwv, quod ferri alio- tHci. Sylb. 
qui potert, fufpeilum redderet q 'Evijy (inquit.*?)'/^.) pro m- 
fequens SHA97»). Sylit. «rat^ ie\i cominebafur, vfarpa--' 

tuni DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1009 

fisv isv kv TU TT^coTco -AOdKfjd TU)' j)T<? yci^ av ccWoSsv 
kwiX^cov" To- mKclj firj cruv^is(^'9-u^fj,ivog ^uiv , aAA' 
t^cciCpvrig STTirclg Tolg yivofisvoig'^' dwclfjLSi ya^ cifJL<^cii 

TCLVTCC. KOLj Iv TM' 3)0< (^lKoTifJLiifJLS^CC fJLSV STt) Tolg TCOV 

'jrpoyovcov eeyoig'" to' «Kctf Tt;v ivoXiv sk tci)v tots ttpo.- S 

X^iVTCtiV SyKOfJLiCil^SlV d^iHfLSV'<-^ TO yd^ OLVTO i-,^iK0Tl- 
fJLiii^C^'-^ KCUl vETTCCiVS^iv.'-' KCLJ SV TCO' i-,Ou^SV ^S TOOV CCO- 

Toov VAsUoig TT^aTTOfjLSV « TO' j/AAAct Trav t8vuvtiov.<^ 
r/^KSi ycc^ uvTtiv sl^y,cB-ctj SaTS^ov. s^fjv ts ya^ fLiccv sx. 

TOOV Svslv TroitjcrOUI TrS^iOOOV , KCt) crVVTOfJLOOTS^CCV Koui yjx.- ^^ 

PiS~iPocv' «T/? ya^ clv ccAKoSsv sttsKB-oov , ^k olv fjcai- 
vsS^cfjf vofJLidSiSv rjfJLag' oi (^iKoTifLHfJLsS-a fisv stt) Tolg 
Toov TT^oyovojv s^yoig , 8asv ds toov avToov SKsivoig 'ttpcct- 
TOfisv 5« IIoAAa TOiccvTa 6t< 'jra^ccTrKriPoofjLaTa •/caS'' 
SKcc7f]v oKiy'd ^slv irs^iooov , ^k dvayKaiav sxovtol xqh- IJ 
pav, a TTOisl T^v '' s^fjLrtVSiav dfi-STooii^av, Trjv ^sirs^io^ov 
•/.ofjL^oTSoav. fLUK^d fJLsv av nKs^igHJoogWiv ocvToo' tiKol- 

lioc primo membro, fcil. Ti; ycis uv u?,^oBsv Itsa^wv: illud: 
K<M M») ff«/vfl<£y2;«f//lvoc ijiiiv, «Aa' f|a/4iv»){ £7rt<ixi; ro7i yivoiihoic. iiatn 
poteltate et valore haec eadem fiint. Et in hoc: oi (Pi^mtii^ov- 
liiBx {liv |jri Tor? Twv TT^oyovuj i'^yoi!;: lllud : Ky.f T>jy 5roA/v Ix T«y 
ToVe v^ux^ivTOiv iyK.o>iJ.ik?^iiv cctiov(i(v. nam idcm eft omnino (J*/Ao- 

Tiftsrff^c.t et izaivth. Et in hoc: Ouiiv Is ruv uvtuv exiivoiq Tf^T- 

TOfj.ev: iftud ; 'aaa« ?r5v Ta;«vr(ov. aherutrum enim horum di- 
xifle fuffecilVet. Quinetiam iicebat e duabus vnam perioduni 
et breuiorem et gratiorem compofuifTe, hoc modo : Ti? yxs «v 
ufM^ev littK^^uv-, ot/V. uv ituivtaOai voiiiffeiev yiii?i<i' o/ ^ihoTifi^nsBx [isv 
i/;} To7i Tuv TT^oyo^tUv tfyo/;, ovSev ie tuv avTUv tKeivoii srf^TTO/zev; 

Huiufmodi fere fupplementa in finguUs periodis continentur, 
quae etiamfi abeflcnt, nihil fenfui decederet, cjuae efficiunt 
potius, vt inepta magis compoiitio et periocli magis affectatae 
videantur. Itaque ad hunc modum longa nimis oratio. lara 

vero 
tum etiam infra p. iy%. [iuxta quis tamen afiJioAxv maht, id 
Ed. Sylb.'] e(t av;3eciVf fiuatur fuo iudi- 

r 'Effx>)v5t«v retinere nil ve- cio. Syllf. 
tat, pro «TravyiAf-jy fciUcet. fi 

T 2 X In- loio DIONYSII HALICARNASS. 

riiu, §6 ^ C''^) ^(rvya^oTrirog Truf ; tjKoiKiim fj.h, 
k?\.ev&£^SvTSC Toig..'7roXsiq Taq 'EA\>jv(^ct^, kojj (iotj&SvTsg 
avTctig , Tijg viysfiovictg ri^ioo^ria-ccv' rifJLsig os , Kcuf xct- 
ra^nAyfjLSvot, Kci\ TclvavTicc Tolg tots Tr^aTTcvTsc, ocya.' 

5 VCCKT^fMSV , el fJt,*l TYIV ClVTiJV SKSlVOig TlfJLtjv S^QfJLSV^^ 

rctvTct KSKoXTTooftsvu (r(piy^aj fjLoiKXov sv^v , Kouj r^oy- 
yvAms^a oj^s nroig %oiYi(jaj{' nKilKSilvoi fjLSv , sAsvSs^Sv- 
Tsg T^v 'EAAcii^ct Ko^ (r6o^ovTsg , kir) tviv tjysfjboviav 
7rpo)i?vB-cv' yifjLS~lg as j KaTaaaA^fisvoi kouj oioKKvvTsg, 

10 dyctVCLKT^fJLSV, Si fllj TOOV tcrm TSV^OfJl,sS-Cl." XCC) >} fLSTci 

TUVToc ^idvoicc 7rAccTSCt)g t si'^tjTcti , Kcuf aa-vyK^OTriTog 
(<^iv' «0< Toa-^Tov ctTroAsXsifjCfisS-cc Kouj rccig ^iccvoiccig 
Kot^ Toig s^yoig rcov kcct sksIvov rov x^ovov ysvofjbsvoov, 
oa-ov ol fjLSv VTTS^ rrig roov 'EW^voov e\sv&s^iug rriv r$ 
15 TTocT^i^^cc rrjv iccvroov SKAfTrsHv sroKfjLri<Tccv, Kouj fMccxofjcsvoi 
y.oui vocvficcx^vTsg, Ti^? (icc^^scc^ag ^ sviKtj^rocv.^f ^ . . . . 

Vei'0 et taida quo modo? Kuxfivn i^iv sMvSs^Svth; tu^; tto^ii? tocC 
'EAA>}v/5a?, vj/-f j£o>)S5yT£{ avrceii , tijs >jye(J.o-A«i tj^iwSijCav vtiiiii 3e, 
V£^ KUTxSn^L^iiievoi, yjf^ Txvmrix nii Tore rr^arrovTSC, kyccvzy.rSi-iev, tl 

|KH Tiiv aJrtiv exiivoti; rifiiiv e^^oiie-j. Haec dediicla magis conftrin- 
gere, er rotundioia facere fic potuiflet: Kaneivoi fx.iv, i^evBefSv- 

TE? T>jv EAAaJfl! vjv eui^ovrsi;, stt) tijv ^yefjuivixv 7rgo<Ti!f,Bov' •^iieTi; Jt, 
Hcersiiu^aiievot vf-/ $io>.?,vvrez , ccyoe\/«>iTdiiev, et litf rtav iffoiv rev^oijLe^ce. 

Et feiitentia, quae fequitur, latius difta eft, et tarde procedit: 

0"< ToaovTOv aTro?,e>,ei(i(ie^x J»^ roeii $iaveia.ii; v«/ toTi; sgyoiQ twv x«t* 
iy.iivov tcv xqovov yevoiisvcov , caov 01 (igv UTTt^ tHs tuv EA/sfvftiy eAeuSe- 
gteei T>)v T£ TrxT^ioat tijv sxvrcav exMTtiv erofiiiiftrav, yj/-f (ioixoiievoi v^ 

vuuiixxtivTfi , tk; |3atfj3«fBf ivfxjjffav. Potuiflet hanc latitudinem 

et 

f Inchifa v^' aliefl ab ex- t Si poft £v(V.tjff«v inferas I5t/- 

emplari. fed inferendam effe vxto yu?, plena erit fententia. 

fatis fuperque conftat. V'erfii Fro l^is-fij/a/ quoque reftius 

mox fequenti idem exemplar fortafle legemus ov^^e^iixi, vt 

contra morem habere (io><5bv- paulo poft, p, loil. v. 7. quod 

Tti xvrxi, fupra quoque mo- idem «(piy^xi tx y.sKo^Tuiiivx 

nui, ad p. 1002. v. 11. Syll>. v. 6 

u Pof- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. loii 

avT^g eTt^^sxpcLi ro 'jrKdrog, ^rcog t^s'jsyy,m- „0i to- 
<nira) x^^^^^ scrfxh rm TT^oyovoov , ocrov ol ixh , vtts^ 
r^ (rco(rcUj ryg "EkKrivcig , ri^v rs TroLT^i^a. rriv sauroov 
i^sKiTTov , Koui fxctxoiJiSVQi TT^og rag ^ct^^oioiiq sviKy;cruv.*' 
fJLv^icL icoLj rccvrrig s?) Kcc^^ilv rtjg cctBsvsta.g Ssiyiu,ccrc(,- 5 
£^00 ya.^ okiyoiv rivcov , oig 8)C sk 'Troovoiocg fj,S,KKov, >j 
Kccr ocvrofzccr(crfjbov, crvfJL^^i^rjKS ro a-vvsT^ccCpS-ouf, raKKoc 
h TtKoLTsi KsysrcLj. 

K. "Arovog Ss ^^ koui KccQoig 8 y.^ccrcckcg sx^crct 
" 'n-oog e^rtv V Ks^tg, ra S7rt(Ps^siv rivoc rolg si^yifiLSvoig 10 
^ioivoicLV rccvrrjv s)To(r8Tov Ss %f/^«? scrfxh r'2v Tr^Qyo- 
voov , 8 fjLovov roov svSi^oKifjLficrcivroov , ctKKcc kclj rm fii- 
crjS-svToov , ocrov sksIvoi fisv, sl TroKsfJLslv ^ Tr^og rivcc 
i^ij(pi<rccivro , fis^^vig iicrrig oL^yv^iH kouj ^^t/c/^ t^C 
ccK^oTToKsoog , ofioog vtts^ roov oo^dvrxv roHg eccvroov 1$ 
coofJi^oLcriv coovro osiv Kivovvsvstv rit/Sig os , sig ro- 
cavrriv ccTTOpiav sKtjKvBorsg , kclj rocHrot ro TrKij- 

et longitudinem contraxiffej et fic dixifle: o") roaaTui ^f/^sc 
fS(iev Tuv ■x^oyovuv^ oaoj ol (iSJ ^ uxea t5 ffufen ru; EAAsj/a?, tjjv ts 
Txrqi^x Tjjv F.ciVTm l'^ef.trov , v^w (zu'/,ctAsvoi ir^oq r^f /3af |3«f i? ev/xtf- 
eav. Plnrima einfdem vitii exempla apud eum reperire pof- 
fum, in quibus fe ipfo longe inferior eft, in niraia fcilicet feri' 
tentiarum produ£tione: exceptis admodum paucis, qnae noti 
confulto potius, quam cafu, breuiter dicla funt, cum caetera 
omnia longis dilatationibus ampliarit. 

XX. Oratio deniqne eius elumbis ePt, et acribus deflitu- 
ta commiffuris, eo quod iis, quae prius dixit, buiufmodi mox 
fententiam fubiungat: i:otovToj 5e x«if8c la-^/ey twk Tfoyovwv, a' 

fiovov TftJv twooK/^iJjyivTwv , ce?.Ax '/fv Toiv (utiy,^ivTMj ^ ofov eKei\ot iJiiJ. 
sl iroKf(ie7v Tt^Q- Ttvx ■i'-/,^ltaiv7o , f-feT^? 8<r>); k^yvqiH V34 ;gft/ff/a 
T!fc «Kf OToAEbi; , ofJLUi t/c7ef TUv oo'^avTiiiv roT; sxvtuv cuitccdrj uo^to 
itiv y.ivivveveiv •Jiiaii 5s, £1? roff^i/Tvjv uTTogiav lA»jAi/5ore5j v_ef^ TosovTot 

T» 

u PofTIs etiam interrogatiue tur. Sylh. 
Jegere ^w; i-nv jj a^^i?. Ibid. x Supra pluraliterfcriptum 
fequens Tt-.u fuperfluum vide- »rf 0'? Tiva? p. 1004. v. 7. SyW. 

T 3 y Pof. I0I2 DIONYSII HALICARNASS. 

S-oc ovrs^ , ^(nrs^ (^ctcrtXsvg 6 ^syaq , fjLi(Qr(Jdroiq %^<w- 
^.s^ct. rolg <r^ccT07rs^oig." (pf^« ^e Trcog sv>jv ctvTrjV Y sl- 
'TTslv (^^oyyvKctiTS^oLv , «'AAAct ravTO, ^sv io-ui; xs(^iiQ 
itTfJLSv tS)v ir^oyovciiv , to, ^' aKKct i^sKTiag' 8 Ksyoo toov 

*> SV^OKtfJLYjCrcivTOiiV TToSsV yct^^ dKKd TOOV fJLKTriSsvTCiiV. 
3iC(JJ Tig 8H, ol^SV, OTt SKSivOi fJLSV 7rKsi<roi)v TroTSTrK^c^o-ctv- 
rsg x^f!ft,a,Toov Ttjv ciK^oTroKtv , « }<,ctTSfjLt(B'o(po^8v tqv 
aotvov irKHTov slg rig TroKsfjLisg' aKK' dTro toov i^ioov 
si(r(ps^ovTsg, s^iv ots kc/^ roig sctvToov cronfjLcKri }iiv^vvsvsiv 
'to ri^iHv fifisig ^s, iiToog ovTsg ctTro^oi, kclj TotTHTOi to 
irKn^og , fLi<Bo(^o^oig Toig <r^ctTsvfiucri -TroKsfiSfjLsv, 
eocTTrs^ Koj QictcriKsvg c fisyctg." dKKct fitjv oti y ci^^V' 
%og i^tv Yj oiciKsyLTog CLVT8 , Kdji ^ TrctS-yjTtKfj , 'Trvsvfict' 
Tog TS , ii fJLctKtTct ^sl Tolg svctycoviotg Koyotg , sKct- 
55 x/t^v sx>i(Tcjt fjLol^ctv , olofjLctj fjLSv eyooys kcjlj %oo^iq 
VTrcfjLvricrsoog aTrctcriv slvoui (^ctvs^ov. si ^' a^ct kcijj Tra- 
^a^ styfjLcLToov ^gH , TroKKoov ovtoov , a ng av siTrslv 
i%oi, fJLta havota, %^ricrctfjLsvog d^yLS^ricrofia\. ^taS^i- 

ro wA^^o? ovrf; , wgTrs^ ^ocfft^tve 6 iziyaiif iziaBctiToTi; %^u(j.e5oe roTf 
^^xToveSci^. Age, quomodo haec breuius dici potuiffent? 'aa- 
Ak txvtx (is'j 'li^K Xiigsi iani-j rm z^oyovm , t« S' aAA« PfAr/sj* « 
A^yfe) ru-j iuho^imiCajrm' sre^sK ya^', kKKoi tu-j iziff>j5hTUv. xoi} ti; «"« 
eiSsvy ori iKilvQi (J.iv TtAstsm rrorg Ts^v^quaxvTii; x^iifJi.&Tm r^v osK^oTof^iVy 
V KxrsfiicBo^a^av rov xoivov •Jt?>irov tiQ raj Tro^eizm' ac^A" ctTTo tHv ISla^ 
slci^sijovrei; , gy/y ere vaj ro7i; iuvrm auiMmai uivSvveveiv i/|/8V tfixsts 
Se , iiriai; evrsQ utto^oi , v^./ roaovroi ro Tr^ijSoi;, iziaSoipogoii roT^ •;§»' 
•rivnxai 7ro?,ciJ.^ixsv , uaze^ v^i^ ^xaihsvt; b iisyxi;. Quin etiam tC- 
nuem effe eius loquendi rationem, nec affcdibus refertam, et 
parum fpiritus, qui in orationibus foro et contentionibus ac- 
commodatis requiritur, habere, aibitror, vel me tacente cla- 
lum eiie. Si vero exemphs opuslit, multa funt, quae quis 
poffet proferre, fed vnicam fententiam fufiicere puto. Sequi- 

vxt y Pofljs etiam legere slirsTv zo^img. Sjillf. . 
S?oyyv^uTtgav: Ct V. g. «I; t«; Z A>j,««* DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. I013 
X€70Ui ^*! Ttjv oKiyod 'TT^oTS^Qv k^svcc^BsliTctv ctVTi&icnv 

tTe^Ct TOiCCVTfJ Tig clvTiS-iiTtg' jyKci^ TOTS jJbSV , Ei T^ltJ^Stq 

k^Xtr^Sf^sv , T8g fih ^svag xoLf oiiKag vctvTccg ivsl^i^cc- 
^ofjLsv , T^g <5e 'TToKiTctq fjLsS-' oTrKm s^STTSfxTrofMsv' vv\f 
^6 •Toi<; fisv ^svoig oTrAiTcctg x^oofLs^a, , Ti^C ^e TfoKiTctg S 
iKa.vvsiv civa.yKa.<^ofisv. ucB"' , oTroTUv clTTof^aivMTiv sig 
triv TOdv iroKsfJACtiV, cl fisv a^XSiv Tm 'EAA>;f &)v d^iSvTsg, 
VTryi^sfTiov exovrsg S/C^aivncriv' 01 ie toi^toi Toig (^vcrsig 
ovTsg , o'i8g okiyco 'tt^qts^ov sJttov , fis&' oirkciiv kiv^u- 
veuBCiv.^f iv T^Toig y ffAfM^^ofidui tov av^^a t5 ■^ k^fJt^fJLa- 19 
To?* ysvvoia yd^ ri ^idvoia, >C£t| ouvafisvr; Kiv^crcuf 'ttcc- 
Sog' TQ ^s Ttjg Ks^soog ksiov y,a\ ftaKaaov aiTiooftouf: 
7^axs~iav yd^ s^st najf irf/tfjdv sJvolj , koui 'TrKriyn Tt 
Tra^aTrKricriov TTQisiv' ri 0' es^iv vy^d. koui ofjbaKt} , TCcuf 
axrTTS^ 'sKaiov d\po(pyiTi hd Ttjg aKong l^sncra , SsK' 1$ 
ystv * yiTOi KoJf rsduveiv ^rjTHca Tffv d.'iiQrjv. aKK' ev 
Tolg cx^lf^ciciv eyjt t^? dy(£vag , 'TvoXKoig 8(rt Kouf 

tur antithefim paulo ante pofitam alia huiufmodi: K*w rqrt fisv^ 

i( Tf/j}f£<; kTr^iigSiifv , Tb*4 fifv '^svts; Y^ 5gA8{ vuvrxi evs^i^ai^oiitv. 
T8C Se •xo>.lrui //60 otAmv f^£7reii7ro[iev' vvv $e ToTf nev ^Jvoii hx>.iTUii 
%^<i3(it^«y th; «e zOjTUi l\u'jjtiv ecvuyy.&^oiitv. wffS' , oTtoTUv uxo^xi^ 
yueiv tit Tjjv T«v •KO?.tn'im ^ ol (iiv uqxiiv tuv 'EAAhvwv u^iovvTSi, vTrtj- 
fisiov iXovTti fy.^uivovfiv ol Se toiZtoi Txt; (pvfftii; ovTti ^ oitsi o?.iyiit 
nqoTs^ov «iVrov , f/t!)' otawv «(vsuvEwaffiv, lam enim eius anumtio- 
nem non repiehendo; egiegia ert enim fententia, quaeque 
affec^um pofTet concitare: at di6tionis lenitatem et mollitiem 
reprehendo. Debebat enim incitata effe etamara, et quafi 
vulnus infligere; fed ipfa fluida e(t, lenis, et inftar olei fino 
remora in aures influens, demulcere cupiens, et aures fciiicet 
fuauitate deleclaie. Sed in ipfis fchematibus contenditne, 

quae 

z Ayffinaror, reperitur etiam Sylb. 
paulo poft,p. loi^.v.io.alioqui 

liocloco malueritforfanaliquis a r^To< accipiendum hicpro 
f^iiiJLXTOi : praefertim cum fe- Jcilicet, videlicet. yi tj, et y' Irt^ 
quatur : vcwot/o: yop 4 liUvoi». Hiinus videntur apta. Sylb. 

T 4 A Le- I0I4 DIONYSII HALICARNASS. 'TroiKiKoi^' Kouj did xirodv TruS-ctivet i ', ctK^ovrag * 
'TToA^^ ys 'A.a\ ou. ra yd^ sKKvovra. fioiKi^a, ^ rtiv ^v- 
vufiiv uvroHg, kcli u7ro<r^s(!^ovru rtjv UKorjv , mreTi ru 
fzei^UKiGu^r} TFu^KTUy Kdj ru xpvx^u uvri&sru, kci^ ru 

5 7ru^U7r\yj(rtu mrotg , uvrUu h uvrri ruvrn rtj Xi^si, 
'TTS^) rig Koyog, ro rs TT^uyfiu 'oXov W)v ^ uyrUsnaj{' 
KOLj roov TTS^io^cov SKU^f] ^i dvnSsrcov KursaKSvu<^ctJi, 
(£><? dTTOKvuiSiv r^g uKHovrug dfiaiu kcl\ ko^m. o ^s 
Ksyoi , roiSrov sTt- 'Truerfig ^iuvoiug kojj tts^io^^ Kcti{ 

10 KYifj(,fjLurog d>i r d^x^ ''^^ ^ s7ri(Po^ctj rotuvrcu sWiV 
iiEKslvoi fjtisv yu^,*-^ 'HfjLsHg ^s," ko^ «T^to fji,sv,f* tiTS- 
ro os." ruvr divo rtjg d^y^^g ^ sot)g rsXsvrfjg kvkAm' 
* xdf r^oTTcLi ^s Koij fisru^oKoui , kclj TTOiKiKiuf crxif^oi- 

quae multa ac vaiia funt, illifque auditores tnouet? Nequa- 
quam. nam vim eius maxime infringunt, et auditorum ani- 
mos abfterrent puerilia illa comparia, et frigida epitheta, et 
fimilia, idque in hac ipfa oratione, de qua eft fermo. quin et 
ipfa lota res contraria eft; et vnaquaeque periodus ex contra- 
riis conftat, vt auditorum aures moleftia et nimietate affligat. 
Quod dico, veriflimum eft. nam omnes fententiae periodique 
et afTumtiones, ab his paene initiis incipiunt: 'bke/Vo» ftev 7«?, 
*Hiiui; 5s, et T8T0 f/ev, tSto Se. Haec ab initio ad finem vfque 
in orbem feruntur. nuliique funt trupi, mutationes, et fche- 

matum h Legendum videtur t^jv Su- 

vui/,iv ecorifv', vel T>)v Svvxiztv au- 

Tiji, fcilicet T^jAlgew?. Sjil/j. 

c Pro «vT/xEfT»'^ flruftura et 
fenfus poflulant «vTixe/fisvaj feu 
kvTtKei^ihcav. Sylb. 

d Malim cum articulo toii 
TJjfc TtMvriji , vt praecedit «sro 
T*i?«?X^i;- Sylb. 

e Nefcio, an reclius ul t^o- 
T<M li. Ibidem mox in exem- 
piari efl •KOMixixic, dandi cafu : 
parum congruenter. Sicut vero hic dicit, At/'«v t»v t>J? $ixvolai 
ffnoTTov, ita p. 191. liuxta Ed. 
Sylb. ] ^u^unfJ^ijffcKT^ix^ rov Tsfs 
Sixvoix; ffKOfov. vt anoTToi hic flt 
intenfior quaedam ad rempro- 
pofitam collimatio. vSai/.H fe- 
quenti verfu cum menteaucto- 
ris pugnare videtur. fed fupra 
etiam, pag. 1007. verfu 4. IJo' 
cratem dixit effe arohiiov xsgt 
rxi T^OTixa; i(ciTxcnevct(, vf/ vfl- 
<po$eij. Verfu mox fequenti 
pro pofleriore toaa« [quod in 
vulgatis pro vjy' uMoc legitur] 
legen- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1015 

rm , CL 7ri(pvKS }^vsiv tov r^q ^tavoiag (TKOTrov , 8^a[j,S, 
TFoXkoi av rtg g%o< koj aKKcx. STrtrtfjLav 'ia-oK^drst, roov 
TTS^) r^v ^idKsKTOv ^ sKKstfJ^fj^drm. dWd Kdj ravS-' 
iKava. 

Ka. ElcraysS^n) ^^ fisrd rSrov 6 /^tjfioS-svrig, Koj $ 
KafiQavsSci) KdKSiva As^ig sk fjLidg rm ' Kard i^ihmrrr^ 
^riniriyopiag , ^i fjg Kaj avrog (TvyK^ivsi rd KaS^' savrov 
spya roHg stt) roov ir^oyovcdv , KOf Ti^? vs>^g ^r.fMayceyHg 
ro^ig TraKatolg' « Ka-^' 'sv 's^yov SKa?ov d^X'^^'^^ ^fy^ 
Katvoa Tra^ari&s^g , is^s Trdvra fjLtK^oXoym crvyK^icrsi, lo 
d\Kd oKr} 'jrotiixsvog 'oMv rrjv dvriS-g(riv OiS^ohK^v 
iiToog' })Ka^Vo< (XKs^^-atSs , o) dvo^sg 'KSrjVaioi, a rig 
dv KS<pdKaia sIttsIv sxot,rm r snv) rm Tr^oyovm ^ (s^ym,) 
y.ct\ ru>v icp' rifiSiv. S7(^ ^s 9><i^XP^ (^*f) yvc^^ifiog vfuv 6 Ko' 
yog.i yd^ dKKor^ioig x^oofjLSvotg vfuv Tra^aosiyfiacriv^dKK 15 

matum vaiietates, quae fenfum foluunt. Multa alia quis in 
Ifociaie repiehendat vitia, quae ille in dicendi modo commi- 
fit. fed haec fufficient. 

XXI. Producatur deinde Demoflhenes, et examinetur Jfocra- 
eius diclio ex vna orationum in Philippum; qua cum maio- ^!^ ^""* 
rum rebus geftis res fui temporis, et nouos oratores cum anti- rt/;^,;, 
quis comparat, non fingula maiorum opera nouis opponens, coltati^. 
nec omnia minuta comparatione confectans, fed in genere 
totam et vniuerfara materiam, hoc modo : ,,Atqui confiderate, 
Athenienfes, quae capita rerum et fuperiorum et horum tem- 
p(;rum commemoran pofllnt. breuis autem erit, et nota vohis 
oratio. Non enim alienis vos vtentes exemplis, fed domefti- 

cis, 

legendum videtur «AAat , vel g Philippica haec in vulga' 

irfei; TrfTo;?. Sylb. tis editt. Demojlbenis nomina- 

/*ProcorruptoeK'^aTw./[quod tur Olyntiiiaca tertia. Sylh. 

vulgataeexhibentpro e/As(^«Ma- h Jnclufum (^uv additum 

T»v] exigua mutatione reponi ex eifdem editt. Demofthetiis : 

poteft entfjLfmruv. fed nefcio, itidenKjue mox inclufa K3t<. 

an conuenientius fit iiixqr^iJU' Ibidem excmplar nofhum in 

Twv, vel TA;j^/;/£A)jf<aT«y. 5^/^. fecuuda perfona h^ihet «<J>* 

In ora Cod. Bodl. iwttnn%TKv. vfiujv: minus apte. Sjlb. 

T 5 i Vulg. roi6 DIONYSII HALICARNASS. 

c9"a/. i-A,BivQi jQimv , olq 8k ey^ct^i^ovro ol \eyovTsg , ^^* 

gCpiA^V CtUT^dq , OOlTTrS^ VpLaq '^ iTO< VVV , TTSVTS fih KaJj 
TSTTCt^CiKQVTCC STtl TOOV E.W^VOtiV Vj^^CtV eKOVTCOV 7r\s(cJ 

'5 o' , v fMv^ict TcikuvTct sig t^v ctK^oTToAtv a-vvrjyctyQV' 
VTTfiKiis ^s 6 TctvTrjv Tfjv %£y^<atv g;^i)v ctvToiq QctcnAstjg, 
axnrs^ W) 'Tr^ocriJKOv jSa^jSct^ov^^EAAj^crr TroAAa ^e kclJ 
xctAa Kouj ' TTSi^o) Kouf vuvfjLctxSvTsg 'e^ricctv T^oTrcttct uv- 

To) T^CtTSVOf/^SVOi' fJLOVOi ^' CtvS-^OOTTOOV K^SlTTCt) TYIV STt) 

XOTolg e^yoiq ^o^ctv toov (pSov^vTm KctTsKnrov. 'sTTi fjtsv 
orj Toov 'E?^\tjvtKoov rj<Tetv TOtSTot' iv ^s Tolg KctTct Trjv 

TToKtV aVTtl^, S-SCtCTctS^S, OTFoiQt 'sv ^ (jS^ ToHg KOiVOiq 'AC^ 

sv Tolq l^ioiq.'^ crjfJLOcrict ftlv Toivvv oiKo^Ofji.}ifictTct •kclj KciK\)f 

fOCrotVTCL KCLf TOtCtVTa KOLTSCTKSVCtCCtV tJfUV tS^OOV KClt^ TOOV SV 

cis, Athemenfes, fellces fieri licet. Illi igitUF, qnibus non 
adulabantur ciatoies, quus non ita amabant, vt vos ifti nunc, 
quinque et fexaginta annos Graecis volentibus itnperarunt: 
amplius decies mille talenta in Arcera congefferunt: et re- 
gem iftius prouinciae difto audientem habuerunt: (ficutae- 
quum eft parere Graeeis barbarum) et multa praeclaraqug 
tropaea terra marique parta erexerunt, cum ipfi militarent: et 
foli mortalium eam rerum geftarum gloriam, ad quam nullus 
inuidiae pateret aditus, reliquerunt, Et in tuenda Graecia 
fuere tales. In ipfa vero vrbe quales et publicis et priuatis in 
rebus fe praebuerint, attendite. Publice igiiur aedificia et or- 
iiamenta taUa et tanta inftruxere nobis fanorum , et quae m 

his 

i Vulg. editt. habent ytvi- guo. Sylh. 
0^y^. Sylb. m Inchjfa «additaexvulg^. 

k In exemplavi noftro fcri- editt. Sylb. 
ptum ov Tolwv: nihil ad rem. «In exempI.eftSMFo^^^quod 

Ibidem pro rerrctq&no-jTx vu\g. noncongruitadfeq. oppofitum 

editt. habentflwKovra!. Verfu 6. «3/«,p.ioi7.verfu 3. Eodem v.2. 

pro articulo perperam in ex- vulg.editt.habentAsAer^Sy-f. Ex 

empl. eft aduerb. neg. a'. Sylb. eifdem addita Se poft fequens 

/ In vulg. editt. eft Te^^ji: in <5(>. Eaedem p. 10 17. v. 10. 

cxemplari la^ol^ errore ambi- habeni iHT^vxjTo. Sylb. 

Iii- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1017 

T^roig dvccB-yificiTm , coqs fiv^sv) rm eTnyiyvofjLevav 
VTTS^i^oXriv Mi(pB^vcti. l§i<^ ^s iirca (rooC^^ovsg ria-ccv xaj 
cr(^o^pa, 61/ T« rv^ 'TroKirsiccq r^Bsi fisvovrsQ, Sts r^v 'A^i- 
^si^8 Koui Mikricl^8 Kouj rcHv rors XufjLTr^cov oiaUv ^ si 
rig u^ oUsv v!J,^v , oTroici. ttot e?-<v , o^a, rrg rS ys(- 5 
rovog ^h sv (rsfjcvore^ccv iscrctv, 8 ya^ slg Trs^i^a^ioiv uvrolg 
kTTPcirrsro rct, r^g TroKsoog , dWci ro noivov ctii^siv skcc- 
<^og cldsro ^sHv. sk ^s t5 rd fjLSv 'EAA>7v<>cc6 Triiroog, ra. 
'TT^og r8g Ss^g svcrs^^oog , rd ^' sv ctvro^lg t(Toog d ioacslvj 
fjLsydXyjv sUoroog syjy.rt^vro sv^ccifJLOViccv. rors fih ot} 10 
Ta^TOf Toi' T^oVoy sixs rcc Tr^ayfjbara, ° ( v/Mvoig , %^oi- 
fisvoig , oig sIttov , 'jr^oq-ccrccig. vvv) ^e -Traig vfjbtv vttq 
rodv X.^n^odv rm vvv ra, ircayactrcc') g%e< ♦ cc^cc ys 
ofjLOicog 'A,aj{ 'Ka^ccwXricicag •, P rct fih ccWoc (TtuiTrQ), 
iroWoi sx^iiv siTTslv' ccW' ocrrig Travrsg c^drs s^fjfjLiccg 15 
eTTSiKyifJLfisvoi, >Lcij Accy.e^ccifJLovioov fJLSv dTtoKodKorodv, Qrj- 

his continentur donariorum, vt nihil ad eorum elegantiam a 
pofteris addi poflir. Pviuatim autem adeo moderti fucrunr, 
tantaque cura reipub. inftirutum obferuarunt, vr, fi quis forte 
veflrum Arillidis et Miltiadis et illuftrium hominum aeraris il- 
lius aedes nouir, cuiufmodi finr, vicini aedibus non fplendi- 
diores videar. Neque enim rei familiaris amplificandae gra- 
tia rempvtb. gerebant, fed quifque fibi rem communem augen- 
dam efle putabar. Cum aurem res Graecorum fideliter, reli- 
gionem deorum immortalium pie, commercia inter fe aequa- 
biliter adminiftrarent, non iniuria magnam fibi febcitatem 
pepererunr. Tunc igirur ad hunc modum, dum illi, quos 
dixi, fummae reip. praeerant, fe res habuerunt. Nunc, cum 
lenes ifti praefint, quis reium velharum ftatus elt? Idemne 
et fimilis? Ac caetera quidemtaceo, cum haberem muha di- 
cere. Sed quanquam in ranram incidimus fohrudinem, quan- 
tam videtis omnes, cum et Lacedaemonii perierinr, et Theba- 

ni 

Inclufa in e.xemplari no- T^i.tsvi\xxttiuxu,ro^^xavi'%.flx. 

flro deerant. Sylh. et mox p. lorg. v. 2*iV^^«''"'""<^- 

p Vulg. editt. habent: •<»/ ^xi^cm, fe ncbis oppnere. SyW. 

f In I0I8 DIONYSir HALICARNASS. 

QoLiMv a' d(rxo^(^v Qvrm , rcov ^' aWm ^^svog ovTog 

d^lOX^SCt) TTS^) TMV 7r^Ct)TElCt}V VfjCiV UVTclpaUj* e^ov {^' ) 

f!fjuv Kouj Tcc fjfJLiTS^a ccvTm d(r(pct.Xcioq 'ixsiv, ko^ tgl tmv 
cIAAoov oiKctict {^^uQsvsiv , ciTrsq-s^tjfxsS-a fisv xcti^ctg oi- 
5 KSictq , 'TrXsiO} o , yj x/A^ot Kaj\ 'TrsvToLKocnoc. TctAccvTa 
dvyjX/^jdKctfisv sig 8^sv ^iov 8i ^' kv Tm TroMfjiCt) (rvftfjid' 
%i^C iKTYicrdas^ot , si^tjvrjg ^crtjg dTroAcoAsKacnv 8toi' 

iX^?^^ o' S(p' rifldq itVTSg TfjKlKHTOV VjO-KriKCtflSV, j} 

(P^otcrctTij) Tig sfjcoi 7ra^sA3-ci)v , 'ttg&sv dXXoB-sv <V%t;^off 
lo ysyovsv , h Tra^' hfjt,6ov avToov, o ^iA.i-X'7rog ; dA\' 1 m 
rdv si ravTa (^avAcog , rd y 'sv avTtj Ttj itoAsi vm 
dfisivov sx^^' ^ ^^ Ti ^ri siTTsHv riq 'sxot rdg STrdA^stg, 
dg Koviaifisv , Kou Tdg o^^g^ dg 'sTncTKSvd^offAv , kc/1 
K^rivac; , Kcfjf KAri^^q ; d7roj2As\paTS ^fj 'Tr^oq THg 
15 TavTa 7roAiTSVofjLSv8g , oog o\ fjLSv sk TrT^^aJi/ TrAacrioi 
ysyovacTiv , o< 0' i^ d^o^oov svTtfjLor 'sviot os Tag 

ni aliis lebus occupati fint, et caeteromm nemo tantas viies 
habeat, vt nobifaim de piincipatu contendeie aufit; cunique 
nobis liceret et priuata no(ha line pericuio tenere, et reiiquo- 
rum controuerlias difceptare, tamen priuati fumus noftra pro- 
uincia, et amplius MD. talenta nullo cum fru6tu infumfimus: 
et quos in bello focios parauimus, hi pacis tempore perie- 
runt; et tantum erga nos hoftem inftruximus. Alioqui pro- 
€;rediatur ah'quis, et mihi dicat, vnde. nifi per nofmet ipfos, 
ita funt auctae opes Philippi? Sed heus tu , fi haec male fe 
habeant, at vrbanarum rerum ftatus melior eft. Ecquid au- 
tem dici queat? num propugnacula, quae te£torio inducimus, 
etviae, quas reficimus, et fontes, et nugae? Eos quaefo in- 
tuemini, quoruni haec acta funt in lepub. quorum alii e men- 
dicis fa£li funt diuites, alii ex obfcuris clari ; nonnulli priua- 

tas 

/jr In w Txv exemplar no- r Vulg. editt. habent vfv W 

ftrum fecutus fum. fed repe- «v t/? sjVervexo/: et v. 14. Atjfac: 

riuntur etiam aliae eiufdem vt fVolf. quoque vertit ntigas. 

compellationis fcripturae, vt Eaedem v. pen. pro Tai^r« ha- 

prolixius docui ad Clenardum bent ra toixutx: et eod. v. «v 

Antefigniini.^.2i^.v.i\%. Sylb. pro w«. 5y/^. 

X In- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEiMOSTH. 1019 

i^ia^ olKlCtg TOOV ^yjflOCriMV oiKOOOfjLfJflUTMV (TSfMVOTS^OLQ 
iiff) KCCTSCTKBUCtCfJLSVOi' 0(T(f) OS TCC T^? TToKsCiiq sK(i(T(T(a 

ysyovs , Tocr^TCt) to, thtci)v r}v^}jTcLf. ti otj to ttcxvtcov 
aiTiov T8TCi)v; )ictj t( ^ri ttot slxsv ccTrctVTct KccAocg tots, 

KOJJ VVV iSK O^^OOg', OTl TO flSV TT^mOV KCt/j e^^cLTSVS(Q-aJ[ J 
TOkfJLUlV aVTOq ^tjfJLOg OS(T7rOT7}g TOOV 7ro\lTSVOfJ(,SV0OV YjV, 

s ( Kcfj\ Kv^iog avToq (ZTrcivToov Tm clyccS-cov koji ccyccTTfi- 
Tov yjv^ TTcc^ci tS ^rifJLa tcuv uAAoov SKccTCt) kouj Tifjurig kou 
do^/(}iq Kctj ccyccSS Tivog fJLSTccXa^siv. vvv ^s t8vuvtiov, 
Kv^iot fiBv Tcov ccyccS-oov ol 7ro\iTSv6fji,svo(, Kc/jj ^icc T8TC0V 10 

CCTTaCVTCC TT^ciTTSTClf Vf/LSlq ^S, ^yjflOg, SKVSVSV^KTflSVOi 

KO^ Trs^tri^flfjLSvoi %^;7|U,«Tct , cvfificcxiig, ^v vTT^sry Kcuf 
Tv^o&riKriq fjLS^si ysysvricB^s , eiyccTroovTsq, ^ av fjLSTcc^oocrt 

SeCO^iKOV Vf/AV, }J (2o'l^tCC TrSfJL^/OOClV iiTOr KOJJ, TO TTcivTCOV 
CiVCCV^^6TCCTOV,TCOVVfJ,STS^Q0VaVT6OVX<^^lV'^^0<^o(pSlA.6TS. Oi ij 

' iv avT)j Tri ttoAsi r.a&si^^avTsq vfiaq , STrayatnv stt) 

tas aedes publicis fubflru6lionibus fplendidioies compararunt : 
et quanto refp. plus detrimenti cepit, tanto res Ktorum faflae 
funt ampliores. Quae igitur caufa eft horum omnium? et cur 
tandem fe omnia tum praeclare habuerunt, et nunc haud 
recte? Primum quod et populus, cum ipfe miiitare auderer, 
dominus erat magiftratuum, et bona omnia in fua poteftate 
habebar; et bene iecum agi putabant caeteri omnes, fi a po- 
pulo et magilhatum et honorem et benelicium aliquod eflent 
confecuti. Nunc contra bona omnia in poteftate funt magi- 
ftratuum, et per hos geruntur omnia; vos, populus, eneruati, 
et pecunia fociifque fpoliati, famuli et additamenti vicem ob- 
tinetis; contenti theatrali pecunia, quam ifti vobis imperti- 
unt, aut bucculis, 11 quas forte miferint. et quod eft omnium 
grauinimum, cuin ea vobis dantur, quae funt veftra; gratiam 
etiam habetis, quaii benehcia in vos conferantur. Qui vero 
vos in lianc vrbem, tanquam carcerem, inclufeie, ad talia vos 

alli. 

s Inclufa addita funt exeif- Siluci Btui^ixuv : et v. vlt. ivA- 
dem edirt. Syl(>. yavfiv. Syli^. 

t Eaedem habent ixv nirx- 1020 DIONYSII HALICARNASS. 

TavTa, , aa^ tiBctccrsvHcri , Xii^^^vi^nq ctvToHg 'TTot^vreg» 
STt ^' 8^67rOT _, oifjLouf , fxiyct KOj veccvtKcv (p^ovrifxcc Kct- 
(2itv , fiiK^ci KCtJj (^ctvXct iTf^ctrTOVTotq. OTTOt " uTTci, yde 

(av^ TU S7rtT*I^SVfJt,C(.TC(. TCt)V dv&^OOTTm ri , TOtHTO^J ct- 
5 VciyKtJ KOUj TO (p^OVfJflCC SXStV. TCtVTCt, fJLCt TYIV ^ [S.nm- 

Tpct , ^K av S-ctvficicrctifit , el fjt.ei<^ci)v eiTrovTt fj.oi ysvoiTO 
wcLP vfim (^Kcc^srj , h tmv irsTrotyiKOTm avToi. 6^0.70), 
^^'s yctp 7:a.oayicrtct tts^i ivavTm dst Tra^' vfjCtv sTtv, 
aAA' iy^;'/', oTt kcijj vvv ysyovs , S-avfji,cc<^a).<^ TavTtjv 

10 r^v ^iaKs^iv Ttg ^k av ofio\oyyj(rets kcu V Kara. raKka 
fjLSv Trdvra ^taC^s^stv T>jg 'la-oK^ctTisg; koui yd^ evysvs-' 
^spov sKsivyjg kc*^ ftsya^^oTr^sTrs^s^ov ri^fji,y]V6VKs ra Tr^d' 
yfjLara Kouj Trs^tsiAtj^^sv ^ 6v6fjca(rt' crvyKSK^QTt]TotJi (rg^ 
Kcij aruvscTra^cm Kaj\ Trs^treTo^svTouf rolig Qv6fLa<Ttv 

15 dfJLStvov lcxvi T£ TiKsiovi X^^Tctf >taj Tovoig sfJL- 

alliciiint, et cicuranr, vt vos ad nutiim paiatos habeant. Ne- 
que vero mea quidem fententia fieri vnquara poteft, vt ma- 
gnos et generofos animos fumant ii, qui paruis et vilibus re- 
bus occupantur. Nam qualiacunque hominum ftudia fuerint, 
talibus eos et animis efle praeditos necefle eft. Haec profe- 
cto non mirabor, iimihi, quaedixerim, plus apud vos nocu- 
erint, quam iis, qui ea fecerunt. Neque enim femper apud 
vos omnibus de rebus libere loqui hbet. idque ego vel nunc 
licuiffe miror". Quis non aiTerat, hanc orationis partem per 
omnia Ifocratea effe praeftantiorem? Nam praeftantius et ma- 
iori cum dignitate rem explicat et compIe£litur; verba magis 
coUidit et contrahit et elaborat; robore maiori vfus eft et ner- 

uis 

« In u.r7x confentit cumex- v. 7. pro sii&';M in vulg. editt. 
cmphni noftro vulgata etiam ell: yivis^a^. Sylb. 
fcriptura. fed reflius uttu: y ? 10 Kar uk^u [quod vul- 
licut fciUcet Ammonius »rr« gatae dant pro xasTaraAAaiJnon 
line afpiratione ligniiicare ait minus apte legas raAAa; ec 
T«v«4: afpiratum vero unvx. Se- itori pro feq. 7«?. SyJb. 
quens «;< inferta exvulg. editt. s 'o^joiixaiv hoc loco fufpe- 
Sylb. ^um facit id , quod proxime 

*• In exeraplarieftAn'fJtjT?av, fequitur. Eodem v. 19. inclufa 
eontra flexionis re^ulam. Mox n deelt ia exempL Sylb. 

a Idem DE ADMIR. VI DICENDI iN DEMOSTH. 102 1 

<jyj\\LcfX(X , o\q SKSivrj y.c(.W(t)7Fi^sraj{ * Trs^a, rS f^sr^in' 
fMciAt^u ^s Kctra, ro ^^a^fj^iov aouj svctyc^viov xaj{ SfXTFci- 
S^sq y oKod y.ou ro) Travr) y.^slrrov sxsi sy.stvr^g. syco y^v, 
"TT^og clfji,(poTS^ag 7rcicrx<»> rccg Xs^stq, s^oo' oi'ofj,oLj Jg 5 
'y.otvov rt TroiS-og <x.7roivrm soCtv , -kojj 8k> Sfiov i^iov 

fJLOVOV. 

x.j3'. ' Orctv fJLSv rtvcc roov 'lcroK^ccrag dvaytvoucKca 
Koyujv , slrs rcov Tr^og rd ^iKUTii^ta y.ouj rdg SKKKfjariag 
ysypctufASvc>)V , ^ 7 rcov sv kSsi, CTrii^alog yivofJict\ , y.o^ ip 
TroKv ro suTctSsg syja rrjg yvciifirig , Qocnrs^ 01 rcov ctttov- 
^stcov avKrifioirciiv, i^ "^ rcov ^co^tcov rs kclj ci^ftovicov fts^cov, 
ciy,pocofj(,svoi. orav os ArjfjbOiBsvisg rtvoi KcxJ^ai ^ Koyouv, 

uis fditioribus; et inania pueriliaque fchemata deuitat, quae 
illa Ifocvatis vltra modum confectatiir ; maxime autem in re- 
bus feriis, vbi vehementia affectibufque opus eli:, haec vni- 
uerfim priorem antecellit. Equidem, qiiid de vtriufque di- 
£tione fentiam , hberedicam: in quo me arbitror communera 
omnium, non meam vnius opinionem, diclurum. 

XXII. Cum aliquam orationem Ifocratis lego, (lue ex iu> Compa- 
dicialibus, fiue popularibus, fiue ex iis, quae priuatim adhor- '^'/"'. 'j_ 
tandi et monendi caufa ad aliquos fcripfit, fedatus fio, et ma- focatis 
t;nam conftantiam induo, more eorum, qui fpondaicos modu- acDemo- 
lus, vel Doricas Lydiafue barmonias, audiunt. Quum zuiem P"'"''\ 
Demollhenis aliquam orationera avripio, numine paene quo- ■'*^'^'''"* 

dam 

a Idem exempl. pro ?rff« c Legendum fortafle tuv 

habet ?ra(>4: perperam. Sylb. Aw^/wy t^ v^' AvJiwv /^fAw/: ficut 

b Pro 1} T&ivfenfustalequod- fcilicet Ariftot. quoque Politi- 

piam requirit membrum : «iVg c&m hbro et capite vhimo te- 

Tuv llix GvvrtTetyyLi.u-j Tta^xivi- ftatur, t>)v oupt';) y^ rii-j AuuiTi 

eiu-j : vel (tre ruv ■xx-.-jyv^iai ci^(ioAxv ita compofitas ac fe- 
i^uTi^tiiJifvu-j : ficut fcil. infra datas elTe, \t pueriii quoque 
p. 192. (iuxta Ed. Sylb ) n:? aetati co:iccdi pofllnt: at non 

rreoi S'Kx^ii?ia, if Jrfec i<K.\>}Ciu(, item t^j i^i^vyiri. Sjllb. 

yiyovoffi f^oyoii opponuntur 0/ 

"Xu-jyiyv^Dcoi : et Ta7i ivaymtiei; ei d Si >.oyoj m.lliS; per me ll- 

iTnhiKTiAol. S^lb. cet, Sjlb, 

e Vel 1022 DIONYSII HALICARNASS. 

kv&8<riu xs , aoLJ ^sv^o nciKsicrs a,yofJLcu{ , TrciS-og 'hs^ov 
s^ hs^8 fjLSTa,\cifjt>i2civ(i)v , ccTriTm , a.ymkm , ^s^icog, 
xarctCp^u 1/0)1/ , fii(rot)v , sKsm _, swom , 6^y«^6fisvog, 
(pS-ovMV, ciwa.wa, tcc •TrciS-yi ft,iT aXafM^dvodv , ocra ^ Kpa^ 

5 Tslv dvS^ctiTriVfjg yvoofiyjg' dia(ps^siv t ^^sv sfiavTM 
ioicoti Tm T« fi>jT^Mcc kol} tu x.Q^v(iavTtKa , 'ko^ cxra t^- 
roig Trcc^aTrXticna s^i^ TsXnfMSvoov sW 6<rfioCiq s'Asivo( 
ys , sit' ■1^X0 iq , siTS Toov oaifjLovoov TrvsvfJLaTi avTM KiV8' 
fisvoi, Tcig TToWag xa^ TromAag SKsHvoi XafjL^dviia-i (pav- 

to Tacriag. ko^ ^ri ttots kolj svsSvfjLYiSriv, ti ttots t8C t6t 
dvS^oo7Fii<; dKaovTag uvt^ XiyovTog f TavTa , Trda-xsiv 
iiKog riv. oTra ya^ rifLiig , o\ TocraTov aTrrj^TrifjLSvot Tolg 
X^ovotg, 'Kcuj aSsv TF^og Ta ir^dyfzaTa 'jrsTrov&OTsg, iSToog 
vTTayofisSa Ka\ K^aTHfitSa , kouj oTrot ttot dv rifidg 6 

15 X6yog ccyt^, 'iro^svofjLsSa' iroog t6ts 'ASrivaloi ts kouj oi 
uAAot "EAX.yjvsg riyovTO vtto tS dv^^og stt) zuiv dkriSivm 

9. 

ayatio- dam corripior, et huc et illuc agitor, vaiiis affe£libus immu- 

nes con- tatus, iiunc diffidens, nunc contendenSj nunc metuens, nunc 

jtajitiam j.ontemnens , nunc odio inflatus, nunc mifericordia delinitus, 

CHTit. iHinc beneuolentia, nunc ira aeftuans et inuidia, omnefque 

affe^Sus affumens, qui hominum animos foliti funt occupare; 

et inrtar eorum, qui matris Magnae, et Corybantia facra, hif- 

que limilia celebranf, (fiue ilii, odore quodam, fiue fono, feu 

ipfo daemonum fpiritu agitati, varias illas et diuerfas inducant 

imaginationes) furere videor. interdum fane mecum ipfe 

conlideraui, quo tandem affeihi hi, qui illum perorantem au- 

diuerunt, concitarentur. Cum enim nos, qui adeo ab iliis 

tempore rcmoti fumus, et quibus nihil eorum, quae in ora- 

tionibus commemorat, euenerit, ita rapiamur et trahamur, et 

eo, quo oratio ducat, vltro aliquando fequamur: qua ratione 

Athenienfes caeterique Graeci, ab oratore ipfo, in veris et 

propriis 

e Vel finite legendum >«{>«- /" Pro txvtx nefcio an re- 
Tg?; vel in claufula pofl yvwV;»; flius legerimus T))Wj(««Jr«, lune. 
addendum w^4>w«e, aut tale SyW. 
ouodpiam veibura. Sjlb. 

g Con- DE ADMIR. VI DICENDI IJ^ DEMOSTH. 1025 

T£ Kctj loMV clyot)V(t}v , ax)TH AsyovTog £ks(v8 rd sctvTS 
fxsToi jrjg ci^i-^(TS(t)q, tjg slxs Wf avroTrci&etciv , xc4/ to 
7ra^c(.T'f!lj!'Ci T>?? ^ft»;^^? clTro^iiKvvfjbiv^, KocrfzivTog uTrciv- 
TCL Ka\ o X^YifLCiTi(!^OVTOq Ttj Tr^STTHcrri VTTOK^lCrSl, fjg ^ei' 

voTccTog ccc-KJiTJ^g eyivsTo , oog aTravTsg rs ofjioXoyH<rt, 5 
xctf h^ avTOdv Idslv S7t rcov Aoycov, oov a^rt ti ^oyjvsyKciijLriv, 
'^g 8K 'ivi Tco ^sAofJLSvco sv rioovy) oog dvciyvoofjLa c/tsX&slv, 
d\K avTo\ oiod(TKii(Tt , Troog avr^g vttok^ivsS^cli ^si, 
^ vvv fjuv sl^oovevofjcsvov , vvv o' dyavaKrSvra , vvv Ss 
vsfjLS(ToovTa' osoiTTOfisvov av KctJi B-s^aTTSvovra , kcl\ vh- 10 
S^ST^vra f zcjji Tra^o^jULi^vTa , hojj TrdvS-' , d (^dAsTOj 
TTotftv rj As^tg , dTTod stKvvfjLSVov stt) rrjg Tr^oCpo^ag. si 
(j-^ ro oid ro(T8rct}v ' syKaTafjt,tyvvfji6vov rolg (^i(2\iotg 
TTvsvfca rocravT^v \(T%vv ixst , kolj 'aroog dyoov sttI roov 
avTcov , ri Tra ro rs V7rs^(pvsg rt kc/] ostvov %^^//t<3t riv sTr\ 1$ 
roov SKStva Koycov. 

propriis caufis rem fnam ea, quae fuit ei proprla, dignitate 
peroranre, tum permoti fuerunt; cum et robur et audaciam 
oftenderet, et infigni fingula pronunciatione (qua nimirum 
vnice excelluit, xt omnium teitimonio palam eft, et ex eius 
orarionibus, quas niodo adduximus, fas eft perfpicere) conde- 
coraret : quas porro cuiuis non voluptatis gratia quali leclio- 
nem fcholaiticam licet recitare; fed ipfae quodammodo, qua 
via et ratione pronunciari debeant, ofi:endunr, nunc quidem 
iocando, nunc cum dolore, nunc indignando , modo terren- 
do, modo demulcendo, alias <Iecernendo et ftatuendo, alias 
commouendo, et omnia, prout verborum vis poftulat, ita iii 
pronunciatione demonfhando. Quod \\ profeclo fpiritus ora- 
tionibus immixtus tantum ideo robur babear, et adeo moueat, 
diuinum fane quid et vehemens in eius orationibus interdum 
admixtum fuit. 

XXIII. 

g Conuenientius cx-^^.iiy.ri- i 'cy/.xTccinyoixswv'] Legen- 
^ovTOi;. Sylb. dum eyxocTainayciievov, vel iyxM- 

/j De actione oratoria, qua T«///yvt//^£vov. Mox infra (v. 14.) 
Demojlhcnes prae caeteris pol- pro uym fyntaxis po(tulat«ye/. 
luit, prolixius infra p. 195. Sytb. 
iuxta Ed. Sylb. 

DIOK.HAL. VOL. VI. V ^ EX- X024 DIONYSll HALICARNASS. Ky. 'AAAa ydo , tvct fzyj •tts^) rccvrcc ^tctr^i(ict)V 
&.va.yicct<Boi) 7rci^cc\i7i tlv ri roov 'Trs^iKstTTOfj.svav , 'l(ro- 
n^dryiv fjLSV , x.a) rov Xdo^ctv.rYi^ct rrig dycayiig Ustvj^g 
Eoia-ct), TTS^) ^s H^cirmog ri^rj oiaKs^o}xc^ ra, y s^oi 
5 lovJkvrct, fMsrd 7rafj)r](rioig, i^Bh sxs ^ rjj ^o^ri rdv^^og 
'7Ffoci^s)g, iirs rtjg dkri^siaq d^Pctt^iiMtvog' kcu fia\i<^cc 
£7rii nvsg d^iHcn Trdvroov avrov d^rod^atvtiv (^iKoa-oQ^cai 
is yidL\ ai^roP(x>v s^{j,>}Vivcroui ra Tr^dy^arx oatfiovtciora- 
rov , Tva^a-Ksktvovra^ rs yijmv opci) y.a\ Kavovt Xi^^'^ 

l-o y.aS-a^cuv ^ da,a kclj lcr%v^uiv Koyciiv rir ct> ru) dvo^t. 
^^r) ^s rtvoov rfKacrct syoi) Ksyovroov , oog , sl ;c<xf Tra^a 
Ssolg ^idKs-Arog Wtv , h ro rm dvS-^od7roov Ksx^nrct^ ys- 
vog, «/i ctKKci)g 6 ^acrtKsvg oov avroov itaKsysra] "^ Ssog, 
V c£>g TiKdroov. TT^og orj rotavrag v^roK^^^sig Kcf^ rs^a- 

15 rsiag dv&^oo7rct)v riiJLtreKm tts^) Koyag, ol rr^v svysvrj aa- 
racrKSvrjv ix. tuacriv , ijrtg TTor' s<^)v , ii^s " ^vvavra^ ludicinm 
de PU- 
tonis 
fryfo. Xaus 

Flatd- 

nis. XXni. Sed ne de his tra£lans aliquid cogar praeterlre 
eorum, quae adhuc dicenda funt, Ifocratem et llylum illum 
dicendi omittam : de Platone quod fentio, nec eius gloriae 
quidquam adiungendo, neque a veritate defleclendo, libere 
proferam ; praefertim cum illum nonnuUi omnium philofo- 
phorum atque oratorum in elocutione principem cenfeant, et 
hoc auftore ad pure et acriter loqueadum quafi regula et nor- 
ma nos vti iubeant. Quin etiam quofdam dicentes audiui, 
dii immortales, fi fermone loquerentur humano, non alio fer- 
mone principem deorura, louem, vfurum, quam Platonico. 
Aduerfus has hominum opiniones et ineptias, oratoriae et 
eloquentiae paruam habentium cognitionem, qui fcilicet, 
<quae egregia fit compofitio, ignoraat; veritatemque perfpicere 

neque- k Exempiar habet xji 5o|f«: 
quod non ei1: vfitatum. Sylb. 

l \\\ eodem exempi. eft 
a/-t« \<s%u§m b Ao'/«? : nullo fen- 
fu. Sylb. 

ffi Pro 5«o5 legendum for- 
taffe zsvj, lupter: vt ift f/«- tonis elogio apud Cic. In Bru- 
10. Si quis eciam tmxiyoiTo ibi- 
dem malit, faciie patiar. Sylif. 

n Poft 5i/vavT»'.) defideratur 
tale quodpiam comma, Tcth^i^eQ 
J««>Twy w. Ibidem exemplar - 
liabec DE ADMIR. VI DICENDI IN DExMOSTH. 10*5 

Trao-fliv sloo^vsictv u(ps]g , ooq 7ri(pv)tct, 

Oici\s^oaaf. ov d" cc^ioo t^ottov 'Troitja-aS-a^ t^v sPsTa- 
<rtv ct'jT8, i^yAofjLci^ Tr^oeiTrslv. iyca Ttjv fjLSv sv ToHg ^icc- 
Acyoig onvoTi^Tcc t5 dv^^og , na^ fMci\i?cc kv olg clv (Dtj- \ 

ActTTJ/ TOV EcOKPCiTiKOV ^t^^Ct^iT^^CS , a(T'irse £V TO) ^l. f 

A>?,3i; , TTavv ccycif/jccj ts y.cfjj TsB^a.vfJLctKo^' Tfjg ^' ciTrsi- 
^oy.xXiccg ccvtov ^dsTTOiiTroT k^yiKoocra, Tr^g sv Tccig STriBi- 
TOig y.xTcccTKSUcclg , oocTTrs^ sC^riv kclj tt^ots^ov , Kouj ttocv- 
Tm rJKi^cc Bv oig av sig TroAiTiKccg vTToS-scrsig ° avyacc- 
S^iig, syKMfAicc Kouf ■^oyiig , KccTriyo^iocg ts ko^ ccttoAq- 10 
yiccg sTTiXSi^ri y^cc(psiv. hs^og ydp Ttg clvth yivsToij 
TOTS , Kcu KocTcfAcryjjvsi Ttjv (piA6cro(^ov d^ioocTiV' Kajj fiot 
ys TToKXuKig sTrnX^sv SiTrslv siii toov ToiHToov ccvx^ Aa- 
yoov , TrsTroirjTcui ttu^' Ofjiri^a) TT^og t>jv 'A(p^o^iTijv 6 
Zsvg ksyoov l% 

Ou Toi, TSKvov sfjLov, os^oTcLf TroXifjLfjia. s^ycc' 
'AAAa crv y 'if.cs^osvTcc fJLSTS^x^° s^ycc ydfioio.. 

nequeunt, omnij vt foleo, omiffo ioco, refpondebo. Quo 
autem modo eum examinaturus lim, cupio praefari. Equidem 
grauitatem eius in diaiogis, praefertim in quibus Socratis fty- 
Jum fequitur, quemadmodum in Pbikboy multum demiror et 
hacl^enus etiam demiratus fum ; ineptias vero eius et nugas, 
quae in fucatis et accerfitis ornamentis confiftunt, nunquam 
amaui, vti etiam prius dicere meminij et omnium minime> 
vbi forenfi aflumto argumento laudes et vituperia, accufatio- 
nes et defenliones fcribere aggreditur. tum enim prorfus fui 
dinimilis eft, et philofophoram dignitatem obfcurat. Mihi 
autem faepe de huius orationibus in mentem venit dicere, 
quod apud Homerum lupiter ad Venerem: 

2>Je tiii hdlanmm Jint cordi, nata , flirores i 
At tu coniinbia et fponfalia perge fouendo. 

SIc 

liabet £<cwyi«v, penuhima mo- pro avyy.M^ili^ ^^^0 fenfu in 
nophthongo. Sylh. Antiq. Rovi. dicit <ryy>«a5;«Jf, 

zvyy.^x^i^ii, immifcem fefe. p. 256. v, 29. [iuxta edit. 
[ita enim vulgatae exhibent, Hudf'] Sylb. 

y 3 /) Foft 1026 DIONYSII HALICARNASS. 

P ^ooK^artKOuv ^iaKoyctir ravTct oe 'jroKirfA.otq xouj p^- 
ro^a-iV dv^^cicn jULsA^dsi, irQiifjLcu^ os rtjq s^ctvr^ So^rig 
•fCoiv^g K^irdg tk? (pi\oAoy8g cc7rc(.vra,g' vTvs^cn^^fjLSvoq, 
iirivsg 6i<Ti (piAorifMOi , kcu Tr^og rctg oo^ctg , dXKoi fjt.ri 

5 Tf^og rtjv dkriQ-sixv, z^ivovrctg rcc Tr^ccyfjLarci,. ro fJLSv 8v 
gKKsysiv s^ dTTUvrcov uvr^ rm Koyccv , si ri Kcc/CiTov si- 
^rircju{ , b 7roi8criv srs^oi nvsg, KdTTSircc rnroig dvnTTcc- 
^ccnSsvcf^ ryjv K^dnrcc syjio-cLv [ly\fLO(^sv^c Ks^iv , ^ 8}C 
s^ OKifjLa^ov ^ ro o sk roov dfJb(^ors^odv fjbdkiToc svaoKt- 

10 fj/dvrcov , ravrcc Tra^ dKKriXa ^stg , s^sra^stv toi 
KPsirrco , ryr soo^sv Sivctf OiKaiov xct) stt' avro ^)j r^i- 
"^^ofjLOJi ro fjus^og. ^iKaviKog fisv h Koyog slg Wi liKdrcovi, 
ZcoKfidrng dTToKoyia, otKa?rj^iii ftisv , ri dyo^ag , i^6 
S-v^ag i^oov , Kar dKKrjv ^s nva {^^Krja-iv ysy^afji,'- 

15 fjt/Svog , 8r sv Koyotg roTTOv sxm , iir sv ^iaKoyoii' 

Sic et tu, Plato, inter Sociaticos te dialogos contine] illa au- 
tem foienfibus acloribus et oratoribus curae fiinto. Omnes 
porro philofophos iudices opinionis meae aduoco, reieclis ta- 
inen iis, qui forte contentiofi funt; et potius ex propria opi- 
nione, quam rei veritate, de rebus iudicium ferunt. CoUigere 
equidem ex vniuerfis eius hbris more quorundam nolui , quae 
omnium inelegantiflime et ineptiflime compofuit, et tunc il- 
lis ea, quae omnium elegantiflime Demofthenes protiilit, op- 
ponere: fed quae apud vtrumque optima videntur, inter fe 
comparando , examinare, vtra praeftent, mihi aequum et iu- 
flum vifum efl:. quem modum iam hic fequar. Vnicam ora- 
tionem iudicfalem fcripfit Plato, nimirum Apologiam pro So' 
crate, quae curiae, vel fori, limen nunquam vidit^ fed alio 
conliiio fcripta, nec inter orationes, i*ec inter dialogos, nume- 

randa 

p Pofl: //f';«er/ locum deefl: ^ov: i^e\-^ex2Ltt\. Sylb. 
applicatio : «rw v^i av, w ma- r To retineie nihil vetat. 

Tuv , (isriqxa rcc t^yu tuv zuhq. fed mox redius fortaflfe : l>c 

iiK^jym', vel breuius: tuv s«- tuv ?:«{>' eiiz<^oTifoi(; (iu?.. Mox 

xgctrinuv Sii?<uSfi Siuxoyuv. Sj/lb. pro i>s)? regula fyntaflica po- 

q lu exemplari eft » Jox/f»«- ftulat potius accuf. dhrxi. Sylb. ^ 

s In DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1027 

' tSto fjbh 8v SM* ^i^fDjyo^ict o 8osfjbict' 7r\riv si Tig 
a^cc Tccg S7ri'ro\cii Q8\sjcl] ^rjfjLriyo^ictg KuKsir ^ d^pi- 
<r(t}(rctv 6 rj KciJj ccvTouj. syKu^f^ia sv rco crvfnroa-ici) 'ttoK' 
kd fJLSv s^odTog- cicv svict 8'A a^ict, (TTryo^g 8^s ^ct)K^ccT8g, 

OTTOIOV Tl ^ri TTOTS. " VUV ^' 83-£V ^iofJLOUf TTS^) T«T^ AS- J 

ystv. KPoiTi^og ^ri TcdvTcav toov TToKiTtKMv Koyctiv M«- 
vs^svoq , sv ai rov STTiTctCpiov ^is^i^XSTciJi Koyov , cog fjLSv 

SfJLo) S'0KSl, Q8KV^i^}^V TTU^Ctf/JfJubfiSVOg' CO^ S' UVTOq 

(^ricnv, 'K^Xivov Ka] t!^iOdvoL. t8tov J";; Tra^ctKrjxpofjLc^ tov 
Kcyov , Kot^ 'TTcc,^' cLVTov s^STclcrct) ^YifLoSrsvHg Ks^sig Tt- 10 
vcig' " ^K SK r^T8' rov fzh ycc^ 8X >'/ySf^<^ ^tt' sksivh 
78 clv^^og ysyscc(pS-o(Ji' ccKK' sk toov aKKoov cc'Jt8 Ao- 

randa eft: hanc igitur piaeteiibo. Concionem etiam ad popu- 
lum nuUam fcriplit, nili quis epiftolas concionis nomine ap- 
pellaie volueric : omittantur igitur et illae. In infigni illo 
Sympojio encomia multa funt amoris, quorum aliqua nuUius 
pretii funt, et Socrate ipfoindigna, qualecunque demum il- 
lud fit. in praefenti nihil horum omnino commemorabo. \\\ 
pohticis hbris eius primas tert Mcnexenus , in quo funebrem 
habet orationem; qua, meo quidem iudicio, Thucydidem efl: 
imitatus, vt ipfe vero ait , Archinum et Dionem. Hanc ora- 
tionem in manusfiimam, et cum illa Demofthenis aliqua ver- 
ba comparando, examinabo;' non ex Funebri Demofthenis, 
quam ab eo fcriptam non exiftimem, fed ex aliis eius oratio- 

nibus, 

5 In oynCod. Bodl.lc.THTov. x Forfan legendum ovk h 

t 'AfJ-^TWfffl!/ fyncopen habet toO «wTa* tktov 7«? «'% vjy. vt 

pro ic;ii?af3wff«v. Sequens com- fignificet, «0« ex eiufdem or- 

mation (v. 3. ) eviJ.<^i^ovTi vi- gumenti oratione , funebri fci- 

detur expungendum. Sylb. Jicet. Sicut autem hic tov ski- 

[In vulgatis nempe ibi lic le- T&(piov AwoT^fvB? /.oyov inter 

gitur: iv T« cvi*!fii^ovTi Tbi <run- adulterinas eius orationes re- 

yroff/w.] fert, ita etiam infra p. 191. 

» In exemplari perperam [iuxta Ed. Sylb.'] at non item 

fcriptum w^iv Siopcw vwv U. tu fupra p. 259. v. R. vbi fune- 

fi nolham leflionem nolis, brium orationum fcriptores 

hanc reponere poteris : w3«v commemorat. Sylb. 
^i vvv oioiioi^ "Hiqi T. A. Sylu. 

V 3 y I" I02S DIONYSII HALICARNASS. 

yojy , cxrof Trt^i rs t5 actkS na^ tfjg a^6T?c st^fjvTOi' 
fia\Kov ^' i^ evog (xymoq' 8 yd^ 'ixoi Kcct^ov oa-oig 3^- 
Xcf.ict^ 'Tra.pa^eiyfjLoi.criX^rjcra.S^c^ , 'ttccvtoov fiuAtg-a, Q^- 
A-^-S-^k oiv, ToiHTOi fjLSv y h Ttg o T^oTfog hdj (jloi T)jg 
^ <rvyyLpicn(t)g. 

K^'. Actu,Sa,vS(Q-&) ^tj TT^oTs^og Yl^cirm. y.a\ 
sTriihri fxsya. <^^jvsh 'iomsv stti t dKPii^sia. kc^ crsfivo- 
rriTi ovofjbrf.rc!)v , rctvra. sttI toov avrS ^acravicrod , d^- 
^dy.ivoq, o^ev tts^ KciyA^ivoq, th Koyn' '^ ,)E^yci) fJ^sv rifxiv 
"io o'i^^s 'h(j8CTi rd TT^ocrijKOVTa, cr<picrtv ctvrolg* oov rvxovrsQ» 
iropsvovTaj, mv sifjbcc^i!j,sv)jv Trc^eiav.** h f^sv slcriioXrt 
SavfA.a'^)} Jcctf Tr^STT^cra. roHg VTrQKStfJLSvoig ir^dyfLacrL, 
jcciAAy? T 6vofJi,dToov svskci, Kcfjj (TSfivorrirog , Kouf ap- 
fAOviag' rd J' s7rt\syofjisva ^ksS'' 'ofjboia, roig ir^oo^ 
55 TOtg avriyior 3yYl^07rsfJ.(p'B-6VTsg Koivtj fj,sv vTro rrjg iro- 
Xso^g , i^ic^ ^s. vtto rm oiKsim. " sv yd^ rca, 
j-iTldvTa, rd Tr^ocryiKovra crd^icrtv ccvrolg sx^iv B-airra- 

nibus, quas de honeflate et virtute habuit, aut ex vnica po- 

tius oratione: non enim tantum tempoiis mihi eft, vt omni- 

bus exemplis vti poflem, quamuis omnibus fane vti cuperem. 

Talem porro in comparando ovdinem feruabo. 

. XXiV. Proferam primo diclionem Platonis. et quando- 

natioFu- qnidem in deledlu accurato verborum et magnificentia excel- 

Tiebris lere vifus eft; haec ipfa in eo, num ita iint, diligenrius ex- 

0ratio- aminabo. inde orationem, vnde et ille, inchoando: „Re qui- 

v!s Pla- ^igj^ jpf^ -.jij^ ^ nobis illi habent; quae iam confecuti viam 

fatalem peragunt". Ingreflus fane laudabilis, et rei , de qua 

agitur, apprime quadrans, tum ob pulchritudinem nominum 

et grauiratem, tum etiam ob elegantem et concinnam com- 

pofitionem. quae autem fequuntur, prioribus non adeo fimi- 

lia funt: ,,PubIice a ciuitate, priuatim ab amicis, portati funt 

ad tumulum". In hoc euim, 7r£vTa ra ^giGtjKuvrx cq,istv auroTe 

y In exemplari pro o?!/ fcri- ^i^ citatum etiamfuprap. Ii6. 
ptum «V : parum apte. Sylb. v. 2. in fermone de numero- 
z Initium Pliuonici 'Ittitx- rum vi. Sylh, DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1029 

fjLSV8C ,« SVtjv KOj TO iyTl^OTrSfJb^pS-livCtl 7ct CC^fJLCtT ^ CtV~ 

TOiJv STrt Tclg tccC^cc? S^fjfjLocria, ts >trtf i^ia,.*-^ ^ ut' «ycty- 
ytctiov yiv TrciXiv tuvto Xiysiv ei fJLYj K^ccTt^ov 
Touv -TTS^) Tclg Ta(^ciq vofji,(fJLcav tSto VTrtkdfjL^ccvsv dvfj^ 
ilvojj' Asyco ^rj to Tra^slvctf 'TTok.K^q Tcuq e)c>t(.fjc,i^a1g' Kcuj t \ 
iS-h aTOTTOv s^O/CSi TTotslv cvfjLTTS^iAa^oov T avTo Tolg 
clkkcig, xct/ %4'^<f VTTS^ avT8 fJiov8 Xsycijv. ^ki&iog aocc 
Tig yjv , si thtqv s^6'/.si TsKsvTyia-aci XafJLTr^oTaTov slvcf^ 
^ TU)v KocTfim , oiq vf iFoKig ^uTi^c SKocrfist. tvcc yap 
ci<pcio 'XccvTa Ta ccKAa , to ^rifiocria ^ yyj^oT^o^pitcB^c^ l<^ 
Ti^V vlt^ig 'ioog 'i^Qr,g , Trocrcti k^sIttov fjv t5 Tr^oTTSfXTrsS^oji 
Tcc eroofjLaTa ^rifcoTia ; sfJLo) fjLSv ^oksH fjLaK^M.yy.yv ^Kavay- 
Kaia IWccToovii^ 7F^oS')j'd.Ti, aAA' a^cc y sifCfj t5 dvctyAaiH, 

Ixetv 3u-!TT0fiivvi; , inerat et hoc , TT^ozsni^^^-m tk. «coiicrra twv iTii 
Tx; Tce^pxi omiouix ts v£^ loiix. Quare non necefTario idem repe- 
tendum erat, nifi praeftantifTimum et pulcherrimum illud iit 
veris funeribus auclor elTe putauerit; multos nimivum homi- 
nes exfequiis interefie: nec abfurdum quid fecifle vifus eff, 
illud cum aliis ccmprehendendo, et deinde figillatim de ho'- 
folum loquendo. At flolidus ftierit profetto, h quis hoc pul- 
cherrimum morientibus efle iudicet ornamentum, quoecjrefp. 
ornauif. Vt enim omittam caetera, quanto pulchrius et fplen- 
didius eft , fihos eorum vf jue ad pubertatem publice ah', 
quam corpora eorum ad tumulum publice deferri? longe fane 
meo iudicio honoriticentius. Quare non necefiarla erat fe- 
cunda Platonis fententia. Sed il non necefruatis , venuflatis 

fahem 

a Tct cunuTu TwvJTollendus ftram fcripturam nohs, legere 

articulus ruv : vel legendum poteris Tev kociiov, ov, vel w^ 

T.2 (juizut uvtuv. Sylb. Sjlli), 

b Legenduni videtur «ys 
ovft ujcty*. vt v. pen. Seq. V. d Aptius xHfOTfs^»*'^^''*^.' vel 

poft Kp*r;rjy hquiddeefl, deeft plenius fic legeudura : 7»fo- 

tale quodpiam commation, v»j T^sfistcOui iiiv 7.I; yoveic, Tti^iStv- 

Y.&Khito-K Sylh. srBxf St t«« vitTc vt infra in 

c In exemplari efl Toii xcVfza Platonis loco eft, p. 182.V. ig. 

oJ?, errore ambiguo. tu fi no- [iuxta edit. Sylb.'j Sj/lb. 

y 4 « Poft 1030 DIONYSII HALICARNASS. 

jtciAA^? y£ , ^ rctiv «AA&jv rivog ruv hTTiS-iraov svsna. ko- 
Cfjboov , Trcc^si^fi-Trrouj ro kooKov auToJ t»t/; ttoKXh ys 
Kcuj ^sH' ^ Tr^oa^icc^p^si^si Kctj rrjv tt^o avrriq Trs^iooov, 
KvfjLctivsrcfj\ y^v rrjv rs a-v^fJbST^ictv uvr^g kc^ rrjv sv^ca- 

S viav, vvv f^sv yci^ ^vcr) 7rs^i\ufM(^uvo(jLSVTi KooXoig , crvfJL- 
fisr^oq Wi y-OLJ sva^fjiovioq KotJf '^^oyyvKn , >i<*f |3c«(7<v s'(- 
KijC^sv <icr(pc<.\fj- soLv ^l Tr^ocrKci^i^ ^ r^u kooKov , WTTctv- 
TU Tccvr dTTSK^i^riactv , Kot] fJLsraKyi^^srdui rov Wo^ikov 
cIvt) t5 KoyiKH rvTTov. si os'x(t>f^i(ra,vrsq rSro ro ku>Kov 

10 CC7T0 TUiv TT^oriy^fLSvm , avro Kci&' ccvro s^oicrofjLSv , 8 
TTfpio^o^ rifjuv ysvricrsrct\ kccS'' savro ysvofJLSvov, 8r r;S-og, 
ii 7Tcc3-og , s^si f/A l\ia , ^r' aKKriv TTSt&oo Kcf^ xct^^v 
^^sfiiocv. si hri fJLriTS t5 dvayKais %dpiv ri 'TT^ocr^riKVi 
TTa^siKYjTTrc)^ , finrs S t5 TTs^irrS tts^) ravra oe 

15 Kci^ sv THTOig h Tfjg Ks^scog KaracrKSvri _, rig dv rSro 

faltem gratia, vel alterius addititli ornamenti, hoc membrum 
add.tum fuerit? multum fane abefh periodum enim praece- 
deatem corrumpit, et menfuram eius et venuiiarem foni au- 
fert. lam enim duobus comprehenfa membris periodus mo- 
dulate cecidit, et concinna elt et rotunda, ac tute defiit. Cum 
vero hoc tertium membrum acccflit, omnia kixata funt ; et 
non orarorinm, fed hiftoricam dicendi formam accipiunt. Sin 
hoc membrum a praecedentibus reiiciamus , et feparatim 
protulerimus , nec per fe periodum aliqaam , aut comprehen- 
fionem, efficiet, nec lenes, nec graues habebit affectus, ne- 
que alia quadam venuftate perfuadendique vi poilebit. Qua- 
re, fi neque neceflltatis caufa, neque venuftatis, (nam circa 
haec duo, et in his, omnis orationis compolitio confiftit) hoc 

membrum 

e Po{\ TT^cc^ia^shii non in- guas, et in feq. parenthefi 

epte infeiueris yd^. et pro ocv- fubaiidias fubftantiuum ver- 

T>?? rediius legeris «Jts : vt bum w, fatis conUabit fenten- 

feratur ad praecedens fubfl:. tia. Moxjp. [031. v.i. w?expun- 

xuABv. $ylb. gendum eft : \el diuerfahkle- 

/■ Vfitatius tht) to kcu^ov, vt ttio fignificatur, «AvjSg?, et «ajj- 

V. 9. Sylb. ^(3i;.Sy!b. [In vulgatis enimpro 

£ Poft Tou TrigiTTv fi diftin- a/i^Sws legitur «Ai)5e« «4.] 

/j Si DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1031 

6T< snoov ovofJLoia-SiSv , si fzrj t^S''', otts^ s^^iv clAfjBcog, 
aKan^iav. r^Toig sksIvcc sirtri&fi^TiV dvfiO' ,^i\oyrjp ^s 
^tj rov AsiTVoixsvov yJcraov n vofioQ Tr^oq-cirrsi (r^roig) 
d7ro^5vc/jf ToTf clv^^cccrt, xa^ Zf?-" to nKcq X^'^" ^ ^**- 

A<i/ KSif.tsvov STTt rsKsvr^ijq, rivog svs- 5 

Kcc 7ra,^si\>:7rrcLi , y.cufdtcLrt*^ Trors^ct crc(.(^s^soctv iroir,- 
(Tc^ ryjv Ki^iv * dWcc y.cu\ X(ioo)q rrig Tr^ocr&sosojq ravrtjg 
st) CToLQ^ng' *'V ^" ^•"^? ^^^Xr' j>Acjy,i) h's ^'/j rov XsiTto- 
LLSvov KOCTfiov vofioQ 0.7^00 Svajf TV^OTcirrsi rolg dvd^a,- 
cri'" rig dv ravrtjv ifJt.SfJb\^aro coc 8 cra^pri ^ dk\a r^ro lo 
^hov dKaS^r/vcq , kc/ji fjLsyaKoTTPSi^s^spov^ Trdv fisv h 
r^vavTiov ri^pdvtKSv avT>^g ro crsiivov , koji KsKvaavrciui' 
'ActJi t5to ki Koycti^sl fJiaSslv SKa^ov, dKK' sk roov savr^ 
yvc^vcjji 7raS-ot)v. rcClg ydo dKoyoig aldjricrsnv dTvavra, 
rd oxKyi^d kolj rj^sa K^lvercLj , kolj 8&sv hsl ravraig 15 
' ^rs Tra^afivSiag. 

membrum additum fic, qno conuenientiori nomine, quim * 
T^? «xajfia^, quod reuera illi quadrat, dici queat? Pnoribus 
mox haec fubiungit auclor: ;,Keliquam autem laudem et or- 
iiatum oratione tribui his viris lex iubet , et ita fane fieri 
oportet'-. lllud vjfi x>?*i, htc in fine pofitum , qua de caufla 
additum ed:, et quomodo? an didionem magis illuitrat? Ve- 
rum, etiamii non addidillet, clara et aperta fuiffet. fi enim 
hoc modo dixiffet: A07M oe 5i) rov Aeiwu^xsvov y.o^iiov h •jeiic; utto- 
livo^ Tf^o-^&TTei To?; a/af «ff; : quis cam vnquam quafi obfcuram 
reprehendilVet? Sed e(lne hoc fortafTis auribus iucundiusetma- 
gnificentius? nequaquam : fed e conrra dignitatem eius ob- 
fcurauit et perdidir. at lingulatim haec verbis exphcanda non 
funt, fed finguH iudicium fuum confuiant. Seniibus enim, 
qui uulhs exprimi verbis <]ucunt, omnia et afpera et dulcia 
difcernuntur, et fenfus illi nrm funt verbis inducendi. 

XXV. 

h Sipoftar4A/vaddaSevTav9a:, fic infra p. 191. [iuxta edit. 
vel fimile quid, plena erit fen- Sylh.'\ «t' ev toT; etc. Syllf. 
tenria. Sj/b. 

i otrt pro «3« pofitum eft: * i. e. iiuod fuo loco et tem- 

vel omifilim ahquud comma. pore pofitum nonft. 

V 5 k n:rf 1032 DIONYSII HALICARNASS. 

'fis . ^vKoCpavnlg to 'Tr^a.yfjcct , Ta%' av siTroi riq, 
€v£7rsiciv ei-iTctnoov yca^ •/.aXKiKoyidv Trct^ci av^poq h 
TavTct 0-0(^8' Tctg vo^Vf/5 ^^^T(^<^s , sl -jiaAetj ycc/jj usya- 
XoTs-piiTslq slcn , Kajj ''^ Tra^' 8^sv) i:m ctKKav itSifMsvc^, 

5 Tct^t Tavrag exslvog strTryoa^^sv , kv ravjaig ^sivog rjv 
r^r 60V svS-vvag Tra^' avr8 Kctf/^iiavs , rov os r^oTTOv r>jg 
Ks^sMg sa. Ka^ Tro^g hi ravr siTfHv; r^vavriov yd^ 
ctTravrsg icracrtv , ori ttKsiovi Ksx^rjrcuf (^iKorifj.icx, Trs^i 
ry)v s^fjiyjvsiav o (piKocroCpog , tj tts^) ra Tr^dyiJLara. fjiv- 

10 ^ict r8r8 rsnyjV^ia (^s^siv s%oi T<f dv aKK' dTTox^yi Ko- 
yog slg hrog STn^si^acB^cf^ rrjv y,svoa"7ni^ iav r5 dv^^og, 
^ h >ie%^^Tcq TTSoi rov TvsPir^ov y.aKAodincrfAov rvig diray- 
ysKiag. avriita y av rolg '/r^osi^tjfjisvoig B7ririS-s)g ^id- 
voidv nva, krs TTS^irnjv, 8rs B-avfta^yiv, dKK' vtto ttoKKocv 

"^5 si^}]fjL£vt]v , }idLj -TroKKaKig' hri yd^ o roov •A.aKm spyoov 

XXV. Statim autem quls obikiat: Rem ipfam reprehen- 
dis, venuftatem et verborum elegantiam ab iilo, qui in hoc 
genere non fapiebat , exigens : fententias potius examina, 
vtrum pulchrae et fplendidae lint, et apud alios non reperi- 
antur. in his Ilndium ipfe pofuit, in his excelluit; in liis eum, 
fi quid repereris, redargue: modum autem dicendi, ratio- 
nemque veiborum inquirere define. Et quomodo haec quis 
dicat? contrarium enim omnes norunt, eum fcil. maiori ftu- 
dio, cum philofophus effet, in eloeutione, quam in rebus 
ipfis , elaboraffe. ad hoc firmandum fexcenta quis exempla 
proferret: fed vna fufHcit oratio, ad oflendendam eius inani- 
tatem , qua in fubUmi excellentique dicendi genere vfus eft. 
Prioribus iraque fiatim huiufmodi fententiam anneilit, non 
fane excellentem, nec adeo infignem, fed a muhis iam et 
faepe antea commemoratam ; rerum fcilicet beue geitarum 

commen- 

k ria;?' hJev] Pi'Ocul dubio fffiov : faflageminatione. pofle- 

legendum traj nSev), apid nul- rius igitur r^tft to-j vel in ■xb^it- 

lunr Sylb. rov vertendum eft, vel plane 

/ In exemplari eft : p •'<^x?h- expungendum. SylL %<M ^egt TOv srfj* tov KeiM.m7H' m In DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1035 

STTctivog cl&avciT8i rccg ripLci^ kclj Tctg fivriixac, ^vvuTct[ 
iroisiv Tolg dyu&olg , fj,v^iotg rm sfiTr^oS^iv sl^^tjTGUi' 
^ o-vvt^ujv ^Sh iiTS (ro<pov , sts irs^iTTov , Ttjv yvoofzyjv 

SXSCrctV , OTTS^ oJfZCUj AOITTOV tfV T^g 

i^u.r,vs(ag ctvrriv n^vvsiv )3^'Af rctf. sttsiS-' axTTrs^ rct fisi- 5 
poLVAct , KciTcc^ag dvo rodv ysvvaiodv xctf fLsyaXoTT^STfm 
cvoLtccrm rs ko) (rxi^fjbccrcdv , Itt} tci &sctT^r/,a ra To^- 
yisia ravr) Tra^ayivsrcf^' rdg dvri&scsig Ka] rag Traoi- 
auxrsig Asy<w xct/ ^id roov Atj^Mv r^TCtiv Kocrf/Si rrjv 
(p^d<nv. 10 

KT. *A>i^(TCi)y.sv J* avr^, Trcog Ksysi' «" "'E^yodV 
ydp sv Trt^ax^hrMv , Xoycd /iaKoog '^-/jSsvti fJUvrifjbYi >caf 
y,oc-f/jcg roig Tr^a^aci yivsTcf^ Tra^a ra^v dKna-avroov.^' 
tvruvSa roig fi,h s^yoig Xoyog dvTizsircfjf , tm ^€ 
'7rp^a'X,^i)Vci[ ro '^r^&rivcfj^' fMTCi}VDfJLa<rc^ ^' dvr) t5 »£0« 15 
To j>KciAai?'« Tra^tcrSvrojj ^l tcc r^ta fjLo^ia th Xoyn ro~ig 
r^KTi. T» dcrdpaXoiig (^yjvccf ri^v Trs^iooov svsKa , '/.a] 

commendationem immortales bonis viris honores et memo- 
liam fempiternam cnmparare; quod pludmi ante eum dixere. 
Ipfe auteni cum fciret, nihildo£lum, aut elegans, fententiam 
habeie, egregio elocutionis ornamento (qnod mea quidem 
fententia reftabat) fuauem et venuftam reddere conatur. de- 
inde ab infignibus illis et magnificis verbis more puerili de- 
clinans, ad theatralia illa Gorgiana, antitheta videlicet et com- 
paria, deflectit, et iis nugis elocutionem veftit. 

XXVI. Audiamus, quomodo dicat: „Nam auditores, re- 
bus bene factis, oratione eleganter difla, eorum, qui fece- 
junt, memoriam et laudem celebrant". Hic oratio rebus op- 
pofita elt, fattis dicta: Ka;'^; mutatum eftpvofy: paria funt 
tria membra tribus, cumque iam fine vllo periculo deliiflef, 

et, 

m In ffyv<5cJv redditio eft eft,tumexp. 1054. v.pen.Sj'//'. 
periodi. Seq. v. poft /oitov ^j n Pro iqyuv perperam in 

deeft TN y.x> ?.'jiT:tGi/.M y vel tate exemplr.ri poiitus articulus 

qucdpiam commation: vtcum twv: omilTo eriam feq. fubftai;- 

€x ipfa fententia manifeftum tiuo Aoy«. Sylb. , 10^4 DIONYSII HALICARNASS. 

^S-svog dvctyKctiy, riXog rj^vi rrig oiccvoiccg kxicrig, 'tt^oo'' 
fiAi^TfTcLf 10 ,-,Yla^ct •vm ctKiia-ccvTOov." a^d ys OfjLoiodq 
tl^aijviVTcfjj c avTog vSg ^toct) Tolg TroitjTaig , 'ag tts^i- 
(^i^ovgl KcfJi a.7rs\ctvv£i tk? TroKiTeictg o (piAocroCpog' ^ 

5 KccWiov KcfJi ysvvaioTi^ov ^ «^ U^STrsi <5" P saS-Aolicriv 
x)fJLvsi£rcL\ KaKKi^cng doi^oCig. tSto yd^ dS-avccToig ti- 
ilcCkti TTOTf^avst jjjovov mSsv SvdcrKSi os triyaS-sv Ka- 
Xov s^yov." na'^a^og tSto TrSTroirjKsv slg 'AAs^avo^ov 
Tov MaKS^ova, 'tts^) Ta fMsAfj Kcfj\ t^^ ^vSfx^g ixaKXov, *i 

10 Trsp) T-Jjv As^tv, icnra^ aKoog' Hkd.Tcav hl , og sTTayysK- 
hsTOH croCpiav , T^vQ^se^oig KaKKooTri^st koj Trs^ts^yotg 
i7%^]06ao'< TYiv (p^acriv. Ka\ ^TVod t^-S-' 'iKavov dKKa kolj 

er, qnod niliil necelle amplins addere, periodus iam finita 
flnfrer, additum eft Tr^f^ twv ky.ndu-^Tm. Annon itaque hac 
fententia poetas imiratus eft, quos tamen ipfe philofophus de- 
fpicit, et e repub. pellit? Annon hoc elegantius et praecla- 
lius, quod in Ale:;andnim Macedonem [-"jndarus, magis de 
verfu et numero, quam de pulchra diclione et compoiita, foli- 
.citus, fecit? „Viri infignes et probi inijgnibus veriibus cele- 
brandi funt. Hoc enim folum carmen immoirabbus eos ho- 
ncribus afficit: res vero bene geftae tacirurnitate pereunt". 
Plato vero, qui fapientiam proiitetur, mollibus et aft*ectatis 
fchematibus verba fua exornare fatagtt: neque in hoc folum 

loco, 

n^.^Tff] Hoc ethm Pindari PoefeasGraecaeinftauratorma- 
Fragmentum ita difpofuit et ximus : 
interpretatus e(t /. liarncfMs^ 

TigiTsi 5' eT3f.o7(Ttv vi^vi7ff3c*i Conuenit vfq; bonis laudarier 

k«a;./?oh; uoiSoeii- Excellentibus hymnis: 

TsTo yuQ aOx-^KToi? Hoc etenim haud morituris 

riuitiffi ■xoTi^ccvei, Honoribus admifcet, 

Movov ^y,!>-^.vxi. Tantum dicier: Hic eft: 

&va(.-/.ii 5b Giyu^iv noi^o-j Ijyov. At res gefla iilens moritur. 

p Si pro o^oiffi-j [quod vul- Sev, pro iTtnu^h^ [quod vulga- 
gatae danr] legas e«iS/or<r<v , id tae exhibont pro ffiya.')*-/] fa-^ 
eft Uyxiio^i, et mox, v, 7. It(A«- tis conltabit locus. Syli\ 

q Vul- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1035 

BV rri fM6T uvTfjv TTS^iooco Tct ccvTct TTOiMv (^avri(rsTaj{, 
(^yjo-] yd^' «AsT ^>j toi^th Tivog Aoya , o<rig t^? fj.sv ts- 
rsAsvTfiKOTci.g iKavu)^ 1 STrccivstrsi, Toiq os C^coaiv sv!J.svc»>q 
TrctPcnvsasi.^'' hkSv STriohyjfjLa, STnppfifjOccT^i TTci^ayiSiTcij, kc/Jj 

hl^f/,CCTi orifJLCt' TO fJLSV j>'lji«5tl/&J?" TCO nEvf/jSUCVg ,<■( T60 ^' J 

))E7ruiv&crsi^^ to ,yTlct^/xivscrsi ," Kcuf tccvtci tcc Trct^icrci ^ 
i AiKVfLViOi tuvt' Sicrh, ^a"AyccS-6ovsq, ol AsyovTsg vfS^ii/ 

^ 'ri TTPiV fjUicB^M TToSsv, Tl fJLOX^OV TT OCT ^iO (t)V' rfA/V ^ CCi- 
fJLOViOq S^fMtJVSVCrctJj HAUTCeJV. yiOLj 8 TOiq S aXnfJLCCCTiV STTi- 

TifJLoo' (^s^si ycL^ TTOTS Kctj TccvTU Tolg Koyoiq ai^uv ii lo 

■X^UP .... ^O UVTfjv TijV STTiTyioSVCriV UVTCOV KCJLJ Tt^V 
UKUi^iUV UVTCOV KdJl fJLUki^U OTUV VTTO TOiHTH ySVJ^TCtf 
UV^'^Oq, 0) •/iUVQVi O^S-OSTfSlUg ^^jfcTacS^Ct^ Ci^i8fJLSV. kv yoL^ 

loco, fed et in fcquenti peiiodo idem fecifle deprehenditur. 
Ait enim : „Tali pono oiatione opus efi:, qua et moitui ab- 
unde laudentur, et viui clementer benigneque moneantui". 
Aduerbium hic aduerbio nonne opponitur, verboque verbum; 
iKCf^u^ ifli evizivui, ac {■zaiviaet verbo TcuQuiviasi , atque illa com- 
paria? Non funt Licymnii, vel Agathones, qui haec dicunt . 

fed diui- 

nus ipfe Plato, qui in elocutione primas ferre dicitur. Ne- 
que fchemata ilHus reprehendo: aflerunt enim orationi inter- 
dum decus, et non mediocrem elegantiam; nec conatum et 
operam caftigo, fed quod illa fuo loco ponta non fint, prae- 
fertim in tali viro, quo tanquam direclore et norma ad nume- 
rofitaiem acquirendam vti opus effet. In hac enira oratione 

et 

q Vulgatae Platoms editio- s Fro jjfvVair/v [(juod vulga- 

nes ha.hem evf^.veffiTi'^ et Tu^cet- tae dant] fenfus poflulat ;%;f«- 

viaeron, media forma, fed adi- lixaiv, vel pvuius «rxijWffiv, vt 

ua izcMjiaet et ■jzupoiA-iiaet repe- perfpicuum eftexp. J037. v. 2. 

tuntur etiam paulo poft, v. 6. Sequentium fententia iic fere 

in loci examinatione. Sylh. compleri potefl: c^sqet yu? Trore 

r Oorruptus e(t locus, e Li- vji txvtx roi^ Koyoii w^uv vj^ 

cymmOy vel Agathoiie, petitus. %«?'v « ij-trQiuv' ii' uut^v rtjw 

videtur autem totus conflatus iTiiTviitvaiv uCtwv niticpono^, uMei 

elVe ex paronomafiis etparifis, t>]v &K«;f/«v «vt«v. Sylh. 
SyW. 

t E.K- 10^6 DIONYSII HALICARNASS. 

^ij Ta» avTM . \oyct) 78xu> KdKeivd sg^tv Jflv $' yTi 
TTOiijT^g ira) So^uv ci^iav stt' d^iotg ^.ctj^o^v &xsi." KoLf 
av&ig' iiTsiXicrccfJjivri ^l , y.cjj{ vuvTryjyrja-ccfjiivfj , SK^e- 
^ccfiivr; tqv TToAfjL&ov." }ia\ eTt' «ily svskcc kcij Tr^mov, 

5 xof V7CCT0V , Kouf ^id TTccvTog , Trdcav 'TrdvTOog 'tt^oS-v- 
fiiav TTSi^dS^s syjiv.'-^ 'koui irdXiv' »^£^ovTsg fih Tag 
<rvfj(,<po^dg dv&psicng , ^ ^o^acn tu> ovti dvo^sim Trai^oov 
'TraTS^sg «Ji/ct^." KdKsiva ye TOi' j>T«? fisv TTcci^svovTsg 
Kocrfiiciig , T8g ^s yri^oT^oC^HVTsg d^icog.<i Kctj Trdhiv -Trn' 

10 „Kct) avTog ^sofJLouj vtts^ SKsivcov, Tm fjusv , " fjLifisi^am 
T8g savTcov , tuiv o' , syKaPTS^sHv vtts^ savToiv." Kaj[ 
TavTi' ,,Ylo\iTsia ya^ dvS^coTrm T^o(^og sq-i' koj tj fjbh 
dyaSn dyaB-m' '^ fJLri KaKrj ^s, KaKcov.'^ KdKsHva ^' 

STi' „^lKri(TaVTSZ fJLSV T«f TroASfjLing , AvcdfJLSVOi ^S T»C 

et illa funt: jjQuae vero nondum, vt lerum dignitas exigit, 
a poeta aliquo decantata funt". Et deinde: „Stru£tis muris 
et nauibus , et beilo fufcepro". Adhaec: „Quare omni ra- 
tione primo et poftremo onmino conemini". Mox: Atqui ii 
aequo animo calamitates tolerarint, fortium filiorum patres 
effe reuera videbuntur", Quin etiam illa: „Hos ingenue in- 
ftituunt, 1-ios ad fenium vfque digne enutriunt-'. Mox ite- 
rum: ,,Et pro eis rogo, iuuenes, vt fuas res praeclaras aemu- 
ientur, feniores, vt de fe optime fperent". Etilla: Refpu- 
hlica elt nutrix, bona bonorum, mala malorum". Tum et- 
iam haec: ,;Ho(lem profligantes, amicos liberantes, indigno 

fane 

t Exemplar noltrum habec verfio. Ibidem vulgatae Pla- 

io^&^Hai. ego vulgatos Flato- tonis editiones habent t?o(^4: 

?«> libros fequi malui. Seq. v. exemplar noltrum rf 04-t)?, men- 

pro ylro; aptius legemus 7' fr/, dofe. ego rfOijJc? malui , ficut 

vel S' £"n, vt pauio poll verfu etiam Serranus vertit, nutrix. 

pen. Sylb. Sylb. 

u \n exemplari noftro efl 

[iKSiiS^tMj et feq. v. exaa^TSQilv: X In vulg. editt. v S*£v«vt/«, 

mendofe. vulgati Platonis li- Aliae etiam (in locis fupra ci- 

bri pro lyjcatfTs^-sry habent :?«f- tatis) occurrunt varietates; 

fii-j. C^ciVTm autem in vtroque quae tameu fenfum non mu- 

membro agnofcit etiam Fi<iini lant. DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1037 

(piXy^, dva^di rvx*J? rvxovTsg." TroKvg sTt roov roi^rm 
crx>lf^clrci)v oxKoq oi "oXa r5 sTm aC^ibi. dW sdrag ro 
"Trs^) r8rci)v aK^i^^oXoyfiv , stt' SKiivd r sksva-ofjLaj\, xouf 
fjiOi Travv y.h al^HfMvct) Ketj okvSvti sItteIv , ofjuoog 0' sl^yi- 
(Tsraji , oTi TraxvrriTog •aoj uavvaTiag l^o^sv shoj y fjLn- 5 
vv^ara rd roiavTU. 

K'^'. n^osi-Trcov ya^ dvri^ ttoIov n o-x^if^ci, XaQeHv 
d^fjLOTTSi Tov Xoyov , STriTi&tjcri ravri- ^/Ett) (^ «^s) 
r^rotg rr,v roov s^yoov 'Tr^d^tv BTnasi^oofJLSv , c^g aaXviv 
(/cof ) d^iocv dTToCprjvafzivyiV.'^ iiK oloa , Si rtg dv rj^ioo- 10 
crsv siTTSiV roov rrjv XsTrryjv KaJf dK^(j2fj kojj KaS-a^dv ^id- 
XsKTOv STriTTi^svovroov. Tr^drrsTa^ filv yd^ rd vr^d- 
yfjLara , s^yd^sraj^ os rd s^ya, dTroC^dcrsoog ^' d^tSv- 
rof rd ^ dXrjTrra. rari fJLSv ^ri iraxv sis,nTajc ro ^ rov 
r^rct) XsyofJLsvov hB-vfJcyifJLay d^evors^^ov. ^ia (j^aKSH 15 

fane cafu ciicumuenti''. His fcillcet figuiis et fchemaribus 
tota haec Fumbris oratio fcatet. Sed de his minutis accuiate 
non difleram, ad aha piocedam: et, quamquam erubefcam, 
ac paene dicere verear, dicam tamen, cum craffam quandam 
imperitiam et ignorarionem redoleant. 

XXVU. Praefatus enim, qua forma et ordine orationem 
eflet difrributurus , dicit: „Quinetiam rerum geftarum facta, 
quali praeclara, et iis digna pronunciata demonlhabimus". 
Nefcio fane, an quis eorum, qui tenuiter et limphciter et pure 
loqui fludent, hoc modo loqui cuperet. Hunt enim facta, res 
geftae geruntur, in fententia ponuntur a Platone verba, quae 
poni nequeunt. (^^raffe quidem et pingui quodam modo hoc 
diclum eft. Caeterum enthymema, quod mox fequitur, ad- 

huc 

y Perperam in exempl. a Pro k^.h^ktz reponendum 

fcriptum /^«jn/rfle. Quod fi et- fortaffe /.5x75:, vt colligitur ex 

iam aiv/a^/«? ihidem mahs, vei p. 1039. v.4. Sylb. 

uSvvuixioec, facile patiar. Sylb. b Procul dubio legendum 

c Inclufa oi addita ex vulg. ro 5* ts-) thtui ?.ey. et mox ac^t' 

editionibus: itidemque vai w v^^ffov: ficur p. 294. v.12. [iuxta 

10. Ineifdemeodem v.legitur: edit. Hudf.] of^tyu^ui v^ aa^t- 

u'^ictV T^TUV etTIlCf^VXVTB. Sjlb. VU( fiTtfiV. Sjlb. 

c lu 1038 DIONYSII HALICARNASS. 

T« yoi^, y-ctj ctKaTciWri^ov, ncf] 8xs ^sivoTfiTO, sxov, »t£ 
(TvvTU^tv' „Trig o svysvsictq tt^mtov vTrtj^^s toIo-^s n 
rm TT^oyovQdv ysvscriq , ya st^yiXvq iicra., i^s T8i SKyovag 
r>iT8g ci'7ro(^y\ycifJ.svri fMSTouSvTag tv tyj X^^^ > ciK\o$rs\) 

5 (rO^m fjKovTCOv, ctAA' avTox^ovag ^ Kouj tu> ovti iraT^i^a 
ouHVTU^- Kctj <^aJvTag Koij T^s(po[jLSviig ^z vtto fJLYjTe^vicig, 
cog ol aWoi, ctAA' utto fJbyiT^og rrjg yp^^ag, sv ri a)K8r koJi 
vvv KsHS^oui TsKsvTrjcravTag sv oiKsioig TOTTOig , Ttjg tskh- 
(Tfjg TS Koui S-^s^il/dcrtjg KoiJj vTro^s^afxsvrlg/*^ ttoIov sS-vog 

10 dvS-^ooTTcav , KaSa^a oiaXsKTco x^ciofjjsvov , s^st ysvscnv, 
Ttjv fMSv , avToxSova , Tfjv ^' , STrriKv^a ♦ yjiMV yd^ ^^ 
Ti crvfJii^Si^nKog S7t to sJvouj avToxSocriv, rj fjuri sTir-ixcti^ioig, 
^■y) Trj ysvscrsi. ovvaTOt^ yiv Tig aKKayri ysvofisvog 
dvtjp , STSootxrs fJLSTOiKYjcrcJUi. ^ rj Tig dv d^iJOfrsts tcov sv 

15 ^'laKsysS^cLj crTr^oa^ovTCov sIttsIv , oti '/] ysvscrig rj toov 
TT^oyoviov T^j v^s^Qv ysvf^crofjtsvng dTTsOf^varo avToxSovag 

huc tennlus eft , longe deduclum, et concinnitatis expers, 
nec giauitatem, nec ordinem habens : „Prima quidem horum 
laus eft, quod maiorum origo haud peregrina fuit, neqiie fuc- 
cellores hos ita hic reliquit, quaii inquilinos nouofque homi- 
nes ex aduenis genitos, fed indigenas ac reuera in patria ha- 
birantes, viuentefque et nutritos, non a nouerca quidem, vt 
alii, fed ab ipfa matre ipforum regione, quam liabitarunt, ia 
qua conduntur et nunc vita functi , ipli in vifceribus eius, 
quae peperit eos, et nutriit, et excepit". Quae vlla homi- 
num natio, pure loqui cupiens, dixit 7?v£a-/v ayrt%9ov« et etsj- 
hvlx\ Nobis enim accidentarium eft, efle indigenas, vel non 
effe eius regionis, non tamen origine. Potefr igitur quis ali- 
bi natus elfe, et alibi ha!)itare. An quis eorum , qui bfne 
ratiocinari ftudent, dicere audeat, quod origo maiorum po- 
fteros faciat et denominet indigenas, et non inquiiinos eius 

regio- 

c In vulg, editt. \3^ n} om d Pro '^ t/.; perperam in ex- 

h TraT^ih eUSvTcci; \cj^ ^ujtx!;' emplari elt 1/ 5'. SlC p. 10^9» 

y^ T^i:p. et mox wf 01 uAAot. et fin. §. XXVil. pro «•■f «« idem 
p. 1040. v,6. St«v i^ii Ts y^iKgi' perperam habet c(puy. S^/^. aif. iiv i>} ^soi etc. Pro DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1059 

xctf fj>ri fjLSTOiKHg shouj Ttjg x^^^^> ^" ^ sysvovTo ; 8ts yd^ 
rj yevs(Tig cLVTyi ti ccTToCpaivs^otj (pv(Tiv ex^i , iiTs^ (jlstoi- 
Ksiv Ttg , h ri ccv yevfjTOj' otAA' dTroC^ciivofMs^a. fiev 
^iiiig Toi KszTO. , f/,STOi>cS<ri ol s^ a.\Krig cc(piKOf.isvoi 
Xdo^ag sv Trj vTro^s^afxsvri. Ttg as i^Hkcftsvog crcc^iiy 5 
jriv dnoAs&iav , SiTfS Trjv ysvscnv /iOj tts^) TavTj^g lov 
Xoyov ccTTo^i^^g , S7n<^sv^sisv dv to' ,','A^.AoS-sv (r(pfi>v 
riKOVTCt)v'"' TO dffiSViiiov TCt) SriAvyyj) , xctj to s iyJv tm 
'TrAyjS-vvTiHM ; fjv yd^ orj 7r8 KaTaAAyjAog Koyog , si 
TTpog Trjv ysvsciv dva^s^oov , vtts^ ijg Koyog r,v , stts- 10 
Srjy,sv' ,','AKKoSsv avT^g riKH(Trig''^ stt) ^s Tut dj^pS^v 
fMsKKaov TTOiSiiS-aj tov Koyov , e^ d^xrig j^Toog dv 'y.aTS- 
(^ria-aTO t^v (^^dcriv j,T^? svysvsiag tt^ootov vTrri^pav 
Tolcr^s oi TT^oyovoi, ^xi STT^Kv^sg 'ovTsg, y^s t«$ sk- 
yovag Ti^TSg dwo(I^rivavTsg fjcsToiK^vT ag sv t^ %^'^a, aK- 15 
KoSsv (r(^dg riKOVTag, dKK' avToxSovag.'^ 

ari'. " A^iov ^s, xctf Trs^i T>ig svysvsiag tmv dv- 
^POQV s'i^tiy.s, Tyjv x^^^^ it^outqv sTrccivoov, s^ rig sysvovTO, 
fjk^ TTa^s^yoog i^siv. (^ricr) os, Ssod^iKti avTtjv shoj' ko^ regionis, in qua nati funt? nec enim prima origo poteft ali- 
quid denominare, nec quis inquiliiuis effe in ea regione, in 
qua natus eft. Sed denominamus nos ea, quaedicimus: at 
inquiWni iili funt, qui ex nlia venientes regione, in nouam 
migrant. Quis porro, bona ferunta confequentia, dixerit yhf- 
ffiv, et, cum huius yeviTeu; mentionem feciffer, lioc addere vel- 
let, af^^o^sv e^^do; tixovrwv, mafculinum foeminino, et lingulare 
plurali' Quadraffet autem, W ad yi-natv ^ de qua ageltat, re- 
ferendo, dixillet u?.hoOiv «t/Viii? vkbV;»?. nam, de viris lucuturus, 
jnitio (ic dictionem compofuiflet : Ti{« 5' i^ycjdxQ ^puJrov v-ijfgav 
TO^ffoe oi T^c.yovo/ , vxt eTnfP.vhi^ oi,Te; , aoe tbc fxyovni ththq uzo^i^- 
vx-^TSi; i/.£ToixoiJvTai iv tJj %wf«, «AAo3«v c<^Si ^jKOiTai ^ «Aa' «kVc- 
X^ovai. 

XXVIII. Par autem eft, id , qnod de nobilitafe virorurA 

dixit, prinuim regionem, in (jua nati funr, celchrando, non 

leui^er tranlire. Ait enim; gratam et caram effe diis, teftef- 

DiON. HAL.voL.VI. X que 104O DIONYSII HALICARNASS. 

TTci^sX^Tcjui -vir^ fzcc^rv^ag mg ctfz(pi(ri2fir^(ra,vrccg ws^\ 
avrtjq '^s^g , Koivov ri Tr^ayfict , kclj vtto '^dvrm <r%6- 
^ov TMv STTctivscroivrodv rtjv Tfo/Xiv sl^rifxsvov. Kctij 8 riro 
(rvKo(^oLVTsiv a^iov, dKKa., TToog y^^firivsvyisv ^ avrt^v, Ka.- 

5 raMaS-sHv ^ivlx^rv^si ^' vjfjClv ru Xoycd ri roiv dfxC^t- 
(r^rirr,crcivrciiy tts^) avrr,q B-soov 'i^iq. '^v ^s Sso) STrrjvs- 
(rav , TT^g 8% vtt' dv&^ceTrm ys (rvfiTrdvrm oiKa(a, 
kTraiveiS^cuj ; "■ raTTSiv^ fioi ^oy.sl koui d^riXoq ri As^ig, 
Xrot| ^^sv sXHO-a rng Tfse^itMaxriTii 'KoKsodg d^iov , aig sfAci 

lO ^OKSi, TTolog yd^ svS-aos TrX^rog ovofLdrd^v^ Troia <rs- 
fjLvorrig',^ 'TToIqv vv^og^ rt 8 fjcaKax.oors^ov ryjg d^iag* ri 
J" 8^ sv^ss7S^ov r>jg aKfiSsiag* ^rcjg sx^fjv vtto HKd- 
toovog Si^tjcB^ctj rr/g 'A^^^vdg kcuj Tlo(rsi^'£vog vtts^ t^?'At- 
Tiiiiig <^dcriv, e^iv rs, kouj KOicnv* isroog rov s^oora , ov 

ISscrx^JV 01 S^so) rctiv sv avrtj rifjbm , slg CpavKov ri kcjui fis- 
r^iov pfjf^a dyayiiv * ,tHv ^s Sso) STT^vscrav , " sl- 
'TTovra' 'AAAc4 yd^ f d fJLsrd ravra s7ririS'^(riv slg 

que producit deos ipfoi, qui de illa contendant; reni plane 
notam, et ab omnibus paene, qui vrbem iaudarunt, decanta- 
tam. nec id aequum efl: reprehendere; verum, qua ratione 
id explicarit, cognofcere : „Teftatur id deorum fuper hac 
vrbe contentio et iudicium. ea vero, quam dii laudarunt, cur 
ab hominibus omnibus non meriro collaudetur"? Simplex id 
et vile, et nihil vrbe beliicofa dignum continere, meo qui- 
dem iudicio , viderur. Quae enim Inc verborum vbertas, 
quae grauitas, quae fublimitas? quid eii:, quod non prae mol- 
litie praeter decorum fic? quid non contra veritatem? Itane 
debuit a Flatone Paliadis Neptunique de Attica contentio iu- 
diciumque explicari ? lic amor et ftudium, quod in vrbe cele- 
branda dii adhibuerunt, vihbus et mediocribus verbis enun- 
jciari? "hw 5e ^sol, inquiens, efn^vicctv : addit hifce etiam alia, 

quae 

e Pro «urijv conuenientius tae dant pro x ihtx^ fi repo- 

legemus evTO : vt feratur ad nASaKXTx, fatis bene confta- 

7rsuyi*x. SylL bit fententia. Syllf. 

f Pro IH/.X r« [quod vulga- 

g RC' DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1041 

iTTUivov Tfjg ym > ori ysvog to t ai.^jS-^co^n-cov TrpcaTfj 
iysvvr,(Tctro , y.a^ Kcc^Trtii tiijis^iig s avTcov (rvvs^rjvsyy.sv, 
cl^iov iasiv j,'E^s\e^c(,To oe tcov <^60(t)'j kojj sysvv*;crsv 

UvS-^COTTOV (TVVSTSl TS VTTS^S-VSl TOOV CcKkcOV , KOf StKf^V 
HOj S-gag fJiOVOV VOfJbl^Sl." 8K oJacC , Si STt) \a.fJt,7T^0ToiT8 % 

aWo 'TT^a.yiJia, Tira svtsKsts^ov Si^riTcfJi TiKaTmi ho] 

l^'iOOXiy.(M)TSi^OV. OCOfJLSV CtVTca TO TH CCvSpCfJ7r8 SyKOOfJLiOV 

b'^co<; SiTiSiV oKiyco^coi kojj dcsjsvcoc,' dWd ws^i ys Trjg 
TooCpfjg ccvrS ysvvaicL x^^ijcrsi kolj (^^ccTSi' jiMovfj yocp sv 

TCjO TOTS K!JJ[ TTOOdTYl T^o(br,V CCvSi^COTTSiCCV rjVSyKSV, TcV TMV lO 
TTV^COV Kajf K^iScoV KCC^TTQV." CO Sso) KClJ\ ^ CtifJLOVSg , 7t5 

TO IlKaTooviKov vufjLcc , TO TTK^Ciov 'Kcf] Tccq f.f.syccKccg 
•KccTacTKSvoig 'KccxKa^ov *^ HTCog fjciK^okoys^i , Koui 'KaTci 
cr^ayycc pf< to ocoos-KaK^avov S'ksivo t^oiJLa th (to^Dh * 
eTccfjLisvcraTo vri /\ia , kclj v^I^ks T>jg Kccrccc-y.suT-g skc^v, IJ 
'icroog TiQ s^s~i. 'Kctj TTcog ♦ 'og 8k cisroLj to yccXa crsfjLvcv sl- 
vobj ovofia, cikKcc 7Triyr,v T^o(p)jg ccvto UcTOvcfjLcc^si oi(^ 
rm s^rtg. 

quae iii vrbis encomio vfnipat; quod piimi rcilicet homines 
in hac nati fint, et mites benignofque fiudus illis ediderit: 
3,Ex omnibus aniniantibus hominem prodnxit, qui intelledu 
omnia excedit, iulHtiamque ac deos obferuat'', Nefcio, aii 
res aba illullriori loco a Platone dicla fit tenuius et lul^arius, 
quam haec. Permirtamus eum tam humile et imbecille ho- 
rainis encomium proferre. Sed cum de nutrimento ilHus lo- 
quitur, infignemne phrafim adhibet? ,,Nam et fola et prima 
tunc alimentum humanum produxit, tritici hordciijue fru- 
ges". Dii diuique! vbi PlatoJiicus i!le fluxus , abundans, et 
adeo concitatusV Itane minutus contraciufqne eft, tamne an- 
gurte duodecim fcaturiginum diuini viri ostluit? at occultaf- 
fe fe profedn , et compolitiunem elegantem et concinnam 
fponte omiliffe, forte quis dixerit. et qui tandem? (]ui no- 
men ipfum laclis quafi abfurdum reiicit, fed fontem alimenti 
loco eius peruerfe dicere deinceps mahiit. 

XXIX. 
g Rectius KiJTo7', cvjf^if\ity)iev. yf^vctiy. XP>iron tj? ^f. Sylb. 
Sic V. 9. legendum videtur : 

X 2 u III- 1042 DIONYSII HALICARNASS. 

sItts to fMsysS-Q^, e^sra(rct)f/>sv ,j D. a&kkirci, kolj a^i<rce> 
T^sC^STdJi TO dvS-^ooTrsiov yBvcg." el rm STriysioov rtg 
yijmSiv za), %«]tAct] s 0-^(^0 iJLSvodv «K«AA<7<x ^ (jic-f) <s:^<7a« 

5 sJttsv , GCTQV syJvr/crs yskcDTct* ttX^^v d^^siS^ci) Kctj tSto' 
,,^ T^r8 ^s T8 KdOTT^ i-d. e(pS-ovt^<rsv , d\?C svsif^s koui 
To1<; cikKoig." s\' riq ^i^XridSTcui Tra^d^siyficc \a\isiv fJLS- 
VYjV Ks^sodq , v TH Ka^7r8 fJLri (^SovTjcraiia yvi '^ i}% y\ 
'!r^oor-/j Tra^aKsicrsrcij* sfjLo) fLSv ydo ^oySt' ri ^s fJbsra." 

10 ^Hcra. roov savriig dyaScov ctTracriv dv&^ooTroig ^ koji rri- 
Aiy.^TCt) •/LaracrTTSi^acra ttX^to) Qd^Qa^ov rs '/.aj 'EA- 
kd^cc 1 yrj , T^roig d'^ia KOCfji.slicSrcui toV? p^fj,acriv , oTi 
^K s(^S6vti(re roov <r7rg^f/,aToov , kcuj ori svsijjlsv avrd rolg 
eLKkoig"^ 8 t5 fJLSv ^Mti '" (^S-ovfjcraji Tolg 'TrsKag *' 8^s 

XXIX. Quin et illud tranfeamiis: fed qui doni magnitu- 
dinem explicarit, con(ideremus ; „Quo optime atque com- 
modiffime iiumanum genus nutrirur". Si quis e nobis, qui e 
terra conftarnus, et per terram incedimus, dixiflet v.uhhi^x y^' 
«f;7a, quo rifu exciperetur? Verum et illud omittamus : „Cae- 
teris hominibus donum id non inuidit, fed aliis diftiibuit'^ 
Si quis rectum ordinem in dictione feqiii velit: terra, quae 
non inuidit aliis fruiitum, primoloco, mea quidem fententia, 
ponenda erit, SeJ quae terra de fuis bonis omnibus homini- 
bus dedit, et huiufmodi diuitiis barbaram et Graecam gentem 
foecundanit, nonne his ornari verbis digna fuit; quod non 
inuideat communicatioiiem feminis, et aliis diltribuat? Non- 
ne vbique hoccine, [i-^ q,3!Vii<7cn to7i; 7reA«?, aique v^inxaBon rois 

b Inclufa vjw abeft ab ex- wS: minus belle. Seq. v. pro 

empiari. fed infere^ndam elfe, corrupto ^/^v^^v fenfus poflulat 

fatis perfpicuum eft ex v. 2. tv Ksti^svii!;, veliimilequid. Syll>. 
Verfu etiam 3. exemplar no- k In ora Cod. Bodl. 'ia. «%'- 
flrum habet «vf}fW7re(vo/, errore / Et y? retineri poteft, et 

quidem ambiguo. ego vulga- y^v reponi. Sylb. 
tos Plutonis librosfecutusfum. m In exemplari e{\ ipBav>ivy.}, 

Sylb. errore ambiguo. Forfan etiam • 

i Idem exemplar noftrum ibidera pro »os [.i.snv^ij^:t^ le- 

fine articulohabet TuVa Jg x^if- ^endnixiTUTsvsiiixa^o'^ :vthaec" 

quoque DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1043 

^MsfjLVfiiB^aji roig "TTsKag," Tra.wciTrcKn y.sx^^iroLf ii^s 
^'t^slfjLaji T8C Ka^TT^g /' <rsfJLvors^cp ovofictri ^Ci)^scig, »7 
%a^;To? , ^ (iAA^ nvog roov romrm , irsQ^iXct^^iiv 5 ito 
roiAJra,. rr,v Is rr,(;' K^nvciq ooo^sctv nraog sioyjKS' ^'hUra 
^oi ^ ravrct r^v sAccdi ysvscriv , ttovmv d^coyriv , civriy^s $ 
Tolg syyovoiq." Trs^i^p^ciasig TrctAiy svrciuQ-a y.a] hSu- 
^a,fJ,(2oi. }iau\ ri os^i roi 7r\siC0 ksysiv ♦ J';' oAif ya^ civ nq 
sv^ot rS Koya Tro^svofjtsvog rcl f/jh sa ccx,^i(^cog, 4f^'g Af- 
'Trrcog , sl^i^fJLSvct,' roi o£ fjLsi^ccnico^cHg xctj ipvx^^' ^ct 
^s, ^* ^K sx^vrct. $s ^i&voafjLj^cii^f} •kc!j\ (^Q^riKci. syco ^' 10 
^^iiiv TTcivrcc ysvvcuct shctjj y,ajj crTTE^yig cc^ia. TlKccrcov 
ycc^ S7iv rctvra, y^a,(pcov' og si fi/i /Cclj rd TT^corsla, 01- 
csroui rrjg As^scog, tts^i ys r^v osvrspsioov ttoKvv clyoovcc 
•Tra^s^si roig P ^ iafiiAAfjcrofjLSvoig. ccAAcl tts^) fJLSv t»- 
rct)v akig. 15 

jrlAac, vfus eft? et illud vi7(j.xt rvc K«?5r«Vj nonne elegantioii et 
grauioii nomine, vel doni, velbeneficii, vel iimilis aiicnios, 
dicere potuiiret ? Haec relinquo. Donum autem Mmeruae 
ficexpofuit: Dehincoleum, laborum fubfidium, dedit pofte- 
ris '. Hic iterum circumlocutiones er ditliyiambicos ftrepitus 
adhibuit. Et quid pluribus opus- eft? Si quis enim totp.m ora- 
tionem percurrat, quaedam non accurate, quaedam etiam (im- 
pliciter, alia piierili quodam modo et inani , alia dithyrambi- 
co quodam fa(tu et tumore di.£ta reperiet. Equidem omnia 
eximia et omnino imiranda optarem. Plato enim haec fcri- 
plit, qui li primas in dictione non feret, de fecundis tamen 
cum multis certaturus eit. Sed de his fatis. 

XXX. 

quoque periodiis fit interro- Si comma iftiid, oJ« f^uv- 

gatiua. Rurfum pro feq. «^? li rx 5?, vel expleatur, vel peni- 

ponamus ro cc' , et in claufula tus expungatur, fat bene con- 

polt wfffAapci/ addamus ilvjx- (tabic fententia. expleri autem 

ro, vel limiie aliquud verbum, tali fortafTe modo poteft: ci/x 

melius condabit fententia. i%o-jrci iccti^ov, rx Ss b:^v?. Sylb. 

Syllf- p In exemplari elt Sixi/.eAtj- 

n In vulg. editt. riro. ffoiihoi;: mendofe. Sylb. 

X 3 ^ In. 1044 DIONYSII HALICARNASS. 

A . " A os ov y.oa,ri?ct sl^yj^^cui rco civ^^i oQ>t^(ri 
tivsc, cTri -m reKsvtr, t5 Koy^ , aciyoo <rvfA,(^yifjLi , raZra, 
ita.^uSs)^ , g7j-< Tcy ^tjfjioS^svfjv T^i^^l/OfJLc^. Jg rov 
STTaivov ctvTcov ^is^rj^v, (p/i(r\v STrtcTKfrYOUi rolg Tra^ia^iv 

5 sv Tft) TroAsaco tv^ fxsAkovrug rsXsvrav, oi %^^ tt^cV r^q 
kccuroov TraHScig ts ;cctf 7ra,rs^a.g aTrayysXKsi.v , st rt 
TT -'.&!ih avTHg crvctQcir/^ y,ctra rriv fLayYjV. s^i os rdos' 
,,^s^rt.(j(jj Ss VfjAv , d rs avToov rjx.ii(Ta sy,sivci)v , Kctj oia, 
vvv noSMg 1 (ctf) SiTToisv vfjdv , dvaKai^ovrsg ^vvafiiv* 

10 rsKfjLai^oiJbsvog s^ dov rox sXsyov. diKKa x^r^ vofii^siv 
uKSsiv avroov sy.sivm, d (^i/) dTrayysXkoo. s^i ^s rd^S' 
ci) TTciidsg , hri yJv s^s TTurs^ctiv dyaS-cov , avro f/,yjvvst 
ro vvv TTa^ov. tjuTiv yd^ s^cv ^jjiv fJLfj Kakcog, '' f>caAoog) 
cci^8fjisSa f/a.\Kov rsXsvrcLv, Tr^ii/ vixdg rs KoifriigsTrsircc 

•15 slg ovsion Kara~}j(rcij, Kctj Tr^h Ti^g rifjLsrs^ng Trars^ag KcsJf 

XXX. Qnae vero optime eum in fine orationis qiiidam 
diviffe vckuK, illa opfima cenfeo; quae vbi pofuero, ad De- 
moftheneni dcfcendam. i!ie itaque, in iis laudandis perfi- 
ftens, ait, eofdem in bello iam morituros praefentibus maii- 
daffe, quae hliis fiiis et parenribus, li (juid libi in proelio ac- 
cideret humanitus, renunciarent. Sunt autem haec: „Dicam 
vobis, quae e\ ipiis audiui, et quae, li reuiuifcerenf, libenter 
dicerent ; quod coniicio ex iis, quae tum dixerunt. fed exilli- 
mare, \ os audire ea ev iis ipfis , quae ego dico. Sunt autera 
haec. Q<.iod ex. plrteclaris orti parentibus eltis, o filii, prae- 
fentia teitantur. Profedo cum nobis liceret turpiter viuere, 
cum honore emori maluiraus, quam vos caetero.nque pofteros 
infamiae fubiicere, ac parentibus noftris maioribufque dede- 

cori 

9 Inclnfa «v addita exvulg. vulg. editr. ibidem habent sXe- 

editt. Platonis : quae ibidem yov. Eaedem v. 13. pro ^im 

habent ?M(io-JTS(:, iine praepo- yx^ habeiit jffiry is. Sylb, 
iitione. Eaedem feq. v. babent 

vo/^i(^£(v %(?•<? ai/rJv x/.>iitJ iy.si-i!ts-i, r InCiUium HxKwi additum 

mutaro verboium ordine. Ibi- ex eifdem editt. mox v. pen. 

dem in exemplari oniiri\iserat vjij^x;. V. vlt. in exempl. xariitrij- 

aiticulus lelatiuus «. Pro l^i vsq, miaus recle. Sylb. 

s Pro DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1045 

^civ 70 '7r^o(B'sv ysvog al(rx^vctJ{' rjy8[ji>svoi rca ryg ctvrS 
a\<T-/(yvov'Xi ciQicdTov sivajt >t^ T(W toihtco ^ts tiva, «V- 
^PooTirm y ^TS SsMv , (^ikov sJvctj , ht stt) ynq, iiS-' 

S t^TTO y^C TSkSVTJ^a-aVTt. X(^*l h fMIJLVVlfXiViiq T&?y y;^.sTS- 

podv Koyc^v , >]V Ti Kouj aKko d^ryjfTS, dcTKS^iv fj^sr d^STy,g' $ 
ii^oTag , oTi THTii AsiTTOfisva Travra ko^ KTtj/JLaTa kojj 
£7riT>f^srjfjLara, alcrxfia Kcf^ KaKa. brs ya^ 7r\8rog 
xd\hog a^sosi ' ru) KSKry]fJt,svct) dv^^tav dWoig yd(> 
TOiyrog TrKarrjcrsi, Kauj ^x savra>' iirs KdXkog ccofjLarog, 
^r icrxvg, ^si\c6 Kctj KaKco^vvoiKyvra , 'Tr^STTovra (pai- 10 
vsrouf , dXX' dTT^STTri , kcij\ " s-TnC^avsT^^^av sxovra ryjv 
^siAiav Tracrd rs s7ii7rifJLri %a;^<(^0|a£v?7 ^iKaiocrvvyig Kot\ 
T^C dXKrig d^STjjg , Trava^yia , (ctAA') ^ croC^ia y/v«Tfltf. 
m svsKa ^ TT^aira kouj v7ara kcu 6id Travrog Trdcrav 

coii effe: putantes, homini dedecoranti ftjos non efle viuen- 
dum; ei namfjne, neque in vita, neque poft moitem, ami- 
cum aliquem efle vel hominum, vel deoinm. Opoitet igitnr 
vos, veiborum nofticium memores, fi qiiid aliud exercebitis, 
cum virtute exercere; fcientes, abrqus virtute exercitationes 
et poflefllones omnes turpes maiafque efl^e. Diuitiae nam- 
que fplendorem afferunt nuUum, eas cum ignauia poflidenti: 
( neque enim libi iiic, fed alteri, parat diuitias) neque forma 
corporis, neque robui-, timido atque ignauo cum infunt, de- 
corem praeftanc; eum namque dedecent, notiorern efficiunr, 
ignauiam patefaciunt. Praererea fcientia, quae eft remota a 
iuftitia aliaque vjrtute, non fapientia, fed caHiditas, efle vide- 
tur. Quorum caufa et primo et poftremo atque per ornnia 

omni 

s Pro vTo yvii idem minus Sylb. 

congruenter liabet v^re^ov. l'ro u Tidem libri habent tTi^x- 

feq. ijv V. 5. vulgnti librihabent -vhe^cv toisi rov s;^ovt«, vj*? Ik- 

i&v. itidemque infra p. 1046. (?>«.'>£< t^^v iaA/av. etv.pen. ^.a/vj. 

V. pen. Sylb. Tut pro yheTon. Sylb. 

t In iifdem legitur : tiZ v.i- x liciem habent yjn zsutov 

y.ry,\iija fj.6T mxviniu^;: et mo.\ : v«/ victro-j : concinniiis. atque 

«AAw ya? hrotiToi; Trf.HTeT. et fe^j. ita fupra etiam elt p. 1036- v. 

V. »r« cuiixro; xaA^.os y^/ iff^^v;. 4. Sylb. 

X 4 y li- I04<5 DIONYSII HALICARNASS. 

'TTcivxctiq 'Tr^oS-vfjLiav Trsi^a^B^s sx^iv , OTrag jULciXlTct fiev 

VTTiP^^^^Bi^Q^s y^cfjj fifMX^ Kcuf TH^ TT^r-oJfi/ sv>c\sia.' si ^S 

fjLri , hs, ooq rjfjuv , a.v ^ii/ vuoofxsv vjucc^ ci^sryj , ^ viKtj 

csiV^uv^y (pi^gr y^^srirTu,, sccv ijrroo/xsSa., sv^ccifJLO- 

5 viy.v. ■'' \,ia.KKo\' o clv viy,ct)pi,fScc , kclj vfjusl^ viKcpyirs , si 

'7rci^cc~>LsuucrsS's rri rm TT^oyoiuOi oa^Ji fiyi tcarccx^fl- 

cdfj.SJOi, fiiio' cc'.aA:i>(rccvrsc, rocv-r/iv yvovrsq, ort dv^^), 

oiofjLP.voo r\ SivoJi , 8n 's~iv aiiTXiov '■ [^■kh\v ,^ ^ iraqs^siv 

kxvrov rifjL'}fJAvov (jlyi Ci ocvrov , dKXu. ^icc ^c^ocv tt^o- 

10 yovctjv. slvoj^ iisv yctp riijLcc<, yovsm sy.yovoic, , aciKoQ S^tj- 

(Tccv^o^ Kcjuj fJbsyccKoTT^STi-rig' HaTa%^j;(rao9"ttf ^s x^^f^d- 

t(t)v KciJi rtfcoov ^ Sy-crav^ct) , aouj fjt,r, rolq SKyovotg Trafiec- 

oioovc>j\ , ccicry^^ov •/lojj ocvctvo^ov , a.7ro^(cc ioioov ocvrs 

Kr)^fjiccrct)v rs kcui svdo^iiv. koji >jv fjcsv Tat/Tct STnryj^sv- 

15 (Tf^rs , (^iKoi TTci^oc C^iKH^ ^ijLccg cc(yii^s<Ss , orav ^ (^»?) 

vfJLcig yi Tr^oa-i^K^acc fjLoH^a Kof/jicy dfcsKwccvrsg ^'s 

omni diligentia contendire, vt er nos er maioies noftros vir- 
tutis gloria fuperetis. Alioquin fcirore, li vohis virture prae- 
flemus, victoriam hanc nobis dedeciis ailaiuram; fin fupere- 
mur a vobis, felicitatem. Ira \ero maxime nos fiiperabimur, 
vos aurem iuperabiris, ii ea rarioiie viram inftiiueritis, vt ma- 
iorum gloria non aimruTiini, neque eam ( vt ita dixerimus ) 
dilfjpdetis; fcientes, viro aliquid effe fe exidiimanti, nihil rur- 
pius pofle accidere, quam feipfum honorandum, non propter 
virtutem propiiam, fed proprer gloriam maiorum , praebere. 
Gloria parentum naris praeciarus eft magniilcufque rliefaurus: 
vri vero pecuniarum honorumque thr fnuro er hunc ad polle- 
ros non transfundere , propriae pofielilonis gloriaeque pe- 
nnria, turpe er a viri generoiitare alienum. Si jgitur haec ex- 
ercueritis, vitae demum fa:is exacti>, cari ad nos iilii caros pa- 
renres proficifcemini. Sin aurem neglexeritis haec, et impro- 

bi 

y lidem libri pro i/u^^ov (x?. quod melius congvuit ad 

habenr ^^/iAi7« : er feq. v. z-x [eq. ^oi^xhhc^tfji. Sylb. 

getfJivatvAd^i. lidem v. 7. ha- a Exemplar noftrum accuf. 

benr sivr-]v pro Ta.vT:^'j. Sjlh. cafu Jiaber Dvteuv^ov, conrra le- 

gem fynraxews. Sylb. 
z Inclufum aJsv abefl ab b Inciufum *w addirum e 

iifdem. lidem v. 9. haiient vilg. edirt. Sic p. 1047- '^^. 2. 
tivili ixvTaVf et V. ii.aj?'?<f5<*iK5y 3- 4. et ^. Sylb. c Vulg. DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1047 

vfJLaq KOJi y,a,y.i(B-evTctg, }ih)g evfiivoog vTroSi^sTct^. xoig 
fxh h 'TToLKTi -vavT ii^Yic^ci). 'TrccTS^ag ^ cs rjfjLcov , oJg 
si<n, Kouj fJbYiTSoaq) ccs) x^>j Tra^afi^v^s^c^a^ , oog (xf»?) 
poira (ps^siv Triv (rvfiC^o^acv , ( sdv d^a ^vfJL^y] ysvs<&aj, 
aeui fJLi] ^vvGdv^S(^ou{- H yd^) tS Av7ry}(ravTog TT^otrhji- 5 
o-ovTctf* Uavfj yd^ S7cJtJ\ koj yj ysvofxsvri tvx^ t5to " tto- 
e'^^siv. aAA' Mfjbsvag kuj Tr^avvevTag , dvafjLifJi.vyicry,siv 
avTHg, oTi, oov svxovto, Ta f^syi^a avToHg ol &soi 67rf]y.oot 
ysyovacriv. 8 ydo dSavd.T^g (T(^i(Ti (t^V) itoCi^ag sv- 
XovTO ysvscB-cuf , d\K dyaS^g y.cju\ svKksCtg' m stvxov, 10 
fisy(?(i)v dyaBcdv ovtcov Trd^vTa 8 pdotov S-v)jt(i) dv- 
^^i '/caTd V8V sv Tco (rCpsis^ci) '\iico sypaivsiV. koj (^s^ovTsg 
fjLsv Tdg crvfj.<Popag dv^^sioog , So^acri tu) ovTi dv^^sioov 
Trai^oov TcaTSosg slvcuf , koji avTo) Toi^TOi' vTrsiKovTeg 
^' , vTTO^iav Tra^s^HCTiv, tj fMrj rjfjLSTS^oi sivct^, ij rjfjLMV 15 
t»? sTTaivavTag KaTa^^sv^^sS^ouf. xi^ °^ ii^STS^a t«- 

bi euafeiitis , nemo vos libens excipier. Natis quidem noftris 
haec (int dicla. Paties autem nofhos, autmaties, fi cui no- 
ftium fupeiiint, atque confolatione indigent, confolari opor- 
tet; quia par ell quaecunque acciderint ferre, neque cum il- 
lis vna deplorandus eft cafus: flamentationibus enim aliorum 
non indigebunt) fafis namque fors triltitiae illis adteret. Me- 
deri profeilo lenireque nos oportet, et in primis illud comme- 
morare, quod maxima eorum , quae exoptare folent, propitii 
dii iam concefTerint. Neque enim injmortales (ibi tiiios dari, 
fed bonosetilluftres, optabant: cuius quidem voti compotesef- 
fecti funt, quod maximum exiftimandum efl bonum: omnia 
vero mortali viro ad votum in vita accideie, haud facile eft. 
Atqui (i forrem aequo animo tolerabunt, videbuntur reuera 
fortium filiorum parentes, iplique fortes etTe. Sin autem do- 
lori fuccumbent, fufpicionem hominibus inferent, ne forte 
aut parentes noflri minime iint, aut qui nos laudibus etle- 
rant, mentiantur. At horum neutrum euenire oportet, ve- 

rum 

c Vulg. editt. habent To^i- ticukis th? abeft a vulg. editr. 
^fsBtti. V. g. exemplar noftrum Eaedem v. 12. habent Tijj cai/TB 
pro tvxsyTo habet eru%ov: per- (S/w. Sylb. 
peram. Mox v. 9. inclufus ar- 

X s d la- 1048 DIONYSII HALICARNASS. 

T4)v «AA' SKsiV8? ficiXiTa, ^ ( n-avrm ) ETctivsrag rifxm 
eJvcvi , £^y(i) 'Tra^i^cvrctg ctvrag (paivofjLSViig r^ 'ovn nva- 
rspctg ovraq ava^ag dvo^cov. TTccAcuf yd^ ^ {^fi) 7C M>7- 
^sv dyav KsyofjLsvoV, v.aKc^g S^oksI KsysS^c^' rco cvu 

5 yd^ su Kiysrcuf. oro) yd^ dv^^^\ slg eavrov dv^rrjraf 
Trdvra rd Tr^og svdaifjioviav Os^ovra, rj syyvg rira, aaui 
fJLYi sv aKKotg dvS^^ooTroig al(t)^e1raj{, e^ m ri sv, ri KaKciiJg, 
ir^a^dvrodv TvKava^a^ YivayvLa^Yi koj rd SKSivs , riircsi 
d^i?a Tra^scTKSva^cui (^tjv , krog st^i o (rci)(p^ci)v , KoJf 

lo krog dv^^sHog , Kcuj <^^6vifjLog krog , ytyvofjLSVCoy wai^^ctiv 
Kd} %^^|WaT&;i/^ Kdjj ^ia(p'3-si0Ofj,svcov , kcui fj.d,Ki^a irsi- 
S-srojj ryj 7ra^otfj,ia' krs ya^ Xai^^ctiv, iirs KvTr^fJcsvog 
dyav (pav^trsrcuf , cid ro avrut TsrsTroi^^svdJ^. roi^mg ^^ 
rjfjuslg (ys) d^i^fisv 'Aaj\ r^g ^fMsrs^ag sJvcfjf , ko] (^^Kofjus- 

15 3-a, KOj (paf/jSV Kcuj r,(.idg avrag vvv Trapsy^oasv roa^rag, 

lum laudatores noftros reipfa praecipue illos effe, oftenden- 
tes, fe reuera parentes viros elTe virorum. Enimuero vetus il- 
lud prouerbium: Ne quid nimis : fcite diclum videtur, Nam 
cui vere ex feipfo apta funt omiiia, quae ad bene viuendum 
i"aciunt, nec fufpenfa aliorum aut bono cafu, aut contrario, 
pendere ex aherius euentis et errare coguntur, huic optima 
viuendi ratio comparata efl. Hic e(i ille moderatus, hic for- 
tls, hic fapiens, hic et nafcentibus et cadentibus cum rehquis 
commodis, tum maxime iiberis, parebit praecepto illo veteri; 
nenue moerebitur vnouam , neque lastabitur nimis , quia 
femper in feipfo omnem fpem reponet fui. Tales 
efTe et noftros debere iudicamus , et voiumus. Atqui 
er in praefentia nos ipfos tales penitus exhibemus, 

haud 

d inclufum ?ravT&w additum ?,i^x7rsl(reTaiT^7r. Exeifdemad- 

«X eifdem cditt. Sylb. ditainclufaye v.pen. itidemque 

e Inclufuni o;? additum e.K p.1049. v.7-9 Eaedem v.pen. 

%'ulg. editt. Eaedem V. g. pro habent «yyMAs.y, line praepo- 

^vzyAaa^\j habent Ti-^&yx.oi-iCM : fitione: et mox: t^ 5e xoAe/ sr»- 

et V,- 10 «Tct; $ xypgsloii vjj (poo- ^xni^vJoi(ii^' «v: et rurfum t//e<yi/ 
v.-ftoi* «TO?, yiYJOiJi.i\m Ttoi^.Suv vsH pro ^'/iwv. IMo.X p. lO^O- V.2. eae- 

%S'^ii&ri>ivj vji $ia!i>2ttgoiih(f>Vj f*^- dem habeuc/jiy^f^vpro x^y.^9)^/^. 

/ la 10 DE ADMIR. VI DICENDI LV DEMOSTH. 1049 

^K uyccvctx.TSvTa,g , h^I (poQnfJ^sv^g clyav , el ^si ts- 

KsVTaV Iv TUt 'TTCiPOVTl. S SOfjLsS^CC Oe KdUi TrcCTS^COV KCtj 
fiy}TSPa>V , TTI CtVTYl TCtVT^ ^(CCVOtCC XOOOfXSV^g , TOV STTi- 

KoiTTOv ^(ov ^idysiv , kc^^ siSevdj , oti ^ S^fjvSvTsg , 8^' 
oKod^voofJLSvoi rifJ^cig , rifiiv fjccAtTcc %ct^<yvTaf aAA' si' 5 
Tig s<t'i Tolg TST eksvTyiKoa-iv aiS^r^cng tocv i^oovTddv , yTcog 
axdoiqot sJsv av ftctXi^^a , (^eavTng ts '/cay.HVTsg, koj 
Qupsoog (ps^ovTsg Tag ^vfci^o^cig' KnOoog Ss -ac^ fjLST^ictig, 
fioc?^.iT av') ^at^/^oiVTO. tcI fjbh ydo yjfjLSTS^a TsksvTyjV 
Ti^ri s^st , riTrs^ KaWhvi yiyvsTaj^ ccv&^oo7rotg' uts tt^s- 
irsi avToi fiaWov 'KocrfJLsiv, t] S-^^vsiv. yvvatKoov as toov 
rjfjLSTS^xv Ka] Trai^oov STTifjLsAyfxsvot, (^kclj T^s(povTsg) koji 
evTcivS^a Tov vHv T^STTovTsg , Ttjg TS TvxKg fJLaki^r' dv slsv 
ev k^&ri , KcLf ^oosv •KdkAiov Kalj o^Sots^ov , KctJi r<fjuv 
'7r^o(r(ptA.s<rs^ov. Tama orj tKavd Tolg r/fxsTS^oig Tra^' '5 
rifjLoiJv d^K ayysKKstv Tn Is TvoKst ^ Tra^avAKsvofJ.sSa, 
s-TTcog rifJAV Ka\ TraTS^oov kclj vloov eirtfisKYicovTc^' Tiig fj>sv, 

haud fane peitnrbatos , vel nlmio metu perterntos , ^fi 
nunc vita decedere nos oporteat. Oramus quoque pa- 
tres noftros et matres , vt fimiliter affecti futuram vi- 
ram agant , fcientes , quod non lamentationibus eiulatio- 
nibufque maxime nobis grarificabuntur ; verum fi quis eft 
his, qui defuncH funt, fenfus viuentium, ita maxime nobis mo- 
leili futuri funt, fi feipfos perdiderint, et inique fortem tule- 
rint. Sin autem moderate et leuiter, nobis fummopere obfe- 
quentur. Nollra porro euni iam finem bahebunt, qui homi* 
nibus eft pulcbeirimus. Quamobrem collaudanda funt potius, 
quam deflenda. profeclo fi vxores nofhas filiofque et nutrienr, 
et bis incumbent, ita maxime cafus obliuioni mandabunt, pul- 
clniufque et reclius nobifque gratius viram agenf. Haec igi- 
tur noftro nomine no(his nunciare fufficiet ; ciuitati vero 
mandamus, vt parentium noitrorum fifiorumque curam habe- 

at, 

/ In vulgatis TrctgaKfMvclfiiy Kv, et V. feq. vUu*. 

g Ex- I050 DIONYSII HALICARNASS. 

wai^BvovTSC KocrfjLioog' t^? ^e , y>j^oT^o(pSvTsg d^ioog, 
vvv S' iCTfj.sv , cTi , Kav fjLrj ^fjMg Tra.^ccKs^svoofisS-ct, 
Izctvoog S7rifis?\.:iT£Tc!JI. Z TctVT av , M yoveHg Kcfjj 'TTcti^sg 

rCOV TSKsVTfjTcCVJMV , SKSiVOl T STrSCTiifJTrTOV VfMV {jXTTay- 

5 ysXXsiv , KOLj syoo, cag ^vvafiouf, 'Tr^o&vfjboraTa') aivay- 
ysKKui^^ ciuTYj h ^oKsi KccKKt^a sx^tv UKdToovi rj KsPig 
sv T3T(t) ro) Koyco. s%6i fjLSVTot ra TrKstct) aaKoog. 8 yd^ 
* oo-Asi ■ipevascB^L/jj, 7rK>]v oti TroKiriKoy ys ro a")(/ifxa av- 
rtjg S7iv, iiK svayci)viov. 

lo Ka\ ' AvriTra^s^srda^oofjLsv av ravrri ^rifxoS^sv^g 

KaQovrsg Ks^tv sk t5 '^ Kard KryicrtfpoovTog Koyii. s<ri ^' 
8 TraodKKTicrig 'A-^^^vaicov stt) ro KaKov kc/jj rriv doerrjv, 
oocnrs^ Tra^a rco IlKaroovi , dKK' syKJOULiov r>jg TroKsoog, 
ort 'xdvra ^yslrajj raKKa sKdrrco ' rifMtjg ^o^y,g, rig (pi- 

at, et hos honefte enntiiat, illorum fenium honefte foueat. 

Scimus autem , vos, etiamfi haec niinime piaeceperimus, cu- 

raturos. Haec igicur, Hlii defunctoruni atque parentes, vt 

moneremus, illi mandarunt; ego vero, quantum poilum, di- 

ligentidime moneo''. Haec mihi in hac oratione pulcherri- 

ma vifa funt. nam in his multa praeclara funt. In nullo enim 

peccare videtur, nili quod ciuilem dicendj forniam adhibue- 

rit, non forenfcm. 

Demo- XXXI. Opponemus his Demofthcnis verba ex oratione 

fihenis pfQ Ctefipbonte defumta : in qua non ad lioneftarem virtutem- 

'""'^. . qne Athenienfes hortatur, quemadmodum Plato, fed \rbem 

^^ Co,.^. iplam et remp. celebrat, eo quod glonam, quae ex rebus 

bene 

I 

g Exemplar noflrum fingu- k Pro y.otTa kt>!(ti<Pmvto<; con- 

lariter habet T8r'. minus apte. trario fenfu legendum C-sg 

I In eodem omifla erant fe- Kt-^!7;<;»wvto? , pro Ctefiphonte: 

quentia inclufa v. 4. et 5. licut fupra quoque habuimus 

Sylb. p. 996. V. 5. h: rijt; TTsfi Kt>j- 

h Tn exemplari vitiofa re- «•«^ps-vToc uTToMyia^. Sylb. 
petitione ficlegitur : oa/.t? f^«A<- / Rectius riii^i; v^i oo'^^i 

SX s%iiv n\&Tm y.uM.ax iJL&fd^ot mox p. IO53. V. 4. P.IO^I.V.^. 

s%;<v oa^ztwv 5^' Ae|. Sylb. exemplar noftrum habet ?rciA- 

i la ora Cod. Bodl. 'is. oet. ^oii : perperam. Sjlb. 

m Vul- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 105 1 

fiycrt ita.Kci] TT^cc^stg , vAv si f/,ri Ttg auTci^ fjLsWri net- 
topS-hv. eV< ^' ri Ae£<? tios' jyYLnrst^^ ^s TFoXvq roiq 
(TvijL\is\^yiKO(Ttv syH.siTcij , (^^AofjLctj Tt xct^ 'Tra^d^o^ov si- 
wsh' -/.aji (J.a , 'n-^og Atog •ko^ Ssav , fj>r!^s]g T>jv vtts^- 
QoAt^v SavadcTT^ , aWa fiST svvotag , "" a Xsyod , bsod- $ 
prjcrccTM. si yoi^ rjv airafTi 7r^6o}jAa Ta fjLsKKovTa ysvi^- 
(TscB-cuj , najj %e^OYioe(rav airavTsg , kciji av vr^iiKsysg, 
( Aio-xtvi ,) y-OJi ^ ts(j.ai^Tv^ii , (2ou)v kckjj Ksyt^ayoog' og 
bS' s^S-sy^ct)' ^^' kiTcog dTro^aTSov Tfj ttoAsi t^toov riv, 
fiTTS^ " (O ^o^vg, rj TT^oyovcov , ti T8 fj^eKKovTog aioo- 16 
vog , sh/,s Koyov. vvv (j,sv y dTvoTvyjiiv ooY.si touV ivpa- 
yfiaTm' 6 Trdcri •koivov s<^tv dvS^ct)7roig , oTav tm Ssm 
TavTa ^o-/.ri- tqts ^' d^i^cra TT^os^dvctj tcov 'EKAj^voov, 
£iT dTro^ucra t^t^, ^iAtTf^ci) Tr^oosoconsvajj 7rd,VTCog dv 
«V%gi/ aiTiav. si yd^ TavTaTT^oslTO dnovtTt,7rs^)cov ^Siva 1$ 

bene geftis oritur, omnibus praeponat, tametfi facinus vllum tta eum 
dignum aggredi quis nolit. Ita autem veiba fe babent: ^^^"^'""'- 
,,Cuni autem euentum acriter vrgeat, aliquid etiam dicam ad- '^" /""'- 
rauabile: (at quaelo per deos, ne quis meam muetur jnlo- 
lentiam, fed id, quod dicam, confideret cum beneuolentia.) 
Si omnibus perfpicua fuiflent ea, quae futura erant , et prae- 
fciflent omnes , et tu praedixifles, Aefchine, et obteflatus ef- 
fes clamitans ac vociferans, qui nec os aperuilti; ne tum qui- 
dem haec mifla reip. facienda fuiflent, li modo vel gloriae 
roaiorum , vel memoriae pofteritatis , rationem habuiffet. 
Nunc enim fruflrata efle conatibus iudicatur, quod omnibus 
commune eft mortalibus, fi deo vifum ita fuerit. Tum vero 
fi principatum fibi in alios arrogaflet, eoque poflrea ceflifl!et, 
omnes Graecos ab ea Philippo efle proditos, crimini daretur. 
Nam fi illa fine certamine abiecilTet, propter quae luilla non 

peri- 

m Vulgatae cditt. Dfwo- dcm editt. Eaedem v. 11. pro 

Jlhenis liiigulariter habent i) y.h ye. habent niv y&^. Eae- 

Afyw, qiiod dico. Ex eifdem dcm v. 13. pro TftJy 'EA;.;j'v«y 

mox V. {^. additum inclufumA» habent t-wv «aa«v: et mox TrAy 

r%(v>j. Sy/li. ra; pro T«vT«f, Sylli. 

H luclufa ^ addita ex cif- 

In- loja DIONYSII HALICARNASS. 

yLiv^vvov ovrivSv ^x vTrsfjbstvctv ol Tr^oyovoi, rtg ^xi ^*- 
TSTrTva-sv av (m; fj>fj ycc^ rtjg TroXsMq ys, \ir\l' Sfii. ricrt 
^' 6(p3-<x,\y.o'ig., Tr^og Atog , soo^o^fjLsv av T8g slg tyjv tco- 
Aiv dv3^ce)7r8g ci(piKV8fisv8g , sl tu fjih Tc^dyfJbccva. slg 

5 oTce^ vvv) TTS^ihjJ, riysfJLcav os aci^ KV^tog fj^s&>j ^ikiinroq 
cx,7rcivrci}V' rov o' vtts^ rS firj ysvs^aj{ ravrcc dyoovcc, 
srs^oi ° (rivsg) ^(y^k ^fJ^c^v ria-av 'nsTTOifjfji.svoi ; koJj 
ravra fjbtj^STro^Trors t^? TToAeoog sv P to7c tt^oc^s %^i5v<5<5 
ei<r(pdksiav d^o^ov fJuaWov , n rov vtt^^ rm aaKuiv yJv- 

10 ^vvov , rj^yjfMSVfjg. rig yd^ biy. ol^sv 'EWrjvoov , rig ^l 
I2a^i2d^ct)v, cn kclj Tra^d (^Q)j(2aioov Hct\ Tra^d^ roov sri 
rirodv 'KQors^ov icryjj^Mv ysvofjAvcev AaKS^aifjooviuOv , kouj 
Tra^d t5 ris^croov \6aciKsodg, fjLsrd 'TroW^Q xd^^irog tSt 
av dcTfLSvoog 's^o^ri rrj TroXsi , o n jSyAeTctf, Ka^^crri, 

"^S Kouj rd savTijg £%>^o">7, ro y.s\svofisvov TTOisiv , kcjlj sav 
srspov roovEWtjvoov Trf^os^avctf*^ dA?C ^yc rjv , ct)gsoiKS, 
ravra roig ^ (rors^ 'h^rjvaioig TrdrPia, 8^^' dvsy.rd, a^' 

pericula maiores adienint: quis te non confpuiffet? neque 
enim rempublicam, aut me. Quibus (deum immortalem) ocu- 
lis, qua fronte adfpexiffemus hofpites in nofham vrbem venti- 
tantes , fi res eo, quo nunc, rediffent, et dux et dominus 
omnium Philippus eflet creatus ; et proehum, ad ea prohi- 
benda fufceptum, ahi hne nobis commififTent ? praeferrim 
cum fuperioribus temporihus refp. nolha nunquam ingloriara 
fecuritarem periculis honeftatis caufa fufceptis praepofuerit. 
Quis enim Graecorum nefcit, quis barbaroium, et a Theba- 
nis, et, qui ante hos potentes fuere, Lacedaemoniis, et a rege 
Perfarum , cum optima gratia hoc hbenter concellum fuifle 
leip. vt, quidquid vellet, acciperet, et fua teneret, imperata 
faceret, et ahum Graecis hneret imperare? Verum ea noii 
crant Athenienfibus patria nimirum, nec tolerabiha, nec in- 

fita, 

Inclufum r/vej abeft ab noftrum liabet 7raf« thtuv i'Ti 
eifdem editt. SyllK srfor. fenfumutilato. Sjlb. 

q Iiichifum TOTs abeft a 

p Eaedem habent Tor« f)^- vulg.editt.Eaedemp.ios^.v.^. 
Tfoff5*y %f. V. II. exemplar habent ^goff^gniyyr^, Sylb. 

r In- DE ADMIK. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1053 

tfxCpura,' «J' sovv)^S-t] TrcoTroTe Tfjv ttoAiv ii^sig en irca' 
Tog tS %Po\iii 'Kil(rc3L\ Tolg i(rxv80'i f^sv , fj(,tj ^uctisc ^s 
'Trea.TTHcri , 'Kq^o^iSs\xivy\v , da-(pa\oog oaXsvsiv' dW' 
dyMVit^o/jLSv*! Tre^) tt^ootsicov ko^ ^' (vTrs^) Tifxrjg kouj ^o^rig, 
/iiv^vvsvscrct, TTcivrcc rov al^vcc oisrsAscrs. 'a,cui tccv&' 5 
^rcoq crsava, ( v.c)l\ •Acx.Kct ) >cct/ ir^ocrrrKovroL T0~ig vfZSTS^oig 
rjSscriv vfJLsig v^rroXufjL^^ctvsrs sha^, S)ts >Louf rcov 'Tr^oyovctiv 
T^? rccvrcc TT^cc^avrccg fiaki7a STraivslrs' sUorcog. rig 
yd^ ^'/i dv dydcrano rm dv^^m sKSivoov r^g d^srfjg , 01 
•Aa] r*iv %Mfau /Cctf t'/iv TroXiv skAittsHv vTrsfJCiivav, slg rdg id 
r^iK^sig sfj,}2dvrsg , vttso ri jxt] to -KsAsvofjLsvov TronjcraJi' 
tov fjLSv ravra (rvfL\^HKsvcravra @sfjLi?OK/Ja T^artjyov 
kkofcsvQi , rov S' vTTaKiSSiv d.7ro(^yivdfisvov rolg iitirar- 
TOfjLSvoig Kv^a^iXov '/.araXiSoixravTsg , 8 fiovov avrov, 
dX\d KcLj cij\ yvvouKsg ccf vfjLsr^^ctf rtjv yvvcclKa avr^^lS 
y yd^ s<^^Tiiv ol ror 'A^iivciloi ^ts pi^ro^a , ^rs 
^^arriyov , ^i ora ^^Asvcracriv svrvxodc; dXK 8^s 

fita , neque vnquam quifquam reip. noftrae ab omni aeuo 
pei-fuadere potuit, vt cum potentibus quidem, fed iniufta 
agentibus, coniuncta, tuto feruiret : fed dimicare de principa- 
tu , de honore et gloria periclitari, nullo vnquam aeuo derti- 
tir. atque ea vos ita fplendida et conuenientia velhis moribus 
efle purabatis, vt et e maioribus eos, qui haec fecerunt, ma- 
xime lauderis, nec iniuria. Quis enim non admirabitur vir- 
tutem illorum virorum , qui et regionem et vrbem relinquere 
voluerunt, triremibus confcenfis, ne imperata facere cogeien- 
tur: et eius rei fuaforem, Ihemiftoclem, ducLm elegerunt; 
eum autem, qui prununciarat, imperium exfequendum efle, 
Cyrlilum lapidarunr, non ipfum folum, fed et muheres ve- 
ftrae vxorem eius ? Non enim quaerebant ilhus temporis 
Athenienfes, vel oratorem, vel ducem, per quem fehciter fer- 

uirent; 

r Inclufa uTef addita ex funt inclufa V57 ««a/J. Eaedeni 
vulg. editt. quae v. 5. mox ibidem habent toT( ^nsTi^otiy 
praeterito perfeclo habent oik- no/iris. Syllf. 
ririMHf. Ab eifdem v. 6. ab- 

s In- 1054 DIONYSII HALICARNASS. 

^iiv yi^iav, sl fjbrj fier s\sv^e^iag ^ (ccvToig) s^sirouj rgit» 
'Tfoifiv. riyiiTO yoc^ ctvtoov SKaTog , iiy) tm Trar^) KaJj 
Tfj fJLrjT^i fxovov ysysvri:^cJL\, dWoi Kaj\ Trj ■Ka.T^t^t. ^ia,- 
(^i^si is t/, OTi 6 fjisv ToHg yovsvcTi fJLovov ysysvrjS^cuj i/o- 

5 fLi^m , Tov Tfjg slfJba^fisvriq Kaj\ tov avTofiaTov SdvaTov 
•^s^ifjLSvst' os KOj tJ? TraT^iOi , VTTS^ rS fL^ ravrriv 
STTi^slv ^nKsvncrav , diro^vriorKSiv iB-skriO^Si , Hobf Cpo(is- 
^cors^ag ^yricrsTouj (^rS S-avdrn^ rag vfi^Sig Kouf rag dri- 
fiiag , dg sv ^ii\svii(rri r^ ttoKsi (^^siv dvdyKrj. sl fJLSV 

lo-roivvv t^t' ^ STrsxsi^yifTa (^vvv^ Ksysiv , odg syco tt^o^- 
yayov vfiag a^ia rm iv^oyovm (p^ovsiv , " rig hk dv 
sUoToog s7rsrifjLii(T8 fjLoi* vvv (^) eyao fjLsv vfisrs^ag raQ 
TOiaurag Tr^oai^sarsig dTroC^aivoo , kclj ^siKvvfH, on koui 
TT^o SfJL^ T8T sixs To (p^ovrifia rj -noKig' Ttjg fJLSvroi ^ia- 

15 Koviag rrjg s<^' SKd<roig rcov 'yrsTr^ayfjt^svcov, kou\ sfJLavrco fjt,e- 

uirent; fed nec viuendum fibi cenfebanr, nifi cum libeitate 
viuere liceret. Nam eorum quifque putabat, fe non patri et 
matri duntaxat effe natum, fed etiam patriae. Quid^eroin- 
tereft? quod is , qui fe parentibus tantum natum efle putat, 
fatalem et naturalem mortem exfpeclat: qui aurem et patriae: 
is, ne hanc feruire videat, emorivolet; et magis metuendas 
effe ducet contumelias et ignominias, quas in feruiente vrbe 
ferre neceffe efl, quam interitum. Quod fi et ego hoc dicere 
aggrediar, vos a me excitatos effe ad elationem animorum di- 
gnam maioribus , nenio eft , quin iure me reprehenderer, 
Nunc ego veftra effe haec inftituta declaro, et oftendo, etiam 
ante me hoc animo rempub. fuiffe: caeterum minifterii par- 
tem in lingulis rebus geftis ad me quoque effe referendam af- 

firmo. 

S Iliclufum avroTi; additum uv ftxoruQ iTiTtfi-^ani iioi. Ex 

ex eifdem. et contra v, %. ab eifdem v. 12. addita inclufa 

eifdem abeft commation illud, h'. rurfum ab eifJem abeft in- 

Tow 3-fl!V(iT8. Sylb. clufusarticulusc,p.io^5.v.i.Ex 

t Eaedem habent Irrtxu^^iv eifdem rurfum addita funt in- 

j\,iy£iv. Sylb. clufa v. 3. 5. et 6. Eaedem 

u Eaedem fine interroga- v. 7. habent vV«?tm»<^i'«<3 luie 

tionehabeut: «vx «Viv, e?-*; ovx praepof. Sjllf. 

X Eae- D£ ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. lojf 

rslvajj (ptjui. kxoq di {^o^ rSov o\ci)v 'A,ciTyiyQ^U)V , y.cJU^KS- 
Ksvoov vfj,oig e/xo) Trin^oog sx^^v , cog (p6l2oov koJj k.v^vvoov 
cthict) Tyj iroXsi (^ysysvrjfjLSvM ,) t>/? f/ySv sig to ttu^ov ri- 
jutjg Sfxs aTTo^B^yjcrajf yXr/j'^^ > '^'^ ° *'? ctTrctvrcL rov 
(AcxTrov) ^^^'i/oi/ syKoofJLict vfjooov ct^pcti^sHroui. si yci^, ug S 
ii ra, /3sAT<ra SfJiS 'jrQXirsua-ctfjLSvii, {raoi) Kc(.rcf^r,(pis1- 
c9"5, ^infMccorrjKSvaui ^c^srs, H rrj rrjg rvxr\q <iyvodfxo(TvvY\ 
ra. (TVfxQdvrct ttcc&sIv. uK\' ^ 8k S7iv, oTTOog ^fjcci^rsrs, 
av^^sg 'A^nvctioi, {ol) rov vtts^ r^g ctTrdvroov sAsvSs^ictg 
Koui (Toorn^iotq Kiv^vvov ci^ctfjLSvoi. 8 fjtct r^g sv IMct^ct- 10 
^MVi Tr^oKivovvsva-civrctg roov Tr^oyovcov , Kduj raq sv 
HAccrctiulg Tru^uru^ufjLSvag , kcu rag ev ^uXufjCivi vuv- 

^«^jfo^CiVT^C , KCLf T^e STt' ' A^rSfjLlCTia) , KOUI TroKXnQ 
sx^aq raq sv rolg ^rjfjcocrioiq fivrjfJLUcn KSifJLSvag dyuSag 
uv^^ug' ag uTTUvrug ofjLOiCt^qrnrokigrriquvrriq d^ioocrucru 15 
rifJLr,g, 's&w^sv, h'icrxivrj, ax^ "r^V ^ K^urrjcruvxug uvroov, 

fiimo. Ifle aurem, dnm omnium me accufar, er fuccenfere 
inibi vos iuber, vr qui renmum er peiiculoium caufla leipubl. 
fueiim; nfui miiu ranrum hunc honoiem eiipeie iluder, fed 
laudarionibus eriam vos ad omnem pofterirarem priuar. Nam 
fi hunc virum, (]\\a\\ reipub. non oprime praefuerir, conde- 
mnabiris, errafle videbimini, non forrunae remeritare cladeni 
accepifle. Scd fieri non poreft , Athenienfes, vr erraueritis, 
defenfione hbertaris er faluris omnium cum periculo fufcepra. 
non fane, jjer maiores nodros, qui in Mararhone pro ahis di- 
inicarunr, er qui ad Plaraeas in acie (tererunr, er qui ad Sala- » 
minem nauale proelium cummiferunr, er qui ad Arremifium ; 
er mulros alios, qui in publicis monimenris fepulri funr, for- 
tes viros, quos vniuerfa aefjue tefpub. eodem dignara honore 
fepehir, Aefchine j non eos ex ilhs, qui vicerunt, ac rem 

bene 

X Eaedem per epizeuxin xfaTjjVavTa? in pofleriori com- 

jiabent : oJk t j(v , oJx i?'v, 2t. mare ponunr, er xaT0p9wV«>r«c 

Ab eifdem etiam abeft inclu- in prioriv Pro J/xa/ft? feq. v. 

fus articulus 0/. Sylb. exemplar noftrum haber iiKxi- 

y Eaedeni, muratis fedibus, *« ; parum apte. Sjflb. 

JDION. HAL.VOL. VI X »Vulg. 1056 DIONYSII HALICARxVASS. 

S<5'e T8g KctTO^S-cocravTct^ fiovac diy.oLiooq. o fjbh yd^ rjv 
dycc&u)v dv^^cov e^yov, ci^/Tcco-i 'TTBTr^ccKTcvi' Ttj tvx^ ^s, 
ijv ^cfJfiQiv ^ svsttAsv SKcL^cig, TuvT/i Kix^KVTajj." 

Af3'. OuS-sig eriv, og ^^^ o,ttoAoy^cr£<gi' , sl fiovov 

5 t%oi fxsT^ictv ai(^yi(7iv ^ tts^i koyai; , kc^ jHf^TS ^^c/.ctkccvoi; 
rj y fJjyjTS ^vcspiq Tiq , ^tcj iiu(ps^Siv t>]v d^Tiuq Trct^ot- 
TsS^slcrav Ks^iv Trig TT^OTSoaq , ocro) d ictKkdTTSi "TroksfJLi- 
<ryis,ict fisv cTrXa. "TVOfxirsvTyi^iCtiv , dAy]S-ivctjj o oipstg si- 
^cokct)v , sv rjXict> os kc/Jj Trcvoig TS&^cififMSvcc crct>f.i,aTcc tcov 

io a-Kicig Ka\ ^a^c^vag CicoKovToov. ri fisv yd^, ^^sv s^ci) Ttjg 
iVfxo^(piaq sTTiTriosvst , KcfJj TTa^d t&^t' stiv ^ avToHg to 

KUKOV SV clKriSsVCTlV' ^ ^' 80SV, Tl 8K STt) TO -Xe^^CTifJLOV 

KcLj dJ^iiSivov dysi, kcv^ fioi ooksI Tig ^k dv dfLa^Tsiv, 

mv fjcsv YlkaTOovog Xs^tv stKacrag dvSn^a> xoo^icti KaToc- 

^^yooydg n^stag sxovTt ko^ TS^ipstg sCpj^fxs^sg , Trjv ^s A;;- 

fjLocBsv^g ^idksKTov ^ svKa^Trct) 'Koui TrafJLd^Qoci) yij , 'ko^ 

bene geflerunt, folos, idque meiito, Quod enim fortium vi- 
lorum officium fuit, omnes praefiiterunt: ea autem fortuna, 
quam cuique numen tribuif, vii fiint-'. 

XXXII. Neminem profecto fore confido, quin, fi aliquam 

iTiodo orationum cognitionem habeat, nec maleuolus, neque 

Jifigiofus (it, tantum dictionem hanc pofhemo loco prolatam 

a priore difcrepare fateatur, quantum arma bellica ab iis, quae 

oftentandi caufia Hunt, quantum verae imagines a ficlis, quan- 

tum corpora in fole et laboribus enutrita ab eis, quae in vm- 

ifrjithi- ^*''* ^^ deliciis molliter vixerunt. Illa nihil praeter elegantiam 

ter Di- fectatur ; ideo in caufis veris et feriis faepenumero peccat: 

■rnoflhe- haec autem, quicquid vtile et verum eft, quaerit. vt bene et 

"'^ '* . ccnucnienter feciiie mihi vifus fit, qui Platonicam didlionis 

dldiQ- formam florido prato deiiciis et iucunditatibus perbreuibus 

nem. pieno; Demollhenis autem phrafim agro fertili et\beri, ia 

quo 

s. Vulg. ediit. compofite h Paulo re6lius legemus «w- 
habent iTv^jti^tv. Sylb. Ti??, et mox iv U?^vi^ivast, vel e» 

uf.vtiiei, in veris acjeriis caufa- 
a h\ exempl. Trsgt AoyB : rum aciio-nibus. oylb. 
parum congruenter. Sjlb. c Exemplar habet hKdgTTM,'^ 

ec DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. loj^ 

iiTS rcov dvccyyiccim sig Qiov, hts toov 'nsoixTSiv eigTS^-^iv, 
(rTrctvi^8(rri. ^vvcifxsvoq ^' av , si ^^KQ(fJ!.Yiv , y.a^ tcc 

KCCTO. f/>S^Og ** SKCtTS^Ctq KCCTO^&COIJLCCTa, S^STtX^SiV , KCtf 

^siKVVSiv, o<7(t) KP&iTTOdv s^^v yj AtiLLocB^sv^g As^ig T^^riAcst- 
TcoviKyjg , 8 fxovov kcctcc to d\r;Bivov ko^ Tir^oq dyoovaq 5 
STfiTyih^SiOv' T8T0 fJLSv yd^ , ctjg « Tr^ost^oTctg ofjLotoog 
(XTTccvrccg, ^Ss Xoyn osiv oifxccj' dKKu, Kcfjj ^ Kccrd ro 
TpoTriKov , irs^i fxuAi^cc osivog YihdTOdv ooksi sJvouf. 
KM TToKKdg sx^jdv d(po^fjLdg Xoyodv, tclvti^v fjLev sig sts^ov 
Kcci^ov dvccfidWofjtcuf rriv Ssfv^^iuv , SiTTSo 7T^0(rs7ciU{ fioi lO 
X^ovog' ioioLv yd^ iSK o'Kvyi(rod 'tts^) ccvr^g s^svsyKoui tt^cc- 
yficCTSiccv vvv\ ^s, ocroc kv rc^ ti-ccpovti riofjcoTTSV , s'iPri~ 
Tcfji. sTTSiorj ^s Tra^sKSslv rifjuv ^k svfjv HKdToovcL , od rd 
TT^coTslcc TU'fcg dTTOvSfjLiicn , 'KccT ccT ^iv^' aj\ de TOV x^ovov 
TTS^) 'fjLiccv rc.vTriv Ssai^iccv , sTriKsKj^a-fjLSvov rijg vttoSs- 15 

qno tum nihil ad vltani neceflarium. tum etiam nihil ad dele- 
clationem, dcfideretur, comparauerit. PofiVm , fi modo vel- 
leni , iingulas, in quibus vtcrque emicat, partes examinare; 
et, quanto dilciimine Demoliiienica PJatonicam dictionem fu- 
peret, oftendere, non modo quod verior fit, et caufis forenfi- 
bus magis idonea, (hoc enim omnes vulgo cum nouerint, de- 
monftratione opus habere longiori non puto) led etiam quod 
iigurato loquendi genere excellat, in quibus Plato iniignis ad- 
modum fuille \ifus eft. Cum ergo pkuima Ibrent dicenda, 
hanc traclationem in ahud tempus referuo; nam de hoc, li 
tempus perniirtat, iingularem traclatum contexam: nunc vero, 
quantum dixifle oportuit, dixi. Cum autem Platonem tranii- 
re nelas fuiffet , vt cui principatum nonnulli deferunt , et 
vnara eandemque ferram toto tempore reciprocare extra argu- 

mentum 

ct p. 1057. V. £.ff5rav/c|Hffa(v: pa- e n?oe«soT«c abfohite acci- 
lum congruenter. Sjlh. piendum, quafi dixifiet ; wc 

d Exarefa] KectiuS ^y.pcTs^ti, TT^onioTUj biJ.oiii)f «TavTOiv : vel 

v/my^wf. V.j.reo^iuscum arti- diuife legendum r^ei eiHoru;. 

culo [_(|ui a vulgatis al)elt] le- Sylh. 

gemus KUTu To a^.i^Sijov, vt mox /' Exemplar vitiofa fyncope 

V,"^. )iK7« TC T^iZlHOV. SyW. \\3lhCi KXT T^OZlHOJ. Sylb. 

Y 2 g Nota 1058 DIONYSII HALICARNASS. 

(T&oiq , r,}) , il^^s fioi Trs^iysy^dC^S-di). ^H\ouaj\ ^s ^*} 
Koi^ (TvWoyicrctS^oui rcc sl^rifxsvct s^ d^x^J^ > >^df ^sl^cuf 
'ffcivS' , ocrct, vTTsa-xofJi^m d^xofisvoq 'vlfjq &sci)^ia.g t5 As- 

KTlKi TOTT^, S 'TTSTrOiyjyiOTCC SfAUVTOV^ 

5 Ay'. 'H TT^c&s^ng rjv fJLoi ^ kclj to STrdyysXfict, 

THTO , TYi K^CtTl^rri As^fi; HCt) TT^Og GCKOLfTCa dvS^ooTrii 

CpyViv ri^tJLotrfisvri fiST^icoTUTa , AfjfjLoS^svtj KSXi^rifJLSvov 
i7ri^sl^ctj\ , v.a\ t8tq ys cvvdysiv sTrsi^Mfztjv , 8k s^ av- 
Tfjg SH.s{vf]g fjbovtig rccf iTi^Sig ^i^ig' ri^nv yd^ , oti 8^h 
lo avTcc^Ksg eg^iv icp' ectVTS SsM^^fisvov, ' olov Wiv o(^Srivctj{ 
iccLj ^cccS-a^cog' aAA' dvTi7rcc^ccTiS-s]g avTri Tdg Tm d\- 
Konv j»]To^ci)v TS KcJUj (piAocr:(pct)v Ks^sig Tag K^dTi^rcc ^o- 
K^crag sxsiv , >caj t^ ^t dkKriKoov ^cca-dvcd (^ccvs^dv 

'TTOtOOV TfJV dfJLSiVO)' IVCC Tt]V (pVCTlKYIV O^OV Koyog fJLOt 

15 '^ Aaj3>7 , T^? %(5fc^a;cT^^a? toov ^iccAsktmv t«s d^to- 
KoyoiTaTag KaTri^iSfiLT^crdfiriv , ko^ Ti^g ir^ciOTisg ovTa^ 

mentum effet, m illnm traftatum reliqua reiiciam. Cupio 
autem, quae initio dixi, fimul iam complecti, et oftendere, 
me onmia, quae, de dictione agere incipiens, facturum me 
promili, feciffe. 

XXXIII. Primum dixi, optimum dicendi genus, et ad 
vniufcuiufque ingenium accommodatum conuenientiffime a 
Demolthene vfnrpatum e^^e, et confummatum; neque id ex 
eius folam diclione probani: (fciebam enim, nihil in feipfo 
confideratum per fe fufficere, vt liquide perfpici poflit) fed 
oppofui illi aliorum et oratorum et philofophorum loquendi 
modos, qui caeteris praeftare viderentur, et, mutua colloca- 
tione fa£ta , quis primas ferret, oftendi: vtque naturaliter et 
debito ordine contextus procederet, optimas dicendi forraas 

enume- 

g Nota iet^vA vrefronfKOTx i Poft cTov Ir/ defideratur 

ifjiuvTov, pro demonjlrate tne f</(K^»vwc, vel fimiie quodpiam 

feci(fe. Sylh. aduerbium. Sylb. 

h Pro y^ To l^^rStyyiXixot per- 
peram in exemplari eft x«t«J k Paulo conuenientius hk- 

T» S7r»yyi^\inet, Sylb. fioi, optatiuo verbimodo. Sjlif. ' 

/ Fof- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1059 

kv ctvTolg uv^^ag sTrrjXSov eTTSiTcc , ^gi^ag dTsXeli 

UTTCtVTCCg €KSlV8g , Hoj KCL^' ^OLKi^Ot, ' a.^SKCL<?OV XJTVS'- 

XafM^ccvov t5 T&Xaq SK^^oyiToi^svog ^icc ^pclx^oov, HjAS-ov 
stt) tov A-zjiJicS^sv*}. T8T0V Ss svog fjLsv Hosvoq ciTToiprivoi- 
fisvoq ^TS xu^otKTri^og , 8t dv^^og , «^rjAooTfjy ysvsSnA, % 
eP aTrccvTm ^s tcc k^cctitcc SKKe^afisvov , koiv^v «ctf 
(piAccvS-p^Trov TYiv sPfj^rivsiav Ka.TS<rKSvaKsvcfjf, "^ Kctf KccTa 
t5to fjbdki^a ^iadpi^siv tcov aKKm , Trl^sig vtts^ Tios 
TTa^sixofjcfjv ^tsKofjLsvoq fjLsv TYiv Ks^iv sig T^sig X^^'^- 
KTtj^ag T^? ysviKcoTaT^g, tov t l<rx^ov, kolj to.v vxprjKov, lo 
Kccj Tov fjLSTa^v TiiToov' diTo^ siKvvg ^' avTov ev roHg 
T^tcTi ysvscri KaTOpSivja Tm aKKm fjLccKi^a, Ks^sig t<- 
vccg uvtS KafJL^dvm , cug dvTi7ra^s^yiTa(^ov STS^ag 
ofiosi^stg , Koyn fiiv d^iag , « fjLrjv dvsTriKrjTrTag ys ts- 
Ksoog , H^', uKTTrs^ SKSivrj, Trda-ag tc6? d^STag sxii<^^^- IS 
Kau{ ydo vj t 'lcoK^dTHg kolj IlKdTmog KObf Tm &av- 
fjLacrtooTdTm dv^^m fJ^vi^fjLrj KOUf (TvyK^tcrig , hk s^cti 

enumeraui, et principes earum recenfui ; deinde oflendend®, 
omnes illos imperfedos fuiffe, et, in quo maxime perfedtum 
finem connfi;ere putarem, breuiter differendo, ad Demofthe- 
rem perueni. hunc vero nullum penitus aut ftylum, aut ora- 
torem, imitatum e^(Q indicaui: ex omnibus aucem optima ele- 
gifle, communem et facilem elocutionem reddidifle, et hac 
parte longo caeteros interuallo poft fe reliquifle affirmaui : 
diuifaque diclione in tiia, quae aliis praeflant, geneia, tenue 
nimirum, fablime, ec horum medium, eum in hngulis his 
cmnibus antecelluiffe demonftraui, idque acceptis nonnullis 
ex eius orationibus fententiis, quibus limiles ex aliis fcripcori- 
bus, egregias quidem et laudabiles, verumtamen non fum- 
mas etperfeclas, nec omnes virtutes, vt Demofthenicae, in 
fe continentes, oppofui. Porro non iniuria Ifocracis, Placo- 
nis, aliorumque praeclarorum virorum, mentionem feci, et 

cum 

/ Forfan legendum hh-K&- tn Legendum puto vav y.xTx 

«■Kj: vt «5«K(4?H(; ToJ T>'Aou; dixe- rSro, vel yjj thtm. Syll/. \ z, 

lit pro lcTfUKTv;^ fcopum non vulgatis enim y.3^ abelt. J 
flfjecutos. Sylb. 

y 3 « zr- lo6o DIONYSII HALICARNASS. 

tS elKQTog syiyvsTo fioi' aAA' , eTre) t5 fJL£C8 aoj x^ct,- 
r(<ris XA^cciir^og kroi " ^^^AiWTct) yevofjLsvoi , fieyi^riq 
^o^nc, enMyov tvu oel^aifjui , >La,v , ei toov aK\(t>v dfjM- 
v^e elcr) , t^Y\fio&vJii, y iy, d^ing ovrag dfjjiWa^^c^ Tre^) 

5 ToJv doiq-eicov oXiya T^TO^g eTi 7r^oS^e)g 'ire^i TriQ Af- 
^eooq, eTr) to •A.aTaKeiTTOfj^evov Ttji ^esii^iaq f^e^og jLi«T(^- 
^yi<^OfjLctJ{. 

aJ'. TavTa Wiv , d rclg t^kt) irXda-fiaffmi 
s(pnv i^iag d^eTag crvfjLi^siinKevaf ° tolg AnfjLoS^eviK^, fivi- 

?9 vvfJLara x^i^cc^iTjy^ig-iHoi xcy dvvC^ai^era' VTvofLvrjCod os 
'TT^uiTov fjLSv , d Toig dWoig TrXdiTfxacriv g(p>?v i^iag d^s- 
rdg crvfMi^ei^^nx-^vctyi Tolg AnfJLocBevag, n Aocr/a' IV svcrvvo- 
'TTTog fJkdXhov yevnTcuj fj,oi o Koyog, ^oKeH ^n f^o^ 
Toov fiev vx^>?Aq Ka\ Tre^iTTn Kctj e^yiXXayfievri Xi^st 

J5 Ksx^nfJ^svci)v', KaTa ro (raC^eq-e^ov kcu\ KoivoTe^ov t^ 
i^fjLt^veia Kexen^a] , iT^HXiiy o {SnfjLoSevtjg. P t4- 

cum Demofthene lllos comparaui : fed cum illi raedium et 
optimum Itylum non fine gloria coluerintj oftendi, eos, etfi 
veteres et luperiores oratores antecellant , effe tamen indi- 
gnos, qui cum Demofthene de principatu contendant. vbi 
autem his nonnulla adhuc de di£lione addidero, ad reliquara 
tradlationis partem me accingam. 

XXXIV. Haec fcilicet limt in tribus dicendi generibus 
indicia , e quibus ftylus maxime perfpicitur et dignofcitur. 
Dicam vero primum virtutes illas, quas aliis generibus pro- 
prias efie dixi, Demoftheni et Lyfiae contfgifle; quo perfpi- 
cua magis fiaf oratio. Demolthenes quidem omnes, quotquot 
fublime etexcellens et nouum dicendi genus habuerunt, per- 
Ipicuitate et claritate et communi elocutiune antecedere vide- 

tur. 

^ijAftJTo) ys-joiivjoi. Sylh. «? To^ii; «AA. Sylb. In ora Cod^ 

Locus, vitioui tranfmuta- Bodl. rov iSt^iJ.o(r3tviy.i y:.vtvvy.uT* 

^ione viti.atus, falem quampiam xu^oLy.TviQoi;. 

yidetur leclionem re<juircre : p raTuv referendum ad r^ 

m To7(; Tfiff* ^rAaf/iKffrv vttu^x^' eat^pt^rs^ov vj^y ro xotvoTtgov rj; ff- 

liitvvizxrx ^af^xr»}^?..»;* v^ acvv- if/iviiK icexg^eOoci. Sj/lb, 

-^ ' q KaT« DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1061 

TMV yao sv 'j^darr, aetra^TKSVij ^oxd^STc^ f^sysS-og lyj^cyif 
KcLf rccvTCLig y.sx^y}rcLf y^a^aKr/j^iTCfidJrcirccig dosrciiq stc^ 
rfjg v^ipf^^H ^''Cti, ^£V07r^S7r5g 6vQ^a<Tiaq , oog ye ^dXi^a' 
tm ^s r/jv A^T^y }icijj \(Tyyy\v >cctj dTTi^irrov STnrtiSsvovrMV 
(p^dcTiv , ru) rcvM rtjg AS^sco.q soqhsi fioi ^taWdrrsiv, 5 
xai ToJ ^d^si , /icuf r^ T^vd^vor^n , Kajj rM TnK^aivnu 
&)? STTi ro TTokv ravra ya^ sq:iv SKsiva xa^aKryiPi7iy.c& 
t5 'TvkdcTfj.arog Tra,^ avro), y,ai ra Tra^aTT^iyicria. r8TCiq. 
roov ce rriv fiiffviv ^id.Xs/trcv ^(TKfiitQrm , >7i/ ^^ >c^ari<r)jv 
dTTo^aivofioui , 1 Kard ravra ^iaC^s^stv avrov virskdfjL- 10 
f^avov , Kara ryjv TroiKiXiav , Kard rr,v cvfifisrpav, 
Kard ryiv svKai^iav Iri Tr^og raroig Kctzd. ro TfaSr^nKov 
rs Kcju^ svaycoviov kc^ ^^a^rn^tov , Kcf^ rsKsvrcuov ro Tv^i- 
Tcov , rcov aT^cov yavsi Tra^d, AyirjbocB-svsi. rctvra fjih 
yv xcti^iq s-Ka^co roov r^im nrKacTfJbdrodv Tra^ccKoA^&slv IJ 
iC^yiv , Kd] SK r^rcov yi^i8v ryjv Ar.fjLQ&svaq ^ ^vvafiiv 
TrsCpviiora ftsv koji rciq d\Koiq Tra^a^.oku^iiv 7r,\a- 
Cfiacrt, K^ari^yiv o' o'^iv 'iyjjvra kc/} SKTT^STrs^drtjv su 

tuv. Illam enim in omni compofitione graui adhibet, et hif- 
ce clariffirais viitutibns quam raaxirae in foblimi et elato ec 
peiegiino dicendi fl:ylo vfus efl: eos autem, qui tenue er hu- 
mile et inafTeSatum genus fecl autur , meo quidem iudicio, 
neruofa dielione et grauitate et acerbitate et frequenti aculeo 
ct acrimonia fuperat. Haec fcilicet et his Hmiha funt, quae 
lioc genus in illo oftendunt. lilosvero, qui tnedioni culue- 
lunt, quod przeftantiffimum cenfeo, varietare, proportione, /5^^^- 
opportunitate, ad haec concitaudis aiTeftibus, acjimonia, efii:- »«w a 
c.icia, demom erinm decoro ipfo, qnod apud illum fummutn -/^""o- 
eft, vt alha qwodammodo attingere videatur, fuperauir. Haec /■''"'_ 
itaque fingillatim in vnoquoque genere eum dixi adhibuilfe, fy„f^ 
et hinc voiui Demofihenis faculrarem et viitutes examinare: 
gui quidem, cum alia genera adhibere nouerit, hifce locis et; 

virtu- 

^ KxTpc rxvrir/] Rcflius s{«t« t^erairit^ , vel fimile quodpiam^ 
rx^Tx. Sylh. verbum. SyW. 

r Ante Sv/xniv defideratur 

Y 4 < rgix^z lo62 DIONYSII HALICARNASS. 

7^T0ig Toiq %4)^/o/?. el Js "ViQ d^icea-ei cvy.o^PctvTSiv ttjv 

^iCtiP6(TiV , STTSiOtj TCCg KOiVri '7ret^W/C0X.8^8<Tccg TTclcn TOIQ 

irXdcrfJLOicriv d^erccg ^ T^ixct Siccveifjccca-cc , to <"J<ov i;4a- 
qctig cc7ro^i^ci)criv , sksIvcc olv siTroifjLt Tr^og clvtov, 'oti 

5 VLCC^' fJLciXtTCt XM^IOV SKciqri TU)V cc^stmv oipiv ^^l^tJV 

'iyji Kojj ^ xeyiaiv ooCpeAifjiooTaTyiv , >tocTct tSto T«.TTf<i/ 

CCVTYIV CC^iM' STVS) KOUj Ttjg CTCC^PfJVSlCCg KOUf Tijg CTVVTOfJitai 

Kouj T8 TTi^^ccvS X^y^/oy a.7ro(^a.iviicriv ol T£%foy^«.(po< Ttjv 
hriyyjG-ir «%, c^g iiK aKXax^ ii^afLi ^sov s^STcct^scB-aj 

lo Toig ctesTag TavTag. wavv ya^ aTOTroy dkK cog sv t^ 
^Yjyyicrst ^sov fjLcc.KiTct. 

ks . " ^s^e ^Sj T8TC0V sl^rifisvcjdv ijfSiv , Ksycttft^sv 
il^ri KoJj Toov ovofJcdTCOv ri >ce'%^;?Tct< "^ o dvri^, oTt fisv 
isv 7rs^tTT'/i Ttg Sh^h ri im Xs^soog Ttjg iS.tifjL0(Bsv8g a^- 

15 fjLQvta , Koijj ft,a)i^ai orj Ttvi oiaXAdTTScra Tag tcov 

virturibns maxime eminebat. Si quis autem diuifionem meam 
repiehendat, quod viitures, quae communiter omnibus gene- 
ribus inhaereant, trifariam diuiferim, et ipfe fingulis propri- 
nm quoddam genus attribuar, haec ei refppnderem; me, quo 
loco lingulae virtutes oprime conueniant et vtiliflimae iint, eq 
ipl*as collocave v<jHe : qiiin et ii , qui artis praecepta fcripfe- 
runt, perfpicuitatis, breuitatis , perfuafibilitatis locum cenfent 
proprium eiTe in narratione, quia non ahbi has virtutes licet 
inueltigare. fed alibi eas ponere abfurdum eft: in narrationQ 
vero potifiimum adliibentur. 

XXXV. Agedum, his abfolutis, dicamus iam , quam in 
verbis iplis compolitionem adhibuerit. Eximiam quandam 
efle Demoilhenicae dictionis compolitionem, et multum a cae« 

teris 

s r?ixx vfurpatum videtur, pit pars fecunda huius tra- 

vt 5f%«. alioqui viitatius t^ix^. ctatus. 

S^ylb. X Pofl b «vvj^ defideratur 

t Pro %f ^«"'v in exemplari ew^iffsi. SjiU\ Forfan autem 

eft ^CM , amputata finali fylla- fic legendum: /fyw^tEv ^'5>} v^/ 

ba. Sylb. ""«^^ Ti)? cvvBictwi ruv ovohoitwv^ 

11 iuxta Cod. Bodl. bjc inci- y k^xsi^^c^i b kv^g. 

y Du= DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. lo6^ 

eiKKodV ^rjrc^m, i^ ijMlq o fjZ^oQ. ccTTccvTsg yct^ su olo 
OTt ravTt^': aiiru) rr;v Y ci^erriv fJLct^Tv^ijasiciv , ocrot fJLtj 
7ra.vTa7ra(Ti 'iroAiTiH.oov ektiv ccTreieoi Aoycov otvh yg >cctf 
o\ KcLTO. Tr,v ccvTtiv tjKuiccv oLKfjiaa-avTsq iKf/ivco , S-av- 
fjbd^ovTiq TS ^')fAoi sia-iv ^ avr^ , y.oj (^fjXSvTsg ravri^v $ 
iji,ciKi^a rriv svTSXviav •/cxiTOi nvsg 86' oiKSi/Jog OiaKSi- 
LLSvoi TTPog avTCv , oi^s •KcXaKSiag s^svsyKacuou, dc^av 
ct\X svioi ys KOj (T(pc-o^a s-Kaxbugy Kajj dhaKKciKTHg 
s7ravr,0r,fjLSvoi -TToKsijLHg' oov tjv AjV^ti?;? o p^^TO)^, dvrj^ 
Kafnr^ordrri (^vcrsi %spi Koyag x^V^dfjLSvog' 'cg 8 ttoKv IO 
dv dTTSXSiv ooy.sl roov aKKoov p^ro^^wv , y.ojj fJAia Arjfio- 
Ssvrjv fLri^svog osvTS^og d^iSffM<^aj\. iixoc, fih ^rj Tr,g 
dKKrjg ^'sivoTr,Tog, 'rj tts^) tov dv^^a rivov sysvsro, * y.a- 
rd ro Ksy.TiKov sri ha'Kvi^Si Jictj (rv/LoCpavTsH , Tr^dyfLcc, 
6%^^8 T^oioov. xct] ya^ Katvorrirct 6vofj.dAMV, koj ^ drj- 15 

teris oratoiibus difcrepare, non mea vnius fententia eft. Scio 
enim, omnes, qui ciuilium orationum ignaii non funt , hanc 
illi virtutem attribuere, cum aequales eius in hoc eum miien- 
tuv, et aperte teftentur, fe illum hic quam maxime imitari : 
quanquam nonnulli inique erga eum aflecli fuerint , vt acU;la- 
torem eum fuifle iaclarint- quin et alii adrnodum illi rnolefti, 
et infigni erga eum odio; inter quos fuit Aefchines oiafor, in Aefihi- 
eloquentia non poftiemus; qui quidem aliis oratoribus niliil "'^ '""^* 
videtur cedeie, e: primas a Uemofthene in dicendo feire. hic 
quidem ditlionem eius, propter grauitatem et granditatem, 
quae in Demofthene fingulaiis fuit, quafi hoftis et inimicus 
mordet et redarguit. Etenim verborum ipfoium nouitatem, 

lumo- 

y Duplex in exernplari eft [vulgatae dant oivtov naxi^jTti 
fcriptura, «ffrjjv, et Atliv : at- Txuniv nccM-ix riii iOTix^'»c] 
que UoiT-Jiv primo deletum, de- a Fro hj!t« ro reclius lege- 
jnde marginiadfcriptum. Sylb. mus y»! ts. Sylb. 

b Iixemplar diphthongws 

s Procul dubio legendum habet ocvMi^^. quod nec regu- 
«ivrov 4>fA»vTe; ravTiii yLuhi';» tjj? Jaie, nec viiratum eft. Idem 
tvrtxiiicti. SyW. In ora Cod. p. 1664. v.4. proyi habety»}', er- 
Bodl. iV. iT^mvHvTt^ rccvTijg etc. rore ambiguu. Sylb. 

Y 5 c te- Io54 DIONYSII HALICARNASS. 

ciav , K^jf 'TTSfiteoyiccv , kclj to (TKorsivov ^rj r^TO tcauj 7r<- 
'rL^ov, ytoj ctKKct TfoKKcx. rotuvrct Tr^.oq-^iQsrajj ccvro:), j3<*- 
CTKctivccv ^iv , U}(nis^ i(pn^ , /ictj{ rccvrcc' oixoog ^' «k 
cl(^o^fMag y£ rivctg rS (rvy^oC^ctvreiv svKoyag KctfiQclvctiV' 

5 'TTS^i 06 rrjg (rvv&e(Tsa}g roov 6vofj,ccrcov '^ ^osv 8re fjcsi^^ov n 
acc yeKoorcc (^s^m. ^ iixt t5to ttoo ^ccvfLci^&iv , ccKK' 
ori KOL) fjba^rvom 'Tt oKKcLyjj^ rrcj ci^srt]v roo Dr,ro^i y.ocrAr 
o*jKog 6Ti y^cLj ^>}K(*)j. (l)ctvs^ov ^ s r^ro yivoir clv e^ dov. 
ctvrog si^yjKS , rors tisv ^roo irccg ypd^^oov iiOrccv ^' 

jo avS-^ooTTog s^ ovoficcroov crvyKeifjcsvog , ho] r^roov thk^oov. 
Kc^ TTSf^iSeyci^v." ev yao dri riroig avrrjv Bx.Koyyjv STraivsl 
roov Civoftciroov ccvrS, "^ vr,/\ic(.. rig ycc^ ccv y&voiroTvia^oig 

tumoiem, affeclatipnem , obfcuiitatem , acerbitatemque, et 
his fimilia, molefte ifta ferens, ei, vt dixi, obiicit; iri non- 
nnUis tainen non fine lationG et merito eum reprehendit. In 
compofitione vero nominum reprehendenda nec magnum, 
ijec paruum quid, profert, quodque mirandum lit : fed etiam 
vbique fatetur aperte, hj^nc propriam eile huius oratoris vir- 
futem , et hanc in eo etiam imitatur. Quod conltar ex iis, 
quae fic in eum dixit: „Cum i)omo (?x verbis compofitus, et 
jis acerbis et fuperuacaneis". \n his enim non ipfum verbo- 
nim deiectum, fed compofitionem^laudat. Quis enim acerba 

et 

c Legendum putp: 80i-v 8TE in loco non eleclionem, fed 
Fsic^ov, HTs s\urrov^ (^i^m: quod collocationem verborum De- 
loquendi genus in fuperiori moflJjenicain. Addi autem his 
tomo tum alibi legitur, tum Dionyfianis poffunt illa eiuf- 
p.332. V. 19. [iuxtafi^/>. //?i^] dem Aefcbinis in orat. eontrj^' 
quin et in hoc pofteriori tomo Ctefiph. p. 299. Tef^ 3' tvyvon/.o- 
vfiirpatum p. 51. V. vlt. Seq. v, lyJvijv y^ Aoys Zwctiuv a-»; srlcfw- 
yel prj J^i legendnm s %^t«' : v.n; Senui ^lyn-j^ >ixtiui; (3iiSjm. et 
vel 33tv!J.&<^£iv vertendum in moK: 01 (itv f^oyoi y.u^.oi, rci,^' sg' 
S^y//a:roy. Sylb. In margine 7« (pavhix. ac rurfum p. 30>' 
Cod. Bodl. 'ir. deeft «£'ov poft Suvoi; htfi.ii^doyot; ^cyiav. et iu 
^xvuii^eiv. Ep'fl- ad fen. populumque 

d In exemplari eft \ix Aia, Athen. x^.< »5ev ^uvna-^ov, el «♦■.} 

fiuod fi Quis rerinere veht, t&Jv voizuv tuv viisTi^m xai tuv 

pro KVTviv legendum fuerit w iy.Mv hoyuv y, i^^ffJtoiTdivui StntTtfi; 

Tvv : vt fenfus fitj laudaii eo ngiljam syivsTo. Sylb. 

' « Re- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1065 

yiaui TTS^is^yn C^>ikoq QvofjLci(ricc<; sv dn^io. ; " sn^i*) J^ 
Aoyr*) iSTCOiTi TTCi)^ Xsyoov «n? vfia,Q opjicoaco auKCLg ttcI- 
(Txovxaq , Triv (rvvSecriv -xm /Stjy-^ocB^sviig ivoiJLa-xodv ayct- 
'TrrjcrctvTaQ.'-'- Ka\ yct^ vnavS:a, 7>ciXiv ^ d £& c.y.B , fjLfj ro 
Kci?s.\oq yccq trjv fj.syaXoir^STrsiav avTH rcov ovoijlcctcov 5 
dyaTDjacocTiv ' A.^r,vcuoi , ciAAoc firi kcc&cocnv ^ vtto t^? 
cvvSscrscog yoriTSvSivrsg' od<^s v.c^ rm Cpavs^oov a.vroy 
ci^'iK>]ijLccTcov cc(ps1va{ ^icc rag crsi^tjvag rdg stt) rfjg d^- 
fjcoviag. SK ^s riircov i' y^aXtixh icsiv, ori osivor.tjxa fJt>sv 
avrcd , o(rriv ^x ^^g^fy , fjca^rv^oov , >ict) ratg ''(rsi^tjcriv 10 
ccTfsud^ccy avr^ r>]v fiacmyjv , dydfi&vog ^' 8 rljg sycKo- 
yng rodv ovofxarm avrov , dWcc t^^ cvvS.icrs(t)g , dvccfjc- 
(^ikoyoog avrca rcivrtjv Ta^^i-iSXco^riKS rr,v d^srrjv. 

A^'. Tari filv isv ro fjcsgog , cog s ttsAAS Asys aso- 
(jLSvov , Xeyco hyi ro Trs^irrov sivctj\ cvvS-srrjv ovofidrcov rov I5 
Cs.r,fjco(B'Svriv , fzaervoicag r d^iox^^Oig xct] rci) yiriosya 
rdvavT^a 'ixsiv sIttsIv ^s^^ai^fjc&vov, edcroo. rig ^s rtjg 

et affeclata verba cum inuenuftateamaret? In alia etiam ora- 
tione eadem pae;ie dicit : ,,Quia vos timeo male fiicientes, 
cum Demoftlienis compolitionem ametis". Et hic iterym non 
metuit, ne venuiiatem et fplendorem verborum Athenienfes 
nimium ament; fed ne ab eo ducantur, ct quafi praeltigiis in 
compufitione verbornm illudantur, yt eiim , vbi merito pro- 
pter concinnitatis artiticium accufare pofTct , indemnem prae- 
Iter. Hinc manifeltum ei\, i/rauitatem iilum Demoftheni ta- 
lem attribuere, qualem nonalteri, et Sirenibus eius venufta- 
tem et fuauitatem comparare; cum non ub verboium dele- 
£tum, fed ob compofitionem eorum, illum admiians, hanc ei, 
line dubio \irtutem conceflerit, 

XXX\'I. Hanc quidcm partem, quod non multis verbis 
indigeat, quia fcihcet fuperuacaneum cft oltendere, Demo- 
Ithenem verba uihgenfer collocaflre, teflimoniis eximiis er lo- 
cupletibus confirmare, opus non puto, cum nemo ne liifcere; 
cjuidem contra audeat ; itaque pertranfibo. Quis autem lit 

compo- 
e Redius cum praepofitione f Pvo vVo in exemplnri eft 
iy irisM. Sylb. ffsro'; coatra morem. i«>//'. 

^ In lo66 DIONYSII HALICARNASS. 

cL^liQv{a.q avr^ Xa^ctKr^ , ttctf aTro 'Trcia^ ysyovsv sTrt- 
rviosv(rs(t)q Toi^rog, koj irux; av rig avrov oiayvo(ri "Ka^- 
i^irdC^m tripoiq , ravrrj itSfodcrofJLcm Xsyeiv , iKsiva 
'TT^osmctiv' OciAA»; rig gysvsro sv roHg d^xaioiq STTiS-vfxia 

5 y,(Xt 'TT^ovoia ra KaAcog a^fJLorrSiv ra ovofiara , sv rs fMt- 
T^oig , Kctj ^iX<^ fjLsr^oov koj Trdvrsg , oi a-^Tta^aiaq sj^^- 
KriSi^crav s^svsyKslv y^a(^dg , 8 fccvov s<^^rt](rav ovofjLd- 
caJj ra vorifJLara KaAot^g , dKXa km avrd S svKocrfjuca 
cvvSs^rsi Tfs^iXai^eHv TtKriv 8 rrjv avrrjv ys Trdvrsg stts- 

10 rrjosvarav d^fi^oviaV ci)^' iids Kard rdq avrdg yiKSov 
UTTavrsg 6S'^c- rsra o airiag oiofx,c(jj ysvsS^c^ TroKXdg. 
'TT^irov fjt>sv , rr]v SKd^n (^v^Tiv , ri dkkoi voog d\Xa 'KS- 
(^vKafisv sv. osvrs^av os, rtjv sk Xoy8 Kaj Tr^oai^ecrscoq 
Sfi^PvofJt^svrjv oo^av, oi tjv rd f.iev d(r7ra^of/,S'S-a, roHg o' 

15 dTrsx^ofJAS-a. r^irriv as, rriv sk crvvyj&sictg y^e,^viii Ka- 
racKSvaC^ofjLSvriv v7roX'/i\jJiv, cog c-jradrig d^ioiv, (iv uv r^g 
kSi(rfiiig Xdi2oi)fisv. rsrd^rrjv ^ stt] rrjv TTPog 8g dv (^k;; 

compofitionis iUi»s character, et vnde hanc adeptus fit , et 

quompdo quis eum cum aliis confeiendo inteinolcet, iam di- 

Vume- cere, his praepofitis, aggiediar. JMagnam olim antiqui ora- 

rojae rores cnram diligentiamque adhibuerunt , vt numerofe et con- 

fiudium. ^^""^ veroa, tum \n verlu, tum extra verlum, coJlpcarent: 

- ' omnefque , qui accurate orationes fcribere cuperent , non 

modo vt fententias pulchris verbis adurnarent, fed etiam vt 

eleganter et appoiite coilocarent, operam dabant : i^on eidern 

omnes tamen compofitioni ftudebant, ideoque non vna ea- 

demque ratione omnes procerfere. Cuius rei plurimas cau- 

fas elTe arbitror. primum', vniufcuiufque naturam, qua ad di- 

uerfa diuerfi propenfi fumus. deinde proprium vniufcuiufque. 

arbitrium et voluntatem innatam, per quam alia ampleclimur, 

alia faftidimus. tertio, opinionem ex longi temporis confuetu- 

dine colleclam, vt dignorum imitationem et excellentium con-. 

fuetudiuem amemus. quarto, ipfarn ambitionem, qua de ho- 

nore 

g \n exemplari iwoanu : h Pro krt^ legendum vide- 

ambigue. Sylb. In ora Cod. tur sTt. Sequentium etiam ta- 

EodL la.ivMay.iiia, lis quaepiam lequiritur leciio : T^t DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1067 

KoniJLHfMSvoi rvyx^^vofxsv ottoX arra, a.v sx.Eivoi (^rjAoocnv, 
eivct.(^opa.v ts y.ojj fjLiayicriv, tx°^ "' ^*" "^'^ ''^ aAAce. Ks- 
ynv. dWa kycd rd (^avs^ocrara slTfm , sui rd Konrd, 
oSsv ol fMSV , rnv ' iv?aS-ii noj pa^slav y.ai av^tj^dv Kaf 
(^iKdoxaiov itcuj (TBfMV^v kcu (^svyiia-av dirav ro y.ofMypov, 5: 
STTiryj^sv^cnv dofioviav ol ^s , ryjv y\a(^v^dv Kaj{ Kiyv- 
pdv Kouf Ssar^tKJ^v , Jidj ttoXv ro }iOf/.rpQV kouj '^ aliu.vKov 
k7rt(^aiv8crav , tj iravyiyv^sig rs KyjKivraJi , KciJf (rvfj.(po- 
prirog oxKoq' 01 ^s, cvvS-ivrsg d(^' sKars^aq x§*^^'f^^- 
rdrr/V, fiiKr^v kc/^ fis(ry;v sC^yjKaxrav dyooyriv. lo 

K^\ T^sHg yd^ ^ri a-vvSsasoog a-7r8^aiag ^ %aq^a- 
Kryjosg iiroi ol ysviKcoraror cl d' aKKoi Tra^d ri- 
T^? rs KcLj d,wo riirm sia) Karsa-Ksvaa-fisvoi , ttoK- 
Ko\ a-(po^^c(. 'ovrsg , STnrda-si rs kclj dvsasi ^ia^ps^ov- 
rsg dKK^Kcov. siKtK^ivrjg fisv av d^fJLOVia, Kouf dK^aL(^vrig j^ 

jiore contendimus; vr, qualia alii feclantur, ralia et ipfi ex- 
piimere et imitari geftiamus. Alias etiam plures quis caufas 
diceret. fed, cum dixerim, quae notiffimae funt, reliquas 
omitto: vnde fit, vt hi quidem conflantem, grauem, aufte- 
ram, vetuflam, feueram , omneque ornamentum fugientem 
compofirionem quaerant; illivenuftam, fuauem, theatralem, 
et magnum prae fe ornatum ferentem, qua in conuentibus 
panegyricis auditores , et qua plebs conHuens demulcetur; 
alii componentes e duabus eiegantifiimam, niediam et mixtam 
rationem fecuti fint. 

XXXVIl. Tres enim funt infignis compofitionis chiiafte- Compofi- 
res, qui caeteris praeftant: alii vero, qui praeter hos et :ib his """" 
efiormati funr, plurimi funt, et tumintentione, tnmremiflione, "^"^ ^'' 
inter le diicrepant. vna vero et pura compolitio, et fincerus 

oinnino 

Ti^v Tcoffsffav <f,»AoTi/^/fi;v, >) c^i^Kon- quod non efl vfiratum. S^^lh. 
fxny.noi Tuyx&-^oix.iv, i-Tot' uTTx uv k M«Ai« fqudd viilgarae 

tKei^ot <^»)A«ff/ , Toiavra KOii oevTot dant pro cciiiufiov^ etii ferri 

ccvt:<pi(fiv Te kc^ {.'inueicM. 5)7/'. porcft : tamen, fi quis iJi(xh«Kav 

In ora Cod. Bodl. 'U. i'Ti twv malir, facile feram. Sylb. 
jrfdc Bc «V qjiiQT. l Vide p. 145. v. 13. etc, 

i Exemplar habet h^u^ii ■ 

m Po* lo68 DIONYSII HALICARNASS. 

Xct^AZr^ y,circl Trav , bJi av svoi^siri ttolo 8oev) , hx 

SfJi^iT^OOV, 8T€ TTS^OOV 'TTCliJTti AoyCtiV, l^OS %^)7 fia^TV^lCC 

TOiccvTci Tra^ ^oevcg aTraiTe^iv. oTra yd^ ^^e roov q-a- 
ytioov TMV TT^c^Toov , s^ oov }] tS TTctvTog cruvgV»? (pvtTig, 

5 yfj? T€ iicJUj voaTog , >ic^ ds^og kclj Trvoog, ^osv siAiK^ivsg 
£T(v, dk\a, TravTcL fisTsyji TrdvTodv, mofMct^ciui ^' SKa.<^ov 
ciVToov naTci To TrXsovd^ov Ti B-avfia^ov , si ctf t?5 Ae- 
^soog d^fjLQvioJi , T^sig iicra\ tov d^i^fiov , 8k 6%«(7<v siki- 
K^ivyj Ttjv (p6(Tiv , 8^' dvSTrifiiKTov , ctAA' sk t^Jv oog STr « 

10 70 'iToKv (TvfjtQsioi^KOToov avTcCig ovcfJLarog t rj^ioovTcuf 
y.ctj xa^ay^Trj^cg i^iH] oocr&', orav 'Trapsx^fJtcf.j ^siyfJLaTO. 
SK,cf,7r,g , Ka\ fia^Tv^ia (^s^d) , As^sig Tivdg Tra^uTi&s^g 
roov %^?;(r<XjW,£yo!;i' avralg Troi/jTm rs koj crvyy^a^pscov, 
fLy}^s)g o-vKoC^avTStTd) rdg S7rt7r?t.oKdg Kaq rdg Kard fjLO' 

15 ^icc 'TroiOTyjTag avrocv' dAXd Kard ro 'TrKsovd^ov SKa- 
q-ov Toov ™ 'Tra^aXafjipavQvTOdv CKOTrsiToo , rsKfJLai^ofjus- 
vog, si iroXKayjn TOiirov s<ri ro ^siKvvfjosvov, 8k ei aTrav- 
rax^' 

omiiiho chaiacler apud huUum peiiitus, aut poetam, aut oiato- 
rem, inuenitur, nec de hoc teftimonia ab vUo petenda funt. 
Cum enim nec in elementis primis , e quibus omnia compo- 
fira funt, (terra, aqua, acre, etigne) aliquid purum lit; fed 
lingula a linguiis quid participenr, et vnumquodque eorum a 
maiore parie denominatum fit: quidmirum, li di^^tionis com- 
poritiones, quae tres funt numero, tion vnicam et puram na- 
turam habeanr; fed ex iis, quae faepius eis accidunt, nomen 
et ftylum fortiantur? Quare, quando, vtriufque exempla pro- 
ferens, er teftimoniis rem conriimans, aliqua verba poctarum 
orationifque folurae fcriptorum , qui iis vli funt, inter fe com- 
paro, nemo comparationem eorutn er affiniratem, aur particu- 
lare eorum arrificium, repreliendat; fed a maiori parte lingu- 
los eorum , quos prolaturus fum, confideret, fibi perfuadens, 
quod ^tfi faepe ii\n fit limiiitudO; qubd ncin fethper; 

xxxviir. m jpotius palTiuo fene legendum i:»px>y«it^xvoi*svm. Sylbt 

n Vide DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1069 

)\.r{. Triq fxh h " avrtl^dg Kcuj <piXcce^xui8 y,cbj fiii 
To y,ofj,^o'j , «AAc* TO (TSfivov £7rn>!^ svbcrtjg d^fjtovtccg, 
Totoa^s X'^puy,7^' ovofJLcLCi x^rit&cL] (^iAsi fjLsydXoiq 
y.rif fjLay.ooa-vKKci^oiq , y.ajj ° Tctg sd^ctq avToov Sivouj tfXh- 
cici)g TTcivv (^s^rjKviccg , x^ovsov & d^ioXoyiov IfJUTFs^iXyi- 5 

t|/£< SlOPl^^SiB^CUf &CiTS^U 0,790 TOOV STSfim. T8T0 TO c:-)(r,fic(, 

TYig ci^fjioviug Troiia^iv a^ tmv (^cor/isvToov y^ctfMfjcciTCOv ttcc- 
^ci&scrsig , oTctv h ts Tr^oriyiifLSvri As^ig slg sv th-icov 
Kr,yyi , ycuj tj a-vvwTTTiicra, TccvTrj t^v d^XYiv dTTo Ti^rojv 
Tivog kctft^dvr^. P dvctyycdov yd^ 69< Xgoyov Tivd fjcscrov 16 
dfx(poiv d^ioKoyov d7i o/.ctfxl^dvsS^aj. ya] fif]^iig SiTTT 
3>T/ ds T^To 'i=riv ,^^ rj Trig dv Tig ysvoiTO x^oi/of, cg 
fjLSTaS-yj ovoficcTct d-rr' dkXriKajv ois^dvaJi xctTa Tug 
T(ov (^ovrisvToov avfL^oKdg'., ^stKvvTcuj yd^ vTroTSfJLHCiKUiy 
Kctf fJ.!T^tKCt)v icc fisa-a Toov (noovriSvT onv X^oyoe, sxspoov ttccp- 15 
SfJLpoKri yqccfXftdToov ^fjCi(poovci3v dvaTfKi^^idJcLj ^vvdfJLSvog. 

XXXVIII. Is poiTO efl: charadler aufteiae, vetuflae, i\ec Grauis 
ornarae , fed gratiis compcfitionis. Ncminibus vti gaudet <:ompofi- 
magnis et longis, vt firmiter admodum et late delinant, et *'*• 
lemporibus et fpatiis maioribus a fe mutuo diuidantur. huiuf- 
modi porro compofiiionem vocales fe inuicem fequentes effi- 
ciunt, cum ptior diclio in eam vocalem definit, a qua fequens 
incipit. Neceffe eli: enim tempus quoddam notabile mediuni 
inter vtramque, interferi. et nemo dicet: qnid hoc eft, auc 
quomodo aliquod erit fpatium, fi tranfponuntur verba, et a fe 
inuicem disiunguntur , ne vocalium concurfu elidantur ? 
Oftenditur enim a muficis et pcetis, tempus infer vocales du- 
as aliarum interpofitione ferniuocalium compleri poffe. Hoc 

non 

n Vide pag. 147. v. vlt. etc. ^tx iixr^csr.i; «l^cAoVa? aiffSijTo;; 

o In exemplari datiuo cafu %co/0(c cntqyoiJn-jx. Sylh. 
fcriptum tow? tafot*? /Sr/2vjKi//i3wi; : p Exemplar infinitiue liabet 
perperam. Pro TrKdniuc quo- a!/«vxaicy -):«<> ^'~'':*(: parum con- 
que omnino legendiim ibidem gruenrer. Idem p. 1070. v. 4. 
wAureuc fupra p. 148. v. 3. habet avT/fifo,c-(XHf, per «■: qnod 
vbi itidem aufterae compofi- cum regulae aduerfetnr, ma- 
lionis characierem defcribir, lui «>t/t»j?;7^^s{, vt fnpra p. 99. 
dicil : (t7r(;znv kv kf,>.y,?Mv xa /<«- \. pen. S^lb. 

q Tgm- I07O DIONYSII HALICARNASS. 

TifTO 6 ^y. uv eyfyvsTo , fxri a-iMivrjq tivc^ d^ioXoyy 
^isipyicryiq 'to, (^oov^svtcc txTr dkkrjKm. tt^ootov fjLSv ^fj 
tSto Tr/g d,^aovia.q TuvTfjg gq-W i^iMucc, cog e7r< to ttoAv. 
STSsov ^s , TOi^Tov dvcf/iOT^dg V.CU dvTi^rj^iyfjL^g kdfi- 

5 (^dvsiv Kcuj 9 T^a%t;T?7Ta? sv ToCig (rvfiTrkoaccig tcov cvo- 
fidToov , 67rt<Tv(piicrcig Triv dKor,v ^cvxv ^ |3isrAsTctf. kv- 
TccvSct 'kolKiv ri toov d.d^odvoov ts kouj rjfjLiCpoovodv ^ ypa.fl- 
fjcccTcov ovvcctJLig aiTia, , otcot av tcc AriyovTa toov rtya- 
fjLSvoov fJLo^iCov ri y^dfJt^fjLccTa, rolg rjyHfJLSvoig, oog firi^h.Tuiv 

10 sTrid^s^cfJLSvoov fjt,riTe (rvvaKsi(^i^ctj{ , finTS crvyx^^^^, 
Q^vcTiv sx>i' TToAv ya^ ofj to uvTiTVTrcv sv Tuig thtoov 
crvfcGoKalg yivsrcLj, coctts^ ys y.ajj sv avToig ovofMacnv, ot 
av S/C Tcov T^axuvovroov rriv (^oovriv y^afjLfjudroov ctj KaX^fLS- 
vojI avKKa^dUi crvvrsS-oocri. TcoWrig ^st ivog svrav^a ^si Tr,g 

non fir, nifi cura filentio quodam norabili vocaies a fe inuicera 
diuifae profeiunrur. Talis quidem hniufce compofirionis pri- 
ma eft plerumque propiietas. alia vero haec: lireras fcilicet 
reciprocare, et aiias reiicere, afperirarem in connexionibus 
verborum inducere, quae aures fedacas er quieras ofifendar. 
Hoc autem mutarum er femiuocalium vis poteitafque efficir; 
quando nimirum praecedenria membra in iifdem lireris defi- 
nunr, a quibus fequens comma incipit, nihil vr e fequentibus 
abfumi er ahforberi queat : magna enim in harum concurfu 
lira ei\ afperiras, quin et in ipfis verbis, quando fyllabae e 
duiis compofitae funt literis. Magna porrb liic opus eft in- duftr )a. q r?cix'^rifTx'] In ora Cod. ^o^xT^;. SyJb. In margine Cod. 

Bodl. '/«■. T?x%vr^Ta(;. Bodl. '/«■. fiv^irait. 

r ^op.iTCM [quod vulgatae s Vvo y?oifj.iJ.ura. fenfus po- 

exhibent pro (SbAeto)] plane ftulat «f/f^ara, itiitia, feu «f- 

corruprum e(t: ac licer expun- ktikx y^u[i\ia.T!i , inniidss lite- 

gatur, fenfui tamen nihil pror- rae. Sequens etiam membrum 

fus deceder: ^cuxoi:; 0o^x:i; mi- fic videcur legendum: uv fxii- 

nus hucquadrar. fupra(p. 143. 5iv rZ eTi^e^aiJt.Bvu fi^Ts cwuf^el' 

V.- 5.) dicit :- r^aXii'M<^ pi^M^^^^-i ^ia^o/.u ij-^ts evvtfjXitaSoii , (f,utiv 

5ro;.Aaxii ^JI if^TiTvzBii r«ii? ffi//*- f%e/. Sjlk. 

t In DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1071 
cIaMv rtvd ox^>lo-iv, kv£-yKctusvcuj Tccig cbLOXig AciS-cocriv 

Oyj TOlCCUTCtj G-V^vyiof , ^aA' 67r^cC>/S-}j Tl^ ii.VTCCiq yj^Q 

ccez^^ic^-rivrig kc^ ;^c:t^.'? <s&3''-^^i>?« ct^niiyu^., ct)g iv sU 
ooc-i ki'/oyicig , oci (^utriv sx?i iM^idiJ- T(^v a-irdccc.&jv pyj- ^ 
ficiTCf)V ciu-Pieov u^a,g jJvoi Kcf] /^di^Tog .i^Jc^s, ToarHTOv 
fioviv siyrelv, 

A'S-'. 'Ev (ihv 6^^ Tolg sKuyjTpiq rs ^oj c-or/ji^J^ecre 
fxo^iaq jrjg Ks^Siog Tii.uTc-1 xo:ficcK7f!^t:ccc Tfjs w^^jOTijg sq-iv 
d^lj.oviccg' sv ^ST6lgKctkiifM&voiqK,c^X.Oigy a, cjvriB^sraJi iq 

flSV €K T<^1/ CVOflcCTm j (TViJLTl-kTj^ol ^i Tcig TTSl^lO^iig , S 

y.ovov TxvTcc , 'czkkd k-jji t6 Tng j^vS-fiHg T8g KocTccfzs- 
'i^^ijccg civTcCy (j.t^ Tcc7rs,rig', fjcy/as /jucckS-ccK^g ^ fjifjo 
dysvBig SivdJ^ , vy^jkng' ^s_k<<H dvo^ct^^sig koJj fJLsyako- 
'n'^s'zs'tg. ^ yd^ ^^ CPccvkov t< Tr^clyfjCcc jivS-fj,og sv i^ 
koyoig , ^vl Tr^o^jfrKng Tivog fjLoH^ccv 'sxov 8k dvccy- 
Kcciccg' aAA' si ^si TdkriSsg , oog Sfj,f] ^o^cc , si- 
Trfiv , ujidvrcav Kv^icdTccTov tcov yorjrsvsiv ^WcciLSvodv, 

duftrJ.a, ne quem malurn fonum, ar.t inuenuftarem, aut aliani 
qnandam nnileltiam, aunbus illae vocalium colIKiojies clancu- 
!o pari,int; ft:d virJenclum, vt lanugine quadam molli et fpcn- 
te iacpente venuftate condianrur. Hoc enim folum quafi 
fpecimcn dixifTi? fufficit, nuHum infigne verbum effe poffe, 
quoJ eJef;;intia et debita venuftate careat. 

X1...\IX. Haec itaque funt , q-.iae in minimis ditlionis 
partibiis, iifque, quae in literis conliitunr, primum compoli- 
tionis genus oltendunt. In iis vero, quae cola et incifa dicun- 
tur , quae e verbis pluribus componunrur , periodos autem 
complent, non liaec modo, quae dixi; fed et numeri, qui illa 
demetiuntur, necluimiles, fracli, molles, aut ignobiles effe 
debent, fed fublimes, viriles et fplendidi. non enim in ora- 
tione numerus parui momenti res eft, aut inflar additamenti 
alicuius non neceffarii : fed li veritas, mea quidem fenfentia» 
dicenda eft, nihil adeo ex iis, quae auditores mouent et du- 

cunt, 

: In ora Cod Bodl. KccHoipuvsi} et mox ee\i5E7i. 

DIO«[.HAL,VOL. VI. Z « Ma- 1072 DIONYSII HALICARNASS. 

Xf}\eiv taq dMa.q. 'ir^oq Ss roiq fvS^fMOig Kouj to TXC 
irxrifjLciricrfjLiii tuv Bvvoim y$vvaiiig sJvoui kojj d^iodfJLa.ri- 
x^c , y fj,QVov T«c x-aroi rdq voyjcreiq , " dKkd }cctj icar' 
avriiv rrjv \6^iv crvvicrafjLSvyg. e^a^iBfji.siS'a\ ^s vvv, o<Tct 

g ysvfj o^x^yjfAarKTfjLoov s^t , roov n icarctivofMaa-fxivcov actj^ 
rm dy.arovofid7Ci)V , koj ritriv avrm r} rotavrtj fidKi<Tcc 
vs(pvKSv d^fzovia %a<'^?/i/, 8k sx^ Kat^ov kirsi rfjq <t^- 
fiovlaq ravrrjq oIksiov sti kclj ro rdg Trs^io^ag avra^y^g 
nvag slvdu\ >idf dcpskslg , Kcuj fjLrjrs (rvva^7ra<^8(rag sav- 

to rccig rov vyv , fjLrirs crvfifjLsr^iifisvag rui irvsvfJLart r5 Ks- 

yovrog , fJLYjoB yi 'Tra^aTrX^^oofiacrt roov ovofjLdroov H'A 

^dvayy.aioig , cog TTfiog rrjv vTTOKSifxevrjv ^tdvotav , %^<w- 

fjbivag , fLvi^' sk Ssar^iK^g rivag kclj yActCpv^»? Kara- 

Ki^ydcrag pv&fjLyg. Kct&oAii H y ^^' d(r7rd^sraj\ ro ifi- 

15 TTS^io^ov rj^s ri <rvvSs<rtg a)g rd iroKKd' dTToti^rcog osTroog 
KoJl d(ps\oog, KOjj rd TrKsioo KOfJLfjLanKoog KarscrKSvdS^dui /3«- 
AsrcLj, Tra^d^SiyfJLa 'TroiHfJLSvrj rtjv dKardcTKSVov (pvcrtv. sl 
^s iror dKo\8&ri(rstsv " roHg dvsvTriro&sfjLSvoig KooKotg, if 

cunt, aures demulcet. Praeter numerum etiam requiritur, 
vt figurae fententiarum praeftantes fint et egregiae, nec modo 
fententiarum, fed etiam verborum. Sed hic locus non poftu- 
lat, vtenumerem, quot fint hgurarum, tum earum, quae in 
verbis confiftunt, tum earum, quae in fenrentiis, genera, et 
quibus in hac potiflimum compofirione opus fit; cuni huic fit 
proprium, vt ambitus periodici non fint afFeftati , fed fimpli- 
ces, fecumque animum non rapiant et vi rrahant, nec ad fpi- 
ritum dicentis menfurati fint, nec fuperuacanea verborum et 
ad ipfam fententiam non necelTaria complementa habeant, 
nec in theatrales quofdam muilefque numeros definant. la 
fumma nihil periodicum et latum amat haec compofitio; at 
iimpliciter quodammodo et non afie£tate, et potius per bre- 
uia commata et fuccincta incifa dici amat, fimpliciratem ipfam 
imitans. Si vero interdum membra elaborata adhibuerit, vel 

perio- 

« Malim repetito articulo, x Si legas toT( ixireTviSfviii- 
«M« y^' T«« x«t' awr. 6>/^. v«<e kw>«»s, aliquatenus confta- " 

bit DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 107} 
vs^ioSoig , T! (^xcrseriv evovS-fiotg, to crvfzQocv sk rrig av- 

lOf^CCTii TVXfli , 8H, dnCO&iiTCtl. KOLj TCCVTCC ^' hl T^f 

d^X'^^'^^ ^*^ ccvTtj^oig d^fioviag i<7i %<at^a;cT;;^<;ia' to 
firiTS (Tvv^ scTfMoig %^jj'o9"ctf TToWolg , fjL^T ctoS-^oig <tvvs- 
yicnv , ctAA' 'i<Tiv ots Kctf tuiv dvctyKaiodv sAdTTOcrr to 5 
fjLtj xpovi^siv stt) tcov ccvTCiiv TTTOocrgCiOV Tov Aoycv , dwd 
S-afJiivd y fiSTcc7rSfji.7rgiv' ^ to Ttjg d.KoXaSkag toov 'tt^os^- 
f vf^^^^ciTaji/ vTTS^OTrTiKOdg exsiv t?;i/ Cp^dcriv , firj^e Ka- 
TdXkriKov To TTS^iTTOog Kctj ioioog kcu fj,^ KaTa ti^v vtto- 
Xrj^iv , }j ^akrjcriv Tm iroWoov crv^svyvvcB^aj Ta fjiopia. jq 
KctJi Tra^aSsiyfjLaTa ^' avT^g TroitjToov fjusv Koui fjLsKoiroim 
rj T A<V%uAi^ \s^ig oXiyH ^sHv Trdcra, kojj ri n.ivSd^8' %&;^<f 
« oTi fLSTa Ziaf^Sivsia, koj^ siTiva THTOig cfioia' ^ Kav TbToig 

peiiodos, vel finem habeat numerofum, quod foite cafu accl- 
derit, non ideo reiicietur. Quin er haec antiquam et aufte- 
ram compolitionem indicanr, raris fcilicet vti copuiis, nec ar- 
ticuiis coutinuis, fed interdum eriam paucioribus, quam dece- 
ar; frequencer murare cafus, non femper conrinuare cum pri- 
oribus fententias , correfpondentiam ipfam et connexionem 
frangere, eminenter er proprio quodam modo, non vulgari 
hominibufque noro, membra copulare. Saris magnam exem . '■''"''^* 
plorum copiam (e poctis et lyricis) Aefcbylus, qui hoc paene p,nda- 
omnia ftylo compofLiit , et Pindarus dabunt, demtis folis Par ms gra. 
iheniis, et (i qua funt hislimilia: atque hifce inelt excellen- *" ^*'"- 

tia 

bit fententia. rolii fnroi TtfiSSi n«?5fvwv ivfy^&^pero. De his 

Ktmhoii; vereor ne nimis lon- Scholiajles Ariftopbanis m Aui- 

ge petirum (ir. Sylb. lus. nxpSeveiu H, « ai Ua^^hoi 

y Omnino legendum vide- y/jov. De quibus (inquir "Ntin- 

tur //ircT/Treiv, id eit, (itTu^uK- nefius ) non memini me piura 

A«<v, ntutari cnftis. Sylb. legiffe. Sed quoniam fub 

z In ora Cod. Bodl. t« t^; idem genus, atque ra 5«4)v>,(Pa- 

etc. p«x«, caduiit, non niagnopere 

a Senfus videtur requirere: laborandum, quando rm o«- 

tri m '■« na?9fve(«, nifi Par- q,w,<^o(;iKiuv tam accurata aftera- 

thcnia, Jeu yirginalia. Sylb. tur a Proc/o explicatio. 

Tx ii KtyoiJ.ij» Uu^^ivicc (^\x\<\\i[x. b Legendum videtur xav/ 

Proclut in Cbreftom.) x^s^h tbto(c 5* tuy. S^lb. 

Z 2 € Pro 1074 DIONYSII HALICARNASS. 

ivysvstd KOj <rs^\ioT;t\<; d^fjLovicc^ xov ci^xcCicv (pvXd-vxiiCcL 
%1vov. (Tvyy^a^^sm ^s KctfJi^iT^oxctxoq xg kcjuj fxdkiTcc 
X60V a,Kkm %c(.xqo^S)v 'txs^i xccvxrjv xriv i^ictv ®mv^i^ri^. 
gi ^i x&) ^okeI fJLoL^xv^iodv 'ixi ^slv x^ Aoycf) _, ira^sk^odv 

5 T«? Troifjxcig y sk xrjg &ii/iv^i^ii Ks^sodq xavxr s>T«t8 
^6 t5 -TToAsuii fjLjJKog xs fAsyo, 'K^^^yj , 'n-aS-vfJ>ctxct rs 
^ ^vvs\^rj ysvscB^cLj ("^ h ctvxi^') x^ EKAci^i (wfiAA«,') 
oicL ^x '^xs^cL sv tcrod Xi^o^^f). 8x1 yci^ Troksiq xccrcLi^» 
\t](pS-sicrctf ^yifi.ooSricrcLV ^ au{ fjLSv vtso Qci^2-:i^oov , ciu[ ^S 

10 o-cpoJi' ccvxoov dvxfiroKsfjL^vxc^v' eia") as a) kcui oi/.^xo^a.g 
fjLsxs^^c-Aov dKicniOfjLgvaj' kjs (puya), roc-cciSs dvBpc^irm, 
Kd] (povog , fih kccx clvxcv xov TxoKefJLov , o Ss ^tct 
r-3 ■rciCicc^^siv. rcc rs tt^^ots^ov dtLorj fih KsycfjLevet, 
t^yji os c-irciyiooxs^QV {^Si^cciyfjcsva, , «x d-Tnq-a KarS' 

j'7<r>i, cii7rz&!-y x£ Txip, oi stt) TrKsi^ov dfjt.a fis^og yti^ 
Kc), l(r%v(^oxaxoi ci «st/rs* iTrftr^oy r,k(ii. r sKKsi^nq 

^efitkr tla et gratiitas compofitionss antiqwim fqnaiorem feruans. Ex 

r.h fe- hiOb>icis ar.tem caeteros ionge anteceltuit, et in hoc genere 

^iuiores; pj.ini;2pem locum tenuit T-hucydides. S\ igitur reftimoniis 

Tbaey- opuc efi*e vifam fuent, omiffis poctis, ex Thucydidis diolions 

tiuks. haec deccrpam: ,jKuius belii iongitudo In immenfum procef^ 

fit , er Riagnas in vniuerfam Graeciwim cnlamitates iimexit, 

qmler; eo<Iem foari-o tcmporis non coniigerunc. N?.ni neque 

^ot vir3s eKpugnarae vaflataenue funt, vel barbaroji-um impe- 

tUj vci domeD.icis contentlonibus, (faatetiamj quae incolas 

c^.ptie BTacaucrmit) neque tot exitia , totue nsces audiuit 

^ujii^uam, vel beili, vel r.^ditionum caufa. Atque fuperiora 

iila, quae auditione quldem pevcipiuntur, re autem ipfa ra* 

i-in!Tr>e conrumantur, fidem tamen acceperunt: qualia nanaa- 

tur de terrae motibus, qui in hoe beilo picrif(juc_crbis parti- 

bus 

c Pro .^Mvl|2»j in Tbuc^-d. [p. funt ex eifdem editionibus: 

13. Ed. Oxon.) legiiur '^w^-jf- ei viclliim ab eifdeni abcitfeq. 

xBm irideraque fupra p. 860. inclufura ^oaa<£, Mox v. 9. 

V. 7. Sylb.^ exemplar noiirura habet Aet- 

<?-•■£<>««{ : miiius congrueiiter. 
d Inclufaj sv «wV^lj^audita 5)7*-. 

# lii DE ADMIK. VI DICENDI IN DEMOSTII. 1075 

cuj TTVH.vore^cu, -Traoa, 7« eK rS n^h x^ov^ (x,v?!iio\'EVO' 
fASva ^vv£^-/t(Tct)>^ avxy^oi r fV*^ ttcs^' o7g fjjey.cii\oi' x<xf 
otf' avToov KGj Kifxoi^ « y-^f^^X k^t^ct Kctf '/] ^Ka^r^ctara. 
Koj fii^cg T< (^S-Si^aerct , v Xotfim^rig voa^oc.i^ fj <:si> i'^ 
w^iWT)? T^v cl^fjCQVteuv ri y&vi/C)} koj ccv^ii^a koji fisyaKo- ^ 

T« TOV %/3i|<:tK,T^^(?, 

|tA'. 'H d5 fASTcl T.ciV7};v ^ yKaOv^-a Kci\ Ss-ar.^ia^^ 

XCUi TQ KOfA^V a.l^nfJUSVyi 'TTOQ tS ffSf/.VH, rOia^T}'/- CfO" 

fLci-vm aie\ (^hKszclj KcifiQdvstv ra KsiCrar^^z Kcij wccAa- 10 
iLmaxa, r^v sv^pmiav ^fjeoofisvff kouj rt^v S sfifj^br.Siciv, 
s^ avrm ie ro ^iv' sTrsLra s^% (t>g srvx.ev d^ioH rauTX 
riS-svoj^ , 8^* d-Trs^ta-KST^rtJog (TvvaPfjLOTrsiv Scirsoc& roiC 
srs^oig , dKKa ^ ^iaK^ivi^a-a rd Trola roig Tvoioig T^a^fZ^ 

bus exftiterunt : quae de folis defectionihus crebrioribus, 
quam vnquatn antea: quae de ficcitatibus, vnde famss ingcns, 
ex fame vero peftilentia exorta, quae non mediocribus mali» 
ciuitatem affiixit". Taiis itaque eft in ftylo compoiitio ilia 
prima , naturalis , aufte^a , elata , antiquum prae ie ferens 
decorum. 

XL. Alia vero, quae mollis et tliestralis eft,' et magis or- ('^ompo/i- 
natujn, qnsm graaitatem, cjuaerit, huiufmodi. Verba vbique "". "" 
lenta et mollia feclatur, fuaui ftudet fono et numeroiitati , et, „uacfitt 
quae binc oritur, venuftati; deinde non lemerario haec ordi- tt quae 
ne colLocat, nec inconfiderate alia aliis ai)neclit, fimuique<:on- txig&^. 
globati fed difcernens, quae quibus annonendo Ycnuftior ef- 

fici 

e la valg. editt. et fiipra mulem, veriiis fortafle itiis- 

p. 861. v. 3. legitur : >si »> «% Ai<«y: vt infra dicetur pienins 

^(t/?flj ^A(Jy. Sylb. ad p. 192. et p. 193. [iuxta 

f Vide pair. 149. V. 10. eandem Edit. ] de tMiJ-iMi» 

g In exemplari contrarlo vero vife p. 56. v. i. Sylb. 

fenfu fcriptum itniiKnxv. ego 

ffifziAe(avrepofui,exp.i96.v.i3. h Exemplar habet ZiaKqivMea 

et ex meciio pas;. 194. [iuxta tx ttoIk.tou, aTsoioii;, v/5t/' Tra^uTi' 

Ed. Sjill>.2 fed, ue quid dilfi- 3eftii/>>, (-ca^r. perperam. Sylb. 

X z > In- 1076 DIONYSII HALICARNASS. 

tiBsfjbsvcc fiii(riKoorcir8^ Trotslv ^mrjcnraui t«c ^%«C' Ka| 
(rx.o'rF8(rcc ^ Kccrd ttoIov (rxvjfict Kri(p^svrci xa^*5~€^cfc? 
dTronKicrst rcL<; cru^yytct?, irctic, (rvvct^fxorrsiv skutcc 
'Kfipcii;au\ y iroKKnv crOo^^cc TroiHfJiSvv (^^ovri^ct t5 (Tvvs- 

5 ^scB^a^ no^ (rvvsiXri<p&otji, koui w^ocnvsrsi^ dTTcivraiv ctvroov 
ehcLj rdg cieju,ovia.g. aajj otd t«to Osvysi fjuh dird^Tt^ 
(TTtiiori rdg rS)v (pmrjsvTMV (TVft^oKdq , ci)q r)^v Ksiorrira, 
Kot) Ttiv svSTTsicLv dtcKTTrc^cra^' (pivyst ds, ocrrj ^vvocfnq 
avr^ , roov tjfiid^.vvciiv rs KaJj d(pcovct)v y^afifji>drct)v rdg 

lo crv^vytctg , otrcfjf r^a,%vvs(rt r8Q r\X^^ > '^'*f rcc^drrsiv 
ovvctJrcui raq dKodg. s-nsiori ya^ j^y. sv^sxsrou^ irdcrav 
(r^fLatvaaav crcofjba (' j;) Tr^dyfjLa Ks^tv e^ sv^pcovouv 
(rvy>islS'o(jf , rdq avraq koi^ KaKuig sv§sx^rctj{. o ^ri ^i- 
^ooartv rj (^vcriq , t5to Trst^drouj KafjiQdvsiv rdtg av^v- 

15 ytaiq amcCtq , koui 'Trotslv )jSi8g kcjuj fji,aKaKoors^aq Ks^stq 
vjrofjLSvst , "TT^oq rov vTroKStftsvov y^v iir dvayKatag , ar 
tcrcog x^ricrifiaq , hscrfLk Ji rtvoq , r\ KoKKrjq, rd^iv rcCiq 

fici fonus queat, perfpicienfque, quo porifnmum fchemate co- 
pulae grariores recidantur, tali fingula larione componere co- 
naiur; multum foiicita , tum vt lingula inrer fe bene cohaere- 
ani et apte connectanrur, tum etiam vt citatae fluidaeque lint 
omnes fenteniiae. Ideoque omni ratione vocalium concurfus 
euitat, aequabiiitacem vero et fluidam conftructionem quae- 
rit; et pro virili etiam cauer, ne mutae et femiuocales inter 
dice?idum concuriant, quae fonum exafperant, et auditorura 
aures pevturbant. Ciun enim vix eft, vt omnis dictio , vel 
perfonam, vel rem, {igniticans, e literis bene fonantibus com- 
ponarur; hinc nec fievi poteft, vt aures eodem eriam modo 
afficiantur. Quod nimirum naturale et (implex eft, hoc in 
connexionibus ilhs adhibet, verbaque venuftiora et blandiora 
reddere conarur, ad ipfam ramen fentenriam nec neceflaria, 
nec fortaffe etiam conducibilia, fedtantum, vt praeeedentia 

cum 

I Tnclufa ^ in exemplari eft detur : 1% tvi^mm (ivyKtTtSott^^ 
omiffa. tu haec conlei cum p. KiH rdt afx«c ^x hiioiui ( vel 
112. V. g. Mox iegendum vi- ^^iuii^iictTi^tt^m hoixtron.Sylb. 

k In PE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1077 

gr^o uvroov koj fMtxci ravruq Mifisvaiq ovofMctcricLi^ ttcL' 
^i^ofiivccg' ivci fjuri (rvvccTrrofMtvcii Tr^og cikKriAag c^ y.oi- 
raKriyii(raj{ ts tig r^cLXv y^oifJLficc , xa] olj rrjv ei^x^^ 
aito rtvog roiHra KafJL^dvacraui , CTraooviorfi^g rcov riX^^ 
'KOMori Kaj^ dvrnvTTiag , t^ ol Tra^ifiTTiTrr^crri Ki^si 5 
ir^QdavaTravofLtvaj^ , fjLa\a>c8g cpau'*o9"ct/ 'woiuxTi riq 
VX^^ ^*i o^vvsxiig' ro ya^ "oKov gg-^i' avr^rig ^iXrifia, jca^ 
fl TroKkn TT^ayfJLarsia, tts^) ro (Tvtnra^rivaui rs )t<xf cvv- 
v^pdv&cLf Trdvra rd fLo^ia rrig TTS^io^H , fiidg As^soog 
d^TTorsKHvra (^avraciav koj sri ^' 'K^og rHra> irs^) ro i* 
'Trdffav Sivojj rtjv Ki^iv , oicrTrs^ kv rcCig fJLycriitaHg (rvfJL- 
(pmiaig , rjosHav kojj Aiyv^dv. rirm oe ro fih clj rcov 
d^fJLoviuiv d>c^i^siaji Troi^cri , ro os oj rcov ir^ayfjLdrm 
^vvdfJLSig oiKSiiJog lyjjvrcov ire^og aWriKa rcCig Kard T»g 
vofjLng cvfiTTa^siatg' vts^ odv krs^ag ZTTirrifJLrig &sao- 15 
^ia. sTnr^oxcLKog otj rig yivsrouf Ka\ Kara(ps^^g ^ 
pva^ig T^c Ks^scog , coo^tts^ x.ard TT^avSg (ps^ofjLSva %«- 
^iH (TcofjLara, fii^osvog ^ avrfjg dvax^^ovrog' aajf ^tap^si 

cum fequentibus veluti vinculo quodam conneiSlantur et co- 
haereant; ne fcilicet fibi mutuo iint iuncta, et dictio piior m 
afperam quandam literam definens, et feqaens a fimili inci- 
piens, fonum deprauatum et durum reddant: fed interpofito 
aliquo verbo emoliitae efficiant, vt fonus lenis et continuatus 
videatur. Hoc vnum feclatur haec compofitio, et eo fpe£lat, 
vt omnia membra periodique conftipentur, et inter fe quo- 
dammodo contexta fint, vt nonnifi vnica diftio et colligata ap- 
pareant: quinetiam vt omnia, quemadmodum in muiicis fym- 
phoniis, verba fint venufta et fuauia. Hoc quidem accurata 
et congrua compofitio efficit, illud autem res ipfae fe mutuo 
apte fecjuentes, et debite colligatae : quod alterius fcientiae 
cominentatio e(l. Incitatus autem et citus didionis fieri po- 
teft fluxus, in(tar corporum in aperto et libero campo, nemine 

Z 4 impe- 

k In exemplari efl t^ o? ra- / Legendum videtur auT$7i 
TO : et V. 13. Tww istiovmuv : mi- avTiK^vovTog. Sylb. 
nus congruenter. Sylb. 

tn *Eri Io;S DIONYSII HALICARNASS. 

^ia. Tfj^ d\iQyiq ri^sijog TrodQ Hotj dcTraTcog , iihh nTtovyl^ 
•xct ai (liOYjq Kcti 6^ydv8 f/>H(TCt}^&\fra x^idfMaza, HOjf ji&B\ia» 
^ 6Ti Trig (TvvSirecog ra.ur?ic gg-) zcs^ ra >iCi>Ka " dsiva, 
TroiYiaacriv efi^Ps^ij , fAcckaKO<pmci koj Kiia , 5roA?; ro 
5 ^iooTikov IxoyTct, HCtrdi Tiva. <pt^.oT^6i ^vfri}i,tjv cvt^sv- 
yvvasvet, d\A.i\oig , e,^ m -^ tfs^icooi^ (rvvi<r^>isv, -^h 
ya^ s^ot) Trs^ioiii ^'jvTiS-yirtv hu t«v pvS^fAm. " sig-cci' is 

XafjLi^cc'JStv , ciKkcl ith xaoisq-jtTiig^ soyJfiv^ct^^r^if Oat'* 
io vovTcLJj Kccj shyQafAfJ^oi J<^t5to , y,cfA ag s^^ia^ elsrOciA.^ 
rs\svT!k)<7r riuv -di (pyjifj.dTc^v ^wnn rcc. •,U'.j^TiK(arcirc& 
rm o;^A'Wv* naXhoo^i^^sTHU!; yc',^ acif rs^Sy^ks rHToig, a.^ 
ctx^i rs /w;) AV7i-y,fTaj{ rdg- ilaci^? Tr^oQatv/!* \6>g Meriv 
(fj, 7£ 'jf^3tPie'(i:j'eig xoj •Trx^ofAGiuxrsi^ koj\- -^dvrt^dcsiq, 
TL^ 'dc^ rci'Wct-^-c<i>vor:ic(.(rf.iii'oi j, rd r 'dvnr^iOQVTa , y..c/jj 
^d- swc&vsi-^fiii^fjSiSvci , y.cj dkKit^ ira-KKdt, ■ . rofcturd 

' . ' \. ■ ■ - ' ' ■ ■•■,'-- '^'' 

jmpsdjenis, aut remorai!re,.c«ire!uii\mj ac concinne du!ci- 

ter^.ae i,:er aures fir.eve, vri peVo.-ntum et organa ipfi niutici 

pv.Uus er vejfns. Ouin erir.a: hiiius ciompoiitionis eil, vt 

jnernbra fint vevfibcs timili;i, nioiVik, asqcabiiiiter fluenria, ma- 

|:,tViniq'-G elegnntirim prac fci fdrranr. et jnibr fe quaii nafnra- 

jis cuinrdam ^snicitiae viiicnfo coniunda !inr ea , e qmbus pe- 

riodiis ccmpoiii.; e.lh 'Periodi autem quns adhibet, cum noii 

fublinjes numeio.Sj fcd ventjftns, feiriefur, kiiic fijblimes et 

bene conipefir.-;e vidcntur, et suro deJinuji?. Ad haec fche- 

jnata, quae populum maxinjo moueant, inuefiigar; ornarur 

enim his , iliaqut^ earenus adhihet . ne aodiroribus molefla 

linr; qualia funr coi-':pana et fimilirer definenria, er oppolita, 

et paronomafiaCj couuervJoneSj repetitionesj et aiia multa. 

Haec 

m "eti Se riig in iniiraine o Vel u!}!u/ij,aTinai; legen- 

Cod. Bodl. dum , vel porius poii: ^ctt*^iivetv 

« Si pro conupro ^i.m le- addenduir! ft/S/xH?. Seq. v. ia 

gamus f7;«i, faris bene confla- ocemplnri fcriprum svKoft/<po/, 

bir fenrcntia. Sylb. \n ora errore amhigiio. Sylb. 

Cod. Bodl. Forfan xotHv deii- * Defunt hic aliquot verba, 

deratur; aut tale quidpiam. ab interprete (vt puto) omif- 

fa, DE ADMIil. VI DICENDI !N DEMOSTH. 1079 

7tvcc fioi Kau\ xavryjq sJvr/jf (pccIvSTOj %<?i^c4XT^»<5-iH<» xj;; 
a^fioviag. 7raPXdBiyf/><zjc(,o'avTfj^7roiSf.ic^^, woiijTm 
fisv 'Ha-iooov T« »ct/ ^octtOoj xctf ' Ava-/i^4cv7Ci,' tSv dl 
VB<^^ ?v2^Hi x&'^"^!^^^^^ 'IiroK-^dr)jv ts tov 'Ac-^iyriicv, 
xojj r^t; sxsivfs} -TtX^S-idc-avruS' ^^nvrcju, fiiv »v vocrs^ov 5 
i^i^ff A<?^*(? Tivlg, kv ccls rcvoXov xci;oaK,rti^ci civry r>jg Ae- 
^SM^ v7Ciy ^ci(^ov'- s^ m kc^ rd ■ttsi^) njv (Tvv^s(tiv , sl 
ToiciVTci s^iv , ojd A?yo(j>ev vf^slgj a yctKs^Kc^g av nq 
'iOoi. ivu ^fi f/^f] 'doPoafMv oiaoxciv rdg diioKiiS-ictg , th^ 
civciytvo^^y^ovrag sm rd,- h c6^%a7? pri^evroc Tra^adsi' 10 
yixurcc '/iskivoyreg dvccir^G^^Siv-f J.cifjj(^ecvscj:jj ■/li.dvtav&a 
h: rm "/rav^yvi^iVMV ci-JrS koycSv kt^ig y 7ro\}S;v oic^^r.i. 
Qp,v ircf.ps-^^iioii rolr dvccyvoicrofiivoiq , iv 5? «'icl-Sj^v^ra/ 
'td 7rpctyjT£vrcj.'^^yiVcLioig ws^; rr,v &v z,aKcLf&ivi.vmJ^(Z' 
yjw. i-rt 6'e'ii^.s' j/ETrg^J»? yd^ ^x oioi rr^-tTav 1$ 
^;;-':-? dM(porsoag au.a. TrcrPard^aS^cuj rdg ^vvdyjSig, 
^u^,u?.cc2ivTsg airavxa, P Toy oy^?^ov ^ sk rf^g Tro^jcog 

JI.1-2C .yoi-ro Cid hajic cjinpofitionem vifa mlhi fant pe.-r:nc:e. 
Exenipla huius pioiera;'!, poetarum quidem, Hefiodi e: Sap- 
v-lius ct Anaciccntis; oiaiorum vero et eorum, ou: pedeihi 
«rnri ?ne vli fniUj Ifocrr.ris Athei-ieniis, et aliorum, qui proxi- 
sne ad eum acceilerv.nt. Pcf»i iam autea orationes quafdam, 
in quihus totum eius dicendi frjum defcripfi, iii quibus et 
compofiiionem, vtxum taiis, qaalem nos dicimus , fit, facile 
cjuis perfpiciat. ne Eutem a propofito dericciere videar , et 
Ci.eptum orr.ir.em intmuptipcve, lec^orern ad praepofita exem- .. 
j)la rcoerci ir.beo , hic aurem did^ioiiem e Panegyrica eius, //^ ^,^,,, 
quod noii admodum nd iruc!;;;>endum lectori dithcilis futura poftiv- 
efi;, in ;ju:i res .Aitht^niSJilv.jm J.n Salamine hello nauali geltas ««•'« " 
commemoiat, excutiam. iia porro incipit: „Cum enim Heri "l'^'" 
non pofiTei, vt conrra vtvafqiio ccpiis fimul exercitum innrue-"^y;\ 
lenti afiiirata omni '.^ppidan.?: multitudine, in vicinam infu- 

lam 

fa, quod ex Graecis fenfum articulo legitur tov o%,'.ov tov 

nullum exfculpere potuerit. i* t?; tto/. et mox: fv /.jf c« n^? 05 

p In Ifocratis editione cxari^ixv tv,v $v;/oiiitv , «//« ^vj 

TVoljiana p. 37. cum dupiici jj-foc «/.t^/oTifaj «>«« ntjii-.njemi. 

Z 5 SjW, ocr.i- 

coin' niicm 

ItMS loso DIONYSII HALICARNASS. 

e.ig -VYiv sxo^svrjv v^ria-ov s^STvXsvcrav , iv iv fie^si 'Tt^oq 
s-A.xri^ctv ovvctfiiv, Kct^ firj TTooq ctfZ^poTS^ag aftcCj Kiv^u- 
V6vck)(Ti. KctiTOt TT^g ctv SKSivav ctv^^i^ oi[xsi'J8g, vj fiaKKov 
(piKsXKyjvsq ovrsg STn^sixS-slsv, oirivsq 1 STAri(ruv STn^tlv, 

5 ooTs fjbri toIq TrokKolq aiTiot ysvsS-Oji rrjq ^nKsiaq, s^^firiv 
fJLSv 1" (t>}v) irokiv yiyvofisvrjv ,Triv ^s Xf^^^oLv 'jrQ^^afJLSvnv, 
U^a ds crvKc^fjLsva, «a) vscog ^ sf.>,7rifjL'7r^afJi,sv8g, aTravTce, 
ds Tov TToKsfMov TTS^) ^ T??i' ) TraT^ioa T^V avTcov ysvofMt- 
vov*^ yca^ fjirj^s TavT ^ oc7rsx£^r}(rsv avToig , dKKci Tr^og 

10 ^iazo<riag }iouj X^A/ctf r^i^sig fjLovot ^tavav^axiiv «» 
SfjLsKKricrav , 8 fJLrjv slciS-i^crciv (ys.y >caTai(rxvvS'SVTsg 
(t6 j ya^ risKoTrovvricriOi Trjv d^srijv avToov, Kctf voftitravTsg, 
Tri^o^ laCpS-a^svToov fjcsv raiv rjfjcsTSPCov , ii^' avTo) arcoSrjcrS' 
S^ouj, x.aTo^S-QocroivTCt)v o , sig aTifxiav rag avTcov 'TroKsig »ct- 

15 Ta7r,(rstv,r]vayicd&ric-av fiSTa<rx^^^"roi>v itiv^vvoijv, iic^T^g 

lam tiaieceiunt, vt per vices cnm alteiis copiis, et non fimul 
contra ambos exercitus, Martis aleam experirentur. Enim- 
uero viri praeftantiores illis, aut Graecorum amanriores, often- 
di qui pofnnt: qui, ne feruitutis caufa Graecis eflent, et vr- 
bem defolatam, et agros vaftatos, et facra direpta, et templa 
inuenfa, vniuerfi denique belli molem in patriam fuam con- 
«erfam intueri non recufarunf ? Ac ne his quidem contenti 
contra naues mille et ducentas foli pugnare aggreffi, non ta- 
men etiam fiti fuerunt. Peloponnenfes enim eorum virtute 
pudore aife£li, et, fi noftri periiflent, ne fe quidem fore in- 
columes: fin viciffent, fuas vrbes in ignominia fore cogitan- 
tes, adire periculorum focietatem funt coafti. Ac tumultus, 

qui 

53»//^'. [Vulgatae dant f/ ev ,wl- omiffo altero (j.: et mox: irt?l 

^ei yj^ fjLvi Tqoi Bic&Tf^x Ktv^uvev- TruT^Llx T>fv uvTm yr/o\ifjO'j: et 

*>T/, rebquis omifiis.] rurfum «Je pro \ivili. Sylb. 

q Eadem pro sTK*i<t«v habet / In exemplari eft aevex?*!' 

£Tohiy.*i<^»v : et mox /^omoHi pro <r«.) : parum congruenter. Verf. 

TToAAof^c. Sylb. 10. prOciJxe/^iAA»j(r«vi/ocr.editt. 

r Inclufus artlculus t>)v ad- habent IroA/Ltijo-av. V. ir. et 12. 

ditus ex eadem. Sylb. i n clufa ytetTg abfuntabeadem 

s In eadem fcriptum f^T/zrf , edit. Sylb. 

u Ea- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. loSl 

fih &o^vi2ii? ly^ sv rco Tt^a.yiictxi " yiyvofjL&vaq, x,a^ rdg 
xpccvyoiq KoJj Tflcc Tra^etKeKsvcrtig , k Koiva ttccvtcov sti 
rm va.vfjLci.x^vTCt)V, iSH. ol^' , o ti ofi Kiyovra. tiictr^if^eiv 
ct ^' 6?iv i^ict Kcu\ T^c riys^ovictg cc^ia,, kclj ToHq Tr^oei- 
^rifiivoiq ofioAoyiifieva, , tclvto, ^' ifMov e^yov eTh siTvtiv. 5 
* TodTov ya^ T} 'TToKiq rifia>v heC^e^sv , ots fjv ctKe^ciiog, 
uq-6 oivccTaTog ysvofisvrj, 'Kkstaq fjtsv (rvvsQcc\eTo T^nj^siQ 
elg Tov Kiv^vvov tov vttso Ttjg 'EA\ci^og , tj (rvf/,7ravTsg ol 
y ( vayjU-ax^cratvTf?. iiSsig ^s Tr^og rjfiag ^TOog exsi ov<r- 
fjLsv(ii>q , o^tg iix- oiv 'ofjuoXoyri(rsie , ^id fuv Ttjv ) vav- lo 
fiaxia.v rifiag tco TroXsfLCd K^aTij^rouj , ^ TavTrjg ds tw 
'TToAiv airiav yeysvriS^cfj^. Kairot fjLsA\^(rrjg ^^aTSiag 67r\ 
THg Qa^i^cc^ag s^rsS-ccf , Tivag %^>) Ttjv rjyefioviav ex^iv \ 
« T>ig ev Tco TT^oTS^ca iroKsfLUi fAci\i<Ta evooKifJLYjcrav- 
Tag , KcLi TroWdKtg fjbh * i^io. '7r^oKiv^vvsv(ravTag , iv IJ 

qui In ea re inciderunt, et clamores et cohortationes, quae 
communia funt omnium bellorum naualium, non video quor- 
fum attineat commemorare. Quae autem huius loci propria 
funt, et digna principatu, et fupra diciis confentanea, ea de- 
mum e(t officii mei dicere. Tantum enim noftra vrbs, dum 
incolumis eflet, caeteris antecelluit, vt euerfa etiam plures 
triremes ad id proelium, in quo Graeciae fakis agebatur, con- 
tulerit, quam caeteri omnes, qui pugnae interfuerunt. Ne- 
que vero quifquam adeo animos a nobis habet alienos, quia 
fateatur , id nauale proelium victoriae totius belli caufam exfti- 
tifiTe: atque id ipfum noftrae vrbi ei3'e acceptum referendum. 
Enimuero, cum bello petendi erant barbari, quorum efTe de- 
cet principatum? non eorum , qui bello fuperiore praeclaiifll- 
me fe geflerunt? qui et priuatim pericula pro aliis faepe ad- 

ierunf, 

u Eadem habet •yfvo^^ivHC, cinnius et plenlus legitur : 
praet. aor. et v. 3. h% of «, ri TuvTtti St T»fv tifttTi^uv ■xoKfi al- 
if /■ Aiyovra Jjarc. Sjflh. riav ■yfvfffSof. Sylb. [ Vulgatae 

X Tfl<r«TB] Eadem habet to- pro Tai/T>)c exhibentTat/r>)/.] 
»Brcv, accuf. cafu. Sylb. 

y Inclufa in e.xemplari no- n In exemplari noftro fcri- 
ftro erant omifla. Sylb. ptum 3/«TfoH<vJ. parum recte. 

* In Jfocratis editt. con- Sylb. 

b JfO' I0S2 DIONYSn HAXICARNASS. 

^£ To7c Koivoilg tm aymm , d^eTsUjv d^iooS-ivra^ ; 8 
T«? ^ Tijv c?.vrm yicLxciktTi-ovTctq ir^i rng rm a.KKm <Toi- 
rtj^iccg, Knji ro rs TrnAcucv ahi^ag irksi^m Troksm ysvo- 

y cciicrctvrctg^y ttoo^;- a tK dv QSiV(& TrdS^oifjLsv, d rm KaKm 
'7rks7<rov fis^oQ fAeratr^ovrs^, <- 'iAcirrov rc&lg rifAcug sy/vj 
d^i(t)S-£i>}fzev , Ka)i ror-s 'ir^crc&x&svrg? w^o rm dkhm, 
vvv sn^oeg daoka&Siv dvcbynct^BsirifjL.r^fy-'^ 

fAd!. 'Yn^ as'^ r^irr,s; clfifit,QVia,g , m s(pf^v '^ fAiKryiV 

to s^ df.i(^olv shoj , rd x^t}iT^ij.!:JTi^Tct liLkiymitv d(^' i/Cc&^ 
ri^cii; , ^^sig sti %«^<5t>tTJ?^ thos* «'A.V &}g &.'j cl fLunov- 
Tsg uvrriv Tr^octi^scrsceig s%ca(^iv , t) Svydi&sMg , ' rd fjLev 
(puyslv., rd ^s ku(^siv , §rct}g m^vavrcfj. , KctS-dTrso h 

ierunt, et piimas in comtnunibns dircriminihiis meruernnt? 

non eorum , qui pro falute Graeciae patrlnni defcrneruiii:? 

iion eorum, qui et olim plurimas vrbes condiderunt, et eaf- 

dem maximis e calamitatibus denuo eripuerunt? Annon vi^ro 

iniquiffime nobifcum ageretur, qui masimam panem hibo- 

rum exantlauimus, fi in iudicio dignitatis minus lionoris ceii- 

fequeremur ? 

Tertlm XLI. Tertiae autem compofitionis, quam dixi mii^am efie 

eompojt- g duabus, et ex vtraque optimum quodque delegiile, imilus 

gtms, ^^ proprius charafler. Veruntamen vt ii , qui inftitutum eJ 

facultatem eius fectantur, fciant, quae fugienda, quae ampJe-' 

ftenda; itaque temperata et commixta eft, vti in pi^yra tem- 

\^/erari 

b Jfocratis editio habet ti^V /^4/7/^«, vt fupra vocat p. 96.4. 

eavruv en^iTrovrx? UTreg t^q t. V. vlt. nifi /x/ktgv CCIHmunJ gC- 

Seq. V. eadem habet to re jraA. nere vfurpatum hic velis, vt 

[pro vulgari ro yi •Kot.\.~\ et irui.ii^ogiiTog vro^Ai;, Aiitiq. Roni. 

mox cum artic. twv TrAfisw. Sylh. p. 141. v. 96- [iuxta edit. HudJT^ 

c Eadem habet ev Toiif T^Ai^rs' communis enim loquendi ra- 

s\xrTo\isx^rj: etmox vTTt^ xTraiv- tio portiiiat foeminino fine 

7UV pro T^o Twv «AAwv. Syib. ijny.nfv. Mox etiam pro «Jtw 

d Vide pag. IS6. v. 3. [quod pariter in vulgatis legi- 

e MocTov^quod vulgataedant tur] fenfus et ftructura poftu- 

pro ^tiXTiju] lubftantiue acci- lant «t/Ttjv, vel «i/Vov: vel fal- 

piendum uro uiktdv n, feu tem «uVwy, Sjlb, 

/Poft DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 10S5 

rri ^(i)y^ci(pia, rd fjJyfjLctra,. ravrric; rrjg u^fjLoviag x^a* 
TiTo? f^^v sysviTo xavcov 6 iroit}Tf}g' OiJbn^oq , Kitf }}>i av ■ 
rtg iiTToi Af£<v ccy.iivov fi^i.cocrfxsv»iv rljq vkhvh Tr^k aad^^a 
raura' Ksyoo ^e rrv re rj^ovry , ko^ ro (rsfj,vo>j. k^ri' 
Kodcav ^' avrov sttojv re 7rcX\o) 7s-oir,rc^ kci^ fisXm , sri 5 
os r^ayci)Siag re ko) itcidfjbdj^ ia<;' (rvyy^u<p6ig r a^- 
%(Uoi KcLj (pi\o(7oipoi Kajj ^^ropsQ' (i)v UTirdvrm fisiJLvn- 
(Baj TToKv av s^yov slri. ci^yJcrsi ^s rwv kv Aoyoi? ovva- 
^svtrdvrciiv , ^g syco K^anr^? shoj 7rsi&of.'Aij , hjcjd Tra- 
^a(r%£o9"ctf fiovaq' (rvyy^a^pmv fih H^o^ orov , C^iko- 10 
cod^oov oe n\drci)va' k<i\ ya^ dPyj)fJLa Koi xdng ^ uu' 
rui\i sTrir^sxei ralg dfifzoviaig. sl (5" o^S-d syct) Kctj siKora, 
syvci)Ka TTs^) avrcov s^sracrag , ro) (^^Xofisvca crKoTrsli» 
tTiv. (ps^e ^fj rig ^k dv ofjLokoy^creis rtjg r av^ri^dg k&j^ 
rr,g rt^eiug d^fjLoviag fiscrriv sivaj\ rr,v^s r^v AsPiv, Kdj ra x$ 
KoctriTct sl\yi(psv3U{ Tia^ sKars^ag , rj Ksx^fj'^^ 'H^ooo- 
rog^s^^i] 7re^iTi<Js)g rov Koyov, or S Sj^aksvsro ^rs^irriQ 

peraii coloves foknt. Hanc compofitionem pocra Homerus 
optime iecutus ell, iieque etiam aliquis dictionem quandam 
ex his vti-ifque, grauitate rcilicet et venuftare, letlius t-flbima- 
tnm, quam lit eius, profeiiet. Imitati funt eum tnuhi epicx 
ctlviici, nagocdi et-.ain et comoedi , fcriptoies veteics, tum 
philofoplii , rum oratores, quos omnes recenfere K iigum fo- 
rer. ^ufHcient e fcriprori])iis folurae orarionis duo, quos prin- 
clpes exiftimo: e.x Initoricis quidem Kerodorus, e philofophis 
aurem Plaroj nam niagnihcentiam vna cum venuftate quadara 
eorum compolirio coiuinet. num vero ego re£te er conuenien- 
ter de iis iudicarim, atrendar, qt.ii velir. Agedum, quis noa 
farebirur, inrer auderam et venaltam compofirionem mediam 
cfife dictioiiem illam, et optima ex vtraqae felegifle, oua vti- 
tur Herodotus, Xerxem de bello Graecis inferendo confulen- 

tem 
/' Poft ttuTuv perperam in g In exemplari eft i^H^.iro : 
exemplari e.\ praetedentibus parum congruenter. ego He- 
repetitum Is nK&ru^u. Idem rodoti editionem Siepbaneam 
V. 15. pro ■^iilxi perperam ha- (p. 243 ) fequi malui. Sylb. 
hzi ijix;. ^y/fc'. 

h In- 1084 DIONYSII HALICARNASS. 

'h-T^icia, ^tcc\sKTQv yj \s^iq' n ^v^^si Yls^craji , iir a.xi- 
roq KaS-tjyr/crGfjLcLi vofjuov tovo sv vfjuv Ti&si^' 'Tva^a^e- 
^dfLSVoq re avTca x^ricroficJU{. ^q (^ 7^?) '^y^ 'Tfvv&ci,' 

5 vofieti Toov 'TT^scr^VTS^Cjdv, Hosva xoovov ^T^sfjLtjaafjuev, eP 
H 7ra^s\a.{^ofisv Trjv ijysfLoviav rriv^e Tra^d (rcHv^ M»;- 
^ciiv, Kv^n KaSsXovToq ' K^vdyriv' «AAa Ssoq ts ^too^ 
svaysi , Kcui avTolig rjfjCiv TroWa sTriScri crvfjL^s^sTciu\ S7fi 
ro dfJLSivov^ d, fjLSv ^}^ Kv^og re KOJi Kafjt>(ivcr*ig , 'Kari^^ 

10 re Q stxog, f^a^siog, Karsi^ydcravro (koji 7t ^ocrsKTricravro^ 
eS-vtj , BTriq-afjLSvoig ^k dv t<? \syoi- syci) J' , sTrst^ii 
'Tra^sAaQov rov S-^ovov , ri^T8 s(^^ovTi^ov , oTTodg firi \si- 
^oofJLdUj rm 'TT^OTs^ov ysvofJLSvoov sv (rri^ nfjL*} Trjos, firi^' 
eXdccrod Tr^ocTKTticoofioui ^vvafJLtv rjs^crcug. (^^gvti^oov ^e 

15 svfiicTKCt) dfjua fisv Kv^og tjfjLlv ^ TT^ocryivofjUSvov, x^^ct^^rs, ijg 
vvv KSKT)ifjLsS-a,8K skdcTcrova, «<Jf d^avKoTS^av, TrafjLC^o^od' 

tem et perorantem inducens ? Verfa autem eft in dialeftum 
Atticam oratio: „Viri Perfae, equidem ego non ero huius in- 
Itituti auftor, fed ab aliis traditi imitator. Nam ficut a maio- 
ribus natu accipio, ex quo imperium hoc a Medis eripuimus, 
Aftyage per Cyrum amoto, nunquam timore vacauimus; fed 
ita deus nos agit. et multa nobis fe fequentibus in melius 
confert. Atque ea quidem, quae Cyrus Cambyfefque, ac 
patermeus, Darius, fecere, quas gentes imperio adiunxere, 
non attinet referre apud probe fcientes: ego autem, poftea- 
quam hunc thronum accepi, dedi operam, ne ab iis, qui hoc 
honore funt fun£li, degeneraiem, neue minus jiotentiae Per- 
jis acquirerem. Quod animo verfans, inuenio, nobis acceffu- 
lam gloriam pariter et honorem, et regionem neque inferio- 
rem, neque deteriorem, ea, quam recuperauimus , fed fera- 

ciorem, 

h Inclufa yu? addita ex ea- v. 13. Sylb. 
dem edit. itidemque twv v. 6. 

Ex eadem additum v^ Tfose- i In exemplari noftro aor. 

xTvfff^vTo , V. 10. et viciflim ab eft T(>o«-ysv<.u=vov : minus con- 

eadem abeft indufus artic. rp gruenter. Sylb. 

l In DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. logs 

repdv ^ Tt, afJLo, ^s T(fia)^iuv ko^ Titrtv yivofjLSvfjv. ^icc 
irj TUVTcc vvv iificig sycio (rvvsAi^a , Iva , a ^iavo5fjLcu\ 
'A^ccTTHv , vTro&cH) vfMv. fisKXcM) , (^sv^ag Tov'E\Aj^<r- 
'novTQv , iXavvsiV T^aTOV oicc Trjg Ev^ooTrtjg stt) t^v 'EA- 
^d^a^ iva 'AS-tjvaiag Tifioo^ricroofLa^, oa-a ^tj TTSTroirjKaa-i S 
Hs^aag ts ko^ TraTS^a tov sfMov. o^aTi fih ori •koJj 
Q TraTS^a tov sfJLov^ Aa^t7oi/ ir^o^vfL^fXsvov tr^aTSvscB^ajf 
iir) THg av^^ag r^^Ti^?' ctAA' o fih TSTsAivTtjKS , koj ^k 
i^syhsT avTco Tifictj^^ca^c^' syoo ^' vtts^ t SKSiva kojj 
Tm uAAcov JJs^croov ii tt^ots^ov 7ravcrofj,ajf , ir^iv sKca ts "^^ 
xof Trv^c^aci) Tag 'AS-rjvag' ofye sfJLS ts kouj iraTS^a tov 
ifjbov vTTtj^^a^v cioiKa 'TTOiHvTsg. Tr^cova fih slg EcccrJsig 
iK&ovTsg ^ afjca ' A^irccyo^a rat MiK>icrict) , ^hKci) ^s 
rifjt,STS^Cf) , kvSTT^tjcrav tcc t ccKcrt} Kaj\ ta Is^cc' ^sv- 
Ts^a ^s , vfjcag ola s^^acrav , sig Tt^v ytjv Ttjv cr(^s- '5 
TS^av cl7roj2civTag , ots ActTig ts kcju\ " 'A^rctCpe^. 
vrjg ST^aTt^yav , STri^^a&s Tra TrdvTsg, thtoov fisv^ 

ciorem, vna cum vltione et vindifla. Ideoque nunc ego vo« 
contraxi, vt id, quod agere inltitui, vobis exponerem. Con- 
ftituo, iuntto Hellefponto, copias per Europam traducere iri 
Graeciam, vt Athenienlium vlcifcar iniurias, quas tum Perfis 
aliis, tum patri meo, intulere. Noueratis autem, et Darium 
aduerfus hos viros bellum mouere deftinafle: verum ei, mor- 
te praeuento, non contigit, vt illos vlcifceretur. Ego vero, 
eius vicem aliurumque Perfarum vlcifcens, non prius definara, 
quam expugnauero incenderoque Afhenas: cuius ciues et me 
€t parrem meum priores iniuria afTecerunt. Primum cum 
Sardis vna cum Ariltagora Milelio, feruo noftro, cremauerunt 
lucofque ac delubra deinde in vos quid fecerint terram fuam 
ingreflus, cum Datis et Artaphernes duces fuere, fcitis omnes. 

His 

k \n Herodoti edifione Ste- m Exemplar noftrum habet 
phanea pro t? conuenientius irx^u 'Af^^ay. et v. 15. >}|u«f, 
legitur J*-'. Sylh. nox.- parum apte. Sylb. 

l Ex eadem editione Ste- 
phariea additum v^ nnTiga tov n Idem habet 'Arct:^f^v^(^ 
ino-^. Syllf. omilTo piiore f. ibidem mox 

Hero- 10%6 DIONYSII HALICARNASS, 

roi svsKct dvod^fjLTifioui STT a.vrHg ^^ccrgvsS^cui. dya^ct ^* 
kv auroHg rocdos dvsv^iCTKai) o ^ioyi^ofJLsvog , si r'drii<; rs 
Kcuf rs^g r^roig TrkntrioyyJi^iig Kctrccr^stpofjLs&cc, ol IlgAo- 
irog t5 ^^vyog vSfAOvxaj, %(^^ctv , yn^ rs rtjv lis^cri^cc 

5 dTTOosi^oasv TftJ Atog.cCiB^s^t P 'ofio^ov 8<rccv. s yd^ ^ij 
XM^ccv ys 8^i fMctv y.aToipsroLi o r,Ktog ofio^ov istruv rn 
tjfiSTS^a,, ctAA' auTag wTraa^ctg sr/od cifLct vfu-j fjLictv yjii- 
^ccv &fJG-cii) , J^icfc 7i.a.(7i^g s^s\&sov rng Ev^ij^TfPig^ '^•j-v&d- 
vofiojj yctp (h^s Ivs^r '^rs nvcl TioXiv ctvrccv ^^gfJLictv, 8rs 

10 sBvog dvS-ocaTrctiV i^h, vTro?K6i'iTS(Baj ^/fSiV, o olov re sq^cq 
kk.S-slv slg f/jdxtjv , ryrasiv , m &Ks^a, vTis^i^^yjfjtsvj^v, 
'^rc^g oT rs ^fJLiv ^ ccynoi s^iiou o^kiov i^vyav-, gT rs 
'AS-fjvutoi. vfiug ^' dv uoi rcc^s TTOtSvTsg %a^i^'c^6, 
STTSi^dv vfjCiv (Trifirjvci} rov y^^ovov, sig qv tJf^iv P,Ksiv ^o- 

1$ ySi , Tf^o&vf/jO^g vftoig ciTrctvrag od wci^CivA[,^ cg $' 

His d6 caufis irntor ad inferendum eis bciiutn: q-ios atque 
ipfovum finitimos, regionem Pelopis Phiygis incolantas, It 
in poteitatem. redegerimus, tot bona futura efie ratiocinrindo 
comperio : Terram Perfidem aetheri louis conterminam led- 
demus ; nullam enim regionem fpeilabit fol finitimam no- 
ftrae , fed ego omnem permenfus Europam, vna vobifcum 
cunclas regiones m vnani redigam. Nam ita rem habere au- 
dio, nullam reliquam eflTe hominum neque ciuitatein , neque 
gentem, quae nobifcum dimicare poffit, iis, quosdiKi, fub- 
motis. Atque ita fiet, vt et qui in culpa funt, et qui culpa 
vacant, feruile iugum fuftineant. In quo fi mihi vbs .c;ratifi- 
cari voiueritis, vbi tempus vobis indicauero, quo vo3 praefto 
efTe oportetj lunc vnufquifque debebit impigre adeire, Quo- 

rum 
Herodoti editio habet kv&qTii- compofite diioc>i<rav. V. 6. 
lion. Sylb. pro yt exemplar nofhum h.v 

\n exemplari iioftro pofl bet re : parum congruenter. 
/.oyi^otJ(.ivoQ pofitum eft pun- Sylb. 

clum femiperfedlae periodi q Pro ecjrioi et 'AV^s-ifcw m 
fufpenfum: et mox «1« pro «<• Herodoti editione Stephanea 
quae fcriptura non pJane vi- et alTiot ct avuirtot. et feq. v. 
detur reiicienda. Sylb. %oc^i(^ot(s'Ji: et i.iuX; 1? ov ^khv 

p Herodoti editio habet Ss7. Sylb. 

r EX' DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. io87 

civ e\S-Q{ sxctov y.ctrsCKSVctiTfJb&VQV ^^ciTOv nciXkiTct, ^oocrcd 
ctvTa) iao^ectv, « o>i TijULiooTur}] vofjLi^srci^ ^ ev r^ v/^ere^cc, 
'TTQn^recc fjLSv ^ri rctvT eriv sro}. ivcc os fxrj i^io(iiiA£vsiv 
vfjuv ^okSi , riS->ifjLi ro 'jr^u.yfLct eg mcrov , yvdfjLrjv ks- 
Ksvm vfjL^v rov ^iiKofMSvov clTrod^aivsS^cLf.i^ 5 

fjt,3\ 'Ei2^\ofjt,>]v eri TrXstdi Trct^ucrx^iS^ Tra^a- 
dsiyfjLccrct rtjg t5 <rvyy^cc(psct)g uycoyjig' icrxv^ors^ct 
yao >] TTi^ig '^rctjg uv sysvsro. vvv ^' e^sioyofxoui , CTrsv- 
^cijv eir) ra, vTroKeifjcsvct , /Lcl\ ciftct ^o^ctv v^o^u)fxevQg 
ciaui^ictg. (Tvyyvcocrsrajf <Jg ftoi aoui U.Acirct}v S-avfJLa- ^^ 
ciog, ii fJLri ira^aSwofJLcjm y.a)ieiv8 As^sig^ ri ya^ Otto- 
fjLvrjcng a)g kv si^ocri. Hctj ravra Jfi ^rj ^^^XofLsvog rdg rs 
^'ia(^o^dg rcov a^fZovtcZv , '/.a^ r^g y^aoa>irri^ag avroov, 
Kouj Tiig TT^CiiTsva-avTag ev avroig ^ oaiA&ov IV , eirsioav 
d7Vo<y>aiv'jifLctj\ yvoofJLyiv, ori rriv fiecrriv rs kojj fjH/crriv a^f/.oviav l^ 
iirerri^evcrsv /IrifjLoS^ei/i^g.fjtii^Sig vivorvy/jivri fjLOitravrce, 

rum qui ornatiflimis copiis adeiit, eum donaboiis, quae iii 
iioftia domo pretiofidima habentnr. Et haec quidem ita 
agenda funt. Sed ne folus videar in coniiho fententiam dice- 
re, rem pono in medio, mandans vnicuique, quam iibet, fen- 
tentiam dicere '. 

XLH. Plura quidem exempla proferre, e quibus huius 
au£toris ftylus ollenderetur, cupiebam : ur enim reni magis 
conHrmaflem. Sed, quia ad aUa feltino, ornittam, arque ita 
iimui faflidii culpam eilugiam. Ignofcer mihi etiam ipfe diui- 
nus Plato, fi et verba eius non protulero. Nam commenta- 
rium hunc nonnih curnm et fpecie tenus fcribo. Caeceruni 
haec pofui, vt compofitionum diuerlitates, tum et earum for- 
mam, tum etiam principes iilarum fedatores oftenderem, vt, 
poltquam fententiam pronunciauero, Demoitlienem fc. me» 
diam et temperatam compoiitionem fectatum effe, nemo mihi 

dicai: 

r Exemplar noflrum habct abeft.] 

»j -^iieTiQu. Stepbani editio h s Vel in^uffiy^ infcrendum 

YiiiTiPiJi: ego malui «y ij/isrt^«, ante ot^^o-j ^ vel legendutn 

fc. x*c?- ^yl^'- [ A vulgatis Tjf oteA^uv. Sylb, 

DIQN. HAL.VOL.Vi. A» ' ^10 1088 DIONYSII HALICARNASS. 

?\.iyoi)r Ai ya^ a.-A.^a\ rivsg el(nv dofjLovicuj ^ Ka\ rig av- 
tooy sKctTS^ctg C^varig ^ KOf tk J? l^^^^^ , V *} K^acng ^ oai- 
lodv ; i/Jsv ya^ ^il jcov a,K^m. r8r8 fJLsv ^tj tt^&jt^ %a- 
^iv , uicrTrs^ 8(piiv , yiva.y)ia<Briv Tr^osi^Triiv. ^TCsna, iva. 

5 ^oi fJLYi (jLQVoitodKoq ^ , fxri^' av^ri^oq 6 Aoyog , «AA' «%>; 
Tivag svTrai^evrsg ^iaycoydg' ^rs yd^ " 7ri<Tsvsiv rdg 
roiavra.g 'rr^oS'^Kag , kr U7rair8vrog koy8 Tra^aAnrslv 
KuKug dv s%oi. 

fiy , Ae^siyfxsvyjg orj fjLoi t^? hai^scrsccg r5 p^ro- 

lo ^og ravTf^g, rj^ri rig ira^ savru arKOTrsirct) rd Asx&svra, 
ort roiavr s7iv , h^vfjmfjLsvog fih , ocra csfjiv^g ^ Ka- 
rscrKsva^o ru) dv^^) kclj av^yj^Sig ytaj d^ioofjLariytuig' h- 
BvfjL8fXsvoc ^s, ocra rg^TrvaJg Kouj ri^soog. sl ^s Kdvrav&a. 
^oPsi n ^slv rj Tri^ig d^roosi^soog , ovnva Q^Asrojj rcHv 

15 Koym uvrS TT^oxst^ia-afjLsvog , -kc^ dc^' k ^^Ksrcui fjLS^8g 
d^^dfjLsvog , Kara^aivsroi rs kcij (TKOTrsiroo rm Asyo- 

Dm»- dicat: Quae funt igitur aliae duae compofitiones extremae, 

fihents et quae vtriufque natura? et quae eft illa mixtura et tempera- 

compoji giifutij ? nani extremis iplis opus non eft Hac de caufa 

coliiit piimuraj vt dixij haec coaftus iui praefari, deinde, ne vnus 

wiixtam. femper idemque fit orationis tractuSj ifque durus, fed vt ha- 

beat doclas quafdara digrefliones : indecens quippe et iniquum 

effet, hifce additamentis velle fideni facere, illaque, cum id 

fermo poftuletj omittere. 

XLIII. Cum oftenderim itaque, hoc qKq. oratoris noflri 
inftitutum, iam, quae ipfe dixit, quis examinet, coiifiderans 
tum ea, quae grauiter et auftere et fplendide dixit, tum et ea, 
quae vcniifte et eleganter. Si vero et hic demonftratione ali- 
qua opus fuerit, aliquam ex orationibus eius in mr.nus fumat, 
et, vnde volet, incipiens, per omnia defcendat ec rimetur 

fingula, 

t Pro a:/T>} [quod vuJgatae huiufmodi. V. 9. pro Si«;<f£fff«« 

dant] legendum vel «^tj}, vel procul dubio legendum -x^qo^- 

etvTuv. Mox pro Ss7 perperam siecui. Sylb. 
in exemplari eft U. Sylh. 

u Pro Ti7ff'£(v fenfus renui- x Reclius (opinor) xctTesxe-J' ^ 

rit TTi^iv, feu ^isweonj vel aliud «?«tf. Sjflb. 

y Pro DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 10S9 

fjLSViiV SKa<rov , ti TO. jbLSv dvct^is^KytfjLSvctQ sxsi ra^ a|- 
aovictg y.oui ois^rciicraQ , rci os Y Tr^ofTKoWcocrct^ Kei^vfji<- 
'jrsTTVKvoofJLSvaq' Kct^ la fisv ctTroT^ax^vsi xs Kctj{ Tru^aivst 
Tfjv etKOiiv , TO. os TT^avvsi Kcuj Asaivsi' y.ctj ra fjbh elg 
'TTciS-og SKTPSTTSi T^g aK^ovTat; , rd o slg riB-og vTrdys- 5 
roui, rd ^' dWaq rivdg s^yd^sra^ kouj "TToKXdg had^o^dq 
'Kap OLVTYW rriv (Tvv&scriv , otd Wi ravii' %^?;(rOjUcq «^g 
Trapa^Siyuyacnv iSK s^ sTTiTri^svcrsct^g , dW' oig svstvxqv, 
s^ svog rm ^iKiTVKiKm ka^oov' ȣ*' ^s rig vfjL^v , ct) 
( ^ dv^^sg ^ 'AS'*!va'ioi , rov ^iKiTnrov svTvy^vra o^^v, 10 
ravrri (^oQs^ov 7r^ocr7roXsfJLYicrcij[ vofii^si , crc^np^ovog fjLSv 
dvS-^doTra TT^ovoia %^5;Tctf fjLsyaKri yd^ poTri^, * fJudkKov 
^s oKov ri TV)(Y\ Tra^a Travr STi ra rm dvS^Ct)7ro:)v irpd- 
yfjLurct.^ fjLfjv dKK' 'syooys^SiTig atoscriv fioi ^Qiri,Trjv rtjg rifii- 

fingula, quae di£la funt: annon alia late et penodis dilatatis 
diducU fint; alia vero coiiglobatis et condenfatis: illa quidem 
exafperent et oflendant aures; haec vero raitigent et demul- 
ceant : illa auditores ad aftedus maiores excitent; haec ad 
remilTiores. er aliis multis in compofitione difFerant modis; 
cuiufmodi funt illa. Vtar autenx exemphs non ftudio conqui- 
fitis, fed obuiis , ex vna \n P/jilippum ormtione: .,Si quis ve- 
ftrum , Athenienfes, ideo i^hilippum, quod flpreat et magnis 
opibus poUeat, oppugnare metueret, is quidem fapienti di- 
gna viro prudentia vtitur. magna enim vis ert in fortuna, vel 
ipfa potius omnes res humanas fibi vendicat. Equidem fanc?, 
fi quis mihi ad eUgendum daret, noltrae vrbis felicitatem po- 

tius 

y Pro Tf os-KoAAws-ac ftruftu. /i Eaedem fic habent : /iz«a- 
rae norma poftulat TrgosxsHo^- /.ov Se rc chov ^ tvx^ ^^' ''^oj 
A)jf<fy«{. Sylh. ur. to. tu^ kvB^, tt^. Sequens 

etiam periodus plane ahrer iii 

2 Inclufum ccj$(>t:; additum eifdem legitur; Jic: xar* ^roA- 
ex vulg. editt. DemoJ^henis: in Atf'; nevTui t^oxuq Xxoit uv t/; b'% 
quibus fequentia lic leguntur : iJTTov ti^v ^titTi^uv evTvx^xv, if 
cfoJy fUTuxivTx, ^o^tQov tivcM vo- Tvfv ey.iiva. Exftat autem locus 
fiii^ei yjw' oc/5-ToA//*;jrov , coic^i^ovoQ m oration© ad PhUippi epi- 
niv «v$go( xf M^oti vgovoiix. Sylb. ftolam. S)lb. 

Aa a iroft 1090 DIONYSII HALICARNASS. 

TBPccg 'xo\scog rvx^iv a.v tXoifJLriv, s&sXovtci)Vj cc TT^o^rriKSt 

'TTQlslVj Vlim 'A,CLj iCaTCC f/,iK^OV , f} TrjV S-/.SIV8." SV TCCi^ 
T^i(Ti TTSi^iO^Oig TOCVTCCK; Tcl fJj\v CtWoC QVOfU-CCTCC TTcivTCt, 

■ tv^m::}'; rs (rvy;isiTci\ kcuj yj^soog , tm <rvyKiiL^c!.j ^ crC^o- 
5 ^^cc , •/LOjj accAccKcig ccvtw shouj Tccg ex,^fjLQviccg* oXiycL o 
STi 'KctvTcLTTOLcriv, oc ^itq-fi<Ti Tcig ct^fjcoviag , Hcij,T^ccxsiccg 
(PaivsS^cfJi TTOisl avToig. kv fAv tj? Tr^ooTyi TTs^iodci) KaToi 
()vo T^oTT^g Ta (^oovrisvTa (rvy'.i^ii0fjcsva, sv ts to) ^^ 
civ^^sg 'ABfiVaHot ," y^cji^ (^*^ sv tm^ )}EvTVX^vTa o^cov" 

lo a -Acf] ^ii?i]<ri To (rvva(pig. >lc^ Kar ccWag ^vo T^oTrag, 
h r^sHg, ra fifn^DMva Tra^amTrTovTa ocWiiXoig tcc (pvcriv 
jj/c gj/evTit crvvaXsi^pscB^ccj , h rs tSj nTov ^iKiTTTTov,*-^ 
>Lcfjj sv T^ »TavT'^ (pOfis^ov TT^ocr^^oAsfjctjcrcuf ^" ra^ctTTet 
Tng tix^g fjCST^ioog, ' }ccu ^k sa (^aivsS^ouj fia\aK^g. sv ^s 

15 T^ ^svrs^oc TTS^iodCt) r^axvvsTcL\ fisv rj crvvSscng sv rco 
3}MsydAf] yot^ jiOTrii ," ^ioc ro fLri (rvvaXsi^pscB^cui rd 
ovo ^ ^* /tct/ iv Tu> n'AvS-^i07rm Tf^clyfiaTa ," ^id 
ro fjc^ (TvWsaiVsS^cf^ ra sPtjg' t^iacrTrarouj ^' sv rcS 

tius eligerem, cupientibus vobis etiam parum facere ea, quae 
fieri par eft, quam illius", la tribus hifce periodis omnia ver- 
ba paene concinna ec blande et eleganter compoiita; quia 
numerofe admodum et fuauiter et haimonice digefta funr. 
pauca omnino funt , quae conftructionem collocationemque 
deprauant ac duram reddunt. In prima quidem periodo duo- 
bus raodis vocaies conciurunt, et iii hoc J civOQe? 'A^-^^aToi, eC 
in hoc £:jTtJxovvTx ^faiy, quae etiam connexionem inrerrumpunt. 
vc aliis etiam duobus , vel tribus locis femiuocales coincideu- 
tes, quae fibi mutuo conne6li nequeunt, vt hic rov <^(A<5r»-ai/, 
pt in hoc ravTy} (^s-^sqov ■z§oc-jToM(Ji.ii<Jxi , fonum noniaihil pertur- 
bant, ec non finunt, vt gratus et lenis videatur. In fecunda 
periudo afpera eft compoiitio, et in h(!C izsya.,\u y^^ p^^yi, quia 
duo c f non eliduntur, et in hoc iii.3fW75wy -T^QuyiJ.xTct, quia nul- 
lo fequenti verbo emolhtur ; frangitur vero et emoliitur iii 

hoc 
l> Poft fl-vsjfa dclTderari vi- Sylh. 
detur £yV«'^'«'«) eiJ?tj'Ji.i(i)Q, vel c Inckifum iflud comma, I» 
fimiie quodpiam aduerbium. tw, in exemplari deeft. Sylh. 

d Non DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 109 1 

jjM^AAof Je oXov rj idx^ ." ^^arxjoo^ (P&^vfjivTJOV 7ro\v>J 
Tov f/fSTci^v %^(3!'oy 7rsoi\ctfji.Qa.vovTCt)v. ev Ss t^) T£'<t>7 
-Trs^io^ct) TO. C>'i)\'YievTct fisv , s'i TiQ ccvTo. Qs\oiTo crvvci' 
Asirpag s>i&Ai^siv, a)cr%6P to ^ jjO^OjWcq" koji «Asoy/* iy^ 
civ sv^oiq crvaTrAsKCfjcsva, dWrjAOig. toov os crvf/,(^covyfAS- f 
voov ^va-)v, ri T^tcr)v xoc^ioig Tt]v \siOTyjTcc firj (^vKciTTiicraj{ 
^ crvvTVTraiusvoig sv^s&ijcrovTc^ , h Tra nAi^^scrtv fxot 
^oir] ,i^ y.cu sv TOd )>T^? >!asT2^ccg TToAscog." ff^hc^' f^^'-' ^^ 
roHv ri ^iVTSocc tcc Tr^coTslci d^fjLovict (^s^sr ev ^s Tolg 
e^tjg ri 'tt^ots^cc ^iscrTrarouj fioikXov tjj? hs^ccg' ^ «IIoAy ^* 
ya^ TrAsing d(^o^fj(,cig slg to t-/jv ttci^cI Toiiv S-s'2v svvoiccv 

hoc At^AAcv ds o^ov vj Ti-V-f, cum breues multae vocales interie- 
ctum temporis fpatium toUant. In tertia periodo, li quis vo- 
cales coniungendo voluerit elidere, vt in o'ioiixi et Siov , non 
inueniet vocales concurrentes. fed confonantes, duobus, vel 
tribus locis interfertae , aequabilitatem adierunt, et in hoc 
fS^eaiv tioi acivi , et in hoc T',^{ ijiiiTe^xr, toaew,;. In liis quidem 
fecunda compoluio et concinnitns eminet ; in fequentibus 
vero prima fecundnra mulris pariibus fuperat: „Malto enini 
plures occafiones vobi'^ ine£'e video ad deovum \obis amorem 

conci- 

d Non video in prioribus suwicv ixoiav , 0?« ltaTs^^<j.tv 

Demojl/jenis verbis baec, quae ivas^e<;iQCi fji Siy.(Jnoreax Tf/jv- 

hic repetit Diony/ius i Vt quid rovTf;. tI ■kot ovv sksivoi; h rw 

vel deeffe fuperius , vel bic T^ore^ui T3Aif/.'.w ttmU-) xarwjStvcE/ 

redundare, videatur, nifi le- tii^u-j ; on , « «vSff? 'A2>ivct7oi' ^ 

gatur M ^^.•')v, et Soiij. Mart. 7:al^v,iT.&coyu:^ ya^ vqoi JfZK?" 6- 

cEtiamd IcgaSffi/v:/v>a(vofi£VOK, /xgv ctvroi •i^urcJiTiKt, yaj T0i\2i\- 

tamen ne iic (juidem vel •xctiqu , vs«y to7(; Ktvltivsti Tru^z^nv^ 

ftruttura, vel fententia, con «te y.sii;ov ■7rx:;ii\<;, «Vc wj«v tTtfc 

ftabit. videtur enim locus et Trctox^slvm ^Sefilctv jjVfr; ir e*- 

mutilatus efle et corruptus. gifCircq yK(; Tkf,-/,5ii;' uisv n-c*bv- 

S}'lb. rit;, ev^He KaSjf/fsJa , jx^AAcvrcj 

f LOCUS iv.C in vulg. editt. Uf), VJV J^vj^^^^ofJfvo;, v^ zuvOravo- 

DemoJiL plane aliter legitur. fxjyo; kcctx t-^v hyoqxv, il n ?.iys- 
quapropter eum inde huc to- tca^ jsajrec^ov. Noftra lectio pau- 
tum lubet transfcribere. iic lo cenflabit melius, fi p. IC92. 
ergo ibi : fVi it raTtfrw x^.ei^si; V. I. pro ohnctt legamus c'Uot, 
ii<^9g{ixi cturi Trgii t^v tuv !^iiiv Syll'- 

Aa 3 g Vi^ 1092 DIONYSII HALICARNASS. 

£Xsiv o^M vfjuv ev8(Tctg , ^ r/.s(vct). aAA', oiofjbcui , Kot' 
S}if.isS-c(, ^oh TToi^vrsg' ^a svi o avTov dpy^vTo. ^^s 
(ptXcig s^TrnccTrsiv , fxi^ rt ys Ssolg." sv THroig ya,^ Sii 
TC& (^odvyigvTct 'KoKKGuyj] crvyK^^ofjLSvcc ^rJKa, e<ri, kojj tcL 

5 t}fJLi(^co:a Kcuj a(^ctjvct' s^ m t^rj^^yfjLHg rs xof syyicL^i- 

^ (TfiHg cLj d^fxoviojj AccfMQoiv^cri, 'a.cij rpcLX^^^^^^ocg cu^ (!^mdU{ 

avyjag' S st.siS-' c^ ravraig STri^ocKXaa-i (pmrjsvTMV 

Jioj ifra^ci rSro sTnroox.aKog cLvroov s^iv ;? <TvvS-s<rig» 

d(poovci)v as KOjf rif^t(pci)vaiv crvfJb^^oKoug ^iaxa^cLTTOfJt.svct{, 

10 T^axvvi^cri rtjv (pC()vr,v crv fJLfjLsr fio^g. ytaj rdKKa, ^e rov 
avrov dTravra •/.arsfrKsvaTcf^ t^ottov. ri yd^ ^si rd 
'TrKsict) Keyovra firjKvvstv , bi fxovov ^s a!f roov ovofjcdroov 
cvC^vyiuj^ rrjv fjLtKrriv d^fjLoviav KafjL^^dvacri ^ 'Tra^' avrod 
'Acj^ fiscrrjv , dKKcc kojj ctf tmv Kd^Koov Karacr'Ksvajj re xcuf 

15 avvB-scrsig t kcuj rd rc7jv tts^io^ci^v fjLriKrj rs Kctjf ffx/lf^otra, 
Kcu 01 7rs^tKafj,t^dvovr£g avrac, rs Ka\ rd KooKa pvS^f/LOt. 
Kcq ya^ 'koj Kard KOf/,fiara TroKKa slfirjrc/jj rco dv^^r 'Koi^ 
rd TrKsl^rd ys ^roog KaTSa-'tisvci.Taj' kcli sv Trs^ioh^Qtg 

Conciliandum, quam illi. Sed domi fedemus otiofi: non li- 
cet autem illum ceffantem, nec amicis imperare, nec diis". 
Jn iiis enim vocales vbique aperte collifae funt , et femiuoca- 
Jes ac miitae; quibus compoiitiones firma/itur et tardiores red- 
duntur: breues ad haec vocales hic concurrunt, ideoque cita 
et incitata efi: compoiitio. fed quoniam mutarum et femiuoca- 
lium connexionibus abundat, hinc fonus nonnihil exafpera- 
tur. Hoc itaqre modo et caetera orania compofuit. Quid 
porro pluribus opus elt? noti modo autem in verhoium con- 
iundlioiie mijitam mediamque compoiitionem ipfe adhiber, 
fed et in ipiis membrorum Ihucluris coUocationibufque, pe- 
riodonim longitudine et ornamentis; quin et in numeris, qui 
tum periodos, rum (ingula membra et cola, ambiunt. Ete- 
iiim et per commata multa hic orator dixit, et horum plera- 
que ad eundem modum compofita funt, in ipiis autem perio- 

dis 
g 'Videtur talis quaepiam p?«x^x tfxwyjfjvTa. ^7^. 
requiri leciio : sV«Ta TaJTo»? h In exempl?. i eft t«^* ««- 
int^a\h\ici ff«foA«i $»v(fii/T«y, feu Twy minus apte. Sjiil'. 

i Pro DE ADMIK. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1095 

8>c hXiyct. rm ^s tts^io^mv ouj (j^sv sl(nv svko^vOqi Kouf 
q^oyyv\cJJ[ ciocTre^ aTro ro^v^' aji oe VTrrictf rs y.a\ y.6- 
y^vfxsvcLj-^ Kctj 8z BX^crcLf rag (idtrsig Trs^irrctg- fiyiKsi xs 
a\ fjLSv Bdrraq , u^^^s (TV/itfiir^yjS-rjvctj Tr^og dv^^oc 
•Trvsuua,' cij ^s ttoKX^ fMSi^ag , oictj y.a^ fzix^t xfjg rs- 5 
rcl^ryjg dvuTrccva-saog Tr^osK^BcrcLf , rors Xtjysiv slg tts- 
pctg. rm rs (rXfJfJt-arcov ev&a, fjLsv dv rtg sv^oi rci (rsfJLvoi 
Kctjj uvq-rj^d yaJf d^X'^-^^ 'TrKsovd^ovrw svB-a, ^s rd 
' Av^d yca^ yKa(^v^a. y.cfj\ d^xcdu Kctj Q-sctr^Did' ko^ rm 
^^vS-fLci)v 'KoKKux}\ fisv rig dvl^csj^skg youj d^iCi)fiurrA.8g l<* 
•A.aj{ svysvslg , (nravioog ^s 7r8 Ti^? vtto^x^M"^'^^''^^? "^* ^<^-f 
'lcovui^g '/Lojf oiuy.K(t)fJLSV8g' vtts^ m oKiyov vts^ov s^S' 
fjLSv srsoog ydo STrns^^stors^og uvrolg stcuj roTrog. vvv) 
^s, Tr^o^ruTTUirsiv soiksv Koyog , srt Tr^ocB^s^g, eTr) 
rd KoiTrd roov TT^OKSifisvoov fJLtru^^ricrofLaj. 1$ 

dis non pauclora. Periodos alias fublimes et denfas, quafi 
tortiles, efFecit; alias fupinas, bumiles, et admodum tenues, 
quafi fufas, quae non adeo firmiter et \'alidae definunt; alias 
etiam ob longitudinem celeriores, quafi ad fpiritum fuum ee 
animi refpiiationem dimenfas ; alias multo etiam longiores, 
vt ad quartam vfque refpirationem perueniant, et tum demum 
finiantur. Scliemata vero interdum grauia funt, auftera, ve- 
tufta, et redundaniia. interdum vero arguta et venufta, iuue- 
nilia et theatralia; vbique quidem numeri viriles, fplendidi 
et magnifici; raro vero faltantes, lonii, etfracli: de quibus 
paulo i)oft dicemus. alius enim locus magis illis opportunu» 
erit, Nunc vero, quod oratio requirere videbatur, etiam ad- 
dens, ad fequentia tranfibo. 

XLIV. 

i Pro Ayc« pro:ul dubio debet antitliefis, reponendum 

fcribendum /lyt/fa. fic enim vEaf«, vfavwa, vel fimile quid. 

fupra quoque (p. 1067. V. 6) vtu(;ov vero in eiufmodi lo- 

copulantur Myu^a. v^ y^ixq.v(x quendi trenere habuimus fu- 

a?i-iovia: et p. 1077. V. i2.>)oc'~« pra p. i^'^. v. 7. et p. 963, 

»5W A<7Wf a Ai|;?. Pro fequcntj V. II. Sylb. 
autem ctsxf^» i fi plena efle 

Aa 4 k In- 1094 DIONYSII HALICARNASS. 

eivdui TYjv fjLiKT^v cvvS-sa^iv , tccvt^ ds KSX^yiSra^ (J^rifjn toi/ 
di-ifJicS^svt^v a.7rdvT&)v fiST^iOOTccTa tcov aWm , STrncia-st^ 
^^ Kci^ dvsastg d^ioKoyaq sv avTyj "Troislt^cJUi , tots fJLSV 

5 ci^i(tifX^TlK'j>TSPCtV y TOTS o' SVTT^STTS^S^CCV 'KoikvTCJL T^V 

dyctjyriv tI ^yj ttots (^'^AofAsvo^ 8 TTo^svsTctj fLtoLv ais\ 

KOUl TYIV ( '^ aVTilV ) O^OV ^ Hci) TQ SV TCpOS , V TU^S, 

TrAsovci^Siv %cf.^a'KTri^i, 'noioi^ Ticr\v o^i^si Koe.vc(ri^ ooKst 
^ij. fjLOi C^vasi T£ Kojj TTSi^ci, h^axSs\qo dvyj^ , ttoc^tov 

10 fjLSV SKslvo Ka.Tafjjao-siv , oti iy^ ofjcoia^ dTraiT^a^i KaTci' 
CKSvaq As^scog ol Tr^og Tag Travfjyv^sig kojj c-x^oKag a-vo" 
hsovTsg cx^oi Tolg sig to. oiKaTri^ia kcjuj Tug sKKAfja^iaC 
dTravTOda-iV aAA' oi fJLSv ciTrccTrig o^syovTO^ kojj ijjvxcc- 
ycoyictg , cl ds ^ oioax^g oov sTn^tjT^a^i kojj (t)(^sks(ag, 

15 'iiTs orj Tov sv oiKa^yi^iOig Koyov asTO osiv KcoTiKksiV 
Kduj Aiyciivsiv , iiTS Tov sTtidsiKTiKov avxfJL^ fLsq-ov s7- 
vctj Kcij TTiVd. Tfavr/yv^iK^g fjLSv iiv Aoyag ^k 'ix^^fjLSU 

Ciir ficji XLIV. Quid vero hoc eft ? fcilicet, cum dixenm, cont- 

eai/f^n pofitionem mixtam et temperatam caeteris praellare, hancque 

femper o^ time omiiium Demolihenem vfnrpafle., et eam, prout reS 

""l^ ni^ exigebat , iniigniter inrendifle et remilifle, interdum fplendi' 

nes incc- <^''-is. mterdiim demiffius, fe gerentem: cui' autem non eodem 

«'n/. femper modo ac ratione proi:edir? aut quem ordinem, aut 

normam, fequirur in hoc, vel iilo, componendi orenere adhi- 

bendo ? Nae ipfe mihi orator ingenio et exercitatione hoC 

primum percepiffe videtur , non limiiem dicendi rationem 

pofcere eos, qui ad panegyricos conuentus et fcholas conflu- 

lint, et eos , qui ad iudicia et concionesr ahi enim decipi 

quodammodo, et qucuis tnodo duci ac trahi volunt; alii vero 

vnicam dochinam et vtilitatem fpeitant. Indecorum etiam 

putauit, in orationibus iudicialibus teniere quaeuis efilutire et 

iocari, et in laudationibus ac demon(h"arionil)us fordes quaf- 

jdam et fquailorem inducere. Sed de eius panegyricis nihil 

omnino 

k Inchifum «Jr-jv in exem- / Legendum videtur ii^xxdi 
plaii omilTum eft. S^lk hii^iitQat. Sylb. 

m In DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1095 

etiirs ^ '7rct^<xcr%€c9"ctf 'Traivrctg yct^ sycoys r^g dvci^pS' 
^ofievag sk uvrcv , aKKor^iaq slva^ Trsi^o^c^ , ko] 8^^ 
xctrd fJLi-Aolv tyjvxc(,q rov sy.siva ^.st^^st/CT^^fi-ci , '^ 8t sv 
Tolg votjuacri, rtjg Je (rvvS-iirscijg oAce) xctf r<i --navri Ksi- 
'^ofisvaq- m STiv rs (^o^riKoq KoJj y.svoq kojj Trcii^ a^ioo- 5 
^rig sTrirccC^icg, y.aji ro t5 (ro0i7i>ti Kr,oii fisq-ov syKcofJLiov 
sk n.ccv(ravia,v. rdq Jfi irso^i r^roov dTroasi^stg ^x iroq 
'/Caioog Ksysiv. 

fjLs'. 'Ek as ra>v svctycovicov ctvrS Xoym , OTVocroi 
nrpog 6 iY.a^^Yi^ia ysyovacnv , ri Tr^og sy,KAri<riag , rsx,- IQ 
fiai^ofjiOj , oTi ravrfjv r-/]v yvoofLYiv dvYi^ e^;t£i'. o^oi) 
ya^ uvrov , siTrors Kci^oi Tr^ciyfjbarct xa^iS<^soag ^so- 
fjLsva y,ara<rKSvrig , iravriyvPiKriV avrolg clTTocii^ovra rfjg 
Ks^scog d^fioiiav, cog sv roo y.ara ' hi^iTOKoarag wsTToiyjKg 
Xoyod, nvoKKayj] fi}cv KcLf aKK^ , fjLaKi^a sv oig rov i^ 
TTS^i rm vofxctjv dTTooiooom Koyov, y,ct\ rov Trs^i rcav (po- 

omnino dicendum eft, quoniam eius nullas habemns: om.ne» 
cnim, quae illi attnbuuntui-j aiienas, nec eius efie, atque 
cius Ihlum non redoleie, ac tum fententiis, tum etiam tora 
conlhuclione, eius dicendi characiere cenfeo inferiores effe: 
inrer quas arrogans iila Funebris oratio, inanis ac mere pueri- 
lis, numeranda venir; item encomiaftica illa, fophifticis re- 
ferta nugis, in Paufaniam. Sed non eft iam opus illud de- 
monftrare. 

XLV. In orationibus vero forenfibus, quotquot vel ad 
iudices, vel ad populum, habitae funt, idem, quod in aliis, 
oratorem feclatum coniicio. Nam fi quando quid occurrir, 
quod fplendidiorem quendam appararum requirerer, panegy- 
rica quadani eiegantia ot venultate id adornare illum video, 
vti in oratione aduerfns Ariflocratem per totam quidem ora- 
tionem, ac praeferiim, vbi de legibus et iudiciis capitalibus 

ratio- 

m \n exemplari efl xaff%£* eriam fupra p. IO31. v. vlr. 
«Soi^, errore ambiguo. Sylb. Ibid. mox reitius accuf cafu 

n Oi^t' accipiendum hic pro legemus Af(7ro//ev8?. [quamAtw- 
bo': aut deed membrum quod- Troiisv^i::, quod vulgatae exhi- 
l-iam, cuiufniodi locus notatus bent. ] S^lb. 

Aa 5 • In 1096 DIONYSII HALICARNASS. 

vr/Mv ^izcttTfi^io^v, fi^' yj^ %^f<a? sTcarov avTm rstaKToLf 

° Kciv TCO KCtTO. AsTTtIvH TTS^) T^? (ZTsASiCtg, KCtTct TToWct 

fxsori , fidXiTct ^' kv ToHg syKoofiioig Tcoy sve^ygTolJv Ttjg 
TToAsoog , Xa^oia ts , ^ kouj KovMvog , KOyj Tivcov kTSooov' 

5 K(iv TOL TTs^i T8 TS^pctvn , Kcu\ sv ctKkoig (Tvxvoig. tSto 

^s ofj fxoi Tr^ooTOV sv&vfxri&s)g ^cksI crviJbfLS&ct^fJLo^i^aj\ 

7ct7g vwoB&dscri tov %ci^a.KTl^^ot Tr/g cvvSscrscog ro^ig Otto- 

' nsiLtsvoig TT^ciyfxcLcn. Ka] sTi fLSra. rSro rccg iosctg t5 

\oy8 Kotrctfjtct&m, ori ^x a.-^cta-cui rov ctvrov ctTrctirSa-iv 

10 kr EKXoytjg ovofjtctroov Kocrfjtov, krs <rvvBs(rs(i)g , ctAA' 
ctf fjLSv rov 1 yKct(^v^ooTs^ov , tiJ\ ^s rov av^rjporspov 
KcLj T^ TSrci)v ciKoAaS-i^trctg yjjicL , rct fjLSv Tr^soifjticc 
Ko^ rag ^triyrjcsig Troisi ro ttAsIov h/jicrag t5 crsfjuvH 
ro r,^v' rag ^s wirsig Kcfjf riig s^TnXoyag , rrig fjtsv 

IJ riosiag crvv&scrscog sKcirrco fjLol^av sXHcrag , rfjg ^' 

rationem reddit, cul fcilicet vfni vnnmquodque horum fit de- 
ftinarum. Qnin et in oiatione ndtierfm Leptinetii ds immtmi' 
tate, mulris quidem in locis, ac niaxime vbi de benefaftori- 
bns reip. Chabria, etConone, at<juealiis: etinea, quae ^e 
Corofia, aliifque plurimis. Hoc igitur primum mihi videtur 
feciiTe, vt fimul cum argumentis compoiitionis formam rebus 
iplis accommodaref. ipfas dehinc fermonis ideas perfpectas 
habuit: non omnes fcilicet eundem, nec in dele£lu verbo- 
rum, nec in eorum ftruciura, ornatum pcltulare; fed alias 
venuftiorem, alias fublimiorem et magis rigidum. Et hanc 
praxin fecutus prooemia et narrationes venuftiores porius, 
quam grauiores, facit; confirmaiiones et epilogos, minus dul- 

ces, 

In evemplari efl v^^ ru. ei conieflurae obflat, quod 

fed xa;- Ti.1; legendum efle, faiis Cononis tantum, Chabiiae, ac 

eft manifeftum tum ex prae- Theraiftoclis , eo in loco a 

ced. tum ex feq. Idem v. 3. Dcmofthene fit mentio ; Ci- 

habet hf.QyiriKuv , dupUcato monis vero nulla. Sylb. 
errcre. Sylb. q Idem exemplar fuperlati- 

p Pro commate i.^o kovwvo^ ue habet yA«(j.t;?wVi5!Tov. fed id 

exiftimaiit lorfan aliquis ie- ad fequens comparatiuum «u- 

ii;endura eile y^j K(/wtfvo;, fed y>>foVffoy noii congruit. Sylb. 

r Re- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1097 

ccv^rfJ^^Q jcof TtsTnva^jiJbeyyjq ttAsici). *" h aig fjih ydo ^ei 
yio\a}tsv3-^ycLi tov cIk^occtstj , koj Trct^uKoKa^ricraJi ^ ToHg 
Tr^dyfj^cicri , }iccx.r2v dWor^ioov o(rjyri(TS<Tiv uvy^uyioctq, 

SViOTS KOLf CCf^^slig CCK^OVTCC' SvS-CC ei fJbri TO TTU^yjdVVOV Tj 

(rvvS-scrig STTSvsyKot , >j '7rct^ccjULK&'^o'aiT0 tov Trjg otccvoiccg 5 
CKOTTov , iix, s^ii(Tiv rtf TtWsig ^ccdiv daOctKr)' sv olg ^s 
rd Tfoog Tfjv d\r,Ssiccv •kolj to <TVfi(^soov arvvTsfjovTa 
* KsysS^cLj , TccvTcc os ccTrAoi-KCtjg Trcijg kcjuj ysvvcc(ct)g Kobf 
fiSTd (TsuvoTriTog ccv^fj^dg d7rcciT8(riv ol ttoKAo) fiocvSd- 

VSlV TO ^S KOdTlXoV SV THTOig KCIU{ «TTCiT^Aoi' U^CCV 8K !• 

i%f< stt) tujv svaymioov Xoyctiv. 8 Tr}v ccvTnv nv STTi^d- 
fjcsvog dirdvTm Q^vcriv , hos tj}? ocvxiig oosto ^slv Trdtri 
Tv^ocrrjKSiv Kocrfj.ag' dXkd ToHg f/,6v oyjiji.Yiyo^iK6ig to 
d^ictifjLcc KcJj{ TYiv fLSyccKriyoolav fJcdKKov d^fjcoTTSiv , Tolg 

ces, fed magis rigidas et afperas. Natn in quibns anditor ora- 
tione demulcendus eft, et, rebus ipfis vt credat, inducendus, 
non femper elegantia et fuauia efle argumenta poffunt: fed 
inrerdum alienorum fcelerum commemoratione arida, inter- 
dum etiam inuenufta. Deinde nili elegantiam et dulcorem 
ipfa compofitio attulerit, vel fententias moUierit, non tuto et 
firmiter argumenta deiinent: in quibus vero veritas et vtilitas 
fpecfanda eft, ilia fimpiicirer et naturaliter et cum grauicate 
auftera multi audire volunt; at garrulitas et deceptoria ars m 
orationihus forenfibus locum non habent. Cum autem ipfe 
probe fciret, non omnium rerum eandem efle narurum, ideo 
nec fingulis eadem ornamenra accommodanda cenfuir : fed 
populanbus magnificentiam et fplendorem potius adiiiben- 

dum; 

»• Reclins Iv oT; //Iv: vt v. 6- iam membro pro hmoMrx^; [vti 

h oh 5^. S^lb. vulgatae daiit pro a)c«ovTa:] re- 

s 1'oft Tcr? ^(^&ytiuai corru- ponendum erit ««««ff; , \ el 

pta et mutilata efl fenrentia : an.v£iv. SyKf. In ora Cod. Bodt. 

ac talis quaepiam requiri vi- h^yviffeK; ix>jxy-yt?a(y et mo.v icKa- 

detur leclio : oCn kt) «vi>*)pa« v?y oxtx. 

yKix:\,vo-ii Tu: x;7e<c tt\/Mi o~io-j Tf, t Poft ?.Syta^i>4 defideratur 

«aa' i/i<jT( Kaxwv aAA. Quo mo- %(>m : vel indicatiue fcriben- 

do fi legamus, ia fequenti et- dum ^.iyircn. Sylb. 

u Pro 1098 DIONYSII HALICARNASS. 

^6 diKaviKolCt svBa "vm dAXoT^ioov ciK87^g yivsTdbj Ka* 
KMV c oizai^tig , "ipvxfig '^s y.ctj tmv aXkoov , cctcl TifMM- 
TcLTO. STiv ci','&^(t}7roig , ^ dx^sim , tyiv Xct^^v, yccuf Tfiv 
f!oov}jV , 'A,aj\ TYjv cl7ra.Tyiv , yia] to, TVcteciTrhricrioL THTOig, 
5 Oid T8T0 sv fjblv TcCiQ arvfiQnAccig , -jic/j fjLciAi^a. Tcug 

KCCTCC ^iKiT77f8 , Ka,TCtKO(>S^S^a,iq y.SX^f]'^'^ TOi^S TOiaV' 

raig d^fioviaig' sv ^s Tolg Tr^cg Ta ^i-A.a7n^ia crwTO,- 
X^slci , Tctlg yXaOvooig' KcfJj avTm os tmv oiKaviK^v 
'KciKiv tv fiiv rolg ^yjfxia-ioig , sv&a to d^iodfLa s^si Tfjg 

lo TrokBoog CpvAci^ctj, Tcug fisyaKoTr^STrs^rs^aig TrKsioa-iV sv 
^s Toig loiOi)Ti'4,oig, sKciTTocn. 

fi7 . 'LvvsKovTi o' slTTSiV , ti (JLovov ^ TTaoa Tag 
loioTnTag todv KQyct)),- 'koj Tcig Tta^aKKayag Tm vtto^s- 
(TSMV , Oia(p6^jig o)ST0 JeTi/ TroisicB^c/jj Tag KPcccrsig tS)v sv 

15 T>; a-vj&sjsi %fit^c£>:Tj;^4)y, dKKcl y.cij Trap uvTci ra ysvri 
Tm sTTiXSi^Kf^dToov , Tcl crvftTrKri^odTiKci fis^fj diaC^o^ag 
ixovTci Tccg Ovasig o^^^Vj^iaKKaTT^cagKaTa.a-KSvalg Tccg 

dum; at iii iudicialibus ( vbi aliorum ciimina et fcelera, ani- 
mum mentemque, et quaecunque iiamo cariflima liabet, iu- 
dex audit) venufiatem, elegantiam, et quaecunque animos 
iudicum occnlte valent peimouere , et his iimiiia , regnare 
oportere. Ideo in orationibus deliberatiuis et confultaiioni- 
bus, et maxime Pbilippicis ^ faepe et ad faftidium vfque banc- 
ce compofitionis formam vfurpauit; in iudicialibus venuftam : 
rurfus in iudlcialibus quidem publicis, vbi dignitas et auctori- 
tas reip. feiuanda eft, faepius magnificentiorem ; iii priuatia 
ad populum, rarius. 

XLVI. Vt itaque rem breuiter compleflar, non foium iii 
iplis generibus orarionum et diuerfitare argumentorum varie 
(ibi putauit compofitionis flyltim temperandum effe; fed cum 
videret etiam, praeter diuerfa epicherematum genera, partes 
expietiuas diuerfae effe naturae, diuerfis ipfam compolitionem 

orna- 

K Pro hx^etm flruclurae x ns?) ra<;] In ora Cod. 
Horma poftulat ;rfoffsiy«« J«7y, BoM. i<T. Tru^u tcc;, 
vei fimile quid, Sjll^. 

y Pro DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1099 

aPfjLOviag sttsi^ccxo KotTfMSiV , aWoog fxsv rug yvodfxoKo- 
yictQ (Tvvri^i\q , ciWcog ^s rcl ivQ-v(jJifxa.ra , ^ta^popccs 
^6 rcc. Tra^cL^sryficcra. TTokvg av ilri koyoq, sl rccg ^ia- 
(po^ccg a.7rcicrag '^akoifirjv Kiy&iv , hcag SKSivog 6 ^ai- 
fiovtog dvri^ o^oov , ncui Tr^og Y %J&,'^ct skutov ds) c-^v\- ^. 
fjbart^cov rcv Xoyov, dviarsi rs /ictj STnrdcrsi rafJiisvnasvog 
roov dejjcovioov saars^av , mg }icc\iig insiv^g Aoyiig ave- 
irKot.csv, 'nra^aoeiyfjiaiu^v 8k o'ioLLaj\ dilv 5'JTav&u, 
Iva tJLOi fisi<^0'ja ttl^iv Koyog KaJ^n , roov s^yodv r2 ori- 
ropog s^sra^ofxivoov, si rotccvrd s<rtv, oia Kiyoo. iroKv IQ 
yu^ ri crvvra^tg ro fjLtjy.cg ?^d(^ot , •/la] ^scg, fjcYi ttct' slg 
rng (ry^oKi-/L>ig sK^^ri ■)^apaKr:^ccg sk roov ^- vTrofj.v/ifxart- 
GfJLoov' oKiya os Kn^^^svra , rcov ttoKKoov iKuvd raHfjti^- 
^ia , ycc^ ufxa Tr^og sTri7ctfJcsv8g' ^ ycl^ oyi ys roHg dirsC' 
^oig ri dvS^og raos y^u(^co. ro ^sl^c^ rd Tr^uyfjLara 15 
cvfJL^oKfKoog dTTox^V' STrccvsiy^i 6 ' nv S'jn roc KotTsd, ciju 
ev d^y/i TTpi^&Sfc/iv s^sHv. 

ornamentis conatus eft adornare, alirer gnomas et fententias, 
aliter enthymemata, aliier eriam excmpla componens. Lon- 
gum forer, omnes dificrentias cnumerare, quas diuinus ilJe 
oraior videndo, et ad quodcunque arguinentum orationem 
femper accommodando, et intenfione ac remiffione vtiamque 
compofuionem temperando, et^regias illas et diuinas oratio- 
nes condidit. Sed exemplis iam , quo oratio credibilior fiar, 
opus non exiftimo, maxime cum fh-ucluram ■. erborum eius 
iam examinaiierimus, num ita, vt dixi, fe liabeant longius 
enim iam tractatum produximus, atque inetuo, ne tandem ali- 
quando in genus dicendi fcholafticnm hic commentarius im- 
mutetur: pauca vero, quae pofuimus, falis ad coni^irmationenj 
futura funt, tum praefertim apud eos, qui haecce probe no- 
runti neque enim iis, qui oratoris huius nomen ignoranr,' 
liaec contexo. Breuiter itaque rem oftendiffe fufleccrit, 
Keuertar igitur ad reliquam partem eorlim, quae initio pro- 
pofui dii.ere. XLVil. 

y Vvo xQ^iix conuenientius SyVo. 
fortaffe lcgemus 5jo;7(/«: vt fit: z In e:<emplarl eft Jto/-£h^. 
ad (luairi^ite reiUy fau mgotium. nxTtKuv : niiuus apte. Sj/O. 

a M«- Iioo DIONYSII HALICARNASS. 

S-soo^^fjLctcrt "/C^ci^fMvoq , xctf d t<x iroiaq cta-KWic*}? tf^obK. 
Scm)v, to KpaTiTOv fJA^og sAct^s r^g cc^imovtccg. s^oo ^^ 
Kc/jj TTs^) T8TCt)v , cog 'i-yjjd ho^rig. ^vsHv ovtcov te\oov ttsA 
5 'TTo.v s^yov , cog siTrelv , oov ts ^ (pvcrtg ^fjfj.tn^yog , vLctj{ 
cov ctf Tsxvoj fiYiis^sg , T8 KdKH , Kcu Tfjg riSovijg , ^ sl- 
osv , cri Kdv Tolg koyoig , rolg r SfjLfjjSr^otg xct) roig 

^ S^OO T« SfJLfXST^ii y.CCTCtCDCSVCL^OfJjSVQig , SfJLSKktV CCTTO- 

X^c^vToog s^stv a.fL<^ors^oov r^roov, %&;^/c9-£i/ ycip SKdrs- 

10 ^OV CCVTOOV S-CCTS^a, TT^Cg TCO fZ^ TSAstOV SlVCtj , X.Ctj T^V 

i^iccv ciogrtjv dfxocv^oTS^ccv 'icry^st. rccvrcc ^fj crvvt^oov, 
Kcuj Tijg fjLSv uv^fj^ag ro Kakov v7roXa\^oov shoj ro rsAog, 
rijg os y\cc(^v^ccg tq riov , s^rirst , riva '^ot^riacc t8 
TtccAAag s^), y-ccf rivcc rfjg rjaovfjg, iv^icas ^tj tcc fih 
IS avTci dfjLC^ors^oov 'ovra airta, ra fx,sAfj , holj ryg '^vS-- 
fjL8g, actj rag fJLsra^oKag, '^ koi to Tra^aKoAnS-Sv aira.- 

Qua via XLVII. Secundum itaqne caput fuir, quibus praeceptis 

Dmo- etviis, et quo exercitatioais genere optimatn conipoluionem 
coTnpo/t- ^^^^ acquilierit , oftendere. de quibus dicam , quod fentio. 
tionem Cum duo (int iu quacunque re, vtficloquar, fines, naturalis 
medi.nn nempe et artificialis , honefti fcilicet et vcluptatis, vidit ille, 
acqiiij:e. jj^ oratione, tum poetica, tum fokua, vtrumque horum adhi- 
bendum efie. cum enim alter ab altero longe diftat, praeter- 
quam quod vterque perfeclus non fit, tum etiam propriam vir- 
tutem obfcure habet. Haec cum fciret orator, et putaret, au- 
fterae conipofitionis finem effe honeftatem, venultae vero vo- 
luptatem, quaeliuit et ea, quae venultatem, et quae volupta- 
tem adferrent. inuenit itaque, vtriufque caufam eandem Q^Qy 
modulos fciiicet, uumeros, mutationes, et decorum, quod 

omni- 

a Malim cum artic. jf 4>w!7/c, hoc merabrum ; y^ to ttx^xm- 

Vtin feq, comm. «< Te;^v«(. SyW. AH^frv, '^f/ ri to zctfXKO^a^Hv uvx- 

b In ora Cod. Bodl. "i. o7oev. aiv uvtoI^q fta^uiTtov. Sylb. To 

c Rectius, opinor, 1'?,^ rot/ TrflsTto/ loco vocis •/rxgoifTtov re- 

fzlrfa: et mojc: «/z^cVefovrarwv, ponendum efie monuit inter- rif vtfumque iftorum. Sylh. pres, Mar, Martinius. 

d lu exemplari fic fcriptum # Vide DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. noi 

(Tiv avroHg 'Tra^ctiTiov « fii^v y.ccTci tcv uvtov t^o-ttov 
SKccTi^a, <TXri^JiaTi<^oijLsva. ov os Aoyov h/j^i Ti^Toov eKa- 
tjov, iy:*) 7rsioacrou.a^ ^i$d(rKSiv. 

fMr]\ Tolg TfocoToiq fjiofiioig T)]g Xs^scog j a ^yi <roi' 
%sia VTTO Tivct)v KaAsncfjf , SiTS T^ta TavT s^iv , ouq 5 

^ ©SohsKTYI TS KOj ' A^l70TSKst OOKSl , ovofxaTa >io] pJ7- 

fiaTa Koij crvv^sa-fjLoi, sIts 'TrXsioo, ^vo ravra dKoX'£^il, 
fjLsKoq KOLj x^ovog icra. aaTa filv oriTag o^vTr,Taq ts 
xctf QapvTfjTag avrojv , tccttstoi to fJLsKog' KaTci as Ta 
fjLriKri KOj Tctg (^^axvrfj^ag , XPovog. kTog ^s yiyvsTa\ 10 
hv^fLog, sIt ctTTo dvfiv ci^^dfLsvog (rvvi^aS^aj (2^^axstciov, 
axTTrs^ o'iovTct\ Ttvsg , Kctj KxK^cn rov §TCt)g KaTacKSva- 
S^svTa pvBfxcv riysfjiova, 'Tt^cotov g^oi/Tct Koyov toov 'icroov 
ciocrsi TS Ka/\ Sscrst %^o;,ftJV SiV aTro j^icov \^paxsioov, oog 
Tolg TTS^) ' h^tTo^svov soo^sv , og kv Tca otTrKacricd ^ Ka- 15 
TS(rKSva<^du\ Koyoo tt^ootgv. Toig d' sk toov tt^ootcijv 
fjLo^toov Tfjg Ks^scog arvvTt^SfjLsvoig to ts S fjLSQ^og sii 

omnibus his adliaereat: fed haec dluerfe coUocata et adhibita. 
Qua autem ratione vnumquodque adhiberi debear, docere 
conabor. 

XLVIII. Elementalibus orationis partibus, quae a non- 
nulhs elementa vocantur, liue tres lint, vi Theodectes et Ari- 
ftoteles volunt, nomina, et verba, et coniundiones, iiue plu- 
ra, haec duo atiliaerent, fonus fcilicet ac tempus, aequalia. 
nam in eorum acceiitu acuto et graui fonus coniirtit, in longi- 
tudine vero et breuitate tempus. Hinc autem fit pes, fiue 
duabus conftans breuibus , vti quidem nonnuUi arbitrantur, 
et vocant pedem ita compofitum Hegetnonem, quod piimo loco 
ponatur inter tempora, quae aequalia funt arfi ct theji ; fiue 
tribus, vt placiiit Ariftoxeno, qui in duplici fe ratione dicen- 
di primum exercuit. Moduli vero iis , quae c primis orationis 

parti- 

e Vide pag. g. v.i. Sylh. In ora Cod. Boill. xxTt- 

f Idem exemplar habet xa- o pio \t.tqQ; fortafle legen» 
in<SY.iv6k9^ct,i , errore ambiguo. dum fttAe;. i>;jib. 

l> Pro II02 DIONYSII HALICARNASS. 

elq xoi Kct^^fjLSvcc jWST^ct. oTciv ^e fjAKKij j^im szuTg^ov 

VTTS^Cif^SlV TM fJ^ST^M, ^ fMSTC(,j2o\yj TOTS slcTsK^HCrcL, TCC- 

fjLisvsTObf To oIksIov ccvtcov dyccSov saaxs^a. STrst^ctv ^s 
5 rtjv u^fLOTTHcrctv rctvTct yj^^cLV KdQ^ , ror dTTo^ iS &)cnv 
avToic, rrjv 'Tr^ocrriz^crccv oo^ccv ro Tr^STrov xa) t5to 8 
y^ctksTrov stv^ toov Ttjg fiacriK^q s^yoov KccTctfi^ccBsliv. d^s^s 
yoio, s'i Tiq (i)^cii(; , » y,^8fJL0L(riv o^yctvm , ro KctKKtTov 
svTsivag fisKoq , py-S-^otS fjL>jd'svct ttoiyitcju^ Koyov , ^ lcS'* 
lo QTrci)^ OLV ng clvcla-xotTo rrjq roiavTyig fLHcrrAng ; ^ n ^s, 
si riT(i)v fJLSv cifjL(^0TS^ci)V 'n^ovori^si-/] fjLST^ioog , fievoi ^* 
€7r\ rrjq ctvrriq fjLsKctio ictg kclj{ tuiv avroov pv&fjLcov , 8^sv 
av s^ctKKcirrctiv, ts^s 'TroiKiKKcov ; d,^' ii% oKov ^ict(pS-ef- 
^oi ro dyct&ov ; si os ko^ t^^t^; ^oxaLaoLiro , fjLij^SfjLictv 
15 ^s ir^ovoioLv 'sx^v ^cLi'joiTo t5 ir^eTrovTQq rdig vTtQKsifJLS' 
voiQ, 3K oLvovriTog avxco Trag o '^s^) sySiva.'s^a>j Trovog-^ sf/jOi 
y 8v ^QH,si. ravra orj KarafjLaS-cov o Af^fjLoS^sv/jg, rct rs 
^ fjLsKtj rm QvpfjLctroov kcu KCoKcdv, Kct^ r^g x^ov^g avroov stti- 

paitibus conftant, ad auxefin conducunt; at pedes et numeii 
ad menruiam valent. quando autem vtiumque modum exce- 
deret, tunc ipfa mutatio accedens viitutem vtriufque et bonum 
temperat. Cum autem debito ambo loco coilocata fuerint, 
tunc decorum conuenientem illis veiiuftatem tribuit: quod iii 
muficis facile e(l aduertere. Age, fi quis verfibus, cantiuncu- 
lis, vel inftrumenris muficis , puicherrimos accommodet mo- 
dulos , nuliam autem numerorum rationem babeat ; ecquis 
erit, qui non banc muiicam repudiet? Quid autem, fi vtrin- 
que boc adbibuerit, femper tamen in iifdem modulis et nu- 
meris maneat, nihil nec varians, nec immutans, nonne is 
omnem venultatem perdet? Si vero et vnriauerit interdum, 
nullam vero rationem decori in rebus ipfis babuerit, ncnne 
in caeteris inaniter cenfendus eftlaborafie' Ita fme. HaeC 
Pemofthenes cum fciuerit, ac modulos verborum et membro- 

rum, 

h Pro Efff}' exemplar habet t/ ^t/. 
a'/5' : perperam. ^Sylb. 

i lu margine Qod, Bodl, 'if. k m^a>j ovfi^ixTuv hic ea figni^ 

ficavi DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. iio$ 

Xoyi^o(Jbivoq , iirct) (rvvcc^fjLOTTSiv ^ ccvto, eTrei^ocTO , uj<? 

ffj.fjl,i?y.t] (pctiVsS^CUj KCLj i'j^V&[jbCC. S^ccWctTTSlV Ti iCClt\ 

irouiKKnv SKUTS^ov ccutcuv STTgi^ccro fxv^ioiq Gcroig cryv]- 
ficc(n y.a^i t^otto/;* x.oui t8 Tr^STrovToq, ccrriv iiSs]q Tiiv ttsp) 
Koyaq (TTrii^cc^ovTcov , iTToislTO '" oocrtv. svS-vufjS-stg y 
^e, ooa-TTS^ sQ/iv, ooq ^tcc tmv ccvTm thtoov 3-sot)^rifx,ciTcov 
G TS ri^vq yivsTOU{ Xoyoq 'a.cjj\ o jccsAo? , scTKOTrsi ttccXiv, 

ri TTOT rjV TO CCITIOV, OTi TOC CCVTOC « TOOV CCVTm rjv 7r0i'/J- 

TiKcc. sv^KTKS *} T^ TS fJLsXoov H<Tcx.q ^tocf^o^ocg , a) 
'KOiidiv, a fih (X^ioofJLocTiX.oc (pccivsS^auj ocvTm, oi ^s yKoc- lo 
<Po^a , bxr-TTS^ sv ToHg fjL^a-i/CoHg sxst nr^oq Tr\v aq^fio- 
Viccv To %^(5jt6cf Koiv TOiq pv&txolq oe to '7Ta^a'7rK'/;(TiOV ' 
ytvofJLSvov , a><Ti THq fjt,h d^iCtJfJiccTiK^q ccvToijv C^ccivs- 
S^cuj KOjj fi^syccXonr^sTvsiq , Tiiq ^s TPvd^s^Hq koji ficc- 
KcCK^q' sv TS Tcdq fjCSTUj^oKcclq tots fJLSv «^^otiOTT^gTref 15 

rum , tum etiam lioiiim tempora , expendeiit ; ita coniun- 
gere illa ftuduit, vt egregie modulata et nuinerofa videantur. 
Deinde variis fchematis et tropis vcrumque variare et mutare 
aggreffus eft; ad haec tantam decori, qnantam nemo orator 
vnquam, curam habuit. Sciens, quemadmodum dixi, eadeni 
omnino ratione orationem er venuflam fieri ec honeftam, cau- 
fam etiam inuefligauit, cur eadem non eofdem affec^us habe- 
ant. Inuenit igitur, fonorum difcrimina in caufa effe, qui fci- 
licet efficiunt, vt haec grandia, illa venufta videantur, quem- 
admodum in muficis fe habet ad harmoniam chroma: inque 
numeris fimihter accidere, vt nempe alii fplendidi, alii mol- 
ies et lenes videantur; quin et ia mutationibus interdum ve- 

tufta. 

ficari dicuntur, quae pauloan- p. 64- v. pen. et p. 212. v. §. 

te, p. 1 100. v. pen. vSj/^. Ihid. exemplar fing numero 

/ In exemplari ell: aCri; : habeteu^jySfiiv. perperam. 5)///>'. 
perperam. Pru feq. etiam t/i- tii ^oc-.j (inquit Sylh. j in 

yis?.^ reclius legemus ^vyLex^ : hac lignificatione habuimus 

vt ita hic copulentur fv/xfAvvf/ etiam fupra p. ioo8. v. 9. et 

tv^vDiia, licut fuprap. 6B- V. 13. infra p. 194. [iuxta Ed 6>/Z'] 

et difcrimen effe inter eviit?.ii; non line mendi fufpicione, 

et £/z;.tsA«c, auclor ipfe docuit Sjill>. 

DiON.HAL.voL. VI. Bb « For- l il04 DIONYSII HALICARNASS. 

y,aj\ ctvTyi^ov , " to rs \syofi.£vov tx^^ov kclj (piXoKcitvov 

kfM<^a,tV3fjiSV0V' 70 rS ^K TT^STTOV , UTTOLWm \lOL\t<?Ct fZS- 

yctA^y TTu^sxov sig S/cars^ov ctvrm ° po7r;;y» (xvvio oov ^ii 
rccvTci. , oTTors fzh rS kclK^ 'TvXsiova, ^s^tv c(.vtm rr/v kci.' 
5 ra.q-iisvvi'^ virokdJ^ot , ra. rs f/,s\t] STTOtst fZsyakoTr^STryj, 
Ka) rHQ Dv^ft^dQ cl^ict)fjt,a.rt>c8g , >icju{ rag fLsra(^oKdq ysv- 
vaiag' oirors ^s rl^q srs^aq avTco ^avsiri osi^ci\ (rvv^s- 
crscog r; Xs^ig , TTcivra ravra nars^iij^a^sv stti ro fiaa-t- 

•/LddTS^OV. X,CLj fjLfJ^sU V7TQ\d\^^, SaVfJLaTOV sJvcif TOV Ao- 

lo yoy^ gi ytcju\ T^ '^s^Yi Ks^st (^r,fMi ^ slv P sfJLfJt.sXsiaq >cctf sv- 
PvS-fi^iag ycouj fJLSTa^oXm , oocnrs^ ralg cti^alg koj rolq 
opydvotg , si fxrjosvog rBroiv dvrtAafjcQdvsroui rijg 
I\rifi.O(Brsviig d)i^ct)v As^soog' firi^s y.any^ysHv vtto- 
Kci^yi rcc ^ TF^ocrovra rri y<Aj? ks^si TT^ocfJi.a^rvPHVTa, 

tuftatem et aufteritatem, interdum venuftatem et nouitatem 
apparere, tum etiam decorum omnium maxime vtrique pon- 
dus addere. His cognitis, cum maiorem libi rationem haben- 
dam efTe honeftatis puraret; modulos et fonos infignes, nu- 
meros fubiimes, et murationes egregias adhibuit: cum vero 
iucunditatem et voluptatem requirere di£lio videretur, eadem 
haec iucundiora effecit. Nemini autem nouum et infolitum 
videatur, quod pedeftri divlioni modulos et numeros et muta- 
tiones, vti cantionibas et inftrumentis muficis, dixerim efle 
neceflarios , fi nihil horum Deniollhenis orationem legendo 
audiendoque percipiat ; nec me errare putet, aut decipere 
velle, cum ea proferam in ttftimonium , quae in oratiunibus 

repe- 
n Forfan legendum tots os v^BTri^t;. Idem v. ro. hahet t^jV 

To f.eyoiJLV^ov yKui^vgev vr/^ <piAO>c. sre^ijv ^s^:v : COntra lcgCS fyil- 

In feq. etiam membro fi pro tatScicas. Syll>- 
TOTi Sii legamus to he5:iy fat p Pro iii[ii?,eici; reftins for- 
bene conftabit fententia. iSy/Z'. tafle ii>V£A£iij:« : qua de re di- 

iSlum ad p. 1103. v. i. Syllr. 
Pro fo^j}> exemplar habet In. ora Cod, Bodl. tu; ts tiiiis- 
T?Q7Tov: parum ad rem. Idem ^ie^s. 

fequ. V. habet xOtuv: perpe- q Forfan negatiue legen- 
ram. Perperam idem mox ha- durn t« k 7r?osivTx^ feu tx f*i| 
bet Td; T£ fnsMsi iTToiei fisyct^- Tcgeeo^T». Syli>. 

s r Acl DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1105 

gXsi ycto Tccvrct *} kccKm^ KctTSa^KSvacr^svtj As£ig , vta^ 
flCCXi^CC ys t] THdS tS fJJjTO^Oi' t^ J" svkcci^icc x.clj t^ 
iroaoTJ^Ti TTjv ai^B^riTiv otccAccv&ccvsi' tcc f.csv yccp a-vyyj- 

%VTCIj\ , TCt OS •" 0-VVS(pS-CC^TCif , TCC O CCWci) Tiv) Ti^OTTCa 

T^v cc}C^i(iSiccv s>i,Qsi3fjKS TYjq KccTcccTKSvrig' oot' ccvtov 5 

k^ri\Xoix,SclU\ ^OKSIv XM TTCCVt) , KOU KATCC /XfJ^SV SOiKSVCtl 

lolq "TTOirifMct^nv. 

fj(,S-\ ^A^cc y ccTTcciTt^a-si fis riq svrccvS-ol \oyov 
fjLsXvv TS Kcjui pvSfjCcov, Kcfjj Toov sv Tcctg fJLST CL^oKctiq (ryjfi- 

flCCTCdV , * KO^ t5 SV SKCCcrO) TT^STTQVTOg , cl^iCOV CCkSo-oUJ, IO 

Tivcc T CCVT60V Wiv, ol<, tj (^iKct^x^^ioq a^aovicc Koo-fjCsllTcuj, 
xctj Tivct Trjg KcoTiKr,g ysvoiT ccv ct^fxoiiag' rj oiKSiOTS^av 
Ttjv SK 'TTaioog ^ sv(^ai^ofjLsvog evfJLHcriav , riv sk ts fjLHcri- 
Kijg Kaj\ y^afJLfJLaTiKi^g sa-x/,KSvaj\ TavT sx^^^i 1"« Sscv^i^- 
fAara 7TS^ika\^ovTa to x^ovi^^siv sv ToHg KoivoHg kolj yvco^i- i j 

reperiri nequeunt. hoc enim omnis egiegie compofira oratio 
proprium habet, et niaxinie huius oratoris. Senfus enim id 
nen animaduertunt, adeo opportune et artificiofe eam com- 
ponit; iila quidem lata et difFufa funt, haec contorta; alia 
vero aho quodam modo vulgatam compolitionem egrediun- 
tur, vt omnino nouus, et nuilo modo artificium fectatus efle 
videatur. 

XLIX. Exiget hic a me quifpiam, vt de modulis et nu- 
meris aliquid dicam ; et fcire deliderabit, tum qnae funr in 
mutationibus fchemata, tum eos, qui in (ingulis excelluerunt, 
dein quaenam ex illisfint, quibus anriqua et feuera compoG- 
tio gaudeat , et quibus puerilis er moUis; vel viicaram iam in- 
de ab infantia proferens confonanciam, (quam ex Muiica et 
Grammatica petere haec praecepra folent, qnae iubent, vt in 
communibus et noris rebus oratio temporibus quibufdam or- 

netur) 
r Ad ffv\i(4,Bcc^TU( in exem- dant: va/' ra; ti/ exayw «■ftToyr^s 
plaris margine adfcriptum hoc a^iuv — j ' 

fcholion : «vt< tov cvyy.en.^siro'^. 

Sylb. t Paulo conuenientiusfKCff- 

s Vel vgv tollenda videtur, (o/zevoi, id elt yr^o(pspoiii.oc, pro- 
vel pro a|(wv reponendum ferens. Seq. v. pro ixHat fenfus 
m^iufft. Sylb. [Vulgat;ie lic polti lar tr«^«. S^lb. 

Bb 2 «II- llo5 DIONYSn HALICARNASS. 

fiotg rov Xoyov h (rvKo(pa,VT}icrst' aWoog ti koJj t5 " ^». 
rcc fiir^ct, o^m aAAeov £%&)• d^^diisvog ctTro cr^ , (pi\- 
rars ' KixfioCis, ko^ sk t??c sva.iicria.q t^? (TYiq KoLfi2oivoi, 
il ^'s rig ex.7raiT^crsi ko] raAJr sn fjcaS-slv , ^ o fjLri nTor 

'5 i^st, T8g ii7rofivr}(ji.ari(rfJi,8g jfjtt&jv Aa^m, iig tts^) rt^g 
{ruv&sa-scog rm ovoyt^arm 7rs7r^ayfiarsv[MsS-a, Travra, 
cxraTroBsi, rm sv&d^s 'Tra^aAsiTroiuiSvm sicrsraj^. syuas 
ryj^s TT^ Trs^iy^d^pag rov vtts^ rirm Koyov , stc) Y to 
7rspi?<si7rofifvov s?\sv<rQfiajj fis^og. 

^<o V. 'TirsG-xofjuriv yd^ kojj rnro ^si^siv sri , TToog av 

Ttg ^iayvoiyj rov xa^aKrri^a, rfjg AyifioS^svag (TVvB-scrscag, 
ycaj TTOiotg "y^^oofisvog crrifjbsioig aTfo rc^v aWodv ^io^icrsisv. 
sv fjLsv iiv i^sv £?t Tta^dcrrifJLov avrrig sy.pavsg 8rct)g, uts 
fiovn ravrri ndj fJLri^sfJud rm dkXcav 'jra^aKoKaSiiv. n 

"X^ ^e crvv^^ofiri rs y,ci\ TrXsovacrfJLog, olg eKsyxsS^cui tts- 
(puKS Travrog Tr^dyixarog kc^ (TCdfJLarog yvodcrtc , t^iog 

netui) non leprchendet ; praefertim cn.m app?,reat, tnenfu- 

ras temporum aliter atque aiiter fe habere. Quare incipien- 

do a te, carifllme Ammaee, e luis elegantiis principium fumo. 

Si quis vero et haec vult cognofcere, iegat, fi antea non ha- 

buit, librum noftrum , quem de Compefuiene verboruin edidi' 

nius; vbi videbit omnia, quae fcire defiderat ; de quibus hic 

quidquam dicere nolumus. Quum ergo alibi in eo libro de 

hac re fcripferim, quod reliquum eli, iam aggrediar. 

Dmo- L. I^romiferam ante, me id adhuc demonlhaturum, quo- 

flhetiis modo fcilicet ftylus Deraofthenicus dignofci, et quibus ratio- 

flylus nibus ab aliorum diflingui poiTit. Vnum igitur quid ita ii- 

'jiipno- " """^ proprie non indicat et ofieiidit, vt folum eius et nullum 

Jcatur. alium alrerius indicet. $ed frequentia ipfa et copia, ob quae 

caeterarum rerum et perfonarum lignificatu repiehendi folet, 

proprium 

u Illud f a fufpe£lum efl : ji-i-^roT Ixu , Ji nondum habet. 
nec fat congruere videtur •/.«'a- Sylb. 
f«. mox tamen reftius «aaws 
iXovTix. SyW. ^ y E.vemplar habet ro itxq»- 

X *o M jroT f%«] Re£lius el /.sntoiitjai : parum apte. 5;'/^. 

» Pof- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1107^ 

avT)ig yivsTcij xaodytTri^' X^^^°!^^ ^' ^'^''<-ovi ^avf^ci, 
TTig (TCL(^riVsictQ ev£>cct , roig coofJLcKn rcov dv^^ci)7rm, 
ccKctcTi l'n TrH (ruy^l2ii2fjx.s f/.sysS-og rs >lcl\ %^4)^a x«f 
ffX/i[icL >tcij fjLsKri _, Kct^ pvS-fAog T:g Tav fxsXcov , x,ct] rcc 
'Tru^ctTTAiicrici T^Toig. sl ^'^ Tig a(p' evog t^t^ji» ccPtjoa-Bi 5 
Tov %a^ct?cT^^(5t crKOTrelv, ^oh dK^ifzisg ei(TSTcti. ev croA- 
P^ccig yct,p oiv svooi fxood^cCig ^ TOi8Tov ^tj sts^cv , olry 
iSsTo Ttjg fxiag fLo^(prjg a-vfjL^oXcv. edv ^s TfccvTa. rcc 
cvvriSri (TVfL^s^i^rfiCOTcc Tfj fio^Orj , ij to. TrXsi^a., h to. 

KV^lOOTUTO, , Tc4%£7aV TS TTCCVV Tfjv yvCOCTlV Al^rpSTdl , KOUf 13 

^K * eTTicrsTcuf TcCig ofLOiOTria-i. thto ^tj 'iroifiv cl^icticraifL 
civ Kcui T^c (^8\ofjLev8g t)jv c-vvSscnv dy.^iQcog sl^evcLi t>/i/ 
/^rifiocBevag , ex. 'TToXKoov avrriv ^oy.ifj,ct^Siv i^icofjc.ctTOOV'- 
Xeycf) ^rj roiv Tc^aTiTcov ts K(/\ KV^tcoTccTccr 'tt^ootqv sk 

proprium eius flylum indicat: quod fimilimdine aperta, quae- 
in fingulis corporibus hominum videii pofiit, oftendam. omni- 
bus enim nobis quaedam longitudo, color, figura, membr», 
et in iis ipfis membris aliquis eriara numerus accidit, et his 
fimilia. Si quis igitur ex vnoquoque horum feparatim chara- 
£terem hominis cupiat cognofcere, nihil tandern perfecte fciet. 
In multis ahis enim formis inueniet talequid, quod vnius for- 
mae efle fignum et chara£terem pofuir, Cum vero omnia pro 
jnore illi formae acciderint, vel horum pkn-ima, vel maxime 
propria, cito admodum eam dignofcet, nec ipfa eum affinitate 
limiUtudo decipiet. Hoc facere velim eos, qui perfede De- 
mofthenis genus dicendi cupiunt cognofcere : ;vt fciHcet ex 
muUis proprietatibus , optimis fcilicet et maxime propriis , id 
explorent. * Primuni ex modulis et bono fono, quem fenfus 

z Poflis etiam legere roiH- decipietur. Sylh. 

Tov T< tTffov. V. 9. Itructurae * Sic lunitis vertit : Trimum 

lex poftulat ffi//z^f,3>j'KV), accide- ex concitmitate, cuius indicium 

rint. Sylb. optinium ejlfenfus, qui verbis 

a P:o corrupto (Trttrsroii par- nequit exprimi. Ad eum vero 

ua mutatione reponi poflet longa opus eft mora et inJirU' 

izclar-jn. fed fenfus magis po- ctt07ie diutim. Neque etiim 

ftulare vide:«r ojsenii^viCiroH) Jiatuarii etc. 

Bb ^ ^ "aaa. Iiog DIONYSII HALICARNASS. ^s^i ^' cLV-vyi T^.'3^? TToKKyiq Kctj\ yictTr}X,yi(reooq x^°'^'^' '^ ^ 
ya^ ^ri 'KKd^aj[ ,m,sv •a.cjj^ ^ooy^cicpMv Tral^ sq , si fxvi ttoA- 
Ktfv sfjiTrsi^tav Aa,3''<Sf , X^cv^; r^i^/avTsg rctg o^ci(rsig 

5 fiaK^o) TTS^) rdg roov ct^^ct/oii/ dfifna^yoov rsyrvag, ^a av 
svTTSToog avrag ^ otayvolsv , kouj S'/^ dv sxotsv sIttsIv j3f- 
(^yJoog , ori rtj (priftri Tra^aXaQtGvrsg t2^t< fisv s^rt IIo- 
KvKKsira ro gf/oi', t^t^ ^s ^iiciiH, TaTi ^' 'AAKafjLSvag' 
y,ctj\ rm y^a(poov YioAvyvcorii fuv avrri , TtfLav^ag ^' 

10 giifu?; , avrt] ^ (ofi) ^ Yla^acriii. Koyodv ^' d^a rivsg 
d>t^i[^oog s^ oAiycov 'Tra^ayysXfiaroov kojj TT^ocKai^a 

ipfe, qni veibis exprimi nequir, optime diindicat. Ad eum 
poiro cognofcendum vfus er longa exeicirario requirirur. 
Neque enim fculprores er piciores. nifi magnam experienriam, 
eamque loiigo teropore colleciam , habeant, et dudum in ar- 
tihciofis antiquoium operibus oeulos triuerint, facile ea inter- 
nofceut, nec fatis affirmare poterunt, eo quod folum fam.a au- 
diuerunt, hoc efle PuJycIeii opus , hoc Phidiae, hoc Alcame- 
jiij.; et inter pictores, illam efle Polygnoti , illam Timanthis, 
illam Parrhafii tabulam. An igitur quifpiam e paucis omnin» 
obferuationibus et breuis intelhgentia temporis accurate ora- 
' tionein If "aaot/ov atc^yjiTiv quid.i.m 
reddunt yt'??y»;M rutionis exper- 
tem y velfenjuni r.itione coreu- 
tem. Tuhio 1 ^^. de Oiatore 
dicitur nntnridii fevfus . cum 
ait: Bonrs V''rhis 1 auftion bo 
pis, vtatttr aHquis, n- n arte ali- 
qtta pcrpcnditur, fed (juod.-m 
quiijt nattn\.lt fenfu iunicatur. 
Eidem rurftK de perfecvo Ora- 
tore tiicituf fenfus vocatur : 
Verftium modu»i nntdt ars. fed 
aures ipfae tacito cum fenfu fi- 
ne itrte dcfinittnt. \ idt-' Fet 
Viciorium Var, Lecl. 1. 13.C.6. 
Ittnius. c Similitudine hac fupra 
quoque vfus elt m\ Dinarcho^ 
p. 644. V. 16. Sylb. 

d In exemplari eft Itmohv, 
ambigue. Ibidem mox pro ot» 
legendum potius on //>}, id eft, 
(^cyuv, tantum modo. vt videh- 
cet tvtI fjLiv ht et fequentia 
abfuhire ac /Lti/^ijT/K»; proferan- 
tur. Sylb. 

e inckifa Ss abert ab exem- 
plari Mox recbusa?a;, vtpag. 
1 1 J 4. V. 6- hcet in exemplari 
qu0'|ue mterrogationis nota 
lit addira clrjufulae. Sylb. 

f AL n^^^uain. 

g Pro. DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1109 

xctrtjx^asa^, syMs^Sg d^fJLOviag iia-ovTajj Cpvcrtv * 7ro\^.S 
ys KoJj osT. t'^to jllsv ^rj tt^cotov oiofJLaj{ ^slv (tkottsIv 
fTrt^^fitj ys Kctj s&sr fisrd os t8to , rrjv sv^v^fxiav. s, 
yd^ STt Ag(^<f hi^SfJLict l^rifioS-svag, yjriq 8k sklti s^isi\yi(ps 

fvS-fiyg S KCtj fXST^CC TCt fJUSV CtTTfJ^TKrflSVCe, KOUl TSKSICC, TCt J 

J"' d,TS?3i , TOiavTrjV STmrXoKnv sxovtcc sv dAAfjKcig, Kouj 
^TCog crvvrj^fiocrfjLSvci, (ij^s fJLriO rjfjClv vosHv , -oTi.W) fJiST^cc' 
h ydp dv dWod^ ysvoiTO TToAiTtKrj Ks^tq irct^' ccvt^v Tfjv 

CVvSsCiV SfjL^Ps^ng 'TTOirifJiCKTiV , dv fJCtJ TTS^iSXV f^ST^a, KCUj 

fiv&fjLSig Tivaq syKaTaKSX(t>oiTfjL6v8g ^ d^^Aag. ii fJLSvToi i<* 

yS Tr^CCrJKSi, aVT^V SflfLST^OV, 80 SpftvS-fJLOV sJvclj ^'oKSiV, 

Iva fcri ysvtjTOJi TrcirifJLcc, rj fjLsAog , SK^^aca tov avTrjq 
Xa^aKTri^a' d\K svovS-fiov avTfjv dTTox^fl ^aivsS^cLj 
xaj svfiST^ov. 8TOO ya^ dv siyi TroirjviKrj fih ^ 8 
fJLtjv TTOirjfjLd y&' kolj fisK(^8aa fJLZv , 8 fJLrjv fjAkoq. IJ 

tionem boni foni cognofcet? nequaquam; fed longo tempore 
opus eft. Hoc igitnr priraum ohferuandum puro , (quod 
ipfum fcienria et confuetudine parandum eftj deinde bonos 
numeros. Nullam enim Demofthenes orationem haber, quae 
iion fiios habeat numeros, et menfuram, aliam perfeclam et 
abfolutam, aliam vero imperfe£tam , itaque inter fe compoH- 
tam et copulatam, vix vt difcernere pofijmus, modulata fir, 
nec ne. non enim aliter dictio orationum ciuilium fimijis ver- 
(ibus Heret, niti menfuram et pedes aliquos fulutos, qui non 
ita ftatim appareant, habeat. Non quidem par eft, vt metri- 
ca et nimis numerofa fit, nevelcaimen, vel verfus, praerer 
illius inftitutum fiat; fed fufficit, vt bonos numeros et aptam 
dimeniioiiem habeat. Sic enim futuva efi: iiiltar carminis nu- 
merofa, non tamen carmen; et inftar verfus torta, non lamen 

verfus. 

g Procul dubio legendum fed vel Q:5ii'A»c legendum, vel 

ya} ngT^a Tx (jii. ciTTiiQT. [A vul- «3^Aw;. Idem V. pen.ha''et ivfi5- 

gatis enim tx abeft. ] Mox r^ov. errore ambiguo. fed ve- 

etiam v. 7. pro ^iiiv rectius rius effe ivinr^ov , quam t''.j/.s£- 

accuf. cafu legemus »)Va«j nos. xfov, fatis clare cognofi.itur ex 

Sylb. p 196. V. pen. fec]. et ex feq. 

i In exemplaii eft ki^f^ti. ^a^.iiio.v.i^-Syllf. 

i Kk' IIIO DIONYSII HALICARNASS. 

tivoL ^' 6%« rccvTo. ^iix.(po^av , « yjiKiTTOM l^iiv. v iUW 
ofMoia. TTct^aKccfj.iixviicra. fxsT^ct >tct\ pvS-fjL^c TSTayfMSvyg, 
ihs •A.ard Ti%oi/, sIts KaTci tts^io^ov, Jjv KaA^criv ' ol fi^- 
(ri>co) c^po(prjV' KaTfSiTa. 'TraKiv Toiq avTolg ^vBfioiq Kom 
5 fMST^oiq STt) Toi)v avTm ^ixm , ri tts^io^cov , ag dvTiT^o- 
<P^q ovofjua^aa-i , x^^/uiyj? , y.ctj tu) (TXVfJi^ctTi t^tco r^ijg 
icaTaa-KSVf:g d-no t;?? d,^-/r,(, fJ^^X^i t5 tsKhc, ir^o\^aivii(rci» 
ifXfMSTPoq T f ■ri Kcji sp(>'j&fiog , kclij ovofiara KSircLj rjf 
roiavrri Ks^st fisr^ov kouj ftsKoq' ri ^s Trs^iTTSTrKavtjfjLSvcc 

10 fAST^a Kduf pv&fx><g dTaKT^q lfj.7rspKafjL\^dv8(ra , Kd^ 
u.vt' dKoKa^iav avTMv (pvKdTrao^a , fjc^rs ofio^vyiav, 
arjT aKKriv ofJi^oiOTi^Ta rsrayfjAvriV fjcri^sfji^iav , sii^vS-fj.og 
asv ST* Koui svfjL&T^og , STTst^ij ^iaTrsTroiKiKrcti fj,ST^oig 
rs Kdj pvS-ySig nTiv , ii firiv sfpvSfJ.6g y , 8^' sfi- 

^S fJ^ST^og , STTSi^r) 8x) T^oig avToHg , 8^s Kard ravrd 
£X^^'' roiavrtjv os (^rifi^i Trdtrav sivc)j{ Ks^iv TToKirt- 
xrjv , kv v TO iroiriTiKOV sfj,(^aiv6Tc^ KdKKog' h KcJJf 

verfus. Quid vero liaec inter fe diiierant, perfpeflu facilli- 
rnum eft. Quae quidern diaio menfuras et numeros artificio 
quodam ordinatos hatjec, (iue ad iingulos verftis, liue ad fin- 
guias periodos, quas mufici flrophas vocant; deinde eofdem 
iterum uuineros et menfuras iifdem in verfibus et comprehen- 
lionibus, quas antiflropdias vocatu, vfurpat, quos deinde nu- 
meros ab inirio ad finem vfque deducit, metrica eft et poeti- 
ca, et hifce dicitur nommihus carmen et melos: quae vero 
vagas dimenfitines et iiumeros incertos adhibet, nec vllam 
eorum coufequentiam , vel rdiam aequab'tatem ordinatam fer- 
uat, numerafa ell et iiene dimenfa, cum menfuris et numeris 
quibufdam dilhncta ijt, non camen merrica, vel poeticis nu- 
meris adflricta, cum non eoidem femper numcros et menfuras 
iifdem locis habeat. 1 alrm autem efle cenfeo omnem oratio- 
nem ciuilem, quae poetico aUquo ornamento infigaitur. qua 

etiam 

t Ka^«ff/i/ fi«tf/xc<] Malim fic habuimus, p. 130. v. 5:. fed 
eum arficuJo, oiii.xsiy.ol. Mox vereor, ne librariorum vitio 
V. 5. ceiTi^go(fti; fupra quoque pro «vrjsfcc^;. Sylk. 

k In DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. iiir 

TQV /S.>}fjLoS'sv>f y.sx^^f^^vov 0^00. rdg oe Trt^i t«'t^ t5 jtt£- 
£»C "Tri^^eiq kv Tolg tts^) Tfjg (rvvSscrsctig y^aCpelc-tv ccTro^S' 
'^ciiiiatq, bK civayzcuov tjySuctf KtlvTav&a. X&ytiv. T^kov 

€U KCtj TSTCLOTOV l^li)fJ,CC rijg (TVV&SG-SCOg t5 pJITO^Og tJV, TO 

T s^aXKciTTeiv TvavTo^aTTcog , yco\ to (r%>7^.«T<'^«<i' 7ro<- 5 
vAKuig To. KoiKa y.ctf rag irs^io^ag. i^s yd^ S7tv ^hlg 
cLTrKwg TOTTog , ^ cg bsxi ^iaTfSfroLKiKTctf Tciig t s^aK- 
KayoClg acuj Tolg cyjflfJ^aTia-ixoic, , cog airavTsg 'haa-i' Kctj 
fjLoi ^oyM TOVTa fj(,tj Koycov os^i^B^oj^, yvc^^ificc y,a\ Toig 
(^avkoTciTotg ovTa. 10 

va. TavTi fjLoi ^oySt ftfjvvfjcaTa r^g crvvBs^rsQjg sl- 
vc/j) Tric /SrjfjiocB^iviig , y,cu ^ xapay.Ttj^rAa , s^ dov av Ttg 
avTTjv oiayvciri Traaav k^sTci^stv ^akri^Sig. sl ^s Ttg 
vTTOTSv^sTcJijj TT^og TavTa , &avfta,<^Siv Xsym , si yajf 
xaKo^aifjLCtiv ^Tcog tjv TnXiKHTog dvtj^, u<^' , ots y^dc^si iS 
7^g Koyag , dvco y.ctj\ ndTco <^^s(^siv Ta fio^ta t^? As- 

ctiam Demoflhenem vTum video, Huins porro lei caufas 
dedi \n coramentaiio de Couipofitione verborum, quaie non ite- 
lum eadem hic opus puto lepeteie. Teitio et quaito, pio- 
piium eft huic oratoi-i, mutare vbique et variare, et menibra 
periodofque diuerfis ornamentis efformare. Non enim eft vl- 
lus adeo fimpiex locus, qui non varietate , niutationibus, et 
ornamentis quibufdam variatus et diftinclus fit, vt omnibus 
notum eft. Mihi autem haec verbis indigere non videntui", 
vt quae etiam vuigo notilhma fint. 

LI. Haec mihl Demofthenicae compofitionis figna et :n- 
dicia videntur; e quibus, ii quis eam examinare cupiat, facili 
negotio ab aliis difcerner. Si quis vero ad haec refnondeat, 
mirari fe, quarauis diuinus adeo hic orator fuerit, eum, quan- 
do orationes componit, furfum et deorfum partes orationis in- 

uertere, 

k In exemplari eft oTo(;, er- praefens cwTiBfnsva , quam 

rore ambiguo. verius tamen praeteritum cvvTeOtiiJ.^vci. Sylb. 
t«, quam oloi. Sic. p. fcq. v. i. / In ora Cod.Bodl. x^C^'^'^^' 

idem ambigue itidem habet ^i^mc/^, et v. pen. Ir' tygu^ph et 

svvri!j(!wx. fed conuenientius v. vlt. T(?i5rnv. 

Bb 5_ »1 De III2 DIONYSII HALICARNASS. 

^sodg , Ka\ rct en Tiiroov cvvTiSsiJLSva, KcoXct , sjULfjbeXstug 
rs yioj pvQ-fJLi^g KdU{ fjLSr^cc , fiaariKyiq oIksIo, &sct)^ictq Tr^d' 
yfjLccra. kouj 'jroirjTiy}iq , slg r>]V r^oKinKyiv svct^fjLorrsiV 
Cp^dffiv , ij r^Toov ^^svcg yJrsTiv. Tr^ujrov fjjsv sySivo sv- 

5 S-ufjiyjS-^TM , oTi ro<ravTrjC, ^o^riQ ri^iCt)fJLSvoq dvii^ stt) 
Aoyotg, ocnjg 8os)q ru)v tt^ots^ov, aioovta crvvrarTOfisvog 
s^ya , >tct) roj Trdvra Qacravi^^ovTt X^^^^ '7ra^ah^8g, 
80SV SK t5 sirtrvxovroq sy^a^^sv ctAA' oocTTrs^ rtjg sv 
roig voYifMaG^iv ouovofJLtag 'rroKKnv sttoisito ^ ^ocriv , 8T0i) 

to y-ct{ Tfjg sv roig ovofjbaciv d^f/joviag. opcHjv ys ^i^ r8Q Sav- 
fia^of/Av8g stt) cro(pia , y,c/Jj n^aTit^oov Koyoov TTOirjTag vo- 
fjLi^ofjiev^g , 'la-OKedrtjv xoj JJKdTma , yKvTrroiq kojj 
ropsvToig soi>iorag sz^ps^ovrag Koy^g' sv&vf/,8fjLSvog a, 
oTi tS Ksyetv sv ^iTryi *i ^iai^scrig S7iv , sig rs rov TT^a- 

15 yfjLartKov " t^otfov ko^ slg rov KsKTiKov, koji t^toov TrdKtv 

uerteie, et membra ex bis compofita , ad haec bonum ronum, 

numeros, et menfuras, quae proprie ad mulicam et poericam 

fpedant, ciuili et forenfi dicendi generi accommodare, cum 

Demo- tamen horum nihil illi quadret. j'rimam iftud fciat, illum, 

fihenis qui tantam ex eloquentia gloriam peiceperit, quantam e pri- 

iaus. oribusnemo, aeternis et duraturis compofitis operibus , quae 

tempori omnia et fingula examinanti tradidit, nihil fortuito et 

temere fcripfiffe; fed, quemadmodum magnam in fententia- 

rum diftributione, ita ei in compofitione verborum operam 

impendifle. Videns porro orator, Ifocratem et Platonem, fa- 

pientia celebres et optimos olim oratores exiftimatos, caelatis 

et turnatis operibus orationes fiias fimiles elTeciire; fcienfque, 

duplicem efle bene dicendi modum, tum eum, qui in rerum 

traclatione, tum qui in verborum conliitit, et hos duos irerum 

in 
j» De dos-jv fupra dicium, ad nes fuas Cjelaris ac rornatis 
p, IOO0V.9. V. lo. exemplar operibus feciffe fimiles, idem 
accuf cafu habet r^v h To7g ovo- fupra quoque ( p. 208. v. 7.) 
^zxeiv d^iioviixv : contra legem iifderaprope verbisdixit. Sylb. 
fyntaxews. Idem mox pro thq 

liabet T8TH«: perperam. Quod n T^owov fupra quoque fic 
vero V. 12. Dionyfius fcnbit, vfurparum efie, pvolixius do- 
IfQcratem et Platonem oratiQ- cui ad p. 3. v. vlt. Sylb. 

o In DE ADM[R. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1113 

dfJi,(^OTB^(t)V ek TiStc ^o-a? ^icti^sS-svTm TOfjcag, tS Trpct' 
yfjLa.TMH fih , sll TS Ttjv Trcc^cta-KSVJ^v , r,v o\ 'Trakccioi 
KccAS<riv ev^scriv , koj^ eig tyiv X^rio-iv toov 7ru^scr>c6vcc- 
crfjbsvoov , jji/ 7i-^o(rccyo^sv8<Tiv oiaovofjLictv tS AfHT<;c5 Je, 
lig TVjv SKXoy/jv tcov ovofJijCCTm , Kctj\ sig Ttjv crvvSscriv toov 5 
eK\syevTO!)v' sv eKocTSota t^tcov ttKsio^ fjLoi^ocv exst tcc 

OeVTSOcC TCOV TT^OTS^OOV TO fjLSV oiKOVOfJAKOV , iv TCt) TT^CC- 
yfjCCCTlKM' TO ^e CrVTiS-SfJCSVOV , eV TCp XSKTiKCO' TTS^) MV 

^ 'Kccifiog ev tu> iraoi vti ° fir,Kvvsiv. tccvtcc ycc^ evvotjSsiij 
ccv , si Tig siri KOfLiori (TKcciog , ij ovcrs^ig, kcu ^k ocv 10 
SccvfjLcc(rsiev , si d^e^ovTig sy(vsTo ^r^fjcocQ-svsi eTi fjcsKoov 
Kouj hvS-fjCCt)v Kcfjf <r%>7|ttaT4>i', 'koji toov ccWctiv TTccvTCdv, oig 
riSs^cc 'Kc^ KccKri yivsToui (TvvSecng' t^vccvtiov yoi^ , fLoiK' 
Kov vTToKccQoi Tig dvri^ fjcijT ohsyQTiovog , firiTS P TS^-^i- 
Xo^og , fjuriT ccK^o(ro(^og, cctto^ov sJvojj kojJ cctJL^xccvov, ij 15 
fjLtj^sfjLiuv eTv ifjLsKeicLv TreTTOitjS^Ojj tov j^fJToocc Tfjg cc^fcoviocg 

in duas parres fubdiuidi; remm quidem tra£lationem, in ap- 
paiatum, quem veteres inuentionem appellant, et in inuento- 
rum vfum, quem difhibutionem vocant; verborum vero mo- 
dum, in dele61um verborum, et in deiettorum collocationem: 
in vtroque herum faepius vfurpauit primum , qiiam fecun- 
dum : diftributio fiquidem in rerum traclatione, compofitio in 
dictionis modo conliftit: de quibus tempus non efl ionge dif- 
ferere. Hoc enim facile quis intelli.',et, nili alioquin ftupi- 
dus admodum et contentiofus lit; etnon mirabirur, Demodhe- 
nem fuifle de memhris , numeris , et ornamentis , et aliis 
omnibus, quae compoiitionem fuauem et egregiam reddunt, 
follicitum : at conrrarium exiftimahit lahoriofus et feuerus ali- 
quis, nec fumme fapiens, tenuem fcilicet eum efle et aufte- 
rum, neque vllam concinnitatis OTatoriae, vel paruam admo- 

dum, 

In exemplaris textu efl p 'Ai/Uo^oi legit Cafaub. 

fi^iiiv : vera ieclio fijjxt/vf/v ad- ad Perfium p. 17. qui locum 

fcripta erat margini. Sequen- hoc modo vertit: contvarjum 

tia vero fic fortafTe legemus potius fentiiit , qui modo nec 

reflius : raxJrx yoir kwoyjOili) m ignauus. uec faftidiofus, neque 

Tii, /4>j xcfx. ffx. Sylb. Jemidocius fuent. 

^ Pro 1114 DIONYSII HALICARNASS. 

10)^ Koyodv , yj (pctvXviv Tiva, , j3d?Aoa«i/oi/ fjbvt^fjjsia. rtig 
io.w^ oiavoiag d&uvarce. KccraAiTrsliv. 8 yu^ ^v rot 
'T^Xarc^ ^h KcfJi y^cL<^fiq ev t/A?j (^B-a^rri Q xsl^ovrsq tto- 
V8g , £71 xctf (p\s2ia KcLi TirriKa Kcfjf %v5?, kclj ra riroiq 

5 ofMoia slg cLk^ov s^s^ya^sS^cuf, Kaj KararrjKSiv tig ravrce, 
Tccg rixvag* TroAiriKog ^' ci^a ^rifjjfdpyog , 'jravrag 
vTTS^a^ag rag Ka&' avrov (pv<rsi rs Kcf] ttovco , roov sXa- 
%iT(i>v nvcg iig ro sv Ksysiv , si ^^ kclj rcLvra. 'sKax^^ra, 
aKiyoo^rjG-s. 

to i;|3'. BaKoifjLtjv (^* uv ^ KOf ruvru svS-vfMyiS-fjvcui 

s r^g eri ^vcrTisWoog sxoviag it^lg ra si(>>ifMSva, ori fisi- 
^aKiov (JLsv sn 'ovra Kctj vso^^] r^ fiaS-j^fj^arog uTrrofjLevov 
avrcv , 8K aKoyov tjv kou ravra kolj raKKa irdvra ^id 
'TroKKijg STrifJLsKsiag rs koj (p^ovrt^og s%Siv' sTiSi^vi ^' h 

IS X^ovtog aa-Krjcrig s^iv avru) svs7roi>j(rs TToKKtjv kc^ rvTryg 

dnm, cura cuperet tamen irigenii fui immoitalem lelinqueie 
memoriam, rationem habuiffe. Annon enim fculptores piclo^ 
refque, in materia corruptibili artem ofrendentes, venuias ali- 
qu2s, lanuginem, et glabras quafdam plumulas, et id genus 
alia artificiofe efficiunt, et in iis fortem confumunt? Ciuilifne 
jgitur orator, qui omnes aequales ingenio et labore fuperauit» 
ininuta aliqua, quae ad bene dicendum conferunt, li tamea 
minima dicenda funt, neglexit? 

LII. Cuperem equidem hic nofcere eos, qui di£lis his 
perfuaderi nequeunt, quod verifimile fit, eum, quod iam inde 
a pnero et iuuentute difeiphnas amplexus lit, et haec et alia 
omnia magna diligentia et cura collegifle. Cum vero longi 
temporis exercitatio magnum illi habitum induxerit, et ea, 

quae 

^ Pro %£(?oyT£5 procul dubio s lUud Siort [quod in vul- 
legendum x^tfm ix-iSiinvv-.Tsi;, gatis ante 7-«? legitur] fuper- 
€X p. 209. V.I3. vbi haec ipfa uacaneum eft. Si quis etiam 
tradens ait: ^e/fJv t:i/«%ia4 k5v' ibidem mox diphthongfcS ma- 
jrovKc vzodiiy.vv\iT»,u Sylb. lil l^JSTni^xi^ [pro \'ulgari JycTi- 

r Ka;ray5a] In cxemplari ^w;] non multum refragabor. 
efi: V5f Tfi!u5«, errore ambiguo. Sequentia iifdem prope ver- 
Sylh. In ora Cod. Eodl. v^j bis fupra funt espofita^p. 210. 
T«yra. V. 2. Sylb. 

t Re- DE ADMIR. VI DICENDI LV DEMOSTH. iri^ 

l(TXVP^<; svti^yda^ccTo rm dt) f/,£\sT6oasvm , tot cItt^ 
t5 octT^ T£ aaJj T/7? s^sci)g avTO Troisir olov ri yivsTOf 
xrtj TTs^) Tcig dWctg Tsxvag , >ca^ ^X '^^^c^^^ "^i^) t:^v xat- 
Anfjisvfjv y^ccfJLfjcaTin^v. Uccvjj yct^ ctvTri y.oij Tclg «■AAat? 
TSfiUfjeioocrcfjf , (pa.vs^e»)Tcx.T)j %cf.(Tm acrcL koui S-ctvfiacriCi}' 5 

TCtT^. TCtVTtjV yoi^ OTaV SKfld&OOfJLSV , TT^MTOV fjLSV TCC 

ovoaoLTa toov <rotxsfoi)v T>jg (^oovriq dvaKafxi3cc,vofj,gv , cc 
Ka^slToLj y^dfifj^aTa' hrstTa TUTTi^? t' avTuv y,a\ ^vvd- 
fjjSiq' oTav ^s TOVTa fjLa&cofxsv , tots Tag crv\\a\^dg 
avTU>v , KefJj Ta ^ tts^) TavTa TrdS-^j' K^aTi^cravTsg os 16 
T^Tcov , Ta Tif Aoy^ fj.cPia' ovGixaTa Xsyj) x,a) ^f/jaTO, 
'/,aj\ (Tvv^ia-fjbiig' Ka^ Ta (TVftf^sQriaoTa T^Toig, (rvroAag, 
SKTdersig , o^vTyjrag , \^a^vTf}Tag , ysvrj , 'TrTcidcrsig, 
dpiS-fjb^g , iyyiXicrsig, ra aXKa Tra^aTrXfjcria r^roig fjLV- 
Pia ovofjLaTa. otuv os Tfjv t^toov aTrdvTCt^v s^iri^fifxriv If 
'7rs(^i\d^oofLsv , TOT d^xofisSa y^ad^siv ts koj d,vaytvoo- 
(ry,siv,KaTd crvWaQiriV fjt,h kclj (i^aosoog to 7t(^ooTov,d,TS vsa- 
edg iicryjg su rtjg " s^sc^g' ir^o^aivovTQg ^s tS x%^'^^i'*'"<^ tovov 

quae femper fei^atus eft, firmiter in illo impreflferit; hinc fa- 
ftum, vt id tunc facillime et habitu quodam dexterrimo fece- 
iit ; vti accidit et in aliis artibus, et maxime in ea, quae 
Grammatica nuncnpatur. ex hac enim vna pofllimus et de 
caeteris iudicare, tum quod omnium claridima eft, tum quod 
excellentiifima. Hanc enim cum edifcimus, primum nomina Di/cendi 
ipfa elementorum, quibus vox conftat, difcimus, quae vocan. "J^ .^/^ 
turliterae: deinde formas et valores. Cum haec didicerimus, 
tunc earum fyllabas et fyllabarum afTe^tiones; his fuperatii, 
orationis partes, (verba fciiicet, nomina, et coniuncliones) ec 
quae his accidunt, contraQiones, dihuationes, accentus acu- 
tos et graues, genera, cafus, numeros, declinationes, {imiiia- 
que mille nomina. His perceptis, tunc iegere et fcribere in- 
cipimus, primum quidem articulatim et lente, cum hahirus 
nondum firmus eftj fed accedente tempore, et intelleclu ex 

conti- 

t Reflius Tsf) retvTct;, foe- u aO&';] Conuenientius 
min. gen. S^lb. (opinor) t^ew,-, bubitu. SyW. 

X De Ill6 DIONYSII HALICARNASS. 

lcrx^^^y tJ? y^/vx^ '^s^iTiB-svrog sx. jijg o-vvsx^^ fisXsrtjg, 
ror dTTTctii^uq rs kouj 'Kura. TroXXrjv evTTsrsictr kouj ttolv 
n ctv STti^^ Tif ^ j3u,3A<oy, iioh eytsivm 'in roov ttoA* 
Aiii/ Bscii^rifjLoirm dvctTToA^vrsg, ccfAct vo^csi oif^^ojitg-S^a. 

5 TotSrov J?7- n kcu tts^) ravrfjv vTToAfjTrrsov ysvsS^ctj rriv 
rex^riv , SK rm fjnK^oov Ticuj yA/o"%^&)v Ssco^rifjLccroov av- 
^GfJbivrjv rrjv V s^iv (Xvv X^^^^ pcLoioog ccvrcov K^cLrslv, 
co^s cifjLcc vorjcrsi KSK^ifjLSvov rs koj cLTrrcciTov avrriq slvouf 
To spyov. si ^s rcti ^oKSi ravrcc Kaj^ ttovh 'TToKX^ Ka\ 

10 TrpoLyfMccrsixg fjLsydXfjc, 'i^ycc slvc^, kolj fLccKct o^Bcog oo- 
Ksi KcLrci rov /^tjfi.oS^svj]' 8osv yct^ ruv fisyccAcov, fJLiK^ocv 
ki^i 'Kovm miov «AA' sciv sTTiXoyfcrriTCLj rag ccKoXa&iv- 
rocq ocvroig KctoTT^g, fJLciXXov o ctv svcc ftovov rov sTraiVov, 
ov oL7ro^id'oo(nv o X^oi^oc Kaj\ ^cocn y,ctJi fjLsrd rrjv rsKsv- 

15 r^v , iTcia-cLV riyri<TSTOL\ ^ rrjv ir^ccyftccTSiav sKdrroo rriq 
'Tr^ocrriK^ar}^. 

continna exercitatione melliis formato , tum (ine errore et fa- 
cillime, et quemcunque librum, ad nuUum praeceptum iam 
amplius habito refpeclu, rmr.ilatque cogitamus, peilegimus. 
Hoc etiam de arte hac oratoria credendum eft, habitum e par- 
uis et tenuibus praeceptis, iam auclum vna cum tempore, fa- 
cillime haec praecepta fuperare, vt, fimul atque cogitamus, 
etiam fine errore dicamus. Si cui vero videantur haec magni 
laboris effe et moleftiae, is fibi perfnadeat, in Demofthene id 
maxime locum habuiffe. Niiiil enim magnum exiguis venun- 
datur laboribus, Sed fi reputet, fiudus hunc laborem fequi 
fohtos , vnicam laudem potius, quam tempus et viuis et poft 
mortem dare confueuit ; omnem iaborem paruum et tanto 
praemio inferiorem arbitrabitur. 

LIII. 

X De |3t/j2A/ev fupra diclum uenientius legerlmus t^iv, ha- 

3^^.969.^.5. Seq. V. reclius bitum. Seq. v. exemplar ha- 

tnt.» vo>j«;, [quam vcvjiTfi?, quod bet «/^a: vonVe/v : parum con- 

vulgatae dantj vt paulo poft, gruenter. i<ylh. 
V. g. id e^t, fimulatque cogi- 

tamus. Sylb. 2 Idem exem])lar habet 

y Al§<v] Hic quoque con- r^v rs jrf. fed quorfum hic fit 

opus DE ADMIK. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1117 

vy'. Ei? iTt fjLoi ■A.aTc(,\ti7rs'vaj\ Xoyoq , tts^) Ttjg 
v^Troz^icrscog , ^ v\ KSKOcrfjLtjKg Trjv As^tv civrio, civccyKaictq 
et^STfjg iicrriq tts^] Aoyag, kcuj fMa,Ki<^a. T8g TTokiTiK^g' rjQ 
TTa^^crrjq fuv , kciji raHg ciWaig d^srcCig yivsrai %J^ac 
KoLj rors' ctTrHa-riq ^', ^ i^oriHV o(ps\og, 8^' SKSivm ii^s- 5 
fjnaq. rsiLixr,^aiTO a av rig , rjAurjv lcrxw rSro to toi- 
%slov syji , '/iarafjt-a&cov , otrov dKXriKm akXcirTacriv ol 
r^ayoo^iag rs 'kclj 'KoofJLcoo laq viroK^ivofisvoi' ■ra yd^ 
avra Troirjfjcara Ksyovrsq , ix i^^f^tx-^^Toog rjfjL.ag 'KviKicnv 
aTTavTsg , dKA' svioig r dx^ofjLs^a , 'Kct\ cocttts^ dh- 10 
K^fisvoi ri , KaQ-vTTOK^ivofjLSvoig Kajf ^iaC^&si^iicri rdg 
^akricrsig rasv iroirifLdrcav , xaksTraivofjLsv. ravrrig ^)j 
(^rjfjLi rrig d^srfjg Trdvv ^slv rolg svaycovioig Koyoig , si 
fjLsAAacriv s^siv ttoXv ro dkrj&ivov kouj sfL^^vxov )jg7rksi<^riv, 
axrTTS^ Kouf rm aKXm, iroivoiav scryjv krog dv^. iiTrrjv 15 

LIII. Vnum reftat diceudum, de pronunciatione fcilicet, ^'0«««- 
qua ille diflionem ornauit, quae omnino in oratione requiri- *^"''"'« 
tur, et maxime Ibrenli: quae vbi adfuerit, tunc et aliis virtu- 
tibus locus eH; vbi autem abfuerit, caetera nullo paclo iu- 
uarrt. Porro, quanti haec valeat, videre quis poterit, confi- 
derando, quantum tragoediarum comoediarumque hifliiones 
inter lit difcrimen, eadem enim carmina pronunciantes non 
fimiliter nos audientes mouent; fed aliquibus irafcimur, et, 
quod carminum elegantiam et vim deprauant ac corrumpunt, 
quali aliqua nos iniuria afFecifTent, indignamur. Haec, in- 
quam, virtus in oracionibus forenfibus potifllmum requiritur, 
fi modo verae et viuae efle velint; atque huius maximam ra- 
tionem Demofthenes, vt etiam aliarum , habuit. Caeteruni, 

cum 

/)pus coniun£lione ts, ego obferuata efl aliquoties, cum 
certe non video. Syll)- ahbi, tum p.941. v. j^. Sylb. 

b 'or/s/j Kectius procul du- 
a Pro fcf [quod vulgatae bio KJor;^., vel /.tsjSsriai/. Sic v. 
exliihent] conuenientius legi- y. rectius compof d<aAA«rr8- 
mus *i, qua. Mox malim cum aiv. V. 9. exemplar habet 
artic. b xjiiP: quanquam fupra b'% «J; htui; ■^{j.u:; nx^iatv i 
quoque liaec elhplis articuli parum ad rem. S)lb. 

c In III8 DIONYSII HALICARNASS. 

Ss rriv <Pvcriv uvT^g ticav o^oov , 'irt^i 0.(1(^0) rx. fzeptf 
(j-cpo^^ce, sa-TT^^ucrs. y.aJf yci^ xa. ird^ri to. Ttjg (poovijg, 
jccij Tcc ax^fJ^ctTcc t5 (ru)fJbo(.Toq, '^ olq K^a.TtTcc s^siv sfjjsK^ 
Ksv , 8 fji.iK^^ irovai y,a.Tii^ya(ruTo' KcciToi (pvcrsi Trpog 
S TccvTcc 8 TTccvu svTvxsl x^^yiTctjWsyo? , &5? t^yjfiriT^iog 
^aXtjfisvg <p>j(r), kcuj ol ccKAoi TrccvTsg ol tov (iiov ccvtS 
crvyy^cc^puvTsg. ti orj tccvtcc TT^og tp/v Ks^iv uvt8 (tvv- 
TSivst; (pcciri Ttg ccv. r} \s^tg fisv av , stTTotfJt! uv, olKsfoog 
KUTSCTKSvuTcij 'TT^og TUVTUy fJLSTri iroKKcav iicu ri^m K(Ju{ 

"10 TTU^StV , KCJJ{ CiOCCCTKiiCU , OlUg VTTOK^lCTSOdg UVTtj ^sH, 

co^e r^g dvuytvcacTKOVTug tov fii^To^u t8tov STTtfjLsKcog 
yj^ri TTu^UTri^sHv , tvu tStov skutu KsytiToui tcv t^ottov, 
^ u) SKslvog Sf2iiKsTo. uvTfj ya^ ri Ks^tg ^t^cccTKSt T8S 
s-)(jjvTug "^MXriv svKmTov , fj(.g&' otug Trjg vwoK^tcrscjdg sk- 
15 (psosS'a.f ^srjcrsi. '0 ^' syoo * (ru(psg sw) toov Tr^uyfJLciTOOV 
'Troincroo. * 

cum videret, eam duplicemefle, vtrique ftuduit, etenim vo- 
cis fuae affe^tiones, et figuram corpoiis , quibus maxime illa 
optima redditur, ingenti contentione exercuit : quamquam 
(vt Demetrius Phalereus, et caeteri omnes, qui vitam eius 
fcripfere, tradunt) natura ad ifta parum effet aptus. Dicet 
quis, quid haec ad di6lionem eius faciunt? refpondeo: di- 
£tionem eius hifce proprie ornatam effe, vtpote quae plena 
affectibus efl:, tum remiffioribus , tum grauioribus ; ipfaque 
indicat, qualem potiffimum afticnem re(juirat. Quare, qui 
hunc legunt, diligenter animaduertant, vt hoc, quo ipfe legi 
vult, modo (ingula legant. Ipfa enim di6tio docereos, qui 
natura funt mobili, et omnem in partem mouenrur facile, qua 
pronunciatione efferri velit. quod reipfa et exemplo probabo. 

LIV. 

c In ora Cod. Bodl. ui*s&- monftrare, quanam in pero- 

T(?«. rando vtendum lit adione, fu- 

d Pro w in exemplari eft pra quotjue iifdem prope ver- 

disiuni^iua ii. Sed vel w le- bis didum efl, p, 1025. v. g. 

«;endum, vel faltem »1, (jua ra- Sylb. In ora Cod. Bodl. h. 

tione. Quod mox fequitur, c InexempIarieft<rat(|)ro;;pa- 

rem et diciionem ipfam, prae- rumcongruenter. P. 1119. v.2. 

not» DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1119 

dei^fJi^iQ' iiOKvv^ov fJLSv ^^ >cccj Ms&cov}jv Kctj 'A7roAA&>- 
viav , ycctf ^vo kcu\ t^icckovtcc TroAstg sttI ©^clzfjg koo , oi<; 
dTTcicraq 8tco<; ooacog dvj^^fjKSv , ^ oo^s fjcrj^' , si 7rco7roT§ 
a)Ki(^rj(rctv , pddtov tjv Tr^osKBovTctg siTTsh* Kctj ro ^a)- $ 
nscuv T0(T8T0v sBvog dvrj^yjfisvov (TicdTi ci) ." svTCLvB-ctyi Xi^ig 
ctVTri ^i^dcKSi, Tivog vTTCK^iTScog osl avTfj. S oiri^riKoog 
yd^ %o TfXfj&og tcHv dvri^rijjuivm vtvo ^iKiTVKH TroKsod]/ 
stt) QodKrig , ii Cpria-iv s^sHv. ^'x) tccvt iiv si^covsvofjLSvov 
^s~i Xsysiv , Kcif ufict V7ruyctvctKT8VTcc. , ko^ 7rct^svTSi- 10 
vovTcc TQV rixovl^ e^TSiTcc (prj(r)v ^k sxsiv s^siv tccv^^' ctxrTTS^ 
osivd KOJi TTS^cc osivoov of.tcog odv^STcui TToXsoov KccTdkoyov, 
KcLi Tccxsia.v dvai^scTiv ^iS^SKTiV, oog 8^' ix^og sti XoiTvov 

LIV. Agedum , incipiam aliqnos numeios proferre : 
„Taceo Olynthum , Metlionam , Apolloniam , et vrbes in 
Thracia xxxii. quas omnes iile crudelirer euertit; vt, qui ac- 
cefTerint, haud facile dicere queant, an vnquam vrbes ibi 
conditae atque habitatae fuerint: et taceo, tantam Phocenfium 
gentem euerfam". Haec verba eius oftendunt , qua ratione 
pronunciari debeant. dinumeratis enim vrbibus a Philippo 
euerfis iii Thracia, non ait fe eas diclurum. Nonne haec iro- 
nice eiferri oportuit, et fimul indignantis fono, ac vehemen- 
ti? Deinde aif, fe non illa commemoiaturum, quafi grauia et 
plufquam acerba fint; tamen deplorat vrbium numerum, et 
celerem euerfionem profequitur , vt ne tenue quidem anti- 

quae 

nota aii$[ivi pro rtc /t/^fiB;. Jt qui acce/Jerint y vel praeterie- 

Sylb. rint, facile dicere qucant, an 

f "n?*, «( mliTMTcoTi erc. ] vnquam vrbes ihi conditae at- 

Vulgatae Demofthenis editio- quc habitatae fueri^it. Eft au- 

nes habent »« ixiiai^^a, /-t>iS' sl tem locus defumtus ex tertia 

^uttot' wKiff3jjff«v , eivv^ ^ciSiov Philippica. Sylb. 
5rfsffeASc'vT« fiTeiV. noftra leclio g Conuenientius (opinor) 
jB vulgata fic inftituetur me-^ 3iv<f(9/^HKw?. Sic v. vlt. conue- 

lius: u^e liiio', ei vuvoTs liy-ioS^- nientius effe videtur a(va;/(>f<riv, 

cetv , gxSiov tivui, "s^oiTt^y^o-jrxi fublationevi, dcktioncm. [(\\.\iiXn. 

( vel TafeASo^raf ) t<)r«<\ : vt ne vulgare «rf*^*"-! ^y^b. 

DION. UAL. VOL. VI. C 8 h In- II20 DIONYSII HALICARNASS. iyjdfTU))} rriq ij: ci.Xa.ioiq ol-A.ri(TS(*iq. ^ ^i o^yrjg yh ruvra. 
v'7rB^'^a.XK{<(Tr,q x.ctj oUm Kiyi&dJ, 7r^ca-/i>i£i ; t<W? iv sl- 
ctv 6(iyrjg KOj cAo(^v^fjL^ rovoi , y.oj^ syKAicstg , kuj (txyi- 
fxancTfxo) 'Tr^acrctiTr^ , yccLj (^o^a\ %et^(t)V \ aq ol -kcct ctA>f- 

5 SrsiciV ra.tjra TreTTOv&orsg STnrsKS^ri. 7fa.vv yao svi^S-sg 
aXKo ri ^firitv v7roy,^i(rsct)g dida^TnciXiov , cl(^£vTag rrjv 
ciKf]Bsicv}. Kcf^ avS-tg sTriCps^si 6 dvj^^' «'AAAa Gsrra' 
Kia %odg 'ixst * ^'x) '^ (rdg TroKstg kcuj) ra.g%roKi- 
rsiag avToov d^pyj^i^rc^ , •a.cl\ rsr^aoyjcLg KaS-s<raKSv, 

10 Iva. i/.yj fiovov aarct, TToKeig , dKKa •koj 'Kara s&vti 
^nKsvct^G-iV ; (*) J' ii/ E.v^cia. TToKsig ^k r,c)'v rv^avv^v- 

quae liabitationis eaium veftigium fupeifif. nonne haec ira- 
cunde er miferanda voce pionuncianda funt? Qui funt igitur 
foni iracundiae, commifeiationis, ec mifeiicordiae, qui cor- 
poris geftus et manuum? quos iili ofrendunr, quibus liaec re- 
iiera acciderunr. Srultum profecto effer, aliud quoddam aclio- 
jiis eius indicinm et tefiimonium, veritare omiffa, quaerere.- 
Atque ftatim fubiungir: ,,Sed Thcffalia quomodo afiedla eft? 
lioniie vrbes et rcmp. eorum euertit, et trierarchias in eis 
conflituit; vt non folum vrbes, fed et nationes integrae ferui- 
tutem feruiant? vrbes in Euboea iam nonne opprimuntur ty- 

ranni- 

fj Inclufa addita funt ex claufula fic fcripta eft : tsj» 

vulg. editt. DiVioftLenis. In 5rAcjvf§<ay %«fsr Tav5f wtk. Dio- 

eifdem feq. v. legitur rBrqK- nyjii verba, quae fequuntur, 

ia^X^"'^ K^TEfij.Te !r«f* kCtoIii;. reclius fortafte interrogatiue 

Exeifdcm p.r I2i.v.r.additum Jegentur: vt, quae v. i^.poll 

inclufum ^tai^s.ov. In eifdem u^^ievTa fubiunguntur, nin^af» 

V. 7. transpolita coniun6>io- liabeant: verfu vlt. in mem- 

nelegitutTj.T £(>7o<?J^. Eaedem bro ifto, si^oi /x«y ^oufT^ fubiecla 

V. 9. (ine afpir. liabent 'Ha/v, fit poft interrogationc^m re- 

Jicut etiam Stcphanus. Noltri fponlio. Alioqui iniinitiue ibi ■ 

codicis f';riptura numen cr legendum foret £,«01 ij.iv vcxaTv : 

originem iliius Mibis itfert ad eo lcilicet modo, quo fupra p. 

Solem : quod P.infunias quo- 943. v.6- oix Hclfue slis-.xi. Kur- 

que nnnnulJus ad aui^^uftius fum p. 112I. v. 14. pro >j%oi» 

eam piaedioaiuiam ficlitaflc legendum videtur ^x^' ) vel 

riadit. ex cifdem v. 10. addi- v.^^yi^jQjfJhiuijfQHUmcde. Sylb. 
tum 7f<»V. h\ eifdeni iuci 

* In- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1121 

rcf^, Kouj rcLvrct ev )ir,croi (ttA^ct/oi') QyjQ^v koji ' h^yjvoov ;« 

Tovra, 'TTcckiv sts^uv vTroK^icriv d7ra.irsi. TrvvS-dvsrcti 

ycc^ , sir dvSvTrod^e^Bi, x.ctJj ivci,^ \-Ka<?ov dyccvuKrell, 

KdUj ro ^Sivov ctv^si. loiov 6s ori Tra arx^f^a. Tvsvcrsooq, 

7^iov o dvSvTTo^Po^dg, ioiov 0' av^i^crsoog' Hovvctrct\ rccvra. 5 

sv\ rovct) Kcui fMci f^o^(pyj (pce)vyjg ^JysiB^cJUi. r^roig SKSiva stts- 

Tcq-»Ka] ii y^cc(psi fjcsv ravru,i olg ^' s^yoig "k 'JVOisi'dXK icp* 

'EAA^crTTovTov or/(sra\' Tr^ors^cv f]Ksv STr' 'Aai^^aKiav 

'^E\tv g%f<, rriXiy.avryjv ttoAiv sv Hs/\.07rovvy;crct)' hiiyapoig 

BTrs^^iXsvcTSv {^Tr^oorjvy iiS-' ri 'EAAct?, aS' ri ^^do^a^ogio 

%ct)^si rijv TrKsovs^ictv ry dyS-^ci07r8." ravra 'svs<r( "ttoq' 

(ps^sS^aui rj^ovrj sv Tra^ct^^iKolig fisAscnv ufcrTrsfi Wo^iav' 8 

•AaraQod, Kct^ oiodcrycsi, vroog avrd ofT AsyscSoui, fjcovov 

8 (^cov^v da^isvra.,' svravSa d^siov rjx^^' ravra sctttsv- 

crfJbSVQdg SiTTS, rccvr dva^^s^^Kyjfisvcag' ^sv^i J' dTCoKiTrs^^S 

ro crvvsx^g , svravSoi crvvaipov rd s^yjg' rnroig crvvd.K~ 

yricrov , riroov y.ara(ps^ovrj<rov' ravra sKOSifjcarooSfjri, 

ravra oid<rv(^ov, ravia av^r.rrov. sy.o) y.sv aoKsi, 8k 'svsq-iv 

rannide, et hac in infula iiixra Thehas et Athenas''? Haee 
iteium alium jnonunciandi modum deliderant. Intenogat 
enim, deinde lihi lefpondet, et in hngulis conqueiitur, et 
plagam auget. proprium efi: enim fchema interrogationis, pro- 
prium refponiionis, et proprium ampilHcationis : et iiequeunt 
liaec vna eademque voce et fono efierri. dein fequitur : * 
Haec per epiltolas non indicat, fed reipfafacit: fed in Hellef- 
pontum procedit, et pridem Ambraciam aggreffus eft : Eli- 
dem occupat, tantam Peloponneii vrbem: Megarenfibus in- 
lidiatus eft : nec Graecia, nec bai bara regio, cupiditatem eius 
explet". Haec nioliiter et fuauiter licet proferre, vt in ver- 
libus parodicis fieri folct, quafi hiftoriam. Annon clamat, et 
oflendit, qua ratione haec dicendafint, tantum non dicens: 
liic vrbanum fonum da: haec feftinanter dic; illud vero lea- 
te: hic item omitte continuationem, inde coniunge fequen- 
■'-tia: his condole, haec contemne: his terreare, haec repre- 
hende, haec denique auge. Ita mihi quidem videtur. * id- 

ciico 
* Iiiterpres ^iynrj T.-^eiav dctur, atque etiam *.'««> pro 
poft veibum S^y.tt pofuifle vi- vx legifle. 

Cc 2 i Et- II22 DIONYSll HALICARNASS. 

uXoya ^ooa 'vJ/o%^v 'ixov'^'^ > y^a.Wov ^e XiS-a (pvcnv vci}- 
Spdv , clvaiS^tjTOv , dyJvrjTov , ccTraSii , rriv /^yjfjLOcQ^e- 
vag nr^o^p^Si^dui Xs^tv. TjroKKa ys kcui ^sl' 67re) to kccA- 
Xi^ov cirjTYiq dycL^ov d^KoKelTdUi , ro %vsZu.ct , kcjj\ a^h 

5 ^ioiorni ac^fXccToq KccKa f^h, ciKivriTii os kcuj vsK^a. ttoKKcc 
Tiq slg tSto to fJLS^o^ elTTsliv exoi' t5 ^e (TvvTccyiJLctTog 
Ikuvov slKfj^poTOi ij^y} fJLfjKog , avTa Tra KccTctTrcuKrajj -x^ri 
Tcv Koyov , SKslvo sti vri l^icc Tolg sl^rifjLSvoiq Tr^oa^ciTTo- 
^ovTug, oTi TTcia-ug exacru Tug d^STccg ri iSrifxccB^ivag Ke- 

10 ^ig , KsiTTSTcfJi suT^uTTsKiugj riv oi ttoKKo) KuKacn %cfc^<v* 
TrKsi^ov yu^ avTvig fjLSTSXsi fJLS^og' 

Ov yci^ TTCtig ufJLu ttuvtu ^so) ^ooruv uv^pooTTcnari. 
ug K(JU{ Ti^? ccTsicTfXi^g ' ufjLU sv Toig ArifjLoS^svag Koyoig. 
ao&v yuq^, ooi STS^oig Tio-^v 's^ct)Kev uyuS-cov o ^uifjLoov, sKsi- 

^Svcd eCpSovria-sv. 

vs . '^A <Je y Ala-yjvrig tts^) uut8 y^u^^st 

(TVKO^PUVTOOV , icTTTS^ sCprjV , TOTS fJLSV Ct)g TTi- 

K^oig Kcjuj 7f s^is^yoig ovofjLuct x^^f^^^^ > '^^'''^ " 

clico non licet biuto liominf, vel potins lapideo, ftupido, im- 
mobili, qui nullis mouetuv afleciibus, Demoftheiiis veiba pio- 
ferie, Nequaquam profe61o: cum iJle fpiritus, qui eum ma- 
xime exornat, peffum eat, et nihil penitus a coipore pulchro 
quidem, fed immobili et mortuo, differat. Mulia in hanc 
partem dici queant. Sed ciim iani longius opos perduximus, 
fineni imponeiuus, hoc vnum addentes: Demofchenis didio- 
neni, eriamfi omiies virtutes comple.va fit, in \rbanitate ta- 
men, quam mulri venuflatem appellant, quod ei plurimum 
veaullatis inteilit, ferpere; 

l^on etenim Jnntil vni homini datit otnnia diui. 
nec eriam l'emoltheni vrbanitates. nullum enim bouum, quod 
quidem aliis dedit, huic deus inuidit, 
Atfchi- LV. Quae vero Aefchine.s , vt dixi, in eo repreliendit, 

•j*xf<j///-qi,af] acerbis et fuperuacaneis interdum verbis vtereiur, inter- 

dum 

i Etiamfi %uQt7v legeris pro pletus videtur locus. Sylb. 
antij tamen ne fi8|quidem «x- 

k Ex- DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1123 

ug cci^^icn Koui ^o^tikoi^ , pa.^ia,g sx^i rdg dTroXoyia^. 
ii yi TOi (^HXri^sirj Tiq %<iJ^k f/C«Tov tci)v eynArjfxdTMV 
cycoTrilv , tcI fjuh STraiva fjbuWov, h x-aTtjyo^iai j ci^icc 
su^fjcsr TcL 0' ^K ciKrj^ooq si^rjf^^^ct t/7r' avr^. to jucsv 
yci^ 7ny,^cci'.'Siv tjjv SidAsKTOv, otclv ccTruiTaocnv ol KUi^oi' 5 
iToKKciyuq J' ccTrcctrStri, kouj fJLoiki^cc sv Tolg TraSt^TiKol^ 
TUiv STrr/^si^rjixciTaiV' syKrJfjciov Wi th p>;To^o^* ^ sl' ys 

J;? TO TTOlslv TOV dii^OCCTIIV CCV^K^OV TCt)V v6fM(i)V (^vkoCKCC, 
KCLj -TriK^QV S^STCCTfjV TOOV d^ lKt]fldTCtJV , Kclj TlfJLOOf^OV 
dTTCC^CClTtlTOV T60V TTCH^^CtVOfJLHVTm , TTCt^Ct T^f pyjTO^iKyjg 10 

cvvd.fjLscog ^ ftovov , ij ftdKt<rcL tcov dkkoov dTrcctTSftsv 

dfJCtJXaVOV 06 T^vd^S^O^iq CVOftCCCrt KCtK^y.OOTr i/^OVT Ct TYjV otcc- 

XsKTOV , Goyyjv, *i fJAcrog, ^ tcov Trcc^ccTrKyitTtcov ti Kivyjcraui 
Vcc&cov' dKK' dvdyKYj kouj vorifLcCT i^sv^siv , d ori toov 
totHTOov sq-aui ttccS-mv dyooyd, kclj ovoftoLcrt TOiHToiq ctVTct %$- i j 
^iKa^s^tv, oig TreCpvKSv dKorj 7riK^aivs<^ou{. si fjLSv h fjLrj KaTa 
Tov oiKsHov Kat^ov Trj TrtK^atv^crrj ^ iaK£KTCt)x^60fjLsvov dTre- 
^stKvvsv avTov, riTrksovd^ovTasvavTTj, KOLfTfjgTfoa-oTfjTog 

(!um tumidis et faftidiofis, facile refutarl poffunt. Si quis au- „„;ator 
tem enucleatim hafce calumnLis cupiai exaniinare, inueniet, Dcjko- 
quaedam plus ei laudis, quam vituperationis, afferre ; alia y^/^'^""* 
autem non vere ab eo obiecla. Qucd enim dixerit, amaris 
cnm verbis orationem componere, id quando opus eft, (et 
quidem faepe e'!: opus, et maxime in argumentis patheticis) 
laudi potius oratori vertitur. Quod auditores ad leges obfer- 
uandas, ad crimina acriter inquirenda, et ad delinquentes et 
reos puniendos acriter adhortaretur, illud in eloquentia vel 
folum, vel faltem inprimis, laudamus. Fieri enim non po- 
tefl, vt, qui m.oUibus in comyofitione verbis vtitin-, iram, vel 
odium, vel fimilem aliquem affef^um, raoueat: fed fententiae 
quaerendae font , quae huiufmodi afl'e£lus inducunt, et iis 
verbis eas veftire oportet, quibus auditores exacerbari folent. 
Si vero illum acerbo loquendi modo non opportune oflendif 
fet vfum, vel nimis frequenter adhibuifTe, vel a moderatione 

defle- 

k Exemplar babet »m : parum apte. Sylb. 

C c 5 / Ex- II24 DIONYSII HALICARNASS. 

cit^ox^wa. , ilnoxuiq a.v oog (XfjLcc^TcivovTcc hsiictXXsv. 6 
^e T^Tm fjbh ^S-eTS^QV j%s< ^suvvvduf , Koivcog <5g ^icc- 
(ioiAAsi TYiv TTctSiiTiKyjv ^iaKsKTov , iicrctv iTriTri^SiOToiTriv 
slq TToAiTiKSg TTa^ctkafi^^civs^c^Koy^q, AfA^^-Sorct gyjccJ- 
5 /Aia fiSTuCps^oov slg Tctg y.aTrjyo^iag, axnrs^ s(^rjv. 

vt'. Ta ^' avToL y.ctj tts^) Tijg Trs^^ii^ya Xs^suiq 

sXoi Tiq av SiTTsiv Tr^og tov Aicrxiv^v , STrsiori >idiJj TavTtjv 

CLVT8 %A6ya^g< tyiv u^stj^v. ^exs&ct) ie Tig jfjv tts^is^' 

yiav Toov ovoijlcitoov vtt avT8 Aeygc&ccf vvv), irs^nTriv hq- 

10 yaTiav Kouj s^YjWayft^vriv toov ev s^si. « yfic^ ^^ ys s\ o 

xa3"' rifjLag \^iog TvoKKa Ka\ ccKAa slz^ Tt&s]g stt) Toig 

TT^dyfxacriv ovofMaTa , koui TavTtjv doiaC^o^oog kvkKH 

triv Ke^iv stt) Ttjg TroKvTr^ayfiocrvvrjg , htoo Kct\ t^? a^- 

Xai8g siKog avr^ KSX^rjS^cti. si fisv 8v t^v ctKat^iav , jy 

"^S Tov .irKsovaa^fJLOv , Tijg s^rjKKayfjcsvrig s^fj.rivsiag ^iacrv- 

^oov , Kcif TOVTa s'i^riKsv , oog t^ l^rifio^^svng irs^i iKa- 

ts^ov avTUiv dfJLa^TcivovTog , i^svostoli Trs^i^^avcog. 6 

yd^ dvrj^ ev fih Toug ^rifji,riyo^iaig kcjl\ ToHg otjfiocrioi^ 

dyoocri ir^og to fieys^og kci\ to d^ioofjua toov VTroB-icrsoov 

deflexifle; inerito eum quafi cnlpabilem arguiflet. Sed nihil 
tale in eo oftendeie potuit , fed in genere eum fermonem, 
qui aflec>ibus concitandis edidoneus, (]ui ramen in orationi- 
bus foreniibus requiritur, cauillatur, occulte, vt dixi, laudans, 
in quibus vituperat. 

LVJ. Haec ipfa quoad affectatum et comtum fermonem 
contra Acfchinem , cuni et hanc ei virtutem exprobrer, etiam 
quis dicat. Sed fibi perfiiadeat, comtam et afFeclatam verbo- 
rum Ihuiluram ab ipfo appellari hic fuperuacancam compoii- 
tionem, et a communi loquendi genere defleflenrem. Non 
enim, ii noflra aetas mnlta nomina rebus temere accommo- 
det, et hnnc difiionem indiflerenter de curiofitate vfurper, ira 
et veteres iiac vfos fuifle fit verifimile. Si igitur vel inoppor- 
tunum, vel nimis frequentem, nouae et fingularis elocutionis 
vfum reprchendat, et ad haec in vtroque dicat Demoflhenem 
peccaflc, aperte mentitur. Ipfe enim oraror, in pnblicis ec 
forenfibus caufis ad magnificentiam et fplendorem argumenro- 

rum DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1125 

et^TTCii^^STrcov^ xs^^-j^TOf T^ roictvTyi }ia.ra(rKsvri 'jroKXoiKiq* 
iv ^s lolq loiooriy.oi^ Xoyoig, '^g tts^) juhk^mv (rviiQoKctioov 
i^icorcctg dvS^oiTroig sy^a^s, ryjv Koivy,v koJj (rwr,^ri As^^iv 
eTTtrfiosvsi , criTciLviodc, ^e Trors rrjv Tre^iTrriv , Kcbj ^^s 
rctmriv siv civTo(pct>^oj , clAA' mts ActSslv. sl ^s y.clv- 5 
rccvS-ci, ru> ysvsi r^q s^-ctkXccyri^ o?\.(t) TroXsfjbo&v rctvr si- 
qriKsv hl(jX.ivr,q , ctror.ov n ttoisI TTf^ciyfj.a, y ravrr,v oict- 
crv^CuV rr,v oeivorrjra , r,^ 'TrKsi^riq ro) p^TOoi osl. ^ ro 
yci^ fxyj rolq 'ttoWoIq OfjLoicag SK^ps^siv rct^ vorjcrsig , dA\' 
«tt) to crsfjLvors^ov Kctf 'TToirjriKo^rs^ov sKQfpdc^siv rriv ovo- ro 
fjja.criav, 7Ta.Pci rriQ 7T0?\.iriKr,q, dvvctfJ,sodq ijiciAfra, '" ctTTai-. 
rsircu. rOfVra fth av , syKcouict rr/g /\r,ij.O(^sviig osivo- 
rrjrog ovra,, ooq afj,a^rrjfj..ara Os^c^v Alcryjviiq , 8k dAf!- 
Sc^gfjAv, svAoyoog i'(rct:q , sxS-^og (iov , kolj 8^sv aAKo 
^iaQdWsiv ivvciixsvog , ciTTS^icrK&TTrctjg , cj^g ly^ Kp(vct},l^ 
trvKo(^avrii. 

v^'. To Jg <Pct(rKSiV,(^o^riKoljq KOLj a.tj^icirolg ovofiatnv 
(jLvrov K6X^r,(B(jjf, 'ttoSsv STTfjA&ev avrcaKsysiv^ vttsp TTcivrcc. 

rnm refpecln liabito, hoc elocutJonis genere faepius eft vfus: 
at m caufis piiuatis, in quibus de rebus teuuibus ad plebem 
perorauit, comm^une et tritum Io(]uendi 2;enus adliibuit, raro 
autem excellens et afieaatum, nec illud aperte, fed oeculte. 
Si haec Aefchines, omni nouitati inimicus, obiicit, ineptip, 
hanc in eo vchementiam arguens, quae oratori maxime ne- 
ceflTaria eft. Non enim more vu;gi et fimpKciter fententias 
efFerre, fed fplendide et compofite verba coiU)care, in forenii 
eloquentia potiiTimnm ref(uiritur. Haec cum in Demofthenis 
vehementia laudanda (iiit potius , quafi errata reprehendic 
Aefchines, non quidem vere, fed fortarie veriliniilirer, cum 
eius inimicus fuerit; cum vero nihil aUud in eo potuerit re- 
prehendere, inconliderate meo iudicio iUum fugillar. 

LVII. Porro quod intolerabiiium et faftidioforum verbo- Dfma- 
^rum vfum ei obiecerit, equidem valde miratus fum. Nihil y^y^vt-^ 

enim 

l Exemplar habet rw -/«?> vi In exempbri «iny^r^vTfc : 
dandi cafu: parum apte, 5)7^. incongruenter. S^'ll}. 

Cc 4 « Vide II26 DIONYSII HALICARNASS. 

iyoayB reS-civfjLccKoc. «J^sv yd^ Bv^ia-Kca i^jm tto^cc Aj?- 
fjLo^B^evsi KsifjLsvov , m sl^riKSvajj (^rjcr^v amov ^i(Tyjvr\c; 
ohv OTi " « ^sl Tt^g (^iXicLq clTroppr/^ouj Ttjv (rvfi(iciXt^v'^^ 
ycoLj QTi ncifjLTrsAii^yScri Tivsg tyjv Trokiv" Kaj{ ® MivoTi- 

5 TfjLtjTcti Tct vsv^a T8 ^rjfJbH''-^ -/ictJi u<po^fjLofi>ct<PiifjLsSa.'i' 
}ict\ „S7r< Toi <rsvci Tivsq cocTTrs^ raV t^sKovoiq ^isi^acriv'" 
oJg avTog S7riTiS-f]cri ^ ia'/iij}fJLcod odv P nTavTa J', o) ki- 
va^og , Ti Wi ; pr!fjLa.Ta , rj S-avfJtaTa ;« ^as y aWoc 
Tiva (^o^Ti'A,d Kojf ccfio^ QvofjLaTa sv ii^sv) Tm AtjfjLocB^ev^g 

lOXoycdv sv^siv S^s^vvfjfjLouj' ko] ravTa ttsvts, ij s^ fjLv- 
^id^ag ^i^^y s^-iSiva tS dvo^og KaTaXsKoiTroToq, si fjLSv-^ 
TOi svioi ysv^sTTiy^a^poi sio-i ^.oyoi dyj^slg, 'Kouf (po^TiKoi^ 
Kobj dy^0i'K0i KaTaa-KSvoLf , ct)g sv Tfj KaT 'A^iToysiTovog 

non vti- enim tale apud Demofthenem leperio , qualia eum dixiiTe 

'*J. '"'^" Aefchines refert, vt funt haec : ,,Neque amicitiae rumpere 

verbis. communionem" : et : „Sutrodiunt nonnulli remp. quafi vi- 

neam": et: „Succifi lunt populi nerui": et: „Inftar corbis in 

anguftias confuimur" : et : ,,Nos quidam veluti acus traii- 

ciunt". Quibus ille aha comicos imitatus addit: „Nonne eft 

ilia humana vulpes? exotica fane haee funt verba et faftuofa, 

nec aha fimiha in ahqua oratoris nofhi potui oratione reperi- 

re, cum tamen quinquaginta, vel fexaginta, verfuum miUia 

Demth- lehquerit. An autem orationes ahquae , quae falfo ihi tribu- 

Itheni' tae funt, faftidiofa verba contineant, et tumida ac ruftica iri 

fal/iad-Qis fit compofitio, vt, in oratione aduerfus Arijiogitonem ie-. 

cunda, 

. « Vide P/jotii Bibhothe- cat sT^iT^izTov yhuSof. quera 

cam, p. goo. Howerus Kt^SxKso^pgovoc, vulpina 

Ad plirafin iftam , v-Kori- mente , feu vulpina aftutia, 

rmrfji Tavsu^x TovSvifis, aUudit praeditum. Forfan ergo fic a 

fupra Uvivvjgisnivoi p. 1015;. £)/o;/)y/b claufus fuic hiclocusi 

V. II. S)'lb. TtiTO Se « y.lvxSBi; TxvB^aimov i^i 

p Lociis hic in orat. pro txZtx Sii tx ^^izecrx tx ^xvfzx';»: 

Corona lic legitur in vulg. vel TaOrx Sti p»}//(ir«v SxvfiXTa, 

editt. tSto Si yji (pvffsi xivxSoi exemplar fane ambiguo erro- 

T«v3fwV<oy hiv , bJev I| «fx^; re habet ^xvjix^x. Sylh. [Vul- 

vyiii 7enroiii)cit;. Eodemque vo- gatae fic dant : txvtx Se u nivx- 

cabulo vtitur etiam /^r//?o/)i6<i- Sointhh "f'i}/;<«Ta, »}3av/«5-<4;] 
lies: et Scphocks Vlyflem vo- 

jf In DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1127 

j3', Kojj sv Tij «TroAoyiot tcov ^co^m , Hot^ sv tm fzij e>c- 
^Svoj "A^TraKov , ko^ sv t&J yici.ra Nsai^ag , y.ctjj sv tco 
'TTS^) roov TT^og 'AAs^av^^ov (TvvS-yjKCdv , sv aKkoiq rs crv- 
XvoIq , 8C Ayif^ocB^svrig iiK sy^a-^sv , ^ sv srs^ct ^riXm- 
rcJUj fjLoi 7r^ayfJL0LrE(a rcc tts^) ArifjLOcB^svf}. ko^ tts^i fjch 5 
011» Aicrx^vyjg STnrsrifiijKSv avr^, ravra 'iKava. 

vYi . 'W^Yi Is TT^ KaKsivo Tivsg ol fjLSv c^g y^a^aKrii- 
^ti^iKov , 01 ^' cog cLijLci^rYifia ri Ofiro^og scrtifMSicocravro' 
Ksyjd ^s ro iroKKolg ovofjLacn ro avro Tr^ayfia 
^fjA^v evioTS' oid e^i ravrr ^" iy^iKiTrTTca S' s^s<rcti 10 

Xctf TT^CtrTSiV KOLJ TTOlfiV , ri QiiAsrctj'" KOUf' "Tov MfJ- 

^iav rSrov , 8>c si^cog , o<rig "ttot Wiv , i^s yivoucTKCi)'*-^ 
'KCJJi' iiTrig cc^sA^ptjg evavriov , Ko^yjg eri KaJj Traioog 
iitDjg'" Kctj\ Trdvra rd roiavra. ocroi fjLSv iiv ioicofjLa t5 
Xa^a-^iTYJ^og avro d7ro(paiv8cri t5 A>ifjLO(^sviig , 6^&cog 15 
Ksyacri' Ksx^rirccf yd^ avrcp x^^^^f^^^ ° dvri^ , ucTTrs^ 
T^ TfjLtjTiK^ Kojj rri '^^axvXoyicL, Trdyrm ys fjudXKov koji 

cunda, et in defenfione cfe acceptis muneribus^ et in orat. de jiy,pi^c 
?ion expellendo Harpalo, et in oiat. contra t^eaerarri, et in orat. o>atto- 
defoedere Alexandrino, aliifque pluribus, quas ipfe orator non «"• 
conipofuii, in alio de Demolthene tractatu demonftratur. De 
liis itaque, quae illi Aefchines obiecit, fatis multa diximus. 

LVIII, lam vero , quod eandem rem multis et iimilibus 
aliquando verbis expvimat, nonnuili hoc vt proprium eius fty- 
lum, nonnuUi vt vitium interpretantur: vtfuntilla: , Philip- 
po licebit et agere et facere, quidquid velit": et: „Nefcio, 
qualis fit hic Midias, nec noui": et: „Coram forore mea, 
quae adhuc iuuencula, et admodum iuuenis erat": et aha hu- 
iufmodi. Qui hoc vt proprium charaderi eius er ftylo adfcri- 
bunt, re£le fentiunt: hoc enim nemo Commodius et conue- 
nientius, quam hic orator, vfus eft, vti et inciiis et breuitate 

fermo- 

q In ora Cod. Bodl. h hi- ^on , Fhilippo atitejn licebit- 
fx i^^HTix^ fxoi Tr^ceyixuTslx r^, Porro Vt ibidem M)i5f«; per >j 
jTff) At>A<- etmoxv. 7. ^'5)} 5>f 3-«. fcriptum legitur, ita etiam 

r f^/A/Trw Se^xeSf^^j Keitius apud Suidam: U*iiix;, t fiirug. 
fortaffe legemus (ptMnxf a' t|i. Sjlb. 

Cc 5 s Pof- II28 DIONYSII HALICARNASS. 

ivaaiPoTS^Gv. otrot ^' iv afictoTYifjLcnoQ avro /uLotficc (pi- 
^aari , Tctq cthictg iJK s^yirctKOTsqy oi ug slcoSsi Trksovci- 
^siv 6V rolg uvrdlq ovoilclcvj , h ^sovroog ct'JT8 Karnyo- 
^Scriv , dW' soUct(n<j ol T8T0 crvytoCpwjrSvrsg , rrjv f^^cc-' 

5 ypXoyicLv sk Truvrcg ctTraiTsliv* fjv , ^ ottsp sIttov , ifctv- 
roq fjbaKKov kcuj svKcti^ors^ov Tra^sxsrctj' ro^v <5' cikkm 
u^srm iiosfZiav , yicsri (Tvvoemrsq , ort Ka\ rijg caCpij- 
vsia( osl q-QXii^^s^cfji rov p^ro^a, '/tcuj rrig ^ svs^ysiag, 
KOJ^ ri^q av^f^asuog, 'iicju\ rrjg tts^) rriv (rvv&sa-iv rm 'ova- 

'\of^ctrcav sv^vSfjLiag' vtts^ airavTa ^s ravra, th iva- 
S-rjriKi^v rs 'kouj riSc/tyjv '/.ctj svayo^vtov ttoisIv ryjv As^iv sv 
olg 6T<i/ ;; irksiT^ t5 'TriSav^ fJLo~i^a. rsrm Ss tu>v d^s- 
ruv sKoi^yiv hx V |3^fit;^t'Aoy/a K^dri^a ^vvarajj ttoisHv, 
dkXa Kouj 'TTksQvaTfJbog 'svim ovofjbdrm , u> ■Kouf o Arifto- 

■jc S^svtjg Ksx^rirauj. s^Pspov S' dv aoi Tra^a^siyfjtaTa 
rcov sl^rifisvo^v , sl fJbn JCOTTiJJj?? 'sfiskkov (^avr;a:s<San, 
'TT^og cs " ^rjra ksym. ravra , co Kodri^s 'Afjc>~ 

fermonis. Qul veio ei vitio hoc veitunt, cum rationes non 
inquirant , ob quas eiufdem Hgiiificationis verba conglobet, 
immerito eum accufant: verum accufatorcs illi vbique breui- 
tatem in illo requirere videntur, (quam tamen, vt dixi, nemo 
60 congruentius et conuenientius adhibuit) ad nullam vera 
aliam virtutem intuitum habent, cum tamen perfpicuitati , ef- 
ficaciae, amplificationi, in verborum coliocatione numerolitati 
fludere debeat orator, et efficere, vt dictio tum concitatos, 
tum lenes affeclus habeat, et quodammodo vi contendat, ia 
quibus maxima perfuadendi vis confiftit. Harum porro virtu- 
tum nuUam omnino efficere poteH: breuitas, fed quorundara 
verborum redundantia , quam ipfe Demofllieues vfurpauit. 
Caeterum nifi vererer, ne quam moleltiam tibi parerem, ex- 
empla horum, quae dixi, proferrem. Haec tibi porro, cariffime 

Ammaee, 

s PofTimus etiam Jegere (ihov. et p. 885. v. 9. hvstrui; 
uCTre^ tlTTOVyficut dixi. Sylb. uTravrx eJ'(»)Ksv. ii quis tamen 

/ 'zyiqydxi defendi fortafife hx^ysixQ malit, fruatur fuo iu- 
poteft eo, quod fupra habui- dicio. Sylb. 
nius p. 890. V. 2. JvvfltTw; ilQ^i- tt In ora Cod. Bodl. 'l<r. TuSe. 

X In DE ADMIR. VI DICENDI IN DEMOSTH. 1129 

fjLcCiS, ^ yoei(p$iv itxofAv (TOi Trsp t^i; AyjaoS-sv^g Xe^scaq, 
sciv ^B (Too^n To ^ctifioviov rjfioLg', KOjj irs^i ^yjg Tr^ayfJLa.- 
TiKfjg avTi S Siv6rt;rog , sri fisi^ovog , hrSos, KcfJi S-ccu- 
fjbciroTSoy S-sMPi^fjLctTog, sv Tolg e^fjg y^cc(^)icrofjLSvoig ccTrO' 
^Cfoa-of/Jv croi tov Apyov. 

Ammaee, habui, qiiae deDemofthenica grauitate, quae in di- 
clione lita eft, fcribeiem. Si autem vitam nobis Deus conce- 
dat, etiam de grauitate, quae in rerum tractatione coniiftit, 
traciatu hoc et maiorem et infigniorem poftea tibi dabimus. X In exemplari eft 7?^!p--iv, 
erioie ambiguo. y^u^etv au- 
tem fic vfurpatum etiam in 
praecedentis tractatus epilo- 
go, p. 952. V. 9. Idem exem- 
plar V. 3. poft SetvoTifToi; nul- 
lam liabet diftinclionem. Se- 
c^uens tiaclatus de Demojihene, an idem fit cum eo, qui fupra 
in Dinarcho promitfitur p. 666- 
V. 7. tum demtim fciri poterit, 
fi ii, qui Dionyjii opufcula 
apud fe detinent, Dttdithti Ji- 
beralitatetTi imitati, tandem in 
lucem ea per nos, aut alioSj 
einiferint. Sylb. 10. 10. I A C R E I S K E 

A D 

VOLVMEN SEXTVM 

DIONYSII HALICARNASSENSIS 

ANNOTATA. Ad Dionyfii Halicarnaflenfis epiftolam ad 
Ammaeum, 

fuper quaeftione, num Demofthenes e praeceptis Rhe- 

toricae Ariftoteleae fuam eloquentiani 

coilegerit 720. 6. TWl/ J>5wvJ Aut T(UV 
i5uv, aUt TH i!l5«f. 

721. I. E leflione ex edi- 
tione prima , quae eft Ste- 
phani , relata colli^o , fuilTe 
olim in libris Dionyfii veifa- 
tam le6tionem lianc, ne ipfam 
quidem malam , neque afper- 
nandam : *va i} t>}v 3o|«v, »jv 

jrfSTffov auTOi iiTXov fitfixlco{, ew, 
vt quam olim ip/e firmiter te- 
nui fementiam, eammijfam fa- 
ceyem, nuBuv, on xQoTtfSvt rww 

£^vty.o«^ivyiz ^oyuv «} 'Af<ToriA«c 

* V » , / « 

Tfxvon' M Tov bTW; eyvcuKOT» vat/ 

«yijiiipM^ «-«ffffK. Dicit autem 

UTWij/iC, fubaudi, «; »1/ (pii;rov 
^tgnrxTi^TtKov ytyufKtiv. Vt tU nenipe , mi Ammaee , ais illum 
tuuJti Feripateticim ftatuere. 

3. (3f(3a(a;(T«] Haec eft Syl- 
burgii emendatio, Stephanus 
dedeiat ^t^xm^w. pro quo in 
margine codicis Kegii [Oxo- 
nienlis puta] efle eT^zvofSa; te- 
ftatur Hudfonus. Conie£lura 
ea eft viri do6ti nefcio cuius. 
Dionyfius dederat (35/3a:i»c, ruu- 
Tt)v iu , vel iiui^m. eamfenteii' 
tiam dimittam, aut repudiemet 
a mc amoliar. 

vlt. Tt] malim Se. 

722. 5. isTUi s;(js/v] fcil, wc 

iytu ^Vl\li. 

vlt. Dedi, SyIburgioau6tore, 

4>/A(fxov. 

723- I. I. REISKE AD DION. HAL EP. I. AD AMM. ANN. II31 725. 4. «v] Incluferat Syl- 
burg hanc parriculam vncis, 
quos ego rurfus fulhili. 

725. 6. Dedi Eudeinum et 
hic , et verfu 10. pro Theo- 
demo, quod nomen in vuJgatis 
legitur. 

antep. ra5<x«v] Inclufi hoc 
vocabulum vncis, in quo vi- 
deor mihi vocabuli yet?.siuv ve- 
ftigia cernere. Galearum, h. e. 
nauium bellicarum, vnde 6'a- 
lere natum. Etiam alibi , vt 
apud Ammonium de differen- 
tiis vocura , obferuatur hoc 
medii aeui vocabulum. v. Uu 
Cange Gloflar. Graecit. Quod 
veteres Tf (>?'(»}? vfurpabani, id 
idem aeuo medio yaMix ap- 
pellabarur. irrepfit ergo h. 1. 
fcholium in te.xtum. 

726. I. <s-eaci/.ti dedi, pro 
vulgari OflA/H. 

727. I. ai/Vii] redif, non ad 
Demofthenem , fed ad Mi- 
diam. 

Ibid. nuTix^i^OTCvvjSi^ xtaj"- 
fOTcvitHe codex regius , teite 
Hudfono. Fortafle leg. tcctTe- 

Xei^oTcvyiev tret t^Itio. Tarwv 
Tctv oUii,:u Acy^y, wv ei^vtxa, Twv 

Oi]fJ.O^tUv. 

3. a^iv7f:] maiim oi irci.Tei. 
id quidem conftiu^lio cum 
genitiuo twv ouobk» Myu-j po- 
ftulat. 

729.4. Errarunt ambo, tam 
Wolf, quam hylburg. non hic 
delideraiur e?^; , ftd legitur 
verfu 9. Hft quidem, fareor, 
impeditior oratio. nihil tamen 
hic loci deeft. tinge tibi 
menre Dionyfium ita reli- 
quilie; 'Ek Si tuto;?, a uvto^ veel ttvTi y^u^et — ly) t«vt«v 
Tenfi^^iu^j Ux^JSOTe^x tuvtx, « Ti- 
3ei>cev fv Tji a-fWT») (3.'/3au raJrijs 
T»?? T^xyfixTeia^ (Rhetoricorum 
puta). nihil fupererit intrica- 
tum , fed plana et expedita 
omnia. 

5. Tt^uyiiXTeicti;, w?] fubaudi 

tnq,ei-^uv , quod tacita cogita- 
tione folummodo interponen- 
dum eft. 

%. TeKiiiiftm hh <V%«fOTffaJ 
aut praeponendum his eft 
ivdtvTuv , validiora fmit, (juatn 
omtiia argumema , aut leg. ts- 
x^jjfjov hiv iTxu^oTXTn. 

pen. h' ttvTuv^ fcil. $itt T»v 
'/iiieTs^cav y.^iffiuv. peruerfe de re- 
bus ft tudiciHur , tiecejje eji, vt 
per illa praua iudicia caufa ca- 
dumus. 

730. 5- f^'''^ 5* ItlvvttTov'] fci!. 
T6 ^ioaexetv kut ^Tfri/jUijv. id eft 
Tov >)»>/ iTTfiii^e^ov. 

752. 9. 7r(0ii?.eiiif^^ b ir^oeKo' 

(^evoci MS. reg. tefte Hudfono. 
vnde efteci , l| uv, 7r^oei?.oixvfv 

vroiijtiy.f <(tci-jefov y oTt tt^. et hc 

planus eft ille locus. indefa~ 
tis declaratttm arhitror id eJJ^y 
quod declarandutn mihi propo- 
fueram, fcil. caufas Demofthe- 
nis forenfes antiquiores efle 
praeceptis Ariftotehs rheto- 
ricis. 

794. 7. 8T««. Ei iJ.ev (?>;] \'i- 
detur iic di/tinguendum et leg. 
efle , vt locus ex Ariftotele 
reciratus delinat in voc. othovon. 
tumCriticus nofter rurfus ora- 
tionem fuam inftauret iic; oJ- 

T«0'/ (J.tV Stf — 

735.2. e/(y« Ttt neTttiCl Vi- 

detur oV/y' «tt« f«T«fi/. iliud 

MTr«C II32 I. I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. &Tric^ vel xTTx refpondet Latino 
nefcio qtiae, 

736. 3. Tf?) Je AcVy; ^^fMttt 
5? £1? SwaiW?'*] Correxi de 

meo 7re?< 5e e [id eft ;re'vT=j Ao- 
7«^ hifiiOGinQ iU S, et circiter 
quinque orationes forenfcs in 
canfis ad fnaiefiatetn plebis per- 
Tinentibus; k\x pnbUcis. Sunt 
autetn illae quinque orationes 
hae: in Androtionem, in Le- 
ptinenij in Midiam, in Arifto- 
cratem, in Timocratem. Kes 
liquida e(l e p. 724. %.■ et fe- 
quentibus. Liquet item iam 
proximutn yeyfa:^»; bene ha- 
bere. 

757. 7. Sylburgio audore 
dedi ^e loco copulatiuae v«/\ 

740. 4. Praeter J<v}j«c-/y, 
<juod Sylb. pro vulg. SMaaciv 
exAriftotelis exemplaribus af- 
fert , efl: et alia lectio non 
contemnenda, Swi^raatv, eodem 
tendens. Sed fupereft maxima 
difficultas in illis Sioti tt^os^to 
»«/ StiCTfiVGsv. Ego equidem 
nihil nunc melius extundo, 
quani hoc: SioTt tt^qex^'^''^ ^ K^^ 
ZisSTraisxv, H ot\»CH7tv (vel v Siol- 
eaaiv). Si, priufquam ipfts aii- 
verfus Vhocenfes opitnlaretur, 
eos tranfitum per agrum ipfo- 
rum rogajfit , fuifient promif- 
furi. Abfurdum it.iqueforet , fi 
nunc fe nollent pcr agrttmfunnt 
(tnere pcruadere, pofiquam afe 
impetrajjent id , quod antea 
tam vehcmentcr contcndilfent, 
nempe Phocenlium excidium. 
FortaiTe 7r?osiTo defendi queat, 
Ji accipiatur pro, quod pajjits 
ejjet oporiunitatem Jibi e tnani- 
lus dabi. Trgsigg^ett , fcil. tbv y,xiqov. fed tum Stfritivssv foret 
legendum. prorfus ipfis credi- 
dijjet. 

741. 8. 3(£§j^.5fc'v] Philocho- 
rus puta , ad quem refertur 
quoque paulo poft 7?a4>««, 
qiiod inftaurandae feruit ora- 
tioni. 

1 1. l%e/?oTovj}ffev] Malim in 
pluraH E%e/foro'v»ja-«v, fcil. Athe- 
nienfes. 

742. 9. avTuv'] Dubito, fer- 
vemne, an ocvtx praeferam. 

12. *v><4i.'ff«ToJ imo vero in 
plurali i-]/^q>i(rxvTo , Thebani 
puta. 

13. 0? T6 'AS>}vfl!/wv ] Eft in 
hoc loco magna difficultas : 

(^xvtqa ysyovoTcc; — (Jacie^ovTroijj- 

ett. Si e Philochoro iam de 
tempore conftat , quid opus 
erat id e Demofthene doceri. 
Et ne docet quidem Demo- 
fthenes. Nam de ArchonteLy- 
llmachide ille ne verbum qui- 
dem. Ego delldero, quid De- 
mofthenes in oratione pro co- 
rona docuerit. Nam iitud de 
tempore, noniiic, fed Philo- 
chorus iam docuerat. Aliud 
requiro declarandum adhuc, 
diuerfum ?.b ifto aherojamde- 
clarato. Nam (pavsfQ ysyovoTo^ 

TB %?0»8 , OTt TTiTTTSt AtticC dl- 

£lum el\, pro tpavs^i ysyovoTOf^ 

OTI 5 X^OVOZ TiTtTSI KXTX AVIttfi, 

et oTi TiirTsi ad fuperiora refe- 
rendum eft e Philochoro ex- 
cerpta, non ad infequentia e 
Demoftheiie repetenda. 

744. 4. Bene poteft habere 
atque deiendi vulgata. Se,Mi- 
cedonas puta. 

y^y 6. Tov evji^&vTx^ imo 
vero EPIST. I. AD AMMAEVM ANNOTATA. 1135 veio Tov TOTi evnp^vTd. non de 
prioreAthenienfiumbellocum 
Philippo hic agitur , fed de 
pofteriore, de quo erat defi- 
niendum. 

746. I. yav] malim iv. 

7. Correxi locum hunc ad 
mentem Bentleii, qui in vui- 
gatis omnibus ita legitur : «?- 

Xoyro; y.tj hiavTOV (istcc TVfv h 
yixi§u:iia. {Jiuxnv , oV.tw 5e [mstx 
T>)V <}>;A(/r5TB Tifitini^v. 

747.4. '^-f' Tu-j T£Aw,wv] Vo- 

cabula haec abefie a MS. te- 
ftatur Hudfon. Mihi videtur 
aut feruanda elTe lecHo, <juae 
verfatur in libris Ariitotelis, xe- 
^wv , quia verba infequentia, 
aitx^ov To Trw^eiy, perfpicue ad 
Tx TfA-.f redeunt. //' volus tlede- 
cori 110 n tjl veciigaliu vendcre, 
ne nobis quidem erit ea cmere. 
aut aiias -spi luv tc/.wviwv leg. 
a to.uAx. autdenique, ii le- 
dionem vulgatam h. 1. tuebi- 
raur, erit zeq^ pro u-xs^ acci- 
piendum, non <^e publicanis, 
kdyroui, eorum defenfionis 
eigo. 

7. Videtur fic leg. vt^xqx^i-, 

fcil.iT£T6vSei/ix.f, icTTCTUvTriz^wyiJ.e- 

i4J», V-a^^Jl VJj^ TM TTor^ax/Ti. Si 

latts rerum cum iufiitia, hone- ftate et virtute geftarum ei ad- 
haerefcit , ad quein illue res 
profectae , vel in quem collatae 
fint , adhaerefcct illa laus ei 
quoqiie , a quo profeclae fui- 
rint. 

%. kki li TBTo] correxi ex 
Anilotele s'?/ h' ev TaVw. 

vlt. bTTOTsguQ^j mahm bzoT^^a 
in datiuo. quod idem ef^ di- 
ftu, atque fi dixiffet ^f^ffl/fii» 

TBTW, OTTOTegOV UV. 

748- 4" ''•^ '^'^'■' ^''^^''iTSn&iTUV 

Noiavofa] Verba haec , vt ab 
hoc locoaliena, et perperam 
e fuperioribus iterata , de- 
lenda funt. hic enim non agi- 
tur, nili de caufaDemofthenis, 
a qua caufa Nicanoris prorfus 
eft aliena. 

6. w *j] aut delendum eft ^, 
aut fupeiius t/? accipiendum 
eft pro T(? aAA^j, quaenam aliuy 
cui refpondeat lioc ii >j — ■ 
quam. aut deefl hic aliquid, 
aut tt fni 4 — aut hSsiux «a^.i^, 
VI >) — aut t/c «AA^f, -,5 >) — re- 
fponiio ad fuperiorem inter- 
rogationem, iorma nouae in- 
terrogationis conueftita. ec- 
quaenam erit alia, nifi — 

749. 5. TJf; Twv ^wfftJv j fub- 
audi Twv 'Af 5ra/«iWv. AD mSTOLAM DIONYSII HALICARNASS. 
AD CN. rOMPEIVM DE PLATONE. 750. ad titulum. 'et/s-oa»;] fuerat de acerbitate Dionyfii, 
Debuerat titulus fic concipi : naeuos diclionis Platonicae 
Dionyfii refponfio ad epifto- noranris. Ponipeius ille (ne 
lam, in qua Pompeius quefluk quis eiiet) non eft ilie cele- 

beiii- II34 I- I- REISKE AD DIONYS. HALICARN. benimus impeiator Romanus 
remm geftarum magnitudine 
et fortunae varietate clarus, 
fed eft aliquis graeculusgram- 
maticus, illius Magni libertus, 
aut cliens. 

751. 3. vwv] malim on. 

6, sussiv'j dedi de meo 
tgs7v, 

g. 5e7v delendum videtur. 
Sequitur enim verfu 11. loco 
conuenientiore. 

10. fi' 7/] malim il tivx in 
plurali, 

ir. Recle quidem krvxvi- 
imrz TTgo^e^eiv dicitur, ex vfu 

GraeCOrum , «^erixi; 7rgo<pe^srj 

autem non vfurpatur. vemm 
Latinifmus hic eft Dionylio 
noftro familiaris , vt 7t^oq.i^eiv 
vfurpet pro «<? 4»«« ctyeiv, quo- 
modo Latini proferre vfur- 
pant. 

752. 4. zw/aw] Zoilum in 
Platonem quoque inueclum 
efle, vt fuit in Homerum, pa- 
tet e p. 757. 12. 

6. Videtur leg. AeV«? t/v«c 

H£ixvit(isvtsi. inneciam praedica- 
tioni meae locos , in quiiiis 
tncntio fiat reprehcnjwniii» al? 
altis in eum imortarHvi. aut 

a-KoXoyiocii^3fj.i:H:;^ vel nTrroi^evviy 

voaitM^A, locos defcnfioni finitimos 
kgitiuiae. aut pro ^oyvi; leg. 

eft -iioyH:; T.va? iyxctrct-^MKU 
Tol^ STrxivoii ccvcisy(.evoi^eiv (SdAoi^e- 
vo<j. fi praedicationi reprehenfio- 
nes immifceam , ciim propofto 
eas refutandi. aut lic leg. ^o- 

ym Ttva; eyn. t. encii^oK; oih?\0- 
Tfini;. rcprebenfiones ab aliis in 
Platonem conitcias. 7S3- I- Recle habet vulgata 
ledtio ^nciv. ait. fcil. aduerfa- 
rius. Sic Latini quoque ait 
vfurpant, obiediones aff"eren- 
tes , quas protinus refutatum 
eunt. 

754. 5. Hudfon fibi magis 

placere kvs^yeia, quam e.acyeia, 

teftatur. Ego vulgatam feruo. 
Nam, \ t in prouerbio eft, duo 
contraria iu.xta fe poiita magis 
elucefcunt. 

755. I. Sine dubio defunt 
b. 1. nonnulla. forte (ic fup- 
pleas lacun.Tm , vt fententia 
laltim cohaerens , neque in- 
confentanea exeat : «aa« vjy 

Tov K^a.Ti-iov r(3v rors ovirofuv^ 
Axiclxv, bgiuv sgcarixev Aeyov «rvvrx- 
^uiMevov , eregov vj/.) cturoi ev t« 
(pxiSgu Cvver^^aro f.oyov sfurixov^ 
aSgv ^?og Tijv vToSsciv. videns^ 
Lyfiatn qxii tmn temporis ora- 
tortim prin:eps ejjtt , lil/eilum 
amatorium compojiiifje , ipfe 
qttoque aiium iibcllum amato- 
rium cotnpenebat , tametji ad 
rem in P/jaedro propojitam nil 
facientem. 

4. )(.»TicKiTuv ev TOif uvuyv. ] 

aut delenda eft praepofitio «v, 
aut lee. «vTEAiJ eius loco. 

756- 7. Mihi videtur pofte- 
rius jjv feruandum , vt loco 
oportuno, cum grauitate et ef- 
ficacia iteratum, vt (ic proce- 
. dar ; »jv yoce, erat enim, «v, erat 
vtique, erat fiuc controuerjla, h 
T>) riA. 

II. bJi; $ii rnrci'v avria Siov in» 

/3fl(AAoMt'vw ] Mihi videtur leg. 

w? ^V T^TS Seov avToi iif/SzAAo- 

txevn. quaf opus habuijfct Piato 

«0 viro e rep. fua eie^o. aut 

quafi EPIST. AD CN. POMPEIVM ANNOTATA. Ii3f quafi Plnoni necejfe fuijfet , vt 
tlle vir ex ipjius ciuitate exfu- 
laret. 

756. 15. <f''A:ffo4-/jt] malim 
Cum aiticulo ■-• ^if.cr. 

757. I. malim 8T1 ffovo;, 87« 

vk. u7ro>.iKsyi:!iJ.3'^ ] mallm 

u'!{o\ey.oy^fio» , non ab «ToAoy»- 

4f/v, fed ab «ToAoyErffSsq. forte 
quoque leg. V3^ aA>.oig, yjfi eoi 

ye T^cuTia, lii vifiiv (PifiTare. 

759' 4" ^"■'^f^x*'] iTialini e7r<- 
7-ff%iyy jn paiticipio. 

760. 10. rof yeio/c ] malim 
Toqyiiiot^. non enim Gorgus 
eft, fed Gorgias, a quo appel- 
latiuum hoc deduclum e(i:. 

761- 6. (3iAo,u£vov in accufa- 
tiuo dedi de meo, pio vulgari 
p^f.oi^e-jo;, qui accufatiuusaptus 
eft efuperioribus [p.760. pen.] 
fi-.f9t/'^ /.te Tat/ra f.iyeiv •iiyiiffBu) ccttu- 
e-i^i; xxTuyivtiiCi^o-JTX —— 

yS^i- I. Vncos fulluli, qui- 
bos verba (Jt-^x^' '^^'^ mxy\u<siuz 
vfque ad fw; t/vo« in vulgatis 
funt inclufa. 

12. malim «vev siyoyti $o- 

764. II. t'] malim SL 

766. 9. Milii non placet il- 
lud eadem m fentenria itera- 
tum J/3ijA»)Dif;. qnare fufpicor 
poft wff/ cevru)/ deelfe pauca 
quaedam ad hunc ferme mo- 
dum : 'Lyu de T^AOf, £(5»Ai)i)i)c, 

TTVToi-f^llCe, euvTl^t)Q Tdi JT^i.'? A>)/.'tf- 

Tfiov vzo[ir.inecTieii)it; ?ref/ Hif^i)- 
tiuiZ. 

II. '■11'« d,^r;teiuz iJLitivtca "^ 

Correxi ad mentem Sylburgii 
Tijc iJLiiJ-^eitac; ^/irvteiv. 

767. I- Vel pofeft etiam 

DION. HAL. VOL. VI. legi !Te?) os TBT8 «TfAij; //ev f r« 

4. avSfac f('c] interponen- 
dum videtur «J;. 

6- Tfwrov, on] Inuerte. t? t« 
jrf/wTov i'j(/' — quod prmitim et 
paene tnter omnia faciu 7na- 
xime neccjfarimn cjl — id fecit 
Herodotus. Latinifmus hic eft, 
Dionyfio familiaris. 

13. Kene habet di£lio V57' 
«5rsf — fignificans, er reliqua, 
quae ipfe Herodotus ibi loci 
praedicat, etquaeego, ope- 
rae taedio , exfcribere et reci- 
tare parco. 

768- 2. ff/wT{)] Miror, haec 
viro docto excidiffe potuiflfe. 
Ergo debebas tu quoque, 
Dionyfi, in confcribenda hi- 
ftoria Romana operam non 
perdere. Ergo quotquot funt 
hiftoriae, nuUa omnium digna 
eft commentatione. 

U. Aut ante, aut poft'EAA^- 
v/Kwv deeflfe videtur ««x&Iv. 

769- 4- ■'■«''^* ■■^'xW'' ffAoVfvo?] 
Aut Txuryi TdZrct stcu-j vQoihoyii- 

voc leg. elFe vicietur, aut ^ v^ 

^x-ji^oi £?« TayTfls fxwv ^fosA. 
<7«a ratione , vel v«//e quoqus 
conflat ddta opera hoc argumeti' 
tum delegijje. 

II. M;c?' T«] Simpliciusfne- 
rit iJ-ixqii; B legi. 

15. $?«'/^./wTefo?. «f;^fTo«] S^ 
inrerpofui de meo , quod fa- 
cile potuitafinevocabuliprae- 
cedenris abforberi. 

pen. Num fic dedit Diony- 

fiuS • Kjw' rfo«Ai)ft)v il; Tvi-j /3«c^<i- 
fwv t//3f(V , £/{ T>jv ai/VJv xo'a«- 
ff/v — 

vlt. f. leg. «fx>)v /itfv iitoivi- 
D d tfara 11^6 I. I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. cxro yacfv, cdp* ifQ yi?^ccro yxnwQ 
Tr^xTniv — ordiebatur bi/io- 
riam fuam a tumuhu^ a (juo 
res Graecorum coeperunt in pe- 
jus ire. nifi fi volumus exifti- 
mare , vocabulum «!?%>iv ta- 
cite efle lepetendum, velfub- 
nudiendum , vt fententia fit : 
principium faciebat illud, tkv- 
mv T-h i?%-h. quicquid eft, 
femper pio xaAw? leg. eft •/.x- 
■/.ili. id quod etiam Latinus in- 
lerpies exprefllt. 

770. I. ro '£;7/,}v/%oy] Hic 

deelle videtur alterum mem- 
brum piiori refpondens , et 
quodammodo oppofitum. vide, 
iium iic reliquerit Dionyfius: 

«^JJsjv f/£V i^JOi-^CXTO t6 EA;.!<- 

VWOV, i?^-A'tS ^S, Vel TihSVT-h Oi, 

iv cis 5i/9y%t^7«r« yc,.f a-/.Kei7oirx 

«r>!AA«?«v c/ViSijvaro». velfimile 
quid. 

2. Twv sTt il^-/,ii£-juv^ dedi de 
meo Twv a7y(^oiixiJ.ivuv , aiie^o- 
juin, contejntomm. 

4. BT£ yf\ num «rw yf. 

5. <p«v£f«? videtur delen- 
dum elle, vt e.x buius verfus 
initio perperam iteratum. aut 
^?.ei<)Ctg leg. r«? uhiixg verfu 7. 

videtur del. 

7. Kifi^ccs^o'!] yf] pro particula 
lyt malim niv. infinitiui hi, uq- 
^aa^o/i et e7!iviy«.uv verfu i:^. et 
>.iyfiv verfu pen. apti funt ex 
«X thii verfu 2. 

JO. wv i'5efoi' v^j^ sv eV/TijSeiw] 
lUim «V ^Lfy fTEfOv tv uviviry)- 

12. w? ftySfa;$(AoToA;;'] hicvi- 

detur £3« deefle. 

14. Tf.as/JoTS!] nuni /Ti'5*- 771. I. Malim to Ja rt-Aos tV* 
tAeiovoc u(iciQrlc'i e?i s-Av??;. 

c^. THv poteft feruari et 
omitti. malim tamen equidera 
abefle. 

Ibid. «4^' wv] malim «<}>* >j«. 
(x«So'5a puta.) 

11. TfiTov It<v] Facile fubau- 
diatur sfyov : at minus facile 
cy.o^^ruv , quod vtique poft «y- 
ofd; i<;ogiKS addendum vide- 
tur. 

772. 3. Poft yfvoVsvo; deefle 
videtur, menti faltim tacitae 
fubiiciendum eft, vjy' fT«Tw%f, 
vel i<piy.ero ri oiczii. 

6. >ti»f T<v«;] videtur «fi, vel 
KxivuQ det, interponendum. 

g. Aut delendum eft izev, 
aut poft Twv «KgoKi^ivuv [verfu 
9.] deeffe videtur aliquid. e. c. 

y.oQov 5* tv3iu; eVf,7;^fff5o«. nam 

proximum 5e verfu 9. huic fcei» 
non refpondet. 

12. ■''ifV ■ytoiv.iKov'^ Aut vo/ 5ro;- 
K/Ai^, (infubftantiuo, linearii- 

Culo, leg. Vt modo fzsraPoAi») 

aut vfy To 7.oiy.i?.ov in adiecliuo, 
cum articulo. Nefcio quoque, 
an Dionyfius dederit ev i-^o^iuii: 
'"ji yeu!pxi(:iierx^o?\^i, in hiftoriis 
et piciuris. 

ibid. vjf^ TtiTO — f 5ro.'>jfff V ^ 
id eft iiBri^xxs y#/ eroiKif.Ae. fed 
nomen Thucydidis acErre pa- 
lior abefle. Forte quoque ple- 
nior atque dilucidior fic fic 
oratio : vjy t^to 'Hfo^oroc nej 
uTUvTUx^ , ©HKyJ.djj; S' svS-Jo, >j 
Tf/ff« TOTTOi; tTToiyiJe, 

774- 2. f. Ks'^ TrEf/yfavJ'*? tJ 

St-V?** ^'''y? Tjjv i^oqixv. cum difi- 

niffet , ct fepi quafi circumfcri' 

tfjfiti hiftoriamjiiamfnga Xer- 

' xis. 'l EPIST. AD CN. POMPEIVM ANNOTATA. 1137 xis, h. e. in ca fcribendi finem 
fecijfet. 

774. 10. f. '-5 ^ev iv 'HfoSeT». 

Vlr. malim y.xr>tvxyii:i^iJi.evei, 

coaclus, in nominatino paitici- 
pii, non adueibialiter, coacle. 

Adde, quo caiere nequir ora- 

tio , )CPSiTTaiv H^oSoTH y.ctTx to 

c(ivTO{i,ow ©sxi/JiJi^?, nihil ideo mi- 
mis ejio T/jucydides, quoad hre- 
vitatsm indiceuda, potior Hero- 
doto. 

14. T^5 Se cp^ucsctii Tuv o:o{j.x- 
Twv] Videntur idem e^\e ^ 
(pQctCK; et rx evoi^xTx. Num 
ergo leg. rii; 3e ^^asiui (line 
Tuv ovo(iUTOtv^ , an T-^5 h' e>c$.f4- 

ctw? Tm ovonxTccv, an denique, 
fi >} <ifquat(; et t« cvof^arfl! dihe- 
runt , leg. t^; ^e <;,i->r^(7£f<;? v*/' 
Twy ovoiJ.uruv: vt plnafis fit e/o- 
cutio , feu eiTectum , ov6iJ.xm 
vocabula , feu materia elocu- 
tionis. 

Videtur in liac regione ali- 
quid deefie. nam Demofthe- 
jiis imirationi entliymematum 
Thucydideoium quid efl com- 
mune cum Thucydidis ftudio 
decori ? 

779. 4. Mihi videtur locus 
liic ita reflaurandus efTe: v^' 

To ^ByoiJtvov z>.&(i(j.x 'f^o^r/.cv iSiug 
'usoSoTOi ^x^'. '«'w;, id eft f*c/w? 
VJH «§«'f^Tw;. 

780. I, vof.v a^ie^ii'] Dedi 
5roAt/w4<eA>)', vt Sylburgius, vel 
res potius ipfa, monflrabat. 

- 7. Pene habet %E.>sy. Si 
quid tamen niutandumfir, ma« 
lim iT< x^'?ov legi. 

II. c}jixfiuiii quidfit, fateor, me nefcire. num pompaticumy 
ornatum, cojntum, quod refert 
Tx atjiiilx Tuv ic^i-Tuvj icuncuias 
vejiibus intextas. 

78 r- 10. mwo/ Je] pro 5« 
malim yx?. 

15. iJiy.Qcz] num (isiiigo!;. 

7S2. 2. Kf^ TS? Sy,iJ.^ycqHVTa{^ 
forr. X5<< ue/Aa; tb; S:iijy,yc^5,TXi 

KXTX^eiTTSl, KM, TXq $U\,U[J£iq KCif 

rUi 7rgsxigs(7Bi(; oiJoi>ic xrxvTxi 
TTcieT. omnes oratores relinqtiit 
(h. e. repraefentat in bifioria. 
fua ) pauidos et imbejles , et 
omnes fimiles exbibet quoadfa- 
cultates et volutitates. 

785- 10. Inrer <j;/Ao<rt'$o'c et 
Six videntur nonnulla deeffe. 

e. C. Tf 0? 8,- TTVy.v^t; (vel c-y;%^v«;) 
TjJs euvvaiai; (vel SixT^t^x{). 

II. ffT^ov 3£ To ^ivTwy] vide- 
tur Ss delendum efTe. 

vlr. Tf oTwv] Ego TOTTuv vti- 
que praeferendum arbirror. 

784- 6. aiiaaff/ ] malim a- 

ffxyff;. 

7. £":>>*»] imo vero s5tt, mO' 
res. 

8. «xBiTon, *Fo;,;T£/wv] inrerpo- 
ne x*j. 

13. :T«f' oajjv — ] Mihi vide- 
tur locus ira quodammodo in- 
tegrandus : a-*f' oasjv t^v isogixv^ 

SZXIVUV T'<)V SlXXIOCVVifV. 

785. I. SovxTon'] Num 5/>jvt/, 
«TM^. eluboratum efi. 

5. Pofl aJTol; deefle videtuv 

T«; Sixvoia:. 

11. f. TTqoe?.oty.^&;uv (cum fl- 
gmate). 

12. XM^ TXTUVJ nUmxaT/«TJi/. 

peii. UQ /SaDa?] Ego cutn 
Hoefchelio h.l. facio, tl; /3a5c< 
legenre. 

f)tl a 786i fl38 I- I- REISKE AD DIONYS. HALltARN. 78'^. I. ^oxoi^cntvoi^ malim 
^tiSoiievai. 

787- 5^' ^cteo^PoKeic videtur 
appellare t« ^a^ei^^t^^iinevx, 
quae alii tTtieoSix appeliant, 
adfcititias, aliunde petitas,prae- 
ter rem ingeftas , a re alienas 
narrationes. 

9. Ego , deieto primo t8- 
To/;, et fublato punilo, quod eft pone cfzoia, malim pofte- 
rius Tiroii; cum onoix copulari: 

Vt fit : vjt/ «AAa BX oAiyx citoiz 

thtok;. Dum defuiit nonnulla, 
qu*e coniedura confequi dif- 
ficile fit. Fortafle non mulra 
defunr. e. c. 0^«? oe vrai. ni' 
hilorniuus tamen hi auctores ad- 
fciti, vei ajfumti, \\. e dele£ti, 
quibus aflTuefcas, et quos dili- 
genter tradtes. AD DIONYSir HALTCARNASS. EPISTOLAM AD 
AMMAEVM DE THVCYDIDIS PKOPRIIS. 739. 3. T£f^ uCri TB ©«>«.] 

Bene habet vulgata et fer- 
vanda eit : non enim dicere 
vult Dionyiius de eodem Thucy- 
tlide, fed ipfo de Thucydide. h. 
e. folo de '1 h. et de nuUo 
praeterea alio. Conftat e.x hoc 
loco, libellum Imnc, in quo 
perluflrando nunc verfamur, 
ad Ammaeum miiro, pofterius 
efle confcriptum , atcjue libel- 
lum de 1 hucydide, ad Q. Ae- 
lium Tuberonem mifllim. qui 
in editionibus Dionylii huic 
poftpoiitus et fubiechis eft, 
cum debuiflet antepoiii. 

g. roT«] tum demum, neque 
citius. 

II. 7ru?oi^eaio)i\ Videtur aut 

fimpleX ^iatm , aut CTto^sCfimv, 

aut denique 7r§o5i>Ttwv , prae- 
ftare. 

790. 5. «'$^«1'] Correxi »(|faf. 

791. 4. Ex altero loco, qui 
eft p. 866. fqq- vbi Imius loci 
TTiuha verbotenus e.idem le 
guntur, et e quo ille nofler 
lepetitus fuir, meUus correxif- fet Sylburgius ad hunc rao- 

dum : iVX TO l-itv ovoi^xriKOVTr^of- 
ifyoQixov yiv^roq, to ht ■jrqos^yoqi' 

HOV OVSIiXTIKUi XSyi)TV.'. 

vlf. vcsj/ziiTwv] p. g68- 9- eft 

OVOIiXTOlV. 

792. 5- ^xvruaixv x-ro^ityfiv. tf 
Tx v^AyiiXTx'] Corrige ex ai- 
tero exemplo p. 868- 14. 0*>'- 
Txiixv. hTToax Tt yiyvtruf TtqUm 

yfjLXTX. 

6. 14»' fc>] \'idetur ita con- 
ftruendum efie : v^' rx ano- 
hix — TcZv hi^viimiOiTm , i<p 

uv — ef curuitates, vel anfra- 
clus et labyrinthos cnthymema- 
tniii, in quihus — Pendentau- 
tem hi accufatiui ab tv^oi, ver- 
fu 2. 

pen. Itili^KoTXTx et ^t^^^xTi^f»- 

^/xcJrara] Nulhisdubito, iu 

fingulari leg efle e-M^or*Tov 
et Xx?x)iTif^i<;tKUTaTov, fcil. ISlwnx 
qvkvSiSh;. 

ibid. 7tiTrti(>xcSo»] Dedi e\ 
altero exemplo to ts Tf(f«- 
o3ou. 

793' ^- ^{xyftxrx , »<« ct v^ 

6Tl\ EPIST. II. AD AMMAEVM ANNOTATA. 1159 in] Coriexi er integraui h. 1. 
ex alrero exemplo ad hunc 
modum : vaj ttb^^.x rwTiBhoif 
vetf,ua7-« fti ev, vgi/ iTt. 

793. 2. Kseree^.eirei'] Praetuli 

infiniriuum ex alteroexemplo. 

g. ro Ti/x./ovl Videniur haec 
duo vocabula vr e proximo 
perperam ireraia, ethic, et 
infra p. g7o. I. inducendaeiTe. 

yQS. 4. cAo4)«/fffiv ] malim 
iToAa^». ob praemiiTum utso^o- 

7^- 2. kwami] Sed quid fi 
Thucydides non hoc , fed xw- 
AfV»), dederit? 

goo. pen. ?.eyciTo'] imo vero 
?JyoivTo. Aut aUas, id quod et- iam malim, leg. fit : Si tx kf. 

T. 5. CUVTUTTWV T^i Tt yevt' 

xac — ^«{'aAflr/.4/3i;»y (in fingU- 

lari) — xiyotTo. 

805. 10. Mihi videntur tria 
pofh-ema vocabula dictionis 
huius Thucydideae ad hunc 
modiim efle iteranda , vt, fi- 
nira il!a diclione, fic ftatim fe- 
(]Uatur: ro yuf «' ^aAsTftii uttx- 
vi^xvTO ?r^^7s5ev t^ tt^utiii ire- 

^ioSu, l^atn Ji illa tria vocabula 
« %<j:Af3-w; uxei)/l<:x',TO priitio Jla- 
tim membro periodi adiuncla 
fuijfent. quo admifib, verfu i^'. 
non in dariuo, Tj? 5i txqi;j.^c^^, 
leg. fit, fed in nominatiuo, «i AD LIBRVM DtONYSII HALICARNASS. 

DISPVTANTEM DE NOTA, VNDE THVCYDI- 

DES NOSCITETVR, ET DE RELIQVIS EIVS 

HABITIBVS PROPRIIS, AD Q. AELIVM 

TVBERONEM. 8 II- 5. «4>' «^v] potefl: fic ac- bam et habebam mihi propo- 

cipi, ac ii dixifTeriTirarft;-/, fciL fira in illa fcriprione, m qua 

TftJv i'^yca-j, cuv Txi; '•,vij.vxaiii!^ TO(t/- Thucydidis laudefque naeuof- 

«•ovTou, illis in opeyibns, quorum que obiter perftrinxeram. h. e. 

excrcitattoncs fnfcipieut. ma- tantum fohimmodo huius rei 

lim ramen aur J4.' w/ olv.yHiie- atringens , quantum rei pro- 

vot legi , aur «.;«' uv lQiiuiJ.evat, pofirae feruiret, exclulis illis, 

vnde erfi j vel quibus praefup- quae a propofito alieiia, et ab 

pofitis. eo me elTent auocatura. 

^. Tt] malim It. in ilifputa- 14. h yac «j/] Aut pro tvi^v 

tione autcm de bijioricis. nam accipi dcbet i?v. non enim da^ 

pocras quoque a fe recenhros tum erat, non bccbat. aut leg. 

er luflraros fuifTe air. efl w yuq "TTpoy.finevov vi-j. non 

13. Tiv yP'/.<po{j.tjoiv'] fubaudi enim erat mihi propojitum hoc, 

roTe. Sed feruien*. oporruni- vt — 

tati eorum, quae tum tempo- pen. roie^nSou Tr^e^.oiiejov, elii^ 

ris comraentabar atque trada- Correxi dillindionemfic :To<«r-. 

Dd 5 <rS«f, II40 I. I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. c&«<, 9r^oeAof/£vov elt;. noil eiliin 
poternm de vnoqtioquc copiofe 
dijptitare, quippe qui niihi pro- 
pefuijjem traciationem in fpa- 
tium quam angujlijjimnm cun- 
trabere. 

313. 2. Tjjv TTt^oeii^iciv "rors 

ruv xoyciiv^ Non video, quid (ibi 
velit h. 1. sroTs. Num ergo leg. 

X^H ftxTie T^v 'ZQSxi^iGiv Tviv y.x- 
SoAa ui-iUQTuvovrse vj^ niicroi tsjv 
ZvvcctJ.iv itiv OTE e'$cteBsv»vTa. 

13. wy HTg] Ruifus hic eft 
lacuna. 

817. I. TO 5fWfJ}T/X8V ttvruv^ 

id eft Tijv ovvxiJ.iv 78 Bsoi^sTv av- 
TB5, h.e, rai; avruv oiQsr&t; rtvjj 
xunixi. 

g. Twv te] malim twv ys. 

9, roli 5ri5eff'] Ego malui 
aliquando rblii; ttxti. ab omni- 
hus facile comprebcndendar?{in, 
\e\percipiendarum. veium bene 
habere vulgatam docent infe- 

quentia tbtwv twv K(>irv,^liav.. 

Sunt enim artium H§tr-^Qtci fen- 
fus, et T« iK TUv oclaStiasm ttk- 
gwyiyvoiJ.svx v&5vi affecliones in 
mente per fenfus excitatae. 

8 10. C. uvra^ T£ T«vra( ] 

Correxi , vt Sylburg volebat, 

avrxi Ss ravrxi. 

g, /efori;] mahm Is^xT^. li- 
quet enim, h. I. Ta? «?«; y^x- 
<paf, monumenta hterarum fa- 
cra, Ta7(; ^e3i}ao;{ opponi, et cum 
iis copulari. 

822. 10. tvT(>ev|;sM] imo vero 
iKrqiiion. vt dedi de meo. de 
liuis limile ductum, qui alio, 
non quo tendunt, fed quo lu 
vis, deriuantur, 

824.3. roi^rm yjft'] Sic re£le 
recitat Dionyf. Halic. locum Thucydidis, cuius in vulgari- 
hus exemplis c-.twv liic infer- 
tum legitur perperam. idem 
enim ett, ac li di.siffet v^ oax 

/ ~Q V ■- > 

\J,ef,>.Si XVJIi TTOTE TOlScVrX VJfJ TfX- 

^oi^?,viatx effcffSxf. vbi futurum 
sasa^v^ re£le vfurpatur , ibi 
praefenti ovtwv locus efle nul- 
lus poteft. 

ibid. io^sMiix'] mahm cum 
articulo rx eo(^e?.iiJx, Vocab. 
xvrx verf. 4. fignificat /zo'v«. 
Sola vtilia feligere, excerpere. 

4. £gt-<] imperfonaliter. fub- 

audi TO 5r«f cv cvyygxi^iJXf vel if 
7:xgSax siivi ■x^xyij.xrsix. 

Ibid. Ts] maiim yu§. xymi- 
cita eft h. l. opus literis conii- 
gnatum, cuius auclor hoccon- 
tendit, vt apud ieftores opi- 
nionem eloquentiae adipifca- 
tur, eaque aiios iimilium ope- 
rum auftores vincere iudice- 
tur. 

9. /e^ctv] mah'm <V?f'«v , yi- 
cerdotem. quam coniedhuam 
etiam in codicis Bodleiani 
margine annofatam efl'9, in- 
certum, a quo, teftatur Hud- 
fon. 

825^. 7. N/KOTf^ra] "Nixiff&Tii 
correxi. 

826. 4. "■fff T»-;'//] Interpo- 
fui T>)v, auftore Syiburgio. 

837. I. %e/fz£fio(f] dedi de 
tneo %ctije?sixti; , a nominatiuo 
xsi(j.e?slx, quod eft nomen fub- 
ftantiuum a verbo %£;/^£f««£<i» 
ductum, vt Sa^eiit, a v. S\!Mviiv. 
SigniHcat fpatium, vel ambi- 
tuni temporis liybernum, id, 
quod hyeme quadam geritui', 
aut euenit. Infra p. 830. 7. 
vfurpat xe(/xw(r<. 

828. i I I DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM ANNOTATA. 1141 S28-2. KtcTxj malim h ««7». 
829. II. Ka^Kissi^j conexi 

850. 8- ^ye/v] Hic deeffe vi- 
detur aliquid. Num fic leg. 

Tcci riTQHiiJ.e\ixz v^-i eiiiiJifnii ccyEtv, 
833. 9. u.uyy.aay^^ fubaudi 

tbtb;. Atheiuenfes mihi vi- 
dentur lios , Lacedaemonios 
pura, coegiffe. 

835. 2. i^BTu^v, male a Syl- 
burgio ante rSh intiufum, 
ruifus expunxi. Liquet enim e 
pioximis infequentibus (v. 4.) 
male huc lelarum effe. Et ab 
iplius Ihucydidis plerifque et 
optimis codicibus abeiTe (^e- 
Ta>t) teftantur interpretes. De- 
jiique non fuperuacaneum 
medo eft, fed etiam officit fen- 
tentiae. 

II. tJ Ss r/] Mihi leg. vide- 
tur TOTs o en. tunc autem ad' 
biic quoque — 

837. 2. wvTf?] Ego praetuli 
quidem cffTc? e recentiffimis 
Thucydidis editionibus. haud 
diflimulabo tamen , me fufpi- 
cari, Tbucydidem dedifie Ta'- 
Twv $', i-j wTTE^». harum autem ye- 
TU7n, vhi^ vel quo loco meminit 
Hcllanicus, ibi breuitcrque et 
parmn in ratione temporum di- 
lizcnter meminit. 

842. 13. ^tq^l /iiv Tvii TTPare- 

fsr;] num deeft hic iJ.r/,>70e);, 
aut y.tii'^mie)io<;. Nam fubaudiri 
eviJ,:^osi<; e praemiilis liquet. 
quam(juam ex infequentibus 
probabilius fit ^giefieixg fubau- 
, diri, 

845- 14- ?rf £ff|2«.'«c ] num 
rrfifcpciscv. nifi fi plures miffae 
fuere legationes. de quo con- fiile Thucydidem , id quod 
nunc non racat. 

pen. U7re?.:i?.v^e ] iirsXi!i>.v5t 

coirexi ad Sylburgii mentem, 
et paulo poft vzoT§ix^i. 

<>45-i3- 2«xt/»vei»$] Dedirxfw- 

846. 7- «'•' e^pctivovTo^j Mihi 
videtur leg. da^pct/ii^regov «v «Ve- 
4>«ivovTo . — Ixiiv. aur, omiffo 
illo av, quod avulgaribusThu- 
cydidis exemplis abefi:, i^eiv. 

847. 5. ccvTaTi; ] malim av- 
Tcc;. fcil. rcci; ^\^TO§sicti. ad quod 
vocabulum referri orationem, 
iix,zo5cav yeyc-yiiaSy.i , docent in- 
fequentia, o^A))^»^ eivo^. [ver- 
fu6.]^ 

9. £v TXii 'A5tivciii\ malim iv 

ccuTCcHi 'A^yivotig, 

pen. 5ref i, TTc^KocQ y^-i (ity&Keii; 
CVvTOiyJbelaci. Tsqu%ei{^ Non ben© 

conuenit huic coiiltruflioni v. 
avvTcixOie^taoc. melius conueniret 

eTTvhcc^HCCC. 

848- 10. T8; T alx(J!.af,diTHi 

OCHiKTilvOH^ AUt T8; //£V «(j^/^. 

aVo/.Te?v3t< leg. line re, aut cum 
eo fic : Ta; {itv AixiixMTng t 

d^OKT. 

849. I. «vS^ocTTOdiai'^ ] imo 
vero dvS^xTroSlacea^oii. Non enim, 
quod equidem meminerim,ia 
acliuo, fed folummodo in paf- 
fiuo et medio , hoc verbum 
vfurpatur. 

g. (rt/vT«%9/yTa!?] malim euvx- 
yJievTXq. a. evvuyeiv. Vt, non ad 
;.oVa; , quod iam fuum liabet 
participium, ^ijOhrxi, fed ad 
^roAAwc, redeat, cowj^rc^atos in 
concionc7it. 

850. 7. «ixfy] id ell eweTxev. 
continuit. Dd 4 S5J» 114« I. I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. 852. I. TBJ TOAAfc*C Ttii 'Attj- 

X))?] NUm T«; 8T£ TOAAtfC, BTE 

»r<ivrac tK tjj; 'Att/ki^ic, fcil. evri:?. 

«e^ae wiiltos ntimero , neque 
otmies ex Attica oriundos. In- 
tereiant eniniTheflali quoque 
equites. 

859. 7, «nfV] Fallituv Syl- 
buigius, «vtjf cum aiticuio 
praefeiens. 

J55. pen. Tf 9ffAa//(3avovT«? ] 

malim ? e prima fyllaba tolli, 

856. 4. Ante 0T< videtur 
haec breuis fententia deefle : 
t/ 7«f ^hit ftvsTv , aut limilis 
quaedam. id quod patet e ver- 
lu g. t/ 5' >jv avx"/i(x7ov. 

858- 6- Ante «re videtur e 
Thucydidis \. 21. fupplendum 
€ne %oiA Bic av ixix«^T&voiiJt.i. 

8. Ta sraAAa] Confentit haec 
Dionyfii lectio cum vulgaris 
Thucydidis libris. Nihiiomi- 
nus tamen vitiofam efTe fufpi- 
cor, et fic leg. ka^ rx ttom» tw 

WTO AJfova uvTuv utrl^ia , id efl: 
3/a To ciirfiov^ vel 5<« tjj v^ aT<?-/j<v 
eevTUv , T»jy t/To tu %fovB uutuv 
ffvi^fixffav. 

9. tJfwirSati] mahm tJfHff^»'*. 
fcil. £(/.0). id e(t iJt' sfiS. Aptum 
autem eft participium ijyijff^- 
fitvof ab illo fuperiori hk iv 
a{t.ot§T&votfMi. non videor tnihi 
peccaturus. fi exijlimem, illa ve- 
tufta Jic fatis ^ pro ipforum ve- 
tujiate, a me enarrata ejje, qui 
JuculentiJJima eorum indiciaper- 
Jicutus Jim. 

vit. A07W eiVov] reapfe dixe- 

runt, tum cum dicerenr, fer- 

vatis ipforum verbis, nil mu« 

tatis. 

« , , T , , ,^ 

859- 2. tFO< TC UV KVTOt >|KU* ffOt ] id ert XXJ eiiOl h T\iTOli T07i 

Aoyo<?, wc avTOi ^y.visx. 

9. Mihi videtur ficleg. elTe: 

«AA' cic ys B>« avTOi TTXQijv , Taf « 
Twv «AAwv. y^/f , t/'/'i rej narro, 
quibus ego ipfe non interfui, 
narro eas dtligentia qua furi 
potefi maxima ab aliis pcrcon- 
tattis. Vuigatam ii defende- 
mus, fic erit interpretanda: 
iAA« •/j^iuax ypii^siv txvtxti, oli 
xvTo^ Taf/jv , Kiy-f ^oic ax «t/ros 

T^XSiiv, TXVTX iTi'^s^tuv — 

13. sxxri^m'] Perinde efl, 
genitiuum hunc ferues, an e 
codicibus quibufdam stcxre^u» 
adfcifcas. evvoicc t«vo; idem eft, 
atque evyoix Tfo'j tivx.i prout 
quifqtie bene altcrutri parti vel- 
let. 

860. 8- ^'■f?* ] ^"f srisoii 

maiim, aut faltim sts(x, in da- 
tiuo fingulari, fcil. %9ovj, vel 

9, tffi}f.t(u?ijfl-av] fubaudi 0^014 
vvv jjf^j/iw^ijffav. 

vlt. 8KAe/-4/£/f] imo vero IxAe/- 
4/ewv. aptus enim hic geniti- 
vus eft ex illo Ttfi. t« Aeyo- 
/Mevx Tefi SKAe/^^fwv tjAfa. 

861. 2. xvxi^o^'] fubiice ta- 
cite e proximo ^vA^t^sxv. 

862. 4. <c^oK^vi'X[u,svoi;'j Prae- 
tuli acculatiuum in fingulari. 

863. 2. Ji;>(?«ff<] Dedi de 
meo vipsrusiv, in coniun£liuo 
peifecH. 

14. To/«v re Af|<v] aut delen- 
dum prorfus eft re, quod na- 
tum videii poftit e.x initio pro- 
ximi vocabuli Af§/v , aut leg. 
porius Tc<av Tcre Af^/v. quam- 
nam tandem dictionem. 

865- I. Poft T«; Af§fi« vide- 
tuv DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM ANNOTATA. II45 tur aliquid deefie. e. c. h$' h 

eeii. 

865.ir.Aut 80S Tru^iSicysT^ov 
in iingulaii leg. aut is5s z&^tt 
hiyiiqo-jTci. \n pluiali. 

%66. 2. Foite (ic integran- 
dus eit liic locus, vt faltim co- 
haerens et coiifentanea fecum 
fententia exeat : A«KTcoT<«r«? 

xenrtjTtAij i'^u ruv ivuymiuv, uv 
ixst tlSivj aM' sv racurxti sviM- 

■XiV. 

15. kyctyav'^ Ego e fupe- 
riori exemplo dedi fiauyuyitv. 

86}>. 9. ovci^atTuvl ^upra p. 
791. vlt. elt vomxuTuv. Num 
viroque ioco leg eft §v,ii&ruv. 

12. J<a:40fa!.«J COrrexi HiTOi- 

i^oQiiii e fuperiori exemplo. 

§69. vlt. T«%o; hic pofuit 
pro /5?a;iVT»}; X*'.) cAiyoTi)?. l'ro 
ex-^fiaTuv autemautf'>)/.4«rft;vma- 
lim, aut T(}$ i'^sgyxai»i, aut riji 
«Ticiyys/iixi. 

870. 5. Ttsgt TVi aAABc] Dedi 

jr«sai T. «. 

II. -rsoTru] Ego TOToi prae- 
tuli. 

871.10. «Jtwv] malim twv 
fimplex. 

872. 3. «xaTo?] dedi e Thu- 
cydidis i. 2. sicaToi. in quo co- 
dices onines confeiniunt. 

9. Locus f hucydidis hic re- 
citatus, fumtus eft e 4, 34. 

873. 2. aTf(2fl:(vov] imo vero 
l?r^fia<,ov, viuudclfant, procede- 
bant aduerftts eos, vtpnte Lace- 
diiemonios. patet ex infequen- 

tibus, u; (t) AansSaii^ovitii, vbi 
tacite fiibauditur iTn^xivovrsi. 
Et nullus dubiiaui fic corri- 
gere. 6. <u'4>£A//zttr?pov] num kips^- 
^s^ov. 

11. «tja5«;V] Surpicatur Du- 
kerus ad Thucydidem p. 260. 
de i7ts?.^s7v. recte vero, fi cer- 
tum eft, Dionylium in fuo co- 
dice idem habLiille, atque nos 
hodie habemus in nuftris h. 1. 
verum non eft improbabile, 
eum JegifTe k-jrt^Btlv , ii ftqocT^i- 

TTTtlV.) nOn irSY.5tiv , yi TC^OCTli- 

Ttroisv. 

874. 3. ^Tro^ii^iv videtur de- 
lendum. nam viv non ad Czo- 
Avi>v redif, (ed ad prnemifTum 
Tr^o^jSonixi. iteruni tTrifiutvov aio 
lea;. efle , non uTrs^xf.ov , vt iu 
vulgatis legitur. 

12. Ss Ci.v^fj.au^svm'] Locus 
Thucydidis legitur libro 7. a 
fine capitis 69. ad initium ca- 
pitis 72. 

13. Ei^vSvifjLoi] Hudfonus et 
fecundum eum Duckerus ope- 
ram dederunt, vt nunc (juo- 
que in Thucydide legatur 
nomen Euthydemi. 

vlt. nyji videtur delendum, 
aut cum y.uTu mutandum. 

875"- 6. TrKqt^o^^si] In Du- 
kerana eft Truou^i^^^. 

876. 10. £>«i2oAot<] Dedi 1/*- 
(2aA«). 

Ibidi rxi uvuK^aetii y.xi oiiv.- 
tAb.:] Aut vtrobique omittendi 
funt articuli , aut vtrobique 
addendi, vt aut fit ivaxfbo-ti; 
(hne T«c) K«v» J«£)tTAtff , aut t«; 

uvCiy.Qvmii Ko.f TB? hisi<.yr\6i. 

877. 8. iJ^iyccv ctiro'] Videtur 
ui inferendum. 

1 1. X».) VI (3ov)] Aut eiiam hic 
omittendus elt articuhis, vtab- 
ell a vulgatis Thucydidis li- 

Dd 5 bris, II44 I- I- KEISRE AD DIONYS. HALICARN, biis, aut etiam ad -rx^xxeAtvirti 
[veiTii lo.] addendns eft, vt 

ilC ToAAvj yx( Si) if icx^ci/JMvsii. 
fj 77. 12. ly/vvsTt.TorjjUfv] Sic 

er vulgatiTluicyd. libri. htex- 
cufat hanc confiiiictionis per- 
tLnl)ationem Dulceins moie 
Thiicydidis , k-jv.?.o}:.-'.^x aiie- 
clantis; cuius moiis exempla 
<juaedam aflert: milii tameii 
probabile fit, hic deefie ali- 

quid poft kyiyvsTO. E. C. 6\^ii'60-j- 

ro. qui portifculi audiebantur, 
AtJjaiietifibus qnidem cum voci' 
feratione ijnperantes. 

878- S- 7^''] ^^'on extrufe- 
i\m yviJ ■, vbi Jit. noUm tamen 
rurfus intrudere , quod ele- 
c;antius omittatun Ego equi- 
ciem id hic abeffe mahm. 

II. ^vrecciv fi bene habet, 
accipio pro |'t/vTa;(r<v, intentio- 
nein, contcntionem: quanquam 
hoc mallem. 

87y. I. xoM oiuTo, kvufiaf^ov 

xaii] Mihi videtur hic paium 

quid deeffe ad hunc fere mo- 

dum : y.c.^ Six To tuv yiyvo(ie-jm 

civw(JLX?^ov .^ cc-ju(ioi?.Qv x*i; tjjv eiro- 

^(v . — vel fic: xoM oix -0 kvu. 

fiK?.o'j Twy ytyvo[ic'joov , ctvw(jix?^0'j 

xot( TViv iyroiiiv. ct propter inae- 

ijualitatem rerum contingcu' 

tium etiam inaequalis erat ad- 

fpectui. 

vlt. viKuvTsi;, iigXTH(JievotJ Vcr- 

ba fic nuda in fe, extra conne- 

xionem, fpectata, vitii nihil, 

nihii fufpicionis habent. Bene 

graecum eft , Thucydideum 

«luidem , tjcav ««to-ctf v/nwvTfj, 

»'yav aaiey^ y.qxTit(iBJOt. piO y.iav 
.. \ \ \ 

tCKUltOH (pUVO-.f , K»'.) VIKUVTUV KV.I 

v,g'uTviiivuv. verum infequentia o6Ci ci?^ot 'i^a.TOTTB^o-j avccyx.&^oiTo 

^iS^yyfe^offubiiciunt, paulo an- 
te recitatas effe voces ingentis 
exercitus in tanto difcrimine. 
AtquL eiufmodi exercitus noii 
clamat v(xa!./rec, fed viy.u(j.iv, ne- 
que >i§aTii(is-jci, fed n§aTH(jie!}a. 
1'raeferam equidem primam 
perfonam plurahs indicariui 
vtioque loco, nominatiuo par- 
ticipii: vincimtts^ vimimur. 

ggO. 15. Ttep^i ff4»a5 aijT^Q %tJj\ 
ov^ cu!}^ffo'JTi>.^ oiiCy.oyTisvl Aut 

deeft hic aliquid, aut leg. eft 

TT^oi ccfiai utjrui; , e^ij eu^. i, 

Nam Ttf/ Tiva oiaGKOTTt^v grae- 
cum efle nego. 

16. £5r£To>5tT«v x«4 sSgaCxv'^ 

Non me fugit os Thucydi- 
deum. vereor tamen, ne ilie 
dederit ivttzov^scxv oii; nai^ iSga- 

Cuv avro) nst; (j Tiv?.oi. 

vlt. uvtoiq] Ego foemininum 
praetuli e vulgaribus Thucy- 
didis hbris. 

8gi. I. KiKjTeTf] imo vero 

V.TU XXI Tore. 

832. 5. To Tuv sroA/wv] Sub- 

audi ^A^Do?. 

6. x«J Twv «AeVwv] num x«f 
ro ruv c/.tyuv. opponuntur oi 
0/i.lyot toj? sroAAor?. 

7, oy(r%efaiV£<] lcge Sv<7xe?a' 
vu in futuro , vt paulo poft 
[verfu 10.] /-tlM^I/STM). 

13. Sententia qualifcunque, 
loco fic conftiiuto , exibit : 

a%ii(J.iv aTTXvTa y.^i-jidoii ra T>jf 
Tf%v>)< i§ya y (iiv 'oTU ijSsKTo^ ^i- 
nqov. quihus nmbohus fpcctari 
de/iere voluinus otinua artis 
opcra, quorum operuui cuicun- 
que defit hurum amOorum cri- 
terioi um alterutrum , ejjicit ille 
defe- DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM ANNOTATA. I145 defe&us , vt ahcrum mintis fit 
peffedtiin. Veium vtiquepluia 
defunr. 

883- I4' Locus Thucyd, eft 
3, 8r.et82. 

885-2. «Tc;/] in fe non male. 
vernm infequentia, k«.( ^n Tn- 
gaiTs^io , fubiiciunr, leg. efie 
uv. idem elt, ac (i dixiiret b-Sev 

h TM ToiHTu ricil. x(;ovu , vel 

xocv.u. 1 XC*) sn rre^cciTi^u tbtwv. 
7iihil 11071 contijigebat eorum, 
qme folet^ in eiujinodi tcmpore 
contingere. 

8- tv Ta7," TfWTv}] Quidquid 
agaiir, mihi non eripient, Iv 
To?« fic iiude politum nihili fa- 
ciendum et vitiofum efle. Si- 
ne dnbio deefl: t^^w?. h roU 
riw;, {cW. yiyevifix.i-joii, in rebus 
afibiic gejiis , aut in fuperiori 
onini retum gejlarum memoyia. 
cui opponitur flatim poft t/7£- 

fOV. 

10. Poft iy.x-^ax^ dcefle vi- 
detur ahquid. fort. hoc minu- 
tum j«4 5r|0»(>y« ovTo?. et cum ifi 
boc laborareut , vel contende- 
rent — 

886. I. hxala^o-j'] In indice 
Lyliae exempla complufcula 
dedi neutrius generis fubftan- 
tiuorum in numero pknali 
cum verborum item numeris 
plurahbus copulatorum. in rx 
Twv TToV.fjuv fubauditur TfAj^, or- 
dines. id eft o^ to'^?/;. 

2. 'roA:)] Sine dubio praefe- 
renda eft lecho hbri Dudi- 
thiani ttoaav-v. neque dubitaui 
eam praeferre. 

6. isxiiu^iTo'^ Nifi conftantia 
eflet feruanda, nil ofTenderer liac !e£lione, quae lioc poffit 
hgnificare : in tumuhum conci' 
tabantur. 

10. ST« TTv^siJ Pofilt quidem 
«t) delendum videri, vt cuius 
prima fyllaba perperam e fine 
vocabuli praecedentis sTriy.siTnt 
eflet iteratum, pollerior e pri- 
ma fyllaba vocabuli infequen- 
tis TTv-^et. Verum tamen e v, 
e~i7tvv!}cfjoiJt,evoi verfu 15. fatis 
perfpicue conftat, Dionylium 
in fuoThucydide non limplex 
TrJ-rei iegifle, fed compofitum 
iTfTyVfj. quod alLedatioJieThu- 
cydidea quaelitae diclionis 
haud eft indignum. 

888- I- «" --'«T^/xJv] Aut 
deelt colon , alterum «rs, ifti 
priori refpondens , e. c. aVg 
Ho^-jx^ov, vel tale quid, aut pro 
BTE fimplex B eft adfcifcen- 
dum. 

1 1 . aff^aAe/f . 'Ac:^&?.eici\ Fa- 
cile aflentiar Syiburgio, prius 
horum vocabulorum elfe de- 
lendum. quodii ramen mali- 
mus eius veftigia quaedam 
feruare, pofllt locus iic legi: 
vi7v 3* lT<T('9vfiTiv ksx^s^^uTx, 'Aa^x- 
>>itX de 

889- 9- '^?ax^sv. uw' fV» lixh- 
Aov xKHov ] Corre.xi de meo 
fic — Tfa%5ev, u^>i' sTi fiih>,ov 
xa/ov. malum nondumperaclmn, 
fd adhuc dubium et incerto ex- 
2tu fufpenfum. 

lI.TfO£T<VOBVT£;] malim STf oJ- 

TOV0 5vT£?. 

890. 8- '<e//iEv«v] Num tyyi';» 
y.sii/.fjoj. 

891. I- Poft w<peMiut;, quod 

liabeo pro accufatiuo in plu- 

rali , deeft l^i/ffi/cv, aut tale 

quod 1146 I. I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. quod verbum. Pari modo ver- 
fu 2. v\eove^ix;. Nifi maliilons 
iic lee;i : b 7«? imtcc tuv vcihjv 

[fcil. Ey/yvovTO,] «;.Aa xx^x ra; 

KU^i^UTXi i^) TT^lOJS^ix. 

891. 6. fxaTe(>(uJ malim^KaiT^- 

fwv. ob infequens (xo--'tuv. Aut 
alias leg. lit sx'''''''^^ ^'^ ^^ o§v.oi 
redeat. 

893. 2. «7*^0^] fubaudi e 
pruximo e^rf?: tnaluut , cum 
jint homincs cou/celerati , foler- 
tes et callidi audire, quam tnr- 
di, tamet/i homtnes frugi fint. 
Merae funt tricae, merae ca- 
villationes et fycophantiae, 
quas Dionyfius eleganriae hu- 
ius loci haud dubiae opponif. 
Verum in permultis aliis quo- 
que fe gerit fycophanram 
giammaticum. Apparet, Dio- 
nvfium hunc Thucydidis lo- 
cum haud percepifle. PolTLint 
vtique o< /x»j n»x.o\ efle (in:Se^c, 
h. e. svif^eti;, fimplices, inge- 
nii hebetioris. Paflus vtique 
fuit hic aliquid humaniDiony- 
lius. malo enim de errore, 
quam de malitia, fufpicari. Li- 
quida et plana eft oratio, hic 
loci certe, Thucydidis, quam 
alias vtique implicatiflimam 
efie prorfufque imperuiam vl- 
tro fateor. 

894. 9. ETf^^fffav 5e Ta? t//zw- 
flxi; £T<Vf'<^Kc] id efl £v TuJ i-re^- 
is/ou «A«f^/3a!vov TtiKaqiati; irt ist- 
y/OTt^xq. 

ir. «•^o?/!>^vTf c ] iii vulgatis 
Thucyd. libris efl TpoT/5evTec. 
noiitrum placer. Sentenria po- 
Itulat 7!qoii;req, laxames, proce- dcre fneiites , vt patet ex op- 
pofito oV/<^5VTfc. [verfu 12.] 

895. 6. >«fsi'TTac etc.] Ideni 
eft, ac fi dixiflet: hiort •K&vTti 

fj.x^^ov l^oyii^ovro to «veA7r<5-cv , »j 
70 (3f/3as/oy. vel 1} WTs s/va< fii- 
^xtoi. 

I^. KaT(5!$ifOVBvTf^, xiv T^OXt' 

ffSffrS:**] Suftuli comma, ad ex- 
emplum librorum vulgarium 
Thucydidis. idem ei\, ac fi di- 

Xiflet >ta:T«4-fOVtvTf5 HV.i UUTO TO 

xfoa/ff^eV^x). 

14. Aut poft 5frv, aut poft 

Afl:,v./3avf/v, deeft vo.ui^ovTf?. 

896. pen. TaTrtJvJ fcil. Twv 

[iJt^UV. 

Ibid. »f f<f/] fcil. i5 ev^estq. 

897. 3. it hi'\ fcil. »; x^vieti;. 
9. w£f(T/5f~/c ] dedi 77»^xri' 

5f;c. 

898. I. K«Ta3;3aAft)/4fvo!/?] ac- 
cipieiidum, non palTiui, fed 
medii modo , pio KXTxSeSaM- 
yvixii sxvTx.i;. fi ijUae formae 
eos fibi deuitixijfent et Jcruitio 
oijlnnxijjent. 

II. v^' SiSax^i^l malim 5/<r 
interponi. 

899. I. ht' «;-] imo vero 

tTOJC BV. 

5. «TOT? ^;{/c/:^ot( ] tolle figma, 

«TOTff-|'0,U»«. 

8. «fVal] Num o;t'T<uv. fcil. 
Tww eJ?ei>^vToiy. quod vocabu- 
lum tametfi non praecetlit, fa- 
cile tamen e voc. ei/qesiv fub- 
audiatur. Aur alias fic erunt 
vocabula tranfponenda : ^xn- 

fov «xfT/ Slouiu uUTw, ro Tffi TXZ 
olxoVOIilxi Tf%v/xo'v. 

1 1. T^r? iSSxK;'^ Videntur 
haec duo vocabula expun- 
getida efle. nam t« Jt«4« redit DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM ANNOTATA. I147 ad Tcc^Q Sviiiiiyoplxi^, qiiod modo 
praeceflit: quemadmodum et- 
iam Iv rxvTait verfu 13. eo- 
dem redit, ad orariones puta. 

g99 14. s-efiraJTa:] imOAerO 
TTtfi Tat/Ta?, fcil. TC^ d^fJL^yo^iaq. 

neque dubiraui fic corrigere. 

vlt. y.uTx TCivr:xj correxi xcirx 
tuCtx. pari modo, atque in Jii- 
periorihus feci. 

900. 4. eT/ T[^ciTUixf\ Lege 
t;»V lT)nA. cohaeret enim cum 
infequente i^ciciv. 

10. [iyiTe AfiVovTa?] LegOfttjr' 
«AAf/TOvT«?. 

14. aiix] Senrentia poftulat 

Ibid. Lociis Thucydidis eft 
2, 71- fq. 

$02. pen. Malim ytyi.ifTo^ 
TJj{ ctvTuv. fubaudi Jf^«v. redit 
illud Tv? ad iMvBiPxatuc. Con- 

ftruclio e(l «-.fKa tvjc t/,«a;v ctv- 
Tfov iAtvje^aiCiW^y v*/ t;}^ ''"««'v aA- 
Awv lAtt/9f(>w(rfw?. (juo etipfivos 
libereviini , aliicjue iil t:nnTur. 
Et bene in codicibus Tiuicyd. 
quibufdam elt v^' tjjj Tfcv «a- 

Awv. 

vlt. Comma pofl: ntTucxoy- 
Tf; fuftuli. fubauditur ts to- 

f.tH>i Tbra. 

905. 16. V)» T« TO/ft/ZE;/] Scil. 

xaKovj vel fpt^f-./. 

906. 10. cvvovTc.i; j cvviovTUi 

correxi, vt oportebat Heri. 

15. Poft l^xiidTiKov deefle 
videtur aut tTo5«lwff<v, autaTff- 

yu^tTOU. 

90*7. I. )5w«v] Vriqne >>.fji.uiv 
praeftat, fed tia-ay&.yM malim. 
tioflr.i aJ pauio^ nuiucUo, h. e. 
qtiod ad fetiatutn additiii fui- 
intis. 2. feotvjCSTe x«9' txaj-ov. vjf^ 
iJLvih^ vtJ.ui iv e^iyu^ Corre.\i h.J. 
e vulgaribus Thucydidis ex- 
emphs. 

4/ Kf/vETe] hic raro modo 
eft vfuipatum pro ciTroy.^ivic^e. 

9. at/TB ] fcil, T8 otScccxitv 
xa5' ^<yf;ij(«v. Nihil hic erar, 
quod Dionyfius roderet. 

vlt. TfTueiv. T« (5e] Poflremas 
quatuor literas iterari veHm 
ad hunc modum: tttuciv rcih. 
T« Ss — primum riSc e(i 
vnum vocabulum aequipollens 
voci Tai^Tfl:. altera vero ifta tx 
Se funt duo vocabula. 

908- 6. «<r/«T/xs}v] imo vero 
oV^jjv , vt modo rec^e dixerat 
p. 907. pen. nam ifta voca- 
bula, Tx 5e T8 voAi/xiij fcil. f'f •).'«, 

'KUPo-.Tx viZ^ vji.f H izeMovT:t.j non 

funt accufatiui h. I. fed nomi- 
nariiii. fubauditur enim h). 

14. ^] id elt ft«AAov iji. po- 
tius, quam — 

909. 6. Tfwrov] refpondet 
sVf/Ti p. 910. 3. 

912. 3. a-f ^fftf-ovTgs ] malim 

7rf«|«vrf?. 

16. cffov jf^p/A/iz] Rec^.i et 
plana atque plena oratio haec 
foret : ucov uq,e?.ei. inimiciiiu 
vejira nobis non unn nocct^ 
quam prodcjl. ij liiv yuQ <pi>^ici, 
ua tr.eicfc — na/n amicitta efi Ji- 
gnum infitmitiitis. 

ly. 5tjAaf*evev] accipio pro 1» 

«■fo5t)A(o iKTfSeiiii.ov. 

919. 13. ava^fVariiff/v] Sub- 

audi avTii.. Simile duclum al) 
illo genere ludi puerili.s, quo 
pueri liiicem teltamue furfum 
iaciunt, qiio videant, vtrum 
latus iilieis teltaeue delapfac 

iit II48 I. I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. fit fiipeiius futurum, et vtium 
teirae incubiturr.m. tvjv ihTsiox 
a\ici^gi7;r£iv eit; uttxv to vtcu^xo-j 

elt h:i(\ue Jpevi periclitari , ex- 
perimentum facere, num fpes 
tibi lit in exitum itura, an te 
lalfara, fic , vt tuas fortunas 
vniuerfas aleae committas, du- 
dus illa fpe. 

914. 14. B? sl yjv'] videtur 
leo;. H? slnoi, sl 'njM — 

15. ■}rei;io4'i<f^<^, ■<5V' avyysveii] 
Malim T^ssioi^saBoq cviiizxxni n^/ 

ffvyyeviTc. 

915. r. A£Af/4/£35ct)] Senten- 
tia: ne nos qnide^n nobis vide- 
tnur erga dcos luinus bnie ani- 
inati. cjje, quain vos vobis vide- 
■mini. 

Ibid. Idem eft, ac fi dixif- 
fet : aSsv XQaasofisv, uSe u^i^iiev 
kAAwc T( Siiiix:ov iivoiJl, jj «C 01 «A- 
ixi «vSfWTro; h i^ev To7i Biiot; vo- 
lii^-^arj, sv de To7<; «vOguzijoii ^n- 
?.ovTy^ TiQoti «AA»)'a«« mq&aaiiv vc^ 
Sty.xiHV. [h, e. e4'/av uiyionx £ivcq~j 
jion alitcr a^imus , neque alitcr 
ius et fiis Q^Jiimaraus , quavi 
■prout alii homines , partivi iti 
nbus diuinis jiatuunt agendum 
et cenfendum cj/e, partun in re- 
htts humanis, in miituis reruvi 
inter fi coinmerciis voliint agi 
atque cenferi. Hoc ett: ficra 
facinius cx ritu antiijno , et ius 
ciuilc adviinijlramus , ad prae- 
fcriptum et ducium iuris natu- 
rae. Iluius fui moiis caufam 
llatim fubiicit: Kccie, anfecus, 
dcos colavius, in dubio ejl. nain 
tnera cx opinione iniperat nu- 
inen hominibus. Sed opinio, fic 
colcndos ej/c deos, c/i hnmana, 
antiijuitus nobis tradita , cui frrmnus. Hoc autem certum 
eJL. qutcquid alteri nvperat, idei 
impa-at, quia nccej/i e/l per na- 
turain rcrum, vt potior viinori 
itnperet. 

^16. I. 5r^o79-i/xijv ] malim 
■xoQ^i^)(^v. id eft vgoStaiv, propo- 
fticnem. 

9. aiix?o^i] fort. sax»Toii. 
.918- ^- *'XoVevov, u; ii m tx 

T>j? J NuUus dubitaui de meo 
lic corrigere; l^c^^evo?, u; iyyi- 

919.9. TXVTIXJ Solum TXVTX, 

non T:y.-Jrx, luijc loco conue- 
nit, fubauditur « oiHii?aoi Tr^osi- 

f.s;T3. 

vlt. ^efixaxviansvcvl Videtur 
vulgata bene habere. Idem 
eli, ac (i dixiiret Sia fixa&vn Sie- 
^QxiJ.uhov. iidiculis di/iortumy 
luxatuviue. vid. ^.921. pen. 

920. 2. cf-ffsffiv] malim 7!§o- 
cpi§iiaiv. 

4. Six TyjV xxTxSiniiv ] fcil. 

SXVT^. 

922. 5. vTfoTiOsTOii] Malim 
vyroTi^ilx,xt, aucior fiim, hortor. 

923. 5. TXVTX Xiyst~\ LOCUS 

eft 2, 60. 

924. 'i. T^ oixvolx] Subaudi 
Txvry.. nili legendum iu b tut$ 

TXVTyj Tifl hxvoix. 

10. TTQoaijne ] malim rfoff- 

iJliSI. 

927. I. ei.'.^x?.iiiievoi'] nura ijz- 
^x/ih6iJ.ivoi. ipfi fbi confcifcen- 
tes, et velnt ceruicibus fuis im- 
ponentcs fuifuwt manibus. Si- 
mile ductum a naui, in quani 
onera iniportantur, Goniiciun- 
tur. 

Jj. a/ivf uTe^»*] fcil. TO Tj yvu- 

v'M, y.^ TQ ax^ui diS&aAstv. 

9. f f4. DE THVCYD. HISTOR. IVDICTVM ANNOTATA. I149 927.9. <?>?«<?£<] coirexi cj)?«^o/. 
vt eft apudThucydidem 2,60. 
piaeteiea fic legi velim : 8« «v 

pfio/ftj; roi oiasioJi [(uhaudl f%ov- 

T«] $c4<^o;. iion facih id dicar, 
verhis profcrat , perinde atque 
fa&urus (it horno erga remp. 
i^eneuoluSi vel bem aninwcus. 
Ex i'/,uv piaemiiro tacite le- 
peti debet fx°vTi. 

10. TB9t-] fcil. TH oi/.£i(>it; exii-J 

Tp TTO^ei. 

15. 9r^o; aJra^ ] dedi de 
meo TT^oc «wTov. exacerbatis ad- 
ucrfus eunt. Periclem puta. 
nam Tfo? ayrb? CUm hiysa^o'^ 
nequit coiilirui. dici ad eos. 
tautologia enim foret «y 'a3>)- 

vxioii; et xf 0; «urB;. 

928-2. auTov iie.fl fubaudi ev 
Tw iuvTu «•fo(rw5TM ?.iyo;Ta. 

14« ''J''' ■'"'*'' ■'■o'''.,'^!:^-/] id eft vjJY 
orM T»jy Tio^ii-ixv. 

Ibid. f)c 7-B i/Tf^^fovo?] id efr 
5«a To <i>t^O'jttcet j/TEff^f/v ra cr*-- 
f^. propierca (juod fipitntia 
(dteri praejict, qui pariter au- 
dax piirujue in foytuna Jit. 

15. £A5r(5; T£ >jff<70v 7ri?£i/e(] id 

eft «/5^' j^ iX%ioi il<j<70v TTI^iVei. 

pendent liaec omnia e prae- 
millo: y.aTaip<^o:ij(ri; Se. illi ad- 
e/}^ vel ex ilio cxjijiit contemtus 
iiojiiuni. 

pen, £v Tiv u:to^m •/) iay^tj^ ] 
tum maxime valet et viget 
fpes, cum aliae omnes viae e 
malis noftris euadendi claufae, 
et falutis omnia ndminicula 
jntercepta , conlilia ademta 
funt. Non prius defcendimus, 
vel conliigimus, ad fpem, quam 
co fuQiui deducUj vt expediie nos et eucluere e malis no- 
ftris nuUo niodo pofrimus. 

929. 2. »f/cfioT#^wv] dedi de 
meo «iwtj.&Vffoy aduerbialirer, 
iuxta, vel piiriter., pcrinde. tam 
eji fophijlica, quam inepta et il- 
Itheralis. vtrutnque eji, tam il- 
lud, quam hoc. 

ff/v] Thucydidea eftditlio, pro 

TO Tvit; TTO^.sw; u%ii>>ny.. 

9. hiotyricc yd^ TXVTd «AA-,/ao/c1 

non vtique funt. Haec fpes, a 
Pericle propolita, de imperio 
maris perpetuo , Athenienli- 
bus a nemine eripiendo, noii 
erat skz^c, h uto^ui, fpes incon- 
fulta, nuUo fundamento nixa, 

fed fpes ex Twv u9r«(>;covTWv, du- 

cla et efHorefcens e potentia 
Athenienfium praefente , et 
conliitutione reip. et praefer- 
tini fapientia, qua res naualis 
et mercatoria gubernabatur, 
b.nepe locorum Dionylius fy- 
cophanta eft, a criricofuonafo 
deceptus et in errorem du- 
clus. 

15. V. Thucyd. 2. 61. 

932. 4. x/vSi/vB bi\i~^ id eft k;v- 

hv\iH U%0 T8TWV, oiz «77ifX^iG^e. 

de dijcrimine ah his exjpeclan- 
do, quos ojfendijiis: i\ nempe 
Tc/rwv pro mafculino habemus. 
Sin autem t8t«v accipimuspro 
neutro, tum «to rvrm , Si' a 
UT:\',yJieaif. difcriniine c.v. illis 
njftnjionilus vcjlris prijiinis ex- 
fifrcnte , et ex odio illinc col- 
leclo. 

5. sr/ viziv If/v] prO si-ES-zv, feti 
SuvCiTOV £r*v. 

Ibid. To'<Js ] hoc mctuens. 

fcil, /^ij ?rf y^ivf^iy TJJs aeXHi. 

933. lijo I. r. REISKE AD DIONYS. HALICARN. 9^2. 12. Tt)i5 'e/»v itjfi^yo^lacj 

quaelegitui riiucyd. 6» 76. fqn- 

959- 3' ''*''' «x*''] coiiexi e 

vulgafis Thucyd. lil)ris tuv r 

4. «//t/KovTs?] Videtur in li- 
bris quibuldam Thucydidis 

oliiTl fuiiTe raij r exeH 'eaAijvwv 
oaui iitAwff«vro «k ctiiuvovTxt a^i- 
Gtv ccvTo7ii. eos Graecorum, quot- 
quot Athcnienfes iii Jeruttutem 
redes,^runt 1 propterea quod in- 
iurias ipfi jtias 7ion defende- 
rcnt. [ NB. qiiotquot eit accu- 
fatiuus, Aihenienfes autem no- 
minatiuus. ne erres.] 

^. TaoVa] Praetuli txZtx e 
vulgatisThucyd. libris, Sed et 
articulum ra, addi mahm, txv- 

Tx Trx^ovTX Tx eo(^i(tnxTX. Con- 
ftrudio sxovTt:;TtxQxhlytiXTu [id 
eft £v iJi.i^€i Trx§xltiyiJixri)iv~\ raC- 
Tx Tx co^lejj-xTX rrxgovTx [id eil 
eviomov y,{i,<av ovTXj. 

'^. TXVTX^ Id ert TX ^iieTe^x 
%Qceyuxr:e, vel breuius ^jiii;7c, vel 
ei i/TxO^x asvJ^WffO/. 

9. M SeffTOT-^y] correxi o< 5«- 

tfrtTv;/. 

954. vlr. Correxi vusTfgaii; 
pro vulgato viusTSQxii. 

955". 3. «i>A9v caue ne cum 
«AAov Tiva: copules. Nou eft 
n)3rcuhiHim,fed neutrum. •///«;« 
quanpiam , feu hominem, feu 
populum, accipient , aujjerent 
u5aov , id elt iv x^Aa ncQei, pro 
praemio. 

9. w fl-.70|3*AA«5'« :r«^oc , aAA 
lT;r-,)5iu<r<v ] id etl «'« a/V5>j(r.v 
TraSis:, ^AA' VTro:oiXv iTtir^ottjTeuiq. 

in(tertint mcnti, non concitJtio- 
mm ajjcclus , fed Jujpninnem 
ajfciiaiionis, et arti/Lu in di- clione quacfita et tormentorum 
quaji cominentationi adhihito- 
rum, des Gezvoutigencn, dcs Ge- ^ 
Jludierten. 

1:5. TteQl Se Tb] Ei>o liiie du- 
bitatione pro ri de meo dedi 
riii , quod redit ad AxrxSa^.u- 
ceaii;. Articulus hic neceflario 
requiritur. 

936. 10. Poft KoK&aef^nA ver- 
ba , a librario libelli Diony- 
fiani perperam omiflTaj fed ad 
fententiae integritarem ercon- 
fbuctionis compagcm necefla- 
rja, ex ipfo Thucydide addidi 

haec ; TJj o' iirTi TT.-to^^xiret Tij» 
ev.eivti hn^eix-J (jefi '.iiucxaBi'.^ |3tfAf- 

ff3i>w. Pro vocabuloJfcfAF/^^v. quod 
de meo fubieci , in vulgatis 
Thucydidis libris elt vitiofe 
(^t^ixv. 

14. yvft»V»< (in nominatiuo)] 
Ego datiuum exhibui. 

938'2. AiyOVTO-t, >'(At/TB(r/TOv] 

Mihi videtur 4 delendum, 
quod manifefto e UyTtrcM per- 
peram eit iteratum, et tumaut 
Ay-ravTf? leg, aut y.v7tiatyxq. re- 
dit aurem hoc ad hoyot. orario- 
nes eiufmodi , quales nempe 
funt Thucydideae. 

13. tTTfiT^^v] Hic deeft yQ&- 
(Peiv, vel limile quid. 

16. $ix ^oyuv^j imo vero 5/ 
e^iym. et lic correxi de meo. 

999. 4. T« SiKxtx^ Videtur^ 

KOtVCt, \e\ ^tl»TliiX , Vel <5(«T/X0f, ' • 

interponeuiJum efle. 

940. 6- tfi/ve.^*-'] id eft (Tvvii- 
va<, quod eft vliratius. intelligere. 

'J. 7r('a>f-ij:ro(;] id eit ri avy- 
y(>x;t.iix-.o; , \el TB avvTXyilXTOi. 

Delignat hilloriam Thucydi- 
deam. 

940. DE THVCYD. HISTOR. IVDICIVM ANNOTATA. 1151 940.8- i^iv yaf ci\xyic«: cTi^ov^ 

Videtur «v polt yx^ infeien- 
diim , cjuod facile potuit ab 
initio infequcnris vocabuii eli- 
di. Subaudi «aao trvyy^oc/zfix 
tbVh ts cvyyfiii.i.iJ.xroi. non etlifn 
facile fit , aliu/i quoddam fcri- 
ptum , ^uo titagis opus bahea- 
tur , et cunis Jint vtilttntes co- 
piofores, quain huius fnnt. hi- 
floriae puta Thucydideae. 

941. 12. vuj \ids avyy.^tTiy.e(; 

v^ sTirui'^ Sententia poflulat 

yji! ai«vJ cvyy.piTo; st£^u. iJiimni 

alii comparahilis. li. e. potior 
et excellentior reliquis omni- 
bus, vt nenio eorum cum hoc 
poflit ccmparari. 

942. I. «Ts "xx-jTUTtuet^ forte 

(ic leg. «AA' i'x^CUV (iiv Tl TTOlitTt- 
XOV , 8 [UVTOi TTW^TOf^tXSt 770li}Tt- 

x>tv. 

6- cvyygvtpiuv^ wffTfc] Infer- 
ponendum videtur iivx-^y.xioi; 

10. «AAOT^iav ] mallm «A.A«- 
Tf/a:;, vt ad Six^o^iiq referatur, 
non ad a^ociniv. 

944. I I. yaTx yAftJo^ffav] COr- 

rexi meo arbitratu KXTdy?.ua- 
co\,, adiecliue, diiobus vocabu- 
lis in vnum contraclis. to kz. 
Tuyhueeov alicuius fcriptoris 
eft, eius nimius vfus \ocabu- 
lorum cafcorum, afleclatio di- 
dionis antiquatae. 

945. 4. iyfJtixii [ VTUQXilV ] 

eVAiTa;] EgO vza^x^''^ aWoIfio 

intrufum rurfus expunxi. g. e$a/:i«fT£.^v] Correxi «4>«- 

y.x^Ts~v. 

947. 14. yaj T-^v ci^x'^v'] ma- 
lim y.xTx T-^v oc^x^-'- non enim 

y.xTeaxevxy.e Cohaeret CUm Ty'v 

^CZ''i>'5 fed verbum hoc per fe 
ftat abfolurum, et fubauditur 
Tcv \oycv. concinnauity fcil. di- 
dionetn, 

949. 15. Deleui importu- 
num ek, quod inter cm-b^^c^c^ 
et To legebatur, 

9^0- II- ''O'' ^v fi y.oiv^ v^ 
cv/tf^ei ^/aAlxTftj] maiim tov in 
Tii; y.siJ^<; v^ evvii^tiq SiafiiicTH, 

13. jxatvwc] correxi txxvoi^. 

951. 10. T}jv c«(piiv£txv j ma- 
lim v*/' TV)y cr. 

952. 3. w? «%fi>?ov] Pofl 

haec vocabula deeft aliquid. 
nam hucufque procedit incre- 
patio eorum, cum quibus dif- 
fentitDionyhus. Quanam ergo 
de caufa diclionetn Thucydidis 
vniucrfivi fne exceptione lau- 
damus? (id quod muiti aequa- 
lium Dionyfii faciebant.) Qur 
non eiiiinius et extermijiamtis 
eam e foris, vt inconuenienteniy 
et ibi haud vfurpabilem? ijfiui 
oe ix «T'"- «oj vero non itOt 
fcil. facimus. «aa' bno^oyiniv — 
vel fiC: itiJ-el^ii he »Te ttxcxv errxt' 
vH/uev, VT av txCXv fK^-afAi^of^EV, 
«AA' biJ.9}.oyi<fJ.ev. 

6, «^a' ocov'] id efl, «AA« 

T^TO TO (iC^Ci I46V0V h"' lilHlitSUf 

u^iovj laov. DION. HAL.VOL VI. Ee AD II52 I. I. REISKE AD DIONYS. Hx\LICARN. 

AD OPVSCVLVM DE VI DEMOSTHENIS 
IN DICENDO. 956. 2. Num xxTaaictu^v i^sv 

957- 6- '■«'^Sroy] imo veio 
Tarov. et lic dedi. 

11. ^Sn TiiM.u'\ dedi de meo 
T» 5?? Tzf.?ix. quid opiis ejl reli- 
qua? fcil. cummemoiaie, ?.i- 
yiiv. 

12. Ti, t;5',] Suftuli comma. 
nam n non cum ■x^ocavxyv.aticM 
coh.ieiet, fed cum i'a(oy. ejlali- 
qiiid proprinm. 

959- ir. e»' "■<*-•;] eft a Syl- 
buigio : in fcliedis eius fuit tl- 
jTWf. num y,~ii>iz { 

12- f. '^* '''^?l Ki*^ '"51 Suv&ixei T^ 
fii/.JiCsi. voUnitati parem facul- 
tatem haiid fttijfe. oTn^f^iiiv. 
vuiMi 'iC>i T}} (SaAifffe/ ux, y,v. 

960. 4. Lacunani (ic feime 

€Aplcas : wre T^^y fMv Tr^ori^av 

^ / » k , > j/ 

7-.}^ 5roA£«; tvoxiy.iviKv •irstf ctA- 

Awy uy.tssiv, t«c at' «'t/,'/:f/op«; ««/- 

Tac ES-<5«rv, vjrj TBTWy t«; f/eyirac 

[in foeminino, vt ad c-Jixifogii 
redeat]. 

7. iziiio^^^inm ego equi- 
dem haiid follicitem , quod 
bene potell liabcre , liue lic 
meium feiuetur, fiue «kV^c ei 
addatur, 

ibid, u\ictyM\t 01 >.iysiv ] Si 

bene liabet et feruatur , ne- 
cefle ert aliquid liic dee{^e 
poft iT!ini\v:^i\iTuv , ad hunc 
feinie modum : ciuixciv avro;, 

?,suovTuv. qui infinitiuus un^ox- 
vim, vel ciKunv, aptus eiit e\ l(3»AoV>jv f-tt-' initio fententlae, 
[p.959. pen.] Quod li admit- 
titur etiam v^.f Iteioj) verfa g. 
bene habebit; et prius colon 
huius periodi deiinet in cfSwc 
cvttf^^Mv ovTuv — et tum inci- 
piet apodofis , feu alterum 

membrum , kvciyy.it oe f.iym. 
M.allem eqttidein — tnihi du' 
tttin fuijje, ft tacens ipfs, alios 
oudirem recta fuadentes. Sic 
bene inter fe cuhaerebunt 

l^H^OIi-^V — IIBTUC%UV iy.iiv\i T\t 

X^OVH V^ , i^SlSy] — J CtVeSe- 

TO ClWXUV otK^oicOof^ 'u>.}M-l. 

g, i'^ctiJ.'^qT&viiv'\ malim hn^a- 
lia^Tuvsiv. in fe praebere locum 
aliis peccandi, Jefc praeflare, in 
qtio alii furorem fuum exer- 
ceaut. quod fi adniirtatLir,bene 
habebit, atque feiuari poterit 
i'Tt, adhuc ainplius, diutius. 

12. Ad t<? tov5£ Toy X?''^^'* 

addendum videtur v.xToivTuvy 
vel KUTiK^elv. Infequens ay«- 
Tuct [verfu 13,] non ei\ tertia 
perfona pluralis numeri, fed 
datiuus plur. in participio. 
quod fi ita eft, vt certo certius 
eft, e:iam SiStociv [\erfu pen.] 
bene habet, et elt irem dati- 
vus plur. participii, neque pro- 
banda eftSylburgii coniedura 
SeSistciv. 

pen. Nil caufae video, cur 
ex^^ctv in fingulari improbe- 
lur. 

961. 1. Sententiam hiantem 

fic ieime expleas : yj^ tb? litv 

«AAaj T» 7[^>j!iof Tuv uyn^uv cu- 

(pSovfiV DE ADM. VI DICENDI IN DEMOSTH. ANNOT. 1155 <p^ave7v TrilOei ( vel cfjnyx^i^si. ) 
^if^er^ y b'S' Iv rnToti [fcil. To7^ 
uyaSoi^^ ieai(p,^o-jQiisv. Alios qui- 
dem bofwrum pruefentitim mul- 
titudo co2_it tevipernntes ejje, 
[metii, ne ea amirrant, intem- 
perantiiis iis vrentes] nos ati- 
tem ne in lis quidem modejii et 

fohrii fuimtlS. iv Se To7g xxkoiq 
ifii-jijne-j , u y^ Ttfc af^^.iSi (Tca<PQo- 
vi^eiv ('iuOiv. in malis aiitem fu- 
rioji facli fumus^ quae alios fa- 
fere docent. Aut fi fic maue- 
lis : v^w T8? nsv aAAtj; to TTMjBoq 
Tfcv ecyttO^uv ty.ixecivii, yi-isiQ 3' ev 
uvto7z eircacppavbiisv. Alios COpiae 
Lonortim ftiriant. nos autem in 
rebus nojiris projperis eramus 
fapientes. h Se tok; kxho7i; kiJ.uv>i- 
f^ev , K ■<«/ Ta; uA?,vq eu:p^o;tc,siv 
i'lwOev. 

961-3. Numy/v«ffK£/v, ^ e]Tss7v. 

4. f. fic fententiam quo- 
dammodo inciuftes : Isr; ro^z 

jrflrfSff» , y^t/ hiivx voiii^^eiv [fcil. 
uvrx \ jrafa^^;. v ti oviTa e^eiv 

[fcil. ns?.?.ot^ quod e praemillis 
tacite elt reperendum ] toiH- 
Tov •— vel etiam ri S^rx s§e7, 
dicet, ToiuTov. 

7. ye !TfoAJ7&)v] nefcio, quid 
fihi velint. num U rm f.6yuv. 
fcil. «; ^iyaai xQoq aAAtjAai;, vel 
tv rir? inK^.^dxii. liuna enim 
fententia caret id, quod facile 
fit reponere , «■yrehi'^M ^J>j ys 

Wfo/fyftiv. 

* 10. w^/iTTf/v vtique delen- 
dum eft. 

II. sv tJi ST§^(a ^oyu'] imo 

vero tv Tw fuvTitiv ?.oyu. 

pen, oTTQSa] Videtur liaec 
fententia nolTe e veftigiis cor- 
ruptorum vocubulorum e,x- fculpi: ozoecinsv 8v sTr^KSivx riiii 
■!iixsTe^ci(; yvi^niii; i^h , ««^^'giv 
«yaT';^!} [ICjI. T«(/T«] ^^gyJvTftJV t«i/ 

a-a/a/oTffftiv. quaecunque vltra 
fiojiram cog?iitiotiem [\e\fcien- 
tiam] funt, [h. e. vetuftiora, 
quam vt ea per nos ipfos fci- 
re, aut cognofie, poflimus] ea 
nccejfe eji audire e grandiori- 
bus natu, cum dicunt. o-kUx V 
iy avroi sxe7Sovy quae autem ne 
feniores quidem ipjifuis oculis 
viderunt, cum gererentur, ea, 
nuejje ejl difcere ab iis , qui e 
k^ione, vel traditione, cogtjita 
habent. 

962. 5. Ego malim tcuv (in 
duali) Jy£/~y , quod efl Atticum 
pro o-jo7v. redit enim ad isim- 
vsix. 

5, ci^sTii^tov ] id eft o§iiiiTti- 
?iBv. carcer, vnde excurratui-, 
principium. 

963. 2. waTTs? sHsivyf'] fcil. 
Lyli.ie diclio, deuitattropicam 
orationem, rtjv «Va>)v Siwy.nax 

(p^&arj, 

964. 4. vyexy(^yi)i^v'] Seducii' 

vavi, h. e. linuofam, in recef- 
fus excurrentem, vel lecfcjres 
feducentem. v. annot. Sylbur- 
gii ad p. IOO/5. vJr. 

6. f. Ttoiicciv, yc/.f i/uhKov Ttt 
8I0VTO1; tyxaAAftiT/f^o/Ltlv^jv. 

g. «AtjSsTffa"] mahm u*i^e<si- 
f«v. injiiauiore?». 

Ibid. Si poft aTTxOij re ali- 
quid deeft , qiuid nefcio aii 
minusiif, videturfuppleripolTe 

y_aj ciTovoi;. 

966. 6. %£/V:«f] dedi sKXetTOii 
e fupeiiori exemplo. 

vlr. ref"//o/,-] dedi ro^yision;. 

974- II. 5r«fi^] h. 1. idem 

fce 2 valet, IIS4 I- I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. valer, atque Tfo?. v.p.^gl.vlt. 
983- 2. et6. 

975. II. oitttij malim cum 
articulo raf oi^eii;. 

976- 2. f. ^oyu-j Twv inwv 70- 
^aGiiUTOi-j [vei ^£Wf >)/.«ar«'/ j tjjv 

4,- Pofl Tot giiTOQi deefle vi- 
dentur liaec : t«twv xx^x^-^su 
irix(>xhiyiiXT^ tivx , wv hi T&ii. 
sroAAwv etC. 

977. 4. xuKfivfivJ fcil. Tvjv ©a- 

KU»id£/Oy. 

978. 2. Sv-jxiisvov^j malim Ju- 

vaijj-'is. fcil. T« f vjTof oc. CW» po- 

tuijjet orator etiamjine u^^o^px- 

ciuc, negatione., [id eft k f^cvov] 

et per /blafn copula^n [ qiiam 

Symplocen appellat ] id eft 

J/z5; Tg V£(V Ti<? «aah; , /V/ew yi- 

gnificarc, quod nunc per v novov 
°r ~ , i , V :/ /■■ ■ 

vfixCy u?.Ax v^ THi; «AAb5, Jigni- 

ficauit. 

980. 2. ipavt^Mi; ///«TiftJv] In- 
tegraui locum hunc e Mi- 
diana Demolthenis p. 537. j. 
ed. Lipf ad hunc modum : $a- 
Vff wj ■''J'y yi-ix^oi" tziiQSxc,ccv jraftj- 
KoA«5>)ffev , WTS /^if?e twv //<«- 
t/wv — ItaMartiiiius quoque 
fuppleuerat. Ec facile eft hi- 
cuiias fupplere, vbi auclores 
ip(i adhuc integri fuperfunt. 

11. Fort. fic leg. Kei) «k extT 

Tif{ Sixvoiui avTO arfoff5f5(;o/ulv>j{, 

tnente id ibi non exfpcBante. 

12. 7«!:' , oc — i 8TW etc. ] 
dedi fic : 'e/^o) v*V) ^? — ^'w 

TaTO T. eI 

vlt. dedi T«ro T<iA/v, pro vul- 
gari Ttf isaxiv. 

981. 2. yi (^iMiTiiiixl dedi 

ti'ri (^ihcTHiiuv. 7. f^«AAov 5^ /xtj] dedi /<«aaov 

CE ffTTXVIX TX f*tj. 

9. axsoev ev] fort. uTXVTit eft 
interponendum. 

10. malim «ts? hv eij>»fv, }<«• 
yvatm XV gifuiiu. 

14. '• TAavijStjfftr*'// T<5 <'ffw;. 

O^ff BK aAOT/OV. 

9§2. I. tf%i T« «■o»w ] fcil. 
Sia/.>.XTTei >5 Ttf Atj/iOffSivac Ae|/c 
Tijc 0axi/5(otf. 

11. malim Tor? Ka/fo~c cuinit» 

T§UTX\. 

983. 2. a] mah'm wv. S^pecz- 
wina quaedam eorum, quae — 

ibid. 5rafa] id ell ^?oc, vel 
KtfTa. vid. modo dicla ad p. 
974.11. 

4. j£(VCTV)T/ yjf./ e5BKt/3l§!lv] AUt 

deeft hic aliquid poft v^\ e. c, 
ff$oofOTiiT/ , vel fff//voT>jT/, vel 
?,aiJ.7rfOT>fTi , vel fj.iyx?.o-!t§STtela^ 
aut delendum ell v^y. 

5. zeicx-^Tx^j Aut TTguTtv- 

ffxvTx, aut ^raTf/^^^vTa! leg. aut 
limile quid aliud comminifcen- 
dum ell. 

6. « Se] fubaudi K/isrfffK£j«xf, 

7. <^>j^,wro'v] id eft clarum fa- 
^um, et famae atque praedica- 

tionum cotitentiofJc cefebratum, 
auc celebrahilem, conceUhratione 
di^num. Bene habet h. L 

9, f. /Vw; 5f v«/ xx^ifie^xv. 

II. u^?/y/K>»v] miro et raro 
modo diclum, pio toaa« ^««^/«-«^ 
ff;][y «-ff) i/^ffwv ^sivwy. Archip^ 
pus ert iuuenis, quiaTifiae 
vapulaueiat. 1 ilis alter eft iu- 
venis, qui fodalem Archippum 
veiberibus foedum in modum 
mulcauerat, ideoque ««Kia? ti- 
lulo hic accufatur. 

984- DE ADM. VI DICENDI IN DEMOSTH. ANNOT. iijj 984. 2. rS iMt^txKtii^j Tifidis 
puta. 

Tfo; ] fuhaudi ad vtiumque 
nomen fubltantiuum, tam ad 

iTrlTgorro;, quam advceTfoi;, «JtS, 

tius, Tilidi^ puta. btoc et avrcv 
[ veifu 4. ] redeunt ad Py- 
theam. 

6. eri(i-iAoi; vnihi non videtur 
efle temerandum. Sunt enim, 
qui in hoc ipfo fibi placeanf, 
fi aiiis callidi, fubtiles, dolofi, 
infidiarum et machinationum 
folertes archlrecti videantur, 
qund exiltimant, hanc homi- 
num de fe opinionem fibi mu- 
nimento aduerf^^s infidias alie- 
nas fore; eoque fieri, vt alii 
caueant i^^fos iniuriis appe- 
tere. 

g. J<aAAa!7i5'v5'^] fcil. cum Ar- 
cliippo, ad quem etiam proxi- 
mum infequens avTov redit. vt 

xeiaBs); et k-rx^^.ceye); [verf. lO.] 

cum infequentibus referuntur 
ad Tifin. 

12. «4*i?a:rc"J Tifis puta, nifi 
ille potius Tifias fit. verum 
verbum hoc h. I. conuenire 
non videtur , fed potius aut 
kyiy.fTo y aut i^J^uTo. Po(t hoc 
verbum videri poflit aliud nihil, 
quam (?7£, excidiffe. Verum 
jnfequentes lacunas ex inge- 
nio expiere haud valeo. 

pen. KOTTToiiev'] aclor, accufa- 
torTilidis, loquitur, vna fe- 
cum Archippum defignans. 

vlt. 01 oe ] Tifis, et PytheaSj 
et reliqui eius fodales. 

935. 1. Tsrow Jt] Archip- 
pum puta. ad quem eriam «v- 
Tov verfu 3. redit. verum i^tjf- Kffffv avTa [ verfu 4.] redit ad 
Tifin, vt ei i^ti^.uKUi, [verfu 5.} 
et reliqua. 

10. *AvT/'^a;;^;ov etC. ] LoCUS 

hic tam tetra et impenetrabili 
caligine perfufus eli, vt ordo 
rei narratae nullo modo per- 
cipi queat. 

15. kCto^i Archippum. 

986- 2. sKoiuau;'] fratres Ar- 
chippi. 

992. 1 1. Pofl 4>KA«TT0VTa! vi- 
detur deefTe vjv ij.&k*. 

995. 7. Aut a delendum 
efl, aut K TTdhf^ui fiiinc. 

8- f. yvttiJyi , u; «AijSvf Afy». 

cognofce! , me vera diccre. aut 

Cvyyjwayi j tO oidc<, oi; ?Jyu. aj^ 

fentieris , heiie noui, vel cenus 
fum, iist ^«'Jf dico. 

994. lo. num oTfliv t«; Tvjv 

«vuyy.^v [fcil. tb tvto Sixytvu- 
CKSivl y.XTCt^^, ^afaKTiJfa;, « [vcl 
OT»;] AiiiJ.oa3ejiii y.(>siTTm, 

995. 5. TavT)f] fci?. TJi X,^Qtri. 

vt (y.shiii [verfu 6-] ad tov tovov 
redif, 

8. TatJra] malim uvTx. ad 
fola, mera neccjfaria. 

12. fMff/v] imo vero x^v,sn. 
prnejlo eji, cum eias vfus cJL 

14. ol^ Kiyui'] bene fi habet, 
tantundem valet, atque f| wi/ 
■xo?.?.xi(.ti jjdv» /.kyca. vidotur ta- 
men haec potius fententia 
verborum debere efle : yvu- 
^i\j.o:, oi? [id elt THToi; e"r<v, oi;] 
iydi fft//ew5t( ('itD^x: haec notadu- 
duin funt meis familiarihus. 
Accipi ergo verba fic debentf^ 

yvuqtiix eyi Taroj;, srfo; v^txZtx 
/fyw. id eft ao\ yjf^ Tc'ii aA?,oit 
evfi^otT\^Txi; ca ■an.-;* eiJ.o). not(l 
funt tibi reliquifc^ue tuis apud 
Ee 3 me II56 I. I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. me condifcipnlis , ad quos con- 
verfa haec efi oratio , acl tjuos 
haec dico. 

^C)6- vlt. awrvxixc] iii vulga-- 
tisDemoflh. libris e(t ivrix^^i- 
V. p. 424. 5. cd. Lipf. 

997. 2. Lociis Dem. eft p. 
641. ly. et infequens p. 477. 

12. 

pen. Locus Demofth. legl- 
tur p.,245. 7. 

99g. 10. Locus bic ita vide- 
tur condicuendus: tstov iyi>iye 

fjLotf. el $i ri^ {J. sQOtro Ti^y alrixVf 
s ' «^ 

12- Malim tx zsgirrx cum 
articulo. 

1000. 4. ra. y.§ir-Ji(;ta.'\ Lege 

TX^^OXT^Qtce ( id eft T« k-A.^O'>:vVf- 

gtx. ) vtrumque genus audito- 
rum. et lic dedi de meo. 

16. Taf dauriQia rcov «vSfwv] 

deiignat Ifocratem et Plato- 
11 em. 

vlt. 9r«f«] malim wf>o?. 

looi. 5. rt deleui, quod in 
vulgatis inter tb et ^sf/ legi- 
tur. 

1003. II. f-Jii'] malim t/v«. 

1005.7. «AA' bx av] «AA« y.Y.v 
tnalim. 

1006. vlt. sTaywyixij] bene 
fi habet , fignificabit artra- 
£tiua rerturi a pyopoftto iiliena- 
fumy \c\ fccum fercm ^ veluti 
grandcs qtiafdam fircinas , res 
alienas- fVayo/xivs) •xoh^.x cv^tpt- 

Tw5)f , yiivtax ttoAAwv TtjVKAAiw^ 
tVaycfttSwn ycuT^x^tf.y.ovrm, 

1008 9- ««At'x.T«v] imo vero 
jJa^hiwv. Snnt autein 6vDiJ.«ra 

sv^SKTX VOnbuIa (ai$tx A^/f(v, 

facilia pioHUnciatu. \t tir'^'»;* funt molliter etfaatiiter fonan- 
tia , ita t« suMy.Tx lenia et ex- 
pedita adpronunciandum. quae 
quis libenter et pronuntiet 
jpfe et ab aliis pronuntiata 
audiat. 

9. doffiv] Nefcio, an fruflra 
fimus banc dictionem corre- 
tlum euntes, quae fortaffean 
Dionylio propria fuit, et ex 
-aliquo prouincialifmo ei ad- 
haefit. hoaiti in plebeia di- 
ftione potuit idem valuilTe, 
arque /W?as : vt nos quoque 
bodienum vfurpamus citieDofe, 
pro portiont. eine Dofe Fillen. 
pilularum portio , quantum 
aegio datur, vt femel fumat. 
Ni lioc lit, vtique malim roci- 
rov et Aoyov iegi, et o<7ov. 

1009- pen. Concinnius di- 

xiflet Ti^^v (/.ev TieQioSov y.oii]iori~ 
f«v, Tjjv 5' sQH^veiav ociJ.eTQOTi§xv 
(vel potius ctevnnergori^xv.') 

10 10. I. f. «ffvyKfoVtjTos aTW 
•nbK- enclitice. 

1014. 3. «uTor; bene babet. 
redit enim ad iywvas?. qui illis 
[certaminibus oraroriis, foren- 
libus] omnem vim detrahit, et 
neruos incidir. 

6- f. emendandus et far- 
ciendus e(l h. 1. ad hunc mo- 

dum; 5re?5 ^« Aoyo; ^iiiv sV/v, 
tV/T0A«'4s<, (vel TAfOvat^Ei) To' rt 
TTpccyiiK [id e(l suyyQxiinx'] oAov 
jV T8TWV auyxetTX>. Nlll TAtOVOC- 

<^s/ , vcl taie quid , aft"timas, 
pendebunt illi nominatiui rx 
xkmovt-4 cum infequentibus, 

\'lt. f. KVlif.01 V£.i !T«VT*^W. rQo- 

•Ko-.f J« . — aX^l^ctruv j k vi^UKS 

buvvvtiv rov TiJ; 5/avoiaj tovov, «- 

ia/XB. aut « Tti^uite /^vttv tcv thc 

Stuvolui; DE ADM. VI DICENDI IN DEMOSTH. ANNOT. "57 Siavoixf KoVov , defatfgationem, 
torporem. 

1015. 2. Dedi ToAAa «V T/? 

£%a/ va4 uM.ci sTiTtiiav. [Ill vul- 

gatis pro y5v'«AAaiteratiim erat 
ToAAs;/] 

3. Dedi if^K^tiJ.nurM'j pro cor- 
ruptG it.iiiurm, quod in vuiga- 
tis erat. 

7. tnalim Imviyo^ii^yj. 

Ibid. malim hic loci jvynpl- 
vaiv , et paulo poft verfu 10. 
pro ev^,KPlaei fubftantiuo ver- 
bum cvya^hci. Idem e(t, ac fi 
fic dixilTet: h' vn y^-\ avToi; avy- 
y.fihtfiv rx 5raAct< TS^i tots , t'«jv 
ffvyx^ieiv voieiToii j « Sioc tov — 

TTUQUTlOi-jO'.^ ., OvSe OlCi TOV TrCiJTit 

Hivi^oMye^v, a?.?.ci oix tov 5i-o<£i'(r5xj 
Ti^v uvriieeiv — 

II. f. «a/ oA^f TJ) Setret praiov- 
fZEVO; cjAjjv tjjv ccvriSeaiv Sif^ooi- 
V.VJV. ye</ eo, ^i^o^ vniuerfae po- 
Jitioni aclnmgit vniiierfam op- 
pofitionem copiofam. Sententia 
paulo obfcurior vt circumlo- 
cutione ilkiminetur, operam 
dabo. Fofitionem appellat ve- 
tuftam reip. Athen. conditio- 
nem. haec primo loco poni- 
rur, h, e. profertur, in medio 
ponitur. ideo Siciv appellat. 
hjTi^euii eius eft conditio nouii 
reip. quae tum erat. Quae ad 
illam priorem conditionem 
pertinebant, feu de ea praedi- 
cari poterant omnia, quod illa 
cnndla vno loco protulerat, eo 
dicitur orator illam ^istv u^itJ 
et iif'^cii>i;jv cundam , inte- 
gram , nulla (fui parte mutila- 
ram , non membra^im difcer- 
ptam , non diftra£lam, neque 
particuHs oppofitionis interpa- latam, fed vno ordine, vna fe- 
rie continuatam, pofuifle. Et 
quia rurfus pari quoque modo 
oppofitionem vniuerfam, noa 
interruptam, neque decurta- 
tam, neque difperfam, pofue- 
rat orator , h. e. protuleraf, 
enunciarat, ideo dicitur etiam 

T^v c(JTi3e<Tiv o^iiv et ois^ohy.viv 

pofuille. Contra fecerat Ifocra- 
res in exemplo paulo ante 
propofito, vbi non xa3oA<««;, 
fed fiegiKc^i;, faciem antiquam 
reip. cum noua contulerat, 
vnicuique praedicato de vetu- 
fta forma ftatim fubiungens 
praedicatum de noua, illi ex 
oppolito refpondens. et fic 
aliquoties alternauerat. 

12. Locus Demofthenis eft 
p. 34- 27. edit. Lipf 

I0l6- 6. S TuvTijv T^v Jjw^avj 
malim b TocavT-4v %. 

1020. 7- ^Aa.evj Tw/] Dedi de 
meo (2'.a(2/, ij TaTv — 

10. 5ia^.i'^iv'^ Malim fimplex 
Al|;v. 

Ibid*. KXT aAA«] Dedi de 
tneo KCiTx TaAAa. 

15. f. vocabulum vvoiiusiv 
delendum eft, 

IO2I. 10. f. e/te twv ev >J5«. 

fcil. yiy^c/.iziisiuv. fi ue quae 
orationes fcriptae funt ab au- 
c^ore, cuius animus tum, cum 
eas fcriberet, feriis artentus, 
grauis, conftans et fanclus ef- 
fet , habererque fibi propofi- 
tam publicorum morumemen- 
dationem. 

pen, f. Twv Swf/wy fii^iuv Ts yj^ 
ug(i0vtuv uni^ouiievoi. 

II 22. ir. T«tJT« bene ha- 

bet. THvi>«fl:i/r«, quod Sylhurg 

Ee 4 fubii- II58 I. I. REISKE AD DIONYS. HALICARN. fubiicit, foret fupeiuacaneum 
poft praerniirum rore. 

1023. 2. Pofl: up(^i figendum 
eft comma, fiue ei vjh addas, 
fiue niinus. poteft enim oratio 
pro afyndeto haberi. nam cev- 
loz-ubiix-j non cobaeret cum jj? 
«('%E, fed cum uTroonKMvimis. 

7. k-^a.yi/U(T(j.x (cum ff) eft vfi- 
tatius. Scriptio mere ad le- 
ftionem facla, vt legentis ani- 
mum obleilet , minus inten- 
daf. 

15. ToffaVftiv] adde xfovwv. 

ibid. eynaTcniiyiiii^JOv 1 dedi 
tynxTixiJ.iyjviJ,rjo^i>, 

14. f. y^y 8TW? ayxv y.tyil, toi-j 
T^uyiiurwj 8K STt riav uuruv ov- 
Twv. tatnetfi rertm fiatus idem 
hodie nonjh, qui tim erat, fed 
rittdtum ab illo tnuttitus. 

1024. 13. f. wit a/Aw? !> $!tat- 
Aeu5 «kVwv Sia?i£yiTCiH f b ^i^iya? 
9io?. 

1025. I. Poflit videri nihil 
zliud, quam cwthJv, deelTe. 

(f. cvyy.^a^ii^"] ego, deleta 
vnaliteraf, dedi o-i/yK4$«i« , a 
verbo cvynuStivoii, quo in verbo 
eavTov fubauditur. cumfcfe de- 
mifit ad — 

vlt. ejpya ya/zo/o" S»Kf j;t/xw>] 
tolle yuii.010 vna cum punilo, 
et bene omnia inter fe con- 
flabunt. 

1026. 9. et 10. Locus hic, a 
Syiburgio iniuria vexatus, be- 
re habet, vitio caret; tametfi 
fateor , fententiam potuifle 
mollius et planius exprimi. to 
cohaeret cum i%iTL^i.v. tmv 
cum iJ^^trsi ev3oxi!xvvr(iov , quod 
eft generis neutrius, non au- 
tem cuni im<^oTiqm, quod eft generis mafculini, et tantun- 
dcm valet , aique ■ruq' kiJ.^0Ti- 
^ok;. Oi^t; bene habet. faepe 
nominatiuus cum intinitiuo 
conftruitur. 

1027. I. TBTo ] f. TSTov, in 
mafculino. fcil. tov Aoyov. et id 
in margine codicis Bodlejani 
quoque annocatum fuiife, te- 
rtaturHudfon. Aut alias ruvT\fv 
iegendum. fcii. tjjv k-oKoyixv 

g. Duo vocabula tw ffvinfii- 
fovT* ante tw avij.-itoaiia deleui. 

5. bnalov rt l-^ ■non ] fcil. 

X^iillX hl TUVTU TX TB tftr-lirOiiy' 

y.uyLiu. quaecuucjue taiidem funt 
illae Amoris praedicatioiies , et 
quicquid tandem de illis itidi- 
cari par ejt. Sed videtur h. 1. 
aliquid deeflfe. 

ibid. vuv 5e] malim vt/v yc)^, 
pen. f. «X iy. r5 6/Luuvt/,vttf. id 
eft sV, eic TB i^Tttru^^iti. 

1029. I. '■* aunarot twv] 

dedi, auftoreSylburgio, ru eu- 

fiUT UVTMV. 

3. Aut nihii deeft poft K?a- 
T/70V , aut id, quod Sylburg 
fuailt, aut vtf-/ «vayKa/oTfltTov, vel 
xi^toa-rcvli^uTOv. 

7. malim «aa* -^a/^/os u^u. et 
verfn g. T«r{ nMVTViaMi cumai,'* 
ticulo. 

pen. Num «k uvctyv.uiu aot >)V, 

W UK.XTODV, il TfO^T^tJXVf. 

1050 3. JtfTHc li quis defen- 
dcre velit, poflit contendere, 
fubaudiendum efle T^oo5>)'xtf. 
V. veriu 13. malo tatnen cum 
Sylburgio facere. vide p. 103 1. 
12. 

g. Num r'TavTU ruvTU liUTifv 

«TTtxf j3iia-«v , tfia priora omnia 
tmertt DE ADM. VI DICENDI IN DEMOSTH. ANNOT. 1159 temere, incajfum eff'ufa,proiccia 
funt. 

1030. pen. Teflrai/TaSs] Li- 
quer, ab ufcitante libiario haec 
perpeiam effe epioximo7rjf;r- 
TB iterata.Sententia poftulat eo- 
riini ioco %w;.ju«i Js, vel iimile 

quid. %«JA£W«J ht HJM ^" TVTOIC «w- 

To7i »} T>j? A^§j«; Ky.rcKTxevyi. 

1031. I. «A>)3t-? w« «ita<j/a;v] 

dedi «VvfSw^, scKxigixv. 

5. f. nihil aliud, quam »tw, 
deeft. ?raA<y BTft) xiiiJi,svov — •- 

vlt. DeeflTe videtur 8T£ h^x- 
xhy vel bt' e.i-of/.4>!ff£w,-. neque 
tmpulfus. 

1032.4. ■xx? b5ev] dedi, au- 
£lore Sylburgio, «■*?' «Sgv). 

1033. 4. Aut T(."i y^ai^v^S^ 

vel Tw Kop^^w, deefl:, aut folum- 
modo $tx. 

7. rofy£«a] dedi Togykix, vt 
iam aliquoties. 

1034. 5. Tr^izd, Syj o\oifStv ] 

dedi, vt volebat Sylburg, 5rff- 
!rs« d' «ff5Ao7ff<v. 

6. T8T0] malim vTu.Jtc enim, 
fcil. f'K^sv, fi dicatiir y folu7n- 
viodo, neqtie nliter, attingit di- 
vinos honores , vel diis admo- 
vet, fdcintis gloriofuni. oppref 
futn autem tdem filentio emori- 
tm. 

y. dvuoisi 3' ijiTxBfv'] dedi 
de meo 5va«rx£» 5« 8-/y«i>£v. [et 
ita etiam I. Barnef.] 

1035.6. TCfJTct Tic^KTx'] in- 
terpofui T« articulum. 

9- ?ii?'<f*«'''''"'] dedi axvifjLciaiv. 

I[. f. iic ed integrandus 

loCUS : aJ(>av. u -yfl!^ ft(T« «y aiJ- 
TO^ Tnv irir^icvatv avT^v, aAA« 

T»(V XXXl§ixv «I/TWV. 1035. vlt. Ai/Ta/^jvoi] malim 
pv(ya/z«ve<, 

1037. 5. uivvwilxi;'] aut «^tf- 

va!fi"(s:f, aut «tJuv«T(«;, Statim 
polt addidi articulum tx iftis 

(JLy,vi/iJLxrci TOiuZrx. 

10. «To^ifivaMeyifv] Editt. Pla- 

tonis dant «'|i«v rtiricv «tei^-v)'- 
l^avTo, fed eam lectionem aut 
non potuit habere Dionyhus 
in fuis libris, quia, ea admilla, 
totam calumniam eludit, aut, 
fi habuit, fciens fefellir, et de 
fuo confinxit abfurdam , quo 
haberet, quod cakuriniaretur. 

ibid. Bx oiSx'] iort. « »x o(5«. 

13. ave:p'«ff((>i^ u^toZvTOH'] in- 
terpofui de meo h\ 

1039. §. kW '■° ^'^'^9V TU 5rA;f- 
St/vT()ca;] imo vero inuerfe, v*t 

TW ^fOlW TO TTf.ilSwTIKOV, Vel V*/ 

To 9rAif3wvT(itov Tw iviKu. nam 
Plato vocabula c^^wv >J«o'vtwv, 
quae funt pluralia, fubiiingit 
iingulari ylvfff;;. 

16. Sententia poftulat, vt 

legatur «AAoSsv avro'! ijiiOJrsi;. 

qtiod fuijjcnt ficluri , ft ipft 
uliiinde vemjfcnt. Aut, ii mauis, 
uMoOej uii aipxi vixovra?. Vt ffcp»? 
non cum ^mvtuz cohaereat, 
fed illud ex hoc dependeat. 
fed ^ohaerebit tum iiy.ojTXi 
cum /.t£To.'KouvTa;?. pofteri fic di- 

centur //«TO/KoyvTe; et ^KOvreiiy 

<r(f>ii: autem vedibit ad maio- 
res, 

pen. «>Scwv t^l^tjxi] Decfl: ali- 
quod verbum interponendum, 
f(5rw/ , aut Si(h(av, aut iimile 
quodpiam aliud. Idem 0, iv ri,i 
tlniiv , vt 1 Sit^ievty.j, jrs?) tii? s J- 
yevtix^ tuiv av5f wv fffi^Kgy tvaivuv 
tijv %w'(?av, id ell «i'f.jK| Tfof 
E e 5 sJraj- ll6o T. I. REISKE AD DIONYS. HALTCARN. sTranov Tij^ %w?ac. td, quod ibi 
Joci, vbi de nohiili eorum genere 
dijferit , in laudem patriae di- 
xit. Vel etiam fic : S y «v, Tf <y 

T^5 svyevilct? ult/xa^y^ ruy uvo^uv, 
tt^^^xs Tjjv xugvtv 7T§0Te§ov i^jrcci- 
vuv. 

1040. 4. cfuT^v 3 aut avTo 
leg. inneuuo, aut «t/Vo^ in 
mafcul. 

vlt. ilirm. Tx ojAAa ya^ ifia 
•toL TavTx'] Coriexi h. 1. fic meo 

matte — eTrytjectiv , elTrovTX. 

l qui accufatiuus aptus eft ex 

fX^^v — £<? :^ciZhov Ti v^-i (Ai- 
Tf/ov ^^!ix ayctysTv'] 1 Lim inci- 

pit noua fententia: 'aaa^ 7«^ 

«K fiSTce TceuTx sV/Ti^jjff/v f^e- 

rum, quae pojl ijfaec ndiun^it, 
ea operae pretiujn ejlfpeiiare. 

1041. I. yivOi TO T£ p.vSqu- 

^m] malim aut yivo(; tb u-S^. 
aut yevo^ Ts To dvB^aizuv 'x^wr-^ 

tyevv^fe, in actiuo , vt etiam 
apud Platonem legitur. 

O. £ yewuix icixqviTCM (^pctsei. 

1042. 7. fzev^v] aut fie^T!}?, me- 
Jiocris , aut ixvei(ihi)i:, rcmijfae, 
aut A/Ti??, tenuis. 

9. Pofl: ;r?wT;j videtur Evey- 
xao-a; efle addendum. v. p. 
1041. 10. Vult diceie, ni fal- 
lor : fi quis velit exen^plum 
proponere diclionis medio- 
cris, aut tenuis, poflit ille lo- 
cum Iiunc de terra, quae fru- 
flus fuos non inuidit, pro ex- 
emplo allegare , non autem 
terram , quae prima fruftus 
edidit. nam pofterior liaec di- 
&.\o ad genus fublimius perti- 
net. 

ibid. f. e/xo« feev yxghnu viye 
Hnechovax. J2.i.ov Tovren; u^iw; y.oaiietc^xt, 
vlt. f, To7i u^i^. rou yccg /it>j 
4»9ovtjfffoq Toii irsf.uii, ^ie neitv^- 
ffBo» TravTuTxciv ex?*>y- naift 
quod non inuidijjet finitimis, 
huius rei ne tneniionem quidem 
facere oportebat, euSe roiJ vuijlch 
revi; y.cc^trovi, neque quod dijiri- 
buijjet frtiges. cs[ji\oreQii i' Jvo- 
liKTi hai^eu^, fed vocabulo fplen- 
didiore jnuneris — ampletii. 

1043. ro. Aut y.ui^cv, vtSyl- 
burg voluit, zwt niyeio; , aut 
vi^oc, deelh 

1046. 10. Pofl sxyoWs vide- 
tur w4ifA/ftbf? deeffe. 

1047. 14. elvon, vo^'] videtur 
ovTs^ interponendum efle. 

1051. 2. Locus Demofthe- 
nis efl p. 294. 23. ed. Lipf. 

1057.3. c'««Tff«] dedi de 
meo inuTe^xi; , fcil. Ae^sw?. tani 
Demofihenicae, quam Plato- 
nicae. 

5. Dedi xuTx To «A-^S/vov, ad- 
dito articulo. 

13. 9rx^e\2e7v iiiz7v ^ aut'f.4ei» 
efl interponendum, aut parti- 
cula haec in locum pronomi- 
nis fufficienda. 

vlt. f. f T/Af Av^r/^iva , hominis 
obliti. 

lO^S- 7- yiQlioSiJ-iv^ ^ (ieT^na- 
TUTx /\yiiio<s!}.'] Diflinxi fic : »;f- 
(jLoey.tj^, (zer^iUTXTX , A»<Ai. qUiie 
ejjet quam contemperatijjhne ad 
naturam humanam et ad vjits 
vitae accommodata , ea Dcmo- 
Jihenem vfnni. fauet tamen vul- 
gatae diltinilioni p. 1094. 3. 

3. er:) fw^sjv] corrcxi demeo 
ixeiQiflli-^v. conatns Jum. 

14. Poft 'ivx deeltoov, autS>f, 
aut cf. 

1059. DE ADM. VI DICENDI IN DEMOSTH. ANNOT. ii6l lO^^.S. F. v^ y.x^^ iiu?.i'sx ui- 

(^vel uTwxxscM.^ \el a?o%iio-oq, vel 

7. Dedi ViW x^zroc rouro, ad- 
dita coninnctione vjj. 

1060. I. *'aa'£7(] dedi de 
meo «aa', ETsi — Cohaeient 
enim inter fe «aa» et Jvfis Sft- 
|2;/i<, yt J, j«o doccrem. fed <^«j- 
Awrx;, a nominatiuo ^ijAtaTi}?, 
bene habet, neque foliicitari 
debet. 

2. ynoixevot ] dedi rurfus de 
nieo 7£vo,«svo/. 

5. Polt oAiyct rurfus deefl: 
ouvy vel iiniile quid. 

g. Fort. ravTx y